Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN"

Transkript

1 Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN Přednáška č. 7

2 Normové zásady odvodu spalin Komíny se navrhují a provádějí podle řady evropských norem. Řídící normou pro návrh a provádění komínů je ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Norma v sobě soustřeďuje i podstatná ustanovení norem evropských. Základní požadavky na spalinovou cestu Spalinová cesta musí zajistit odvod spalin: v bezpečném režimu, za všech provozních režimů připojených spotřebičů, při proměnném vlivu venkovního prostředí, nad střechu budovy, s rozptylem do ovzduší, aby nenastalo hromadění spalin a nebyly překročeny přípustné koncentrace, při zachování podmínek požární bezpečnosti, aniž by byla snižována účinnost spotřebičů, s regulačními prvky pro zajištění požadovaného průtoku spalin,

3 Normové zásady odvodu spalin Základní požadavky na spalinovou cestu pokrač. s požadovanou povrchovou teplotou v ústí průduchu: nad rosným bodem u komínů suchých, nad teplotou +5 C u komínů mokrých, s tepelnou izolací stěny komínového průduchu u komínů s přirozeným tahem, bez požadavku na tepelnou izolaci stěny průduchu u mokrých komínů přetlakových, se zajištěním tepelné roztažnosti komínového průduchu a jeho trvalé těsnosti, se zajištěním čistitelnosti, kontrolovatelnosti a přístupnosti k místům kontroly a čištění po celé trase, s označením spalinové cesty identifikačním štítkem.

4 Všeobecné zásady 1 Mezi všeobecné zásady návrhu komína patří: jednovrstvé komíny se navrhují jako komíny: s přirozeným tahem pro suchý provoz, pro spotřebiče s trvalým provozem a vyšší teplotou spalin, zejména pro spotřebiče na pevná paliva a také jako přetlakové nebo vysokopřetlakové, vícevrstvé komíny se navrhují: pro suchý i mokrý provoz, pro spotřebiče s možností přerušovaného provozu, s jímáním a odvodem kondenzátu spalin, především pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva,

5 Všeobecné zásady 1 pokrač. pro spotřebiče na pevná paliva, kde dochází ke zplyňování paliva, s doporučením i pro ostatní výše nejmenované spotřebiče (krby na dřevo, kotle na uhlí apod.), také jako přetlakové nebo vysokopřetlakové, přetlakové a vysokopřetlakové komíny: uvnitř budovy mají zadní větrání pro odvod spalin v případě netěsnosti komínového průduchu, u soustředného přívodu spalovacího vzduchu plní funkci zadního větrání vzduchový průduch pro přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči.

6 Všeobecné zásady 2 K dalším zásadám patří: především se navrhují průběžné komíny, komíny mohou obsahovat průduchy pro odvod spalin od různých paliv, komíny mohou obsahovat větrací či vzduchové průduchy, životnost vnitřních komínů je zpravidla shodná s životností stavebního objektu, životnost keramických vložek je větší než životnost připojených spotřebičů paliv, v bytových domech mají být komíny situovány tak, aby se jejich opravou nezasahovalo do provozu bytu,

7 Všeobecné zásady 2 pokrač. montáž kovových komínových systémů a individuálních komínů a komínových vložek se provádí podle technologických pokynů výrobce, které musí obsahovat: způsob montáže komína nebo komínové vložky, způsob kotvení popř. největší vzdálenost kotevních prvků, nejmenší vzdálenost od hořlavých h materiálů, nejmenší poloměr ohybu u ohebných komínových vložek, způsob manipulace a dělení materiálu, způsob spojení a upevnění dílců, orientace spoje v závislosti na směru proudění spalin, pokyny pro skladování, doporučený způsob odvodu kondenzátů spalin.

8 Konstrukce komínů 1 Jednovrstvý zděný komín Jednovrstvý zděný komín se navrhuje podle následujících zásad: jen pro občasné užívání stavby, má stěnu vyzděnou z cihel, prvků nebo se montuje z bloků, nesmí být vyzděn z dutinových ani děrovaných cihel, tloušťka stěny musí být nejméně 140 mm (pokud není proveden ze speciálních komínových tvarovek), tloušťka zděné přepážky mezi průduchy musí být nejméně 140 mm, vyzdívání musí být z cihel tloušťky větší než půlka, u komínů s ochranným pouzdrem může být tloušťka přepážky snížena na 65 mm, všechny ložné a styčné spáry jsou vyplněné maltou (aby nedošlo k pronikání spalin nebo k nasávání vzduchu),

9 Konstrukce komínů 1 Jednovrstvý zděný komín pokrač. povrch komínového průduchu musí mít zatřené spáry nebo musí být omítnut, v komínovém zdivu nesmí být žádné rýhy ani kapsy, vnější povrch má být omítnut nebo vyspárován, popř. opatřen nehořlavým podkladem (zejména v blízkosti hořlavých konstrukcí, v půdním prostoru), je-li komín součástí zděné stěny, která je bez povrchové úpravy, provede se na zdivu komína povrchová úprava nejméně 300 mm přes okraj komínových průduchů, při montáži z bloků nebo keramických tvárnic musí být spáry utěsněny proti pronikání spalin nebo přisávání vzduchu, komínové bloky nebo tvárnice musí být pevně spojeny.

10 Konstrukce komínů 2 Vícevrstvý komín K zásadám pro vícevrstvý komín patří: komín musí být proveden z materiálů podle ČSN tak, aby zaručoval tepelné a dilatační oddělení komínové vložky od komínového pláště, komínové dílce mají ložné spáry komínového průduchu posunuty oproti ložným spárám komínového pláště, komín má všechny otvory do komínové vložky těsné a tvarovka otvoru je dilatačně oddělena od komínového pláště. Komínová vložka: musí zaručit neměnnost tvaru za všech provozních podmínek, musí zaručit těsnost, musí vyhovět parametrům spalin pro připojený typ spotřebičů.

11 Komínové a vzduchové průduchy 1 Komínové průduchy: musí mít po celé účinné výšce neměnný průřez, nesmí být současně používány jako větrací průduch a naopak (v technicky odůvodněných případech se postupuje podle čl ), se navrhují zpravidla svislé a přímé, pokud je nutné průduch odklonit, nemá být odklon větší než 15 od svislice, při modernizaci komínů lze zvětšit úhel odklonu v odůvodněných případech až na 30, u přetlakových komínů může být odklon od svislice až 45, odklonění průduchu nesmí být v úrovni stropní konstrukce nebo v úrovni sopouchu, průduch může být kruhový, čtvercový, obdélníkový, oválný nebo jiný, při navrhování obdélníkového nebo oválného průřezu může být poměr stran nejvýše 1:1,3. Při modernizaci stávajících průduchů nejvýše 1:1,5.

12 Komínové a vzduchové průduchy 2 Komínové průduchy: nejmenší dovolený rozměr průduchu s přirozeným tahem je: 100 mm pro spotřebiče na plynná paliva, 110 mm pro spotřebiče na kapalná paliva, 120 mm pro spotřebiče na pevná paliva (minimální průřez 0,015 m 2 ), kruhový průměr je nejméně 140 mm, jednovrstvý zděný komín má rozměr min. 150 mm x 150 mm, nejmenší rozměr přetlakového komína je 80 mm (výrobce může doporučit rozměr až do 60 mm), neúčinná výška pro spotřebiče na pevná paliva má být alespoň 1/10 jeho účinné výšky. U spotřebičů na dřevo a kapalná paliva může být neúčinná výška 1/20 účinné výšky, nesmí však být menší než 500 mm,

13 Komínové a vzduchové průduchy 2 pokrač. není-li podmínku o neúčinné výšce komínového průduchu možné dodržet, může být: objem komínového průduchu v neúčinné výšce roven 1/10 objemu průduchu v účinné výšce. Pro spotřebiče na dřevo a kapalná paliva je to 1/20 objemu komínového průduchu v účinné výšce, u středního a průlezného komína musí být objem průduchu v neúčinné výšce roven nejméně 1/20 objemu průduchu v účinné výšce, neúčinná výška průduchu pro spotřebiče na plynná paliva musí být nejméně: 150 mm u průduchu úzkého, 250 mm u průduchu středního a průlezného, u přetlakových a vysokopřetlakových komínů pro spotřebiče na plynná paliva se neúčinná výška komínového průduchu nevyžaduje kouřovod je napojen patním kolenem.

14 Komínové a vzduchové průduchy 3 Vzduchové průduchy: při zadním větrání mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm u přetlakových, vysokopřetlakových nebo difúzních komínů musí být mezera mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm dostatečně velká pro účinné větrání, zadní větrání musí být průchozí od paty komín až do volného ovzduší, tloušťka vzduchové mezery se doporučuje min. 30 mm, při kruhové vložce vložené do čtvercového průřezu pláště může být mezera snížena na 20 mm, vzduchové mřížky do větrací mezery nesmí omezovat zadní větrání, pro čištění zadního větrání má být zajištěn přístup.

15 Komínový plášť Komínový plášť: musí být z konstrukce druhu D1, resp. DP1 podle ČSN :2005, při průchodu vnitřním prostorem budovy musí být konstrukce navržena tak, aby nebyl dotčen komfort místnosti, musí mít teplotu vnějšího povrchu nižší než 52 C u zděného pláště, u přistavěných komínů platí podmínka povrchové teploty do výšky 2,5 m nad terénem nebo přístupovou plochou, nejvyšší přípustná teplota u kovových komínů pro náhodný lidský kontakt je stanovena v ČSN EN :2005.

16 Komínový plášť pokrač. Komínové vložky vedené vnitřním prostorem budovy musí být opatřeny po celé délce komínovým pláštěm s požární odolností podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku. Na komíny a jejich příslušenství (komínové lávky, žebříky, stupadla) není dovoleno připevňovat přídavná zařízení, která ovlivňují konstrukční stabilitu a funkčnost nebo omezují bezpečné vyčištění komínového průduchu. Výjimku tvoří připevnění jímacího zařízení hromosvodu. Nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště se stanoví podle ČSN , minimálně je však 50 mm. Nejmenší vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů u systémových komínů musí být deklarovaná výrobcem.

17 Příslušenství komína Kondenzátní jímky 1 Kondenzátní jímky se zřizují v půdici komínového průduchu na plynná a kapalná paliva a zajišťují: jímání a odvod kondenzátu, srážkové vody. Kondenzátní jímka nemá mít menší světlý rozměr než má komínový průduch a výšku dna od půdice sopouchu nesmí mít menší než: 150 mm u komína úzkého, 250 mm u komína středního a průlezného. V odůvodněných případech je odvod a jímání kondenzátu řešeno odvodem v kouřovodu nebo přes spotřebič. Kondenzátní jímka musí být kontrolována otvorem, který se zřizuje zpravidla: v půdici komínového pláště a přímá kontrola se provádí uzavíratelným kontrolním otvorem, pod sopouchem komínového průduchu a kontrola se provádí po vyjmutí kondenzátní jímky, pod sopouchem včetně kontrolního otvoru, kde se kontrola provádí uzavíratelným kontrolním otvorem.

18 Příslušenství komína Kondenzátní jímky 1 pokrač. Kondenzáty z kondenzátní jímky se odvádějí: u komínů se suchým provozem kondenzátním potrubím do nádoby na jímání kondenzátu, která se při kontrole komínu vyprazdňuje nebo je odvedena do kanalizace. Volné vypuštění kondenzátu do půdice komína se nedovoluje, u komínu s mokrým provozem kondenzátním potrubím přímo nebo přes neutralizační zařízení do kanalizace. Odvod do kanalizace má mít zápachovou uzávěrku při přetlaku v komíně. Kondenzátní jímky 2 Výpustný otvor v kondenzátní jímce a kondenzátní potrubí pro odvod kondenzátu: mají mít světlost odpovídající velikosti kondenzátní jímky (15 20 mm) a potrubí má být co nejkratší, mají mít ochranu proti zamrznutí, u přetlakových a vysokopřetlakových komínů musí vytvořit tlakovou ztrátu rovnou velikosti přetlaku ve spalinové cestě (např. vodním sloupcem zápachové uzavírky).

19 Komínová dvířka Příslušenství komína Otvory v komínovém plášti (kromě sopouchů a kontrolních otvorů) musí být uzavřeny těsnými dvojitými nebo zdvojenými komínovými dvířky z nehořlavých materiálů. Komínová dvířka musí být těsná a zabezpečena proti samovolnému otevření. Kontrolní otvory mohou být uzavřeny jednoduchými dvířky ze stejného materiálu jako komínová vložka. Kontrolní otvory přetlakových komínů (P1, P2) a vysokopřetlakových komínů (H1, H2) musí být uzavřeny způsobem, který zajišťuje j stejnou těsnost jako má komínový průduch. Komínová dvířka: k vybíracím, vymetacím, čistícím a kontrolním otvorům se osazují do vnějšího povrchu komínového pláště, se umísťují na místech veřejně přístupných (schodiště, chodby, venkovní prostory) a mají být uzamykatelné nebo zajištěna uzamykatelnou závorou.

20 Sopouchy Otvory ve spalinové cestě 1 Do komína je kouřovod přivádějící spaliny zaústěn otvorem nazývaným sopouch. Sopouchy: mají být co nejkratší a přímé, nesmí mít větší průřez než je průřez komínového průduchu, komínové vložky (zejména kovové) musí být konstrukčně vyřešeny tak, aby kondenzát nebo srážková voda nevnikaly sopouchem do kouřovodu a připojeného spotřebiče (kromě případu, kdy kondenzát je odváděn a jímán v kouřovodu), do kterých nejsou připojeny spotřebiče, musí být uzavřeny ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu.

21 Otvory ve spalinové cestě 1 Sopouchy pokrač. Při napojení více spotřebičů do jednoho komínového průduchu nesmí být vzájemná vzdálenost sopouchů menší než: 300 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy menší než 90, 600 mm, pokud je vodorovný úhel mezi sopouchy větší než 90. U jednovrstvého zděného komína s ochranným pouzdrem, nesmí ochranné pouzdro sopouchu přesahovat do komínového průduchu.

22 Kontrolní otvory Otvory ve spalinové cestě 2 Kontrolní otvory se navrhují pro komíny a kouřovody s odvodem spalin od spotřebičů na plynná paliva. Navrhují se tak, aby jimi bylo možno bezpečně kontrolovat a čistit prostor kondenzátní jímky. Nelze-li kontrolovat a čistit z ústí průduchu, navrhují se kontrolní otvory nad střechu budovy nebo do půdního prostoru. V odůvodněných d případech může být svislý a přímý komínový průduch kontrolován a čištěn pouze kontrolním otvorem nad půdicí. U přetlakových komínů, kde je kouřovod připojen do komínového průduchu patním kolenem: se musí umístit kontrolní otvor na přístupném místě v kouřovodu, co nejblíže komínovému průduchu nebo se umísťuje nad patním kolenem komínového průduchu.

23 Otvory ve spalinové cestě 2 Kontrolní otvory pokrač. Nejmenší velikost komínového otvoru se volí podle velikosti komínového průduchu: do průměru komínového průduchu 90 mm je velikost kontrolního otvoru minimálně 40 mm x 70mm, od průměru 90 mm do 150 mm je velikost kontrolního otvoru minimálně 90 mm x 140 mm, u většího průměru než 150 mm má kontrolní otvor minimálně průřez 0,028 m 2 (jeho šířka je min. 120 mm a jeho výška je min. 180 mm). Kontrolní otvor může být kruhový nebo oválný. Jeho velikost nesmí být menší než průměr komínové vložky do světlosti 200 mm. Při větší světlosti je nutné dodržet průměr 200 mm. Kontrolní otvor může být v odůvodněných případech nahrazen: otvorem pro osazení regulátoru tahu, otvorem pro montáž spalinové klapky apod. Zařízení musí být demontovatelné.

24 Otvory ve spalinové cestě 3 Vymetací otvory Vymetací otvory se navrhují u komínových průduchů na kapalná a pevná paliva, které nelze vymetat přímo ústím komína. Vymetací otvory: se navrhují nad střechu budovy nebo do půdního prostoru, do kterého lze vymetání komínů provádět, s půdicí vymetacího otvoru nejméně 600 mm a nejvíce 1200 mm nad podlahou, smí být ve vzdálenosti nejvýše 6 m od ústí komínového průduchu, nemají mít u žádného průduchu menší plochu než 0,028 m 2,

25 Otvory ve spalinové cestě 3 Vymetací otvory pokrač. nemají mít šířku menší než 120 mm a výšku menší než 180 mm, mají mít v okolí upravený prostor, musí být uzavřeny. V případě vymetacího otvoru umístěného nad střechou musí být otvor uzavřen komínovými dvířky, v obytné půdní vestavbě mají být umístěny na chodbě, schodišti nebo v místnosti příslušenství (předsíň, komora, koupelna, WC). Světlá výška přístupové komunikace k vymetacímu otvoru a prostoru před ním nesmí být menší než 1,7 m. Prostor musí být osvětlen.

26 Otvory ve spalinové cestě 4 Vybírací otvory Vybírací otvory se navrhují u průběžných i podlažních komínů pro spotřebiče na pevná a kapalná paliva, vždy v úrovni půdice komínového průduchu. Vybírací otvory: u úzkého a středního průduchu nemají mít menší plochu než 0,028 m 2, nemají mít menší šířku než 120 mm a menší výšku než 180 mm, u průlezného průduchu mají nejmenší velikost otvoru 450 mm x 600 mm, u průběžného komína nebo komína se společným sběračem musí být umístěny v nejnižším podlaží na vhodném přístupném místě (chodba schodiště), musí být uzavřeny podle výše uvedených zásad v odst , u podlažního komína v případě, že je nelze umístit na chodbě, schodišti nebo jiném místě společných prostorů, pak se doporučuje umístit je do místností příslušenství (předsíň, komora, koupelna, WC) bytu, ke kterému náleží,

27 Otvory ve spalinové cestě 4 Vybírací otvory pokrač. by neměly být umístěny v obytných místnostech, zejména ne v ložnici nebo dětském pokoji, nesmí být umístěny ve shromažďovacích prostorách ani v prostorách, kde se nacházejí hořlavé plyny, kapaliny nebo potraviny, se nemají umísťovat v prostorách, kde jsou chována hospodářská zvířata, mohou být v kotelně nebo garáži rodinného domu, mají mít půdici nejméně 300 mm a nejvíce 1000 mm nad podlahou (kromě otvorů u podlažního komína, kde se povoluje menší výška, nejméně však 100 mm), se nesmějí spojovat od několika komínových průduchů do společného vybíracího průduchu. Podlaha kolem vybíracích otvorů má být nehořlavá nebo s nehořlavou povrchovou úpravou do vzdálenosti nejméně 600 mm od povrchu komína a do vzdálenosti 300 mm od vnější hrany komínových dvířek na obě strany.

28 Otvory ve spalinové cestě 5 Čistící otvory Čistící otvory se navrhují do komínového průduchu pro technologické spotřebiče na pevná a kapalná paliva (např. udírny), jejichž spaliny obsahují nečistoty ulpívající na stěnách komínového průduchu. Čistící otvory: se umísťují do každého podlaží, kterým komín prochází, se umísťují tak, aby bylo možné pevné usazeniny z průduchu odstraňovat (např. mechanicky), u komínového průduchu úzkého a středního nemají mít menší plochu než 0,028 m 2, nemají mít menší šířku než 120 mm a menší výšku než 180 mm, u průlezného průduchu je nejmenší rozměr čistícího otvoru 450 mm x 600 mm, pro kouřovody mohou být také kruhové nebo oválné (velikost nesmí být menší než světlý rozměr kouřovodu do 200 mm, při větší světlosti je 200 mm minimální velikost), musí být umístěny tak, aby byly dobře přístupné pro kontrolu a čištění, musí být uzavřeny komínovými dvířky a komunikačně přístupné.

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní.

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. Komíny se společným sběračem se navrhovat nesmějí. (Sběrač

Více

Komínové a ventilační průduchy

Komínové a ventilační průduchy Komínové a ventilační průduchy Komíny a ventilační průduchy Odvádí spaliny, které vznikají při vytápění do okolního prostoru. Komínové těleso se skládá z: - komínový průduch; - komínový plášť; - sopouch

Více

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek Téma: KOMÍN SCHIEDEL UNI *** Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O V ÁN E V R O P S K Ý M S O C IÁLNÍM F O ND E M A S T ÁTNÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E

Více

Komínové a ventilační průduchy

Komínové a ventilační průduchy Pozemní stavitelství Komínové a ventilační průduchy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná.

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: z klasických

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka KOMÍNY A KOUŘOVODY Komín je stavební konstrukce používaná k odvodu spalin od kotlů do venkovního ovzduší. Druh komína, jeho konstrukčně materiálové řešení a profil průduchu ovlivňuje více faktorů. Především

Více

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinové cesty (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinová cesta Který právní předpis řeší spalinové cesty? Problematiku spalinových cest řeší od konce roku 2015 zákon č.133/1985

Více

Revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty Aktuální verze 34 VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.

Více

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona

Více

VYHLÁŠKA 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

VYHLÁŠKA 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb. o čištění,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

Page 1 of 5 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Přednáška 8 Ztužující věnce. Komíny

Přednáška 8 Ztužující věnce. Komíny 2-PŘÍPRAVA BH 02 Nauka STAVBY o pozemních stavbách Zajištění stěn pomocí svahování Přednáška 8. Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 12. 11. 2012 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 ÚVOD ÚVOD patří mezi vodorovné

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3674. publikaci

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Funkce a rozdělení komínů

Funkce a rozdělení komínů Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: o z klasických

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI POUŽITÍ VÝROBKU VE STAVBĚ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI POUŽITÍ VÝROBKU VE STAVBĚ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI POUŽITÍ VÝROBKU VE STAVBĚ KOMÍNOVÁ VLOŽKA OHEBNÁ PODLE EN 1856-2 (Z KOROZIVZDORNÉ OCELI) PRO VLOŽKOVÁNÍ JEDNOVRSTVÝCH KOMÍNŮ WESTFALIA Tento technologický postup platí pro rekonstrukce

Více

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Prosinec 2016 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4201 ed. 2 Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

13 Plynové spotřebiče

13 Plynové spotřebiče 13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Leden ČSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Požáry staveb v souvislosti s užíváním komínů a kouřovodů

Požáry staveb v souvislosti s užíváním komínů a kouřovodů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany Požáry staveb v souvislosti s užíváním komínů a kouřovodů Student: Vedoucí bakalářské práce:

Více

Názvosloví: Explozní klapka Chrání spotřebič, kouřovod a komínový průduch proti překročení dovoleného přetlaku spalin ve spalinové cestě.

Názvosloví: Explozní klapka Chrání spotřebič, kouřovod a komínový průduch proti překročení dovoleného přetlaku spalin ve spalinové cestě. Názvosloví: Čistící otvor Otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící k čištění nebo k vypalování kouřovodu nebo průduchu komína spotřebičů na tuhá a kapalná paliva.

Více

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva 1) Kontrola technického stavu a provozu zdroje Povinnosti provozovatelů podle 17 odst. 1 písm. h) a 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Nenosné svislé konstrukce - příčky Komíny a ventilační průduchy Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Nenosné svislé konstrukce příčky Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle:

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST

TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST TPG Komíny, kouřovody, odtahy spalin G 941 02 konečný návrh TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST GAS APPLIANCES DESIGN OF FLUE GAS EXHAUST. INSPECTION

Více

34/2016 Sb. VYHLÁKA. Strana 1 / 8. ze dne 22. ledna 2016 o čitění, kontrole a revizi spalinové cesty

34/2016 Sb. VYHLÁKA. Strana 1 / 8. ze dne 22. ledna 2016 o čitění, kontrole a revizi spalinové cesty 34/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 22. ledna 2016 o čitění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994

Více

Pevné a flexibilní komínové systémy z PP a PPs

Pevné a flexibilní komínové systémy z PP a PPs Pevné a flexibilní komínové systémy z PP a PPs RICOM GAS A RICOM GAS-FLEX Ochrana přírodních palivových rezerv je již několik let velmi diskutovaným tématem. Omezení ztrát při výrobě a rozvodu tepelné

Více

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

Pevné a flexibilní komínové systémy RICOMgas z PP a PPs

Pevné a flexibilní komínové systémy RICOMgas z PP a PPs Pevné a flexibilní komínové systémy RICOMgas z PP a PPs RICOM GAS A RICOM GAS-FLEX Ochrana přírodních palivových rezerv je již několik let velmi diskutovaným tématem. Omezení ztrát při výrobě a rozvodu

Více

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest 1) Které hlavní hořlavé prvky jsou obsaženy v palivech? 2) Které hlavní složky obsahuje vzduch a v jakém podílu? 3) Co je oxid uhličitý,

Více

Obsah Úvod... 3 Konstrukce komínů Zdroje... 19

Obsah Úvod... 3 Konstrukce komínů Zdroje... 19 D Komíny Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Funkce... 3 1.2 Základní názvosloví... 3 1.3 Požadavky na komíny... 4 1.3.1 Zajištění tahu... 4 1.3.2 Připojení spotřebičů... 4 1.3.3 Výška komínu nad střechou... 5 1.3.4

Více

moderní konstrukce chyby při p

moderní konstrukce chyby při p Komíny moderní konstrukce nejčast astější chyby při p projektování a montáži I. Chybějící projektová dokumentace II. Chybně zpracovaná projektová dokumentace : 1. Chybné zpracování umístění sopouchu již

Více

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:

Více

Přehled komínových systémů

Přehled komínových systémů Přehled komínových systémů ČSN EN 1443: T400 N1 D 3 G50 Třísložkový komínový systém s keramickým komínovým průduchem, tepelnou izolací a plášťovou komínovou tvárnicí z lehkého betonu. Systém využívá specifického

Více

Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER

Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP Proč nerezový komín Schiedel? Kvalitní materiál, téměř 70 let zkušeností v komínové problematice Nízká hmotnost,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Prosinec 2013 ČSN 73 4231 Kamna Individuálně stavěná kamna Stoves Tiled ranges bulit to order Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3674. publikaci

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ

PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ ÚVOD Obsah ÚVOD 3 ZKRATKY 4 1. NORMY A PŘEDPISY 4 2. CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ 5 2. 1. Označování komínů 6 2. 2. Zásady pro navrhování a stavbu komínového tělesa 7 2. 3. Půdorys

Více

Komínové systémy Schiedel Technické oddělení Schiedel

Komínové systémy Schiedel Technické oddělení Schiedel Komínové systémy Schiedel 2016 Technické oddělení Schiedel Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy pro obnovu komínů Komínové

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

PROVÁDDĚNÍ TLAKOVÉ A KOUŘOVÉ ZKOUŠKY KOMÍNŮ

PROVÁDDĚNÍ TLAKOVÉ A KOUŘOVÉ ZKOUŠKY KOMÍNŮ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KOMINÍK KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST (36-025-H) OBOR KOMINÍK (36-56-H/01) STUDIJNÍ TEXT K VZDĚLÁVACÍMU MODULU PROVÁDDĚNÍ TLAKOVÉ A KOUŘOVÉ ZKOUŠKY KOMÍNŮ (KÓD MODULU KC

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (stavební řízení)

Více

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba Komín a hořlavé materiály Ing. Jiří Vrba Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy a kouřovody Kdy je spalinová cesta bezpečná?

Více

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE A EVIDENCE KOMINICKÝCH SLUŽEB

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE A EVIDENCE KOMINICKÝCH SLUŽEB PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KOMINÍK KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST (36-025-H) OBOR KOMINÍK (36-56-H/01) STUDIJNÍ TEXT K VZDĚLÁVACÍMU MODULU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE A EVIDENCE KOMINICKÝCH SLUŽEB (KÓD

Více

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Prevence otrav oxidem uhelnatým Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Obsah příspěvku Požadavky při zřizování plynového zařízení Zajištění přívodu vzduchu pro spalování a větrání

Více

PříRučka. Třísložkový komínový systém. infolinka:+420 841 566 469. e-mail: info@eko-kominy.cz

PříRučka. Třísložkový komínový systém. infolinka:+420 841 566 469. e-mail: info@eko-kominy.cz EN 1443 T400 N1 D 3 G50 Třísložkový komínový systém» s keramickou vložkou» tepelnou izolací» specifickým systémem zadního větrání PříRučka PRODEJCE: e-mail: info@eko-kominy.cz Pobočka Brno Vodní 547, 664

Více

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Komíny 4., přepracované v ydání

Komíny 4., přepracované v ydání FRANTIŠEK JIŘÍK 67 LET ZKUŠENOSTÍ A VÝVOJE 162 Komíny KOMÍNOVÝ SYSTÉM ABSOLUT Schiedel Absolut je absolutní špiāka v komínové technologii. Komín byl vyvinut pro použití bez kompromisğ, pėedevším pro pasivní

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály KOMÍNY Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Typy komínů ČSN EN 1443 systémové

Více

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. Technické údaje a popis... 2-3 3. Návod k použití... 3-5 I. Podmínky pro umístění regulátoru. 3 II. Způsoby

Více

KONTROLA PRŮCHODNOSTI KOMÍNŮ, ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ NA PEVNÁ PALIVA

KONTROLA PRŮCHODNOSTI KOMÍNŮ, ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ NA PEVNÁ PALIVA PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KOMINÍK KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST (36-025-H) OBOR KOMINÍK (36-56-H/01) STUDIJNÍ TEXT K VZDĚLÁVACÍMU MODULU KONTROLA PRŮCHODNOSTI KOMÍNŮ, ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ A

Více

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

Prohlášení o shodě a informace o výrobku Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská 118 250 75 Nový Vestec IČ: 27938531 Popis produktu

Více

1.1.2. Otázka č. 2 Vyhodnotit komíny a kouřovody v domě s přihlédnutím ke kotli na pevná paliva (vymetací, vybírací otvory, napojení do komínů...).

1.1.2. Otázka č. 2 Vyhodnotit komíny a kouřovody v domě s přihlédnutím ke kotli na pevná paliva (vymetací, vybírací otvory, napojení do komínů...). Smrt způsobená otravou oxidem uhelnatým V prvních dnech r. 2015 jsem řešila případ otravy manželského páru oxidem uhelnatým (CO). Bohužel musím konstatovat, že při fyzické prohlídce objektu, kde se nešťastná

Více

Pocit jistoty z dobré volby

Pocit jistoty z dobré volby CHARAKTERISTIKA KOMÍNU IBF JSOU VICEVRSTVÉ KOMÍNY, URČENÉ PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČU (KOTLU, KAMEN, KRBU ) NA TUHÁ, PLYNNÁ I KAPALNÁ PALIVA. V SYSTÉMECH IBF JSOU POUŽITY KYSELINOVZDORNÉ KOMÍNOVÉ VLOŽKY.

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Přednáška 8 Ztužující věnce. Komíny. Převislé kce

Přednáška 8 Ztužující věnce. Komíny. Převislé kce BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 8.. Převislé kce Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 10. 11. 2014 Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 2 ÚVOD patří mezi vodorovné

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín

Více

Příručka. Komínový systém s přetlakovým odvodem spalin. infolinka:+420 841 566 469. e-mail: info@eko-kominy.cz

Příručka. Komínový systém s přetlakovým odvodem spalin. infolinka:+420 841 566 469. e-mail: info@eko-kominy.cz EN 1443: T200 P1 W 3 O0 EN 1443: T120 P1 W 1 G0 Komínový systém s přetlakovým odvodem spalin» s vložkou z nerezové oceli» s vložkou z plastu Příručka PRODEJCE: e-mail: info@eko-kominy.cz Pobočka Brno Vodní

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet -

Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Navrhování systémů TZB YNST

Více

VYHLÁŠKA Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA Úvodní ustanovení Vyhláška č.111 o čištění komínů a NV.č.91/2010 o požární bezpečnosti.. VYHLÁŠKA ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. října 1981 o čištění komínů Ministerstvo vnitra České socialistické

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Skladování nádob s plyny

Skladování nádob s plyny 5.6.17.9.3. Skladování nádob s plyny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/skladovania-manipulace-s-materialem/skladovani-nadob-s-plyny Základním předpisem stanovující podmínky skladování

Více

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Oblast techniky Technické řešení se týká kotlů pro spalování tuhých paliv, zejména uhlí, dřeva, dřevního odpadu a biomasy s možností

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

10 Vnitřní kanalizace 3.díl

10 Vnitřní kanalizace 3.díl 10 Vnitřní kanalizace 3.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Stoková síť oddělená vs. jednotná Dešťové potrubí

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

moderní konstrukce chyby při p

moderní konstrukce chyby při p Komíny moderní konstrukce nejčast astější chyby při p projektování a montáži I. Chybějící projektová dokumentace II. Chybně zpracovaná projektová dokumentace : 1. Chybné zpracování umístění sopouchu již

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. Strana 1106 Sbírka zákonů č. 91 / 2010 Částka 34

NAŘÍZENÍ VLÁDY. Strana 1106 Sbírka zákonů č. 91 / 2010 Částka 34 Strana 1106 Sbírka zákonů č. 91 / 2010 Částka 34 91 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona

Více

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín

Více

Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Dne 1. července 2015 nabyla účinnosti třináctistránková změna této normy, zpracovávaná od roku 2013. Tento článek

Více

Izolované komínové systémy BokraIZOL

Izolované komínové systémy BokraIZOL Izolované komínové systémy BokraIZOL katalog výrobků 2012 Izolovaný komínový systém BokraIZOL www.bokra.cz Stříška Strana 7 Horní kónické vyústění IZOL Strana 4 Ukončení izolace Krycí deska (střešní přechod)

Více

Regulátor komínového tahu ESREKO

Regulátor komínového tahu ESREKO Regulátor komínového tahu ESREKO Návod k použití Energeticky úsporný regulátor komínového tahu ESREKO automaticky udržuje správný odtah komínu pro ekonomický a ekologický provoz vašeho kotle. Strana 1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 V Praze dne 25. září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Lhůty čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů

Více

2014-03-01 / Strana 190

2014-03-01 / Strana 190 2014-03-01 / Strana 190 Normy, předpisy a zkratky Normy Základní: ČSN 73 4201 ČSN EN 1443 Ostatní: ČSN 06 1201 ČSN 06 1401 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Komíny

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně,

Více

Konstrukce komínů, normové a

Konstrukce komínů, normové a Konstrukce komínů, normové a funkční rozdělení, společné komíny, umělý tah Přednáška č. 6 Základní podmínka výpočtu podtlakového komína U podtlakových komínů platí podmínka: p Z = účinný

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

91/2010 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí... Stránka Č. 1 z 6. č. 91/2010 Sb. ze dne 1.

91/2010 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí... Stránka Č. 1 z 6. č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 91/2010 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí... Stránka Č. 1 z 6 VERLAG DASHÓFER fvl O F l celý text předpisu katalogové informace judikatura k předpisu č. 91/2010 Sb.

Více

PROVOZNÍ KONTROLA SPOTŘEBIČŮ A ZKOUŠENÍ SPALINOVÝCH CEST

PROVOZNÍ KONTROLA SPOTŘEBIČŮ A ZKOUŠENÍ SPALINOVÝCH CEST PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KOMINÍK KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST (36-025-H) OBOR KOMINÍK (36-56-H/01) STUDIJNÍ TEXT K VZDĚLÁVACÍMU MODULU PROVOZNÍ KONTROLA SPOTŘEBIČŮ A ZKOUŠENÍ SPALINOVÝCH CEST

Více