Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP"

Transkript

1 Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin spoleënosti AMOS Software. Toto ËÌslo vïnujeme Ñhork mì novink m Adobe ñ zejmèna InDesign a GoLive 4.0. GoLive 4.0 je neobvykle propracovanï napsan aplikace, jeû reprezentuje skuteën pr nik Adobe do oblasti profesion lnìho internetovèho publikov nì a podrobnïji se o nïm doëtete na stranï 8. Jenûe, co naplat, i program jako GoLive 4.0 z st v ponïkud ve stìnu takovè revoluënì novinky, jakou je systèm pro profesion lnì zlom str nek Adobe InDesign. TÈto novince z pochopiteln ch d vod vïnujeme podstatnou Ë st tohoto vyd nì. NezapomeÚme ani na obchodnì akce, kterè jsme pro v s p ipravili pro letoönì lèto. P ÌjemnÈ poëtenì a mnoho spïch nejen s novinkami Adobe v m p eje Martin äkorpil, nov editel Amos Software LetnÌ promo akce Pro uûivatele Windows UûivatelÈ platformy Windows mohou bïhem lèta nakupovat Adobe Illustrator 8.0 CZ za mimo dnou cenu KË. Tato akce se t k pln ch verzì do vyprod nì z sob. Uveden cena je doporuëen prodejnì cena a platì u prodejc spoleënosti Amos Software. Pro uûivatele Macintosh Ve spolupr ci s ofici lnìm distributorem po- ËÌtaË Apple, firmou CDS jsme p ipravili spoleënou akci: p i n kupu poëìtaëe PowerMacintosh G3 je moûnè k nïmu p iobjednat Adobe Publishing Collection 4.0 CZ za velmi atraktivnì ceny. VÌce informacì v m poskytnou autorizovanì prodejci Apple. Vöechny uvedenè ceny jsou bez DPH. ZmÏny vyhrazeny. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Dlouho p ipravovan, m ty op eden a netrpïlivï oëek van program, d Ìve zn m pod v vojov m kûdov m oznaëenìm K2. O tèto aplikaci jiû bylo a jeötï bude mnoho naps no i eëeno, takûe j zde p ipomenu jeden, u n s na rozdìl od Z padu ponïkud opomìjen aspekt ñ konkurenci. Ano, InDesign rozöi uje konkurenci v oblasti program pro grafick n vrh a zlom stran, kde dosud v znamnou pozici zaujìmal konkurenënì QuarkXPress. äkarohlìd zde urëitï s potïöenìm p ipomene, ûe takov ch aplikacì, kterè sv mi parametry aspirovaly na roli ÑQuark Killerì jiû za ta lèta bylo mnoho, ale na to m me protiargument. Je to poprvè, kdy s takov mto projektem p ich zì skuteënï v znamn spoleënost, mnohem silnïjöì, neû jejì protihr Ë, a navìc s mnohaletou reputacì dodavatele, kterèho trh vnìm jako nositele kladn ch vlastnostì, jeû AmeriËanÈ r di shrnujì pod pojem Ñhonesty in businessì. Uû na vodnìm p edvedenì Adobe InDesignu 2. b ezna tohoto roku v r mci Seybold Seminars v Bostonu bylo patrnè, jak netrpïlivï odborn ve ejnost Ëekala na moûnost d t st vajìcìmu dodavateli najevo sv j n - zor na jeho p Ìstup k uûivatel m a od tè doby je st le vìce zn t, ûe p jde skuteënï o mohutnè Ñhlasov nì nohamaì, neboli p echod ke konkurenci (nïkterè zdroje dokonce pouûìvajì tak expresivnìch formulacì, jako Ñmasov exodus biblick ch rozmïr ì). Toto vöe je, spolu s konkurenënì cenou, samoz ejmï dobr (a nutn ) z klad pro spïönost novinky na trhu, ale u Adobe si uvïdomujì, ûe to nestaëì. Proto v voji In- Designu vïnovali skuteënï maxim lnì pèëi aû do poslednìho detailu. Tak, vedle neb val ch typografick ch moûnostì (zde mal osobnì odboëka ñ jsem velmi potïöen, ûe s InDesignem m me moûnost vracet do grafickè pr ce to, co z nì poë tkem devades t ch i s naöìm p iëinïnìm bylo vypuzeno, a to klasickou typografickou Ëistotu), a dalöìch vynikajìcìch koncepënìch (zcela klìëov je t eba otev enost modul rnìho eöenì, jeû InDesign p Ìmo p edurëuje, aby se stal platformou redakënìch a vydavatelsk ch systèm budoucnosti) a funkënìch vlastnostì, nebylo zapomenuto t eba ani na to, ûe s kaûdou zmïnou p ich zì i nutnost adaptace na ni. Tento fakt InDesign reflektuje nap Ìklad zapìnatelnou (a modifikovatelnou!) sadou kl vesov ch zkratek shodn ch s Quarkov mi, aby i ti nejzbïhlejöì rutinè i mohli bezbolestnï p ejìt na novou aplikaci. Ale tyto a ostatnì informace technickèho charakteru budou jiû podrobnï diskutov ny v n sledujìcìm Ël nku. Tom ö MetliËka ProsÌme, poznamenejte si... nov telefonnì ËÌsla do firmy AMOS SOFTWARE. Jsou to: (+420-2) , , , , , , FaxovÈ ËÌslo z st v v platnosti. RuöÌ se p vodnì ËÌsla a Nov ËÌsla jsou jiû funkënì. Vöem, kdo se k n m nemohli nïjakou dobu dovolat, se omlouv me. Strana 11

2 Adobe InDesign ñ jak je? M tus zvan InDesign byl odhalen. P edstavil se zkraje b ezna na Seybold Seminars v Bostonu, koncem b ezna jej mïli moûnost vidït uûivatelè v»eskè republice a na Slovensku v r mci sèrie prezentacì Adobe RoadShow v Praze a v BratislavÏ. PojÔme se na nïj spoleënï nynì podìvat. Jak tedy je ñ Adobe InDesign 1.0? Integrovan Je prok z no, ûe naprost vïtöina grafick ch poëìtaëov ch pracoviöù vyuûìv nïkter z program Adobe, nap Ìklad Photoshop nebo Illustrator. PrvnÌ, co v s po spuötïnì InDesignu upout, je zn mè pracovnì prost edì. UvidÌte stejn n strojov panel, stejnè palety, stejnè nabìdky, stejnè p Ìkazy i stejnè kl vesovè zkratky vöude tam, kde je to moûnè. UûivatelskÈ rozhranì typickè pro produkty Adobe, kterè bylo jiû mnohokr t vysoce hodnoceno, je implementov no nynì i do InDesignu, a tak kaûd uûivatel nïkterèho jinèho programu Adobe bude v InDesignu okamûitï jako doma. P edevöìm to znamen znaënou sporu Ëasu a tudìû n klad p i p echodu na tento nov program, protoûe Ëas pot ebn k jeho osvojenì je minim lnì. DalöÌ sporu p edstavuje kompatibilita mezi platformami a jednotliv mi aplikacemi. To znamen zaprvè, ûe program pracuje naprosto rovnocennï v operaënìm systèmu Windows a Mac OS; vöechny funkce programu na jednè platformï v m budou k dispozici i na platformï druhè. Mezi platformami m ûete snadno p esouvat soubory a sdìlet tak pr ci s kolegy nez visle na typu poëìtaëe, na kterèm kaûd z v s pracuje. Kompatibilita mezi aplikacemi zase vyjad uje, ûe v InDesignu lze velmi snadno pracovat s nativnìmi form ty soubor Photoshopu a Illustratoru. Vyhnete se tedy exportu obraz do univerz lnìch form t (nap. EPS nebo TIFF), a tìm uöet Ìte nejen mìsto na disku, ale i spoustu Ëasu a vaöe Ëinnost bude daleko p ÌmoËa ejöì a efektivnïjöì. Integrace jde vöak jeötï d le. UmÌstÌte-li do publikace InDesignu kresbu z Illustratoru (nebo ji tam prostï p et hnete myöì), objekty z stanou dokonce editovatelnè pomocì vektorov ch n stroj InDesignu (nap. pero nebo n stroj pro p Ìm v bïr), kterè pracujì naprosto stejnï jako v Illustratoru. Je samoz ejmè, ûe InDesign nem ûe nahradit Illustrator v celè öì i a komplexnosti jeho funkcì (ostatnï to ani nenì jeho cìlem), nicmènï zjistìte, ûe drobnè vektorovè pravy objekt jsou v InDesignu snadnè a velmi p ÌjemnÈ. P i importu obraz s o ezov mi cestami z Photoshopu m ûete p evèst o ezovou cestu na r meëek, kter lze d le upravovat jako jakoukoli jinou vektorovou k ivku. Mimo to lze o ezovou cestu vytvo it s vysokou p esnostì p Ìmo v InDesignu. Tv rëì ZamÏ ujete-li se na vytv enì str nky, chcete takovè n stroje, kterè pracujì intuitivnï a pom hajì v m vykon vat poûadovanè kony, aniû by naruöovaly vaöe soust edïnì. Software Adobe InDesign je navrûen tak, aby v m poskytoval naprostou tv rëì svobodu, odstraúoval jakèkoliv softwarovè barièry, kterè by p ek ûely vaöemu tv rëìmu rozletu, a pom hal v m dïlat takovè vïci, jakè jste jeötï nikdy p edtìm prov dït nemohli. Je to moûnè kromï jinèho dìky implementaci n sledujìcìch vlastnostì. Vno enè r meëky Pat Ì mezi nejpruûnïjöì n stroje InDesignu. R meëkem m ûe b t jak koli objekt, nap. obdèlnìk, ov l, mnoho helnìk, od ruky nakreslen tvar, ale i obrys pìsmene nebo, jak jsme si jiû ekli, o ezov cesta importovanèho obr zku. R meëky m ûete vkl dat jeden do druhèho v libovolnèm poëtu rovnì a pomocì tïchto vno en ch r meëk vytv et jednoduch m zp sobem i nejsloûitïjöì kompozice publikace. P itom m te nad kaûd m z r meëk plnou kontrolu: m ûete je p esouvat, mïnit jejich velikost, ot Ëet, prov dït jejich zkosenì a manipulovat s nimi jak mkoli zp sobem. PomocÌ n stroje pero lze v InDesignu upravovat vektorovè kresby importovanè z Illustratoru BarevnÈ p echody V InDesignu nynì m ûete na objekty aplikovat barevnè p echody v plnì a tah (gradienty). Pracujete naprosto stejn m zp sobem jako v Illustratoru nebo ve Photoshopu, protoûe m te k dispozici stejnou paletu Gradient. V nì nastavìte, m -li b t p echod line rnì nebo kruhov, hel a barvy, z nichû se p echod skl d. P echod pak m ûete aplikovat na nïkolik jednotliv ch objekt nebo na jejich skupinu. M ûete jej rovnïû aplikovat na text, kter p itom samoz ejmï z st v plnï editovateln. Strana 2

3 SpoleËnÈ grafickè uûivatelskè rozhranì profesion lnìch aplikacì Adobe Adobe Noviny N strojov liöta Jestliûe jste uûivatel program Photoshop nebo Illustrator, urëitï zn te zpamïti kl vesy pro volby jednotliv ch n stroj, kterè mnohokr t za den vyvol v te. Dobrou zpr vou je, ûe se v InDesignu nemusìte uëit novè kl vesovè zkratky. DÌky tomu, ûe vöechny programy Adobe sdìlejì spoleënè n zvy n stroj, majì rovnïû spoleënè zkratky pro jejich vyvol nì. Paleta Vrstvy (Layers) Vrstvy umoûúujì snadno uspo dat jednotlivè prvky n vrhu, izolovat ty prvky, na kter ch chcete pracovat, nebo vytv et vìce verzì publikace v jednom souboru. S pouûitìm vrstev m ûe mìt v ö n vrh mnohem bohatïji texturovan vzhled, protoûe m te vïtöì kontrolu nad umisùov nìm veöker ch prvk n vrhu. Vrstvy m ûete libovolnï pojmenov vat, zobrazovat a skr vat, nebo uzamykat. Nejd leûitïjöì je, ûe s vrstvami v InDesignu pracujete stejn m zp sobem jako v Illustratoru nebo ve Photoshopu. Paleta Navig tor Ve vaöem dokumentu se neust le pot ebujete p esouvat z mìsta na mìsto, ale nechcete vïnovat p Ìliö velkou pozornost tomu, jak to dïl te, protoûe se pot ebujete soust edit p edevöìm na tv rëì Ëinnost. Z tohoto d vodu vyvinula firma Adobe unik tnì paletu Navig tor. Bez ohledu na to, v jakèm programu pracujete ñ v InDesignu, ve Photoshopu nebo v Illustratoru ñ m ûete svè dìlo zvïtöovat, zmenöovat a pohybovat se v nïm pomocì stejnèho navigaënìho systèmu. Paleta Barvy (Color) Kolikr t dennï vytv Ìte nebo upravujete barvy? V Adobe InDesignu m ûete specifikovat a zkouöet barvy v pr bïhu pr ce pomocì palety Barvy. V p ÌpadÏ, ûe se v m nelìbì to, co m te na obrazovce nebo ve vzornìku barev, rychle a snadno m ûete nastavenì hodnot barev zmïnit. Pak m ûete nastavenè barvy ukl dat do palety VzornÌk (Swatches), coû umoûnì jejich opakovanè pouûitì. A to nejlepöì? Vytv enì, pravy, ukl d nì a aplikov nì barev funguje stejn m zp sobem ve vöech t ech programech ñ v InDesignu, Photoshopu i Illustratoru. Podpora o ezov ch cest S nejvïtöì pèëì jste ve Photoshopu vytvo ili o ezovou cestu, abyste zajistili naprosto p esnou masku. Kdyû nynì takov obr zek vloûìte do publikace InDesignu, program tuto cestu uchov a vytiskne vymaskovan obr zek s dokonal m v sledkem. O ezovou cestu m ûete ovöem takè s vysokou p esnostì vytv et nebo upravovat p Ìmo v InDesignu. Palety VzornÌk (Swatches) Pr ce s barvami je jednou ze z kladnìch souë stì vaöì Ëinnosti. To je d vod, proë Adobe do sv ch profesion lnìch program zaëleúuje shodnou paletu VzornÌk. Pro urëitou zak zku nebo pro danèho klienta m ûete specifikovat urëitou sadu barev, tuto sadu pak uloûit do souboru knihovny se vzorky barev a tu pak otev Ìt v InDesignu nebo Illustratoru. P i importu kresby z Illustratoru do InDesignu se p ÌmÈ barvy objevì v paletï VzornÌk, takûe je pak m ûete aplikovat na objekty v In- Designu. Strana 3

4 BÈzierovy k ivky Pokud jde o pr ci s BÈziÈrov mi k ivkami, disponuje InDesign n strojem pero, n strojem n ûky a n strojem pro p Ìm v bïr. Tyto n stroje m ûete vyuûìvat pro tvorbu nov ch kreseb p Ìmo v InDesignu, nebo jimi upravovat kresby importovanè z vektorov ch program. K ivku m ûete rozdïlit n strojem n ûky, nebo tìmto n - strojem slouëit vìce k ivek do jedinè k ivky sloûenè. RovnÏû lze konvertovat text na k ivky a ty pak vyplúovat obr zky, grafikou nebo jin m textem. TÌm lze dos hnout velmi poutav ch a neobvykl ch efekt. Jako uûivatel Illustratoru zjistìte, ûe pr ce s tïmito n stroji je velmi jednoduch, protoûe pracujì naprosto stejnï, jako v Illustratoru. M ûete s nimi prov dït z kladnì ilustraënì lohy, aniû by bylo nutnè p eskakovat do jinèho programu. Manipulace s r meëky V InDesignu lze vybrat nïkolik r meëk a ty pak jako skupinu zvïtöovat Ëi zmenöovat nebo je zkosit, a to vëetnï jejich obsahu. Pro InDesign (ale ne pro jinè programy) je samoz ejmè, ûe nap Ìklad text obsaûen v takto upravenèm r meëku z stane editovateln. DalöÌ podstatn vylepöenì InDesign odstraúuje celou adu p ek - ûek, kterè uûivatele nutily p eruöit tv rëì proces a p em ölet spìöe o technick ch z - leûitostech. Nap Ìklad: V publikaci m te umìstïn velik bitmapov soubor, kter je ale z vïtöì Ë sti zamaskov n, takûe je z nïj vidït pouze mal Ë st. D Ìve bylo nutnè posìlat tisk rnï vöechna obrazov data, tedy i ta, kter ve skuteënosti nebyla vytiötïna. InDesign poöle na v stup jen ta data, kter budou vytiötïna, a tak öet Ì spoustu Ëasu a n klad za zpracov nì ve studiu. Druh m p Ìkladem je moûnost pracovat s vloûen m souborem, kter p esahuje hranice pracovnì plochy. U jin ch program je nutnè t eba p ed otoëenìm obr zku jej nejprve cel posunout do pracovnì plochy. To nenì u InDesignu nutnè. RychlejöÌ a produktivnïjöì Adobe InDesign disponuje mimo dnou ök lou n stroj, kterè v m umoûúujì pracovat s co nejvyööì produktivitou, a dìky tomu zvl dat i ty nejn roënïjöì termìny. PodÌvejme se na nïkterè z nich. Mnohon sobnè ZpÏt a Znovu InDesign v m umoûúuje svobodnï experimentovat s vaöimi n pady, protoûe dìky moûnosti opakovanï odvolat nebo znovu provèst operaci (Undo a Redo) m te jistotu, ûe nikdy nezajdete p Ìliö daleko. DokumentovÈ vrstvy PomocÌ vrstev m ûete v Adobe InDesignu (podobnï jako v dalöìch programech Adobe) udrûovat v jednotliv ch prvcìch publikace velkou mìru po dku. Vrstvy fungujì jako pr hlednè fûlie kladenè na sebe na str nce. JednotlivÈ objekty nebo skupiny objekt m ûete umìstit na r znè vrstvy a ty pak zobrazovat nebo skr vat, uzamykat, mïnit jejich po adì, podle toho, jak pot ebujete. UrËitou vrstvu m ûete nap Ìklad skr t, abyste se mohli soust edit na jinou oblast vaöeho dìla. Vrstvy umoûúujì vytvo- it nïkolik verzì dokumentu v r mci jedinèho souboru. Typick m p Ìkladem je vìcejazyën broûura: ve spoleënè vrstvï m ûete mìt nap Ìklad obr zky spoleënè vöem jazykov m mutacìm a v dalöìch vrstv ch vûdy text v p ÌsluönÈm jazyce. Jin m p Ìkladem mohou b t vizitky, kdy v jednè vrstvï m te vysazeny daje spoleënè pro vöechny zamïstnance firmy (adresa a telefonnì ËÌsla) a v dalöìch vrstv ch pak jmèna, funkce a t eba ovè adresy jednotliv ch pracovnìk. Chcete-li pak vytisknout arch s vizitkami pana Cermana, zobrazìte vrstvu s jeho jmènem a vrstvy spoleënè. VzorovÈ str nky DalöÌ nesmìrnï v konnou vlastnostì je propracovan systèm vzorov ch str nek (master pages). Dokumentu m ûete p i- adit libovoln poëet vzorov ch str nek obsahujìcì r zn z hlavì a patky strany, ËÌsla str nek, grafickè objekty a dalöì prvky, kterè chcete opakovanï vyuûìvat na str nk ch vaöì publikace. Vytvo enou bïûnou str nku lze samoz ejmï snadno p evèst na str nku vzorovou. Velmi uûiteën je vlastnost ÑdÏdÏnÌì vzorov ch str nek. M ûete totiû nadefinovat ÌdÌcÌ vzorovou str nku a str nky od nì odvozenè. M to tu v hodu, ûe provedeteli zmïnu ÌdÌcÌ vzorovè str nky (nap Ìklad ve velikosti okraj ), projevì se odpovìdajìcì zmïna i na vzorov ch str nk ch odvozen ch, a samoz ejmï i na vöech bïûn ch stran ch, kde je tato odvozen vzorov str nka aplikov na. StejnÏ jako vöechny dalöì prvky v InDesignu je i pr ce se vzorov mi str nkami nesmìrnï pruûn. Objekty ze vzorovè str nky m ûete vybìrat a editovat na bïûnè str nce. Nap Ìklad definujeme-li na vzorovè str nce textov nebo grafick r meëek, ten pak na bïûnè str nce slouûì jako Ñkontejnerì obsahu. Pot ebujete-li z jakèhokoli d vodu na nïkterè z bïûn ch str nek (nap Ìklad na str nce 22) zmïnit velikost takovèho r meëku, m ûete tuto zmïnu provèst p Ìmo na danè bïûnè str nce. PochopitelnÏ, ûe ostatnìch str nek, kde je dan vzorov str nka aplikov na, se tato zmïna net k. Rozhodnete-li se pozdïji nap Ìklad pro v plú uvedenèho r meëku nïjakou barvou, staëì, kdyû vybarvìte r meëek na vzorovè str nce. OdpovÌdajÌcÌm zp sobem se zmïna projevì na vöech bïûn ch str nk ch, kde je vzorov str nka aplikov na, vëetnï strany 22, ale rozmïry r meëku, kterè byly na stranï 22 provedeny, z stanou zachov ny. Tato vlastnost je dalöìm p Ìkladem nesmìrnè pruûnosti, kterou In- Design n vrh m nabìzì. Editor kl vesov ch zkratek Dob e propracovan systèm zad v nì p Ìkaz z kl vesnice je dalöìm prvkem, kter velmi podstatnï ovlivúuje rychlost, s jakou se d s programem pracovat ñ ovöem za p edpokladu, ûe oper tor zkratky zn a je zvykl je vyuûìvat. Kl vesovè zkratky jsou v InDesignu navrûeny tak, aby se vöude, kde je to moûnè nebo smysluplnè, shodovaly se zkratkami pouûìvan mi ve Photoshopu Ëi Illustratoru. KromÏ toho nabìzì InDesign rovnïû sadu kl vesov ch zkratek shodn ch s programem Quark Xpress, takûe p echod na novou aplikaci nebude nijak komplikovan ani pro tyto uûivatele. Pokud by v m ani toto nevyhovovalo, m ûete si nadefinovat svou vlastnì sadu zkratek pomocì vestavïnèho editoru kl vesov ch zkratek. Tyto uûivatelskè sady pak m ûete uloûit jako textov soubor na disk a sdìlet je spoleënï se sv mi kolegy. Strana 4

5 VÌce pohled na publikaci P i pr ci bïûnï tr vìte mnoho Ëasu zvïtöov nìm a zmenöov nìm mï Ìtka pohledu na str nku. InDesign v m umoûúuje otev Ìt si str nku ve vìce oknech a v r zn ch zvïtöenìch. V detailnìm pohledu v jednom oknï tak m ûete prov dït detailnì nastavenì urëitèho typografickèho parametru a v druhèm oknï sledovat, jak se provedenè zmïny projevì v celkovèm pohledu na str nku. Jin m p Ìkladem vyuûitì tèto vlastnosti je moûnost souëasnèho pohledu na nïkolik r zn ch str nek. M ûete tak sledovat, jak se prava rozvrûenì textu uvnit vaöì publikace projevì nap Ìklad na konci kapitoly. Automatick prava rozvrûenì UûivatelÈ PageMakeru jsou jiû zvyklì na tuto funkci, kter dok ûe uöet it spoustu drahocennèho Ëasu: program automaticky upravì rozvrûenì rozpracovanè nebo jiû hotovè publikace v p ÌpadÏ, ûe se rozhodnete zmïnit form t nebo orientaci strany, velikost okraj, poëet sloupc nebo jin podobn parametr. Prost edky umïlè inteligence programu provedou automaticky novè rozloûenì textu, grafiky a dalöìch prvk podle novèho nastavenì. V hody tèto funkce ocenìte, p ipravujete-li publikaci pro vìce pouûitì, nap Ìklad Ëasopis, kter je v EvropÏ tiötïn na form t A4, zatìmco jeho americk mutace bude podle tamnìch zvyklostì tiötïna na form t Letter. Podpora velk ch form t str nek Rozsah velikostì str nek, na nichû m ûete uplatnit svè grafickè schopnosti, je opravdu znaën. InDesign umoûúuje pr ci se str nkami o velikosti od 4,23 x 4,23 mm do 5,48 x 5,48 mm. JednotlivÈ str nky mohou b t navìc uspo d ny do arch obsahujìcìch aû 10 str nek; p i nejvïtöì moûnè velikosti str nek se dost v te na rozmïr archu skoro 55 m. V InDesignu tedy nenì problèm vytv et vöechny typy tiskovin ñ od miniaturnìch reklamnìch kartiëek po obrovskè billboardy. ZnakovÈ a odstavcovè styly StejnÏ jako v p ÌpadÏ odstavcov ch styl zn m ch i z jin ch program umoûúuje Adobe InDesign definovat a pouûìvat i styly znakovè. To znamen, ûe souhrn textov ch parametr m ûete oznaëit jako znakov styl a ten pak aplikovat na libovoln sek textu. Atributy zahrnujì kromï z kladnìch nastavenì pìsma (typ, velikost, proklad dek, vyrovn nì a prostrk nì znak apod.) i takovè speciality jako slitky (ligatury), posun Ëa Ì, p etisk nebo jazyk. Podle nastavenèho jazyka se pak nap Ìklad prov dì dïlenì nebo kontrola pravopisu specificky t eba jen pro jedinè slovo. Kontrola publikace p ed v stupem P ed v nì zak zky osvitovèmu studiu nebo tisk rnï pro koneënè zpracov nì b v zdrojem Ëast ch chyb (chybïjìcì pìsma, nenav zanè obr zky, chybïjìcì barevnè profily apod.), jejichû v sledkem je zmeök nì termìnu nebo nutnost n kladnèho opakov - nì osvitu Ëi tisku. Z tohoto d vodu obsahuje Adobe InDesign funkci na kontrolu publikace a uloûenì zak zky. Tato pom cka prohled vaöi publikaci a identifikuje problèmy, kterè by mohly nastat. Z roveú umì p ibalit k souboru vöechny dalöì nav zanè soubory a pìsma, takûe si m ûete b t jisti, ûe vaöe zak zka bude zpracov na bez problèm a bez zdrûenì. V bornï ovladateln a mimo dnï p esn Adobe InDesign je navrûen tak, aby poskytoval neb valou mìru ovladatelnosti a p esnosti pomocì ady funkcì a vlastnostì, kterè v jin ch programech nenajdete. Jde zejmèna o vysoce p esnè zad v nì mïrn ch jednotek, velmi silnè typografickè prost edky, moûnost extrèmnìch hodnot zvïtöenì a zmenöenì mï Ìtka pohledu, pruûn systèm vodìtek a m Ìûek, spr va barev a dalöì. Jeden ze z kladnìch kol typografie, a p itom nijak jednoduch, je dosaûenì co nejvyrovnanïjöì sazby odstavce. Vöechny DTP programy dosud pracujì pouze s jedinou dkou: jakmile se zjistì, ûe dalöì text se jiû na dku nevejde (dle zadan ch hodnot mezer mezi znaky a slovy, dïlenì a dalöìch parametr ), text pokraëuje na dalöì dce a tam se proces opakuje. V InDesignu m ûete pouûìt revoluënì vìce dkov analyz tor. Ten p i zalamov nì dek nebere v vahu pouze jednu aktu lnì dku, ale zkouöì vöechny moûnè kombinace zalomenì dop edu i dozadu (v extrèmnìm p ÌpadÏ aû 30 dek dozadu a dop edu) a z nich vybere tu, kter je z hlediska kvality zalomenì odstavce nejkvalitnïjöì. DalöÌ inovativnì typografickou funkcì InDesignu je optickè vyrovn nì p r. Je to zp sob vyrovn nì, p i kterèm program nebere v vahu hodnoty vyrovn nì (kerningovè p ry) obsaûenè v metrice pìsma, ale urëuje je na z kladï optickèho posouzenì. Tuto moûnost lze vyuûìt v p ÌpadÏ kombinace r zn ch pìsem Ëi velikostì v jednom slovï nebo tehdy, jsou-li kerningovè p ry v pìsmu navrûeny nekvalitnï. Adobe InDesign nabìzì takovou p esnost, kterou nelze srovn vat s û dn mi jin mi DTP aplikacemi. P i zad v nì rozmïr a polohy objekt m ûete specifikovat tyto hodnoty s p esnostì jednè desetitisìciny (0,0001) mïrnè jednotky. InternÏ vöak program pracuje s p esnostì dokonce jednè miliûntiny bodu. Je tak s velkou rezervou Strana 5

6 p ipraven vyuûìvat i öpiëkovè parametry budoucìch v stupnìch za ÌzenÌ (osvitovè jednotky apod.). UûivatelÈ jistï p ivìtajì i mimo dnï velik rozsah mï Ìtka ñ InDesign umoûúuje zmenöit str nku aû na hodnotu 5% nebo ji naopak zvïtöit aû na 4000%. P Ìjemn m prvkem je kl vesov zkratka umoûúujìcì optim lnï zvïtöit pr vï vybran objekt. Samoz ejmï je zde k dispozici takè paleta Navig tor, pomocì nìû m ûete stejnï jako ve Photoshopu nebo Illustratoru zad vat InDesign vracì do typografie klasickou kvalitu Adobe InDesign p in öì nïkolik unik tnìch funkcì, o nichû lze bez nads zky Ìci, ûe vracì do typografie p vodnì kvalitu, kter odtud byla vytlaëena s n stupem poëìtaëovè sazby dìky omezenìm, kter mi byly dosud vöechny DTP aplikace zatìûeny. VÌce dkov analyz tor Odstavcov analyz tor stanovuje, ve kterèm mìstï m b t dka ukonëena a text m pokraëovat na dce n sledujìcì. Rozhoduje se na z kladï zadan ch parametr odstavce: povolenèm nebo zak zanèm dïlenì slov, na nastaven ch mezer ch mezi slovy a pìsmeny. Dosud kaûd DTP program prov dì anal zu tak, ûe postupnï ÑnalÈv ì text do dky, a v okamûiku, kdy zjistì, ûe dalöì slovo nebo jeho Ë st do povolenèho rozdïlenì se jiû na dku nevejde, dku ukonëì a pokraëuje na dalöì. Adobe InDesign k problèmu p istupuje zcela jinak. P i anal ze se neomezuje pouze na jedinou dku, ale bere v vahu i dky p edch zejìcì a n sledujìcì, a to aû t icet obïma smïry (p ednastaveno je öest). Znamen to, ûe stanovuje vöechny moûnè kombinace rozdïlenì dek v zadanèm rozmezì, a z nich pouûije tu, kter je nejdokonalejöì z hlediska kvality sazby. DÌky tomu nast v konec ÑdÌr mì na pravè hranï odstavc nebo ek m, kterè jsme zvyklì kaûdodennï vìdat v kaûdè tiskovinï. mï Ìtko zobrazenì a pohybovat se po str nce. VodÌtka a m Ìûky napom hajì p esnèmu rozmìstïnì jednotliv ch prvk na str nce. Jednotliv vodìtka nebo jejich sady m ûete r znï obarvovat, zamykat, zobrazovat nebo skr vat, p esouvat, ale i kopìrovat a vkl dat. M ûete je vloûit do jejich vlastnì vrstvy nebo je dokonce uloûit do knihovny a pouûìvat v dalöìch publikacìch. Abyste zejmèna p i vïtöìm poëtu vodìtek nemïli obrazovku tïmito pomocn mi Ë rami zaplavenou, m ûete nastavit pr h jejich zobrazenì. VodÌtka se pak budou zobrazovat jen tehdy, budete-li mìt str nku zvïtöenou nad tento pr h. DalöÌm mimo dnï siln m mìstem Adoï Oba sloupce pouûìvajì stejnè specifikace pìsma, takûe zde jasnï vidìme rozdìl mezi jedno dkov m a vìce dkov m analyz torem. ZatÌmco v jedno dkovèm analyz toru (vlevo) jsou nïkterè dky opravdu velmi rozpadlè (druh, dev t a Ëtrn ct dka), vìce dkov analyz tor (vpravo) poskytuje sazbu nesrovnatelnï vyrovnanïjöì. V InDesignu je navìc moûnost v p edvolb ch si zapnout automatickè oznaëov nì textu, kde jsou poruöena nastavenì parametr odstavce. Tato Ë st textu je oznaëena podbarvenìm o intenzitï z vislè na mì e poruöenì nastavenì. Tato pom cka poskytuje okamûit a n zorn p ehled o dosaûenè kvalitï sazby. OptickÈ vyrovn nì sazby Jinou unik tnì vlastnostì je optickè vyrovn nì sazby. Sazba p sobì na pohled daleko lèpe a vyrovnanïji, jsou-li opticky svïtlïjöì znaky, jako nap. uvozovky, teëka nebo rozdïlovacì znamènko (ì,., -) umìstïny zë sti vnï hranice odstavce. InDesign je v bec prvnì aplikacì, kter umoûúuje takovèto rafinovanosti, jeû d Ìve byly domènou zkuöenèho sazeëe. Hranice odstavce Strana 6

7 Nastavte prahy citlivosti n hled, ËÌmû zajistìte, ûe se m Ìûka Ëa Ì objevì pr vï tehdy, kdy ji pot ebujete (tj. p i zvïtöenèm n hledu textu), a zmizì, kdyû by v m spìöe p ek ûela. Kdyû zmenöìme n hled na 100%, m Ìûka Ëa Ì zmizì. be InDesignu je spr va barev. Je zcela otev en vöem systèm m, kterè vyuûìvajì barevnè profily pr myslovèho standardu ICC. V InDesignu m ûete vyuûìvat systèm spr vy barev (CMM, color management module) Adobe, kter pouûìv i Photoshop a Illustrator, nebo pouûìvat CMM Kodak, systèmovè moduly Apple Color Sync 2.51 Ëi ICM 2.0 od firmy Microsoft, nebo jakèkoli dalöì systèmy od jin ch firem. TakÈ jazykov podpora je v InDesignu velmi propracovan. StandardnÏ se bude program dod vat se slovnìky Proximity pro 21 jazyk. Jazyk m ûete uvèst do vztahu se znakem, slovem, odstavcem nebo jakoukoli jinou Ë stì textu. Jazyk m ûete takè vybrat jako jeden z atribut znakovèho nebo odstavcovèho stylu. InDesign pak podle takto nastavenèho jazyka prov dì kontrolu pravopisu a dïlì slova. Program je navìc zcela otev en, takûe ani implementace slovnìk pro jinè jazyky nebo od jin ch v robc nenì problèmem. Uûivatele v naöem geografickèm regionu m ûeme ubezpeëit, ûe pracujeme rovnïû na implementaci ËeskÈho a slovenskèho jazyka. Otev en KromÏ vöech v öe uveden ch skvïl ch funkcì m Adobe InDesign jeötï jednu velice podstatnou vlastnost: otev enost. Program je navrûen tak, ûe obsahuje nevelkè j dro (pouze asi 2 MB!), na nïjû jsou nav - P i zvïtöenì zobrazenì na 400% vidìme m Ìûku Ëa Ì. V stup Skripty N vrh J dro ObjektovÏ orientovan architektura Grafika Z suvnè moduly PÌsma z ny nejr znïjöì z suvnè moduly prov - dïjìcì v podstatï libovolnou funkci. V z - sadï lze Ìci, ûe kaûd souë st programu je v podstatï z suvn m modulem, coû znamen, ûe zmïna nebo vëlenïnì novè funkce je ot zkou v mïny nebo doplnïnì jednoho Ëi dvou z suvn ch modul. PlatÌ to nejen o vlastnì funkënosti programu, ale pomocì technologie tohoto rozöi ov nì lze mïnit nap Ìklad i uûivatelskè rozhranì a jinè vlastnosti. V praxi to znamen nesmìrnï rychlè a snadnè zavedenì dalöìch funkcì nebo vlastnostì programu, kterè m ûete pot ebovat pro specifickè pouûitì. Cel ada doplúujìcìch modul bude k dispozici p Ìmo od Adobe, jinè budou vyvìjeny dalöìmi v robci. KromÏ toho bezplatnou souë stì kaûdèho balìku Adobe InDesign je sada n - stroj pro v voj e z suvn ch modul (software developer kit, SDK), takûe kaûd z uûivatel m k dispozici n stroje k v voji sv ch vlastnìch z suvn ch modul. Program je rovnïû plnï automatizovateln. Libovoln poëet kon lze zautomatizovat pomocì software AppleScript, Microsoft Visual Basic nebo Visual Basic for Applications (VBA). M ûete rovnïû ps t skripty, kterè automatizujì lohy prov dïnè v souëinnosti InDesignu a jin ch aplikacì podporujìcìch skriptov nì. N roën na systèm? InDesign v m sice nebude pracovat sviûnï na pït let starèm poëìtaëi, ale vzhledem k v konu a komplexnosti funkcì, jakè tento program nabìzì, nejsou jeho systèmovè poûadavky nikterak p emrötïnè. K jeho provozu budete na Macintoshi pot ebovat PowerPC 603e, lèpe G3, systèm ne staröì neû 8.5, na platformï PC pak poëìtejte s nutnostì Pentia II alespoú na 300 Mhz a Windows 98 nebo Windows NT 4.0 se service packem 3. V kaûdèm p ÌpadÏ je pot eba nejmènï 48 MB pamïti (lèpe 64 MB), asi 120 MB mìsta na disku, jednotka CD- ROM, grafick karta a monitor s vysok m rozliöenìm a tisk rna s Adobe PostScript Level 2. Adobe InDesign p in öì nïco, co p esahuje r mec jednè softwarovè aplikace: p in öì pruûnou publikaënì platformu, kter se dok ûe neobvykle p esnï a mimo dnï snadno p izp sobit vaöim pot eb m, aù jsou jakkoli neobvyklè. LetnÌ sèrie semin Přihlášku na semináře najdete na našem webu na adrese Konají se u nás ve firmě (Technická 2, Praha 6) a začínají vždy ve 13 hod Acrobat 4.0 Mac/Win Jak co nejlépe využít nové funkce Acrobatu Adobe InDesign (preview) Revoluční DTP program, který mění přístup k počítačové sazbě Adobe GoLive 4.0 Mac/Win Nejlepší nástroj pro tvorbu a správu webových serverů. Jak na něj Photoshop 5.0 s p ekvapenìm Nové postupy a zkušenosti s využíváním tohoto nástroje. A překvapení PublikaËnÌ Ëinnost ve firmï Profesionálně vypadající materiály nemusí dělat jen profesionálové. Strana 7

8 Adobe GoLive Internet je dynamicky se vyvìjejìcì mèdium. To se t k nejen jeho obsahu, ale i vzhledu a pouûìvan ch technologiì. SpoleËnost Adobe zkraje tohoto roku odkoupila firmu GoLive i s jejìm produktem CyberStudio a tento program d le vyvìjì a prod v pod n zvem Adobe GoLive 4.0. TÌm demonstruje svè odhodl nì dod vat pro web stejnï silnè publikaënì n stroje, jako pro tradiënì DTP. D leûitè je, ûe tento nov program je na rozdìl od CyberStudia nynì k dispozici kromï platformy MacOS takè pro Windows. PodobnÏ jako u InDesignu vidìme v hody Adobe GoLive ve dvojìm smïru: jednak je to program nabit öpiëkov mi funkcemi pro n vrh webov ch str nek a server a jejich spr vu, jednak je to program zcela otev en, takûe do nïj lze velmi snadno a rychle implementovat novè funkce a technologie, jeû zejmèna webovsk v voj p in öì. N vrh str nky N vrh str nky v GoLive 4.0 prov dìme zcela vizu lnï (metoda WYSIWYG). K dispozici m te dokonce takovè n stroje, jako je m Ìûka a vodìtka, takûe p i umìsùov nì jednotliv ch prvk na str nku m ûete vyuûìvat p esnosti aû na jednotlivè obrazovè body. KontextovÏ z visl paleta Inspektor dovoluje p Ìmou kontrolu a zad v nì atribut prakticky jakèhokoli objektu na str nce. TakÈ m ûete vyuûìvat p evratnèho n stroje Ñpoint-and-shootì k p id v nì odkaz, vazeb na obr zky, k nastavenì interaktivnìch tlaëìtek a k mnoha dalöìm kon m. GoLive disponuje osmi zabudovan mi barevn mi paletami, z nichû lze barvy vybìrat pouh m p etaûenìm barvy na objekt (pozadì, text, tabulka ap.), nebo m te samoz ejmï moûnost vytv enì vlastnìch barev zad v nìm hodnot Ëi odstìn. SouË stì programu je pochopitelnï i paleta Web Safe s barvami, kterè lze bezpeënï zobrazit ve vöech prohlìûeëìch na vöech platform ch. D leûit m prvkem je sada osmi palet, z nichû lze jednoduöe myöì p etahovat na str nku nejr znïjöì prvky: text, obr zky, r mce, formul e, tabulky, tlaëìtka, pozadì, adresy URL, Cyber Objects, a dokonce i akce JavaScript a vlastnì elementy. V programu m ûete d le vytv et nebo editovat internì i externì vizu lnì kask dovè styly, vytv et a ovl dat plovoucì vrstvy a nastavovat reûim zobrazenì tak, aby odpovìdal r zn m prohlìûeë m. M ûete v nïm rovnïû vytv et sloûitè multimedi lnì prvky a dynamickè HTML (DHTML). Program disponuje adou p edp ipraven ch akcì JavaScript, vlastnì akce m ûete ukl dat jako externì soubory, m ûete vytv et a Ìdit animace pomocì vestavïnèho editoru s Ëasovou osou a okamûitï nahr - vat sloûitè animaënì cesty. V Adobe Go- Live 4.0 lze rovnïû editovat filmy form tu QuickTime. M te moûnost importovat tabul tory oddïlen textu do tabulek a vyuûìvat funkci automatickèho zarovn v nì a rozmisùov nì objekt. Profesion lnì pr ce se zdrojov m kûdem Adobe GoLive pracuje internï p Ìmo v kûdu HTML. P i vytv enì a kontrole str - nek m ûete kromï vizu lnìho n hledu vyuûìvat samoz ejmï i textov editor se zdrojov m kûdem HTML s mnoha uûiteën mi doplúky (zobrazenì osnovy, ËÌslov nì - dek, barevnè odliöenì atd.) a takè unik tnì a nesmìrnï p ehledn reûim zobrazenì kostry HTML kûdu. GoLive 4.0 podporuje nov standard XML, rozpozn v tagy ÑcizÌhoì kûdu a neporuöenè je zachov v. Automaticky kontroluje syntaxi kûdu a zajiöùuje, ûe vygenerovan kûd je maxim lnï sporn. V konn spr va serveru V programu Adobe GoLive 4.0 m ûete prost ednictvìm okna Site prov dït spr - vu obsahu serveru i tïch nejrozs hlejöìch server. M te moûnost vizu lnï uspo - dat sv j server p etaûenìm hlavnì str nky a st l ch str nek z palety na schèma uspo- d nì serveru. Lze vytv et celè servery na z kladï öablon nebo se zamï it pouze na urëitou Ë st v hierarchii celèho serveru. Str nky m ûete proch zet, mïnit a vytv et odkazy uvnit jednotlivè str nky nebo mïnit atributy str nky. Mapu serveru lze zobrazovat nejr znïjöìm zp sobem, je moûnè sbalit ty Ë sti (vïtve), kterè v danou chvìli nepot ebujete vidït. Tyto mapy samoz ejmï m ûete vytisknout, coû vyuûijete s v hodou p i prezentaci svèho n vrhu z kaznìkovi. VyuûÌvat m ûete öablony a dynamickè komponenty. StaËÌ jednou uloûit jak koli komponent str nky (nap. navigaënì liötu nebo logo), a ty pak m ûete snadno vkl - dat a mïnit v r mci celèho serveru. DynamickÈ komponenty m ûete uloûit na jedno mìsto a pak je pomocì odkaz p id vat k jednotliv m str nk m s vyuûitìm n stroje point-and-shoot. PodobnÏ lze vytvo it öablony str nek a ty pak opakovanï pouûìvat pro tvorbu velk ch a sloûit ch webov ch server. GoLive obsahuje plnohodnotn FTP klient, kter umoûúuje naëìtat a odesìlat data jednoduöe metodou p etaûenì (drag and drop). Pro v stup sestavy serveru do sloûky urëenè pro odesìl nì staëì zvolit p Ìkaz Export. PozdÏji m ûete odesìlat cel server nebo jen jednotlivè str nky. Velmi uûiteën je funkce p Ìr stkovè aktualizace ñ odesl - nì pouze tïch soubor, kterè jsou novè nebo kterè byly zmïnïny. Toto vöe a mnoho dalöìch funkcì a vlastnostì, na jejichû popis zde nezbylo mìsto, ËinÌ z Adobe GoLive 4.0 nejlepöì n stroj pro publikov nì na webu, jak je k dispozici. VÌce informacì najdete na naöich webov ch str nk ch Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor, st edisko technickè podpory a registraënì st edisko Adobe v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (02) , fax (02) , Strana 8 Strana 88

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více