Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací"

Transkript

1 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal

2 2 O B S A H 1. vod VÏcnÈ uspo d nì diplomovè pr ce » sti diplomovè pr ce - Obsahy jednotliv ch Ë stì - DoporuËenÌ 3. Form lnì prava diplomovè pr ce Form t papìru - Okraje a dkov nì - Text a fonty - Obr zky a popisy - Vazba a poëet vyhotovenì - P Ìlohy 4. Z vïreën doporuëenì P Ìloha I./ Vzory vybran ch Ë stì diplomovè pr ce I.1. I.2. I.3. I.4. Vzor sazby desek diplomovè pr ce Vzor vodnì strany diplomovè pr ce Vzor seznamu pouûit ch symbol Vzor seznamu pouûitè literatury P Ìloha II./ Vzory p Ìloh diplomovè pr ce

3 Kapitola 1. 3 Motto: "Litera scripta manet - napsanè z st v " 1. vod Diplomov pr ce studenta vysokè ökoly je vyvrcholenìm nïkolikaletèho snaûenì a p ekon v nì mnohdy nelehk ch p ek ûek studijnìch i ûivotnìch. Jedn se o prvnì samostatnou vïdeckou pr ci a jako na takovou je t eba na ni ve vöech smïrech pohlìûet. Diplomov pr ce je obrazem autora nejen po odbornè str nce ale i po str nce stylizaënì a gramatickè a v neposlednì adï takè po str nce grafickè pravy a estetickèho projevu. Diplomov pr ce z st v archivov na na stavu a mnohdy je pouûìv na d le studenty a vïdeck mi pracovnìky. Ze vöech vzpomenut ch d vod vypl v pot eba stanovit jednotn systèm grafick ch a form lnìch pravidel pro psanì diplomov ch pracì. N sledujìcì kapitoly pod v jì ucelen pohled na danou problematiku.

4 Kapitola VÏcnÈ uspo d nì diplomovè pr ce Diplomov pr ce by mïla mìt n sledujìcì strukturu (Ë sti oznaëenè ì!!!î jsou povinnè a DP je musì obsahovat, zatìmco Ë sti oznaëenè ì???î jsou vhodnè pouze pro urëitou situaci a je vïcì autora DP, pouûije-li je Ëi nikoliv): 1. TitulnÌ list!!! 2. Zad nì!!! 3. Anotace!!! 4. PodÏkov nì??? 5. Prohl öenì??? 6. Obsah!!! 7. Seznam pouûit ch symbol??? 8. VlastnÌ text DP!!! 9. Literatura!!! 10.P Ìlohy??? 1. TitulnÌ list - je uspo d n dle vzoru (viz. p Ìloha I.2.) a musì obsahovat vöechny zde uvedenè daje. 2. Zad nì - do pr ce je vloûen vyplnïn formul ìzad nì DPî s p Ìsluön mi razìtky a podpisy dïkana FS a editele AI. 3. Anotace - v nïkolika dcìch autor uvede podstatu svè pr ce a to jak v ËeötinÏ, tak i v angliëtinï nebo nïmëinï. 4. PodÏkov nì - je vhodnè uvèst podïkov nì konzultant m a vedoucìm, ev. pracovnìk m podnik a institucì, kte Ì nïjak m zp sobem pomohli p i vypracov nì DP. 5. Prohl öenì, ûe pr ci autor vypracoval samostatnï dle rad a pokyn vedoucìho s pouûit mi liter rnìmi prameny lze rovnïû doporuëit, ale nenì nezbytnï nutnè. Pokud je prohl öenì uvedeno, musì b t podeps no vlastnoruënï. 6. Obsah - n zvy a ËÌsla stran vöech kapitol a podkapitol - je vhodnè uv dït buôto na tomto mìstï nebo v z vïru pr ce. 7. Seznam pouûit ch symbol je nepostradateln u teoretick ch pracì, kde se pouûìv velkè mnoûstvì symbol a oznaëenì, jinak jeho za azenì lze ponechat na dohodï autora s vedoucìm DP. 8. VlastnÌ text DP sest v z vodu a z vïru, mezi nimiû je v logicky ËlenÏn ch kapitol ch a podkapitol ch obsaûeno eöenì zadanèho problèmu tak, aby byly splnïny jednotlivè body zad nì DP.

5 Kapitola Literatura - podle p ÌsluönÈ normy je ocitovan pouûit literatura, z nìû bylo p i eöenì Ëerp no. P itom pat iënè mìsto v textu pr ce musì b t opat eno odkazem na odpovìdajìcì pramen, uveden v seznamu literatury pod p Ìsluön m ËÌslem (pravidla pro citace ud v»sn ). 10. P Ìlohy - vïtöina pracì obsahuje p Ìlohovou Ë st a jejì pojetì se liöì v z kladnìch typech. Pokyny pro grafickè vyhotovenì a technickè provedenì p Ìloh eöì kapitola Form lnì prava diplomovè pr ce PouûÌvan form t papìru Pro diplomovè pr ce se uûìv normalizovanèho form tu papìru A4 bìlè barvy. Okraje a dkov nì HornÌ okraj, kter je urëen ke grafickèmu oznaëenì str nky, je öirok zhruba 40 mm. Toto pole je urëeno na grafickè oznaëenì st nky diplomovè pr ce (viz nap Ìklad tato strana), dolnì okraj je minim lnï 20 mm. Pro psanì DP pouûìv me pouze jednostrann popis strany, z druhè strany listu nepìöeme. P i psanì veökerèho textu pouûìv me dkov nì 1/, pouze u staröìch psacìch stroj, zejmèna mechanick ch, a pro zv öenì p ehlednosti lze pouûìt dkov nì 1 1/2. P i psanì textu doporuëujeme vyuûìvat automatickèho zarovn v nì okraj, kterè umoûúujì poëìtaëe a elektrickè psacì stroje. Text a fonty pìsma Pr ce je ps na strojem nebo tisk rnou poëìtaëe (povaûujeme ji za technickou zpr vu ve smyslu technick ch norem). P i pouûìtì poëìtaëovèho zpracov nì je t eba pouûìt dob e Ëiteln neozdobn typ pìsma s velikostì nejmènï 10 bod a hustotou pìsma ne vïtöì neû 15 znak /palec. Obr zky a popisy obr zk Obr zky v textu a p Ìloh ch jsou kresleny tuöì (mikrofixy) p ÌpadnÏ tiötïny grafick m programem poëìtaëe. Popis obr zk se provede strojem ev. tisk rnou. Pokud se pouûije ruënì popis, tak opït tuöì, ne obyëejnou tuûkou.

6 Kapitola Vazba a poëet vyhotovenì Diplomov pr ce m b t vyv z na v Ëern ch desk ch s popisem dle vzoru (viz. p Ìloha I.1.), p iëemû vazba m ûe b t provedena seöroubov nìm (v tomto p ÌpadÏ doporuëujeme si desky nechat p ipravit kolektivnï p edem) nebo pevnou vazbou. O zp sobu provedenì vazby doporuëujeme se dohodnout s vedoucìm diplomovè pr ce. Diplomov pr ce musì b t odevzd na nejmènï ve dvou vyhotovenìch, p iëemû origin l bude po st tnì zkouöce uloûen na stavu a kopie bude vr cena diplomantovi (pokud je zpracov v no podnikovè zad nì, je t eba pro vedoucìho Ëi podnik p ipravit kopii dalöì). VedoucÌ diplomovè pr ce m ûe poû dat o jedno vyhotovenì pro vlastnì pot ebu. P Ìlohy Programy pro poëìtaë jsou p iloûeny na disketï a p ÌpadnÏ po dohodï s vedoucìm DP takè v pisem z tisk rny. V kresy jsou nar sov ny v tuöi na pauzovacìm papì e a jejich origin ly nejsou poskl d ny, ale jsou p iloûeny v p ÌsluönÈm pouzd e (skl dajì se pouze kopie a to podle»sn na v sledn form t A4). V kresy majì normalizovan form t a p ÌsluönÈ rohovè razìtko stavu. Je-li v kresov dokumentace zpracov na v AUTOCADu a pod., pak lze za origin l povaûovat p iloûenou disketu a v kresy z plotteru je moûno poskl dat. Pro ËÌslov nì v kres se pouûije p ÌsluönÈho vzoru. JinÈ p Ìlohy, jako jsou grafy, tabulky, fotografie ev. firemnì podklady aj., jsou zpravidla jen zasunuty za z loûkou desek, ale majì pot ebnè oznaëenì ( ËÌslo a n zev), aby byla zachov na p ehlednost. Pozn.: Je-li p Ìlohov Ë st obs hl, pak je vhodnè ji nep ikl dat za z loûku desek, ale odevzdat ji v samostatn ch ìv zacìch desk ch s tkaniëkamiî. 4. Z vïreën doporuëenì NÏkolik rad na z vïr P ehlednost a Ëitelnost p edevöìm. Pamatuj, ûe mènï je nïkdy vìce.

7 P Ìloha I.1. 7 Vzor sazby desek diplomovè pr ce VYSOK U»ENÕ TECHNICK V BRNÃ Fakulta strojnì stav automatizace a informatiky DIPLOMOV PR CE 1996 Frantiöek Nov k

8 P Ìloha I.2. 8 VUT - FS BRNO Vzor vodnì strany diplomovè pr ce DIPLOMOV PR CE LIST VYSOK U»ENÕ TECHNICK V BRNÃ Fakulta strojnì stav automatizace a informatiky TVORBA SIMULA»NÕHO SYST MU NA PC Diplomant: VedoucÌ: Frantiöek Nov k RNDr. Ing. Ji Ì äùastn, CSc. Brno, kvïten 1996

9 P Ìloha I.3. 9 VUT - FS BRNO Vzor seznamu pouûit ch symbol DIPLOMOV PR CE LIST SEZNAM POUéIT CH SYMBOLŸ A... teplotnì souëinitel odporu [K -1 ] C u... Curieova konstanta E... modul pruûnosti [Pa] α... meznì hel [, rad] Ψ... vlnov funkce... prvnì komponenta

10 P Ìloha I VUT - FS BRNO Vzor seznamu pouûitè literatury DIPLOMOV PR CE LIST SEZNAM POUéIT LITERATURY * citace jednosvazkovèho dìla - autor, n zev, po adì vyd nì, mìsto vyd nì, nakladatel a rok vyd nì [ 1] BRANDEJS, M.: Mikroprocesory 8086 aû Pentium. 3. ed. Praha, GRADA [ 2] DVOÿ K, J.- HANDLÕÿ, J.- OäMERA, P.- äçastn, J.: Metody systèmovè a operaënì anal zy. Brno, VUT * citace stati (p ÌspÏvku, Ël nku) ve sbornìku - autor, n zev, n zev sbornìku za slovem In, mìsto vyd nì, nakladatel a rok vyd nì, str nky [ 3] RODER, J.: KapacitnÌ snìmaë pro mï enì kmit nì vloûek v lc naftov ch motor. In: NaftovÈ motory, Praha,»KD 1992, s * citace patentu - Pat., zemï, ËÌslo [ 4] Patent»R * citace firemnì literatury - n zev firmy, sìdlo firmy, n zev publikace, rok vyd nì [ 5] VAN DER GRINTEN N. V., Berlin: Die 'OcÈ' das hervorragende elektrostatische Kopiergerate [Bez roku]. * citace v zkumn ch, v vojov ch a pod. zpr v - autor, n zev, oznaëenì druhu zpr vy v [ ], mìsto vyd nì, vydavatel, rok vyd nì [ 6] NACHTIGAL, V.: Privatizace v»r. [V zkumn zpr va]. Praha, Ekonomick stav»sav * citace habilitaënìch, disertaënich, rigoroznìch, diplomov ch a pod. pracì - autor, n zev, oznaëenì druhu pr ce v [ ], sìdlo vysokè ökoly, rok vyd nì, n zev vysokè ökoly [ 7] COUFAL, K.: NeuronovÈ sìtï p i eöenì inûen rsk ch problèm. [Diplomov pr ce.] Brno VUT Brno. Fakulta strojnì. Katedra p Ìstroj a automatizace. * citace Ël nku v Ëasopisu - autor, n zev Ël nku, n zev Ëasopisu, roënìk, rok vyd nì, ËÌslo, str nky [ 8] JURA, P.- äolc, F.: Z klady fuzzy regulace. Automatizace, 37, 1994, Ë. 12, s * pouze pro pot eby vzoru, v diplomovè pr ci nebude uvedeno.

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více