Konvergované služby v elektronických komunikacích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konvergované služby v elektronických komunikacích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie a Management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kosnar Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 7. dubna 2009 Jaroslav Beneš

3 Poděkování: Rád bych poděkoval mému vedoucímu práce panu Ing. Jiřímu Kosnarovi za odborné vedení, cenné rady a připomínky při psaní této diplomové práce.

4 Anotace Konvergované služby jsou výsledkem (procesem) propojování a slučování pevného a mobilního světa telekomunikací. Ve své diplomové práci na téma Konvergované služby v elektronických komunikacích se zaměřuji na současný stav telekomunikací v České republice. Dále poukazuji na slabá místa v regulaci českého telekomunikačního trhu a další rozvoj konvergovaných služeb a konvergovaných sítí. Tato diplomová práce shrnuje současný stav využívání konvergovaných služeb v České republice a naznačuje možný budoucí směr využívání těchto služeb. Annotation Convergent services are the result (process) of interconnecting and merging fixed and mobile telecommunication worlds. This diploma thesis Convergent Services in Electronic Communication is aimed at the present state of telecommunication in the Czech Republic.The weak parts in the regulation of the Czech telecommunication market and further development of convergent services and convergent networks are also discussed. The present diploma thesis summarizes the current state of using convergent services in the Czech Republic and outlines a possible future development in their usage.

5 Obsah 1. Základní telekomunikační služby (pevná a mobilní telefonie) Historie konvergovaných služeb Historie telefonních sítí Historie datových sítí Propojení telefonní a datové sítě síť ISDN Struktura telefonní sítě Historie paketových (datových) sítí Historie mobilních sítí První generace mobilní sítě Druhá generace mobilní sítě Rozšíření druhé generace mobilní sítě Třetí generace mobilní sítě Pevná telefonie Druhy signalizace Účastnická signalizace Základní přípojka Primární přípojka Architektura protokolu DSS Druhy provozu Reference volání Příklad protokolu pro spojení (přepojování okruhů) Síť SS Součásti sítě SS Pevná IP telefonie Mobilní telefonie GSM Přihlášení mobilního telefonu do sítě UMTS Uživatelský terminál Přístupová síť Základnová stanice Řídící jednotka rádiové sítě Páteřní síť Vznik konvergovaných služeb a konvergovaných sítí Úvod - definice konvergence Konvergence hlas a data Konvergence IP Typy konvergence Marketingová konvergence Skutečná konvergence (služby, sítě a systémy) Propojení konvergovaných sítí Shrnutí - návratnost investic Platforma pro konvergované služby NGN Architektura NGN Výhody NGN Možnosti stávajících a budoucích prostředí pro konvergované služby Konvergence v České republice Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

6 6.3 Zákazníci - současné komunikační řešení Nabídky konvergovaných služeb pro zákazníky Společnost T-Mobile - služba ProfiNet Společnost Telefonica O2 - služba OnePort Společnost Vodafone - služba ONENET Shrnutí poskytovatelů konvergovaných služeb Rozvoj konvergovaných služeb doporučení dalšího vývoje Motivace a příležitosti konvergence Architektura konvergovaných sítí Kvalita pevné telefonie a IP telefonie Rychlejší zavedení QoS Nasazení videa v síti Napájení po Ethernetu IP komunikace pro menší společnosti Elastičnost vzdálených pracovišť Rychlé řešení problémů Jeden terminál

7 Úvod konvergované služby v elektronických komunikacích V posledních letech jsme všichni svědky rychlého vývoje oborů telekomunikací, informační technologie, počítačů, atd. Termín konvergence označuje vzájemné sbližování - propojení pevného a mobilního světa telekomunikací. Účelem této diplomové práce je podat přehled o vývoji a možnostech konvergovaných služeb. V první části diplomové práce se seznámíme s počátky telefonní, datové a mobilní sítě a s počátky konvergovaných sítí a služeb. Dále pak s technologickým zázemím těchto sítí a jejich dalším rozvojem. Ukážeme si aspekty současného řešení v porovnání s novým (konvergovaným) řešením, které pro zákazníky přináší komplexnější a levnější služby. V poslední části diplomové práce jsou uvedeny vlastní návrhy rozvoje konvergovaných služeb a sítí, které budeme blízké budoucnosti zcela určitě využívat. Cíl práce (max. 3 řádky): Seznámit s počátky konvergovaných služeb, s jejich historickým vývojem, rozvojem, včetně dalšího rozšiřování do jiných oblastí, než jsou pouze počítačové sítě a telekomunikace. Poznámka: V diplomové práci se vyskytuje velké množství zkratek a technických termínů (pojmů). Zkratky a pojmy uvedené v textu jsou vysvětleny v příloze č. 2 v Malém telekomunikačním slovníku. V příloze č. 1 je uveden seznam obrázků a tabulek. 3

8 1. Základní telekomunikační služby (pevná a mobilní telefonie) 1.1 Historie konvergovaných služeb Pro telekomunikační sítě bylo po dlouhou dobu charakteristické, že byly budovány vždy pro jeden určitý způsob komunikace. Po mnoho let tedy vedle sebe existovaly nezávisle na sobě síť telefonní, určená pro hlasovou komunikaci a síť telegrafní (nyní datová), určená pro komunikaci textovou. Z pohledu poskytovaných služeb byla tedy telefonní síť využívána pro telefonní službu, telegrafní síť pro službu účastnického dálnopisu (Telex) a službu telegramovou. Tomu byly podřízeny technické a provozní vlastnosti těchto sítí, tj. specifikace signálů v koncových bodech sítě, charakteristiky přenosových cest, parametry spojovacích zařízení, celkové uspořádání sítě, její provozní kapacity atd. Hlavní směry rozvoje a technických inovací zpravidla určovala síť telefonní vzhledem ke svému plošnému rozšíření, počtům účastníků a objemům provozu. Již od samého počátku bylo patrné víceúrovňové hierarchické uspořádání této sítě. Důvody jsou celkem zřejmé: 1) prvním z nich je přirozené rozložení objemů provozu v závislosti na vzdálenosti účastníků, 2) další pak byly důvody technického a ekonomického charakteru, tzn. vlastnosti a schopnosti spojovacích a přenosových systémů a relace mezi náklady na výstavbu a provoz telefonních ústředen a přenosových cest. Telefonní sítě používaly standard CS (Circuit switching - přepojování okruhů), sloužící k přenosu hlasu a obrazu a datové sítě používaly efektivnější standardy založené na PS (Packet switching - přepojování a přenos paketů). Pro každý standard byl určen jiný způsob účtování. Přepojování okruhů používalo účtování dle času a přepojování paketů za přenesená data nebo ještě výhodněji paušální tarif s neomezeným množstvím dat (v současnosti). Z historie známe však úspěch v konvergování, a to ISDN (Integrated Service Digital Network). Podstatou byla tehdy představa služby počítačů přestěhovat do světa telekomunikací. To se podařilo, ačkoliv byl tento pokus odsouzen k nezdaru, protože se předpokládalo, že by telekomunikace výrazně zdražil. Avšak standardu ISDN nyní používáme naprosto běžně. 4

9 Druhý pokus se tolik neujal, předpokladem tehdy bylo obě služby nasadit na společnou platformu, sítě ATM, které pracovaly na pomezí mezi přepojováním okruhů a používání paketů. Tento pokus se nezdařil, protože jeho nevýhodou je velká režie a provoz přenosových protokolů vyšších úrovní. Tento typ sítě používají telekomunikační operátoři, ale i zde je již na ústupu. Současným trendem hlasové telefonieje migrace na datové sítě. 1.2 Historie telefonních sítí Hlavní motivací v rozvoji telekomunikací vždy byly narůstající potřeby komunikace, projevující se růstem počtů účastníků a zvětšováním objemů provozu. Spolu s řešením problému, jak zajistit potřebné přípojné kapacity telefonních ústředen bylo třeba hledat možnosti, jak dosáhnout co nejlepšího využití kapacit přenosových médií, tj. zejména draze budovaných kabelových tras. Na této linii vývoje lze najít několik významných bodů, které vždy znamenaly zásadní kvalitativní skok. Prvním z nich je praktické využití vynálezu pulzní kódové modulace - PCM, tzn. nahrazení analogového přenosu hovorového signálu přenosem digitálním. V procesu, který začal někdy v 60. letech tak byly ze sítí postupně vytlačeny analogové přenosové systémy a globálně nasazeny přenosové systémy digitální. Operace se signálem v digitálním tvaru pak byly později aplikovány i ve spojovacích systémech, kde tzv. spojování v časové doméně resp. časové spojovací pole nahradilo spojovací pole prostorové. Tím byly položeny základy k úplné digitalizaci sítě. Dalším z těchto významných momentů, který ostatně ovlivnil prakticky všechny technické i netechnické obory, byl pokrok v technice polovodičů, v miniaturizaci a integraci součástek a zejména v technice mikroprocesorů a jejich aplikací. Průnik těchto moderních technologií do telekomunikačních systémů vedl ke zmenšení jejich prostorových a energetických nároků, ale navíc přinesl i možnosti realizace nových postupů a funkcí, které s dřívějšími technologiemi ani nebyly možné. Dalším, možná kvalitativně nejvýraznějším krokem byla aplikace principů počítačových systémů, zejména programového řízení, ve spojovacích zařízeních. A konečně v oblasti přenosových technologií přinesl zásadní obrat pokrok ve vývoji optických vláken a optoelektronických součástek, který vedl k poměrně rychlé výměně podstatné části klasických přenosových médií - kabelů s kovovými vodiči - za kabely optické, a to ve všech úrovních sítí, a k získání dříve nepředstavitelných přenosových kapacit v řádu Gbit/s. 5

10 Telekomunikační technologie posledních dekád minulého století lze tedy souhrnně charakterizovat několika klíčovými vlastnostmi: 1. Vysoká koncentrace spojovacích kapacit podřízených jednomu systému řízení spojovacích funkcí. 2. Změněné cenové relace mezi přenosovými médii, přenosovými systémy a spojovacími systémy. 3. Určitý stupeň integrace digitálních spojovacích a přenosových systémů. 4. Výrazně nižší nároky na prostor, energii a údržbu. 1.3 Historie datových sítí Další obor, který zasáhl do rozvoje oboru telekomunikací, a který má původ v oboru informačních technologií. jsou dálkové datové komunikace přenos dat. Nejprve telegrafní, vzápětí pak i telefonní síť a v nich vyčleněné pevné okruhy začaly být využívány k přepravě dat mezi místy jejich vzniku, zpracování a použití, později pak i k přímé komunikaci uživatelů s počítači a počítačů mezi sebou. Tyto sítě byly dvojího typu. V datových sítích s komutací okruhů byl použit klasický princip spojování (přepojování okruhů), stejný jako v síti telegrafní a telefonní. Dokonce zpočátku byly některé datové ústředny jen určitou modifikací některých typů ústředen telegrafních nebo telefonních. Zcela novým typem telekomunikační sítě se pak stala datová síť s přepojováním paketů, tj. s principem spojování, který vznikl v prostředí souběžně se rozvíjejícího oboru informačních technologií. Zatímco budování datových sítí s komutací okruhů se v krátké době ukázalo jako neperspektivní, princip přepojování paketů se stal pro datovou komunikaci základem dalšího rychlého rozvoje. Přináší totiž dvě významné přednosti: A) Mnohonásobně lepší využití kapacity přenosových cest (tras). B) Možnost komunikace téměř doslova "každého s každým". Tato možnost vyplývá právě z principu paketového přenosu, při kterém komunikace mezi účastníky neprobíhá v reálném čase, ale pakety jsou předávány z paměti do paměti koncových a síťových zařízení v následných časových intervalech. Existence několika typů telekomunikačních sítí vedle sebe, jejich současné využívání pro datovou komunikaci a neustále se zvyšující nároky uživatelů si vynutilo řešení nového, do té doby neznámého problému, a sice propojení sítí různého druhu a zajištění jejich 6

11 spolupráce tak, aby byla možná vzájemná komunikace jejich účastníků. Současně, v důsledku narůstajících potřeb i dalších druhů tzv. nehovorové komunikace - komunikace textové a obrazové - vznikaly nové telekomunikační služby, přizpůsobené požadovanému způsobu komunikace a vlastnostem sítí, ve kterých byly poskytovány a specifické i příslušnými koncovými zařízeními. V těchto službách se poprvé propojily obory informatiky a telekomunikací a vzniklo pro ně i nové zvláštní označení - služby telematické. 1.4 Propojení telefonní a datové sítě síť ISDN Tato situace vedla ke vzniku myšlenky a konceptu jediného společného síťového prostředí pro všechny druhy dálkové komunikace, sítě označované ISDN (Integrated Services Digital Network) - digitální sítě integrovaných služeb. Základem této sítě je integrovaná digitální síť IDN (Integrated Digital Network), což je telefonní síť, postavená na digitálním přenosovém prostředí s použitím digitálních ústředen s časovým spojováním a programovým řízením, ve kterých je integrován nejnižší stupeň přenosové technologie. Použitím signalizace SS7 v této síti a využitím prostředků pro zřizování digitálních účastnických přípojek pak vzniká ISDN - síť, která v koncovém bodě nabízí digitální účastnické rozhraní, umožňující současné připojení různých koncových zařízení a přístup k řadě telekomunikačních služeb pro různé způsoby komunikace hovorové i nehovorové. Přínosem pro zákazníky měly být dvě základní přednosti: 1. Přístup ke všem komunikačním možnostem na jediné síťové přípojce. 2. Vysoké kvalitativní parametry poskytovaných služeb dané digitálním přenosem po celé délce spojení mezi koncovými body sítě. Slabinou však od začátku byly a zůstaly relativně vysoké ceny těchto služeb zejména pro koncové uživatele Struktura telefonní sítě Do té doby klasické hierarchické členění telefonních sítí ztrácí opodstatnění a bývalé tři úrovně - místní, uzlová, tranzitní - se fakticky redukují na dvě tím, že ve spojovacích systémech splývá úroveň místní a národní (tranzitní) - viz obr. 1. Důsledným využitím výhradně digitálních spojovacích i přenosových systémů vzniká integrovaná digitální telefonní síť - IDN. 7

12 Obr. 1 - Dvouúrovňové uspořádání digitální telefonní sítě Zdroj: interní materiály GTS Novera, a.s., vlastní úpravy 1.5 Historie paketových (datových) sítí Jako nejlepší pro účely datové komunikace se ukázal princip paketového přenosu (komunikace) resp. přepojování paketů. Paketová komunikace, která v sobě shrnuje principy časového multiplexoru, koncentrátoru a přepojování zpráv (střadačového spojování) byla poprvé prakticky aplikována v USA v počítačové síti ARPA (původní síť dnešního Internetu). V historii datové komunikace přinesla významný obrat jak v oboru informačních technologií, tak v oboru telekomunikací. Vedle markantního zvýšení efektivnosti využití přenosových cest a zlepšení kvalitativních parametrů komunikace v uživatelských datových sítích se stala jedním ze základů filozofie otevřených systémů a jejich propojování, reprezentované referenčním modelem jednotné síťové architektury - OSI modelem. Cílem vytvoření této jednotné síťové architektury bylo zajistit, aby jakákoliv uživatelská koncová zařízení, vyhovující mezinárodně přijatým požadavkům, byla volně připojitelná k síti, vytvořené podle pravidel a specifikací jednotné síťové architektury. 8

13 Při zpracování rozsáhlého souboru normativních dokumentů, došlo i zde k významnému propojení oborů informačních a telekomunikačních technologií, které následně ovlivnilo další vývoj nejen v oblasti veřejných datových sítí, ale i ostatních moderních telekomunikačních sítích a služeb. Vrstvový referenční model OSI se stal společným základem pro nová koncepční řešení síťových systémů, služeb a uživatelských zařízení a tvorbu příslušných mezinárodních normativních dokumentů v obou oborech. Zařízení pro datové IP (Internet Protocol) sítě se neustále zdokonalují a jejich parametry, zejména uživatelské přenosové rychlosti a provozní kapacity přepojovacích zařízení dosahují již takových hodnot, že přenosové služby v těchto sítích mohou za příznivých okolností poskytnout kvalitu srovnatelnou s přenosovými službami v digitálních sítích s komutací okruhů. Jestliže se spojí tyto možnosti paketových datových sítí s novými, neustále zdokonalovanými metodami digitálního zpracování akustických a obrazových signálů je možné toto síťové prostředí využít i pro audio a video komunikaci v reálném čase. Nasazování technologie IP sítí se postupně stalo jedním z nástrojů k dosahování konkurenceschopnosti jak nových telekomunikačních operátorů, kteří se zpravidla orientují na určité vybrané druhy a soubory služeb, tak i tradičních velkých operátorů klasických rozsáhlých telekomunikačních sítí. Velcí operátoři, kteří zpravidla ovládají základní síťové infrastruktury, využívají IP technologie k získání potřebné pružnosti v odezvě na aktuální požadavky uživatelů a poptávku po nových službách a k dosažení lepšího využití přenosových kapacit, které mají ve svých sítích vybudovány. Pro nové poskytovatele služeb je technologie IP sítí v řadě hledisek výhodnější než klasické telekomunikační technologie. Pokud se orientují na služby datové komunikace, pak se u nich zužitkují výhody vysoké flexibility IP technologií jak z hlediska přizpůsobení provozních kapacit systému aktuálnímu zájmu zákazníků, tak z hlediska implementace různých uživatelských služeb a jejich konkrétních parametrů. Nezanedbatelné přitom jsou i relativně příznivé cenové relace u IP technologií. Jestliže pak jsou tito provozovatelé schopni nabídnout ve své síti i služby hlasové komunikace s přijatelnou kvalitou, získávají výhodné konkurenční pozice proti poskytovatelům klasické telefonní služby. 9

14 1.6 Historie mobilních sítí Veřejné mobilní sítě jsou používány pouze cca 20 let. Po celou tuto dobu procházejí bouřlivým rozvojem a jejich vývoj se neustále zrychluje, v poslední době se velmi rozšiřují dokonce na úkor pevných telefonních sítí. Současným trendem je zejména rozšiřování možností datové komunikace a přístupu na Internet První generace mobilní sítě První generaci mobilních systémů lze charakterizovat jako analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají na radiovém rozhraní. Příkladem těchto systémů jsou systémy NMT (Nordic Mobile Telephony). NMT systémy se nejvíce používají v Evropě, ve Skandinávských státech. První sítě s tímto systémem byly zprovozněny na začátku osmdesátých let. NMT systémy využívají na radiovém rozhraní frekvencí v pásmu 450 nebo 900 MHz. Zajímavou vlastností těchto systému, je že na rozdíl od řady dalších systémů první generace umožňují mezinárodní roaming Druhá generace mobilní sítě Druhou generaci mobilních systému lze charakterizovat jako digitální buňkové mobilní radiotelefonní systémy. Typickým příkladem tohoto systému je GSM (Global System for Mobile Communication). V porovnání se systémy první generace jde o pokročilejší způsob komunikace vyznačující se hlavně vyšší kapacitou systému, vysokou odolností proti odposlechu a rušení, možností jednoduché realizace mezinárodního roamingu, menšími a úspornějšími terminály, větší nabídkou funkcí, větší kompatibilitou s pozemními systémy atd. Systémy GSM se ve světě používají od roku Jejich rozšíření není omezeno pouze na jeden světadíl či jeho část. Pro GSM se využívá různých frekvenčních pásem 900, 1800, 1900 MHz.. Principy, typy rámců, protokoly používané všemi uvedenými odnožemi GSM jsou shodné. Jediná odlišnost je právě ve frekvenčním pásmu používaném pro přenos signálu mezi mobilní stanici a mobilní sítí, tedy na radiovém rozhraní. V GSM se na radiovém rozhraní používá pro každý rádiový kanál ještě časové dělení a princip TDMA (Time Division Multiple Access). Tento princip se nazývá TDMA over FDMA (Frequency Division Multiple Access). 10

15 V TDMA rámci se přenáší kromě užitečných dat od několika uživatelů také řídící informace. Z hlediska přenosu dat je na tom druhá generace mnohem lépe než první generace. Druhá generace používá již z principu pro přenos hlasu v celé síti digitální tvar signálu. Základní rychlost mezi mobilní stanici a sítí je 13 kbit/s obousměrně. Tento kanál lze bez větších potíží užít pro přenos dat, běžně rychlostí 9,6 kbit/s Rozšíření druhé generace mobilní sítě Dále se často hovoří o dvou a půlté generaci, tedy vylepšených mobilních systémech druhé generace. Tyto systémy jsou charakteristické digitálním přenosem signálu v rámci celé mobilní sítě s možností vyšších přenosových rychlostí než 9,6 kbit/s a případně využitím paketového způsobu přenosu na principu GPRS (General Packet Radio Service). Zavádí do prostředí mobilních systémů IP protokol s přímým standardizovaným připojením do Internetu teoreticky až rychlostí 192 kbit/s. Do této skupiny lze zařadit i GSM s rychlým přenosem dat pomocí přepojování okruhů HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). HSCSD umožňuje přenosové rychlosti až 57,6 kbit/s (součet v obou směrech přenosu). Další zvyšování přenosových rychlostí je možné použitím systému EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution), který představuje konečný vývoj datových komunikací uvnitř standardu GSM. V porovnání s klasickým GSM je zde použit jiný druh modulace. Celkové rychlosti datových přenosů se pohybují kolem 384 kbit/s Třetí generace mobilní sítě Pro označení třetí generaci mobilních systémů se používá zkratka UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Jde o systémy, které pracují v pásmu 2 GHz a které sjednocují různé bezdrátové přístupové technologie současnosti do jedné pružné a výkonné infrastruktury schopné nabídnout široký rozsah multimediálních služeb s garantovanou kvalitou. V praxi to znamená plnou mezinárodní interoperabilitu a přístup k pokročilým službám, jako jsou např. videokonference a datové přenosy 384 kbit/s s plnou mobilitou (v dopravních prostředcích do 120 km/hod) a až 2 Mbit/s s omezenou mobilitou (pohyb chůzí méně než 10 km/hod). 11

16 Systém třetí generace UMTS podporuje všechny služby zamýšlené pro pevné širokopásmové sítě (ISDN). Na rozhraní mezi mobilní stanicí a sítí se využívá pro přenos dat na principu CDMA (Code Division Multiple Access). Jedná se o metodu, kde je možné celé frekvenční pásmo ve stejném čase sdílet více účastníky pomocí kódového dělení. Zajímavá vlastnost UMTS je také to, že jako první systém umožňuje mezinárodní handover. Tabulka 1 sumarizuje přenosové rychlosti využitelné pro uživatele dosažitelné různými mobilními systémy. Tabulka 1 - Přehled rychlostí mobilních systémů Technologie Komerčně zprovozněno Přenosové rychlosti GSM ,6 kbit/s HSCSD ,4 kbit/s GPRS kbit/s EDGE kbit/s UMTS kbit/s až 2 Mbit/s Zdroj: vlastní úprava Sbližování a prolínání informačních (počítačových) a telekomunikačních (pevná a mobilní) technologií se v poslední dekádě minulého století stalo významným faktorem, který začal vlastními specifickými impulzy ovlivňovat další vývoj v obou oborech. Proto si tento proces vysloužil i vlastní pojmenování - KONVERGENCE. Při bližším zkoumání tohoto oboru (procesu) můžeme rozlišit dvě linie - konvergenci sítí a konvergenci služeb. 12

17 2. Pevná telefonie Pojem pevná telefonie - signalizační systémy je spojen se zavedením automatizovaných telefonních systému. V digitálních spojovacích systémech a v sítích s těmito systémy je nutný přenos signalizace jak pro spojení uvnitř digitální sítě, tak i pro spojení mezi účastníky, z nichž jeden je připojen např. na digitální ústřednu a druhý na ústřednu analogovou (ústředny 2. a 3. generace). V souvislosti s digitalizací sítě je nutné řešit jednak signalizaci pro spolupráci analogových a digitálních ústředen, jednak signalizace v samotné digitální síti. 2.1 Druhy signalizace Každé telefonní spojení zahrnuje tři druhy signalizace: 1. Signalizaci mezi účastníky a ústřednou. 2. Signalizaci uvnitř ústředen. 3. Signalizaci mezi ústřednami. Obr. 2 - Klasická struktura telefonní soustavy Telefonní ústředna A Telefonní ústředna B Zdroj: vlastní znalosti V telefonní síti se nejvíce využívají systémy ISDN (Integrated Services Digital Network), a proto se zaměříme na účastnickou a meziústřednovou signalizaci těchto systémů. 13

18 2.2 Účastnická signalizace Tato signalizace probíhá mezi účastnickým terminálem (koncovým zařízením) a ústřednou, na kterou je tento terminál připojen. Účastnická signalizace u analogových přípojek je velmi jednoduchá a v minimálně změněné podobě se používá od počátku zavedení automatického spojování. Tato signalizace používá k detekci požadavku změnu elektrických parametrů připojeného terminálu. Přenos číselné volby se provádí pomocí tónové volby. Zbývající informace účastník dostává v podobě odpovídajících kombinací tónů, které odpovídají konkrétnímu stavu spojení. ISDN je založena na digitální spojovací technice telefonních sítí a jejím cílem je integrace všech služeb do jediné univerzální sítě. Jednoduchá přípojka ISDN (základní přístup) může přes jednotné rozhraní připojit až 8 různých nebo stejných terminálů (telefon, fax, datový terminál (modem), videotelefon, atd.). V běžném případě je možné terminály různých služeb dosáhnout jedním volacím telefonní číslem přípojky. Každá jednoduchá ISDN přípojka má k dispozici dva přenosové kanály (každý o rychlosti 64 kbit/s) provozované na běžném měděném dvouvodičovém vedení. Síť ISDN má pro účastníka výhodu v tom, že všechny telekomunikační služby je možné provozovat na jediné přípojce, a tím na jediném vedení. Integrovaná síť ISDN není podle stavu specifikací (ITU-T, ETSI) žádnou přísně jednotně specifikovanou sítí, ale vytváří rámec, v němž mohou jednotliví provozovatelé národních sítí rozvíjet služby ISDN podle vlastních požadavků. 2.3 Základní přípojka Nejdůležitější přípojka ISDN systémů se nazývá základní nebo také přípojka se základním přístupem - Basic Access. Umožňuje použití dvou signálních kanálů (kanál B), každý s přenosovou rychlostí 64 kbit/s pro transportní digitální přenos signálních informací (hovor, data, text a obraz). Signalizace se přenáší v přídavném datovém kanálu 16 kbit/s (kanál D). Základní přípojka je běžná účastnická přípojka v síti ISDN (viz obr. 3). 14

19 Obr. 3 - Základní přípojka ISDN Zdroj: Digitální komunikační sítě, skripta 2.4 Primární přípojka Účastnická zařízení s velkými požadavky na přenosovou kapacitu, jako např. pobočkové telefonní ústředny nebo datová zařízení, mohou být připojena do veřejné telefonní sítě přes zvláštní síťový přístup tzv. primární přistup - Primary Rate Access. Primární přípojka umožňuje připojení 30 kanálů B každý s přenosovou rychlostí 64 kbit/s a jednoho signalizačního kanálu D (64kbit/s). Spojení mezi účastnickým zařízením a veřejnou telefonní sítí je čtyřdrátové tzn. pro primární přípojky jsou zapotřebí 2 páry měděného vedení (viz obr. 4). Obr. 4 - Primární přípojka ISDN Zdroj: Digitální komunikační sítě, skripta 15

20 Účastnická signalizace v ISDN má označení DSS1. Tato signalizace ctí veškeré vlastnosti referenčního modelu OSI a je zařazená do skupiny pod označením protokoly. Potom hovoříme o protokolu DSS1 kanálu D Architektura protokolu DSS1 Signalizace v kanálu D je definovaná pro spodní tři vrstvy OSI modelu a její průběh (protokol) je založen na doporučení ITU-T. V následujících odstavcích je popsán protokol DSS1 a protokol E-DSS1 pro ISDN, který z těchto doporučení vychází. Obr. 5 - Architektura protokolu v kanále D Zdroj: Digitální komunikační sítě, skripta Úkoly spodních tří vrstev: 1. Fyzická vrstva (Physical Layer), tj. vrstva 1, zajišťuje synchronizaci přenosu digitálních signálů v kanálech mezi terminály a telefonní sítí současně v obou směrech rozhraní U a S (doporučení I.430 a I431). 2. Spojová vrstva (Data Link Layer), tj. vrstva 2, zabezpečuje správnost přenosu informací vrstvy 3 mezi terminály a místní ústřednou. Ve vrstvě 2 se dále předpokládá i paketový přenos dat (doporučení Q.920 a Q.921). 3. Síťová vrstva (Network Layer), tj. vrstva 3, přenáší vlastní signalizaci mezi terminály a telefonní ústřednou (doporučení Q.930 a Q.931). 16

21 Poznámka: Uvedená architektura protokolu platí pouze pro kanál D. Funkce obou kanálů B je zajišťovaná pouze vrstvou Druhy provozu Podle druhu nosných služeb je možné rozlišovat tři druhy propojování: 1. Spojení s přepojováním okruhů (kanál B). 2. Spojení s přepojováním paketů v kanále B. 3. Spojení s přepojováním okruhů v kanále D. Podle použitého druhu nosné služby se rozlišuje signalizace a její zpracování v síti. Jako příklad možné konfigurace je dále uveden referenční model pro spojení s přepojováním okruhů. Spojení s přepojováním okruhů Spojení s přepojováním okruhů se používá u všech telefonních a u většiny datových spojení. Kanály B s přenosovou rychlostí 64 kbit/s se přenášejí transparentně mezi terminály (v koncovém provozu). Ve spojovacích polích jednotlivých telefonních ústředen se dané B kanály propojují na základě signalizace v kanále D. Spojení s přepojováním okruhů popisuje referenční model OSI obr. 6, v němž jsou jednotlivé kanály znázorněny odděleně. Protokol vrstvy 1: Pro přenos kanálů B se v síti ISDN využívají pouze funkce vrstvy 1. Kanál D využívá vrstvy 1 a 2 odděleně pro každý úsek připojených vedení. Vrstva 1 zajišťuje přenos mezi koncovým zařízením a telefonní ústřednou jedné základní přípojky. Vrstva 2 zabezpečuje správnost přenosu pro jeden úsek spojení (vedení) mezi terminálem a telefonní ústřednou. 17

22 Obr. 6 - Referenční model ISDN pro spojení s přepojováním okruhů Zdroj: Digitální komunikační sítě, skripta Protokol vrstvy 2: Vrstva 2 zajišťuje zabezpečení přenosu zpráv vrstvy 3 v kanále D a případně i paketový přenos dat pro data vrstvy 3. Vrstva 2 přitom vyžívá principu přenosu HDLC-LAPD. Ten vychází ze základního přenou HDLC-LAPB, který se využívá pro paketový přenos dat (X.25) a je rozšířen o specifické požadavky ISDN. Podobně jako při každém principu HDLC se i u HDLC-LAPD přenášejí zprávy vrstvy 3 v tzv. blocích (rámcích), které jsou opatřeny pořadovým vysílacím číslem a na konci bloku kontrolní bitovou kombinací pro zabezpečení přenosu. 18

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled Mobilní komunikace Semestrální úloha GSM stručný přehled Jméno: Jan Melich Datum měření: 27.2.2006 1.Úvod: GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci Jedná se

Více

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Semestrální práce z předmětu 37MK UMTS Rychlík Ondřej Úvodem Od roku 1986 pracoval ITU na definici nového systému, který umožňuje celosvětový roaming

Více

Struktura sítě GSM. obr. 1.1 Buňková struktura

Struktura sítě GSM. obr. 1.1 Buňková struktura Struktura sítě GSM 1 Buňková struktura Síť GSM je jedním z celulárních (buněčných) systémů. Základní idea je taková, že obsluhovanou oblast rozdělíme na 14 šestiúhelníkových buněk, které tvoří dva svazky

Více

Radiové rozhraní UMTS

Radiové rozhraní UMTS České Vysoké Učení Technické Fakulta elektrotechnická Seminární práce Mobilní komunikace Radiové rozhraní UMTS Michal Štěrba Alokace spektra UMTS Spektrum se skládá z jednoho párového pásma (1920-1980

Více

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace 37K Semestrální práce UTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace Vypracoval: Filip Palán Datum: 8.5.2005 Úvod S rostoucím trhem datových služeb se systém GS dostal do problémů s přenosovou kapacitou. Proto

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová Mobilní komunikace Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G Petra Píšová Mobilní síť: GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci, Global System for Mobile communications - digitální buňková radiotelefonní

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Mobilní komunikace GSM

Mobilní komunikace GSM Mobilní komunikace GSM 1.Úvod GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci. Jde o plně digitální systém, který byl budován jako celoevropský systém na celulární

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření Autor: Tomáš Dlouhý Úloha: Sítě UMTS, CDMA datové přenosy Akademický rok: 2009/2010 Cvičení a paralelka:

Více

Vývoj GSM I. 1986 testy technologií digitálního vysílání v Paříži (TDMA a FDMA) 1987 12 zemí sepsalo memorandum o technologii GSM (MoU)

Vývoj GSM I. 1986 testy technologií digitálního vysílání v Paříži (TDMA a FDMA) 1987 12 zemí sepsalo memorandum o technologii GSM (MoU) Lekce 4 Vývoj GSM I 1982 CEPT zakládá skupinu GSM (Groupe Spécial Mobile) jejímž úkolem je navrhnout panevropský systém s následujícími kritérii: kvalitní přenos lidské řeči digitální ISDN kompatibilní

Více

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE X32MKS - Mobilní komunikační systémy Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE Měřící skupina č. 2 Vypracovali: Tomáš Nemastil, Jan Sadílek, Jan Hlídek, Jaroslav Jureček, Putík Petr Zadání 1) Odeslání

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Telefonní sítě

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000 HiPath Cordless Office pro HiPath 3000 HiPath Cordless Office je integrované řešení pro IP komunikační systémy HiPath 3000 pro bezšňůrovou komunikaci s komfortními účastnickými a systémovými funkcemi.

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

37MK - Semestrální práce. Signalizace v GSM

37MK - Semestrální práce. Signalizace v GSM 37MK - Semestrální práce - Signalizace v GSM Vypracoval: Václav Outerský Signalizace je u sítě GSM nedílnou součástí komunikace. Stará se o navazování hovoru, ostatní servisní komunikaci s mobilními terminály

Více

Signalizační systém číslo 7 v mobilních sítích GSM

Signalizační systém číslo 7 v mobilních sítích GSM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Semestrální práce do předmětu 37MK Signalizační systém číslo 7 v mobilních sítích GSM Jaroslav Vrána Signalizační systém číslo 7 v mobilních

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-04

Identifikátor materiálu: ICT-3-04 Identifikátor materiálu: ICT-3-04 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Mobilní sítě Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí vývoj mobilních sítí.

Více

Ad) Komunikační kanály a cesty

Ad) Komunikační kanály a cesty 28. Komunikační kanály a cesty. Komunikace na okruzích a paketová komunikace. Principy přenosových a spojovacích systémů. Pevné a mobilní rádiové služby. Ad) Komunikační kanály a cesty o Kanál (telekomunikační

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona

Více

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť:

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť: Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť, Telekomunikační sítě analogová, IDN, ISDN. Techniky v telekomunikačních sítích. (CREATED BY SUNSHINE, ICQ: 280766356) Pojem telekomunikační síť: Pro

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000 37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají

Více

Síťový plán signalizace Příloha 4. Technická specifikace ISUP Dodatek 1

Síťový plán signalizace Příloha 4. Technická specifikace ISUP Dodatek 1 Síťový plán signalizace Příloha 4 Technická specifikace ISUP Dodatek 1 Doplnění signalizace ISUP pro podporu tísňových volání z mobilních sítí do sítě ČESKÝ TELECOM, a.s. 1 Parametr číslo volaného účastníka

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Technologie GSM. Telekomunikační systémy. Bc. Petr Luzar

Technologie GSM. Telekomunikační systémy. Bc. Petr Luzar Technologie GSM Telekomunikační systémy Bc. Petr Luzar Semestrální práce 2011 OBSAH ÚVOD...3 1 POČÁTKY KOMUNIKACE...4 2 GENERACE MOBILNÍCH SÍTÍ...7 2.1 SÍŤ PRVNÍ GENERACE...7 2.2 SÍŤ DRUHÉ GENERACE...9

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH S t ř e d n í š k o l a t e l e k o m u n i k a č n í O s t r a v a PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH ROČNÍKOVÁ MATURITNÍ PRÁCE Z TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ Autor: Vít Gruner Třída: 4.A Školní rok: 2006/2007

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Přenosové formáty mobilních systémů 1. generace - semestrální práce z předmětu 37MK - autor semestrální práce: Stanislav

Více

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12 Spojovací soustavy přednáška č.12. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu)

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) ID listu: DATA_VPN _001.05 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Označení služby Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace služby Monitoring služby Podmíněno službami

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda Základy mobilních sítí Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Základy mobilních sítí Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

5. GSM/UMTS RÁDIOVÉ ROZHRANÍ, DATOVÉ PŘENOSY

5. GSM/UMTS RÁDIOVÉ ROZHRANÍ, DATOVÉ PŘENOSY 5. GSM/UMTS RÁDIOVÉ ROZHRANÍ, DATOVÉ PŘENOSY Cíl měření 1) Seznamte se s paketově orientovaným přenosem dat GPRS-EDGE v GSM síti. 2) Monitorováním rádiového rozhraní sledujte dostupné signály od základnových

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Provoz veřejné pevné telefonní sítě Ve sloupcích 1 a 2 se uvede celkový objem provozu v tisících

Více

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci Karel Mikuláštík Úvod Mobilní sítě možnost telefonovat a přistupovat k internetu, téměř odkudkoliv Rozvoj 3G a 4G sítí 10 let => zvýšení uživatelských

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie Česká republika 2 Technologie Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace Diagnostika Přenos analogových

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 21-22 Číslo: III/2 4. Síťové

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

SIM karty a bezpečnost v mobilních sítích

SIM karty a bezpečnost v mobilních sítích Spojujeme software, technologie a služby SIM karty a bezpečnost v mobilních sítích Václav Lín programátor 19.5.2009 1 Osnova SIM karty Role SIM karet v telekomunikacích Hardwarové charakteristiky Bezpečnost

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz Dne 7. 2. 2011 skončila platnost přídělu rádiových kmitočtů

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Seriové ATA, principy, vlastnosti Seriové ATA, principy, vlastnosti Snahy o zvyšování rychlosti v komunikaci s periferními zařízeními jsou velmi problematicky naplnitelné jedním z omezujících faktorů je fyzická konstrukce rozhraní a kabelů.

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR

Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR (konzultační dokument) Úvod S ohledem na rychlé tempo rozvoje mobilních telekomunikací a velký zájem o licenci pro třetího mobilního provozovatele v ČR a ve

Více