Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na"

Transkript

1 Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte kr tkè ohlèdnutì za konëìcìm lètem. KromÏ novinek Adobe, kterè n m lèto p ineslo a o kter ch se v tomto ËÌsle do- Ëtete, bylo lèto takè ve znamenì amnestie na Adobe Illustrator 8.0. DÏkujeme vöem, kte Ì tèto mimo dnè akce vyuûili a dokoupili si licence Ëi rozöì ili okruh registrovan ch uûivatel tèto skvïlè aplikace, kter je tuûkou a papìrem digit lnìho vïku. Bylo v s opravdu hodnï. Toto ËÌslo jsme vïnovali p edevöìm komplexnìm eöenìm tiskovèho a elektronickèho publikov nì. Adobe dnes disponuje takovou ök lou vz jemnï spolupracujìcìch produkt, kterè nabìzejì zmìnïn eöenì pro vöechny, kdo chtïjì publikovat vizu lnï p sobivè a obsahovï bohatè informace, aù uû se jedn o Ëasopisy, knihy, firemnì prospekty, katalogy Ëi broûury libovoln ch form t, n roënou technickou dokumentaci, webovè str nky nebo filmovè a multimedi lnì projekty. VÏtöinu tïchto eöenì budeme spolu se ûhav mi novinkami Adobe p edv - dït na Invexu, kam v s srdeënï zveme. NezapomeÚte, ûe navötïvovat n s m ûete takè na P ejeme si, aby pro v s pr ce s produkty Adobe byla i z bavou a v m p ejeme spïön z vïr roku Martin äkorpil editel Amos Software P ijôte za n mi na COMPUTER BRNO StejnÏ jako kaûdoroënï budeme vystavovat i letos na nejv znamnïjöìm IT veletrhu ve st ednì EvropÏ ñ na Invexu. Amos Software najdete jako obvykle v pavilonu D na st nku 9, Adobe bude mìt samostatn st nek Ë. 7 v tèmûe pavilonu. Budeme p edv dït nejnovïjöì produkty a eöenì Adobe, a takè adu z suvn ch modul od dalöìch v robc. SouË stì budou samoz ejmï takè losov nì o zajìmavè ceny. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5 Horkou novinkou mezi aplikacemi Adobe je nov verze Photoshopu. Je oproti pïtce obohacena o adu zajìmav ch funkcì. PodÌvejme se v rychlosti na nejzajìmavïjöì z nich. RozdÏlme si novinky na funkce pro internetovou grafiku a novè produkënì funkce pro tradiënì publikov nì. Pokud jde o prvnì skupinu, je t eba zd raznit, ûe Photoshop 5.5 nynì obsahuje i novou verzi d Ìve samostatnè aplikace ñ ImageReady 2.0 (ImageReady se jako samostatn produkt p est v prod vat). Jde o program specializovan pr vï na tvorbu grafiky pro web. Jde tedy de facto o dva programy v jednom balìku, ovöem hladk spolupr ce a vz jemn p echod mezi nimi je zajiötïn p Ìkazem P epnout do, kter je k dispozici v obou aplikacìch a zp sobì okamûitè spuötïnì druhè z nich a otev enì souboru v nïm. PodstatnÈ p itom je, ûe vöechny klìëovè vlastnosti obrazu (nap. vrstvy, typ souboru nebo historie) p itom z stanou zachov ny. Z kladnì n vrh tedy vytvo Ìme ve Photoshopu a pak v ImageReady m ûeme obraz doladit pro pouûitì na webovè str nce. M ûeme optimalizovat grafiku pro web s komplexnìm nastavenìm komprese a exportnìch parametr. K tomu n m poslouûì funkce umoûúujìcì zobrazit si sou- ËasnÏ aû Ëty i pohledy vedle sebe pro vizu- lnì nalezenì optim lnìho pomïru mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru. Novinkou je rovnïû funkce ÑZtr tov GIFì umoûúujìcì p i nepatrnèm snìûenì kvality snìûit velikost souboru o 10 aû 75%. P Ìjemnou funkcì je rovnïû dïlenì vïtöìch obraz na menöì Ë sti (image slicing), p iëemû kaûdè Ë sti lze p i adit r znè form ty a kompresnì parametry. Image- Ready d le umoûúuje tvorbu rollover JavaScript, vytv et animovanè soubory GIF, p ipojovat hypervazby k obrazov m map m, importovat filmy QuickTime jako animace a dalöì funkce, typickè pro nasazenì pr vï v oblasti internetovè grafiky. Pokud jde o novinky ve vlastnì aplikaci Photoshop, zmiúme se o novèm n stroji UmÏleck ötïtec historie, kter automaticky konvertuje obrazov data na re lnï vypadajìcì tahy ötïtcem. KombinacÌ r zn ch styl a dalöìch parametr je dosaûeno zajìmavèho vzhledu obrazu, p ipomìnajìcìho tradiënì v tvarnè techniky. DalöÌ novinkou jsou dvï novè funkce pro v bïr. PrvnÌ z nich je n stroj Maz nì pozadì, kter na z kladï barevnè podobnosti odmaz v z obrazu Nov funkce Uloûit pro web umoûúuje zobrazit panely s ûiv mi n hledy. Najednou m ûete vidït aû Ëty i r znè verze souboru a snadno tak nastavit pomïr mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru. Strana 1

2 body vyhovujìcì zadan m kritèriìm. Druhou je funkce OddÏlit obraz, kter se pouûìv pro maxim lnì zjednoduöenì procesu maskov nì velmi sloûit ch objekt. Obraz se zobrazì v samostatnèm dialogovèm oknï, kde p ibliûnï definujete okraje maskovanèho objektu, oznaëìte jeho vnit ek a nastavìte dalöì parametry. Photoshop pak automaticky vyhled okraj, odstranì obrazovè body leûìcì vnï objektu a na hranici vytvo Ì hladk p echod do pr hledna. V sledkem je pak ËistÏ odmaskovan objekt bez zbytk p vodnìho obrazu na okrajìch. D le se zmiúme o funkci pro automatickou tvorby sady obr zk nebo webov ch str nek s miniaturami obraz z urëenè sloûky. Pracuje tak, ûe vygeneruje miniaturnì n hledy (nïkdy oznaëovanè jako kontaktnì otisky) ze soubor v urëenè sloûce, sestavì je do HTML str nky, opat Ì odkazy k p vodnìm soubor m s plnou velikostì a p ÌpadnÏ pouûije n zvy soubor jako titulky obraz. Kdo podobnou Ëinnost nïkdy prov dïl, jistï ocenì nesmìrnou sporu Ëasu, kterou tato funkce p in öì. Nov verze Photoshopu se v anglickè verzi dod v od konce lèta, na ËeskÈ lokalizaci se pracuje a p edpokl dan termìn jejìho uvedenì na n ö trh je ve ËtvrtÈm ËtvrtletÌ letoönìho roku. S nov m n strojem Maz nì pozadì je maskov nì hraëkou. PomocÌ tohoto n stroje vyberete barvu a toleranci a pak prostï odmaz v te obrazovè body vyhovujìcì zadan m kritèriìm. ÿeöenì s produkty Adobe SÌla produkt spoleënosti Adobe netkvì pouze ve öpiëkovè funkënosti a v konu jednotliv ch aplikacì, ale p edevöìm v jejich dokonalè spolupr ci, ve spolupr ci s programy jin ch v robc a v tom, jak tvo Ì ucelenè eöenì pro jednotlivè oblasti pot eb uûivatel. V naöich novin ch se tentokr t zamï Ìme na t i takovè oblasti: na tvorbu webov ch str nek a server, na publikaënì Ëinnost v podnikovè sfè e a na publikov nì na profesion lnì rovni. Vzhledem k tomu, ûe v ËeötinÏ neexistujì zaûitè p eklady u Adobe uûìvan ch termìn Web Publishing, Business Publishing a Professional Publishing, rozhodli jsme se ponechat tyto v razy p eloûenè doslovnï, byù moûn ponïkud neobratnï. Jsme si vöak jisti, ûe Ëten i bude v znam tïchto v raz jasn z dalöìho textu. PodnikovÈ publikov nì s Adobe Hned do n zvu Ël nku jsme myslnï dali v ËeötinÏ moûn zatìm mènï obvykl termìn ÑpodnikovÈ publikov nìì, a proto p ejdïme ihned k vïci. Co je to podnikovè publikov nì, co je jeho obsahem, a co v tomto ohledu nabìzì Adobe? JakÈ jsou dalöì moûnosti, atd.? Takûe asi radïji popo adï. PodnikovÈ publikov nì je vlastnï doslovn p eklad anglickèho termìnu Business Publishing, kter byl zaveden, aby se odliöily dvï skupiny n roën ch uûivatel grafick ch aplikacì. PrvnÌ, kter je jiû bïûnï zn m, je skupina profesion lnìch uûivatel, tedy tïch, kte Ì majì DTP pr ci jako zdroj sv ch p Ìjm a grafick Ëi polygrafick dìla dïlajì na zak zku. Druhou skupinou jsou pr vï podnikovì uûivatelè, kte Ì pot ebujì rovnïû vytv et grafick dìla vysokè kvality, ale neprod vajì je na trhu jin m subjekt m, n brû je pouûìvajì pro svou pot ebu, pro v robu vlastnìch materi l, aù v elektronickè Ëi tiötïnè formï. NavÌc grafick produkce Ëasto nenì jejich celodennì a kaûdodennì pracovnì ËinnostÌ. Mezi profesion lnìm a podnikov m uûivatelem bychom nemïli hledat rozdìl v kvalitï v slednèho vizu lnìho produktu, ale spìöe v moûnosti pono it se hloubïji do problematiky a dïlat nïkterè jiû skuteënï specializovanè pr ce. Hranice mezi tïmito dvïma skupinami je navìc znaënï neostr a i uvnit nich najdeme znaënè rozdìly. Tolik, pokud jde o vymezenì termìnu Ñshoraì. A pokud jde o vymezenì zdola, za podnikovè publikov nì rozhodnï nelze povaûovat zpracov nì tiskoviny v sebekvalitnïjöìm textovèm editoru, jehoû prim rnì urëenì je p eci jen jinè, tedy kvalitnì tvorba textov ch podklad pro dalöì publikaënì Ëinnost, a vrcholem jeho Ñgrafick chì moûnostì je dob e zpracovan, Ëiteln a p ehledn obchodnì dopis Ëi podobn dokument. Co si ovöem kaûd moûn neuvïdomuje, je, ûe o kvalitnìm reprezentativnìm publikov nì nem ûeme hovo it ani v p ÌpadÏ r zn ch ÑpublikaËnÌchì program, kterè jsou Ëasto dod v ny jako souë st balìk kancel sk ch aplikacì. I zde se jedn spìöe o n - stroje, umoûúujìcì plnèmu laikovi vygenerovat s minim lnìm silìm solidnï vypadajìcì obchodnì dopis Ëi prezentaci, nebo dejme tomu HTML str nku vhodnou pro umìstïnì na intranetu. Strana 2

3 A do podnikovèho publikov nì rozhodnï spad i problematika p enosu a spr vy elektronick ch dokument, pro kterou rovnïû existujì r znï efektivnì a spolehliv eöenì, jak uvidìme nìûe. SpoleËnost Adobe Systems byla dosud zn m jako vedoucì v oblasti profesion lnìho publikov nì, p iëemû jejì produkty byly velmi dob e etablovanè u n roën ch uûivatel z podnikovè sfèry. Ovöem n roky profesion lnìch uûivatel (a jejich z kaznìk ) st le rostou, a bïûnè ÑDTPì aplikace jiû d vno sv mi moûnostmi a parametry p ekonaly (nebo pr vï nynì p ekon vajì, p Ìkladem je Adobe InDesign) nïkdejöì n roënè, specializovanè a hlavnï nesmìrnï drahè Ñpr myslovèì produkënì systèmy. V sledkem je pochopitelnï neust le se rozöi ujìcì mnoûstvì funkcì a s tìm i rostoucì n roënost tïchto aplikacì na hloubku znalostì jejich obsluhy. BÏûn Ñpodnikov uûivatelì m obvykle na starosti i jinè vïci neû pronikat do hloubky vöech fines profesion lnìch aplikacì. Proto d v p ednost aplikacìm, jejichû filozofiì je spìöe vèst i mènï zkuöenèho p i pr ci k vysoce kvalitnìmu v sledku a nikoliv poskytnout plnï vöechny moûnosti, na kterè si jen pomyslì (zde zkuöen Adobe Noviny uûivatel vì, ûe Ëas od Ëasu m ûe realizaci nïkter ch idejì, na kterè s m nestaëì, zadat profesion lnìmu pracoviöti s pat iën m vybavenìm). A pochopitelnï, i cena, kterou musì uûivatel do svèho pracovnìho n stroje investovat, hraje v znamnou roli. S p Ìchodem novinek, jako je Adobe In- Design Ëi GoLive, aplikacì sice dokonal ch, ale zase vyûadujìcìch jiû urëitè znalosti problematiky grafickè pr ce, vyvstala pot eba vyjìt vst Ìc pr vï podnikov m uûivatel m, kte Ì sice majì z jem na kvalitï, ale z roveú nemajì moc chuti pr vï teô pronikat do hloubky grafickè a polygrafickè teorie a praxe. ZaËnÏme tou hlavnì novinkou, se kterou Adobe v tèto situaci p ich zì. VlastnÏ je dob- e, ûe to nenì aû tak zcela novinka, ale osvïd- Ëen PageMaker, a to v modifikovanè verzi PageMaker 6.5 Plus (lokalizovan verze m oznaëenì PageMaker 6.5+ CZ). Obsahem balìku je jednak PageMaker 6.52 CZ vëetnï nejaktu lnïjöìch updat (PDF import) p Ìmo v z kladnì instalaci, Ëesk verze Photoshopu LE, Acrobat Distiller 4.0 a sada vzorov ch dokument, fotografiì a klipart pro pouûitì v dokumentech. Tato kombinace aplikacì p edstavuje solidnì z klad pro kvalitnì publikaënì tvorbu. PageMaker s m o sobï je vysoce kvalitnì profesion lnì DTP program, zn m sv m snadn m ovl d - nìm, vynikajìcì podporou 19 jazyk vëetnï Ëeötiny a slovenötiny (je obecnï zn mo, ûe Ëesk algoritmus pro rozdïlov nì slov je u PageMakeru nejlepöì), spolehliv m (opït na rozdìl od mnoha jin ch program ) tiskov m v stupem. NesmÌme opomenout ani extrèmnì mnoûstvì importnìch filtr PageMakeru, dìky kter m nenì nutno konvertovat naëìtanè soubory do nïjakèho podporovanèho form tu. PageMaker zkr tka nevyûaduje, aby se p izp sobil uûivatel, ale naopak p izp sobì se s m. Novinkou v balìku PageMaker 6.5+ CZ je Adobe Photoshop LE lokalizovan do Ëeötiny. Photoshop LE p in öì stejn koncept ovl d nì jako pln verze, se kterou se shoduje v mnoha funkcìch (barevnè korekce, kreslìcì a retuöovacì n stroje, maskov nì, pr ce s textem, pr ce ve vrstv ch, moûnost obsluhy skener a podpora z - suvn ch modul ). Za jedinè z sadnïjöì omezenì Photoshopu LE by snad bylo moûno povaûovat to, ûe nepracuje v reûimu CMYK, to ale v bec nenì problèm, neboù separace obr zk z RGB do CMYK 2.0 NOVÉ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY Autorizovaní prodejci: AARON s.r.o., Jeãná 32/518, Praha 2, Tel: 02 / , FAX: 02 / , AutoCont CZ - prodejní síè; Znaãková prodejna digitálních produktû KODAK, PobfieÏní 3 - IBC, Praha 8, Tel: 02 / , FAX: 02 / , BRAIN Computers s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava, Tel: 069 / , FAX: 069 / , COPIA Brno, Zeln trh 3, Brno, Tel: 05 / , FAX: 05 / , Autorizovaní distributofii: SWS a.s., Dostihová 1, Slu ovice, Tel: 067 / , FAX: 067 / , VIKOMT CZ s.r.o., Holoubkov 21, Holoubkov, Tel: 0181 / , FAX: 0181/ , Visual Connection s.r.o., Kozácká 16, Praha 10, Tel: 02 / , FAX: 02 / , FOTO-WORLD s.r.o., Korunní 104, Praha 10, FAX: 02 / , Strana 3

4 probìh bezproblèmovï a automaticky v PageMakeru za pomoci systèmu spr vy barev. A kdo v pr bïhu Ëasu zjistì, ûe pot ebuje i dalöì funkce plnè verze Photoshopu, m ûe na ni upgradovat. DalöÌ v znamnou p idanou hodnotou PageMakeru 6.5+ CZ je Acrobat Distiller 4.0, kter slouûì k vytv enì individu lnï nastaven ch a optimalizovan ch PDF soubor pro elektronickè publikace, doruëov nì podklad pro tisk rny, nebo pro p esnou kontrolu vzhledu v sledn ch tiskovin. NÏkterÈ v hody Acrobatu a form tu PDF budou jeötï zmìnïny nìûe. PoslednÌ novinkou, kter pom h p iblìûenì PageMakeru, dosud orientovanèho spìöe na onu diskutovanou profesion lnì oblast, nïkdy mènï zkuöen m a sebejist m uûivatel m z podnikovè sfèry je rozs hl sada profesion lnï navrûen ch dokumentov ch p edloh, ze kter ch mohou uûivatelè vych zet a d le s nimi pracovat. Tyto p edlohy pokr vajì öirokè spektrum typ publikacì, a jsou rozëlenïny i podle rovnï uûivatele. P i jejich pouûitì jiû nikdo nemusì proûìt onu hr zu, kdy po zad nì p Ìkazu Ñnov dokumentì nevì, jak d l s onou straönou pr zdnou str nkou na obrazovce. D le je k dispozici 4700 perfektnìch vektorov ch ilustracì z Adobe Illustratoru a 300 kvalitnìch CMYK fotografiì o rozliöenì 300 dpi. Tyto p edlohy a dokumenty jsou navìc doplnïny o informace o barevnosti, p echodech, pìsmech a dalöìch parametrech, jeû je dobrè zn t pro dosaûenì oëek vanèho v sledku. V oblasti internetovèho publikov nì je to GoLive 4.0, kter podobnï p esouv svèho p edch dce, aplikaci Adobe PageMill 3.0 do podnikovè publikaënì sfèry. U PageMillu nedoch zì zatìm k û dn m z sadnìm zmïn m, takûe bychom chtïli upozornit hlavnï na to, ûe ve verzi pro Windows m me jednoduchè a elegantnì eöenì, zcela odstraúujìcì problèmy s Ëeskou diakritikou. Neopomenuteln v podnikovèm publikov nì je samoz ejmï FrameMaker, de facto nutnost pro toho, kdo chce vytv et a upravovat n roënè, vysoce strukturovanè a rozs hlè technickè dokumenty. FrameMaker pouûìvajì takovè v znamnè svïtovè korporace, jako Boeing, Volkswagen, Siemens, Cisco, IBM, Xerox, McDonnell Douglas a ada dalöìch, vëetnï mnoh ch v znamn ch Ëesk ch spoleënostì. MusÌm zde p ipomenout, ûe pro FrameMaker m me pravu pro pouûitì v ËeötinÏ. MluvÌme-li o podnikovèm publikov nì a tvorbï kvalitnìch dokument v podnikovè sfè e, je zde produkt, jenû se vymyk z ady ËistÏ tv rëìch grafick ch n stroj Adobe, a tìm je Adobe Acrobat, aktu lnï ve verzi 4.0. Acrobatu bylo vïnov no v podstatï celè norovè ËÌslo Adobe novin, takûe zde zmìnìm t i vlastnosti, kterè by mïly b t v znamnè pro podnikovou sfèru. PrvnÌ z nich je zdokonalen a rozöì en apar t editaënìch moûnostì, korekturnìch znaëek a pozn mek, kterè zjednoduöujì a urychlujì proces schvalov nì v slednè podoby dokumentu v r mci pracovnì skupiny. Druhou je technologie digit lnìho podpisu, p i jejìmû pouûitì lze obsah dokument PDF povaûovat za platn, nepozmïnïn a z vazn. T etì vlastnostì, jejìû dosah a st le se zvyöujìcì v znam jsme dosud moûn m lo zd razúovali, je to, ûe na libovolnè poëìtaëovè platformï, v libovolnèm operaënìm systèmu, a hlavnï kdekoliv na svïtï, bez ohledu na nainstalovan pìsma, kûdovè str nky apod., se text s Ëeskou diakritikou zobrazì v Acrobat Readeru (a vytiskne z nïj na tisk rnï) p esnï tak, jak byl vytvo en. Zn te jin dokumentov form t, kter toto dok ûe? A jedno doplnïnì na z vïr. Na konferenci Seybold v San Francisku, jeû probïhla ve dnech 30. srpna aû 3. z Ì 1999, spoleënost Adobe pouûìvala v souvislosti s Acrobatem a form tem PDF termìn Ñelektronick papìrì, epaper, a demonstrovala, jak se v tomto souborovèm form tu spojujì v hody dokumentu v po- ËÌtaËovÈ a tradiënì papìrovè podobï. Strana 4

5 Profesion lnì publikov nì Adobe Noviny NenÌ snadnè napsat (origin lnì a objevn ) Ël nek na vöeobecnï zn mè tèma, mnohokr t probranè ze vöech stran autory z celèho svïta. SpojenÌ profesion lnì publikov nì a Adobe takov m tèmatem rozhodnï je, vûdyù nap Ìklad internetov vyhled vaë AltaVista najde p i zad nì spoleënèho v skytu Ñprofessional publishingì a ÑAdobeì 3830 str nek. Za tïchto okolnostì bude tedy z ejmï lepöì rezignovat na originalitu a spìöe znovu p ipomenout nïkterè z kladnì vïci vztahujìcì se k tomuto tèmatu a p idat nïkterè aktu lnì novinky. SpoleËnost Adobe byla jednou ze t Ì, kterè st ly u kolèbky revoluce, jeû probïhla v publikaënìm pr myslu na p elomu 80. a 90. let a jejì vklad rozhodnï nebyl nev znamn ñ jazyk popisu str nky PostScript a dokonal vektorov pìsma pro seriûznì grafickou pr ci (zbylì dva byli Apple s po- ËÌtaËem Macintosh a tisk rnou LaserWriter a tehdy jeötï Aldus s PageMakerem). TÌm to ovöem vöechno jen zaëalo a bïhem n sledujìcìch let k tomuto z kladu novèho oboru, zvanèho DTP p ib valy dalöì klìëovè souë sti, aplikace Adobe Illustrator (p vodnï vznikl p id nìm grafickèho prost edì ke knihovnï postscriptov ch p Ìkaz ) a Adobe Photoshop, technologie Adobe Acrobat a PDF a nejnovïji publikaënì zlomov program (Ëi koncept publikov nì) Adobe InDesign. P Ìchod a rozmach profesion lnìho DTP zcela zmïnil proces v roby vöech typ tiskovin. KvalitnÌ publikov nì p estalo b t exkluzivnì domènou tïch, kte Ì mïli na n - kup enormnï drah ch pr myslov ch systèm pro fotosazbu a mont û barevnèho obrazu a cel proces p Ìpravy tisku se radik lnï zkr til a p edevöìm zlevnil. A za tìm vöìm st ly (samoz ejmï i spolu s jin mi) neust le se profesionalizujìcì aplikace a technologie Adobe. Zkusme si je nynì struënï p ipomenout. Adobe PostScript. TÌm to opravdu zaëalo, skuteën technologick z klad souëasnèho profesion lnìho publikov nì. V dobï jeho uvedenì byli i jinì aspiranti na roli obecnèho programu pro ÌzenÌ kvalitnìho tisku, ale pruûnost PostScriptu a nepochybnï i geni lnì obchodnì tah jeho tv rc se zakoupenìm licencì klasick ch pìsem z nejslavnïjöìch svïtov ch katalog vedly k jeho jednoznaënèmu vìtïzstvì. A jak vöichni vìme, v voj PostScriptu se nezastavil, a v tèto chvìli se zaëìn prakticky pouûìvat zatìm poslednì verze PostScript 3. Adobe Illustrator Jak jiû bylo uvedeno v öe, p vodnï vznikl vlastnï jako vedlejöì produkt PostScriptu. Za lèta svè existence se dopracoval k verzi s po adov m ËÌslem 8. P ednostì Illustratoru vûdy byla a dodnes je v postatï absolutnì Ëistota jeho postscriptovèho kûdu a z toho plynoucì vysok spolehlivost na v stupu. D Ìve mìvali nïkte Ì uûivatelè (ti odrostlì na platformï Windows) v hrady ke zp sobu pr ce v Illustratoru, kde se mnohdy nedok zali p izp sobit a n slednï tïûit z v hod jeho postscriptovè filozofie. To je ovöem u Illustratoru 8.0 jiû minulost, a pozmïnïnè, objektovï orientovanè uûivatelskè prost edì dnes Illustrator ËinÌ ide lnì profesion lnì volbou pro kaûdèho. Adobe Photoshop NejslavnÏjöÌ aplikace Adobe, bez kterè by DTP revoluce z ejmï nezaöla tak daleko. Byl to Photoshop, kter definitivnï vytlaëil na okraj z jmu uûivatel drahè specializovanè pracovnì stanice pro zpracov nì obrazu. Nejenom, ûe dok zal p ijìt s mnoh mi revoluënìmi novinkami, ale i ty funkce, kterè Amos CZ, a.s., Opletalova 55-57, Praha 1, Tel.: 02/ , Fax: 02/ , Strana 5

6 byly jiû zn mè u zmiúovan ch drah ch systèm, do sebe dok zal vûdy efektivnï zahrnout a velmi rychle nabìdnout nejöiröì uûivatelskè obci. Tak t eba souëasn Photoshop 5.5, kromï tolik oëek vanè integrace internetov ch funkcì, p ich zì s rozs hl mi moûnostmi velmi produktivnìho maskov nì. Adobe PageMaker Moûn se divìte, proë zde uv dìme Page- Maker, kter jsme v p edchozìm pojedn nì Ñdegradovaliì do role programu pro podnikovè publikov nì (slovo degradovali pouûìv m schv lnï, aby jeötï vìce vynikla Ñnespravedlivostì tohoto kroku v Ëi tèto vynikajìcì aplikaci a abych z roveú znovu p ipomenul, jak nejasn a zamlûen je hranice mezi profesion lnìm a podnikov m publikov nìm). PageMaker 6.52 totiû st le disponuje vynikajìcìmi funkcemi (nap Ìklad nejlèpe zpracovanè ËeskÈ dïlenì). ZejmÈna pro pr ci s dlouh mi dokumenty, jako jsou r znè automaticky a datab zovï generovanè publikace nebo knihy (odbornè i beletrie) je a urëitï jeötï nïjak Ëas (p inejmenöìm do p ÌötÌ verze InDesignu) bude PageMaker v podstatï nenahraditeln. Adobe Acrobat Acrobat hierarchicky pat Ì nïkam na p l cesty mezi aplikace typu Photoshopu Ëi Illustratoru a technologie, jako je PostScript. Do prvnì, aplikaënì skupiny m ûeme za adit vlastnì programovè komponenty Acrobat (d Ìve Acrobat Exchange), Acrobat Distiller, Acrobat Reader, Acrobat Catalog a Acrobat Capture. Do druhè, technologickè, n leûì souborov form t Acrobatu, Adobe PDF (Portable Document Format). SouËasn verze Acrobat 4.0 a PDF 1.3 obsahuje adu podstatn ch zlepöenì, kter napomohou dalöìmu rozöì enì PDF workflow v profesion lnì p edtiskovè p ÌpravÏ. TÈma Acrobat 4.0 bylo podrobnï probr - no v prvnìm letoönìm ËÌsle Adobe novin. Adobe PressReady DalöÌ z novinek letoönìho podzimu, interpreter PostScriptu 3 pro vybranè inkoustovè tisk rny. Jedn se o cenovï velmi p ÌstupnÈ eöenì barevnèho digit lnìho n - tiskov nì z rovnïû cenovï p Ìstupn ch inkoustov ch tisk ren. PotÏöujÌcÌ rovnïû je, ûe dìky zvolenè koncepci k nasazenì Press- Ready nepot ebujete specializovanou a drahou mï ÌcÌ techniku. P Ìmo s programem se totiû dod v bohat sada p ipraven ch a odladïn ch profil, simulujìcìch vöechny bïûnè tiskovè standardy. D leûitè je i rastrov nì, individu lnï navrûenè pro kaûdou podporovanou tisk rnu tak, aby byly maxim lnï vyuûity jejì moûnosti. PressReady je vynikajìcì n stroj pro konzistentnì a spolehlivè porovn v nì barevnosti mezi vzd - len mi spolupracujìcìmi pracoviöti. Adobe InDesign Tuto novinku sice nech v me na konec, ale ve skuteënosti pr vï s nì stojìme na po- Ë tku novè Èry v profesion lnìm publikov nì. Nebudeme se zde znovu pouötït do v Ëtu funkcì, kterè InDesign p in öì (byly podrobnï pops ny v Adobe novin ch Ë. 2), a jejichû impozantnost jeötï vìce vynikne, uvïdomìme-li si, ûe se jedn o verzi 1.0. Technick podpora Adobe SpÌöe znovu p ipomeúme jeho zcela novou architekturu, kterou se liöì od vöech ostatnìch souëasn ch grafick ch aplikacì. To mu d v ohromn potenci l pro dalöì dynamick r st a velmi rychl inovaënì cyklus. InDesign a jeho modul rnì koncept je j - drem nov ch publikaënìch technologiì a systèm, s nimiû budeme vstupovat do novèho tisìciletì. Semin e na podzim Přihlášku na bezplatné semináře najdete na našem webu na adrese Konají se u nás ve firmě (Technická 2, Praha 6) a začínají vždy ve 13 hod PhotoShop 5.5 Nová verze krále bitmapových editorů. Jaké má nové funkce, kde je nejlépe využijete FiremnÌ dokumentace Nové nástroje od Adobe profesionální řešení (PageMaker 6.5+ CZ, Acrobat PE, PhotoShop LE, PressReady) GoLive 4.0 Win/Mac Nejlepší nástroj pro tvorbu a správu webových serverů Acrobat v DTP a p edtiskovè p ÌpravÏ Acrobat, PressReady, Enfocus PitStop Jiû d Ìve jsme v m informovali o tom, ûe technick podpora Adobe bude oddïlena od distribuce. NynÌ bychom v m r di sdïlili, ûe nov linka technickè pomoci je jiû plnï v provozu a m telefonnì ËÌslo (+420-2) Technick podpora funguje v pracovnìch dnech vûdy od 9 do 17 hodin. Druhou moûnostì kontaktu je ov adresa PodmÌnkou, ûe v m bude technick pomoc poskytnuta, je registrace vaöeho programu Adobe, vïnujte proto p i instalaci Ëas vyplnïnì a odesl nì registraënì karty. Neû vyuûijete sluûeb technickè podpory, preëtïte si kapitolu ÑNeû zavol te technickou podporuì, kter je ve vïtöinï uûivatelsk ch p ÌruËek Adobe. P ed zavol nìm si nezapomeúte p ipravit vaöe z kaznickè ËÌslo nebo registrovanè sèriovè ËÌslo vaöeho programu, a takè co nejpodrobnïjöì popis vaöeho problèmu. Co nejmènï problèm s vaöìm softwarem v m p eje Marek Cerman. Strana 6

7 VyuûitÌ produkt Adobe p i tvorbï webov ch str nek a server Prezentace na internetu jiû d vno nenì z - leûitostì pro vybranou spoleënost nadöenc. SpÌöe by se dalo Ìci, ûe je v dneönì dobï jiû nutnostì, protoûe (z vlastnì zkuöenosti Ëerp no) pro p Ìstup k informacìm z celèho svïta nenì t eba ani se zvednout ze ûidle ñ jistï mi d zapravdu ten, kdo k internetu jednou p iëichl a svou pr ci si uû bez nïj nedovede ani p edstavit. Ani tvorba webov ch str nek nenì zdaleka uû jen kolem specializovan ch program tor. PodÌv - me-li po internetu, zjistìme, ûe str nky, kterè tam najdeme, jsou st le sloûitïjöì a graficky i obsahovï bohatöì. Jejich vytv enì je vöak z leûitostì ËÌm d l komplikovanïjöì. MusÌme p itom mìt na z eteli nejen v tvarnou roveú, ale takè univerz lnost kûdu pro stejnè zobrazenì v r zn ch prohlìûe- ËÌch a (a to zejmèna v naöich lok lnìch podmìnk ch) takè datovou velikost a s tìm souvisejìcì p ijatelnou p enosovou dobu i po pomal ch link ch. Toto vöe spolu s poûadavkem na rychlost a jednoduchost tvorby str nek klade na programy generujìcì HTML a webovou grafiku, znaënè n roky. Firma Adobe, vïdoma si toho, ûe bïûnì uûivatelè z ad pracovnìk podnikovè sfèry se nebudou chtìt (ani nebudou moci) uëit programovat HTML kûd ani studovat teorii komprese obr zk, p ipravuje pro svè z kaznìky celou adu aplikacì, kterè pracujì intuitivnï, vizu lnï, ale p itom dosahujì profesion lnìch a p esn ch v sledk. PojÔme se podìvat, kterè to jsou, jak se web vytv Ì a jak n m p itom budou sloûit produkty od Adobe. Jak se web tvo Ì. Nejprve je t eba vïdït, co od svèho serveru (site) oëek v me, jakè informace m p inèst naöim z kaznìk m, partner m, n vötïvnìk m. Jakmile si toto ujasnìme, m ûeme zaëìt s p Ìpravou obsahu. Obr zky m ûeme naskenovat, nasnìmat digit lnìm fotoapar tem, p ÌpadnÏ koupit od nïkterè z fotobank, anebo m ûeme vytvo it vlastnì grafickè prvky. V kaûdèm p ÌpadÏ budeme pot ebovat Adobe Photoshop. V nïm m ûeme vyretuöovat, barevnï zkorigovat nebo jinak upravit fotografie z nejr znïjöìch zdroj, a samoz ejmï takè vytvo it p vodnì grafiku. M me-li omezen rozpoëet, vystaëìme sluönï s omezenou verzì Photoshopu oznaëovanou Photoshop LE (Limited Edition). Tato aplikace je oproti plnèmu Photoshopu v raznï levnïjöì a jejì funkënì omezenì nejsou pro webovou grafiku p Ìliö podstatn : nejv znamnïjöìm rozdìlem je, ûe v nïm nelze pracovat v barevnèm reûimu CMYK. NicmÈnÏ doporuëujeme zejmèna novou plnou verzi ñ Photoshop 5.5. Ten je vybaven celou adou funkcì usnadúujìcìch pr vï tvorbu webovè grafiky (nap Ìklad optimalizace pomïru mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru, n stroje pro animovanè soubory GIF, rozdïlenì vïtöìch obraz na vìce menöìch Ë stì, rychlè a snadnè vytv enì JavaScript, atd.) VÌce se o nïm doëtete v vodnìm Ël nku tïchto novin. Vytv Ìme-li p vodnì obr zky, vyuûijeme pravdïpodobnï takè Adobe Illustrator. V nïm si obr zky p ipravìme ve vektorovè formï (nap Ìklad loga nebo jinè typicky vektorovè objekty), a pak je p eneseme do Photoshopu, kde je rozrastrujeme a optimalizujeme pro umìstïnì na webovè str nce. V hodou tèto kombinace je, ûe oba programy spolu velmi zce spolupracujì. Strana 7

8 VyuûÌvajÌ nap Ìklad stejn ch technologiì pro zobrazov nì a dìky tomu m ûeme nap Ìklad vektorov soubor z Illustratoru vëetnï vrstev (v nativnìm form tu AI) naëìst do Photoshopu, p iëemû vrstvy z stanou ve Photoshopu zachov ny. Kdyû m me p ipraven obrazov (a textov ) obsah, budeme pot ebovat HTML editor, ve kterèm sestavìme v slednou str nku. Bude samoz ejmï p ÌjemnÈ, jestliûe n m tento editor dovolì z roveú vytv et, kontrolovat a spravovat cel webov server (site). Oba tyto poûadavky splúujì dva z stupci z dìlny Adobe: PageMill 3.0 a Adobe GoLive 4.0, produkt d Ìve zn m pod n zvem CyberStudio, ned vno zakoupen spoleënostì Adobe od firmy GoLive. Oba produkty pracujì metodou WYSIWYG: str nku vytv Ìte vizu lnï, bez nutnosti zn t kûd HTML. V obou programech pracujete naprosto intuitivnï, vyuûìv te metody t hni a pusù (drag and drop), m ûete snadno vytv et HTML tabulky, r mce (Framy), na str nky umisùovat JavaScripty, ovladaëe ActiveX, animace ShockWave, animovanè obrazy GIF a dalöì prvky. Samoz ejmostì je bohat rejst Ìk moûnostì pro import textov ch, tabulkov ch a grafick ch form t soubor. ZatÌmco PageMill je produkt moûnostmi i cenou urëen spìöe pro uûivatele st ednì kategorie, GoLive 4.0 je n strojem vysoce profesion lnìm a urëitï tìm nejlepöìm, jak v souëasnosti na trhu najdete. V okamûiku, kdy m me jednotlivè str nky hotovè, je uûiteënè zkontrolovat strukturu webovèho serveru, zejmèna, zda str nky obsahujì vöechny komponenty (obr zky a dalöì prvky), a zda jsou vöechny odkazy funkënì. I pro tento kol majì oba zmiúovanè programy v konnè funkce. UmoûÚujÌ graficky zobrazit strukturu serveru (strom), provèst kontrolu vazeb, vypsat chybov protokol a chyby automaticky opravit. GoLive navìc umoû- Úuje p edem si p ipravit strukturu, vizu lnï ji zobrazit a p ÌpadnÏ vytisknout (vhodnè pro konzultaci s klientem, pro kterèho web vytv Ìme), a teprve potom naplnit jednotlivè str nky obsahem. M me-li dìlo hotovo a zkontrolov no, musìme str nky odeslat na mìsto, kde je n ö web fyzicky umìstïn. OpÏt oba programy disponujì zabudovan m FTP klientem, kter umoûúuje odesl nì (upload) komponent serveru, a to buô vöech, nebo jen nov ch Ëi pozmïnïn ch soubor. Zvl ötnì zmìnku vïnujme programu Adobe ImageStyler 1.0. Je to aplikace specializovan na usnadnïnì dosaûenì jednotnèho vzhledu a stylu celèho webovèho serveru a pro tvorbu efektnìch rollover JavaScript (grafika, kter se zmïnì nap Ìklad, najedeme-li nad nì kurzorem, nebo naopak, sjede-li z nì kurzor pryë). UmoûÚuje aplikaci urëitèho grafickèho stylu (nap Ìklad efekt prostorovèho relièfu nebo vrûenèho stìnu) na jak koli objekt (text, linka, tlaëìtko apod.). Rozhodnete-li se pozdïji styl upravit (nap Ìklad prodlouûit dèlku vrûenèho stìnu), projevì se zmïna automaticky u vöech prvk, kde je styl aplikov n. Program je dod v n s celou adu p eddefinovan ch styl, kterè si m ûe uûivatel upravit, anebo je moûnè tvo it styly vlastnì. P ipomeúme jeötï, ûe vöechny uvedenè programy se dajì po Ìdit nejen samostatnï, ale i jako souë st cenovï zv hodnïn ch balìk : Adobe Web Bundle (PageMill + ImageStyler) a Adobe Web Collection (GoLive 4.0, Photoshop 5.5, Illustrator 8.0 a po omezenou dobu jeötï ImageStyler 1.0). V kaûdèm p ÌpadÏ, aù jste zaë teënìk Ëi zkuöen uûivatel, aù je prezentace vaöì firmy na webu jen jednìm z ady vaöich kol Ëi zda se webem zab v te profesion lnï, vûdy si u Adobe najdete n stroje, se kter mi se v m bude skvïle pracovat a dìky nimû budou vaöe v sledky dokonalè. Photoshop LE Photoshop LE je cenovï zv hodnïnou ÑodlehËenouì alternativou profesion lnìho bitmapovèho editoru. Je urëen nejen tïm jejichû rozpoëet je omezen, ale takè pro ty, kdo nepot ebujì vyuûìvat vöechny nejrafinovanïjöì a nejpropracovanïjöì funkce Photoshopu plnèho. PodÌvejme se na funkënì srovn nì obou verzì. KlÌËovÈ funkce Photoshop LE Photoshop 5.5 Podpora pro web Import/export soubor GIF, JPEG, a PNG Animace Rollovery JavaScript DÏlenÌ obrazu Optimalizace pomïru velikost/kvalita Podpora barev RGB, indexovanè barvy a stupnï öedè CMYK, LAB, duplexy a vìcekan lov reûim BarevnÈ separace N stroje pro tv rëì Ëinnost BarevnÈ pravy MalovacÌ n stroje RetuöovacÌ n stroje Maskov nì a n stroje pro v bïr Textov n stroj Vrstva s editovateln m textem Vrstva prav a efekty vrstvy PokroËilÈ maskovacì funkce Editace kan l PokroËilÈ funkce pro barevnè korekce Produktivita Aû 99 vrstev P es 95 filtr pro zvl ötnì efekty Paleta historie (vìcen sobnè ÑZpÏtì) Automatizace s pouûitìm palety Akce D vkovè zpracov nì VektorovÈ cesty Kompatibilita Podpora vöech hlavnìch obrazov ch form t NaËÌt nì z digit lnìch fotoapar t a skener Podpora pro z suvnè moduly Import soubor Illustrator, PostScript a PDF P ipomeúme, ûe Photoshop LE existuje i v ËeskÈ verzi, kter by v dobï vyd nì tïchto novin jiû mïla b t v prodeji. DoporuËen prodejnì cena Photoshopu LE je necel ch KË. Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor Adobe Systems v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (+420-2) ñ4, fax (+420-2) , Strana 88

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

U VODNI BLEKOT. Strana 2. YOUR SPECTRUM #05/98edit me sıcn ık urceny vy hradne pro uzivatele pocıtacu ZX Spectrum a kompatibilnıch

U VODNI BLEKOT. Strana 2. YOUR SPECTRUM #05/98edit me sıcn ık urceny vy hradne pro uzivatele pocıtacu ZX Spectrum a kompatibilnıch . 05:98 YOUR SPECTRUM #05/98edit me sıcn ık urceny vy hradne pro uzivatele pocıtacu ZX Spectrum a kompatibilnıch Distribuce, predplatne: Adresa redakce: 8BitCompany Publishing 8BitCompany Toma s Modroczki

Více