veřejná zakázka na služby veřejná zakázka na stavební práce Dodavatel Subdodavatel Uchazeč Zájemce Kvalifikace dodavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "veřejná zakázka na služby veřejná zakázka na stavební práce Dodavatel Subdodavatel Uchazeč Zájemce Kvalifikace dodavatele"

Transkript

1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rektorát Palackého 1-3, Brno E.mail: Fax V Brně dne 2. ledna 2009 č.j /2009 Směrnice rektora č. ES 23/2009/1 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Předmětem této směrnice je úprava postupu při zadávání veřejných zakázek Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno (dále VFU) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. zn. (dále jen zákon) a prováděcími předpisy. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Vymezení pojmů 1) Zadavatelem veřejných zakázek ve smyslu ust. 2 odst. 2 písm. d) zákona je vždy VFU jako celek. VFU je veřejným zadavatelem. 2) Sdružení zadavatelů - za veřejného zadavatele se považuje i několik zadavatelů, pokud se sdruží či jinak spojí pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. V takovém případě jsou zadavatelé povinni uzavřít před zahájením zadávacího řízení písemnou smlouvu, ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením ( 2 odst. 8 zákona). 3) Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, jejichž zadavatelem je VFU (dále jen VZ). Pro rozhodnutí o tom, zda se jedná o VZ na dodávky, služby nebo stavební práce, nebo jejich kombinaci, je rozhodující předpokládaná hodnota převažující části předmětu VZ. a) veřejná zakázka na dodávky ( 8 zákona), jejímž předmětem je zejména: - koupě věci (zboží např. přístroje, kancelářské potřeby, elektrické energie, plynu, vozidla, náhradních dílů, nábytku, počítače,) - koupě zboží na splátky - nájem zboží - nájem zboží s právem následné koupě (leasing) - předmětem VZ může být rovněž poskytnutí služby (umístění, montáž, uvedení do provozu), pokud služba není základním účelem VZ, ale je nezbytná pro splnění VZ

2 Příklady: nákup jakéhokoliv zboží (přístroje, kancelářské potřeby, elektrická energie, plyn, vozidla, náhradní díly, nábytek, počítače, tiskárny atd.). b) veřejná zakázka na služby ( 10 zákona), jejímž předmětem je zejména: - údržbářské a opravářské služby, zajištění úklidu - služby v dopravě - hlídací služby - právní služby - poradenství a s tím spojené služby - zpracování posudků, zpracování studií, organizačních řádů apod. - telekomunikační služby - finanční služby - účetnictví a audit - služby architektů, inženýrské služby, apod. - vydavatelské a tiskařské služby - projektové práce, stavební dozor a inženýrské činnosti, geodetické zaměření (pokud není dodáváno jako součást staveb) - součástí předmětu VZ na služby může být provedení dodávek nebo stavebních prací, pokud předpokládaná hodnota dodávek nebo stavebních prací nepřevyšuje hodnotu VZ na služby. c) veřejná zakázka na stavební práce ( 9 zákona), jejímž předmětem je zejména provedení: - výstavby nových budov a inženýrských staveb - změny dokončené stavby - udržovacích prací na stavbě - odstranění stávající stavby - souvisejících prací s prováděním staveb a stavebních prací (projektová a inženýrská činnost), apod. 4) Dodavatel fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. 5) Subdodavatel je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část VZ nebo která má poskytnout dodavateli k plnění VZ určité věci či práva. 6) Uchazeč je dodavatel, který podal nabídku. 7) Zájemce je dodavatel, která má zájem ucházet se o VZ, který podal žádost o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu nebo který byl zadavatelem vyzván k podání nabídky. 8) Kvalifikace dodavatele je způsobilost dodavatele k plnění VZ, splnění kvalifikace je předpokladem k účasti v zadávacím řízení. Kvalifikace dodavatele je souhrn kvalifikačních předpokladů požadovaných zákonem a vymezeným zadavatelem v zadávacích podmínkách, jejichž splnění musí dodavatel prokázat v zadávacím řízení, aby jeho nabídka mohla být hodnocena. Nesplnění kvalifikace vede k vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Základní kvalifikační předpoklady: 53 zákona jsou stanoveny v zákoně, vč. způsobu jejich prokázání. Dodavatel je prokazuje vždy u podlimitních a nadlimitních VZ. U VZ malého rozsahu prokazuje dodavatel pouze v případě, že si to zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách. Profesní kvalifikační předpoklady : 54 zákona prokazuje se oprávnění 2

3 k podnikání pro předmět plnění VZ, výpis z OR a dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 55 zákona v zákoně jsou stanoveny doklady k prokázání, zadavatel musí požadavky vymezit. Lze požadovat zákonem vyjmenované i jiné. Technické kvalifikační předpoklady: 56 zákona v zákoně jsou stanoveny taxativním výčtem, zadavatel vybírá při vymezení z tohoto výčtu. 9) Zadávací podmínky jsou požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě, v zadávací dokumentaci nebo v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu VZ. 10) Předpokládaná hodnota VZ veřejné zakázky se rozlišují podle finančních limitů: Veřejná zakázka Dodávky Služby Stavební práce malého rozsahu 1.méně než ,- 1.méně než ,- 1. méně než ,- Kč 2. od ,- Kč do ,- Kč 2. od ,- Kč do ,- Kč 2. od ,- Kč a méně než 6 mil. Kč 3. od ,- a méně než 2 mil. Kč 3. od ,- Kč a méně než 2 mil. Kč podlimitní od 2 mil.kč a méně od 2 mil. Kč a méně od 6 mil. Kč a méně než 5,857 mil. Kč než 5,857 mil. Kč než 146,447 mil. Kč nadlimitní od 5,857 mil. Kč od 5,857 mil. Kč od 146,447 mil. Kč Shora citované finanční limity jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. 11) Způsob stanovení předpokládané hodnoty VZ: Stanovení předpokládané hodnoty VZ podle druhu VZ: Dodávky U dodávek zboží se předpokládaná hodnota VZ stanoví z ceny obvyklé na trhu obdobného zboží, případně z ceny obdobného zboží, které již zadavatel odebíral. Pokud je zadávána VZ na opakované dodávky zboží, je třeba předpokládanou hodnotu VZ stanovit u smluv na dobu určitou z ceny zboží za 1 ks násobeno množstvím odebraného zboží po dobu trvání smlouvy, u smluv na dobu neurčitou z ceny zboží za 1 ks násobeno množstvím odebraného zboží za dobu 4 let. Služby U služeb se předpokládaná hodnota VZ stanoví např. podle nákladů zjištěných za provedení obdobné služby v uplynulém roce (u smluv na dobu určitou je třeba náklady přepočítat na období, na které má být smlouva uzavřena, u smluv na dobu neurčitou je třeba tyto náklady přepočítat na období 4 let nebo ceníků (např. projektové práce, inženýrské činnosti). 3

4 Stavební práce U stavebních prací se předpokládaná hodnota VZ stanoví podle rozpočtu, který zpracuje projektant jako součást projektové dokumentace stavby. Pokud jde o stavební práce malého rozsahu typu opravy nebo údržba, na které není projektová dokumentace zpracována, je třeba předpokládanou hodnotu VZ stanovit odborným odhadem Odd. správy majetku VFU v souladu s postupem podle čl. 4 této směrnice. Ostatní společné zásady při stanovení předpokládané hodnoty VZ: a) Do výše předpokládané hodnoty VZ se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Je-li VZ rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí VZ. Předpokládanou hodnotou VZ je celková výše peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy (tj. u smluv na dobu určitou) nebo celková výše peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců (4 roky), jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou. b) Při stanovení předpokládané hodnoty VZ je VFU povinna sečíst předpokládané hodnoty obdobných spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb (např. potraviny, letenky, pohonné hmoty apod.) c) VFU nesmí rozdělit předmět VZ tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity uvedené v čl. 1 odst. 10 této směrnice. d) VZ lze zadat pouze v případě, že je na její financování zajištěno finanční krytí a současně je její plnění v souladu se schváleným rozpočtem VFU, popřípadě v souladu se schválenými programy, projekty, nebo jinými rozhodnutími. 12) Informační systém VZ (ISVZ): informační systém provozovaný na internetu, ve kterém se zveřejňují údaje o VZ v souladu se zákonem na formulářích stanovených zákonem na území ČR. Správcem ISVZ je Česká pošta, s.p. V ISVZ jsou zveřejňovány podlimitní VZ. 13) Rámcová smlouva je písemná smlouva mezi VFU a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých VZ na dodávky, služby či stavební práce zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství. Článek 2 Zásady při zadávání veřejných zakázek 1) Organizace zadávání VZ je na VFU jednotná a probíhá podle této směrnice. 2) Bylo-li zahájeno zadávací řízení, nesmí se žádný útvar VFU do jeho ukončení zavazovat k odebírání dodávek, služeb nebo stavebních prací stejného nebo obdobného charakteru jako má předmět zakázky v zahájeném zadávacím řízení. Toto ustanovení se vztahuje na VZ od Kč. 3) Předpokládanou hodnotu VZ určuje v souladu s touto směrnicí dotčený útvar nebo pracoviště, které má potřebu realizovat VZ; v případě potřeby ji konzultuje s odbornými 4

5 útvary, zejména s Odd. správy majetku, Odd. hospodářské správy a Centrem informačních technologií (CIT), není-li touto směrnicí stanoveno jinak. 4) VFU je povinna při zadávání VZ ve všech fázích řízení dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. a) Zásadou transparentností se rozumí průhlednost, srozumitelnost, pochopitelnost, předvídatelnost. b) Zásada rovného zacházení se použije při jakémkoli styku s uchazeči (při jednání o nabídkách nebo při hodnocení nabídek), tak aby stanovená kritéria pro zadání VZ umožnila objektivní porovnání a posouzení nabídek. c) Zásadou zákazu diskriminace se rozumí, že zadavatel nesmí zvýhodňovat některé dodavatele nebo skupiny dodavatelů na úkor ostatních bez jasně stanovených pravidel. ČÁST DRUHÁ Veřejné zakázky malého rozsahu Článek 3 Zakázky malého rozsahu na dodávky a služby 1) Zakázky malého rozsahu na dodávky, služby, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne bez DPH ,- Kč, lze zadat přímo bez výběrového řízení za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. VZ zadává odpovědný pracovník, který je příkazce operace podle směrnice rektora Vnitřní kontrolní systém (dále jen odpovědný pracovník); při zadání zakázky malého rozsahu je odpovědný pracovník povinen dodržovat postup stanovený pro vystavování objednávek a uzavírání smluv, tj podléhají řídící kontrole příkazce operace a správce rozpočtu bez zakládání dalších dokladů podle této směrnice. 2) Zadávání VZ malého rozsahu na dodávky a služby (bez stavebních prací) od ,- Kč do Kč bez DPH : lze zadat bez výběrového řízení. Funkci zadavatele plní odpovědný pracovník a je povinen dodržovat tento postup: Zadavatel ověří obvyklou cenu zakázky z veřejně dostupných zdrojů (internet, inzertní nabídky, telefonické konzultace, nabídky tří dodavatelů apod.), vyplní Oznámení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu příloha č. 1 (dále Oznámení), kde uvede zdroj informací, na základě kterých zadání VZ provedl. Oznámení zpracuje, podepíše a archivuje pod evidenčním číslem (dále ev.č.) s názvem VZ, aniž by jej předkládal referentovi pro organizaci a řízení VZ (dále jen referent VZ). 3) Zadávání VZ malého rozsahu na dodávky a služby s hodnotou od ,- Kč a nižší než 2 mil. Kč bez DPH: se uskutečňuje formou poptávkového řízení podle následujících pravidel: a) funkci zadavatele jako odpovědného pracovníka plní děkan, kvestor, ředitel ŠZP, řešitel podle směrnice rektora Vnitřní kontrolní systém. b) zadavatel vyplní Oznámení podle přílohy č. 1 a zašle jej referentovi VZ. c) referent VZ ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení Oznámení provede šetření týkající se této veřejné zakázky. V případě souvislosti VZ s informačními 5

6 technologiemi, získá vyjádření Odd. CIT, v souvislosti VZ s investicemi získá vyjádření Odd. správy majetku a své stanovisko zašle zpět dotčenému pracovníkovi d) dotčený útvar nebo pracoviště je povinen provést poptávku formou písemné výzvy minimálně třem dodavatelům u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 1,5 mil. Kč, u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 1,5 mil Kč a nižší než 2 mil. Kč pak pěti dodavatelům e) písemnou výzvu zasílá dotčený útvar poštou f) písemná výzva k podání nabídek musí být pro všechny oslovené totožná g) písemná výzva bude mít podobu uvedenou v příloze č. 2 h) ve výzvě v příl. č. 2 musí být pro toto řízení doplněno: zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele a zadávací řízení zrušit i) lhůta pro podání nabídek je minimálně 10 pracovních dní j) základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je: 1. nejnižší nabídková cena 2. ekonomická výhodnost (např. podle užitné hodnoty, dodacích, servisních a jiných podmínek ve vazbě na potřeby VFU Brno) s nutností uvedení dílčích hodnotících kritérií a váhy, vyjádřených v celých číslech v procentech (celé číslo v %, rozsah 0 až 100, např.: 70 % cena, 30 % záruční doba) k) posouzení a hodnocení nabídek provede alespoň pětičlenná komise ustanovená rektorem, jejímž členem musí být vždy zástupce VFU l) hodnotící komise sepíše z otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek protokol podle přílohy č. 3 (dále protokol), který předá referentovi VZ. Referent VZ zpracuje na základě protokolu návrh na rozhodnutí o přidělení VZ, který předloží spolu s protokolem rektorovi, anebo na základě pověření kvestorovi, který rozhodne o přidělení zakázky m) rozhodnutí zadavatele o přidělení VZ zašle referent VZ postupem podle zákona neprodleně všem uchazečům, kteří podali nabídku n) zakázky se realizují na základě písemných smluv podepsaných kvestorem, ve výjimečných případech, se souhlasem kvestora, na základě objednávky o) referent VZ je povinen archivovat veškerou dokumentaci k VZ nejméně po dobu pěti let pro účely případné kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Archivovaný spis o VZ bude obsahovat: - evidenční číslo (ev.č.) VZ a název VZ - text výzvy zaslaný jednotlivým vyzvaným zájemcům - předložené nabídky - posouzení a hodnocení nabídek, tj. protokol - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 4) Postup podle odst. 3) se neuplatní v případech, ve kterých zákon připouští použití jednacího řízení bez uveřejnění ( 23 zákona). V těchto případech odpovědný pracovník pořídí o zadání VZ zápis, ve kterém zdůvodní přímé zadání zakázky jednomu uchazeči a předá jej referentovi VZ. Článek 4 Zakázky malého rozsahu na stavební práce 6

7 1) VZ malého rozsahu na stavební práce, jejíž hodnota nepřesáhne bez DPH ,- Kč, lze zadat přímo bez výběrového řízení za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. VZ zadává odpovědný pracovník, který je příkazce operace podle směrnice rektora Vnitřní kontrolní systém (dále jen odpovědný pracovník); při zadání zakázky malého rozsahu je odpovědný pracovník povinen dodržovat postup stanovený pro vystavování objednávek a uzavírání smluv, tj podléhají řídící kontrole příkazce operace a správce rozpočtu. V případě hodnoty VZ na stavební práce převyšující ,- Kč je povinen ověřit obvyklou cenu zakázky z veřejně dostupných zdrojů (internet, inzertní nabídky, telefonicky hovory apod.), provede záznam o zadání veřejné zakázky, ve kterém uvede zdroj informací, na základě kterých zadání VZ provedl, záznam zpracuje a podepíše odpovědný pracovník. 2) Zadávání VZ malého rozsahu na stavební práce s hodnotou vyšší než 500 tis. Kč a nižší než 6 mil. Kč bez DPH se provádí formou poptávkového řízení podle následujících pravidel: a) funkci zadavatele jako odpovědného pracovníka plní děkan, kvestor, ředitel ŠZP, ve věcech přísl. fakulty děkan, nebo jimi pověřený pracovník na úrovni vedoucího pracoviště b) zadavatel provede poptávku formou písemné výzvy v podobě uvedené v příloze č. 2 u min. tří dodavatelů u veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do 2 mil. Kč, u veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 2 mil. Kč pak u minimálně pěti dodavatelů c) zástupce zadavatele je povinen být přítomen veškerému jednání spojenému s vlastním výběrem (zejména otevírání obálek a hodnocení nabídek) d) odpovědný pracovník odešle písemnou výzvu buď elektronicky nebo doporučenou poštou e) výzva k podání nabídek bude mít podobu uvedenou v příloze č. 2 f) podle povahy a rozsahu VZ stanoví odpovědný pracovník požadavky na prokázání kvalifikace g) text výzvy bude dále obsahovat: - popis předmětu plnění v rozsahu, který umožní zpracování nabídky - dobu a místo plnění - požadavky na zpracování nabídkové ceny - platební podmínky a podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny - požadavek na předložení smlouvy, případně požadavky na obchodní podmínky (obsah smlouvy) - jiné požadavky zadavatele podle povahy VZ h) lhůta pro podání nabídek je minimálně 10 pracovních dnů i) kritéria hodnocení pro výběr nejvhodnější nabídky stanovuje kvestor ve spolupráci s Odd. Správy majetku VFU Brno podle 1. nejnižší nabídkové ceny 2. ekonomická výhodnost (např. podle užitné hodnoty, dodacích, servisních a jiných podmínek ve vazbě na potřeby VFU Brno) s nutností uvedení dílčích hodnotících kritérií a váhy, vyjádřených v celých číslech v procentech (celé číslo v %, rozsah 0 až 100, např.: 70 % cena, 30 % záruční doba) j) veškerou ostatní korespondenci a administraci zakázky zajišťuje referent VZ k) rektor jmenuje k posouzení a hodnocení nabídek minimálně pětičlennou hodnotící komisi, jejímž členem musí být vždy zástupce VFU a pracovník Odd. správy majetku l) z otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek sepíše hodnotící komise protokol podle přílohy č. 3, který podepíší všichni členové komise přítomní na jednání 7

8 m) hodnotící komise současně zpracuje návrh na rozhodnutí o přidělení zakázky, který pak předloží rektorovi, nebo na základě pověření kvestorovi, ke konečnému rozhodnutí n) rozhodnutí zadavatele o přidělení VZ zašle referent VZ všem uchazečům, kteří podali nabídku o) VZ budou realizovány na základě písemných smluv podepsaných rektorem, nebo na základě pověření kvestorem, veškeré změny ve smlouvách je možno provádět pouze formou písemných dodatků p) referent VZ archivuje veškerou dokumentaci k veřejné zakázce po dobu pěti let pro účely případné kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Archivovaný spis o VZ bude obsahovat: - ev.č. VZ a název VZ - text výzvy zaslaný jednotlivým vyzvaným zájemcům - předložené nabídky - posouzení a hodnocení nabídek, tj. protokol - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Článek 5 Postup při přípravě stavební akce 1) Dotčený útvar nebo pracoviště, které má potřebu realizovat stavební akci podá podle své příslušnosti písemnou žádost děkanovi, kvestorovi, ve věcech ŠZP Nový Jičín - řediteli ŠZP na formuláři: Žádost o stavební akci (žádost), jejíž znění je v programu VEFIS na internetových stránkách VFU. 2) Kvestor, ředitel ŠZP zpracuje soupis požadovaných stavebních akcí dle priorit řízené organizační součásti a předloží rektorovi žádost o zařazení stavebních akcí do plánu pro kalendářní rok do předcházejícího roku a přiloží žádost. Pro r.2009 se tento termín stanoví: do ) Odd. správy majetku ve spolupráci s dotčeným útvarem nebo pracovištěm a s Odd. hospodářské správy zajistí kvalifikovaný odhad rozpočtových nákladů stavebních prací, na které byla předložena žádost. Návrh plánu stavebních akcí se předkládá rektorovi ke schválení. 4) U velkých stavebních akcí, jejichž financování je nad možnosti rozpočtu univerzity, požádá rektor MŠMT o zařazení stavební akce do programového financování ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů, další postup při její přípravě a realizaci se řídí postupy stanovenými MŠMT, případně jiným poskytovatelem finančních zdrojů. ČÁST TŘETÍ Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky Článek 6 Postup při zadávání veřejné zakázky 1) Postup při zadávání podlimitních a nadlimitních VZ se řídí zákonem. 2) V případě nadlimitních VZ zpracuje vedoucí Odd. správy majetku předběžné oznámení VZ a zašle jej k uveřejnění v informačním systému VZ. 8

9 3) Před zahájením zadávacího řízení předá dotčený útvar nebo pracoviště v dostatečném časovém předstihu na Odd. správy majetku technickou specifikaci předmětu plnění VZ, předpokládanou hodnotu VZ a návrh hodnotících kritérií. 4) Následně zpracuje Odd. správy majetku ve spolupráci s dotčeným útvarem v souladu se zákonem oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu nebo písemnou výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nebo k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě potřeby konzultuje Odd. správy majetku VFU Brno návrh zadávací dokumentace s Právním odd. 5) Dokumenty zpracované v souladu s odst. 4 tohoto článku zašle Odd. správy majetku ke zveřejnění v informačním systému VZ. V případě nadlimitní VZ zajišťuje Odd. správy majetku zveřejnění oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu též v Ústředním věstníku Evropské unie; to neplatí u VZ na služby uvedených v příloze č. 2 zákona. 6) Referent VZ archivuje veškerou dokumentaci k VZ po dobu pěti let pro účely případné kontroly prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kompletní spis o VZ bude archivován pod ev.č. s názvem VZ. Článek 7 Hodnotící komise 1) Po provedení úkonů podle článku 6 této směrnice jmenuje rektor svým rozhodnutím alespoň tříčlennou komisi pro otevírání obálek a alespoň sedmičlennou hodnotící komisi. Současně se jmenováním členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise jmenuje rektor za každého člena komise jeho náhradníka. 2) Členem hodnotící komise je vždy zástupce zadavatele, a to zejména prorektor pro rozvoj a výstavbu univerzity, kvestor nebo vedoucí Odd. správy majetku. Je-li to odůvodněno předmětem VZ, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu VZ. 3) Hodnotící komise bude při výkonu své činnosti postupovat podle zákona. Článek 8 Rozhodnutí 1) O přidělení VZ rozhoduje rektor na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí. Jestliže rozhodnutí o přidělení VZ neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise, musí být součástí rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu. 2) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle referent VZ do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle odst. 1 všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Ke každé VZ, na kterou byla uzavřena smlouva, vypracuje vedoucí Odd. správy majetku oznámení o výsledku zadávacího řízení, které zašle do 48 dnů po uzavření smlouvy k uveřejnění v informačním systému VZ a v případě VZ zadaných na základě rámcové smlouvy tak učiní do 30 dnů po uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení. 3) Ke každé nadlimitní VZ vypracuje Odd. správy majetku písemnou zprávu ve struktuře podle ust. 85 zákona, kterou zašle na vyžádání Evropské komisi nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále úřad). 9

10 Článek 9 Námitky a přezkoumání úkonů zadavatele 1) Podané námitky posoudí vedoucí Odd. správy majetku ve spolupráci s předsedou hodnotící komise a navrhne rektorovi způsob jejich vyřízení včetně odůvodnění; o námitkách rozhoduje rektor. Písemné rozhodnutí o podané námitce zašle vedoucí Odd. správy majetku stěžovateli do 10 dnů od obdržení námitek. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje, či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li rektor námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy. Způsob vyřízení námitek konzultuje Odd. správy majetku v případě potřeby s Právním odd. 2) V případě, že stěžovatel podá úřadu návrh na přezkoumání úkonů, zpracuje Odd. správy majetku ve spolupráci s předsedou hodnotící komise vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení. Vyjádření podepsané rektorem zašle Odd. správy majetku společně s příslušnou dokumentací VZ úřadu. ČÁST ČTVRTÁ Rámcová smlouva Článek 10 Obecná ustanovení 1) Referent VZ je odpovědný za organizaci a administrativní zajištění uzavíraných rámcových smluv. 2) Pokud VFU hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s více uchazeči, nesmí být počet uchazečů nižší než tři. VFU uvede v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení maximální počet uchazečů, se kterými bude smlouva uzavřena. Dále v zadávací podmínkách uvede text návrhu a dobu trvání rámcové smlouvy. 3) Doba trvání rámcové smlouvy nesmí být delší než 4 roky, vyjma případů, kdy je delší doba trvání odůvodněna objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy. 4) Pokud se během trvání rámcové smlouvy sníží počet uchazečů způsobilých plnit VZ pod tři, není VFU oprávněna podle takové rámcové smlouvy VZ zadat. 5) VFU nesmí při zadávání VZ na základě rámcové smlouvy požadovat prokázání splnění kvalifikace uchazeče. 6) Způsob zadávání VZ této směrnice platí obdobně i pro sjednávání rámcových smluv, neníli stanoveno jinak. Článek 11 Zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy 1) Je-li rámcová smlouva uzavřena s jedním uchazečem a veškeré podmínky plnění jsou v této smlouvě konkrétně vymezeny, uzavře VFU smlouvu s uchazečem na realizaci VZ na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je současně návrhem na uzavření smlouvy. V případě, že všechny podmínky nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, VFU zadá VZ na základě písemné výzvy k podání nabídky. 2) Je-li rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči, zadá VFU veřejnou zakázku vybranému uchazeči po předchozí písemné výzvě učiněné všem účastníkům smlouvy, na základě hodnotících kritérií, která jsou buď vymezena v rámcové smlouvě nebo v písemné výzvě, nejsou-li uvedena v rámcové smlouvě. 10

11 3) Příkazce operace příslušného pracoviště nebo útvaru s písemným potvrzením správce rozpočtu, kteří provádějí řídící kontrolu podle směrnice rektora - Vnitřní kontrolní systém, zpracuje za metodické podpory referenta VZ písemné výzvy podle odst. 1 a 2 a předá je referentovi VZ k odeslání. Příkazce operace v požadavku vymezí konkrétní předmět plnění VZ, hodnotící kritéria, nejsou-li uvedená v rámcové smlouvě. ČÁST PÁTÁ Článek12 Závěrečná ustanovení 1) Tato směrnice se nevztahuje na zadávání VZ, jestliže jde o výzkum a vývoj, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje. 2) Podle této směrnice se nepostupuje také v případě, že ratifikovaná a vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána nebo pravidla mezinárodní organizace obsahují pro zadávání zakázek odlišnou úpravu. 3) VFU při zadávání zakázek postupuje v souladu se zákonem, ostatními právními předpisy a touto směrnicí. Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako porušení pracovní kázně podle pracovněprávních předpisů. 4) Touto směrnicí se Směrnice č. ES08/2005/1 o pořizování majetku a zadávání veřejných zakázek, se mění takto: - čl. l písm. a) zní: Předmětem směrnice je stanovení postupu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále VFU) při objednávání a nákupu investičního majetku - čl. 1 písm. b) se ruší - čl. 3 se ruší Ostatní ustanovení citované Směrnice zůstávají v platnosti v původním znění. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA rektor VFU Brno 11

12 1. Název veřejné zakázky: Příloha č. 1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek Oznámení o zadání VZ malého rozsahu 2. Údaje o zadavateli: Návrh předkládá: Název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Středisko: Sídlo : Palackého tř. 1-3, Brno Zkratka útvaru: Právní forma: veřejná vysoká škola Odpovědná osoba: IČ: telefon: DIČ: CZ Druh veřejné zakázky: a) zakázka na dodávku b) zakázka na služby 4. Zdroj financování (úhrady): pracoviště:... činnost:...zakázka: Předpokládaná cena veřejné zakázky:... Kč bez DPH z toho - investiční náklady... Kč - neinvestiční náklady... Kč V případě, že zájemce je plátcem DPH, uvede samostatně výši a sazbu DPH. 6. Předmět a popis veřejné zakázky vč. zdůvodnění: Technická specifikace kritéria hodnocení: 8. Související provozní potřeby (el. energie, chlazení, větrání,...): Seznam předpokládaných vyzvaných dodavatelů: Datum : Jméno a podpis odpovědného pracovníka předkládajícího oznámení: Vyjádření: Datum a podpis odpovědného zaměstnance na úseku VZ: 12

13 Příloha č. 2 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky malého rozsahu: Popis: Měrná jednotka: Množství: Specifikace předmětu zakázky: Údaje o zadavateli: Návrh předkládá: Název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Středisko: Sídlo : Palackého tř. 1-3, Brno Zkratka útvaru: Právní forma: veřejná vysoká škola Odpovědná osoba: IČ: telefon: DIČ: CZ Druh veřejné zakázky: a) na dodávku b) služby c) stavební práce zaškrtněte 4. Předpokládaná doba plnění VZ od: do: 5. Místo plnění VZ: 6. Kvalifikační doklady uchazeče: forma předložení: oprávnění k podnikání - kopie výpis z obchodního rejstříku jiné (doplnit dle druhu VZ) 7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění: Dodavatel může požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění všem uchazečům, kteří o ni požádají. Prohlídku místa lze individuálně sjednat s... (kontaktními osobami zadavatele). 8. Další součásti zadávací dokumentace (jsou-li vyžadovány): 9. Hodnocení nabídek - podle... doplnit kritéria 10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny : - na část investiční - na část neinvestiční 13

14 11. Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů 12. Platební podmínky: bez poskytování záloh, úhrada jednorázově po předání dodávky splnění služby, splatnost faktur : do 14 dnů ode dne obdržení faktury - text upravit podle druhu VZ 13. Obchodní podmínky: Záruční doba u dodávek min. 24 měsíců, u služeb podle charakteru služby. Event. doplnit dle druhu VZ. 14. Další požadavky zadavatele: Nabídka bude předložena písemně ve formě návrhu smlouvy. 15. Lhůta pro podání nabídky: Nabídky budou předány do - datum: hodina: 16. Místo pro předání nabídek Adresa: k rukám: Datum: Podpis odpovědného pracovníka: 14

15 Příloha č. 3 Směrnice o zadávání veřejných zakázek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky malého rozsahu: Údaje o zadavateli: Název : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Sídlo: Palackého tř. 1/3, Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž se VZ určena: Právní forma: veřejná vysoká škola IČ: DIČ: Komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek: K podání nabídky byli vyzváni: V zadavatelem stanovené lhůtě předložili nabídku: nabídka č. l: nabídka č. 2: nabídka č. 3: Posouzení nabídek z hlediska splnění podmínek zadavatele: nabídka č.1: splňuje/nesplňuje důvod vyřazení: nabídka č.2: nabídka č.3 splňuje/nesplňuje důvod vyřazení: splňuje/nesplňuje důvod vyřazení: Nabídkové ceny: Hodnotící komise hodnotila nabídky, které splnily zadávací podmínky dle postupů uvedených zadávací dokumentací. 15

16 Hodnotící kritéria: a) nejnižší nabídková cena b) ekonomická výhodnost nabídky uvést dílčí kritéria hodnocení vč. % váhy nabídkové ceny cena bez bez DPH cena vč. DPH splnění limitu pro zadávací způsob zadávacího řízení nabídka č. 1 nabídka č. 2 nabídka č 3 Stanovení pořadí nabídek podle nabídkové ceny: 1. pořadí: nabídka č.... Obchodní jméno uchazeče: 2. pořadí: nabídka č.... Obchodní jméno uchazeče: 3. pořadí: nabídka č.... Obchodní jméno uchazeče: Zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Datum: Podpisy členů komise: Rozhodnutí zadavatele: 16

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Čl.1. Předmět úpravy. 1. Toto opatření upravuje způsob zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne:

Čl.1. Předmět úpravy. 1. Toto opatření upravuje způsob zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8 /2008, kterým se stanoví způsob zadávání zakázek malého rozsahu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (úplné

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 26 311/2007-14 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek (dále jen zakázka

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.13 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1. 2. 2016 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 16 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválil: Rezek

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 4 905/2011-50 Zadávání veřejných zakázek se řídí dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí MŠMT upravující

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento vnitřní předpis upravuje

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření se vydává

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel u doporučených Žádostí o podporu do 2

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.09 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor správy majetku Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1.6.2012 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.08 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1.4.2012 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Schválil Mgr. Filip Kořínek Záznam o seznámení Potvrzuji,

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Obsah: HLAVA I OBECNÁ

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 Odbor investic tel.: 327 710 235, 327 710 111*, fax: 327 710 202 e-mail: investice@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz Č.j.: Vyřizuje:

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb.,

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek Č.j.: ZSHKST/0451/2012 Účinnost od: 1.7.2012 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A10 Změny: Čl.

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC OBŘÍSTVÍ Obříství 40, 277 42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.44.12 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1/ 8 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č. 4/2012

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.01 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 20.10.2005 Článek I. Základní vymezení 1. Způsob zadávání veřejných

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov I. Úvodní ustanovení 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov (dále jen Pravidla ), jsou zpracována ke

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC RAČICE Adresa: Račice č.p. 65 IČ: 16981901 Směrnici zpracovala : Bc. Pavlína Plimlová, DiS. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo Obce Račice Vydalo: Zastupitelstvo

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE č.19 (platná od..) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato směrnice je zpracována na základě zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a stanovuje zásady a postupy obce Sovětice

Více