Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP"

Transkript

1 Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin spoleënosti AMOS Software. Toto ËÌslo vïnujeme Ñhork mì novink m Adobe ñ zejmèna InDesign a GoLive 4.0. GoLive 4.0 je neobvykle propracovanï napsan aplikace, jeû reprezentuje skuteën pr nik Adobe do oblasti profesion lnìho internetovèho publikov nì a podrobnïji se o nïm doëtete na stranï 8. Jenûe, co naplat, i program jako GoLive 4.0 z st v ponïkud ve stìnu takovè revoluënì novinky, jakou je systèm pro profesion lnì zlom str nek Adobe InDesign. TÈto novince z pochopiteln ch d vod vïnujeme podstatnou Ë st tohoto vyd nì. NezapomeÚme ani na obchodnì akce, kterè jsme pro v s p ipravili pro letoönì lèto. P ÌjemnÈ poëtenì a mnoho spïch nejen s novinkami Adobe v m p eje Martin äkorpil, nov editel Amos Software LetnÌ promo akce Pro uûivatele Windows UûivatelÈ platformy Windows mohou bïhem lèta nakupovat Adobe Illustrator 8.0 CZ za mimo dnou cenu KË. Tato akce se t k pln ch verzì do vyprod nì z sob. Uveden cena je doporuëen prodejnì cena a platì u prodejc spoleënosti Amos Software. Pro uûivatele Macintosh Ve spolupr ci s ofici lnìm distributorem po- ËÌtaË Apple, firmou CDS jsme p ipravili spoleënou akci: p i n kupu poëìtaëe PowerMacintosh G3 je moûnè k nïmu p iobjednat Adobe Publishing Collection 4.0 CZ za velmi atraktivnì ceny. VÌce informacì v m poskytnou autorizovanì prodejci Apple. Vöechny uvedenè ceny jsou bez DPH. ZmÏny vyhrazeny. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Dlouho p ipravovan, m ty op eden a netrpïlivï oëek van program, d Ìve zn m pod v vojov m kûdov m oznaëenìm K2. O tèto aplikaci jiû bylo a jeötï bude mnoho naps no i eëeno, takûe j zde p ipomenu jeden, u n s na rozdìl od Z padu ponïkud opomìjen aspekt ñ konkurenci. Ano, InDesign rozöi uje konkurenci v oblasti program pro grafick n vrh a zlom stran, kde dosud v znamnou pozici zaujìmal konkurenënì QuarkXPress. äkarohlìd zde urëitï s potïöenìm p ipomene, ûe takov ch aplikacì, kterè sv mi parametry aspirovaly na roli ÑQuark Killerì jiû za ta lèta bylo mnoho, ale na to m me protiargument. Je to poprvè, kdy s takov mto projektem p ich zì skuteënï v znamn spoleënost, mnohem silnïjöì, neû jejì protihr Ë, a navìc s mnohaletou reputacì dodavatele, kterèho trh vnìm jako nositele kladn ch vlastnostì, jeû AmeriËanÈ r di shrnujì pod pojem Ñhonesty in businessì. Uû na vodnìm p edvedenì Adobe InDesignu 2. b ezna tohoto roku v r mci Seybold Seminars v Bostonu bylo patrnè, jak netrpïlivï odborn ve ejnost Ëekala na moûnost d t st vajìcìmu dodavateli najevo sv j n - zor na jeho p Ìstup k uûivatel m a od tè doby je st le vìce zn t, ûe p jde skuteënï o mohutnè Ñhlasov nì nohamaì, neboli p echod ke konkurenci (nïkterè zdroje dokonce pouûìvajì tak expresivnìch formulacì, jako Ñmasov exodus biblick ch rozmïr ì). Toto vöe je, spolu s konkurenënì cenou, samoz ejmï dobr (a nutn ) z klad pro spïönost novinky na trhu, ale u Adobe si uvïdomujì, ûe to nestaëì. Proto v voji In- Designu vïnovali skuteënï maxim lnì pèëi aû do poslednìho detailu. Tak, vedle neb val ch typografick ch moûnostì (zde mal osobnì odboëka ñ jsem velmi potïöen, ûe s InDesignem m me moûnost vracet do grafickè pr ce to, co z nì poë tkem devades t ch i s naöìm p iëinïnìm bylo vypuzeno, a to klasickou typografickou Ëistotu), a dalöìch vynikajìcìch koncepënìch (zcela klìëov je t eba otev enost modul rnìho eöenì, jeû InDesign p Ìmo p edurëuje, aby se stal platformou redakënìch a vydavatelsk ch systèm budoucnosti) a funkënìch vlastnostì, nebylo zapomenuto t eba ani na to, ûe s kaûdou zmïnou p ich zì i nutnost adaptace na ni. Tento fakt InDesign reflektuje nap Ìklad zapìnatelnou (a modifikovatelnou!) sadou kl vesov ch zkratek shodn ch s Quarkov mi, aby i ti nejzbïhlejöì rutinè i mohli bezbolestnï p ejìt na novou aplikaci. Ale tyto a ostatnì informace technickèho charakteru budou jiû podrobnï diskutov ny v n sledujìcìm Ël nku. Tom ö MetliËka ProsÌme, poznamenejte si... nov telefonnì ËÌsla do firmy AMOS SOFTWARE. Jsou to: (+420-2) , , , , , , FaxovÈ ËÌslo z st v v platnosti. RuöÌ se p vodnì ËÌsla a Nov ËÌsla jsou jiû funkënì. Vöem, kdo se k n m nemohli nïjakou dobu dovolat, se omlouv me. Strana 11

2 Adobe InDesign ñ jak je? M tus zvan InDesign byl odhalen. P edstavil se zkraje b ezna na Seybold Seminars v Bostonu, koncem b ezna jej mïli moûnost vidït uûivatelè v»eskè republice a na Slovensku v r mci sèrie prezentacì Adobe RoadShow v Praze a v BratislavÏ. PojÔme se na nïj spoleënï nynì podìvat. Jak tedy je ñ Adobe InDesign 1.0? Integrovan Je prok z no, ûe naprost vïtöina grafick ch poëìtaëov ch pracoviöù vyuûìv nïkter z program Adobe, nap Ìklad Photoshop nebo Illustrator. PrvnÌ, co v s po spuötïnì InDesignu upout, je zn mè pracovnì prost edì. UvidÌte stejn n strojov panel, stejnè palety, stejnè nabìdky, stejnè p Ìkazy i stejnè kl vesovè zkratky vöude tam, kde je to moûnè. UûivatelskÈ rozhranì typickè pro produkty Adobe, kterè bylo jiû mnohokr t vysoce hodnoceno, je implementov no nynì i do InDesignu, a tak kaûd uûivatel nïkterèho jinèho programu Adobe bude v InDesignu okamûitï jako doma. P edevöìm to znamen znaënou sporu Ëasu a tudìû n klad p i p echodu na tento nov program, protoûe Ëas pot ebn k jeho osvojenì je minim lnì. DalöÌ sporu p edstavuje kompatibilita mezi platformami a jednotliv mi aplikacemi. To znamen zaprvè, ûe program pracuje naprosto rovnocennï v operaënìm systèmu Windows a Mac OS; vöechny funkce programu na jednè platformï v m budou k dispozici i na platformï druhè. Mezi platformami m ûete snadno p esouvat soubory a sdìlet tak pr ci s kolegy nez visle na typu poëìtaëe, na kterèm kaûd z v s pracuje. Kompatibilita mezi aplikacemi zase vyjad uje, ûe v InDesignu lze velmi snadno pracovat s nativnìmi form ty soubor Photoshopu a Illustratoru. Vyhnete se tedy exportu obraz do univerz lnìch form t (nap. EPS nebo TIFF), a tìm uöet Ìte nejen mìsto na disku, ale i spoustu Ëasu a vaöe Ëinnost bude daleko p ÌmoËa ejöì a efektivnïjöì. Integrace jde vöak jeötï d le. UmÌstÌte-li do publikace InDesignu kresbu z Illustratoru (nebo ji tam prostï p et hnete myöì), objekty z stanou dokonce editovatelnè pomocì vektorov ch n stroj InDesignu (nap. pero nebo n stroj pro p Ìm v bïr), kterè pracujì naprosto stejnï jako v Illustratoru. Je samoz ejmè, ûe InDesign nem ûe nahradit Illustrator v celè öì i a komplexnosti jeho funkcì (ostatnï to ani nenì jeho cìlem), nicmènï zjistìte, ûe drobnè vektorovè pravy objekt jsou v InDesignu snadnè a velmi p ÌjemnÈ. P i importu obraz s o ezov mi cestami z Photoshopu m ûete p evèst o ezovou cestu na r meëek, kter lze d le upravovat jako jakoukoli jinou vektorovou k ivku. Mimo to lze o ezovou cestu vytvo it s vysokou p esnostì p Ìmo v InDesignu. Tv rëì ZamÏ ujete-li se na vytv enì str nky, chcete takovè n stroje, kterè pracujì intuitivnï a pom hajì v m vykon vat poûadovanè kony, aniû by naruöovaly vaöe soust edïnì. Software Adobe InDesign je navrûen tak, aby v m poskytoval naprostou tv rëì svobodu, odstraúoval jakèkoliv softwarovè barièry, kterè by p ek ûely vaöemu tv rëìmu rozletu, a pom hal v m dïlat takovè vïci, jakè jste jeötï nikdy p edtìm prov dït nemohli. Je to moûnè kromï jinèho dìky implementaci n sledujìcìch vlastnostì. Vno enè r meëky Pat Ì mezi nejpruûnïjöì n stroje InDesignu. R meëkem m ûe b t jak koli objekt, nap. obdèlnìk, ov l, mnoho helnìk, od ruky nakreslen tvar, ale i obrys pìsmene nebo, jak jsme si jiû ekli, o ezov cesta importovanèho obr zku. R meëky m ûete vkl dat jeden do druhèho v libovolnèm poëtu rovnì a pomocì tïchto vno en ch r meëk vytv et jednoduch m zp sobem i nejsloûitïjöì kompozice publikace. P itom m te nad kaûd m z r meëk plnou kontrolu: m ûete je p esouvat, mïnit jejich velikost, ot Ëet, prov dït jejich zkosenì a manipulovat s nimi jak mkoli zp sobem. PomocÌ n stroje pero lze v InDesignu upravovat vektorovè kresby importovanè z Illustratoru BarevnÈ p echody V InDesignu nynì m ûete na objekty aplikovat barevnè p echody v plnì a tah (gradienty). Pracujete naprosto stejn m zp sobem jako v Illustratoru nebo ve Photoshopu, protoûe m te k dispozici stejnou paletu Gradient. V nì nastavìte, m -li b t p echod line rnì nebo kruhov, hel a barvy, z nichû se p echod skl d. P echod pak m ûete aplikovat na nïkolik jednotliv ch objekt nebo na jejich skupinu. M ûete jej rovnïû aplikovat na text, kter p itom samoz ejmï z st v plnï editovateln. Strana 2

3 SpoleËnÈ grafickè uûivatelskè rozhranì profesion lnìch aplikacì Adobe Adobe Noviny N strojov liöta Jestliûe jste uûivatel program Photoshop nebo Illustrator, urëitï zn te zpamïti kl vesy pro volby jednotliv ch n stroj, kterè mnohokr t za den vyvol v te. Dobrou zpr vou je, ûe se v InDesignu nemusìte uëit novè kl vesovè zkratky. DÌky tomu, ûe vöechny programy Adobe sdìlejì spoleënè n zvy n stroj, majì rovnïû spoleënè zkratky pro jejich vyvol nì. Paleta Vrstvy (Layers) Vrstvy umoûúujì snadno uspo dat jednotlivè prvky n vrhu, izolovat ty prvky, na kter ch chcete pracovat, nebo vytv et vìce verzì publikace v jednom souboru. S pouûitìm vrstev m ûe mìt v ö n vrh mnohem bohatïji texturovan vzhled, protoûe m te vïtöì kontrolu nad umisùov nìm veöker ch prvk n vrhu. Vrstvy m ûete libovolnï pojmenov vat, zobrazovat a skr vat, nebo uzamykat. Nejd leûitïjöì je, ûe s vrstvami v InDesignu pracujete stejn m zp sobem jako v Illustratoru nebo ve Photoshopu. Paleta Navig tor Ve vaöem dokumentu se neust le pot ebujete p esouvat z mìsta na mìsto, ale nechcete vïnovat p Ìliö velkou pozornost tomu, jak to dïl te, protoûe se pot ebujete soust edit p edevöìm na tv rëì Ëinnost. Z tohoto d vodu vyvinula firma Adobe unik tnì paletu Navig tor. Bez ohledu na to, v jakèm programu pracujete ñ v InDesignu, ve Photoshopu nebo v Illustratoru ñ m ûete svè dìlo zvïtöovat, zmenöovat a pohybovat se v nïm pomocì stejnèho navigaënìho systèmu. Paleta Barvy (Color) Kolikr t dennï vytv Ìte nebo upravujete barvy? V Adobe InDesignu m ûete specifikovat a zkouöet barvy v pr bïhu pr ce pomocì palety Barvy. V p ÌpadÏ, ûe se v m nelìbì to, co m te na obrazovce nebo ve vzornìku barev, rychle a snadno m ûete nastavenì hodnot barev zmïnit. Pak m ûete nastavenè barvy ukl dat do palety VzornÌk (Swatches), coû umoûnì jejich opakovanè pouûitì. A to nejlepöì? Vytv enì, pravy, ukl d nì a aplikov nì barev funguje stejn m zp sobem ve vöech t ech programech ñ v InDesignu, Photoshopu i Illustratoru. Podpora o ezov ch cest S nejvïtöì pèëì jste ve Photoshopu vytvo ili o ezovou cestu, abyste zajistili naprosto p esnou masku. Kdyû nynì takov obr zek vloûìte do publikace InDesignu, program tuto cestu uchov a vytiskne vymaskovan obr zek s dokonal m v sledkem. O ezovou cestu m ûete ovöem takè s vysokou p esnostì vytv et nebo upravovat p Ìmo v InDesignu. Palety VzornÌk (Swatches) Pr ce s barvami je jednou ze z kladnìch souë stì vaöì Ëinnosti. To je d vod, proë Adobe do sv ch profesion lnìch program zaëleúuje shodnou paletu VzornÌk. Pro urëitou zak zku nebo pro danèho klienta m ûete specifikovat urëitou sadu barev, tuto sadu pak uloûit do souboru knihovny se vzorky barev a tu pak otev Ìt v InDesignu nebo Illustratoru. P i importu kresby z Illustratoru do InDesignu se p ÌmÈ barvy objevì v paletï VzornÌk, takûe je pak m ûete aplikovat na objekty v In- Designu. Strana 3

4 BÈzierovy k ivky Pokud jde o pr ci s BÈziÈrov mi k ivkami, disponuje InDesign n strojem pero, n strojem n ûky a n strojem pro p Ìm v bïr. Tyto n stroje m ûete vyuûìvat pro tvorbu nov ch kreseb p Ìmo v InDesignu, nebo jimi upravovat kresby importovanè z vektorov ch program. K ivku m ûete rozdïlit n strojem n ûky, nebo tìmto n - strojem slouëit vìce k ivek do jedinè k ivky sloûenè. RovnÏû lze konvertovat text na k ivky a ty pak vyplúovat obr zky, grafikou nebo jin m textem. TÌm lze dos hnout velmi poutav ch a neobvykl ch efekt. Jako uûivatel Illustratoru zjistìte, ûe pr ce s tïmito n stroji je velmi jednoduch, protoûe pracujì naprosto stejnï, jako v Illustratoru. M ûete s nimi prov dït z kladnì ilustraënì lohy, aniû by bylo nutnè p eskakovat do jinèho programu. Manipulace s r meëky V InDesignu lze vybrat nïkolik r meëk a ty pak jako skupinu zvïtöovat Ëi zmenöovat nebo je zkosit, a to vëetnï jejich obsahu. Pro InDesign (ale ne pro jinè programy) je samoz ejmè, ûe nap Ìklad text obsaûen v takto upravenèm r meëku z stane editovateln. DalöÌ podstatn vylepöenì InDesign odstraúuje celou adu p ek - ûek, kterè uûivatele nutily p eruöit tv rëì proces a p em ölet spìöe o technick ch z - leûitostech. Nap Ìklad: V publikaci m te umìstïn velik bitmapov soubor, kter je ale z vïtöì Ë sti zamaskov n, takûe je z nïj vidït pouze mal Ë st. D Ìve bylo nutnè posìlat tisk rnï vöechna obrazov data, tedy i ta, kter ve skuteënosti nebyla vytiötïna. InDesign poöle na v stup jen ta data, kter budou vytiötïna, a tak öet Ì spoustu Ëasu a n klad za zpracov nì ve studiu. Druh m p Ìkladem je moûnost pracovat s vloûen m souborem, kter p esahuje hranice pracovnì plochy. U jin ch program je nutnè t eba p ed otoëenìm obr zku jej nejprve cel posunout do pracovnì plochy. To nenì u InDesignu nutnè. RychlejöÌ a produktivnïjöì Adobe InDesign disponuje mimo dnou ök lou n stroj, kterè v m umoûúujì pracovat s co nejvyööì produktivitou, a dìky tomu zvl dat i ty nejn roënïjöì termìny. PodÌvejme se na nïkterè z nich. Mnohon sobnè ZpÏt a Znovu InDesign v m umoûúuje svobodnï experimentovat s vaöimi n pady, protoûe dìky moûnosti opakovanï odvolat nebo znovu provèst operaci (Undo a Redo) m te jistotu, ûe nikdy nezajdete p Ìliö daleko. DokumentovÈ vrstvy PomocÌ vrstev m ûete v Adobe InDesignu (podobnï jako v dalöìch programech Adobe) udrûovat v jednotliv ch prvcìch publikace velkou mìru po dku. Vrstvy fungujì jako pr hlednè fûlie kladenè na sebe na str nce. JednotlivÈ objekty nebo skupiny objekt m ûete umìstit na r znè vrstvy a ty pak zobrazovat nebo skr vat, uzamykat, mïnit jejich po adì, podle toho, jak pot ebujete. UrËitou vrstvu m ûete nap Ìklad skr t, abyste se mohli soust edit na jinou oblast vaöeho dìla. Vrstvy umoûúujì vytvo- it nïkolik verzì dokumentu v r mci jedinèho souboru. Typick m p Ìkladem je vìcejazyën broûura: ve spoleënè vrstvï m ûete mìt nap Ìklad obr zky spoleënè vöem jazykov m mutacìm a v dalöìch vrstv ch vûdy text v p ÌsluönÈm jazyce. Jin m p Ìkladem mohou b t vizitky, kdy v jednè vrstvï m te vysazeny daje spoleënè pro vöechny zamïstnance firmy (adresa a telefonnì ËÌsla) a v dalöìch vrstv ch pak jmèna, funkce a t eba ovè adresy jednotliv ch pracovnìk. Chcete-li pak vytisknout arch s vizitkami pana Cermana, zobrazìte vrstvu s jeho jmènem a vrstvy spoleënè. VzorovÈ str nky DalöÌ nesmìrnï v konnou vlastnostì je propracovan systèm vzorov ch str nek (master pages). Dokumentu m ûete p i- adit libovoln poëet vzorov ch str nek obsahujìcì r zn z hlavì a patky strany, ËÌsla str nek, grafickè objekty a dalöì prvky, kterè chcete opakovanï vyuûìvat na str nk ch vaöì publikace. Vytvo enou bïûnou str nku lze samoz ejmï snadno p evèst na str nku vzorovou. Velmi uûiteën je vlastnost ÑdÏdÏnÌì vzorov ch str nek. M ûete totiû nadefinovat ÌdÌcÌ vzorovou str nku a str nky od nì odvozenè. M to tu v hodu, ûe provedeteli zmïnu ÌdÌcÌ vzorovè str nky (nap Ìklad ve velikosti okraj ), projevì se odpovìdajìcì zmïna i na vzorov ch str nk ch odvozen ch, a samoz ejmï i na vöech bïûn ch stran ch, kde je tato odvozen vzorov str nka aplikov na. StejnÏ jako vöechny dalöì prvky v InDesignu je i pr ce se vzorov mi str nkami nesmìrnï pruûn. Objekty ze vzorovè str nky m ûete vybìrat a editovat na bïûnè str nce. Nap Ìklad definujeme-li na vzorovè str nce textov nebo grafick r meëek, ten pak na bïûnè str nce slouûì jako Ñkontejnerì obsahu. Pot ebujete-li z jakèhokoli d vodu na nïkterè z bïûn ch str nek (nap Ìklad na str nce 22) zmïnit velikost takovèho r meëku, m ûete tuto zmïnu provèst p Ìmo na danè bïûnè str nce. PochopitelnÏ, ûe ostatnìch str nek, kde je dan vzorov str nka aplikov na, se tato zmïna net k. Rozhodnete-li se pozdïji nap Ìklad pro v plú uvedenèho r meëku nïjakou barvou, staëì, kdyû vybarvìte r meëek na vzorovè str nce. OdpovÌdajÌcÌm zp sobem se zmïna projevì na vöech bïûn ch str nk ch, kde je vzorov str nka aplikov na, vëetnï strany 22, ale rozmïry r meëku, kterè byly na stranï 22 provedeny, z stanou zachov ny. Tato vlastnost je dalöìm p Ìkladem nesmìrnè pruûnosti, kterou In- Design n vrh m nabìzì. Editor kl vesov ch zkratek Dob e propracovan systèm zad v nì p Ìkaz z kl vesnice je dalöìm prvkem, kter velmi podstatnï ovlivúuje rychlost, s jakou se d s programem pracovat ñ ovöem za p edpokladu, ûe oper tor zkratky zn a je zvykl je vyuûìvat. Kl vesovè zkratky jsou v InDesignu navrûeny tak, aby se vöude, kde je to moûnè nebo smysluplnè, shodovaly se zkratkami pouûìvan mi ve Photoshopu Ëi Illustratoru. KromÏ toho nabìzì InDesign rovnïû sadu kl vesov ch zkratek shodn ch s programem Quark Xpress, takûe p echod na novou aplikaci nebude nijak komplikovan ani pro tyto uûivatele. Pokud by v m ani toto nevyhovovalo, m ûete si nadefinovat svou vlastnì sadu zkratek pomocì vestavïnèho editoru kl vesov ch zkratek. Tyto uûivatelskè sady pak m ûete uloûit jako textov soubor na disk a sdìlet je spoleënï se sv mi kolegy. Strana 4

5 VÌce pohled na publikaci P i pr ci bïûnï tr vìte mnoho Ëasu zvïtöov nìm a zmenöov nìm mï Ìtka pohledu na str nku. InDesign v m umoûúuje otev Ìt si str nku ve vìce oknech a v r zn ch zvïtöenìch. V detailnìm pohledu v jednom oknï tak m ûete prov dït detailnì nastavenì urëitèho typografickèho parametru a v druhèm oknï sledovat, jak se provedenè zmïny projevì v celkovèm pohledu na str nku. Jin m p Ìkladem vyuûitì tèto vlastnosti je moûnost souëasnèho pohledu na nïkolik r zn ch str nek. M ûete tak sledovat, jak se prava rozvrûenì textu uvnit vaöì publikace projevì nap Ìklad na konci kapitoly. Automatick prava rozvrûenì UûivatelÈ PageMakeru jsou jiû zvyklì na tuto funkci, kter dok ûe uöet it spoustu drahocennèho Ëasu: program automaticky upravì rozvrûenì rozpracovanè nebo jiû hotovè publikace v p ÌpadÏ, ûe se rozhodnete zmïnit form t nebo orientaci strany, velikost okraj, poëet sloupc nebo jin podobn parametr. Prost edky umïlè inteligence programu provedou automaticky novè rozloûenì textu, grafiky a dalöìch prvk podle novèho nastavenì. V hody tèto funkce ocenìte, p ipravujete-li publikaci pro vìce pouûitì, nap Ìklad Ëasopis, kter je v EvropÏ tiötïn na form t A4, zatìmco jeho americk mutace bude podle tamnìch zvyklostì tiötïna na form t Letter. Podpora velk ch form t str nek Rozsah velikostì str nek, na nichû m ûete uplatnit svè grafickè schopnosti, je opravdu znaën. InDesign umoûúuje pr ci se str nkami o velikosti od 4,23 x 4,23 mm do 5,48 x 5,48 mm. JednotlivÈ str nky mohou b t navìc uspo d ny do arch obsahujìcìch aû 10 str nek; p i nejvïtöì moûnè velikosti str nek se dost v te na rozmïr archu skoro 55 m. V InDesignu tedy nenì problèm vytv et vöechny typy tiskovin ñ od miniaturnìch reklamnìch kartiëek po obrovskè billboardy. ZnakovÈ a odstavcovè styly StejnÏ jako v p ÌpadÏ odstavcov ch styl zn m ch i z jin ch program umoûúuje Adobe InDesign definovat a pouûìvat i styly znakovè. To znamen, ûe souhrn textov ch parametr m ûete oznaëit jako znakov styl a ten pak aplikovat na libovoln sek textu. Atributy zahrnujì kromï z kladnìch nastavenì pìsma (typ, velikost, proklad dek, vyrovn nì a prostrk nì znak apod.) i takovè speciality jako slitky (ligatury), posun Ëa Ì, p etisk nebo jazyk. Podle nastavenèho jazyka se pak nap Ìklad prov dì dïlenì nebo kontrola pravopisu specificky t eba jen pro jedinè slovo. Kontrola publikace p ed v stupem P ed v nì zak zky osvitovèmu studiu nebo tisk rnï pro koneënè zpracov nì b v zdrojem Ëast ch chyb (chybïjìcì pìsma, nenav zanè obr zky, chybïjìcì barevnè profily apod.), jejichû v sledkem je zmeök nì termìnu nebo nutnost n kladnèho opakov - nì osvitu Ëi tisku. Z tohoto d vodu obsahuje Adobe InDesign funkci na kontrolu publikace a uloûenì zak zky. Tato pom cka prohled vaöi publikaci a identifikuje problèmy, kterè by mohly nastat. Z roveú umì p ibalit k souboru vöechny dalöì nav zanè soubory a pìsma, takûe si m ûete b t jisti, ûe vaöe zak zka bude zpracov na bez problèm a bez zdrûenì. V bornï ovladateln a mimo dnï p esn Adobe InDesign je navrûen tak, aby poskytoval neb valou mìru ovladatelnosti a p esnosti pomocì ady funkcì a vlastnostì, kterè v jin ch programech nenajdete. Jde zejmèna o vysoce p esnè zad v nì mïrn ch jednotek, velmi silnè typografickè prost edky, moûnost extrèmnìch hodnot zvïtöenì a zmenöenì mï Ìtka pohledu, pruûn systèm vodìtek a m Ìûek, spr va barev a dalöì. Jeden ze z kladnìch kol typografie, a p itom nijak jednoduch, je dosaûenì co nejvyrovnanïjöì sazby odstavce. Vöechny DTP programy dosud pracujì pouze s jedinou dkou: jakmile se zjistì, ûe dalöì text se jiû na dku nevejde (dle zadan ch hodnot mezer mezi znaky a slovy, dïlenì a dalöìch parametr ), text pokraëuje na dalöì dce a tam se proces opakuje. V InDesignu m ûete pouûìt revoluënì vìce dkov analyz tor. Ten p i zalamov nì dek nebere v vahu pouze jednu aktu lnì dku, ale zkouöì vöechny moûnè kombinace zalomenì dop edu i dozadu (v extrèmnìm p ÌpadÏ aû 30 dek dozadu a dop edu) a z nich vybere tu, kter je z hlediska kvality zalomenì odstavce nejkvalitnïjöì. DalöÌ inovativnì typografickou funkcì InDesignu je optickè vyrovn nì p r. Je to zp sob vyrovn nì, p i kterèm program nebere v vahu hodnoty vyrovn nì (kerningovè p ry) obsaûenè v metrice pìsma, ale urëuje je na z kladï optickèho posouzenì. Tuto moûnost lze vyuûìt v p ÌpadÏ kombinace r zn ch pìsem Ëi velikostì v jednom slovï nebo tehdy, jsou-li kerningovè p ry v pìsmu navrûeny nekvalitnï. Adobe InDesign nabìzì takovou p esnost, kterou nelze srovn vat s û dn mi jin mi DTP aplikacemi. P i zad v nì rozmïr a polohy objekt m ûete specifikovat tyto hodnoty s p esnostì jednè desetitisìciny (0,0001) mïrnè jednotky. InternÏ vöak program pracuje s p esnostì dokonce jednè miliûntiny bodu. Je tak s velkou rezervou Strana 5

6 p ipraven vyuûìvat i öpiëkovè parametry budoucìch v stupnìch za ÌzenÌ (osvitovè jednotky apod.). UûivatelÈ jistï p ivìtajì i mimo dnï velik rozsah mï Ìtka ñ InDesign umoûúuje zmenöit str nku aû na hodnotu 5% nebo ji naopak zvïtöit aû na 4000%. P Ìjemn m prvkem je kl vesov zkratka umoûúujìcì optim lnï zvïtöit pr vï vybran objekt. Samoz ejmï je zde k dispozici takè paleta Navig tor, pomocì nìû m ûete stejnï jako ve Photoshopu nebo Illustratoru zad vat InDesign vracì do typografie klasickou kvalitu Adobe InDesign p in öì nïkolik unik tnìch funkcì, o nichû lze bez nads zky Ìci, ûe vracì do typografie p vodnì kvalitu, kter odtud byla vytlaëena s n stupem poëìtaëovè sazby dìky omezenìm, kter mi byly dosud vöechny DTP aplikace zatìûeny. VÌce dkov analyz tor Odstavcov analyz tor stanovuje, ve kterèm mìstï m b t dka ukonëena a text m pokraëovat na dce n sledujìcì. Rozhoduje se na z kladï zadan ch parametr odstavce: povolenèm nebo zak zanèm dïlenì slov, na nastaven ch mezer ch mezi slovy a pìsmeny. Dosud kaûd DTP program prov dì anal zu tak, ûe postupnï ÑnalÈv ì text do dky, a v okamûiku, kdy zjistì, ûe dalöì slovo nebo jeho Ë st do povolenèho rozdïlenì se jiû na dku nevejde, dku ukonëì a pokraëuje na dalöì. Adobe InDesign k problèmu p istupuje zcela jinak. P i anal ze se neomezuje pouze na jedinou dku, ale bere v vahu i dky p edch zejìcì a n sledujìcì, a to aû t icet obïma smïry (p ednastaveno je öest). Znamen to, ûe stanovuje vöechny moûnè kombinace rozdïlenì dek v zadanèm rozmezì, a z nich pouûije tu, kter je nejdokonalejöì z hlediska kvality sazby. DÌky tomu nast v konec ÑdÌr mì na pravè hranï odstavc nebo ek m, kterè jsme zvyklì kaûdodennï vìdat v kaûdè tiskovinï. mï Ìtko zobrazenì a pohybovat se po str nce. VodÌtka a m Ìûky napom hajì p esnèmu rozmìstïnì jednotliv ch prvk na str nce. Jednotliv vodìtka nebo jejich sady m ûete r znï obarvovat, zamykat, zobrazovat nebo skr vat, p esouvat, ale i kopìrovat a vkl dat. M ûete je vloûit do jejich vlastnì vrstvy nebo je dokonce uloûit do knihovny a pouûìvat v dalöìch publikacìch. Abyste zejmèna p i vïtöìm poëtu vodìtek nemïli obrazovku tïmito pomocn mi Ë rami zaplavenou, m ûete nastavit pr h jejich zobrazenì. VodÌtka se pak budou zobrazovat jen tehdy, budete-li mìt str nku zvïtöenou nad tento pr h. DalöÌm mimo dnï siln m mìstem Adoï Oba sloupce pouûìvajì stejnè specifikace pìsma, takûe zde jasnï vidìme rozdìl mezi jedno dkov m a vìce dkov m analyz torem. ZatÌmco v jedno dkovèm analyz toru (vlevo) jsou nïkterè dky opravdu velmi rozpadlè (druh, dev t a Ëtrn ct dka), vìce dkov analyz tor (vpravo) poskytuje sazbu nesrovnatelnï vyrovnanïjöì. V InDesignu je navìc moûnost v p edvolb ch si zapnout automatickè oznaëov nì textu, kde jsou poruöena nastavenì parametr odstavce. Tato Ë st textu je oznaëena podbarvenìm o intenzitï z vislè na mì e poruöenì nastavenì. Tato pom cka poskytuje okamûit a n zorn p ehled o dosaûenè kvalitï sazby. OptickÈ vyrovn nì sazby Jinou unik tnì vlastnostì je optickè vyrovn nì sazby. Sazba p sobì na pohled daleko lèpe a vyrovnanïji, jsou-li opticky svïtlïjöì znaky, jako nap. uvozovky, teëka nebo rozdïlovacì znamènko (ì,., -) umìstïny zë sti vnï hranice odstavce. InDesign je v bec prvnì aplikacì, kter umoûúuje takovèto rafinovanosti, jeû d Ìve byly domènou zkuöenèho sazeëe. Hranice odstavce Strana 6

7 Nastavte prahy citlivosti n hled, ËÌmû zajistìte, ûe se m Ìûka Ëa Ì objevì pr vï tehdy, kdy ji pot ebujete (tj. p i zvïtöenèm n hledu textu), a zmizì, kdyû by v m spìöe p ek ûela. Kdyû zmenöìme n hled na 100%, m Ìûka Ëa Ì zmizì. be InDesignu je spr va barev. Je zcela otev en vöem systèm m, kterè vyuûìvajì barevnè profily pr myslovèho standardu ICC. V InDesignu m ûete vyuûìvat systèm spr vy barev (CMM, color management module) Adobe, kter pouûìv i Photoshop a Illustrator, nebo pouûìvat CMM Kodak, systèmovè moduly Apple Color Sync 2.51 Ëi ICM 2.0 od firmy Microsoft, nebo jakèkoli dalöì systèmy od jin ch firem. TakÈ jazykov podpora je v InDesignu velmi propracovan. StandardnÏ se bude program dod vat se slovnìky Proximity pro 21 jazyk. Jazyk m ûete uvèst do vztahu se znakem, slovem, odstavcem nebo jakoukoli jinou Ë stì textu. Jazyk m ûete takè vybrat jako jeden z atribut znakovèho nebo odstavcovèho stylu. InDesign pak podle takto nastavenèho jazyka prov dì kontrolu pravopisu a dïlì slova. Program je navìc zcela otev en, takûe ani implementace slovnìk pro jinè jazyky nebo od jin ch v robc nenì problèmem. Uûivatele v naöem geografickèm regionu m ûeme ubezpeëit, ûe pracujeme rovnïû na implementaci ËeskÈho a slovenskèho jazyka. Otev en KromÏ vöech v öe uveden ch skvïl ch funkcì m Adobe InDesign jeötï jednu velice podstatnou vlastnost: otev enost. Program je navrûen tak, ûe obsahuje nevelkè j dro (pouze asi 2 MB!), na nïjû jsou nav - P i zvïtöenì zobrazenì na 400% vidìme m Ìûku Ëa Ì. V stup Skripty N vrh J dro ObjektovÏ orientovan architektura Grafika Z suvnè moduly PÌsma z ny nejr znïjöì z suvnè moduly prov - dïjìcì v podstatï libovolnou funkci. V z - sadï lze Ìci, ûe kaûd souë st programu je v podstatï z suvn m modulem, coû znamen, ûe zmïna nebo vëlenïnì novè funkce je ot zkou v mïny nebo doplnïnì jednoho Ëi dvou z suvn ch modul. PlatÌ to nejen o vlastnì funkënosti programu, ale pomocì technologie tohoto rozöi ov nì lze mïnit nap Ìklad i uûivatelskè rozhranì a jinè vlastnosti. V praxi to znamen nesmìrnï rychlè a snadnè zavedenì dalöìch funkcì nebo vlastnostì programu, kterè m ûete pot ebovat pro specifickè pouûitì. Cel ada doplúujìcìch modul bude k dispozici p Ìmo od Adobe, jinè budou vyvìjeny dalöìmi v robci. KromÏ toho bezplatnou souë stì kaûdèho balìku Adobe InDesign je sada n - stroj pro v voj e z suvn ch modul (software developer kit, SDK), takûe kaûd z uûivatel m k dispozici n stroje k v voji sv ch vlastnìch z suvn ch modul. Program je rovnïû plnï automatizovateln. Libovoln poëet kon lze zautomatizovat pomocì software AppleScript, Microsoft Visual Basic nebo Visual Basic for Applications (VBA). M ûete rovnïû ps t skripty, kterè automatizujì lohy prov dïnè v souëinnosti InDesignu a jin ch aplikacì podporujìcìch skriptov nì. N roën na systèm? InDesign v m sice nebude pracovat sviûnï na pït let starèm poëìtaëi, ale vzhledem k v konu a komplexnosti funkcì, jakè tento program nabìzì, nejsou jeho systèmovè poûadavky nikterak p emrötïnè. K jeho provozu budete na Macintoshi pot ebovat PowerPC 603e, lèpe G3, systèm ne staröì neû 8.5, na platformï PC pak poëìtejte s nutnostì Pentia II alespoú na 300 Mhz a Windows 98 nebo Windows NT 4.0 se service packem 3. V kaûdèm p ÌpadÏ je pot eba nejmènï 48 MB pamïti (lèpe 64 MB), asi 120 MB mìsta na disku, jednotka CD- ROM, grafick karta a monitor s vysok m rozliöenìm a tisk rna s Adobe PostScript Level 2. Adobe InDesign p in öì nïco, co p esahuje r mec jednè softwarovè aplikace: p in öì pruûnou publikaënì platformu, kter se dok ûe neobvykle p esnï a mimo dnï snadno p izp sobit vaöim pot eb m, aù jsou jakkoli neobvyklè. LetnÌ sèrie semin Přihlášku na semináře najdete na našem webu na adrese Konají se u nás ve firmě (Technická 2, Praha 6) a začínají vždy ve 13 hod Acrobat 4.0 Mac/Win Jak co nejlépe využít nové funkce Acrobatu Adobe InDesign (preview) Revoluční DTP program, který mění přístup k počítačové sazbě Adobe GoLive 4.0 Mac/Win Nejlepší nástroj pro tvorbu a správu webových serverů. Jak na něj Photoshop 5.0 s p ekvapenìm Nové postupy a zkušenosti s využíváním tohoto nástroje. A překvapení PublikaËnÌ Ëinnost ve firmï Profesionálně vypadající materiály nemusí dělat jen profesionálové. Strana 7

8 Adobe GoLive Internet je dynamicky se vyvìjejìcì mèdium. To se t k nejen jeho obsahu, ale i vzhledu a pouûìvan ch technologiì. SpoleËnost Adobe zkraje tohoto roku odkoupila firmu GoLive i s jejìm produktem CyberStudio a tento program d le vyvìjì a prod v pod n zvem Adobe GoLive 4.0. TÌm demonstruje svè odhodl nì dod vat pro web stejnï silnè publikaënì n stroje, jako pro tradiënì DTP. D leûitè je, ûe tento nov program je na rozdìl od CyberStudia nynì k dispozici kromï platformy MacOS takè pro Windows. PodobnÏ jako u InDesignu vidìme v hody Adobe GoLive ve dvojìm smïru: jednak je to program nabit öpiëkov mi funkcemi pro n vrh webov ch str nek a server a jejich spr vu, jednak je to program zcela otev en, takûe do nïj lze velmi snadno a rychle implementovat novè funkce a technologie, jeû zejmèna webovsk v voj p in öì. N vrh str nky N vrh str nky v GoLive 4.0 prov dìme zcela vizu lnï (metoda WYSIWYG). K dispozici m te dokonce takovè n stroje, jako je m Ìûka a vodìtka, takûe p i umìsùov nì jednotliv ch prvk na str nku m ûete vyuûìvat p esnosti aû na jednotlivè obrazovè body. KontextovÏ z visl paleta Inspektor dovoluje p Ìmou kontrolu a zad v nì atribut prakticky jakèhokoli objektu na str nce. TakÈ m ûete vyuûìvat p evratnèho n stroje Ñpoint-and-shootì k p id v nì odkaz, vazeb na obr zky, k nastavenì interaktivnìch tlaëìtek a k mnoha dalöìm kon m. GoLive disponuje osmi zabudovan mi barevn mi paletami, z nichû lze barvy vybìrat pouh m p etaûenìm barvy na objekt (pozadì, text, tabulka ap.), nebo m te samoz ejmï moûnost vytv enì vlastnìch barev zad v nìm hodnot Ëi odstìn. SouË stì programu je pochopitelnï i paleta Web Safe s barvami, kterè lze bezpeënï zobrazit ve vöech prohlìûeëìch na vöech platform ch. D leûit m prvkem je sada osmi palet, z nichû lze jednoduöe myöì p etahovat na str nku nejr znïjöì prvky: text, obr zky, r mce, formul e, tabulky, tlaëìtka, pozadì, adresy URL, Cyber Objects, a dokonce i akce JavaScript a vlastnì elementy. V programu m ûete d le vytv et nebo editovat internì i externì vizu lnì kask dovè styly, vytv et a ovl dat plovoucì vrstvy a nastavovat reûim zobrazenì tak, aby odpovìdal r zn m prohlìûeë m. M ûete v nïm rovnïû vytv et sloûitè multimedi lnì prvky a dynamickè HTML (DHTML). Program disponuje adou p edp ipraven ch akcì JavaScript, vlastnì akce m ûete ukl dat jako externì soubory, m ûete vytv et a Ìdit animace pomocì vestavïnèho editoru s Ëasovou osou a okamûitï nahr - vat sloûitè animaënì cesty. V Adobe Go- Live 4.0 lze rovnïû editovat filmy form tu QuickTime. M te moûnost importovat tabul tory oddïlen textu do tabulek a vyuûìvat funkci automatickèho zarovn v nì a rozmisùov nì objekt. Profesion lnì pr ce se zdrojov m kûdem Adobe GoLive pracuje internï p Ìmo v kûdu HTML. P i vytv enì a kontrole str - nek m ûete kromï vizu lnìho n hledu vyuûìvat samoz ejmï i textov editor se zdrojov m kûdem HTML s mnoha uûiteën mi doplúky (zobrazenì osnovy, ËÌslov nì - dek, barevnè odliöenì atd.) a takè unik tnì a nesmìrnï p ehledn reûim zobrazenì kostry HTML kûdu. GoLive 4.0 podporuje nov standard XML, rozpozn v tagy ÑcizÌhoì kûdu a neporuöenè je zachov v. Automaticky kontroluje syntaxi kûdu a zajiöùuje, ûe vygenerovan kûd je maxim lnï sporn. V konn spr va serveru V programu Adobe GoLive 4.0 m ûete prost ednictvìm okna Site prov dït spr - vu obsahu serveru i tïch nejrozs hlejöìch server. M te moûnost vizu lnï uspo - dat sv j server p etaûenìm hlavnì str nky a st l ch str nek z palety na schèma uspo- d nì serveru. Lze vytv et celè servery na z kladï öablon nebo se zamï it pouze na urëitou Ë st v hierarchii celèho serveru. Str nky m ûete proch zet, mïnit a vytv et odkazy uvnit jednotlivè str nky nebo mïnit atributy str nky. Mapu serveru lze zobrazovat nejr znïjöìm zp sobem, je moûnè sbalit ty Ë sti (vïtve), kterè v danou chvìli nepot ebujete vidït. Tyto mapy samoz ejmï m ûete vytisknout, coû vyuûijete s v hodou p i prezentaci svèho n vrhu z kaznìkovi. VyuûÌvat m ûete öablony a dynamickè komponenty. StaËÌ jednou uloûit jak koli komponent str nky (nap. navigaënì liötu nebo logo), a ty pak m ûete snadno vkl - dat a mïnit v r mci celèho serveru. DynamickÈ komponenty m ûete uloûit na jedno mìsto a pak je pomocì odkaz p id vat k jednotliv m str nk m s vyuûitìm n stroje point-and-shoot. PodobnÏ lze vytvo it öablony str nek a ty pak opakovanï pouûìvat pro tvorbu velk ch a sloûit ch webov ch server. GoLive obsahuje plnohodnotn FTP klient, kter umoûúuje naëìtat a odesìlat data jednoduöe metodou p etaûenì (drag and drop). Pro v stup sestavy serveru do sloûky urëenè pro odesìl nì staëì zvolit p Ìkaz Export. PozdÏji m ûete odesìlat cel server nebo jen jednotlivè str nky. Velmi uûiteën je funkce p Ìr stkovè aktualizace ñ odesl - nì pouze tïch soubor, kterè jsou novè nebo kterè byly zmïnïny. Toto vöe a mnoho dalöìch funkcì a vlastnostì, na jejichû popis zde nezbylo mìsto, ËinÌ z Adobe GoLive 4.0 nejlepöì n stroj pro publikov nì na webu, jak je k dispozici. VÌce informacì najdete na naöich webov ch str nk ch Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor, st edisko technickè podpory a registraënì st edisko Adobe v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (02) , fax (02) , Strana 8 Strana 88

Kapitola 1: Začínáme 13

Kapitola 1: Začínáme 13 Kapitola 1: Začínáme 13 Volba palety 14 Pr ce s paletami 22 VyuûitÌ pracovnì plochy (Workspace) 25 Pr ce s panelem N stroj (Toolbox) 27 Kontextu lnì menu 28 Kapitola 2: Nastavení dokumentu 29 Vytvo enì

Více

Obsah. vod 11. ZaËÌn me 13. NastavenÌ dokumentu 29

Obsah. vod 11. ZaËÌn me 13. NastavenÌ dokumentu 29 vod 11 Kapitola 1 13 ZaËÌn me 13 Volba palety 14 Pr ce s paletami 22 VyuûitÌ pracovnì plochy (Workspace) 26 Pr ce s panelem n stroj (Toolbox) 27 Kontextu lnì menu 28 Kapitola 2 29 NastavenÌ dokumentu 29

Více

Obsah. vod 13. Tv rëì n stroje aplikace Flash 23

Obsah. vod 13. Tv rëì n stroje aplikace Flash 23 vod 13 O aplikaci Flash 14 Co dïl z Flashe speci lnì webdesignov n stroj? 15 Flash MX 2004: co je novèho? 16 Jak pouûìvat tuto knihu 20 SystÈmovÈ poûadavky 21 Kapitola 1: 23 Tv rëì n stroje aplikace Flash

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Cisco IP telefon 7960 a 7940

Cisco IP telefon 7960 a 7940 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H vod prava a symboly pouûitè v dokumentu KAPITOLA 1 P edstavujeme p Ìstroj Cisco IP Phone 1-1 PodrobnÈ sezn menì

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz Vzdělávání levněji, rychleji a lépe

e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz Vzdělávání levněji, rychleji a lépe e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz e-learning Proč e-learning? V souëasnèm svïtï, kdy informace je hybnou silou obchodu, jiû asi nikdo nepochybuje o nutnosti st lèho vzdïl v nì. SoustavnÈ ökolenì

Více

vod 11 Z kladnì pojmy 15

vod 11 Z kladnì pojmy 15 vod 11 Z kladnì pojmy 15 V kres 15 Modely 16 Prvky 17 AktivnÌ v kres, aktivnì model a reference 18 PracovnÌ jednotky 18 Pohled 19 Vrstvy 21 BuÚky 21 N stroje a lohy 22 äablony 24 Styly 25 dgnlib 27 AccuDraw

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11. Hodina anatomie 13. Spuštění počítače 27 Windows, váš operační systém 29

Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11. Hodina anatomie 13. Spuštění počítače 27 Windows, váš operační systém 29 Obsah Proč byste měli používat počítač? 9 Váš první počítač? 11 V pr ci Ö 11 Ö a doma 11 Hodina anatomie 13 ProhlÈdnÏte si sv j poëìtaë Ö 13 Kl vesnice 14 Myö 16 Monitor 17 Centr lnì jednotka 18 ZadnÌ

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

PrvnÌ program pro Windows 23. SystÈmovÈ poûadavky 24 V bïr vhodnè verze 25 Instalace Visual C# 2005 25

PrvnÌ program pro Windows 23. SystÈmovÈ poûadavky 24 V bïr vhodnè verze 25 Instalace Visual C# 2005 25 vod 17 Proč jsem napsal tuto knihu? 17 Pro koho je tato kniha určena 18 Co je obsahem této knihy 18 Jak číst tuto knihu 21 Zvláštní vlastnosti 21 Kontakt na autora 21 Poznámka redakce českého vydání 22

Více

Д1Х3Digit Ґln knihovna FF MU

Д1Х3Digit Ґln knihovna FF MU Д1Х3 Б0Й3stav vб0л5poб0н0etn techniky, Masarykova univerzita, Brno CZDSUG 2012, VБ0Ф7B-TUO Ostrava Д1Х3Obsah pб0ф0edn ҐБ0Ф8ky O digit Ґln knihovn І FF MU. Mal srovn Ґn s DML-CZ. MetadatovБ0Л5 editor. DSpace.

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Veřejná zakázka malého rozsahu na Grafické práce a DTP služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Veřejná zakázka malého rozsahu na Grafické práce a DTP služby ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 171 00 PRAHA 7 IČO: 00064459 DIČ: CZ00064459 WWW.ZOOPRAHA.CZ č.j. ÚKV/0174/15 V Praze dne 21. 1. 2015 Počet listů: 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A.

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A. P o l e S t a r refrigeration dryers POLESTAR: JASNÃ Z ÿõcõ HVÃZDA SuöiË PoleStar se zrodil po tèmï Ëty iceti letech zkuöenostì spoleënosti dh hiross s v robou a provozem za ÌzenÌ na pravu stlaëenèho vzduchu.

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT:

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: Firma Panflex disponuje nejnovějšími verzemi všech běžně používaných grafických SW a je schopna taková dat přijímat a zpracovávat. Přijímáme data jak na platformě Mac

Více

4SA339 Počítačová grafika

4SA339 Počítačová grafika 4SA339 Počítačová grafika Struktura doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz www.hornoff.slamow.com gml.vse.cz Ing. Libor Krsek libor.krsek@vse.cz Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky

Více

D ky aplikaci GroupWise se móìete vyhnout tžìkostem s psan m

D ky aplikaci GroupWise se móìete vyhnout tžìkostem s psan m V E R Z E 5.1/5.2 Q U I C K S T A R T C A R D P R O A P L I K A C I W E B A C C E S S J A V A TM GROUPWISE 5.2 QUICK START CARD Aplikace GroupWise WebAcces v m umoìëuje z skat pþ stup k poätž a kalend

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 KAPITOLA 1 Windows a práce v síti 15 Význam počítačových sítí v kancelářské praxi 16 Základ pracoviště lokální počítačová síť 16 Informace

Více

HP DeskJet. Tiskárna 710C Series

HP DeskJet. Tiskárna 710C Series HP DeskJet Tiskárna 710C Series Uživatelská pøíruèka Podpora a registrace Informace o podpo e produktu a registraci tisk rny naleznete na webovè str nce HP DeskJet Support: http://www.deskjet-support.com.

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška Tablety a chytré telefony Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Tablety a chytré telefony o o o Nové operační systémy Historie Vývoj současnost

Více

Obr. 1 Logo Transparent Ready

Obr. 1 Logo Transparent Ready 122 A U T O M A T I Z A C E R O Č N Í K 4 8 Č Í S L O 2 Ú N O R 2 0 0 5 průvodce řídicími systémy pro inteligentní budovy SpoleËnost, kter p sobì po celèm svïtï a zamï uje se p edevöìm na rozvod elektrickè

Více

Předmětem části B) veřejné zakázky je dodávku existujícího licencovaného softwaru dle této technické specifikace.

Předmětem části B) veřejné zakázky je dodávku existujícího licencovaného softwaru dle této technické specifikace. Příloha č. 2. - Detailní specifikace zakázky pro část B) Dodávka specializovaného softwaru 1. Obecná specifikace Předmětem části B) veřejné zakázky je dodávku existujícího licencovaného softwaru dle této

Více

Obsah. Podrobná uživatelská příručka

Obsah. Podrobná uživatelská příručka Obsah 1 Než začneme pracovat s daty 11 Co je Office 2013 12 Požadavky na systém 13 Vytvořte si účet Microsoft 14 Spouštění aplikací 16 Spouštění aplikací z Windows 8 16 Spouštění aplikací z nabídky Start

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je sžití se s win prostředím

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Tisk, Databázové okno, Editace

Tisk, Databázové okno, Editace Školení programu TopoL xt Tisk, Databázové okno, Editace Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulého školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulého školení) 3.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT Bajbár, M. KONFIRM, spol. s r.o. Tento článek si klade za cíl informovat odbornou veřejnost z oblasti chovu a šlechtění prasat o možnostech využití a základních analytických

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 8 2 U k á z k a k n i h

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1...3 Nové funkce...4 Dynamická vodítka...4 Poznámky...4 Knihy...4 Redline...4 Další nové funkce...5 Legislativní

Více

Pr vodce QuarkXPress 9.5.1

Pr vodce QuarkXPress 9.5.1 Pr vodce QuarkXPress 9.5.1 CONTENTS Contents O této p íru ce...18 Co o vás p edpokládáme...18 Kde hledat pomoc...18 Konvence...19 Poznámka k technologii...19 Uživatelské rozhraní...21 Nástroje...21 Nástroje

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

VIRTUÁ LNÍ 3D MODEL BAROKNÍHO DIVADLA V ČESKÉ M KRUMLOVĚ

VIRTUÁ LNÍ 3D MODEL BAROKNÍHO DIVADLA V ČESKÉ M KRUMLOVĚ VIRTUÁ LNÍ 3D MODEL BAROKNÍHO DIVADLA V ČESKÉ M KRUMLOVĚ VIRTUAL 3D MODEL OF BAROQUE THEATRE AT ČESKÝ KRUMLOV CASTLE Ing. Radim Balík Abstract The Baroque theatre at Č eský Krumlov castle is one of two

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 03.220.20, 35.240.60 Elektronický výběr mýtného Výměna ČSN EN informací mezi

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Autodesk Inventor 2016

Autodesk Inventor 2016 Novinky Autodesk Inventor 2016 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2016. Obsah:

Více

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515

OBSAH. I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì od 11. 9. 2006 do 25. 11. 2006... 2515 VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 43 15. prosince 2006 Cena 77,ñ KË OBSAH vod............................................................ 2514 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Multikriteri ln optimalizace proces 0 1 v elektrotechnice

Multikriteri ln optimalizace proces 0 1 v elektrotechnice Multikriteri ln optimalizace proces 0 1 v elektrotechnice Franti 0 8ek Mach 1,2, Pavel K 0 1s 2, Pavel Karban 1, Ivo Dole 0 6el 1,2 1 Katedra teoretick і elektrotechniky Fakulta elektrotechnick, Z pado

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIERZITA LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy digitálního obrazu. ektorová a rastrová grafika. Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Zadání struktury a funkcí interního eshopu

Zadání struktury a funkcí interního eshopu Zadání struktury a funkcí interního eshopu Interní eshop bude vytvořený proto, aby usnadňoval a automatizoval procesy od zákazníkovy objednávky až po expedici zboží. Základem bude rozhraní, které bude

Více

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo Počítačová typografie úvod Aplikační software na PC Počítačová typografie původní verze Mgr. Lucie Pelikánová úpravy a rozšíření RNDr. Jan Preclík! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat! dobře čitelná!

Více

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187 Stručný obsah 1 Úvod do systému 35 2 Nabídka Start a úvodní obrazovka, spouštění aplikací 45 3 Pracovní plocha a hlavní panel 59 4 Okna 86 5 Windows 10 v dotykovém režimu 103 6 Aplikace systému Windows

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

I. Registrace a objednání kurzu

I. Registrace a objednání kurzu Pokyny pro studenty E-Univerzity, kteří studují na základě voucheru I. Registrace a objednání kurzu Dobrý den, těší nás, že chcete využít naší E-Univerzity a studovat kurzy, které jsme pro Vás připravili.

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Rastrová a vektorová data

Rastrová a vektorová data Počítačová grafika Rastrová a vektorová data Jana Dannhoferová (jana.dannhoferova@mendelu.cz) Ústav informatiky, PEF MZLU 1. V barevném modelu RGB pro 24bitové barvy bude zelená popsána trojicí: a) (0,

Více

Revit Architecture Pracovní sešit studenta

Revit Architecture Pracovní sešit studenta Revit Architecture Pracovní sešit studenta Informa ní model budovy v aplikaci Revit Architecture OBSAH Úvod... 5 Lekce 1... 9 Teorie: CAD versus BIM... 9 Revit Architecture: Úvod, rozhraní a skicování...

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Název veřejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zálohování dat Většina výkladových slovníků definuje zálohu jako kopii dat na samostatný datový nosič pro případ

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - 1 -

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - 1 - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA B1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 2. 1. 2015-1 - Obsah Počítačová grafika úvod................................ 3 Zoner Callisto 5...................................... 6

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006 OBSAH. » stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË. vod... 2498. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006 OBSAH. » stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË. vod... 2498. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 42 25. z Ì 2006 Cena 26,ñ KË OBSAH vod............................................................ 2498 I. Registrace P ehled zruöen ch registracì za obdobì

Více