Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na"

Transkript

1 Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte kr tkè ohlèdnutì za konëìcìm lètem. KromÏ novinek Adobe, kterè n m lèto p ineslo a o kter ch se v tomto ËÌsle do- Ëtete, bylo lèto takè ve znamenì amnestie na Adobe Illustrator 8.0. DÏkujeme vöem, kte Ì tèto mimo dnè akce vyuûili a dokoupili si licence Ëi rozöì ili okruh registrovan ch uûivatel tèto skvïlè aplikace, kter je tuûkou a papìrem digit lnìho vïku. Bylo v s opravdu hodnï. Toto ËÌslo jsme vïnovali p edevöìm komplexnìm eöenìm tiskovèho a elektronickèho publikov nì. Adobe dnes disponuje takovou ök lou vz jemnï spolupracujìcìch produkt, kterè nabìzejì zmìnïn eöenì pro vöechny, kdo chtïjì publikovat vizu lnï p sobivè a obsahovï bohatè informace, aù uû se jedn o Ëasopisy, knihy, firemnì prospekty, katalogy Ëi broûury libovoln ch form t, n roënou technickou dokumentaci, webovè str nky nebo filmovè a multimedi lnì projekty. VÏtöinu tïchto eöenì budeme spolu se ûhav mi novinkami Adobe p edv - dït na Invexu, kam v s srdeënï zveme. NezapomeÚte, ûe navötïvovat n s m ûete takè na P ejeme si, aby pro v s pr ce s produkty Adobe byla i z bavou a v m p ejeme spïön z vïr roku Martin äkorpil editel Amos Software P ijôte za n mi na COMPUTER BRNO StejnÏ jako kaûdoroënï budeme vystavovat i letos na nejv znamnïjöìm IT veletrhu ve st ednì EvropÏ ñ na Invexu. Amos Software najdete jako obvykle v pavilonu D na st nku 9, Adobe bude mìt samostatn st nek Ë. 7 v tèmûe pavilonu. Budeme p edv dït nejnovïjöì produkty a eöenì Adobe, a takè adu z suvn ch modul od dalöìch v robc. SouË stì budou samoz ejmï takè losov nì o zajìmavè ceny. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5 Horkou novinkou mezi aplikacemi Adobe je nov verze Photoshopu. Je oproti pïtce obohacena o adu zajìmav ch funkcì. PodÌvejme se v rychlosti na nejzajìmavïjöì z nich. RozdÏlme si novinky na funkce pro internetovou grafiku a novè produkënì funkce pro tradiënì publikov nì. Pokud jde o prvnì skupinu, je t eba zd raznit, ûe Photoshop 5.5 nynì obsahuje i novou verzi d Ìve samostatnè aplikace ñ ImageReady 2.0 (ImageReady se jako samostatn produkt p est v prod vat). Jde o program specializovan pr vï na tvorbu grafiky pro web. Jde tedy de facto o dva programy v jednom balìku, ovöem hladk spolupr ce a vz jemn p echod mezi nimi je zajiötïn p Ìkazem P epnout do, kter je k dispozici v obou aplikacìch a zp sobì okamûitè spuötïnì druhè z nich a otev enì souboru v nïm. PodstatnÈ p itom je, ûe vöechny klìëovè vlastnosti obrazu (nap. vrstvy, typ souboru nebo historie) p itom z stanou zachov ny. Z kladnì n vrh tedy vytvo Ìme ve Photoshopu a pak v ImageReady m ûeme obraz doladit pro pouûitì na webovè str nce. M ûeme optimalizovat grafiku pro web s komplexnìm nastavenìm komprese a exportnìch parametr. K tomu n m poslouûì funkce umoûúujìcì zobrazit si sou- ËasnÏ aû Ëty i pohledy vedle sebe pro vizu- lnì nalezenì optim lnìho pomïru mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru. Novinkou je rovnïû funkce ÑZtr tov GIFì umoûúujìcì p i nepatrnèm snìûenì kvality snìûit velikost souboru o 10 aû 75%. P Ìjemnou funkcì je rovnïû dïlenì vïtöìch obraz na menöì Ë sti (image slicing), p iëemû kaûdè Ë sti lze p i adit r znè form ty a kompresnì parametry. Image- Ready d le umoûúuje tvorbu rollover JavaScript, vytv et animovanè soubory GIF, p ipojovat hypervazby k obrazov m map m, importovat filmy QuickTime jako animace a dalöì funkce, typickè pro nasazenì pr vï v oblasti internetovè grafiky. Pokud jde o novinky ve vlastnì aplikaci Photoshop, zmiúme se o novèm n stroji UmÏleck ötïtec historie, kter automaticky konvertuje obrazov data na re lnï vypadajìcì tahy ötïtcem. KombinacÌ r zn ch styl a dalöìch parametr je dosaûeno zajìmavèho vzhledu obrazu, p ipomìnajìcìho tradiënì v tvarnè techniky. DalöÌ novinkou jsou dvï novè funkce pro v bïr. PrvnÌ z nich je n stroj Maz nì pozadì, kter na z kladï barevnè podobnosti odmaz v z obrazu Nov funkce Uloûit pro web umoûúuje zobrazit panely s ûiv mi n hledy. Najednou m ûete vidït aû Ëty i r znè verze souboru a snadno tak nastavit pomïr mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru. Strana 1

2 body vyhovujìcì zadan m kritèriìm. Druhou je funkce OddÏlit obraz, kter se pouûìv pro maxim lnì zjednoduöenì procesu maskov nì velmi sloûit ch objekt. Obraz se zobrazì v samostatnèm dialogovèm oknï, kde p ibliûnï definujete okraje maskovanèho objektu, oznaëìte jeho vnit ek a nastavìte dalöì parametry. Photoshop pak automaticky vyhled okraj, odstranì obrazovè body leûìcì vnï objektu a na hranici vytvo Ì hladk p echod do pr hledna. V sledkem je pak ËistÏ odmaskovan objekt bez zbytk p vodnìho obrazu na okrajìch. D le se zmiúme o funkci pro automatickou tvorby sady obr zk nebo webov ch str nek s miniaturami obraz z urëenè sloûky. Pracuje tak, ûe vygeneruje miniaturnì n hledy (nïkdy oznaëovanè jako kontaktnì otisky) ze soubor v urëenè sloûce, sestavì je do HTML str nky, opat Ì odkazy k p vodnìm soubor m s plnou velikostì a p ÌpadnÏ pouûije n zvy soubor jako titulky obraz. Kdo podobnou Ëinnost nïkdy prov dïl, jistï ocenì nesmìrnou sporu Ëasu, kterou tato funkce p in öì. Nov verze Photoshopu se v anglickè verzi dod v od konce lèta, na ËeskÈ lokalizaci se pracuje a p edpokl dan termìn jejìho uvedenì na n ö trh je ve ËtvrtÈm ËtvrtletÌ letoönìho roku. S nov m n strojem Maz nì pozadì je maskov nì hraëkou. PomocÌ tohoto n stroje vyberete barvu a toleranci a pak prostï odmaz v te obrazovè body vyhovujìcì zadan m kritèriìm. ÿeöenì s produkty Adobe SÌla produkt spoleënosti Adobe netkvì pouze ve öpiëkovè funkënosti a v konu jednotliv ch aplikacì, ale p edevöìm v jejich dokonalè spolupr ci, ve spolupr ci s programy jin ch v robc a v tom, jak tvo Ì ucelenè eöenì pro jednotlivè oblasti pot eb uûivatel. V naöich novin ch se tentokr t zamï Ìme na t i takovè oblasti: na tvorbu webov ch str nek a server, na publikaënì Ëinnost v podnikovè sfè e a na publikov nì na profesion lnì rovni. Vzhledem k tomu, ûe v ËeötinÏ neexistujì zaûitè p eklady u Adobe uûìvan ch termìn Web Publishing, Business Publishing a Professional Publishing, rozhodli jsme se ponechat tyto v razy p eloûenè doslovnï, byù moûn ponïkud neobratnï. Jsme si vöak jisti, ûe Ëten i bude v znam tïchto v raz jasn z dalöìho textu. PodnikovÈ publikov nì s Adobe Hned do n zvu Ël nku jsme myslnï dali v ËeötinÏ moûn zatìm mènï obvykl termìn ÑpodnikovÈ publikov nìì, a proto p ejdïme ihned k vïci. Co je to podnikovè publikov nì, co je jeho obsahem, a co v tomto ohledu nabìzì Adobe? JakÈ jsou dalöì moûnosti, atd.? Takûe asi radïji popo adï. PodnikovÈ publikov nì je vlastnï doslovn p eklad anglickèho termìnu Business Publishing, kter byl zaveden, aby se odliöily dvï skupiny n roën ch uûivatel grafick ch aplikacì. PrvnÌ, kter je jiû bïûnï zn m, je skupina profesion lnìch uûivatel, tedy tïch, kte Ì majì DTP pr ci jako zdroj sv ch p Ìjm a grafick Ëi polygrafick dìla dïlajì na zak zku. Druhou skupinou jsou pr vï podnikovì uûivatelè, kte Ì pot ebujì rovnïû vytv et grafick dìla vysokè kvality, ale neprod vajì je na trhu jin m subjekt m, n brû je pouûìvajì pro svou pot ebu, pro v robu vlastnìch materi l, aù v elektronickè Ëi tiötïnè formï. NavÌc grafick produkce Ëasto nenì jejich celodennì a kaûdodennì pracovnì ËinnostÌ. Mezi profesion lnìm a podnikov m uûivatelem bychom nemïli hledat rozdìl v kvalitï v slednèho vizu lnìho produktu, ale spìöe v moûnosti pono it se hloubïji do problematiky a dïlat nïkterè jiû skuteënï specializovanè pr ce. Hranice mezi tïmito dvïma skupinami je navìc znaënï neostr a i uvnit nich najdeme znaënè rozdìly. Tolik, pokud jde o vymezenì termìnu Ñshoraì. A pokud jde o vymezenì zdola, za podnikovè publikov nì rozhodnï nelze povaûovat zpracov nì tiskoviny v sebekvalitnïjöìm textovèm editoru, jehoû prim rnì urëenì je p eci jen jinè, tedy kvalitnì tvorba textov ch podklad pro dalöì publikaënì Ëinnost, a vrcholem jeho Ñgrafick chì moûnostì je dob e zpracovan, Ëiteln a p ehledn obchodnì dopis Ëi podobn dokument. Co si ovöem kaûd moûn neuvïdomuje, je, ûe o kvalitnìm reprezentativnìm publikov nì nem ûeme hovo it ani v p ÌpadÏ r zn ch ÑpublikaËnÌchì program, kterè jsou Ëasto dod v ny jako souë st balìk kancel sk ch aplikacì. I zde se jedn spìöe o n - stroje, umoûúujìcì plnèmu laikovi vygenerovat s minim lnìm silìm solidnï vypadajìcì obchodnì dopis Ëi prezentaci, nebo dejme tomu HTML str nku vhodnou pro umìstïnì na intranetu. Strana 2

3 A do podnikovèho publikov nì rozhodnï spad i problematika p enosu a spr vy elektronick ch dokument, pro kterou rovnïû existujì r znï efektivnì a spolehliv eöenì, jak uvidìme nìûe. SpoleËnost Adobe Systems byla dosud zn m jako vedoucì v oblasti profesion lnìho publikov nì, p iëemû jejì produkty byly velmi dob e etablovanè u n roën ch uûivatel z podnikovè sfèry. Ovöem n roky profesion lnìch uûivatel (a jejich z kaznìk ) st le rostou, a bïûnè ÑDTPì aplikace jiû d vno sv mi moûnostmi a parametry p ekonaly (nebo pr vï nynì p ekon vajì, p Ìkladem je Adobe InDesign) nïkdejöì n roënè, specializovanè a hlavnï nesmìrnï drahè Ñpr myslovèì produkënì systèmy. V sledkem je pochopitelnï neust le se rozöi ujìcì mnoûstvì funkcì a s tìm i rostoucì n roënost tïchto aplikacì na hloubku znalostì jejich obsluhy. BÏûn Ñpodnikov uûivatelì m obvykle na starosti i jinè vïci neû pronikat do hloubky vöech fines profesion lnìch aplikacì. Proto d v p ednost aplikacìm, jejichû filozofiì je spìöe vèst i mènï zkuöenèho p i pr ci k vysoce kvalitnìmu v sledku a nikoliv poskytnout plnï vöechny moûnosti, na kterè si jen pomyslì (zde zkuöen Adobe Noviny uûivatel vì, ûe Ëas od Ëasu m ûe realizaci nïkter ch idejì, na kterè s m nestaëì, zadat profesion lnìmu pracoviöti s pat iën m vybavenìm). A pochopitelnï, i cena, kterou musì uûivatel do svèho pracovnìho n stroje investovat, hraje v znamnou roli. S p Ìchodem novinek, jako je Adobe In- Design Ëi GoLive, aplikacì sice dokonal ch, ale zase vyûadujìcìch jiû urëitè znalosti problematiky grafickè pr ce, vyvstala pot eba vyjìt vst Ìc pr vï podnikov m uûivatel m, kte Ì sice majì z jem na kvalitï, ale z roveú nemajì moc chuti pr vï teô pronikat do hloubky grafickè a polygrafickè teorie a praxe. ZaËnÏme tou hlavnì novinkou, se kterou Adobe v tèto situaci p ich zì. VlastnÏ je dob- e, ûe to nenì aû tak zcela novinka, ale osvïd- Ëen PageMaker, a to v modifikovanè verzi PageMaker 6.5 Plus (lokalizovan verze m oznaëenì PageMaker 6.5+ CZ). Obsahem balìku je jednak PageMaker 6.52 CZ vëetnï nejaktu lnïjöìch updat (PDF import) p Ìmo v z kladnì instalaci, Ëesk verze Photoshopu LE, Acrobat Distiller 4.0 a sada vzorov ch dokument, fotografiì a klipart pro pouûitì v dokumentech. Tato kombinace aplikacì p edstavuje solidnì z klad pro kvalitnì publikaënì tvorbu. PageMaker s m o sobï je vysoce kvalitnì profesion lnì DTP program, zn m sv m snadn m ovl d - nìm, vynikajìcì podporou 19 jazyk vëetnï Ëeötiny a slovenötiny (je obecnï zn mo, ûe Ëesk algoritmus pro rozdïlov nì slov je u PageMakeru nejlepöì), spolehliv m (opït na rozdìl od mnoha jin ch program ) tiskov m v stupem. NesmÌme opomenout ani extrèmnì mnoûstvì importnìch filtr PageMakeru, dìky kter m nenì nutno konvertovat naëìtanè soubory do nïjakèho podporovanèho form tu. PageMaker zkr tka nevyûaduje, aby se p izp sobil uûivatel, ale naopak p izp sobì se s m. Novinkou v balìku PageMaker 6.5+ CZ je Adobe Photoshop LE lokalizovan do Ëeötiny. Photoshop LE p in öì stejn koncept ovl d nì jako pln verze, se kterou se shoduje v mnoha funkcìch (barevnè korekce, kreslìcì a retuöovacì n stroje, maskov nì, pr ce s textem, pr ce ve vrstv ch, moûnost obsluhy skener a podpora z - suvn ch modul ). Za jedinè z sadnïjöì omezenì Photoshopu LE by snad bylo moûno povaûovat to, ûe nepracuje v reûimu CMYK, to ale v bec nenì problèm, neboù separace obr zk z RGB do CMYK 2.0 NOVÉ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY Autorizovaní prodejci: AARON s.r.o., Jeãná 32/518, Praha 2, Tel: 02 / , FAX: 02 / , AutoCont CZ - prodejní síè; Znaãková prodejna digitálních produktû KODAK, PobfieÏní 3 - IBC, Praha 8, Tel: 02 / , FAX: 02 / , BRAIN Computers s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava, Tel: 069 / , FAX: 069 / , COPIA Brno, Zeln trh 3, Brno, Tel: 05 / , FAX: 05 / , Autorizovaní distributofii: SWS a.s., Dostihová 1, Slu ovice, Tel: 067 / , FAX: 067 / , VIKOMT CZ s.r.o., Holoubkov 21, Holoubkov, Tel: 0181 / , FAX: 0181/ , Visual Connection s.r.o., Kozácká 16, Praha 10, Tel: 02 / , FAX: 02 / , FOTO-WORLD s.r.o., Korunní 104, Praha 10, FAX: 02 / , Strana 3

4 probìh bezproblèmovï a automaticky v PageMakeru za pomoci systèmu spr vy barev. A kdo v pr bïhu Ëasu zjistì, ûe pot ebuje i dalöì funkce plnè verze Photoshopu, m ûe na ni upgradovat. DalöÌ v znamnou p idanou hodnotou PageMakeru 6.5+ CZ je Acrobat Distiller 4.0, kter slouûì k vytv enì individu lnï nastaven ch a optimalizovan ch PDF soubor pro elektronickè publikace, doruëov nì podklad pro tisk rny, nebo pro p esnou kontrolu vzhledu v sledn ch tiskovin. NÏkterÈ v hody Acrobatu a form tu PDF budou jeötï zmìnïny nìûe. PoslednÌ novinkou, kter pom h p iblìûenì PageMakeru, dosud orientovanèho spìöe na onu diskutovanou profesion lnì oblast, nïkdy mènï zkuöen m a sebejist m uûivatel m z podnikovè sfèry je rozs hl sada profesion lnï navrûen ch dokumentov ch p edloh, ze kter ch mohou uûivatelè vych zet a d le s nimi pracovat. Tyto p edlohy pokr vajì öirokè spektrum typ publikacì, a jsou rozëlenïny i podle rovnï uûivatele. P i jejich pouûitì jiû nikdo nemusì proûìt onu hr zu, kdy po zad nì p Ìkazu Ñnov dokumentì nevì, jak d l s onou straönou pr zdnou str nkou na obrazovce. D le je k dispozici 4700 perfektnìch vektorov ch ilustracì z Adobe Illustratoru a 300 kvalitnìch CMYK fotografiì o rozliöenì 300 dpi. Tyto p edlohy a dokumenty jsou navìc doplnïny o informace o barevnosti, p echodech, pìsmech a dalöìch parametrech, jeû je dobrè zn t pro dosaûenì oëek vanèho v sledku. V oblasti internetovèho publikov nì je to GoLive 4.0, kter podobnï p esouv svèho p edch dce, aplikaci Adobe PageMill 3.0 do podnikovè publikaënì sfèry. U PageMillu nedoch zì zatìm k û dn m z sadnìm zmïn m, takûe bychom chtïli upozornit hlavnï na to, ûe ve verzi pro Windows m me jednoduchè a elegantnì eöenì, zcela odstraúujìcì problèmy s Ëeskou diakritikou. Neopomenuteln v podnikovèm publikov nì je samoz ejmï FrameMaker, de facto nutnost pro toho, kdo chce vytv et a upravovat n roënè, vysoce strukturovanè a rozs hlè technickè dokumenty. FrameMaker pouûìvajì takovè v znamnè svïtovè korporace, jako Boeing, Volkswagen, Siemens, Cisco, IBM, Xerox, McDonnell Douglas a ada dalöìch, vëetnï mnoh ch v znamn ch Ëesk ch spoleënostì. MusÌm zde p ipomenout, ûe pro FrameMaker m me pravu pro pouûitì v ËeötinÏ. MluvÌme-li o podnikovèm publikov nì a tvorbï kvalitnìch dokument v podnikovè sfè e, je zde produkt, jenû se vymyk z ady ËistÏ tv rëìch grafick ch n stroj Adobe, a tìm je Adobe Acrobat, aktu lnï ve verzi 4.0. Acrobatu bylo vïnov no v podstatï celè norovè ËÌslo Adobe novin, takûe zde zmìnìm t i vlastnosti, kterè by mïly b t v znamnè pro podnikovou sfèru. PrvnÌ z nich je zdokonalen a rozöì en apar t editaënìch moûnostì, korekturnìch znaëek a pozn mek, kterè zjednoduöujì a urychlujì proces schvalov nì v slednè podoby dokumentu v r mci pracovnì skupiny. Druhou je technologie digit lnìho podpisu, p i jejìmû pouûitì lze obsah dokument PDF povaûovat za platn, nepozmïnïn a z vazn. T etì vlastnostì, jejìû dosah a st le se zvyöujìcì v znam jsme dosud moûn m lo zd razúovali, je to, ûe na libovolnè poëìtaëovè platformï, v libovolnèm operaënìm systèmu, a hlavnï kdekoliv na svïtï, bez ohledu na nainstalovan pìsma, kûdovè str nky apod., se text s Ëeskou diakritikou zobrazì v Acrobat Readeru (a vytiskne z nïj na tisk rnï) p esnï tak, jak byl vytvo en. Zn te jin dokumentov form t, kter toto dok ûe? A jedno doplnïnì na z vïr. Na konferenci Seybold v San Francisku, jeû probïhla ve dnech 30. srpna aû 3. z Ì 1999, spoleënost Adobe pouûìvala v souvislosti s Acrobatem a form tem PDF termìn Ñelektronick papìrì, epaper, a demonstrovala, jak se v tomto souborovèm form tu spojujì v hody dokumentu v po- ËÌtaËovÈ a tradiënì papìrovè podobï. Strana 4

5 Profesion lnì publikov nì Adobe Noviny NenÌ snadnè napsat (origin lnì a objevn ) Ël nek na vöeobecnï zn mè tèma, mnohokr t probranè ze vöech stran autory z celèho svïta. SpojenÌ profesion lnì publikov nì a Adobe takov m tèmatem rozhodnï je, vûdyù nap Ìklad internetov vyhled vaë AltaVista najde p i zad nì spoleënèho v skytu Ñprofessional publishingì a ÑAdobeì 3830 str nek. Za tïchto okolnostì bude tedy z ejmï lepöì rezignovat na originalitu a spìöe znovu p ipomenout nïkterè z kladnì vïci vztahujìcì se k tomuto tèmatu a p idat nïkterè aktu lnì novinky. SpoleËnost Adobe byla jednou ze t Ì, kterè st ly u kolèbky revoluce, jeû probïhla v publikaënìm pr myslu na p elomu 80. a 90. let a jejì vklad rozhodnï nebyl nev znamn ñ jazyk popisu str nky PostScript a dokonal vektorov pìsma pro seriûznì grafickou pr ci (zbylì dva byli Apple s po- ËÌtaËem Macintosh a tisk rnou LaserWriter a tehdy jeötï Aldus s PageMakerem). TÌm to ovöem vöechno jen zaëalo a bïhem n sledujìcìch let k tomuto z kladu novèho oboru, zvanèho DTP p ib valy dalöì klìëovè souë sti, aplikace Adobe Illustrator (p vodnï vznikl p id nìm grafickèho prost edì ke knihovnï postscriptov ch p Ìkaz ) a Adobe Photoshop, technologie Adobe Acrobat a PDF a nejnovïji publikaënì zlomov program (Ëi koncept publikov nì) Adobe InDesign. P Ìchod a rozmach profesion lnìho DTP zcela zmïnil proces v roby vöech typ tiskovin. KvalitnÌ publikov nì p estalo b t exkluzivnì domènou tïch, kte Ì mïli na n - kup enormnï drah ch pr myslov ch systèm pro fotosazbu a mont û barevnèho obrazu a cel proces p Ìpravy tisku se radik lnï zkr til a p edevöìm zlevnil. A za tìm vöìm st ly (samoz ejmï i spolu s jin mi) neust le se profesionalizujìcì aplikace a technologie Adobe. Zkusme si je nynì struënï p ipomenout. Adobe PostScript. TÌm to opravdu zaëalo, skuteën technologick z klad souëasnèho profesion lnìho publikov nì. V dobï jeho uvedenì byli i jinì aspiranti na roli obecnèho programu pro ÌzenÌ kvalitnìho tisku, ale pruûnost PostScriptu a nepochybnï i geni lnì obchodnì tah jeho tv rc se zakoupenìm licencì klasick ch pìsem z nejslavnïjöìch svïtov ch katalog vedly k jeho jednoznaënèmu vìtïzstvì. A jak vöichni vìme, v voj PostScriptu se nezastavil, a v tèto chvìli se zaëìn prakticky pouûìvat zatìm poslednì verze PostScript 3. Adobe Illustrator Jak jiû bylo uvedeno v öe, p vodnï vznikl vlastnï jako vedlejöì produkt PostScriptu. Za lèta svè existence se dopracoval k verzi s po adov m ËÌslem 8. P ednostì Illustratoru vûdy byla a dodnes je v postatï absolutnì Ëistota jeho postscriptovèho kûdu a z toho plynoucì vysok spolehlivost na v stupu. D Ìve mìvali nïkte Ì uûivatelè (ti odrostlì na platformï Windows) v hrady ke zp sobu pr ce v Illustratoru, kde se mnohdy nedok zali p izp sobit a n slednï tïûit z v hod jeho postscriptovè filozofie. To je ovöem u Illustratoru 8.0 jiû minulost, a pozmïnïnè, objektovï orientovanè uûivatelskè prost edì dnes Illustrator ËinÌ ide lnì profesion lnì volbou pro kaûdèho. Adobe Photoshop NejslavnÏjöÌ aplikace Adobe, bez kterè by DTP revoluce z ejmï nezaöla tak daleko. Byl to Photoshop, kter definitivnï vytlaëil na okraj z jmu uûivatel drahè specializovanè pracovnì stanice pro zpracov nì obrazu. Nejenom, ûe dok zal p ijìt s mnoh mi revoluënìmi novinkami, ale i ty funkce, kterè Amos CZ, a.s., Opletalova 55-57, Praha 1, Tel.: 02/ , Fax: 02/ , Strana 5

6 byly jiû zn mè u zmiúovan ch drah ch systèm, do sebe dok zal vûdy efektivnï zahrnout a velmi rychle nabìdnout nejöiröì uûivatelskè obci. Tak t eba souëasn Photoshop 5.5, kromï tolik oëek vanè integrace internetov ch funkcì, p ich zì s rozs hl mi moûnostmi velmi produktivnìho maskov nì. Adobe PageMaker Moûn se divìte, proë zde uv dìme Page- Maker, kter jsme v p edchozìm pojedn nì Ñdegradovaliì do role programu pro podnikovè publikov nì (slovo degradovali pouûìv m schv lnï, aby jeötï vìce vynikla Ñnespravedlivostì tohoto kroku v Ëi tèto vynikajìcì aplikaci a abych z roveú znovu p ipomenul, jak nejasn a zamlûen je hranice mezi profesion lnìm a podnikov m publikov nìm). PageMaker 6.52 totiû st le disponuje vynikajìcìmi funkcemi (nap Ìklad nejlèpe zpracovanè ËeskÈ dïlenì). ZejmÈna pro pr ci s dlouh mi dokumenty, jako jsou r znè automaticky a datab zovï generovanè publikace nebo knihy (odbornè i beletrie) je a urëitï jeötï nïjak Ëas (p inejmenöìm do p ÌötÌ verze InDesignu) bude PageMaker v podstatï nenahraditeln. Adobe Acrobat Acrobat hierarchicky pat Ì nïkam na p l cesty mezi aplikace typu Photoshopu Ëi Illustratoru a technologie, jako je PostScript. Do prvnì, aplikaënì skupiny m ûeme za adit vlastnì programovè komponenty Acrobat (d Ìve Acrobat Exchange), Acrobat Distiller, Acrobat Reader, Acrobat Catalog a Acrobat Capture. Do druhè, technologickè, n leûì souborov form t Acrobatu, Adobe PDF (Portable Document Format). SouËasn verze Acrobat 4.0 a PDF 1.3 obsahuje adu podstatn ch zlepöenì, kter napomohou dalöìmu rozöì enì PDF workflow v profesion lnì p edtiskovè p ÌpravÏ. TÈma Acrobat 4.0 bylo podrobnï probr - no v prvnìm letoönìm ËÌsle Adobe novin. Adobe PressReady DalöÌ z novinek letoönìho podzimu, interpreter PostScriptu 3 pro vybranè inkoustovè tisk rny. Jedn se o cenovï velmi p ÌstupnÈ eöenì barevnèho digit lnìho n - tiskov nì z rovnïû cenovï p Ìstupn ch inkoustov ch tisk ren. PotÏöujÌcÌ rovnïû je, ûe dìky zvolenè koncepci k nasazenì Press- Ready nepot ebujete specializovanou a drahou mï ÌcÌ techniku. P Ìmo s programem se totiû dod v bohat sada p ipraven ch a odladïn ch profil, simulujìcìch vöechny bïûnè tiskovè standardy. D leûitè je i rastrov nì, individu lnï navrûenè pro kaûdou podporovanou tisk rnu tak, aby byly maxim lnï vyuûity jejì moûnosti. PressReady je vynikajìcì n stroj pro konzistentnì a spolehlivè porovn v nì barevnosti mezi vzd - len mi spolupracujìcìmi pracoviöti. Adobe InDesign Tuto novinku sice nech v me na konec, ale ve skuteënosti pr vï s nì stojìme na po- Ë tku novè Èry v profesion lnìm publikov nì. Nebudeme se zde znovu pouötït do v Ëtu funkcì, kterè InDesign p in öì (byly podrobnï pops ny v Adobe novin ch Ë. 2), a jejichû impozantnost jeötï vìce vynikne, uvïdomìme-li si, ûe se jedn o verzi 1.0. Technick podpora Adobe SpÌöe znovu p ipomeúme jeho zcela novou architekturu, kterou se liöì od vöech ostatnìch souëasn ch grafick ch aplikacì. To mu d v ohromn potenci l pro dalöì dynamick r st a velmi rychl inovaënì cyklus. InDesign a jeho modul rnì koncept je j - drem nov ch publikaënìch technologiì a systèm, s nimiû budeme vstupovat do novèho tisìciletì. Semin e na podzim Přihlášku na bezplatné semináře najdete na našem webu na adrese Konají se u nás ve firmě (Technická 2, Praha 6) a začínají vždy ve 13 hod PhotoShop 5.5 Nová verze krále bitmapových editorů. Jaké má nové funkce, kde je nejlépe využijete FiremnÌ dokumentace Nové nástroje od Adobe profesionální řešení (PageMaker 6.5+ CZ, Acrobat PE, PhotoShop LE, PressReady) GoLive 4.0 Win/Mac Nejlepší nástroj pro tvorbu a správu webových serverů Acrobat v DTP a p edtiskovè p ÌpravÏ Acrobat, PressReady, Enfocus PitStop Jiû d Ìve jsme v m informovali o tom, ûe technick podpora Adobe bude oddïlena od distribuce. NynÌ bychom v m r di sdïlili, ûe nov linka technickè pomoci je jiû plnï v provozu a m telefonnì ËÌslo (+420-2) Technick podpora funguje v pracovnìch dnech vûdy od 9 do 17 hodin. Druhou moûnostì kontaktu je ov adresa PodmÌnkou, ûe v m bude technick pomoc poskytnuta, je registrace vaöeho programu Adobe, vïnujte proto p i instalaci Ëas vyplnïnì a odesl nì registraënì karty. Neû vyuûijete sluûeb technickè podpory, preëtïte si kapitolu ÑNeû zavol te technickou podporuì, kter je ve vïtöinï uûivatelsk ch p ÌruËek Adobe. P ed zavol nìm si nezapomeúte p ipravit vaöe z kaznickè ËÌslo nebo registrovanè sèriovè ËÌslo vaöeho programu, a takè co nejpodrobnïjöì popis vaöeho problèmu. Co nejmènï problèm s vaöìm softwarem v m p eje Marek Cerman. Strana 6

7 VyuûitÌ produkt Adobe p i tvorbï webov ch str nek a server Prezentace na internetu jiû d vno nenì z - leûitostì pro vybranou spoleënost nadöenc. SpÌöe by se dalo Ìci, ûe je v dneönì dobï jiû nutnostì, protoûe (z vlastnì zkuöenosti Ëerp no) pro p Ìstup k informacìm z celèho svïta nenì t eba ani se zvednout ze ûidle ñ jistï mi d zapravdu ten, kdo k internetu jednou p iëichl a svou pr ci si uû bez nïj nedovede ani p edstavit. Ani tvorba webov ch str nek nenì zdaleka uû jen kolem specializovan ch program tor. PodÌv - me-li po internetu, zjistìme, ûe str nky, kterè tam najdeme, jsou st le sloûitïjöì a graficky i obsahovï bohatöì. Jejich vytv enì je vöak z leûitostì ËÌm d l komplikovanïjöì. MusÌme p itom mìt na z eteli nejen v tvarnou roveú, ale takè univerz lnost kûdu pro stejnè zobrazenì v r zn ch prohlìûe- ËÌch a (a to zejmèna v naöich lok lnìch podmìnk ch) takè datovou velikost a s tìm souvisejìcì p ijatelnou p enosovou dobu i po pomal ch link ch. Toto vöe spolu s poûadavkem na rychlost a jednoduchost tvorby str nek klade na programy generujìcì HTML a webovou grafiku, znaënè n roky. Firma Adobe, vïdoma si toho, ûe bïûnì uûivatelè z ad pracovnìk podnikovè sfèry se nebudou chtìt (ani nebudou moci) uëit programovat HTML kûd ani studovat teorii komprese obr zk, p ipravuje pro svè z kaznìky celou adu aplikacì, kterè pracujì intuitivnï, vizu lnï, ale p itom dosahujì profesion lnìch a p esn ch v sledk. PojÔme se podìvat, kterè to jsou, jak se web vytv Ì a jak n m p itom budou sloûit produkty od Adobe. Jak se web tvo Ì. Nejprve je t eba vïdït, co od svèho serveru (site) oëek v me, jakè informace m p inèst naöim z kaznìk m, partner m, n vötïvnìk m. Jakmile si toto ujasnìme, m ûeme zaëìt s p Ìpravou obsahu. Obr zky m ûeme naskenovat, nasnìmat digit lnìm fotoapar tem, p ÌpadnÏ koupit od nïkterè z fotobank, anebo m ûeme vytvo it vlastnì grafickè prvky. V kaûdèm p ÌpadÏ budeme pot ebovat Adobe Photoshop. V nïm m ûeme vyretuöovat, barevnï zkorigovat nebo jinak upravit fotografie z nejr znïjöìch zdroj, a samoz ejmï takè vytvo it p vodnì grafiku. M me-li omezen rozpoëet, vystaëìme sluönï s omezenou verzì Photoshopu oznaëovanou Photoshop LE (Limited Edition). Tato aplikace je oproti plnèmu Photoshopu v raznï levnïjöì a jejì funkënì omezenì nejsou pro webovou grafiku p Ìliö podstatn : nejv znamnïjöìm rozdìlem je, ûe v nïm nelze pracovat v barevnèm reûimu CMYK. NicmÈnÏ doporuëujeme zejmèna novou plnou verzi ñ Photoshop 5.5. Ten je vybaven celou adou funkcì usnadúujìcìch pr vï tvorbu webovè grafiky (nap Ìklad optimalizace pomïru mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru, n stroje pro animovanè soubory GIF, rozdïlenì vïtöìch obraz na vìce menöìch Ë stì, rychlè a snadnè vytv enì JavaScript, atd.) VÌce se o nïm doëtete v vodnìm Ël nku tïchto novin. Vytv Ìme-li p vodnì obr zky, vyuûijeme pravdïpodobnï takè Adobe Illustrator. V nïm si obr zky p ipravìme ve vektorovè formï (nap Ìklad loga nebo jinè typicky vektorovè objekty), a pak je p eneseme do Photoshopu, kde je rozrastrujeme a optimalizujeme pro umìstïnì na webovè str nce. V hodou tèto kombinace je, ûe oba programy spolu velmi zce spolupracujì. Strana 7

8 VyuûÌvajÌ nap Ìklad stejn ch technologiì pro zobrazov nì a dìky tomu m ûeme nap Ìklad vektorov soubor z Illustratoru vëetnï vrstev (v nativnìm form tu AI) naëìst do Photoshopu, p iëemû vrstvy z stanou ve Photoshopu zachov ny. Kdyû m me p ipraven obrazov (a textov ) obsah, budeme pot ebovat HTML editor, ve kterèm sestavìme v slednou str nku. Bude samoz ejmï p ÌjemnÈ, jestliûe n m tento editor dovolì z roveú vytv et, kontrolovat a spravovat cel webov server (site). Oba tyto poûadavky splúujì dva z stupci z dìlny Adobe: PageMill 3.0 a Adobe GoLive 4.0, produkt d Ìve zn m pod n zvem CyberStudio, ned vno zakoupen spoleënostì Adobe od firmy GoLive. Oba produkty pracujì metodou WYSIWYG: str nku vytv Ìte vizu lnï, bez nutnosti zn t kûd HTML. V obou programech pracujete naprosto intuitivnï, vyuûìv te metody t hni a pusù (drag and drop), m ûete snadno vytv et HTML tabulky, r mce (Framy), na str nky umisùovat JavaScripty, ovladaëe ActiveX, animace ShockWave, animovanè obrazy GIF a dalöì prvky. Samoz ejmostì je bohat rejst Ìk moûnostì pro import textov ch, tabulkov ch a grafick ch form t soubor. ZatÌmco PageMill je produkt moûnostmi i cenou urëen spìöe pro uûivatele st ednì kategorie, GoLive 4.0 je n strojem vysoce profesion lnìm a urëitï tìm nejlepöìm, jak v souëasnosti na trhu najdete. V okamûiku, kdy m me jednotlivè str nky hotovè, je uûiteënè zkontrolovat strukturu webovèho serveru, zejmèna, zda str nky obsahujì vöechny komponenty (obr zky a dalöì prvky), a zda jsou vöechny odkazy funkënì. I pro tento kol majì oba zmiúovanè programy v konnè funkce. UmoûÚujÌ graficky zobrazit strukturu serveru (strom), provèst kontrolu vazeb, vypsat chybov protokol a chyby automaticky opravit. GoLive navìc umoû- Úuje p edem si p ipravit strukturu, vizu lnï ji zobrazit a p ÌpadnÏ vytisknout (vhodnè pro konzultaci s klientem, pro kterèho web vytv Ìme), a teprve potom naplnit jednotlivè str nky obsahem. M me-li dìlo hotovo a zkontrolov no, musìme str nky odeslat na mìsto, kde je n ö web fyzicky umìstïn. OpÏt oba programy disponujì zabudovan m FTP klientem, kter umoûúuje odesl nì (upload) komponent serveru, a to buô vöech, nebo jen nov ch Ëi pozmïnïn ch soubor. Zvl ötnì zmìnku vïnujme programu Adobe ImageStyler 1.0. Je to aplikace specializovan na usnadnïnì dosaûenì jednotnèho vzhledu a stylu celèho webovèho serveru a pro tvorbu efektnìch rollover JavaScript (grafika, kter se zmïnì nap Ìklad, najedeme-li nad nì kurzorem, nebo naopak, sjede-li z nì kurzor pryë). UmoûÚuje aplikaci urëitèho grafickèho stylu (nap Ìklad efekt prostorovèho relièfu nebo vrûenèho stìnu) na jak koli objekt (text, linka, tlaëìtko apod.). Rozhodnete-li se pozdïji styl upravit (nap Ìklad prodlouûit dèlku vrûenèho stìnu), projevì se zmïna automaticky u vöech prvk, kde je styl aplikov n. Program je dod v n s celou adu p eddefinovan ch styl, kterè si m ûe uûivatel upravit, anebo je moûnè tvo it styly vlastnì. P ipomeúme jeötï, ûe vöechny uvedenè programy se dajì po Ìdit nejen samostatnï, ale i jako souë st cenovï zv hodnïn ch balìk : Adobe Web Bundle (PageMill + ImageStyler) a Adobe Web Collection (GoLive 4.0, Photoshop 5.5, Illustrator 8.0 a po omezenou dobu jeötï ImageStyler 1.0). V kaûdèm p ÌpadÏ, aù jste zaë teënìk Ëi zkuöen uûivatel, aù je prezentace vaöì firmy na webu jen jednìm z ady vaöich kol Ëi zda se webem zab v te profesion lnï, vûdy si u Adobe najdete n stroje, se kter mi se v m bude skvïle pracovat a dìky nimû budou vaöe v sledky dokonalè. Photoshop LE Photoshop LE je cenovï zv hodnïnou ÑodlehËenouì alternativou profesion lnìho bitmapovèho editoru. Je urëen nejen tïm jejichû rozpoëet je omezen, ale takè pro ty, kdo nepot ebujì vyuûìvat vöechny nejrafinovanïjöì a nejpropracovanïjöì funkce Photoshopu plnèho. PodÌvejme se na funkënì srovn nì obou verzì. KlÌËovÈ funkce Photoshop LE Photoshop 5.5 Podpora pro web Import/export soubor GIF, JPEG, a PNG Animace Rollovery JavaScript DÏlenÌ obrazu Optimalizace pomïru velikost/kvalita Podpora barev RGB, indexovanè barvy a stupnï öedè CMYK, LAB, duplexy a vìcekan lov reûim BarevnÈ separace N stroje pro tv rëì Ëinnost BarevnÈ pravy MalovacÌ n stroje RetuöovacÌ n stroje Maskov nì a n stroje pro v bïr Textov n stroj Vrstva s editovateln m textem Vrstva prav a efekty vrstvy PokroËilÈ maskovacì funkce Editace kan l PokroËilÈ funkce pro barevnè korekce Produktivita Aû 99 vrstev P es 95 filtr pro zvl ötnì efekty Paleta historie (vìcen sobnè ÑZpÏtì) Automatizace s pouûitìm palety Akce D vkovè zpracov nì VektorovÈ cesty Kompatibilita Podpora vöech hlavnìch obrazov ch form t NaËÌt nì z digit lnìch fotoapar t a skener Podpora pro z suvnè moduly Import soubor Illustrator, PostScript a PDF P ipomeúme, ûe Photoshop LE existuje i v ËeskÈ verzi, kter by v dobï vyd nì tïchto novin jiû mïla b t v prodeji. DoporuËen prodejnì cena Photoshopu LE je necel ch KË. Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor Adobe Systems v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (+420-2) ñ4, fax (+420-2) , Strana 88

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ časopis po pacovníky eklamních agentu s hlavním zaměřením na tiskovou podukci ADSL (novè moûnosti pevnèho p ipojenì k Intenetu) V stava Reklama & Polygaf Co je to signmaking Vznik a v voj tisku Viditelnost

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více