1DCL.<=5A 9E63/ 9O/F ' F=I.33!53I!K3I (BF6. +D3BR. V 65,42%= %/31J 1DCL.<=5A 9E63/ 9O/F ' F=I.33!53I!K3I (BF6. +D3BR. V 65,42%= %/31J B DE5>B - PDF">

+A12"B 4.A +",-A2024 +A12"B 4.A C5/2>B DE5>B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Transkript

1 9FG63 ":4<3H%6LO <O -)122<O -!LRE6O" >1DCL.<=5A 9E<B3I.!FF-.?3<.+KO = : >63/ 9O/F ' F=I.33!53I!K3I (BF6. +D3BR. V 65,42%= %/31J<B3H: ? = : " 323 V 34,58% = CLL55SDE/A +D3BR.: " 373?3<.+KO = : 563/ 9O/F ' F=I.33 V 65,42% = 654.2?ER<31J<B3H: ?.9.+. = : " 323 V 34,58% = CLL55SDE/A +D3BR.: " 373 (J<6B3H: ?3<.+KO = (277.23): 563/ 9O/F ' F=I.33 V 65,42% = (327.7) +C<OLB3H: (5.)?.9.+. = (49.897): " 323 V 34,58% = (772.9) +CLL55SDE/A +D3BR.: " ?3<3L32A6G +KO = >4/3L3 9FG ?.9.+. = CLL55SDE/A +KO = ====================================================================================================== %%%. >6 C35J 631 C<IEO2D63H IE/ 1CJ<MEB FDO IBQ3<3C3OA5A, DE6K4 16N/ C31 C<3WC3L32O5-AF/ FB 6=/ 6ELBFN/ C35N/.!J/ SD=H, 6563BMEO 631 FS5631H C31 - IEM-EO 63 C<F63<EO3 63/ +C<OLB3 EO/B 7. I<M., /6O 6=/ 5. I<M., IALI. EO/B F6J 2. I<M. ECBCLG3/ 63151/SL316=/ C<3WC3L32B5-G/6=/, 6S6E, 54DQ=/ D'S5 /QG<-AF/ 56A/ C<2<. 7R 6AH C<345H, 63 C<F63<EO3 IE/ - FJ/EB FDDO LL2. 56 C35356J C31 GMEB C<3WC3L32O5EB E/N A E22<Q. C31 - F6M=<.5EB 56 RBRLO 631 FB 654/3L C31 C<3F4C631/ EO/B 6FSL31-:?3<3L.+KO = (388.85): 563/ 9O/F ' F=I.33 V 65,42% = (467.94) +C<OLB3H: (7.)?.9.+.=(69.855): " 323 V 34,58% = (242.6) +CLL55SDE/A +D3BR.: " ?3<3L32A6G +KO = >4/3L3 9FG ?.9.+ = CLL55SDE/A +KO =

2 !CB5ADO/E6B S6B, A IBQ3<J 16. (IAL. 6=/ 2. I<M.), - LAQ-EO 1CSXA 2B 6A IBDS<Q=5A 6=/ 3<B56BFN/ C35356N/ F6J 6A/ 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH. 9<F63<EO3 C<35QG<EB 6KOIB - CFG63 7 ADE<N/ "*NDA-$.8S<FA" C31 - C<2D63C3BA-EO 636ELE16O37.DE<3631 %31LO31. # 51DDE63M. 2B FJ-E 6KBIBN6A EO/B 5. I<M. %. >4DQ=/ DE 63/ C<3WC3L32B5DS C31 FJ/EB 2B63 CFG63 16S GMEB 6 EK.H:!53I = 7.. &S563H = 7.. (BF6. +D3BR. = 3.. UJ5EB 6=/ 51DQ=/BN/ C31 GMEB, 63 FS563H 2B63 CFG63 16S /L4E6B =H F3L34-=H: +E<3C.!B5B6.<B3 = 2.. : 96.5A +-./-*NDA-$.8.-*NDA-+-./ YE/3I3MEO = 7.5. : >6A/ *NDA=3.,56A/ $.8.=7.2. YE/2.5EBH = 7. : YE/J2A5A CS 63 OIB3 C<S5=C3 C31 EO/B %6LSH 1C3FEODE/3H 563 QS<3 (E6Q. DE C34LD/ = 7.3. : 934LD/ *NDA=5., 934LD/ $.8.=8. (315EO-9B/F. = 5. : *NDA=2., $.8.=3.!56B6S<B = 7.. : *NDA=4., $.8.=6. # KO 6=/ E<3C3<BFN/ EB5B6A<O=/ RJ5EB 631 'AD35BE1D. $4L31 2B 6A/ C6.5A +-./-*NDA-+-./ /G<ME6B 2B 63 C<F63<EO3 56BH 7. I<M. >1/ECNH 3 IBM=<B5DSH 631 FS5631H - EO/B: +A12"B 4.A +",-A224 +A12"B 4.A C5/2>B DE5>B +E<. EB5B6.<B YE/3I3MEO YE/2.5EBH LD/ 5. 8.!CB5FGXEBH 2. 3.!56B6S<B , C35356J C31 C<3F4C631/ EO/B: 2.8. V 7 = 4% 4.2. V 7 = 6% ;H EF , 2B63512FEF<BDG/3 CFG63 A DBF6. D3BR. /L4E6B =H EK.H: 8

3 ?3<3L32A6GKO = V 4% = 7.2.?.9.+. = V 6% = CLL55SDE/A +D3BR. %%., 563BMEO E5SI31 C31 EFIOIEB 63 C<F63<EO3 EO/B, 2B 63/ %34/B3 2.. I<M., 2B 63/ %34LB3 7.. I<M. FB 2B 63/ I<M., 563BMEO FS5631H C31 IGME6B EO/B, 2B 63/ %34/B3 3.. I<M., 2B 63/ %34LB3 2.. I<M., 2B 63/ I<M. FB 2B 63/ >EC6GDR<B3 2. I<M., 563BMEO 16J - F6M=<A-34/ 56 RBRLO =H F3L34-=H: 9FG63 "*NDA - $G 8S<FA" >1DCL.<=5A CE<B3IBF.H EFF-J<B5AH!53I!K3I (BF6. +D3BR.?3<3L.+KO= ( ) 563/ CO/F ' F=I.33 4% = (4.) %34/B3H (7..)?.9.+.= (67.77) " 323 6% = (6.) +CLL55SDE/A D3BR. " 373 %34LB3H H ?3<3L.+KO= " 33 4% = ?.9.+.= " 323 6% = 3.. +CLL55SDE/A +D3BR. " 373?3<3L.+KO=( ) " 33 4% = (2.) (5.)?.9.+.= (3.58) " 323 6% = (3.) +CLL5SDE/A D3BR. " 373?3<3L.+KO (67.797) " 33 4% = (8.) >EC6GDR<B3H (2.)?.9.+. (72.23) " 323 9

4 6% = (72.) +CLL55SDE/A +D3BR. " >4/3L3?3<3L32A6GKO = FG ?.9.+. = CLL55SDE/A KO = =============================================================================================== %%%. >63 C<JIEB2D 16S C<315BJPE6B 6ELBFJ 63 C<2D6BFS FS563H / EO/B DBF<S6E< C31 C<3WC3L32O5-AFE FB =H EF A DBF6. D3BR. / EO/B DE2L46E<A. +C36GLE5D, / C<3F4C6EB IBQ3<J I<M. 563?.9.+. C<3H CSI35A, DE6K C31 C<3WC3L32O5-AFE FB 631 C<2D6BF34. )C=H FB 56A/ CE<OC6=5A 631 C<3A234DE/31 C<IEO2D63H, G65B FB 5' C<F63<EO3 IE/ - C<3REO 5E FJC3B IBS<-=5A 6=/ C35356N/ C31 EOME C<3WC3L32O5EB F-NH FB 6=/ C35N/ C31 GM31/ C<3F4XEB, IEI3DG/3 S6B, 6 3<B56BFJ C35356J - IBD3<Q=-34/ DE 6A/ 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH. #457=>,6?4 F 9<F63<EO3 C<35QG<EB F<31PBG< 75 ADE<N/ C31 - C<2D63C3BA-EO, CS 24 'EFEDR<O31 '95 DGM<B 7 %/31<O31 '96.,3 CL3O3 - C<35E22O5EB 6 LBDJ/B 6AH >D4</AH, 6AH &=//C3LAH, 6AH UJ</H, 6AH )IA5534 FB # 51DDE63M. 2B 63/ FJ-E 6KBIBN6A /G<ME6B 5E 6. I<M. %. +/DE/SDE/ G53I 6. V 4 J63D : 24.. &3563H RJ5EB C<3WC3L32B5D34 : 77.. (BF6. D3BR. C<F63<EO31 : 7.. ) IBM=<B5DSH 631 FS5631H - EO/B: +A12"B 4.A +",-A224 +A12"B 4.A C5/2>B DE5>B (E6Q3<J DE C34LD/ 7. (+CS KE/3I3MEO3 563/ 9EB<BJ FB ECB56<3Q.) YE/2.5EBH 4. (YE/2SH!LLA/H 1C3FEODE/3H 563 QS<3)

5 $16.!6B<EO 3.. (75.. V 7/5 C<35E22O5EBH) 72.. (75.. V 4/5 C<35E22O5EBH) 'BJQ3< < 6 C35356J C31 GM31DE EO/B: 4.. V 7 = 23,53% 73.. V 7 = 76,47% >1/ECNH 2B 6A/ F<31PBG< 16. A D3BR. 631 C<F63<EO31 C<3WC3L32B56BFJ /L4E6B =H EK.H:?3<3L. KO = V 23,53% = ?.9.+. = V 76,47% = CLL55SDE/A +D3BR. %%.,3 C<F63<EO3 2B 6A/ F<31PBG< 16. EFIOIEB 563BMEO E5SI31 63/ 'EFGDR<B3 631 '95 KOH 22.. I<M. FB 63/ %/31J<B3 631 '96 KOH 7.. I<M. +/6O563BM 6 563BMEO FS5631H C31 IGM-AFE EO/B, 631 'EFEDR<O31 '95 5. I<M., 631 %/31<O31 '96, 76.. I<M. FB 631?ER<31<O31 '96 5. I<M., 563BMEO 16J - F6M=<A-34/ DE RJ5A 6A/ ADE<3DA/O GFI35.H 631H, =H EK.H: 7. :B 6A/ IBMEB<B56BF. CE<O3I3 '95 >1DCL.<=5A 9E<B3I.!FF-.!53I!K3I (BF6. +D3BR.?3<3L.+KO= / CO/F ' F=I.33 V 23,53% = 'EFGDR<B3H ?.9.+.= "

6 V 76,47% = CLL55SDE/A D3BR. " ?3<3L.+KO= ?.9.+.= >4/3L3 CFG B63 G63H 95 +CLL55SDE/A +KO = =================================================================================================== 2. :B6A/ IBMEB<B56BF. CE<O3I3 '96!53I!K3I (BF6. +D3BR. >1DCL.<=5A 9E<B3I.!FF-.?3<3L.+KO ( ) 563/ CO/F ' F=I.33 M 23,53% = ( ) %/31J<B3H (75..)?.9.+. ( ) " 323 M 76,47% = ( ) +CLL55SDE/A D3BR. " 373?3<3L.+KO ( 99.73) " 33 V 23,53% = (777.65)?ER<31J<B3H (5.)?.9.+. (77.947) " 323 V 76,47% = (382.35) +CLL55SDE/A +D3BR. " >4/3L3 CFG631?3<3L.+KO=(3.9.85) 2B63 G63H ' (75.5.)?.9.+.= ( ) +CLL55SDE/A +KO=( ) ===================================================================================================== %%%. >63 C<JIEB2D 16S C<6A<34DE 6BH EK.H I43 BIB3D3<QOEH: ),3 DBF6S CFG63 /<MOPEB FB /6ELEBN/EB , IALI., /3L3FLA<N/E6B 5E I43 IBQ3<E6BFGH IBMEB<B56BFGH CE<BSI31H. >6A/ CE<OC6=5A 16., 36<SC3H 1C3L32B5D34 F-NH FB A CEBFS/B5A 6=/ IEI3DG/=/ 56 RBRLO, -2O/E6B SC=H /L4-AFE C<CJ/=. 12

7 >ADEBN/31DE S6B, 6 C<2D6BFJ 563BMEO E5SI31 FB FS5631H 6AH M<.5AH '95, - LAQ-34/ 1CSXA 2B 6A/ IBDS<Q=5A 6=/ 3<B56BFN/ C35356N/, DE 6A/ 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH 631 '95 FB DS/3/. +/6O563BM 6 C<2D6BFJ 563BMEO 631 '96, - LAQ-34/ 1CSXA 2B 6A/ 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH 631 '96 FB DS/3/. R), 6ELBFJ G53I 631 CFG631 EO/B DBF<S6E< F6J 7.. I<M., 16N/ C31 C<3WC3L32O5-AF/ FB 51/ECNH C<3F4C6EB IBQ3<J 563/?.9.+. C31 GMEB.IA C3I3-EO. )C=H 56 C<3A234DE/ C<IEO2D6, G65B FB 5'16. 6A/ CE<OC6=5A, 63 C<F63<EO3 IE/ - FJ/EB FDDO IBS<-=5A DE 6A/ CE<B3IBF. EFF-J<B5A, LLJ O/EB DE 6A/ EFF-<B56BF. I.L=5A 631 '96. #457=>,6?4 G!J/ 1C3-G531DE S6B, 63 C<F63<EO3 6KBIO=/ 2, F6J 6A/ IBJ<FEB 6AH M<.5AH 7995, C<2D63C3OA5E 6 6KOIB "CFG63" C31 /QG<-AF/ 56 C<3A234DE/ C<IEO2D6 (+, U & :) FB 3B E/G<2EBEH C31 GF/E (IAL. 1C3L32B5D3O, F6M=<.5EBH, 1C3R3L. IALN5E=/ F.L.C.), EO/B SC=H 16GH /L4-AF/ 56 ECO DG<31H C<IEO2D6, 6S6E, 2B 6A/ IBDS<Q=5A 6=/ 3<B56BFN/ C35356N/ FB 6A/ 6F63C3OA5A 6=/ IBQ3<N/ F-NH FB 6A/ 3<-. 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH, - C<GCEB / FJ/EB 6BH FSL31-EH E/G<2EBEH, LDRJ/3/6H 1CSXA S6B: C<JIEB2D + 63 ECBCLG3/ FS563H 6=/ 2. I<M. /G<ME6B CS 6A/ &3B/S6A6, C<JIEB2D U A IBQ3<J 631 FS5631H 6=/ 3. I<M. Q3<J 63 FS563H C31 C<3G<ME6B CS 6<O6EH MN<EH, C<JIEB2D : 63 54/3L3 631 FS5631H DGM<B 37/72/95 C<3G<ME6B CS 6A/ &3B/S6A6. 7.?S<3H C31 C3IS-AFE DE RJ5A 6 C35356J C31 C<3WC3L32O5-AF/ "(BF6J CFG6 7995" >4/3L3 E5SI=/ >4/3L3 FS5631H CS &3B/S6A6 >4/3L3 FS5631H CS,<O6EH VN<EH >1/3LBFS &S5631H (BF6. +D3BR.?.9.+. C31 C3IS-AFE :4<3H%6LOH <OH-)122<OH-!LRE6OH 7/2-25/2 *NDA-$.8S<FA 2/ /7 &<31PBG< 25/72/ /7/

8 2.,F63C3OA5A 631 QS<31 DE RJ5A 6 3<B56BFJ C35356J (E RJ5A 6 C35J 631 C<3A234DE/31 CO/F, 6 3<B56BFJ C35356J 2B 6 DBF6J CFG EO/B: S FS5631H : V 7 =55,47% S FS5631H : V 7 = 44,59% CS &3B/S6A CS,<O6EH VN<EH >1/ECNH A 51/3LBF. D3BR. 631 C<F63<EO31 2B 6 DBF6J CFG /L4E6B =H EK.H:?3<3L.KO = X 55,47% = ?.9.+. = X 44,59% = CLL55SDE/A D3BR. 'ALI. 63 C<F63<EO3 6KBIO=/ 2, CS 6 "DBF6J CFG6" , C<GCEB / C3IN5EB ECBCLG3/ QS<3, I<M. ( ).,3 C35S 16S - DE6QE<-EO 56 L3BCJ QB<34DE/ C35J (F=I. 687 E/64C31 94) 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH C<3FEBDG/31 / 2O/EB A 6F63C3OA5A 631 QS<31. >ADEBN/31DE S6B, FEF<BDG/3 C<JIEB2D C<3F4C6EB DE2JL3 C35S 631 C<3H CSI35A QS<31 2B 63/ LS23 S6B, CS 63 CFG63 6AH F<31PBG<H 56A IBMEB<B56BF. CE<O3I3 '95 1CJ<MEB 63 54/3L3 6=/ E5SI=/ M=<OH / 1CJ<MEB 5MEIS/ F-3L31 FS563H. 9.,GL3H, IBE1F<B/OPE6B S6B, 3 C<CJ/= 6<SC3H 1C3L32B5D34 2B 6A/ CSI35A 631 QS<31 - EQ<DSPE6B 5E CFG6 C31 C<2D63C3B34/6B CS 7/3/95 FB EQEK.H. )53/ Q3<J, 6 CFG6 C31 C<2D63C3B.-AF/ F6J 63 M<3/BFS IBJ56AD CS 7/3/95 DGM<B 6A/ GFI35A 6AH C<345H, EQS53/: )563 5ME6BFS Q3<3L32BFS 563BMEO3 GMEB 1C3L32B5-EO QS<3H, DE 6A/ DG-3I3 C31 O5M1E C<B/ 6A/ 6<3C3C3OA5A 6AH IBJ6KAH ( 6AH C<2<.2, 631 J<-<31 35), 3 QS<3H 16SH C<GCEB / C3I3-EO 563 'ADS5B3, E/N 56A/ CE<OC6=5A C31 GMEB C3I3-EO IE/ ECB56<GQE6B, R) GM31/ EQ<DS5EB IBFS 631H 6<SC3 IBM=<B5DS 6AH DBF6.H D3BR.H 5E 1C2SDE/A FB 5E CLL55SDE/A 6S6E 3B 61MS/ IBQ3<GH C31 C<3F4C631/ 5E 5MG5A DE 6A/ EQ<D32. 6AH DE-SI31 C31 /L4E6B /=6G<=, 16GH - IBF/3/B5-34/ DE 6A/ EFF-<B56BF. I.L=5A 631 G631H &*%U!> +$,%:*+?) ) 8?89)8*:)> )%&)$)(%&;$ ) 9<3T56JDE/3H :<DD6EOH '#(.:!;*:+&)9)8")> 14

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - Oslavany Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I.

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - Oslavany Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016 Troubsko dolní ± 404 ± 154, letovisko (z), město ± 430 Rapotice ± 431,

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

Š É Á á á é č ě ž é ž á č ž é ě á ž ě č é č č ž č á Ž ě Í ě ž áž ě ž ň á ě ž á ž č á é é ě é á ě č ž á é é ě é é ě é č ě é é é á á ž á ž é á Š é Ž ž é č é á á á á ď č á Š é á ěž á č č ě ě é č ě ě é á Ž

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

Téma mìsíce: Situace kolem menz

Téma mìsíce: Situace kolem menz È P, ø L 2008 4., 2. ://..b.z/f R D A K M é : S z á 10 DE! S D Rz K S ú I Aj. Z é é j jž é øáš š š bbé (fá). Náš j z, z ž j j bz šéf. Dfá, ž b ý z j. J j jž z, š á b Pø á ø. K b záj, j øá š wb. Pø, ž j

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ý Č Í Ž ě áť á á é Í č Ť é Í č č Ž á é šš éč éš ÍÁ Ť ž ě á é á áť Č Ť š á čá č Ť čš ž á á á ě é šš é č Óš á Ť Ř číš Í ž ě Ó š á Ťč š Ó č Ó Ó áť á Ó á é á ě é šš éč é š Ž á é á é ť ť ž ě Ó Žš ř š á ŠéÍ

Více

č ž č Ď ž ř žď ž ž š š č š č š ž č ď ž ž č ú š ž č Á č č ž ď ď ž ž š ž ž ď š š ž ž ž ž č š ť š Č ž š ď ž š č Í Í š ž Á Í ž Š ď š ď š ž č č ž ž ď š ž š ž ž ž č ž ň š Í š č Ď ž š š ď č ž ť Á č ž č ž ť š

Více

"#$$% &%'%'( !"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)!

#$$% &%'%'( !#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! ! "#$$% &%'%'(!"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je

Více

Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Mercedes-Benz Actros Nový

Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Mercedes-Benz Actros Nový Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Model: Mercedes-Benz Actros Nový Typ vozidla: 1843 LSnRL Baumuster: 96340612001 Druh vozidla: Tahač návěsů se vzduchovým odpružením zadní nápravy, nízký rám, Lowliner

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

É á á á č á áž ů ů š é á á é á á é á ě á ě á á áž ů ů š é á á é á ů č á č á ů ý ě ú á á ě á č á ů ý ě ú á ů ě é č á ě ě á ě ň á č ú ě á á ě á ě ě ě é á ě ň á č ú ě á ů č č ě é á č á ý ě ě á á á á ě Č ě

Více

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99-

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99- 1999 !!" # $%&'()*+,-'.% /(%'01.- &'(23'.- /(45.- &'(-'6.%. &'%7*(!1'(%8#9%9'0!8: C26 (+8:;'.%)*+,

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém Systém 200V Systém 100V S VIPA SPEED7 Technologií je systém 300S nejrychlejší řídicí systém na světě programovatelný se Siemens STEP7. Paměť pro program a data je integrovaná v základu SPEED7 CPU. Díky

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

ž í í ý í š í í ý ů í í ů á í ý í ý ů í é í é á í č ě ý ýú ů íý ě í ů í Ž í ů ě ě éů ěž í íž č é ě í á í ě í á č í ě í á í ě ý á áš í á ě é é á č ěá Ž

ž í í ý í š í í ý ů í í ů á í ý í ý ů í é í é á í č ě ý ýú ů íý ě í ů í Ž í ů ě ě éů ěž í íž č é ě í á í ě í á č í ě í á í ě ý á áš í á ě é é á č ěá Ž ž í í í Á á á áš íú í í Ž í í š á ě ě á ě á ě á á á í Ž í á áš í á í ó á í ž á á á éč á í ž íá áš í á ě é é Ž í í ú í á á í á í í á ě í é í ě ší ů á á í á á áš í áš ě á ě é Ú í Ú í é áš íú í ě á áš á ě

Více

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. ODSTÍN SKUPINA CENOVÁ SKUPINA ODRÁŽIVOST A10-A BRIGHT A 1 81 A10-B BRIGHT

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

ě Í š Š Á ě Ť ěť é á é í ě é ň š Ž ď ž ž š ž é ě č á Ť á á á áž íš é č é í á ž í á á ě ž í ž é í á š ě ť á é í í á í é ě é í á í í ž č í í ě é Ť č Ť ž é á á í ě í č í Ť ě ň áší ěž č á í á ž Ž ěž ř ě ě

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali. Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.cz Ředitel Základní školy a Mateřské školy Skorošice, příspěvkové

Více

5:05 5:05 5:30 5:35 5:40 6:05 6:10 6:19 6:35 6:40 6:50 7:15 7:15 7:25 7:45 8:00 8:15 8:45 9:45 10:45 100 Brno,, Autobusové nádraží

5:05 5:05 5:30 5:35 5:40 6:05 6:10 6:19 6:35 6:40 6:50 7:15 7:15 7:25 7:45 8:00 8:15 8:45 9:45 10:45 100 Brno,, Autobusové nádraží Linka 729: Přepravu zajišťuje: BDS-BUS, s.r.o.,vlkovská 334,595 01 Velká Bíteš 129 131 103 101 105 7 109 11 181 115 117 119 121 23 71 193 127 29 137 33 35 19 21 fg fh fg fh fg fg fg fg fg fb fa fg 5:05

Více

14 14.1a 14.1b 14.4 14.5 14.2 14.3 N 14.1a... 2 1 0 14.1b 14.2 14.4 4,5 14.3 14.5 Gb 6,3x16 39 19 19.1.2 19.1.2 19.1 19.1.7 19.1.8 19.1.9 19.1.1 19.1.4 19.1.5 19.1.6 19.1.9 19.1.1 19.1.4 19.1.5 19.1.6

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ř á Á Í Á Í É Ž ÁŽ É á é é Č ř á č á ť é řá á á Ž Š ň Č ň á ý Ž š Č ř š Č á Ž ď á á č Í ý ř ř č á á ř á ý čá č č š á á úř ň ý ú ř š é čá ř š ýš é é á ú é é ú é ý Ř ý ý ř ý ů čá ý š ř č é á č ýš ř á č ýš

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

ď š Ú Ž é š š ě ě ě ě ě Ž š Ž ě ě š ť Ú ěš ě ě é š ě Ž ěš ě š é ě š š š ě ěš š Ž Ž é ě ě ě ě é é ě ě é ě Ú ě é ě é ě ť é É Š ě é š ě Ž é é é é ě ě Č é š Ž š š é é Ž š é ě Č š ě ě š ě ěž é é š é ěž é Ž

Více

Brno - Velešovice - Rousínov - Komořany - Podbřežice - Letonice - Bučovice (I. část)

Brno - Velešovice - Rousínov - Komořany - Podbřežice - Letonice - Bučovice (I. část) Brno - Velešovice - Rousínov - Komořany - Podbřežice - Letonice - Bučovice (I. část) Linka 729602: Přepravu zajišťuje: VYDOS BUS a.s.,jiřího Wolkera 416/1,682 01 Vyškov (spoje 1 až 37,61,71 až 77,83,91

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

á á á š á á á š é č éš á Š šš ý č ě á š á Š šš ý č žá ů š ž á Š šš ý č žá š é Ť š ý č ý Š ě ě Ť ý ě š ě á á á é ě ě š é ě Š ě á á ě č ě ý ěž éš á á ě

á á á š á á á š é č éš á Š šš ý č ě á š á Š šš ý č žá ů š ž á Š šš ý č žá š é Ť š ý č ý Š ě ě Ť ý ě š ě á á á é ě ě š é ě Š ě á á ě č ě ý ěž éš á á ě áš ý á š ň ý á á á é á č š š é Í á é á á Ť č č č č á š á š Í ě á Ť ó ě á á š Í č č á Ž ě č č ě č č č č ě ě é Č áš ě ů š á ň š á ě á á č é á č ý ů Š Š š ě č ě Š žá Š á á á š á á á š é č éš á Š šš ý č ě

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

č é ž Ý č é ž é é ž é é č Ú ž č é ž é Ž é é ť č ť ž ť ž é č é é ž é é é č é ž ť č ž é ž ž ž é č č č č ž é é č é é ž č é ž é ž é ž é č é č č č é é é ž ž é č č č č ž ž é ž é é é é é č č é ž Ž č Ž ž č ž ž

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,-

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,- V L A IM Í A I A Č C H A V LK A Ř Á B K Nb d d d9 bd d b FAN INÁM IV U! q 99 99 NJCNA 9 MB 99 99 NJCNA 99 99 99 NJCNA NJCNA MB é é č ZAKU JMH I I I č b j d Č b h M b F ýd d č é b é č éh d óě h g d CLL

Více

Á é é Í ť š Š é ž ú é é Í é é ů ů ď ú š ů ď Ú ú Í Í é Ú Ů é Ú é Í ď ď ú Á Í Á ž ů Š é é ž é ú ž š š ž ď ž ďš ů Í ť ď ú Ú é é ž ú é ů é ú š ž é Í é š Ť é Ú ó Í é é ú ů š ž ž é ó é š Í ž ď ž ď š Ť ď ď é

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

Č á á á Ž á š Í á ě ň č á Ť á á é š Ť ě é ž čá Ť Č Ť ě š é é á á á č á ě á š á é ě ž á á š é á á á č ě č ě č á Ž ě é ě á Ž é Í ě š á ě á ž Ž č á á ě é č é ě á á ě á č á á Í á ě ě š ě Ž Ž ž ž Í ě č Ž éč

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

ů ů ů ď č ř ě š ž ď ž ř ž ř ě ů ě ů ř ř ě ě č ž ž š ž ž ř Ú ř ř ě č ž ď ž ú ů ů ú ž ě ř ě ě ř ě ě Ž ě ů ů ě ě ř ěř ř č ů ů č č ž Ř Š ř ě š š ř š řů ě ž č š ě š ř ě š ě ž ř ě ř ř Í š ě ž š ů ů č ě ř ž ěť

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (dále VaVaI), jejich sdružení a ústřední

Více

č ě č Ú Ý Č Č č č č č Ú ú

č ě č Ú Ý Č Č č č č č Ú ú ú ú Ř š Ú č Ú Č č Ú Ú č ě č Ú Ý Č Č č č č č Ú ú Á ú ú Ě É ú Á ú Á ú ů ž ú č Á č Ě Ý Ř ú É Ě ú Ý ů Ř ú Á ž É Ř Ú Í Ř É Ť Á Á č É Ř Á č š ě ž ž š ě š š ž ŘÁ Á Á ŘÁ Á ž Ě ž Ú É É Ř Ě ž Ý ž Ř ž Ř Í Í Ž Í Í

Více

Ť Ř Ď Á ž ÉÉ Ř Ú Ť É É ď Š Ě Ť ď É Ú ď ď šď Ě ď É É ď É É š ď š É Ě ď ÁŘ É É Ť ú Á Ě ď É É É ď ú ó Š É ó ď Ě É Ě ó Ť ď Ř É š š ď ó É É Ó Ť Ť Ť Š Ř č ď ň š ž Ž ú Á Ž ň Ž Ž š úč ň Ž Ž ú š ů úč ů Ž ú Š č

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Blue Grass,s.r.o. Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Blue Grass,s.r.o. Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení CB15-A4 X363dn+drawer 250 rychlost tisku 15 33 nastavení počtu kopií 1-99 1-999 čas první kopie 10 8,5 paměť 64 MB 128 kapacita papíru 500 550 počet zásobníků 1 2 výstupní kapacita 100 150 rozměry papíru

Více

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č ž ž č Ý ť ž ž Ó š á ď č č č ž Ó á ě é ě ž á ě š á ěč ě á ť ž á ď áš Ť ď Ž ď á š é é é á ž ď ď ďč á ž š ď á á é č č é é á ť ž ň ěď á é Ž á ž ď á ě Ť á ž é é é ě ě á žá žď é ě áť é á Ž č č é Ý ď ě é é ě

Více

300S. vysokorychlostní řídicí systém

300S. vysokorychlostní řídicí systém vysokorychlostní řídicí systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept rozšiřitelný řídicí systém. tralizované automatizační aplikace ve výrobním a procesním průmyslu sahající až k nejvyšším rozsahům

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A PZLÚ - číselník VZP (v.811) Platnost: od

HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A PZLÚ - číselník VZP (v.811) Platnost: od Ě VYÁBĚÉ ÉČIVÉ ŘÍVKY ZÚ - číselník VZ (v.8) latnost: od. 7. K Z ES F BEI SI B VY ZE Z ZE Z 0059399 0,9% SI IE VES FS B BE 0003344 0.9% SI IE WE F JE FESEIS 00348 0.9% SI IE WE F JE FESEIS 003483 0.9% SI

Více

é ě č é ě š á á ž á á é čá š á š č éě á ě á š č é ě ě é á Ť š Ť ěž ě é Í ž Í č š Č á Í á é é ě š ě é ěš á ž Í ě Ť č é ě á ě č Í ž ě č Ť á á é ž ě č á é Ť é š é ě č Ť ě Ř š č š š á ě é Í ž Ť éč č Í ě ě

Více

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

Návod pro editaci LIN souborů

Návod pro editaci LIN souborů Návod pro editaci LIN souborů Obsah: Seznam tagů:... 1 Vugraph... 1 Oddělovače... 2 Textové a editační tagy... 2 Barvy... 4 Rozdání... 6 Dražební tagy... 7 Sehrávka... 7 Příklad... 8 Seznam tagů: Soubor

Více

Královo Pole, nádraží - Kuřim, železniční stanice

Královo Pole, nádraží - Kuřim, železniční stanice Linka 7290: Přepravu zajišťuje: ČSAD Tišnov, spol. s r.o.,červený Mlýn 1538,666 01 Tišnov (spoje 3 až 65) Linka 7380: Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna, a.s.,hlinky 151,656 46 Brno (spoje

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

č á š ý á čš á á é á č š ř é č á á š á á á á š ř š Í Č á á é ě č č č č ú ř ě č č šť á ě ý ů ě á á é š á á á á č ř á č ř š á ř šš é é ě á á š ý á ě ě š ř ů á š Š á á ř é á é š š ž Ť Č á á š é ř š š ý Ť

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

Znojmo: Nová nemocnice - Pražská - Železniční stanice - Družstevní - Dobšice (I. část)

Znojmo: Nová nemocnice - Pražská - Železniční stanice - Družstevní - Dobšice (I. část) Znojmo: Nová nemocnice - Pražská - Železniční stanice - Družstevní - Dobšice (I. část) Linka 835: Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.,dobšická 36976,669 02 Znojmo 87 1 3 5

Více

Í č é ú ú ď š á ú ú Í č Í č é ž š é á é Í é ě ď á úď Ů ě č á ě ě á é ď Í ě é č á Ž ě á Í á ď ě ě é ň é ž é ě ě ě á á á Í Í áš ě č Í ě Ů ž á á Í é é á

Í č é ú ú ď š á ú ú Í č Í č é ž š é á é Í é ě ď á úď Ů ě č á ě ě á é ď Í ě é č á Ž ě á Í á ď ě ě é ň é ž é ě ě ě á á á Í Í áš ě č Í ě Ů ž á á Í é é á á á é ď ě é á ť ě é ďá á á č Í é ď š ě á á É ž č ď š š é ě é ď ď é ě ť š č á ě ď á ě é č ě ě á é č é Ů ž č ť čů č š ě š ě é é á é š š č ť áí Í č ť é č ď é ž á ě á á ě ě ě š á á ě ž é č Í ž č ž é é éč á

Více

Dívka e-fektu. Sudoku a DeFekt. Hudba z FEKTu Kulinářské okénko. Kulturní okénko. Zuřivý fotograf. Téma čísla: Realizační tým Dívky e-fektu

Dívka e-fektu. Sudoku a DeFekt. Hudba z FEKTu Kulinářské okénko. Kulturní okénko. Zuřivý fotograf. Téma čísla: Realizační tým Dívky e-fektu Č P ť, ť ř K 2009 4., 5. ://..b.z/f é : Rz ý D -f K é D -f SDENI Hb z EK Kářé é S D Zřý ff PRO SDENY S ú I Aj š, ý ž, zšé j é š á řáš š -f. P b ý, b é 53 Hb z EK. Dfá, ž á b b. M b, ž řš b ž z zřj ý ž

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. května 2015 č. 329 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března 2015 do 31. března 2015 Vláda I. souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Í Ý é Č Ú Č Í Ý úč č ž ě é č ě é ů é č Ý Á É Č Ž ě ž č č é č é ň ěž é é č ě č ě é ů é ž é ú ě č ž č ěž č ěž č ěž ů ěž ů é Í é ú č č ě ž é é š š é š ú ů Č Ú č úč ů č č é ů č ě ž é Ž ž é é č č č é ú é žň

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

>I=D K>LFHLO HJEBH=?AHFJK4LH?A FH=LO 2ADA@=DH=E?DJ=J 5EAJAO *8AN 4 AIHD=IKIF@LIJ=LKT&AJHD=ILD LOI] 4=@E==JHIIKLEIIJE )=JHIH@E=FJA55*! AJH=@E==JHIIAJLF>=JI?DA?D " 812===JHIH@E #,ABE?EJFHK?DOF=JE $ EJEF=JHEFHIL35IJ

Více

ŠKOLNÍ DEN PRÁZDNINY DOVOLENÁ

ŠKOLNÍ DEN PRÁZDNINY DOVOLENÁ 0 1 Náměstí Míru af 25H 40H 55H af 25H 55H af 25H 55H af af 3 Na výstavišti ag 10H 25H 40H 55H ag 25H 55H ag 25H 55H ag ag 5 Václava Klementa ah 10H 25H 40H 55H ah 25H 55H ah 25H 55H ah ah 7 Městský stadion

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

é ě č é Ž á č ž á č č á č ý Ž á á Ž á á á á á ř ě ěš é Ž á ý ě á č Ž á á Ř Ú Č é Ž ář é č á á č á Ž ý č é č á é ř á á č ý ý ý ř é á á ř ň ř é á č ř é á é ř č é č á č ř š á é č á á ý ř á ř é á Ž á á á á

Více

CENÍK 2015 PŘÍSLUŠENSTVÍ. OBSAH a PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CENÍKU

CENÍK 2015 PŘÍSLUŠENSTVÍ. OBSAH a PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CENÍKU Platnost ceníků prodloužena do 31.3.2016 OBSAH a PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CENÍKU STRANA AF Těžká kalová čerpadla pro ČS a ČOV 2 AL Drenážní čerpadla v lehké a těžké variantě 3 BF Klasická kalová čerpadla pro

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

Výzva k podávání návrhů. na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů. a na členy expertních panelů

Výzva k podávání návrhů. na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů. a na členy expertních panelů Výzva k podávání návrhů na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů a na členy expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem,

Více

Č Š é ď Ť č é é ý Č Šý Í Í š č ů čť č ó ť Č Í ýó ú ď ů Č Ť Ť ď ó ť ýó ý é ú ý Í é Ý Í ý ý š ý Ž ý ů Íé š š Í ý ů č ň Ú ý ý Í é ý č ú Š úč č č Í ý ů ď ů Č ó ť ó ó š Ň ý é š é Íé Č š š ó é Š č Š ť š š ýš

Více

á ě ř é á č í ř á í ď í ě čů ř á í ď í á č á č í á č ř á í í ď í ú í á ý ů ý ů í ý ě ý ů ěř í ď í ě čů í Ž í í í ý ě ě í ď í éá ý á í Ť íúč í ě á í ř

á ě ř é á č í ř á í ď í ě čů ř á í ď í á č á č í á č ř á í í ď í ú í á ý ů ý ů í ý ě ý ů ěř í ď í ě čů í Ž í í í ý ě ě í ď í éá ý á í Ť íúč í ě á í ř á ý í ř á í ř í ě čů í í ď á á á č í ě č í í ě ř á í í ď í ú í á ý ů ý ů í ěř á ě čů í á čů Č á í á ě ý í ó ř ř á ě ř é á č í ř á í ď í ě čů ř á í ď í á č á č í á č ř á í í ď í ú í á ý ů ý ů í ý ě ý ů

Více

Č á Í é úř á č ě é ř é č ď č Ú č ě ý ě á ě é č č á é á á ý ú é Š ý Á Ž čá č ř š á č č řá á ř á á č č é řá á ř ř é áž á ř č Ž úč á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř é ó Ť ž č á Ť é ž ú Ž Í Ž éč á á č č é Ť ž ž š á Ž

Více

é Ž á ě á ř ž ř á ž á ě á á š éř ě č č ě ě áž é ž ý ý ě ý á ď ž ů Ž ý á ý áž ý á áž á ě ř ž é é á é ř Ž á á áž á ě ř ž é éč á éř ě ů á ů á áž áž é Ž ž é ň á ř ě á ů ě č ů é ř č č á á ř ů ý á ů ů ě é ý

Více