Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na"

Transkript

1 Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte kr tkè ohlèdnutì za konëìcìm lètem. KromÏ novinek Adobe, kterè n m lèto p ineslo a o kter ch se v tomto ËÌsle do- Ëtete, bylo lèto takè ve znamenì amnestie na Adobe Illustrator 8.0. DÏkujeme vöem, kte Ì tèto mimo dnè akce vyuûili a dokoupili si licence Ëi rozöì ili okruh registrovan ch uûivatel tèto skvïlè aplikace, kter je tuûkou a papìrem digit lnìho vïku. Bylo v s opravdu hodnï. Toto ËÌslo jsme vïnovali p edevöìm komplexnìm eöenìm tiskovèho a elektronickèho publikov nì. Adobe dnes disponuje takovou ök lou vz jemnï spolupracujìcìch produkt, kterè nabìzejì zmìnïn eöenì pro vöechny, kdo chtïjì publikovat vizu lnï p sobivè a obsahovï bohatè informace, aù uû se jedn o Ëasopisy, knihy, firemnì prospekty, katalogy Ëi broûury libovoln ch form t, n roënou technickou dokumentaci, webovè str nky nebo filmovè a multimedi lnì projekty. VÏtöinu tïchto eöenì budeme spolu se ûhav mi novinkami Adobe p edv - dït na Invexu, kam v s srdeënï zveme. NezapomeÚte, ûe navötïvovat n s m ûete takè na P ejeme si, aby pro v s pr ce s produkty Adobe byla i z bavou a v m p ejeme spïön z vïr roku Martin äkorpil editel Amos Software P ijôte za n mi na COMPUTER BRNO StejnÏ jako kaûdoroënï budeme vystavovat i letos na nejv znamnïjöìm IT veletrhu ve st ednì EvropÏ ñ na Invexu. Amos Software najdete jako obvykle v pavilonu D na st nku 9, Adobe bude mìt samostatn st nek Ë. 7 v tèmûe pavilonu. Budeme p edv dït nejnovïjöì produkty a eöenì Adobe, a takè adu z suvn ch modul od dalöìch v robc. SouË stì budou samoz ejmï takè losov nì o zajìmavè ceny. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5 Horkou novinkou mezi aplikacemi Adobe je nov verze Photoshopu. Je oproti pïtce obohacena o adu zajìmav ch funkcì. PodÌvejme se v rychlosti na nejzajìmavïjöì z nich. RozdÏlme si novinky na funkce pro internetovou grafiku a novè produkënì funkce pro tradiënì publikov nì. Pokud jde o prvnì skupinu, je t eba zd raznit, ûe Photoshop 5.5 nynì obsahuje i novou verzi d Ìve samostatnè aplikace ñ ImageReady 2.0 (ImageReady se jako samostatn produkt p est v prod vat). Jde o program specializovan pr vï na tvorbu grafiky pro web. Jde tedy de facto o dva programy v jednom balìku, ovöem hladk spolupr ce a vz jemn p echod mezi nimi je zajiötïn p Ìkazem P epnout do, kter je k dispozici v obou aplikacìch a zp sobì okamûitè spuötïnì druhè z nich a otev enì souboru v nïm. PodstatnÈ p itom je, ûe vöechny klìëovè vlastnosti obrazu (nap. vrstvy, typ souboru nebo historie) p itom z stanou zachov ny. Z kladnì n vrh tedy vytvo Ìme ve Photoshopu a pak v ImageReady m ûeme obraz doladit pro pouûitì na webovè str nce. M ûeme optimalizovat grafiku pro web s komplexnìm nastavenìm komprese a exportnìch parametr. K tomu n m poslouûì funkce umoûúujìcì zobrazit si sou- ËasnÏ aû Ëty i pohledy vedle sebe pro vizu- lnì nalezenì optim lnìho pomïru mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru. Novinkou je rovnïû funkce ÑZtr tov GIFì umoûúujìcì p i nepatrnèm snìûenì kvality snìûit velikost souboru o 10 aû 75%. P Ìjemnou funkcì je rovnïû dïlenì vïtöìch obraz na menöì Ë sti (image slicing), p iëemû kaûdè Ë sti lze p i adit r znè form ty a kompresnì parametry. Image- Ready d le umoûúuje tvorbu rollover JavaScript, vytv et animovanè soubory GIF, p ipojovat hypervazby k obrazov m map m, importovat filmy QuickTime jako animace a dalöì funkce, typickè pro nasazenì pr vï v oblasti internetovè grafiky. Pokud jde o novinky ve vlastnì aplikaci Photoshop, zmiúme se o novèm n stroji UmÏleck ötïtec historie, kter automaticky konvertuje obrazov data na re lnï vypadajìcì tahy ötïtcem. KombinacÌ r zn ch styl a dalöìch parametr je dosaûeno zajìmavèho vzhledu obrazu, p ipomìnajìcìho tradiënì v tvarnè techniky. DalöÌ novinkou jsou dvï novè funkce pro v bïr. PrvnÌ z nich je n stroj Maz nì pozadì, kter na z kladï barevnè podobnosti odmaz v z obrazu Nov funkce Uloûit pro web umoûúuje zobrazit panely s ûiv mi n hledy. Najednou m ûete vidït aû Ëty i r znè verze souboru a snadno tak nastavit pomïr mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru. Strana 1

2 body vyhovujìcì zadan m kritèriìm. Druhou je funkce OddÏlit obraz, kter se pouûìv pro maxim lnì zjednoduöenì procesu maskov nì velmi sloûit ch objekt. Obraz se zobrazì v samostatnèm dialogovèm oknï, kde p ibliûnï definujete okraje maskovanèho objektu, oznaëìte jeho vnit ek a nastavìte dalöì parametry. Photoshop pak automaticky vyhled okraj, odstranì obrazovè body leûìcì vnï objektu a na hranici vytvo Ì hladk p echod do pr hledna. V sledkem je pak ËistÏ odmaskovan objekt bez zbytk p vodnìho obrazu na okrajìch. D le se zmiúme o funkci pro automatickou tvorby sady obr zk nebo webov ch str nek s miniaturami obraz z urëenè sloûky. Pracuje tak, ûe vygeneruje miniaturnì n hledy (nïkdy oznaëovanè jako kontaktnì otisky) ze soubor v urëenè sloûce, sestavì je do HTML str nky, opat Ì odkazy k p vodnìm soubor m s plnou velikostì a p ÌpadnÏ pouûije n zvy soubor jako titulky obraz. Kdo podobnou Ëinnost nïkdy prov dïl, jistï ocenì nesmìrnou sporu Ëasu, kterou tato funkce p in öì. Nov verze Photoshopu se v anglickè verzi dod v od konce lèta, na ËeskÈ lokalizaci se pracuje a p edpokl dan termìn jejìho uvedenì na n ö trh je ve ËtvrtÈm ËtvrtletÌ letoönìho roku. S nov m n strojem Maz nì pozadì je maskov nì hraëkou. PomocÌ tohoto n stroje vyberete barvu a toleranci a pak prostï odmaz v te obrazovè body vyhovujìcì zadan m kritèriìm. ÿeöenì s produkty Adobe SÌla produkt spoleënosti Adobe netkvì pouze ve öpiëkovè funkënosti a v konu jednotliv ch aplikacì, ale p edevöìm v jejich dokonalè spolupr ci, ve spolupr ci s programy jin ch v robc a v tom, jak tvo Ì ucelenè eöenì pro jednotlivè oblasti pot eb uûivatel. V naöich novin ch se tentokr t zamï Ìme na t i takovè oblasti: na tvorbu webov ch str nek a server, na publikaënì Ëinnost v podnikovè sfè e a na publikov nì na profesion lnì rovni. Vzhledem k tomu, ûe v ËeötinÏ neexistujì zaûitè p eklady u Adobe uûìvan ch termìn Web Publishing, Business Publishing a Professional Publishing, rozhodli jsme se ponechat tyto v razy p eloûenè doslovnï, byù moûn ponïkud neobratnï. Jsme si vöak jisti, ûe Ëten i bude v znam tïchto v raz jasn z dalöìho textu. PodnikovÈ publikov nì s Adobe Hned do n zvu Ël nku jsme myslnï dali v ËeötinÏ moûn zatìm mènï obvykl termìn ÑpodnikovÈ publikov nìì, a proto p ejdïme ihned k vïci. Co je to podnikovè publikov nì, co je jeho obsahem, a co v tomto ohledu nabìzì Adobe? JakÈ jsou dalöì moûnosti, atd.? Takûe asi radïji popo adï. PodnikovÈ publikov nì je vlastnï doslovn p eklad anglickèho termìnu Business Publishing, kter byl zaveden, aby se odliöily dvï skupiny n roën ch uûivatel grafick ch aplikacì. PrvnÌ, kter je jiû bïûnï zn m, je skupina profesion lnìch uûivatel, tedy tïch, kte Ì majì DTP pr ci jako zdroj sv ch p Ìjm a grafick Ëi polygrafick dìla dïlajì na zak zku. Druhou skupinou jsou pr vï podnikovì uûivatelè, kte Ì pot ebujì rovnïû vytv et grafick dìla vysokè kvality, ale neprod vajì je na trhu jin m subjekt m, n brû je pouûìvajì pro svou pot ebu, pro v robu vlastnìch materi l, aù v elektronickè Ëi tiötïnè formï. NavÌc grafick produkce Ëasto nenì jejich celodennì a kaûdodennì pracovnì ËinnostÌ. Mezi profesion lnìm a podnikov m uûivatelem bychom nemïli hledat rozdìl v kvalitï v slednèho vizu lnìho produktu, ale spìöe v moûnosti pono it se hloubïji do problematiky a dïlat nïkterè jiû skuteënï specializovanè pr ce. Hranice mezi tïmito dvïma skupinami je navìc znaënï neostr a i uvnit nich najdeme znaënè rozdìly. Tolik, pokud jde o vymezenì termìnu Ñshoraì. A pokud jde o vymezenì zdola, za podnikovè publikov nì rozhodnï nelze povaûovat zpracov nì tiskoviny v sebekvalitnïjöìm textovèm editoru, jehoû prim rnì urëenì je p eci jen jinè, tedy kvalitnì tvorba textov ch podklad pro dalöì publikaënì Ëinnost, a vrcholem jeho Ñgrafick chì moûnostì je dob e zpracovan, Ëiteln a p ehledn obchodnì dopis Ëi podobn dokument. Co si ovöem kaûd moûn neuvïdomuje, je, ûe o kvalitnìm reprezentativnìm publikov nì nem ûeme hovo it ani v p ÌpadÏ r zn ch ÑpublikaËnÌchì program, kterè jsou Ëasto dod v ny jako souë st balìk kancel sk ch aplikacì. I zde se jedn spìöe o n - stroje, umoûúujìcì plnèmu laikovi vygenerovat s minim lnìm silìm solidnï vypadajìcì obchodnì dopis Ëi prezentaci, nebo dejme tomu HTML str nku vhodnou pro umìstïnì na intranetu. Strana 2

3 A do podnikovèho publikov nì rozhodnï spad i problematika p enosu a spr vy elektronick ch dokument, pro kterou rovnïû existujì r znï efektivnì a spolehliv eöenì, jak uvidìme nìûe. SpoleËnost Adobe Systems byla dosud zn m jako vedoucì v oblasti profesion lnìho publikov nì, p iëemû jejì produkty byly velmi dob e etablovanè u n roën ch uûivatel z podnikovè sfèry. Ovöem n roky profesion lnìch uûivatel (a jejich z kaznìk ) st le rostou, a bïûnè ÑDTPì aplikace jiû d vno sv mi moûnostmi a parametry p ekonaly (nebo pr vï nynì p ekon vajì, p Ìkladem je Adobe InDesign) nïkdejöì n roënè, specializovanè a hlavnï nesmìrnï drahè Ñpr myslovèì produkënì systèmy. V sledkem je pochopitelnï neust le se rozöi ujìcì mnoûstvì funkcì a s tìm i rostoucì n roënost tïchto aplikacì na hloubku znalostì jejich obsluhy. BÏûn Ñpodnikov uûivatelì m obvykle na starosti i jinè vïci neû pronikat do hloubky vöech fines profesion lnìch aplikacì. Proto d v p ednost aplikacìm, jejichû filozofiì je spìöe vèst i mènï zkuöenèho p i pr ci k vysoce kvalitnìmu v sledku a nikoliv poskytnout plnï vöechny moûnosti, na kterè si jen pomyslì (zde zkuöen Adobe Noviny uûivatel vì, ûe Ëas od Ëasu m ûe realizaci nïkter ch idejì, na kterè s m nestaëì, zadat profesion lnìmu pracoviöti s pat iën m vybavenìm). A pochopitelnï, i cena, kterou musì uûivatel do svèho pracovnìho n stroje investovat, hraje v znamnou roli. S p Ìchodem novinek, jako je Adobe In- Design Ëi GoLive, aplikacì sice dokonal ch, ale zase vyûadujìcìch jiû urëitè znalosti problematiky grafickè pr ce, vyvstala pot eba vyjìt vst Ìc pr vï podnikov m uûivatel m, kte Ì sice majì z jem na kvalitï, ale z roveú nemajì moc chuti pr vï teô pronikat do hloubky grafickè a polygrafickè teorie a praxe. ZaËnÏme tou hlavnì novinkou, se kterou Adobe v tèto situaci p ich zì. VlastnÏ je dob- e, ûe to nenì aû tak zcela novinka, ale osvïd- Ëen PageMaker, a to v modifikovanè verzi PageMaker 6.5 Plus (lokalizovan verze m oznaëenì PageMaker 6.5+ CZ). Obsahem balìku je jednak PageMaker 6.52 CZ vëetnï nejaktu lnïjöìch updat (PDF import) p Ìmo v z kladnì instalaci, Ëesk verze Photoshopu LE, Acrobat Distiller 4.0 a sada vzorov ch dokument, fotografiì a klipart pro pouûitì v dokumentech. Tato kombinace aplikacì p edstavuje solidnì z klad pro kvalitnì publikaënì tvorbu. PageMaker s m o sobï je vysoce kvalitnì profesion lnì DTP program, zn m sv m snadn m ovl d - nìm, vynikajìcì podporou 19 jazyk vëetnï Ëeötiny a slovenötiny (je obecnï zn mo, ûe Ëesk algoritmus pro rozdïlov nì slov je u PageMakeru nejlepöì), spolehliv m (opït na rozdìl od mnoha jin ch program ) tiskov m v stupem. NesmÌme opomenout ani extrèmnì mnoûstvì importnìch filtr PageMakeru, dìky kter m nenì nutno konvertovat naëìtanè soubory do nïjakèho podporovanèho form tu. PageMaker zkr tka nevyûaduje, aby se p izp sobil uûivatel, ale naopak p izp sobì se s m. Novinkou v balìku PageMaker 6.5+ CZ je Adobe Photoshop LE lokalizovan do Ëeötiny. Photoshop LE p in öì stejn koncept ovl d nì jako pln verze, se kterou se shoduje v mnoha funkcìch (barevnè korekce, kreslìcì a retuöovacì n stroje, maskov nì, pr ce s textem, pr ce ve vrstv ch, moûnost obsluhy skener a podpora z - suvn ch modul ). Za jedinè z sadnïjöì omezenì Photoshopu LE by snad bylo moûno povaûovat to, ûe nepracuje v reûimu CMYK, to ale v bec nenì problèm, neboù separace obr zk z RGB do CMYK 2.0 NOVÉ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY Autorizovaní prodejci: AARON s.r.o., Jeãná 32/518, Praha 2, Tel: 02 / , FAX: 02 / , AutoCont CZ - prodejní síè; Znaãková prodejna digitálních produktû KODAK, PobfieÏní 3 - IBC, Praha 8, Tel: 02 / , FAX: 02 / , BRAIN Computers s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava, Tel: 069 / , FAX: 069 / , COPIA Brno, Zeln trh 3, Brno, Tel: 05 / , FAX: 05 / , Autorizovaní distributofii: SWS a.s., Dostihová 1, Slu ovice, Tel: 067 / , FAX: 067 / , VIKOMT CZ s.r.o., Holoubkov 21, Holoubkov, Tel: 0181 / , FAX: 0181/ , Visual Connection s.r.o., Kozácká 16, Praha 10, Tel: 02 / , FAX: 02 / , FOTO-WORLD s.r.o., Korunní 104, Praha 10, FAX: 02 / , Strana 3

4 probìh bezproblèmovï a automaticky v PageMakeru za pomoci systèmu spr vy barev. A kdo v pr bïhu Ëasu zjistì, ûe pot ebuje i dalöì funkce plnè verze Photoshopu, m ûe na ni upgradovat. DalöÌ v znamnou p idanou hodnotou PageMakeru 6.5+ CZ je Acrobat Distiller 4.0, kter slouûì k vytv enì individu lnï nastaven ch a optimalizovan ch PDF soubor pro elektronickè publikace, doruëov nì podklad pro tisk rny, nebo pro p esnou kontrolu vzhledu v sledn ch tiskovin. NÏkterÈ v hody Acrobatu a form tu PDF budou jeötï zmìnïny nìûe. PoslednÌ novinkou, kter pom h p iblìûenì PageMakeru, dosud orientovanèho spìöe na onu diskutovanou profesion lnì oblast, nïkdy mènï zkuöen m a sebejist m uûivatel m z podnikovè sfèry je rozs hl sada profesion lnï navrûen ch dokumentov ch p edloh, ze kter ch mohou uûivatelè vych zet a d le s nimi pracovat. Tyto p edlohy pokr vajì öirokè spektrum typ publikacì, a jsou rozëlenïny i podle rovnï uûivatele. P i jejich pouûitì jiû nikdo nemusì proûìt onu hr zu, kdy po zad nì p Ìkazu Ñnov dokumentì nevì, jak d l s onou straönou pr zdnou str nkou na obrazovce. D le je k dispozici 4700 perfektnìch vektorov ch ilustracì z Adobe Illustratoru a 300 kvalitnìch CMYK fotografiì o rozliöenì 300 dpi. Tyto p edlohy a dokumenty jsou navìc doplnïny o informace o barevnosti, p echodech, pìsmech a dalöìch parametrech, jeû je dobrè zn t pro dosaûenì oëek vanèho v sledku. V oblasti internetovèho publikov nì je to GoLive 4.0, kter podobnï p esouv svèho p edch dce, aplikaci Adobe PageMill 3.0 do podnikovè publikaënì sfèry. U PageMillu nedoch zì zatìm k û dn m z sadnìm zmïn m, takûe bychom chtïli upozornit hlavnï na to, ûe ve verzi pro Windows m me jednoduchè a elegantnì eöenì, zcela odstraúujìcì problèmy s Ëeskou diakritikou. Neopomenuteln v podnikovèm publikov nì je samoz ejmï FrameMaker, de facto nutnost pro toho, kdo chce vytv et a upravovat n roënè, vysoce strukturovanè a rozs hlè technickè dokumenty. FrameMaker pouûìvajì takovè v znamnè svïtovè korporace, jako Boeing, Volkswagen, Siemens, Cisco, IBM, Xerox, McDonnell Douglas a ada dalöìch, vëetnï mnoh ch v znamn ch Ëesk ch spoleënostì. MusÌm zde p ipomenout, ûe pro FrameMaker m me pravu pro pouûitì v ËeötinÏ. MluvÌme-li o podnikovèm publikov nì a tvorbï kvalitnìch dokument v podnikovè sfè e, je zde produkt, jenû se vymyk z ady ËistÏ tv rëìch grafick ch n stroj Adobe, a tìm je Adobe Acrobat, aktu lnï ve verzi 4.0. Acrobatu bylo vïnov no v podstatï celè norovè ËÌslo Adobe novin, takûe zde zmìnìm t i vlastnosti, kterè by mïly b t v znamnè pro podnikovou sfèru. PrvnÌ z nich je zdokonalen a rozöì en apar t editaënìch moûnostì, korekturnìch znaëek a pozn mek, kterè zjednoduöujì a urychlujì proces schvalov nì v slednè podoby dokumentu v r mci pracovnì skupiny. Druhou je technologie digit lnìho podpisu, p i jejìmû pouûitì lze obsah dokument PDF povaûovat za platn, nepozmïnïn a z vazn. T etì vlastnostì, jejìû dosah a st le se zvyöujìcì v znam jsme dosud moûn m lo zd razúovali, je to, ûe na libovolnè poëìtaëovè platformï, v libovolnèm operaënìm systèmu, a hlavnï kdekoliv na svïtï, bez ohledu na nainstalovan pìsma, kûdovè str nky apod., se text s Ëeskou diakritikou zobrazì v Acrobat Readeru (a vytiskne z nïj na tisk rnï) p esnï tak, jak byl vytvo en. Zn te jin dokumentov form t, kter toto dok ûe? A jedno doplnïnì na z vïr. Na konferenci Seybold v San Francisku, jeû probïhla ve dnech 30. srpna aû 3. z Ì 1999, spoleënost Adobe pouûìvala v souvislosti s Acrobatem a form tem PDF termìn Ñelektronick papìrì, epaper, a demonstrovala, jak se v tomto souborovèm form tu spojujì v hody dokumentu v po- ËÌtaËovÈ a tradiënì papìrovè podobï. Strana 4

5 Profesion lnì publikov nì Adobe Noviny NenÌ snadnè napsat (origin lnì a objevn ) Ël nek na vöeobecnï zn mè tèma, mnohokr t probranè ze vöech stran autory z celèho svïta. SpojenÌ profesion lnì publikov nì a Adobe takov m tèmatem rozhodnï je, vûdyù nap Ìklad internetov vyhled vaë AltaVista najde p i zad nì spoleënèho v skytu Ñprofessional publishingì a ÑAdobeì 3830 str nek. Za tïchto okolnostì bude tedy z ejmï lepöì rezignovat na originalitu a spìöe znovu p ipomenout nïkterè z kladnì vïci vztahujìcì se k tomuto tèmatu a p idat nïkterè aktu lnì novinky. SpoleËnost Adobe byla jednou ze t Ì, kterè st ly u kolèbky revoluce, jeû probïhla v publikaënìm pr myslu na p elomu 80. a 90. let a jejì vklad rozhodnï nebyl nev znamn ñ jazyk popisu str nky PostScript a dokonal vektorov pìsma pro seriûznì grafickou pr ci (zbylì dva byli Apple s po- ËÌtaËem Macintosh a tisk rnou LaserWriter a tehdy jeötï Aldus s PageMakerem). TÌm to ovöem vöechno jen zaëalo a bïhem n sledujìcìch let k tomuto z kladu novèho oboru, zvanèho DTP p ib valy dalöì klìëovè souë sti, aplikace Adobe Illustrator (p vodnï vznikl p id nìm grafickèho prost edì ke knihovnï postscriptov ch p Ìkaz ) a Adobe Photoshop, technologie Adobe Acrobat a PDF a nejnovïji publikaënì zlomov program (Ëi koncept publikov nì) Adobe InDesign. P Ìchod a rozmach profesion lnìho DTP zcela zmïnil proces v roby vöech typ tiskovin. KvalitnÌ publikov nì p estalo b t exkluzivnì domènou tïch, kte Ì mïli na n - kup enormnï drah ch pr myslov ch systèm pro fotosazbu a mont û barevnèho obrazu a cel proces p Ìpravy tisku se radik lnï zkr til a p edevöìm zlevnil. A za tìm vöìm st ly (samoz ejmï i spolu s jin mi) neust le se profesionalizujìcì aplikace a technologie Adobe. Zkusme si je nynì struënï p ipomenout. Adobe PostScript. TÌm to opravdu zaëalo, skuteën technologick z klad souëasnèho profesion lnìho publikov nì. V dobï jeho uvedenì byli i jinì aspiranti na roli obecnèho programu pro ÌzenÌ kvalitnìho tisku, ale pruûnost PostScriptu a nepochybnï i geni lnì obchodnì tah jeho tv rc se zakoupenìm licencì klasick ch pìsem z nejslavnïjöìch svïtov ch katalog vedly k jeho jednoznaënèmu vìtïzstvì. A jak vöichni vìme, v voj PostScriptu se nezastavil, a v tèto chvìli se zaëìn prakticky pouûìvat zatìm poslednì verze PostScript 3. Adobe Illustrator Jak jiû bylo uvedeno v öe, p vodnï vznikl vlastnï jako vedlejöì produkt PostScriptu. Za lèta svè existence se dopracoval k verzi s po adov m ËÌslem 8. P ednostì Illustratoru vûdy byla a dodnes je v postatï absolutnì Ëistota jeho postscriptovèho kûdu a z toho plynoucì vysok spolehlivost na v stupu. D Ìve mìvali nïkte Ì uûivatelè (ti odrostlì na platformï Windows) v hrady ke zp sobu pr ce v Illustratoru, kde se mnohdy nedok zali p izp sobit a n slednï tïûit z v hod jeho postscriptovè filozofie. To je ovöem u Illustratoru 8.0 jiû minulost, a pozmïnïnè, objektovï orientovanè uûivatelskè prost edì dnes Illustrator ËinÌ ide lnì profesion lnì volbou pro kaûdèho. Adobe Photoshop NejslavnÏjöÌ aplikace Adobe, bez kterè by DTP revoluce z ejmï nezaöla tak daleko. Byl to Photoshop, kter definitivnï vytlaëil na okraj z jmu uûivatel drahè specializovanè pracovnì stanice pro zpracov nì obrazu. Nejenom, ûe dok zal p ijìt s mnoh mi revoluënìmi novinkami, ale i ty funkce, kterè Amos CZ, a.s., Opletalova 55-57, Praha 1, Tel.: 02/ , Fax: 02/ , Strana 5

6 byly jiû zn mè u zmiúovan ch drah ch systèm, do sebe dok zal vûdy efektivnï zahrnout a velmi rychle nabìdnout nejöiröì uûivatelskè obci. Tak t eba souëasn Photoshop 5.5, kromï tolik oëek vanè integrace internetov ch funkcì, p ich zì s rozs hl mi moûnostmi velmi produktivnìho maskov nì. Adobe PageMaker Moûn se divìte, proë zde uv dìme Page- Maker, kter jsme v p edchozìm pojedn nì Ñdegradovaliì do role programu pro podnikovè publikov nì (slovo degradovali pouûìv m schv lnï, aby jeötï vìce vynikla Ñnespravedlivostì tohoto kroku v Ëi tèto vynikajìcì aplikaci a abych z roveú znovu p ipomenul, jak nejasn a zamlûen je hranice mezi profesion lnìm a podnikov m publikov nìm). PageMaker 6.52 totiû st le disponuje vynikajìcìmi funkcemi (nap Ìklad nejlèpe zpracovanè ËeskÈ dïlenì). ZejmÈna pro pr ci s dlouh mi dokumenty, jako jsou r znè automaticky a datab zovï generovanè publikace nebo knihy (odbornè i beletrie) je a urëitï jeötï nïjak Ëas (p inejmenöìm do p ÌötÌ verze InDesignu) bude PageMaker v podstatï nenahraditeln. Adobe Acrobat Acrobat hierarchicky pat Ì nïkam na p l cesty mezi aplikace typu Photoshopu Ëi Illustratoru a technologie, jako je PostScript. Do prvnì, aplikaënì skupiny m ûeme za adit vlastnì programovè komponenty Acrobat (d Ìve Acrobat Exchange), Acrobat Distiller, Acrobat Reader, Acrobat Catalog a Acrobat Capture. Do druhè, technologickè, n leûì souborov form t Acrobatu, Adobe PDF (Portable Document Format). SouËasn verze Acrobat 4.0 a PDF 1.3 obsahuje adu podstatn ch zlepöenì, kter napomohou dalöìmu rozöì enì PDF workflow v profesion lnì p edtiskovè p ÌpravÏ. TÈma Acrobat 4.0 bylo podrobnï probr - no v prvnìm letoönìm ËÌsle Adobe novin. Adobe PressReady DalöÌ z novinek letoönìho podzimu, interpreter PostScriptu 3 pro vybranè inkoustovè tisk rny. Jedn se o cenovï velmi p ÌstupnÈ eöenì barevnèho digit lnìho n - tiskov nì z rovnïû cenovï p Ìstupn ch inkoustov ch tisk ren. PotÏöujÌcÌ rovnïû je, ûe dìky zvolenè koncepci k nasazenì Press- Ready nepot ebujete specializovanou a drahou mï ÌcÌ techniku. P Ìmo s programem se totiû dod v bohat sada p ipraven ch a odladïn ch profil, simulujìcìch vöechny bïûnè tiskovè standardy. D leûitè je i rastrov nì, individu lnï navrûenè pro kaûdou podporovanou tisk rnu tak, aby byly maxim lnï vyuûity jejì moûnosti. PressReady je vynikajìcì n stroj pro konzistentnì a spolehlivè porovn v nì barevnosti mezi vzd - len mi spolupracujìcìmi pracoviöti. Adobe InDesign Tuto novinku sice nech v me na konec, ale ve skuteënosti pr vï s nì stojìme na po- Ë tku novè Èry v profesion lnìm publikov nì. Nebudeme se zde znovu pouötït do v Ëtu funkcì, kterè InDesign p in öì (byly podrobnï pops ny v Adobe novin ch Ë. 2), a jejichû impozantnost jeötï vìce vynikne, uvïdomìme-li si, ûe se jedn o verzi 1.0. Technick podpora Adobe SpÌöe znovu p ipomeúme jeho zcela novou architekturu, kterou se liöì od vöech ostatnìch souëasn ch grafick ch aplikacì. To mu d v ohromn potenci l pro dalöì dynamick r st a velmi rychl inovaënì cyklus. InDesign a jeho modul rnì koncept je j - drem nov ch publikaënìch technologiì a systèm, s nimiû budeme vstupovat do novèho tisìciletì. Semin e na podzim Přihlášku na bezplatné semináře najdete na našem webu na adrese Konají se u nás ve firmě (Technická 2, Praha 6) a začínají vždy ve 13 hod PhotoShop 5.5 Nová verze krále bitmapových editorů. Jaké má nové funkce, kde je nejlépe využijete FiremnÌ dokumentace Nové nástroje od Adobe profesionální řešení (PageMaker 6.5+ CZ, Acrobat PE, PhotoShop LE, PressReady) GoLive 4.0 Win/Mac Nejlepší nástroj pro tvorbu a správu webových serverů Acrobat v DTP a p edtiskovè p ÌpravÏ Acrobat, PressReady, Enfocus PitStop Jiû d Ìve jsme v m informovali o tom, ûe technick podpora Adobe bude oddïlena od distribuce. NynÌ bychom v m r di sdïlili, ûe nov linka technickè pomoci je jiû plnï v provozu a m telefonnì ËÌslo (+420-2) Technick podpora funguje v pracovnìch dnech vûdy od 9 do 17 hodin. Druhou moûnostì kontaktu je ov adresa PodmÌnkou, ûe v m bude technick pomoc poskytnuta, je registrace vaöeho programu Adobe, vïnujte proto p i instalaci Ëas vyplnïnì a odesl nì registraënì karty. Neû vyuûijete sluûeb technickè podpory, preëtïte si kapitolu ÑNeû zavol te technickou podporuì, kter je ve vïtöinï uûivatelsk ch p ÌruËek Adobe. P ed zavol nìm si nezapomeúte p ipravit vaöe z kaznickè ËÌslo nebo registrovanè sèriovè ËÌslo vaöeho programu, a takè co nejpodrobnïjöì popis vaöeho problèmu. Co nejmènï problèm s vaöìm softwarem v m p eje Marek Cerman. Strana 6

7 VyuûitÌ produkt Adobe p i tvorbï webov ch str nek a server Prezentace na internetu jiû d vno nenì z - leûitostì pro vybranou spoleënost nadöenc. SpÌöe by se dalo Ìci, ûe je v dneönì dobï jiû nutnostì, protoûe (z vlastnì zkuöenosti Ëerp no) pro p Ìstup k informacìm z celèho svïta nenì t eba ani se zvednout ze ûidle ñ jistï mi d zapravdu ten, kdo k internetu jednou p iëichl a svou pr ci si uû bez nïj nedovede ani p edstavit. Ani tvorba webov ch str nek nenì zdaleka uû jen kolem specializovan ch program tor. PodÌv - me-li po internetu, zjistìme, ûe str nky, kterè tam najdeme, jsou st le sloûitïjöì a graficky i obsahovï bohatöì. Jejich vytv enì je vöak z leûitostì ËÌm d l komplikovanïjöì. MusÌme p itom mìt na z eteli nejen v tvarnou roveú, ale takè univerz lnost kûdu pro stejnè zobrazenì v r zn ch prohlìûe- ËÌch a (a to zejmèna v naöich lok lnìch podmìnk ch) takè datovou velikost a s tìm souvisejìcì p ijatelnou p enosovou dobu i po pomal ch link ch. Toto vöe spolu s poûadavkem na rychlost a jednoduchost tvorby str nek klade na programy generujìcì HTML a webovou grafiku, znaënè n roky. Firma Adobe, vïdoma si toho, ûe bïûnì uûivatelè z ad pracovnìk podnikovè sfèry se nebudou chtìt (ani nebudou moci) uëit programovat HTML kûd ani studovat teorii komprese obr zk, p ipravuje pro svè z kaznìky celou adu aplikacì, kterè pracujì intuitivnï, vizu lnï, ale p itom dosahujì profesion lnìch a p esn ch v sledk. PojÔme se podìvat, kterè to jsou, jak se web vytv Ì a jak n m p itom budou sloûit produkty od Adobe. Jak se web tvo Ì. Nejprve je t eba vïdït, co od svèho serveru (site) oëek v me, jakè informace m p inèst naöim z kaznìk m, partner m, n vötïvnìk m. Jakmile si toto ujasnìme, m ûeme zaëìt s p Ìpravou obsahu. Obr zky m ûeme naskenovat, nasnìmat digit lnìm fotoapar tem, p ÌpadnÏ koupit od nïkterè z fotobank, anebo m ûeme vytvo it vlastnì grafickè prvky. V kaûdèm p ÌpadÏ budeme pot ebovat Adobe Photoshop. V nïm m ûeme vyretuöovat, barevnï zkorigovat nebo jinak upravit fotografie z nejr znïjöìch zdroj, a samoz ejmï takè vytvo it p vodnì grafiku. M me-li omezen rozpoëet, vystaëìme sluönï s omezenou verzì Photoshopu oznaëovanou Photoshop LE (Limited Edition). Tato aplikace je oproti plnèmu Photoshopu v raznï levnïjöì a jejì funkënì omezenì nejsou pro webovou grafiku p Ìliö podstatn : nejv znamnïjöìm rozdìlem je, ûe v nïm nelze pracovat v barevnèm reûimu CMYK. NicmÈnÏ doporuëujeme zejmèna novou plnou verzi ñ Photoshop 5.5. Ten je vybaven celou adou funkcì usnadúujìcìch pr vï tvorbu webovè grafiky (nap Ìklad optimalizace pomïru mezi kvalitou obrazu a velikostì souboru, n stroje pro animovanè soubory GIF, rozdïlenì vïtöìch obraz na vìce menöìch Ë stì, rychlè a snadnè vytv enì JavaScript, atd.) VÌce se o nïm doëtete v vodnìm Ël nku tïchto novin. Vytv Ìme-li p vodnì obr zky, vyuûijeme pravdïpodobnï takè Adobe Illustrator. V nïm si obr zky p ipravìme ve vektorovè formï (nap Ìklad loga nebo jinè typicky vektorovè objekty), a pak je p eneseme do Photoshopu, kde je rozrastrujeme a optimalizujeme pro umìstïnì na webovè str nce. V hodou tèto kombinace je, ûe oba programy spolu velmi zce spolupracujì. Strana 7

8 VyuûÌvajÌ nap Ìklad stejn ch technologiì pro zobrazov nì a dìky tomu m ûeme nap Ìklad vektorov soubor z Illustratoru vëetnï vrstev (v nativnìm form tu AI) naëìst do Photoshopu, p iëemû vrstvy z stanou ve Photoshopu zachov ny. Kdyû m me p ipraven obrazov (a textov ) obsah, budeme pot ebovat HTML editor, ve kterèm sestavìme v slednou str nku. Bude samoz ejmï p ÌjemnÈ, jestliûe n m tento editor dovolì z roveú vytv et, kontrolovat a spravovat cel webov server (site). Oba tyto poûadavky splúujì dva z stupci z dìlny Adobe: PageMill 3.0 a Adobe GoLive 4.0, produkt d Ìve zn m pod n zvem CyberStudio, ned vno zakoupen spoleënostì Adobe od firmy GoLive. Oba produkty pracujì metodou WYSIWYG: str nku vytv Ìte vizu lnï, bez nutnosti zn t kûd HTML. V obou programech pracujete naprosto intuitivnï, vyuûìv te metody t hni a pusù (drag and drop), m ûete snadno vytv et HTML tabulky, r mce (Framy), na str nky umisùovat JavaScripty, ovladaëe ActiveX, animace ShockWave, animovanè obrazy GIF a dalöì prvky. Samoz ejmostì je bohat rejst Ìk moûnostì pro import textov ch, tabulkov ch a grafick ch form t soubor. ZatÌmco PageMill je produkt moûnostmi i cenou urëen spìöe pro uûivatele st ednì kategorie, GoLive 4.0 je n strojem vysoce profesion lnìm a urëitï tìm nejlepöìm, jak v souëasnosti na trhu najdete. V okamûiku, kdy m me jednotlivè str nky hotovè, je uûiteënè zkontrolovat strukturu webovèho serveru, zejmèna, zda str nky obsahujì vöechny komponenty (obr zky a dalöì prvky), a zda jsou vöechny odkazy funkënì. I pro tento kol majì oba zmiúovanè programy v konnè funkce. UmoûÚujÌ graficky zobrazit strukturu serveru (strom), provèst kontrolu vazeb, vypsat chybov protokol a chyby automaticky opravit. GoLive navìc umoû- Úuje p edem si p ipravit strukturu, vizu lnï ji zobrazit a p ÌpadnÏ vytisknout (vhodnè pro konzultaci s klientem, pro kterèho web vytv Ìme), a teprve potom naplnit jednotlivè str nky obsahem. M me-li dìlo hotovo a zkontrolov no, musìme str nky odeslat na mìsto, kde je n ö web fyzicky umìstïn. OpÏt oba programy disponujì zabudovan m FTP klientem, kter umoûúuje odesl nì (upload) komponent serveru, a to buô vöech, nebo jen nov ch Ëi pozmïnïn ch soubor. Zvl ötnì zmìnku vïnujme programu Adobe ImageStyler 1.0. Je to aplikace specializovan na usnadnïnì dosaûenì jednotnèho vzhledu a stylu celèho webovèho serveru a pro tvorbu efektnìch rollover JavaScript (grafika, kter se zmïnì nap Ìklad, najedeme-li nad nì kurzorem, nebo naopak, sjede-li z nì kurzor pryë). UmoûÚuje aplikaci urëitèho grafickèho stylu (nap Ìklad efekt prostorovèho relièfu nebo vrûenèho stìnu) na jak koli objekt (text, linka, tlaëìtko apod.). Rozhodnete-li se pozdïji styl upravit (nap Ìklad prodlouûit dèlku vrûenèho stìnu), projevì se zmïna automaticky u vöech prvk, kde je styl aplikov n. Program je dod v n s celou adu p eddefinovan ch styl, kterè si m ûe uûivatel upravit, anebo je moûnè tvo it styly vlastnì. P ipomeúme jeötï, ûe vöechny uvedenè programy se dajì po Ìdit nejen samostatnï, ale i jako souë st cenovï zv hodnïn ch balìk : Adobe Web Bundle (PageMill + ImageStyler) a Adobe Web Collection (GoLive 4.0, Photoshop 5.5, Illustrator 8.0 a po omezenou dobu jeötï ImageStyler 1.0). V kaûdèm p ÌpadÏ, aù jste zaë teënìk Ëi zkuöen uûivatel, aù je prezentace vaöì firmy na webu jen jednìm z ady vaöich kol Ëi zda se webem zab v te profesion lnï, vûdy si u Adobe najdete n stroje, se kter mi se v m bude skvïle pracovat a dìky nimû budou vaöe v sledky dokonalè. Photoshop LE Photoshop LE je cenovï zv hodnïnou ÑodlehËenouì alternativou profesion lnìho bitmapovèho editoru. Je urëen nejen tïm jejichû rozpoëet je omezen, ale takè pro ty, kdo nepot ebujì vyuûìvat vöechny nejrafinovanïjöì a nejpropracovanïjöì funkce Photoshopu plnèho. PodÌvejme se na funkënì srovn nì obou verzì. KlÌËovÈ funkce Photoshop LE Photoshop 5.5 Podpora pro web Import/export soubor GIF, JPEG, a PNG Animace Rollovery JavaScript DÏlenÌ obrazu Optimalizace pomïru velikost/kvalita Podpora barev RGB, indexovanè barvy a stupnï öedè CMYK, LAB, duplexy a vìcekan lov reûim BarevnÈ separace N stroje pro tv rëì Ëinnost BarevnÈ pravy MalovacÌ n stroje RetuöovacÌ n stroje Maskov nì a n stroje pro v bïr Textov n stroj Vrstva s editovateln m textem Vrstva prav a efekty vrstvy PokroËilÈ maskovacì funkce Editace kan l PokroËilÈ funkce pro barevnè korekce Produktivita Aû 99 vrstev P es 95 filtr pro zvl ötnì efekty Paleta historie (vìcen sobnè ÑZpÏtì) Automatizace s pouûitìm palety Akce D vkovè zpracov nì VektorovÈ cesty Kompatibilita Podpora vöech hlavnìch obrazov ch form t NaËÌt nì z digit lnìch fotoapar t a skener Podpora pro z suvnè moduly Import soubor Illustrator, PostScript a PDF P ipomeúme, ûe Photoshop LE existuje i v ËeskÈ verzi, kter by v dobï vyd nì tïchto novin jiû mïla b t v prodeji. DoporuËen prodejnì cena Photoshopu LE je necel ch KË. Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor Adobe Systems v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (+420-2) ñ4, fax (+420-2) , Strana 88

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Kapitola 1: Začínáme 13

Kapitola 1: Začínáme 13 Kapitola 1: Začínáme 13 Volba palety 14 Pr ce s paletami 22 VyuûitÌ pracovnì plochy (Workspace) 25 Pr ce s panelem N stroj (Toolbox) 27 Kontextu lnì menu 28 Kapitola 2: Nastavení dokumentu 29 Vytvo enì

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Obsah. vod 11. ZaËÌn me 13. NastavenÌ dokumentu 29

Obsah. vod 11. ZaËÌn me 13. NastavenÌ dokumentu 29 vod 11 Kapitola 1 13 ZaËÌn me 13 Volba palety 14 Pr ce s paletami 22 VyuûitÌ pracovnì plochy (Workspace) 26 Pr ce s panelem n stroj (Toolbox) 27 Kontextu lnì menu 28 Kapitola 2 29 NastavenÌ dokumentu 29

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11. Hodina anatomie 13. Spuštění počítače 27 Windows, váš operační systém 29

Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11. Hodina anatomie 13. Spuštění počítače 27 Windows, váš operační systém 29 Obsah Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11 V pr ci Ö 11 Ö a doma 11 Hodina anatomie 13 ProhlÈdnÏte si sv j poëìtaë Ö 13 Kl vesnice 14 Myö 16 Monitor 17 Centr lnì jednotka 18 ZadnÌ

Více

Obsah. vod 13. Tv rëì n stroje aplikace Flash 23

Obsah. vod 13. Tv rëì n stroje aplikace Flash 23 vod 13 O aplikaci Flash 14 Co dïl z Flashe speci lnì webdesignov n stroj? 15 Flash MX 2004: co je novèho? 16 Jak pouûìvat tuto knihu 20 SystÈmovÈ poûadavky 21 Kapitola 1: 23 Tv rëì n stroje aplikace Flash

Více

Д1Х3Digit Ґln knihovna FF MU

Д1Х3Digit Ґln knihovna FF MU Д1Х3 Б0Й3stav vб0л5poб0н0etn techniky, Masarykova univerzita, Brno CZDSUG 2012, VБ0Ф7B-TUO Ostrava Д1Х3Obsah pб0ф0edn ҐБ0Ф8ky O digit Ґln knihovn І FF MU. Mal srovn Ґn s DML-CZ. MetadatovБ0Л5 editor. DSpace.

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz Vzdělávání levněji, rychleji a lépe

e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz Vzdělávání levněji, rychleji a lépe e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz e-learning Proč e-learning? V souëasnèm svïtï, kdy informace je hybnou silou obchodu, jiû asi nikdo nepochybuje o nutnosti st lèho vzdïl v nì. SoustavnÈ ökolenì

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIERZITA LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy digitálního obrazu. ektorová a rastrová grafika. Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Návod na elektronické podání

Návod na elektronické podání Návod na elektronické podání Od 1. ledna 2015 došlo k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - buď datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Programy WinVabank

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 KAPITOLA 1 Windows a práce v síti 15 Význam počítačových sítí v kancelářské praxi 16 Základ pracoviště lokální počítačová síť 16 Informace

Více

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp Obsah 1. Grafický manuál firmy... 9 2. Podklady grafického manuálu... 10 3. Varianty loga... 11 3.1. Hlavní varianta... 11 3.2. Černobílá varianta... 11 4. Logo a logotyp... 12 4.1. Návrh loga... 12 4.2.

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A.

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A. P o l e S t a r refrigeration dryers POLESTAR: JASNÃ Z ÿõcõ HVÃZDA SuöiË PoleStar se zrodil po tèmï Ëty iceti letech zkuöenostì spoleënosti dh hiross s v robou a provozem za ÌzenÌ na pravu stlaëenèho vzduchu.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Veřejná zakázka malého rozsahu na Grafické práce a DTP služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Veřejná zakázka malého rozsahu na Grafické práce a DTP služby ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 171 00 PRAHA 7 IČO: 00064459 DIČ: CZ00064459 WWW.ZOOPRAHA.CZ č.j. ÚKV/0174/15 V Praze dne 21. 1. 2015 Počet listů: 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Obr. 1 Logo Transparent Ready

Obr. 1 Logo Transparent Ready 122 A U T O M A T I Z A C E R O Č N Í K 4 8 Č Í S L O 2 Ú N O R 2 0 0 5 průvodce řídicími systémy pro inteligentní budovy SpoleËnost, kter p sobì po celèm svïtï a zamï uje se p edevöìm na rozvod elektrickè

Více

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

vod 11 Z kladnì pojmy 15

vod 11 Z kladnì pojmy 15 vod 11 Z kladnì pojmy 15 V kres 15 Modely 16 Prvky 17 AktivnÌ v kres, aktivnì model a reference 18 PracovnÌ jednotky 18 Pohled 19 Vrstvy 21 BuÚky 21 N stroje a lohy 22 äablony 24 Styly 25 dgnlib 27 AccuDraw

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - 1 -

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - 1 - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA B1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 2. 1. 2015-1 - Obsah Počítačová grafika úvod................................ 3 Zoner Callisto 5...................................... 6

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Cisco IP telefon 7960 a 7940

Cisco IP telefon 7960 a 7940 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H vod prava a symboly pouûitè v dokumentu KAPITOLA 1 P edstavujeme p Ìstroj Cisco IP Phone 1-1 PodrobnÈ sezn menì

Více

Formáty pro rastrovou grafiku

Formáty pro rastrovou grafiku Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Formáty pro rastrovou grafiku Autor: Linda Křikavová, Ondřej Vala Editor: Miroslav Ott Praha, březen 2011 Katedra mapování a kartografie

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

SPECIALISTÉ NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DTP MANUÁL. eshop.silicmedia.cz

SPECIALISTÉ NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DTP MANUÁL. eshop.silicmedia.cz SPECIALISTÉ NA REKLAMNÍ PŘEDMĚTY DTP MANUÁL DTP MANUÁL Pokud potřebujete dodat grafické podklady pro potisk reklamních předmětů a nevíte, jakým způsobem podklady přesně dodat, postupujte dle tohoto DTP

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Rastrová a vektorová data

Rastrová a vektorová data Počítačová grafika Rastrová a vektorová data Jana Dannhoferová (jana.dannhoferova@mendelu.cz) Ústav informatiky, PEF MZLU 1. V barevném modelu RGB pro 24bitové barvy bude zelená popsána trojicí: a) (0,

Více

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 43 15. prosince 2006 Cena 77,ñ KË OBSAH vod............................................................ 2514 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì

Více

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 7. 4. 201i Digitální grafický výstup složen z bod bod erná/bílá rozlišení po et bod na palec, dpi pro text alespo 600

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Grafický návrh v oděvním designu

Grafický návrh v oděvním designu Grafický návrh v oděvním designu Eva Nováková SSOGD Lysá nad Labem OBSAH ÚVOD... 1 Rozdělení grafických programů... 1 Bitmapová (rastrová) grafika... 3 Barvy... 5 Druhy barevných modulů... 5 VEKTOROVÁ

Více

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ VilÈm Kraus a kol. TRADICE A SOU»ASNOST Autorsk kolektiv Prof. ing. VilÈm Kraus, CSc. (vedoucì) Ing. Ji Ì KopeËek Miroslav Kotrba Ing. VÌtÏzslav Koukal, CSc. Ing. Petr

Více

HP DeskJet. Tiskárna 710C Series

HP DeskJet. Tiskárna 710C Series HP DeskJet Tiskárna 710C Series Uživatelská pøíruèka Podpora a registrace Informace o podpo e produktu a registraci tisk rny naleznete na webovè str nce HP DeskJet Support: http://www.deskjet-support.com.

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška Tablety a chytré telefony Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Tablety a chytré telefony o o o Nové operační systémy Historie Vývoj současnost

Více

PrvnÌ program pro Windows 23. SystÈmovÈ poûadavky 24 V bïr vhodnè verze 25 Instalace Visual C# 2005 25

PrvnÌ program pro Windows 23. SystÈmovÈ poûadavky 24 V bïr vhodnè verze 25 Instalace Visual C# 2005 25 vod 17 Proč jsem napsal tuto knihu? 17 Pro koho je tato kniha určena 18 Co je obsahem této knihy 18 Jak číst tuto knihu 21 Zvláštní vlastnosti 21 Kontakt na autora 21 Poznámka redakce českého vydání 22

Více

4.3 Operace nad ordin ln mi datov mi typy Operace nad logick m datov m typem Operace nad celo seln mi datov mi typy

4.3 Operace nad ordin ln mi datov mi typy Operace nad logick m datov m typem Operace nad celo seln mi datov mi typy Obsah 1 Algoritmy a programovac jazyky 1 1.1 Vlastnosti a vyjad ov n algoritm............. 1 1.2 Algoritmizace a programov n................ 2 1.3 Programovac jazyk a strojov k d............. 2 1.4 Vyjad

Více

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9 Obsah Úvod......................................................... 9 Co vás čeká a co GIMP umí............................................... 9 Co s GIMPem dokážete?............................................................10

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Alois Kužela

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy

Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy Popis systému ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy představují úplně nově

Více

Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl

Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl 1 1 / Logotyp 1.1. Specifikace barevnosti hlavní barva / doplňková barva 1.2. Ukázka použití loga v negativu 1.2. Konstrukce a síťový rozkres loga 1.3.

Více

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT:

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: Firma Panflex disponuje nejnovějšími verzemi všech běžně používaných grafických SW a je schopna taková dat přijímat a zpracovávat. Přijímáme data jak na platformě Mac

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

DUM 01 téma: Úvod do Corelu

DUM 01 téma: Úvod do Corelu DUM 01 téma: Úvod do Corelu ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 8 2 U k á z k a k n i h

Více

8 EGPVTW RQ\QTPQUVK ĮÉFKEÉ U[UVÅO 5'.1)+%# 7PKXGT\½NPÉ OCPCIGOGPV RTQEGUW

8 EGPVTW RQ\QTPQUVK ĮÉFKEÉ U[UVÅO 5'.1)+%# 7PKXGT\½NPÉ OCPCIGOGPV RTQEGUW www.arburg.com Přehled řešení 1 2 Centrální řízení: řídicí systém SELOGICA umožňuje ovládání všech strojů ALLROUNDER, robotických systémů a aplikací ARBURG. Intuitivní ovládání: grafická ovládací plocha

Více

Podpora specifického vzdělávání v Label Design, a.s. cesta k vytvoření kvalitního zázemí odborných zaměstnanců a špičkové kvality produkce a servisu.

Podpora specifického vzdělávání v Label Design, a.s. cesta k vytvoření kvalitního zázemí odborných zaměstnanců a špičkové kvality produkce a servisu. Příloha č. 3 Charakteristika předmětu zakázky výběrového řízení na služby: Podpora specifického vzdělávání v Label Design, a.s. cesta k vytvoření kvalitního zázemí odborných zaměstnanců a špičkové kvality

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ

Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ typ: freeware operační systém: Windows XP, Windows Vista velikost: 149 MB internet: http://www.videospin.com Co říci na úvod? Program Pinnacle VideoSpin je jeden z mála

Více

Příprava odborného pojednání Yvona Řepová

Příprava odborného pojednání Yvona Řepová Příprava odborného pojednání Yvona Řepová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů OP

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

OBSAH. III. SdÏlenÌ adu Informace adu o vyhl öenì novely z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj ve SbÌrce z kon... 2289

OBSAH. III. SdÏlenÌ adu Informace adu o vyhl öenì novely z kona Ë. 101/2000 Sb., o ochranï osobnìch daj ve SbÌrce z kon... 2289 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004» stka 34 20. srpna 2004 Cena 71,- KË OBSAH vod............................................................ 2270 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Logika. Prokop Sousedík. pro studenty humanitních oborů

Logika. Prokop Sousedík. pro studenty humanitních oborů VYäEHRAD PROKOP SOUSEDÕK Logika Prokop Sousedík pro studenty humanitních oborů VYäEHRAD 2008 VÏnuji svè ûenï AlenÏ Prokop SousedÌk, 2008 ISBN 978-80-7021-970-6 OBSAH P edmluva ñ ñ 9 P edmluva k druhèmu

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

OBSAH. Předmluva 13 Poděkování 14. 1. Přehled dnešního vývoje webů 15. 2. Design pro minulost, přítomnost i budoucnost 33

OBSAH. Předmluva 13 Poděkování 14. 1. Přehled dnešního vývoje webů 15. 2. Design pro minulost, přítomnost i budoucnost 33 OBSAH Předmluva 13 Poděkování 14 1. Přehled dnešního vývoje webů 15 Definice webdesignu 16 Sedm pravidel webdesignu 19 Tři filozofie webdesignu 20 Filozofie použitelnosti 21 Filozofie multimédií 25 Filozofie

Více

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Optimalizace co se pod tímto pojmem skrývá? Co vlastně znamená pojem optimalizace webových stránek? Tento pojem zahrnuje více věcí. Často se jako optimalizace

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Co je to Autor: Mgr. MgA. Michal

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

Online Training Solutions, Inc. Microsoft Windows XP Krok za krokem

Online Training Solutions, Inc. Microsoft Windows XP Krok za krokem Online Training Solutions, Inc. Microsoft Windows XP Krok za krokem Computer Press, a.s. Brno 2007 Microsoft Windows XP Krok za krokem Online Training Solutions, Inc. Computer Press, a.s., 2007. Dotisk

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Obsah. Podrobná uživatelská příručka

Obsah. Podrobná uživatelská příručka Obsah 1 Než začneme pracovat s daty 11 Co je Office 2013 12 Požadavky na systém 13 Vytvořte si účet Microsoft 14 Spouštění aplikací 16 Spouštění aplikací z Windows 8 16 Spouštění aplikací z nabídky Start

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

ADVENTNÍ KALENDÁŘ CHUPA CHUPS. case study společnosti LOGIK, s.r.o.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ CHUPA CHUPS. case study společnosti LOGIK, s.r.o. ADVENTNÍ KALENDÁŘ CHUPA CHUPS case study společnosti LOGIK, s.r.o. 0 - OBSAH ŘEŠÍME SKUTEČNÉ POTŘEBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY ZADÁNÍ 5 ŘEŠENÍ 8 PODPORA PRODEJE 3 VÝROBA 4 CELKOVÝ VÝSLEDEK

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon Facebook vyvinul pro některé telefony aplikace, které jsou přizpůsobeny pro rozhraní konkrétních telefonů, a usnadňují tak uživateli práci s Facebookem.

Více

Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu

Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu u Antoine de Saint-ExupÈry KAMENY CHR MU V bïr z Citadely Vyöehrad 2008 Translation PhDr. VÏra Dvo kov, 2008 Illustrations Jaroslav RÛna, 2008 ISBN 978-80 -7021-922-5

Více

Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s.

Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s. Pravidla pro pouûívání firemního loga GECO TABAK, a.s. Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27 P edstavení firmy P vodní logo a d vody zmïny Úvod do manuálu Základní grafické teze loga Varianty

Více