MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý starosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Bc. Václav Filip pověřen vedením odboru Lenka Sitterová vedoucí oddělení správy majetku

2 a) F.M.C. Group s.r.o. žádost o rozšíření pronájmu části pozemku parc.č. 283/4 k.ú. Písek Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje rozšíření pronájmu části pozemku parc.č. 283/4 k.ú. Písek o výměřu 447 m 2, celkem tedy na 655 m 2, za účelem zajištění přístupu na pozemek parc.č. 279/2 k.ú. Písek a vytvoření relaxační a klidové zóny, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s nájemným ve výši 20 Kč/m 2 /rok, pro společnost F.M.C. Group s.r.o., IČ , se sídlem Praha 8, Nad Rokoskou 1342/10 a pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku dle přílohy. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru životního prostředí: Souhlasí za podmínky, že bude upřesněno, co je míněno relaxační a klidovou zónou. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: dotčený pozemek záměrem je dle ÚPnSÚ Písek součástí plochy veřejné zeleně, kde jsou výjimečně přípustné služby sloužící pro obsluhu tohoto území. Upozorňujeme, že na této ploše nelze realizovat jakoukoliv výstavbu ani změnu účelu užívání. Důvodová zpráva: Společnost F.M.C. Group s.r.o. uzavřela s městem smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 283/4 o výměře 208 m 2 k.ú. Písek. Jedná se o pozemek za nemovitostí čp. 164 v ulici Svatotrojická (směr od Výstaviště), přes který by měl být zajištěn přístup na pozemek parc.č. 279/2 k.ú. Písek a do nemovitosti čp. 164 pro zásobování, obyvatele a další osoby. Nyní společnost žádá o rozšíření pronájmu pozemku o další část o výměře 447 m 2, na které by do budoucna chtěla vytvořit relaxační a klidovou zónu. Na základě požadavku odboru životního prostředí doplnila společnost informaci, že dle jejich plánu se bude jednat o klidovou zńu, která bude připravena plně v souladu s Městem Písek, které by se mělo účastnit i přípravy přesného funkčního využití. Klidová zóna by měla v budoucnosti obsahovat např. zázemí pro děti, lavičky, parkovou úpravu včetně stromů apod. Nájemné je hrazeno ve výši 20 Kč/m 2 /rok. V případě schválení rozšíření pronajaté části by se nájemné navýšilo o Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Společnost F.M.C. Group s.r.o. nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu stránka 2 (celkem 19)

3 Přílohy: Fotodokumentace Situace s vyznačením pozemku Návrh dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku stránka 3 (celkem 19)

4 Návrh dodatku k nájemní smlouvě na kterém se dohodli Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, IČ zastoupené starostou JUDr. Ondřejem Veselým, dále také jako pronajímatel a F.M.C. Group s.r.o., IČ , se sídlem Praha 8 Libeň, Nad Rokoskou 1342/18 zastoupená jednatelem panem JUDr. Zdeňkem Lískovcem (dále také jako nájemce) I. Tímto dodatkem se v souladu s usnesením rady města č. /14 ze dne upravuje smlouva o nájmu pozemku. II. Smluvní strany se dohodly nahradit text článku II. smlouvy o nájmu pozemku následujícím textem: Pronajímatel přenechává část pozemku uvedeného v článku I. této smlouvy o celkové výměře 655 m 2, aby tuto část pozemku dočasně užíval. Část pozemku o výměře 655 m 2 (dále jen vymezený pozemek ) je zakreslena na situaci, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nájemce vymezený pozemek do dočasného užívání přijímá, přičemž prohlašuje, že je mu stav pozemku znám a pozemek je ve stavu způsobilém smluvenému užívání. III. Smluvní strany se dohodly nahradit text článku IV. smlouvy o nájmu pozemku následujícím textem: Nájemce je oprávněn užívat vymezený pozemek pouze za účelem zajištění přístupu na pozemek parc.č. 279/2 k.ú. Písek a do nemovitosti čp. 164 Svatotrojická ulice v Písku pro zásobování, obyvatele a další osoby a vytvoření relaxační a klidové zóny. Případné stavební úpravy propojení přes městský pozemek budou citlivě zvoleny (např. zatravňovací tvárnice). Nájemce se zavazuje zajistit i v době své nepřítomnosti stav vymezeného pozemku tak, aby byly dodrženy zásady ochrany životního prostředí. Změny na vymezeném pozemku je oprávněn provádět jen se souhlasem pronajímatele, a to na vlastní náklady, pokud v konkrétním případě nedojde k jiné dohodě. Nájemce není oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na provedení změn po skončení nájmu vymezeného pozemku. Pronajímatel je oprávněn provést kdykoli kontrolu řádného způsobu užívání vymezeného pozemku. stránka 4 (celkem 19)

5 IV. Smluvní strany se dohodly nahradit text článku VI. smlouvy o nájmu pozemku následujícím textem: Nájemné za přenechaný vymezený pozemek, jak je uvedeno v odst. II. smlouvy se stanoví dohodou ve výši 20 Kč/m 2 /rok tj Kč (slovy: třinácttisícjednostokorun českých) ročně. Nájemné v částce Kč je v souladu s ust. 56a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), osvobozeno od daně. Nájemné je splatné dopředu k 28. únoru běžného roku na daný rok na účet pronajímatele u KB Písek č.ú /0100 VS KS Nájemné na rok 2014, jeho poměrná část, bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o nájmu pozemku oběma smluvními stranami. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. V. Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu pozemku zůstávají v platnosti. VI. VII. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V Písku dne. V Písku dne. JUDr. Ondřej Veselý starosta JUDr. Zdeněk Lískovec stránka 5 (celkem 19)

6 b) Žádost o pronájem části pozemku 331/4 k.ú. Písek Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 331/4 o výměře 4 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění mobilního zmrzlinového stánku, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za úplatu ve výši Kč/m 2 /rok, pro žadatele, bytem Písek. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP městského architekta: Souhlasí s instalací zmrzlinového stánku dle přiložené situace. Důvodová zpráva: Žadatel žádá o pronájem části pozemku parc.č. 331/4 k.ú. Písek o výměře 4 m 2 za účelem umístění mobilního zmrzlinového stánku. Jedná se o pozemek vedle Penny v Pražské ulici. Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatelskou činnost, navrhuje odbor RIMM výši nájemného Kč/m 2 /rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. - 39, 102 Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Situace s vyznačením pozemku stránka 6 (celkem 19)

7 stránka 7 (celkem 19)

8 c) SVJ pro domy čp. 1897, 1898, 1899 v Písku žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1530/9 k.ú. Písek (tenisový kurt) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 1530/9 o výměře 350 m 2 k.ú. Písek (tenisový kurt), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, pro Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 1897, 1898, 1899 v Písku, IČ , se sídlem Budovatelská 1899, Písek a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru životního prostředí: Bez připomínek. Důvodová zpráva: Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 1897, 1898, 1899 v Písku, se sídlem Budovatelská 1899 žádá o výpůjčku části pozemku parc.č. 1530/9 o výměře 350 m 2 k.ú. Písek. Jedná se o tenisový kurt, který byl za výše uvedenými domy vybudován svépomocí v letech 1974/1975 a na vlastní náklady obyvatel těchto domů. Původně se jednalo pouze o zpevněný pozemek, později sportovní nadšenci financovali i částečně oplocení, lavičky, antuku a celou dobu se starali o údržbu. Hřiště bylo využíváno nejen jako tenisový kurt, ale i jako volejbalové hřiště. SVJ by rádo dále toto hřiště využívalo a udržovalo a proto žádá o bezplatnou výpůjčku na dobu neurčitou. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. SVJ pro domy čp. 1897, 1898, 1899 v Písku nemá dluh vůči městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Fotodokumentace Situace s vyznačením části pozemku stránka 8 (celkem 19)

9 stránka 9 (celkem 19)

10 d) pí. Lenka Čapková prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou a následné převedení pronájmu části pozemku parc.č.st. 1395/2 k.ú. Písek na pana Arnošta Zemana (novinový stánek na Jihu) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : 1. a) schvaluje prodloužení nájmu části pozemku parc.č.st. 1395/2 o výměře 12 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění novinového stánku, na dobu určitou od do , za úplatu ve výši Kč pro paní Ing. Lenku Čapkovou, IČ , sídlem Písek, Na Boubín 203 za podmínky převodu na nového nájemce a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu pozemku. 2. a) schvaluje pronájem části pozemku parc.č.st. 1395/2 o výměře 12 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění novinového stánku, od na dobu určitou 2 roky, za úplatu ve výši Kč ročně + inflační doložka, pro nového nájemce, bytem Písek a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu pozemku. Důvodová zpráva: Paní Ing. Lenka Čapková měla uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č.st. 1395/2 o výměře 12 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění novinového stánku. Jedná se o stánek na sídlišti Jih (naproti samoobsluze Coop) v Písku. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do Paní Čapková zapomněla požádat o prodloužení nájemní smlouvy. Nyní žádá o prodloužení nájmu na dobu určitou do s tím, že od by byl nájem převeden na nového nájemce, který stánek od paní Čapkové odkupuje. Ing. Čapková nemá dluh vůči městu, nájemné pro rok 2014 bylo uhrazeno. Pozn.: dle pravidel pro pronájem městských pozemků pod stánky je nájemní smlouva uzavírána vždy na dobu určitou 2 roky. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Nový nájemce nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení 1a, 2a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně + inflační doložka Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. - 39, 102 Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Situace s vyznačením pozemku Fotodokumentace stránka 10 (celkem 19)

11 stránka 11 (celkem 19)

12 e) Společenství vlastníků domu čp. 419 Jeronýmova ulice v Písku žádost o vrácení nájemného za pronájem pozemku pro umístění nádob na směsný komunální odpad Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje vrácení nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 2221/4 o výměře 2 m 2 k.ú. Písek za rok 2013 a rok 2014 v celkové výši Kč pro Společenství vlastníků domu čp. 419 Jeronýmova ulice v Písku, IČ , se sídlem Písek, Velké náměstí 114. Důvodová zpráva: Společenství vlastníků domu čp. 419 Jeronýmova ulice v Písku žádá o vrácení nájemného za pronájem pozemku parc.č. 2221/4 o výměře 2 m 2 k.ú. Písek za účelem umístění nádob na směsný komunální odpad a to za období ve výši Kč (tj. 2 x 760 Kč). Uvedená smlouva byla uzavřena v červenci loňského roku na základě kontroly provedené DBS a odborem životního prostředí MěÚ, kdy byly sběrné nádoby umístěné před domem. Tato kontrola byla pravděpodobně prováděna v době svozu popelnic (středa). Zástupci SVJ tvrdí, že popelnice uklízí do domu, což bylo při následné namátkové kontrole v letošním roce i potvrzeno. Dokládá to i zhotovený vozík na vyvážení popelnic a popelnice umístěně ve dvoře domu. To, že je nájemné hrazeno prostřednictvím DBS z fondu oprav zjistili zástupci SVJ až po provedeném vyúčtování za rok 2013, které jim bylo doručeno koncem března Jelikož pronajímaný pozemek pod popelnice skutečně nevyužívají ani nevyužívali, postupují v souladu s vyhláškou města a žádají o vrácení nájemného. Odbor RIMM doporučuje po provedené kontrole nájemné ve výši Kč vrátit. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly Kč Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: stránka 12 (celkem 19)

13 f) Pronájem pozemku parc.č. 82/1 k.ú. Semice u Písku (fotbalové hřiště v Semicích) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : 1. a) schvaluje pronájem pozemku parc.č. 82/1 o výměře m 2 k.ú. Semice u Písku, na dobu určitou 25 let od , za nájemné ve výši 8 Kč/m 2 /rok, pro Město Písek, od., bytem Písek Semice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu pozemku. 2. a) schvaluje pronájem pozemku parc.č. 82/1 o výměře m 2 k.ú. Semice u Písku, na dobu určitou 25 let od , za nájemné ve výši 6 Kč/m 2 /rok, pro Město Písek, od, bytem Písek Semice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu pozemku. Důvodová zpráva: Město Písek má uzavřenou smlouvu na pronájem pozemku parc.č. 82/1 o výměře m 2 v k.ú. Semice u Písku. Jedná se o pozemek, který je využíván jako fotbalové hřiště v Semicích. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 10-ti let, s nájemným ve výši 3 Kč/m 2 /rok ( Kč ročně) a její platnost skončí k V souvislosti s blížícím se termínem vypršení smlouvy se na odbor RIMM obrátilo FC AL-KO Semice o.s. se žádostí o prodloužení smlouvy, aby bylo možné na tomto pozemku nadále provozovat sportovní činnost ( fotbalové hřiště, tenisové kurty a nohejbalová hřiště). Již delší dobu uvažují o zásadní rekonstrukci fotbalového hřiště, která by spočívala ve vyrovnání značného terénního sklonu a popřípadě s tím spojenou instalaci závlahového systému. Toto jsou ale investice, na které jako klub finančně nedosáhnou a proto by chtěli výhledově požádat o dotaci. Jednou z podmínek ovšem je, aby byl pozemek v pronájmu alespoň na dobu 20 let. Předmětem žádosti FC AL-KO Semice o.s. je to, zda by bylo možné s vlastníkem pozemku uzavření další nájemní smlouvy na delší časové období, např. na 25 let, aby vznikl časový prostor na uskutečnění dalších kroků k podání žádosti o dotaci. Odbor RIMM s panem Kačírkem o možnosti prodloužení nájemní smlouvy jednal s tím, že je ochoten smlouvu prodloužit na požadované období, ovšem za podstatně vyšší nájemné a to za 8 Kč/m 2 /rok ( Kč ročně). Doporučení zpracovatele: Doporučuje prodloužení smlouvy za cenu maximálně 6 Kč/m 2 /rok tj Kč ročně (usnesení 1c, 2a) Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly Kč ročně Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Situace s vyznačením pozemku stránka 13 (celkem 19)

14 stránka 14 (celkem 19)

15 g) Blatenská ryba s.r.o. dodatek k nájemní smlouvě na pronájem rybníků ve vlastnictví města Písku Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Blatenskou rybou s.r.o., IČ , se sídlem Blatná, Na Příkopech 747 a pověřuje starostu města podpisem dodatku dle přílohy. Důvodová zpráva: Blatenská ryba s.r.o. má s městem Písek uzavřenou smlouvu na pronájem rybníků ve vlastnictví města Písek. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení na dobu určitou 5-ti let do Na základě žádosti o prodloužení nájemní smlouvy přijala rada města na svém jednání dne následující U s n e s e n í č. 24/14 Rada města Písku po projednání : 1. schvaluje prodloužení pronájmu rybníků ve vlastnictví města Písku pro společnost Blatenská ryba s.r.o., IČ , se sídlem Blatná, Na Příkopech 747, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, s účinností od , za nájemné ve výši Kč bez DPH ročně. Rada města si vyhrazuje právo konečného schválení dodatku k nájemní smlouvě. 2. neschvaluje prodloužení pronájmu rybníků ve vlastnictví města Písku pro společnost Blatenská ryba s.r.o., IČ , se sídlem Blatná, Na Příkopech 747, na dobu určitou 5-ti let, s účinností od , za nájemné ve výši Kč bez DPH ročně. Rada města si vyhrazuje právo konečného schválení dodatku k nájemní smlouvě. Na základě výše uvedeného usnesení předkládá odbor RIMM ke schválení dodatek k nájemní smlouvě. Doporučení zpracovatele: Doporučuje uzavření dodatku (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně bez DPH Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Návrh dodatku k nájemní smlouvě stránka 15 (celkem 19)

16 Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě, kterou uzavřeli dne , ve znění pozdějších dodatků Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, IČ , DIČ CZ zastoupené starostou JUDr. Ondřejem Veselým dále také jako pronajímatel a Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, Blatná, IČ , DIČ CZ zastoupená jednatelem MVDr. Václavem Špetou vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3096 dále také jako nájemce I. Tímto dodatkem se v souladu s usnesením rady města č. 24/14 ze dne a č. /14 ze dne upravuje smlouva o nájmu pozemku. II. Smluvní strany se dohodly nahradit text článku III. smlouvy o nájmu pozemku následujícím textem: Smlouva se od uzavírá na dobu neurčitou. Nájemní vztah může být ukončen: 1. písemnou dohodou smluvních stran 2. písemnou výpovědí výpověď musí být doručena do kalendářního roku, přičemž výpovědní doba je jednoroční a počíná běžet od následujícího roku. III. Smluvní strany se dohodly nahradit text článku VI. smlouvy o nájmu pozemku následujícím textem: Nájemné od činí Kč (slovy: jedenmiliontřistapadesátkorun českých) ročně. Pronajímatel je plátcem DPH. Na základě 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se rozhodl u nájmu majetku pronajatého touto smlouvou uplatňovat daň z přidané hodnoty. Nájemné bude pronajímatelem fakturováno měsíčně v ceně navýšené o aktuální sazbu DPH, dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné vždy k 1. dni kalendářního měsíce. Nájemné bude hrazeno vždy do 25. dne daného měsíce, na účet pronajímatele č /0100 vedený u KB Písek. Roční nájemné sjednané v této smlouvě se zvyšuje pro následující kalendřání rok, vždy s účinností od příslušného kalendářního roku, o míru inflace vyjádřenou indexem růstu spotřebitelských cen v České republice, vyhlášenou ČSÚ. Základem pro výpočet stránka 16 (celkem 19)

17 nájemného v dalších letech pak bude částka zvýšená o inflační nárůst předchozího kalendářního roku, která bude splatná s nejbližší splátkou nájemného. První zvýšení bude takto provedeno u nájemného za rok 2016 inflací roku Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. IV. Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu pozemku zůstávají v platnosti. V. VI. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V Písku dne. V Blatné dne JUDr. Ondřej Veselý starosta MVDr. Václav Špeta jednatel společnosti stránka 17 (celkem 19)

18 h) p. Ondřej Hrůza ukončení nájemní smlouvy dohodou a převedení pronájmu části pozemku parc.č. 2090/35 k.ú. Písek na společnost Horsecity s.r.o. (předzahrádka před hotelem City) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje 1. ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2090/35 o výměře 28 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění předzahrádky před hotelem City, dohodou ke dni pro pana Ondřeje Hrůzu, IČ , sídlem Bernartice, Svatkovice 11 za podmínky převodu na nového nájemce. 2. pronájem části pozemku parc.č. 2090/35 o výměře 28 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění předzahrádky před hotelem City, od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za úplatu ve výši 200 Kč/m 2 /rok, pro společnost Horsecity s.r.o., IČ , sídlem Praha 5 Smíchov, Nádražní 344/23, za dodržení podmínek stanovených pro umístění předzahrádky. Důvodová zpráva: Pan Ondřej Hrůza má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2090/35 o výměře 28 m 2 k.ú. Písek, za účelem umístění předzahrádky před hotelem City v Písku. Pan Hrůza žádá o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni , vzhledem ke skutečnosti, že ukončil provozování hotelu. Od by nájem pozemku měl být převeden na společnost Horsecity s.r.o., zastoupenou jednatelkou paní Evou Marešovou, která se stala provozovatelem hotelu. Nájemné za pronájem městského pozemku pro umístění předzahrádky v této lokalitě činí 200 Kč/m 2 /rok dle Pravidel pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku. Doba pronájmu byla pro všechny předzahrádky stanovena usnesením RM dne na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zakreslení předzahrádky bude přílohou nájemní smlouvy. Záměr pronájmu je zveřejněn k připomínkám občanům. Společnost Horsecity s.r.o. nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení 1a, 2a) Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. - 39, 102 Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: Situace s vyznačením pozemku stránka 18 (celkem 19)

19 stránka 19 (celkem 19)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 30.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.10.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 26.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 31.05.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.12.2018.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 20.7.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 6.9.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatků č. 1 ke smlouvám, jejichž předmětem je provoz veřejných WC ve městě

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 06.12.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 23.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o prodloužení nájmu bytu v areálu ZŠ J. K. Tyla, Tylova 2391, Písek NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 09.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na stanovení výše pachtovného za pozemky ve vlastnictví

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 13.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o výpůjčce mezi Městem Písek, ZŠ T. G. Masaryka a Fotbalovým klubem

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.05.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.03.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 11.04.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.04.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 30.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy V Písku dne: 01.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 1. Návrh Dodatku č. 4 o prodlouţení platnosti Smlouvy o nájmu bytu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 09.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Materiál bez osobních údajů MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 81 DNE: 15.1.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1369/ 2018/ PO MŠ NÁZEV: Souhlas s nájemní smlouvou PO MŠ Žďár

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých bodů.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.11.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012

Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012 Níže uvedeného dne, měsice a roku uzavřeli: "; \ J IČ: Rvskvv:i.':, se sídlem Boskcvi e, Masarykovo nám. 4/2 680 18 Boskovice,

Více

uzavřená podle 663 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění, uzavřená mezi

uzavřená podle 663 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění, uzavřená mezi RK-06-2019-16, př. 1 Počet stran: 8 Smlouva o najmu nemovitosti / L? uzavřená podle 663 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění, uzavřená mezi Vysočina kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava zastoupená:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Obec Bořetice, Bořetice čp. 39, PSČ:

Obec Bořetice, Bořetice čp. 39, PSČ: Obec Bořetice, Bořetice čp. 39, PSČ: 691 08 NÁVRH DODATKU č. 1 - Nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Bořetice, IČ 00283037, se sídlem Bořetice č. 39, 691 08 Bořetice a Tenisovým klubem Bořetice 2012, IČ

Více

I I žďár'ao s;;z,wou. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ:

I I žďár'ao s;;z,wou. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Á I I žďár'ao s;;z,wou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: 26. 2. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 01.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál vývoj nájemného nemovitosti č.p. 28, Tyršova ulice v Písku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy V Písku dne: 29.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na přidělení bytu v areálu 13. mateřské školy, tř. Přátelství

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 02.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 21.08.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 09.11.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.09.2013 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Směna pozemků s Českou poštou s.p. NÁVRH USNESENÍ

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ DO RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ DO RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 02.05.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ DO RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.05.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Sběrný dvůr Svatý Václav, Písek - dodatek ke smlouvě o dílo č. 1. NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. o nájmu nebytových prostor. Slovanské náměstí 165, Trutnov IČO:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. o nájmu nebytových prostor. Slovanské náměstí 165, Trutnov IČO: NÁJEMNÍ SMLOUVA o nájmu nebytových prostor VLASTNÍK NEBYTOVÉHO PROSTORU: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov IČO: 278360 SPRÁVCE NEBYTOVÉHO PROSTORU: SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA PRO

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.08.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR KUJCP00RGLCE SN/OHMS/121/10 Pronajímatel Jihočeský kraj se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice zastoupený Ing. Bc. Jiřím Fidlerem, vedoucím odboru

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29.02.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 DNE: 9. 10. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1242/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 12.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Podchod pro pěší v Písku - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 06.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 27.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Inflační doložka NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města a) schvaluje b) schvaluje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh nové Dohody o poskytování zimního stadionu v Písku - změna

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 21. 10. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 14.12.2011 03.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4097/6 v k. ú. Modřany na Obchodním náměstí

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4097/6 v k. ú. Modřany na Obchodním náměstí MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-165-001-18 ze dne 16.4.2018 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4097/6 v k. ú. Modřany na Obchodním náměstí Rada městské části 1. s c h v a l u

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

I I tm.,..,os.;z."'ou

I I tm.,..,os.;z.'ou Á I I tm.,..,os.;z."'ou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽóÁR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 88 DNE: 23. 4. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1519/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 01.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě mezi městem Písek a Městskými službami Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města Dodatek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 31.08.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 710 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 710 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 710 ze dne 17.10.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 3961/6 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc. č. 3961/6 v

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Nájemní smlouva o nájmu pozemků

Nájemní smlouva o nájmu pozemků Smlouva č. Nájemní smlouva o nájmu pozemků Smluvní strany: Město Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem: Poděbrady I, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 zastoupené starostou města PhDr. Ladislavem Langrem bank. spoj.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Byty a prostory sloužící podnikání

Byty a prostory sloužící podnikání Á I I iďár NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 79 DNE: 18. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1348/2017/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.03.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.10.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.10.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 7.1.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ CEROK, z.s. Písek žádost o odpuštění poplatku za provozní náklady NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 14.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 04.05.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 20.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.09.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dofinancování projektu Výstavba umělého osvětlení hlavního hřiště v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.12.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.09.2013 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH

Více