1DCL.<=5A 9E63/ 9O/F ' F=I.33!53I!K3I (BF6. +D3BR. V 65,42%= %/31J 1DCL.<=5A 9E63/ 9O/F ' F=I.33!53I!K3I (BF6. +D3BR. V 65,42%= %/31J B DE5>B">

+A12"B 4.A +",-A2024 +A12"B 4.A C5/2>B DE5>B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Transkript

1 9FG63 ":4<3H%6LO <O -)122<O -!LRE6O" >1DCL.<=5A 9E<B3I.!FF-.?3<.+KO = : >63/ 9O/F ' F=I.33!53I!K3I (BF6. +D3BR. V 65,42%= %/31J<B3H: ? = : " 323 V 34,58% = CLL55SDE/A +D3BR.: " 373?3<.+KO = : 563/ 9O/F ' F=I.33 V 65,42% = 654.2?ER<31J<B3H: ?.9.+. = : " 323 V 34,58% = CLL55SDE/A +D3BR.: " 373 (J<6B3H: ?3<.+KO = (277.23): 563/ 9O/F ' F=I.33 V 65,42% = (327.7) +C<OLB3H: (5.)?.9.+. = (49.897): " 323 V 34,58% = (772.9) +CLL55SDE/A +D3BR.: " ?3<3L32A6G +KO = >4/3L3 9FG ?.9.+. = CLL55SDE/A +KO = ====================================================================================================== %%%. >6 C35J 631 C<IEO2D63H IE/ 1CJ<MEB FDO IBQ3<3C3OA5A, DE6K4 16N/ C31 C<3WC3L32O5-AF/ FB 6=/ 6ELBFN/ C35N/.!J/ SD=H, 6563BMEO 631 FS5631H C31 - IEM-EO 63 C<F63<EO3 63/ +C<OLB3 EO/B 7. I<M., /6O 6=/ 5. I<M., IALI. EO/B F6J 2. I<M. ECBCLG3/ 63151/SL316=/ C<3WC3L32B5-G/6=/, 6S6E, 54DQ=/ D'S5 /QG<-AF/ 56A/ C<2<. 7R 6AH C<345H, 63 C<F63<EO3 IE/ - FJ/EB FDDO LL2. 56 C35356J C31 GMEB C<3WC3L32O5EB E/N A E22<Q. C31 - F6M=<.5EB 56 RBRLO 631 FB 654/3L C31 C<3F4C631/ EO/B 6FSL31-:?3<3L.+KO = (388.85): 563/ 9O/F ' F=I.33 V 65,42% = (467.94) +C<OLB3H: (7.)?.9.+.=(69.855): " 323 V 34,58% = (242.6) +CLL55SDE/A +D3BR.: " ?3<3L32A6G +KO = >4/3L3 9FG ?.9.+ = CLL55SDE/A +KO =

2 !CB5ADO/E6B S6B, A IBQ3<J 16. (IAL. 6=/ 2. I<M.), - LAQ-EO 1CSXA 2B 6A IBDS<Q=5A 6=/ 3<B56BFN/ C35356N/ F6J 6A/ 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH. 9<F63<EO3 C<35QG<EB 6KOIB - CFG63 7 ADE<N/ "*NDA-$.8S<FA" C31 - C<2D63C3BA-EO 636ELE16O37.DE<3631 %31LO31. # 51DDE63M. 2B FJ-E 6KBIBN6A EO/B 5. I<M. %. >4DQ=/ DE 63/ C<3WC3L32B5DS C31 FJ/EB 2B63 CFG63 16S GMEB 6 EK.H:!53I = 7.. &S563H = 7.. (BF6. +D3BR. = 3.. UJ5EB 6=/ 51DQ=/BN/ C31 GMEB, 63 FS563H 2B63 CFG63 16S /L4E6B =H F3L34-=H: +E<3C.!B5B6.<B3 = 2.. : 96.5A +-./-*NDA-$.8.-*NDA-+-./ YE/3I3MEO = 7.5. : >6A/ *NDA=3.,56A/ $.8.=7.2. YE/2.5EBH = 7. : YE/J2A5A CS 63 OIB3 C<S5=C3 C31 EO/B %6LSH 1C3FEODE/3H 563 QS<3 (E6Q. DE C34LD/ = 7.3. : 934LD/ *NDA=5., 934LD/ $.8.=8. (315EO-9B/F. = 5. : *NDA=2., $.8.=3.!56B6S<B = 7.. : *NDA=4., $.8.=6. # KO 6=/ E<3C3<BFN/ EB5B6A<O=/ RJ5EB 631 'AD35BE1D. $4L31 2B 6A/ C6.5A +-./-*NDA-+-./ /G<ME6B 2B 63 C<F63<EO3 56BH 7. I<M. >1/ECNH 3 IBM=<B5DSH 631 FS5631H - EO/B: +A12"B 4.A +",-A224 +A12"B 4.A C5/2>B DE5>B +E<. EB5B6.<B YE/3I3MEO YE/2.5EBH LD/ 5. 8.!CB5FGXEBH 2. 3.!56B6S<B , C35356J C31 C<3F4C631/ EO/B: 2.8. V 7 = 4% 4.2. V 7 = 6% ;H EF , 2B63512FEF<BDG/3 CFG63 A DBF6. D3BR. /L4E6B =H EK.H: 8

3 ?3<3L32A6GKO = V 4% = 7.2.?.9.+. = V 6% = CLL55SDE/A +D3BR. %%., 563BMEO E5SI31 C31 EFIOIEB 63 C<F63<EO3 EO/B, 2B 63/ %34/B3 2.. I<M., 2B 63/ %34LB3 7.. I<M. FB 2B 63/ I<M., 563BMEO FS5631H C31 IGME6B EO/B, 2B 63/ %34/B3 3.. I<M., 2B 63/ %34LB3 2.. I<M., 2B 63/ I<M. FB 2B 63/ >EC6GDR<B3 2. I<M., 563BMEO 16J - F6M=<A-34/ 56 RBRLO =H F3L34-=H: 9FG63 "*NDA - $G 8S<FA" >1DCL.<=5A CE<B3IBF.H EFF-J<B5AH!53I!K3I (BF6. +D3BR.?3<3L.+KO= ( ) 563/ CO/F ' F=I.33 4% = (4.) %34/B3H (7..)?.9.+.= (67.77) " 323 6% = (6.) +CLL55SDE/A D3BR. " 373 %34LB3H H ?3<3L.+KO= " 33 4% = ?.9.+.= " 323 6% = 3.. +CLL55SDE/A +D3BR. " 373?3<3L.+KO=( ) " 33 4% = (2.) (5.)?.9.+.= (3.58) " 323 6% = (3.) +CLL5SDE/A D3BR. " 373?3<3L.+KO (67.797) " 33 4% = (8.) >EC6GDR<B3H (2.)?.9.+. (72.23) " 323 9

4 6% = (72.) +CLL55SDE/A +D3BR. " >4/3L3?3<3L32A6GKO = FG ?.9.+. = CLL55SDE/A KO = =============================================================================================== %%%. >63 C<JIEB2D 16S C<315BJPE6B 6ELBFJ 63 C<2D6BFS FS563H / EO/B DBF<S6E< C31 C<3WC3L32O5-AFE FB =H EF A DBF6. D3BR. / EO/B DE2L46E<A. +C36GLE5D, / C<3F4C6EB IBQ3<J I<M. 563?.9.+. C<3H CSI35A, DE6K C31 C<3WC3L32O5-AFE FB 631 C<2D6BF34. )C=H FB 56A/ CE<OC6=5A 631 C<3A234DE/31 C<IEO2D63H, G65B FB 5' C<F63<EO3 IE/ - C<3REO 5E FJC3B IBS<-=5A 6=/ C35356N/ C31 EOME C<3WC3L32O5EB F-NH FB 6=/ C35N/ C31 GM31/ C<3F4XEB, IEI3DG/3 S6B, 6 3<B56BFJ C35356J - IBD3<Q=-34/ DE 6A/ 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH. #457=>,6?4 F 9<F63<EO3 C<35QG<EB F<31PBG< 75 ADE<N/ C31 - C<2D63C3BA-EO, CS 24 'EFEDR<O31 '95 DGM<B 7 %/31<O31 '96.,3 CL3O3 - C<35E22O5EB 6 LBDJ/B 6AH >D4</AH, 6AH &=//C3LAH, 6AH UJ</H, 6AH )IA5534 FB # 51DDE63M. 2B 63/ FJ-E 6KBIBN6A /G<ME6B 5E 6. I<M. %. +/DE/SDE/ G53I 6. V 4 J63D : 24.. &3563H RJ5EB C<3WC3L32B5D34 : 77.. (BF6. D3BR. C<F63<EO31 : 7.. ) IBM=<B5DSH 631 FS5631H - EO/B: +A12"B 4.A +",-A224 +A12"B 4.A C5/2>B DE5>B (E6Q3<J DE C34LD/ 7. (+CS KE/3I3MEO3 563/ 9EB<BJ FB ECB56<3Q.) YE/2.5EBH 4. (YE/2SH!LLA/H 1C3FEODE/3H 563 QS<3)

5 $16.!6B<EO 3.. (75.. V 7/5 C<35E22O5EBH) 72.. (75.. V 4/5 C<35E22O5EBH) 'BJQ3< < 6 C35356J C31 GM31DE EO/B: 4.. V 7 = 23,53% 73.. V 7 = 76,47% >1/ECNH 2B 6A/ F<31PBG< 16. A D3BR. 631 C<F63<EO31 C<3WC3L32B56BFJ /L4E6B =H EK.H:?3<3L. KO = V 23,53% = ?.9.+. = V 76,47% = CLL55SDE/A +D3BR. %%.,3 C<F63<EO3 2B 6A/ F<31PBG< 16. EFIOIEB 563BMEO E5SI31 63/ 'EFGDR<B3 631 '95 KOH 22.. I<M. FB 63/ %/31J<B3 631 '96 KOH 7.. I<M. +/6O563BM 6 563BMEO FS5631H C31 IGM-AFE EO/B, 631 'EFEDR<O31 '95 5. I<M., 631 %/31<O31 '96, 76.. I<M. FB 631?ER<31<O31 '96 5. I<M., 563BMEO 16J - F6M=<A-34/ DE RJ5A 6A/ ADE<3DA/O GFI35.H 631H, =H EK.H: 7. :B 6A/ IBMEB<B56BF. CE<O3I3 '95 >1DCL.<=5A 9E<B3I.!FF-.!53I!K3I (BF6. +D3BR.?3<3L.+KO= / CO/F ' F=I.33 V 23,53% = 'EFGDR<B3H ?.9.+.= "

6 V 76,47% = CLL55SDE/A D3BR. " ?3<3L.+KO= ?.9.+.= >4/3L3 CFG B63 G63H 95 +CLL55SDE/A +KO = =================================================================================================== 2. :B6A/ IBMEB<B56BF. CE<O3I3 '96!53I!K3I (BF6. +D3BR. >1DCL.<=5A 9E<B3I.!FF-.?3<3L.+KO ( ) 563/ CO/F ' F=I.33 M 23,53% = ( ) %/31J<B3H (75..)?.9.+. ( ) " 323 M 76,47% = ( ) +CLL55SDE/A D3BR. " 373?3<3L.+KO ( 99.73) " 33 V 23,53% = (777.65)?ER<31J<B3H (5.)?.9.+. (77.947) " 323 V 76,47% = (382.35) +CLL55SDE/A +D3BR. " >4/3L3 CFG631?3<3L.+KO=(3.9.85) 2B63 G63H ' (75.5.)?.9.+.= ( ) +CLL55SDE/A +KO=( ) ===================================================================================================== %%%. >63 C<JIEB2D 16S C<6A<34DE 6BH EK.H I43 BIB3D3<QOEH: ),3 DBF6S CFG63 /<MOPEB FB /6ELEBN/EB , IALI., /3L3FLA<N/E6B 5E I43 IBQ3<E6BFGH IBMEB<B56BFGH CE<BSI31H. >6A/ CE<OC6=5A 16., 36<SC3H 1C3L32B5D34 F-NH FB A CEBFS/B5A 6=/ IEI3DG/=/ 56 RBRLO, -2O/E6B SC=H /L4-AFE C<CJ/=. 12

7 >ADEBN/31DE S6B, 6 C<2D6BFJ 563BMEO E5SI31 FB FS5631H 6AH M<.5AH '95, - LAQ-34/ 1CSXA 2B 6A/ IBDS<Q=5A 6=/ 3<B56BFN/ C35356N/, DE 6A/ 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH 631 '95 FB DS/3/. +/6O563BM 6 C<2D6BFJ 563BMEO 631 '96, - LAQ-34/ 1CSXA 2B 6A/ 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH 631 '96 FB DS/3/. R), 6ELBFJ G53I 631 CFG631 EO/B DBF<S6E< F6J 7.. I<M., 16N/ C31 C<3WC3L32O5-AF/ FB 51/ECNH C<3F4C6EB IBQ3<J 563/?.9.+. C31 GMEB.IA C3I3-EO. )C=H 56 C<3A234DE/ C<IEO2D6, G65B FB 5'16. 6A/ CE<OC6=5A, 63 C<F63<EO3 IE/ - FJ/EB FDDO IBS<-=5A DE 6A/ CE<B3IBF. EFF-J<B5A, LLJ O/EB DE 6A/ EFF-<B56BF. I.L=5A 631 '96. #457=>,6?4 G!J/ 1C3-G531DE S6B, 63 C<F63<EO3 6KBIO=/ 2, F6J 6A/ IBJ<FEB 6AH M<.5AH 7995, C<2D63C3OA5E 6 6KOIB "CFG63" C31 /QG<-AF/ 56 C<3A234DE/ C<IEO2D6 (+, U & :) FB 3B E/G<2EBEH C31 GF/E (IAL. 1C3L32B5D3O, F6M=<.5EBH, 1C3R3L. IALN5E=/ F.L.C.), EO/B SC=H 16GH /L4-AF/ 56 ECO DG<31H C<IEO2D6, 6S6E, 2B 6A/ IBDS<Q=5A 6=/ 3<B56BFN/ C35356N/ FB 6A/ 6F63C3OA5A 6=/ IBQ3<N/ F-NH FB 6A/ 3<-. 51DCL.<=5A 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH, - C<GCEB / FJ/EB 6BH FSL31-EH E/G<2EBEH, LDRJ/3/6H 1CSXA S6B: C<JIEB2D + 63 ECBCLG3/ FS563H 6=/ 2. I<M. /G<ME6B CS 6A/ &3B/S6A6, C<JIEB2D U A IBQ3<J 631 FS5631H 6=/ 3. I<M. Q3<J 63 FS563H C31 C<3G<ME6B CS 6<O6EH MN<EH, C<JIEB2D : 63 54/3L3 631 FS5631H DGM<B 37/72/95 C<3G<ME6B CS 6A/ &3B/S6A6. 7.?S<3H C31 C3IS-AFE DE RJ5A 6 C35356J C31 C<3WC3L32O5-AF/ "(BF6J CFG6 7995" >4/3L3 E5SI=/ >4/3L3 FS5631H CS &3B/S6A6 >4/3L3 FS5631H CS,<O6EH VN<EH >1/3LBFS &S5631H (BF6. +D3BR.?.9.+. C31 C3IS-AFE :4<3H%6LOH <OH-)122<OH-!LRE6OH 7/2-25/2 *NDA-$.8S<FA 2/ /7 &<31PBG< 25/72/ /7/

8 2.,F63C3OA5A 631 QS<31 DE RJ5A 6 3<B56BFJ C35356J (E RJ5A 6 C35J 631 C<3A234DE/31 CO/F, 6 3<B56BFJ C35356J 2B 6 DBF6J CFG EO/B: S FS5631H : V 7 =55,47% S FS5631H : V 7 = 44,59% CS &3B/S6A CS,<O6EH VN<EH >1/ECNH A 51/3LBF. D3BR. 631 C<F63<EO31 2B 6 DBF6J CFG /L4E6B =H EK.H:?3<3L.KO = X 55,47% = ?.9.+. = X 44,59% = CLL55SDE/A D3BR. 'ALI. 63 C<F63<EO3 6KBIO=/ 2, CS 6 "DBF6J CFG6" , C<GCEB / C3IN5EB ECBCLG3/ QS<3, I<M. ( ).,3 C35S 16S - DE6QE<-EO 56 L3BCJ QB<34DE/ C35J (F=I. 687 E/64C31 94) 6AH EFF-<B56BF.H I.L=5AH C<3FEBDG/31 / 2O/EB A 6F63C3OA5A 631 QS<31. >ADEBN/31DE S6B, FEF<BDG/3 C<JIEB2D C<3F4C6EB DE2JL3 C35S 631 C<3H CSI35A QS<31 2B 63/ LS23 S6B, CS 63 CFG63 6AH F<31PBG<H 56A IBMEB<B56BF. CE<O3I3 '95 1CJ<MEB 63 54/3L3 6=/ E5SI=/ M=<OH / 1CJ<MEB 5MEIS/ F-3L31 FS563H. 9.,GL3H, IBE1F<B/OPE6B S6B, 3 C<CJ/= 6<SC3H 1C3L32B5D34 2B 6A/ CSI35A 631 QS<31 - EQ<DSPE6B 5E CFG6 C31 C<2D63C3B34/6B CS 7/3/95 FB EQEK.H. )53/ Q3<J, 6 CFG6 C31 C<2D63C3B.-AF/ F6J 63 M<3/BFS IBJ56AD CS 7/3/95 DGM<B 6A/ GFI35A 6AH C<345H, EQS53/: )563 5ME6BFS Q3<3L32BFS 563BMEO3 GMEB 1C3L32B5-EO QS<3H, DE 6A/ DG-3I3 C31 O5M1E C<B/ 6A/ 6<3C3C3OA5A 6AH IBJ6KAH ( 6AH C<2<.2, 631 J<-<31 35), 3 QS<3H 16SH C<GCEB / C3I3-EO 563 'ADS5B3, E/N 56A/ CE<OC6=5A C31 GMEB C3I3-EO IE/ ECB56<GQE6B, R) GM31/ EQ<DS5EB IBFS 631H 6<SC3 IBM=<B5DS 6AH DBF6.H D3BR.H 5E 1C2SDE/A FB 5E CLL55SDE/A 6S6E 3B 61MS/ IBQ3<GH C31 C<3F4C631/ 5E 5MG5A DE 6A/ EQ<D32. 6AH DE-SI31 C31 /L4E6B /=6G<=, 16GH - IBF/3/B5-34/ DE 6A/ EFF-<B56BF. I.L=5A 631 G631H &*%U!> +$,%:*+?) ) 8?89)8*:)> )%&)$)(%&;$ ) 9<3T56JDE/3H :<DD6EOH '#(.:!;*:+&)9)8")> 14

! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

! #$%&#'()*&#+, #$%&#'-.010/ #$%&#'(*0102 #$%&#'3.4*(%*#5 !'+6#$%&#'3.4*5 #$%&#')78!5  (6.7%*#+79.*#+6$6&#'((6. Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6

Více

Brno - Velešovice - Rousínov - Komořany - Podbřežice - Letonice - Bučovice (I. část)

Brno - Velešovice - Rousínov - Komořany - Podbřežice - Letonice - Bučovice (I. část) Brno - Velešovice - Rousínov - Komořany - Podbřežice - Letonice - Bučovice (I. část) Linka 729602: Přepravu zajišťuje: VYDOS BUS a.s.,jiřího Wolkera 416/1,682 01 Vyškov (spoje 1 až 37,61,71 až 77,83,91

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Ě Á ČÁ Š ř ě éčá Í ý ř é á é Š á á š ě č ý ě ř ů Í á á é á á ž á č ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě éř á ý ě é ř ř ý á á ř á á ř é á ř č ř é é Í š Ž á é ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě á š ě ú ů

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Obchodní název lihoviny: Kategorie lihoviny: Číslo šarže/datum výroby: Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347

Obchodní název lihoviny: Kategorie lihoviny: Číslo šarže/datum výroby: Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347 Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347 1,00 l 37,5% 120 45 Smirnoff Red vodka L13215AF Smirnoff Red vodka L1215AF Smirnoff Red vodka L0310AF Smirnoff Red vodka L1018AF Smirnoff Red vodka L1377AF 1,00

Více

2. Stolový program FORM

2. Stolový program FORM 2. Stolový program FORM Stoly FORM jsou dodávány ve 4 variantách podnoží pro každý tvar stolové desky XX v ceníku nahrazuje kód varianty - FF, DF, PF, TF FF Free Form * ergonomický tvar LTD * podnož v

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

84. členskou aukci notafilistického materiálu

84. členskou aukci notafilistického materiálu Česká numismatická společnost, pobočka Papírová platidla Praha pořádá neveřejnou 84. členskou aukci notafilistického materiálu v sobotu, dne 31. března 2012 v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm.

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm. Čj. 27269/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

tm Ob,.. /7. Tlak média na píst

tm Ob,.. /7. Tlak média na píst 1 2.5.1 Základy teorie klikového mechanismu Pohybové pomery v klikovém mechanismu (byly odvozeny v mechanice) 1. Dráha pístu v libovolném míste (obr. 160): x = r[(1 - cosa) :t 1.1.. sin 2a], kde r je polomer

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05

CEJ ELN DEJ ELN CIT ESV DEJ CEJ CIT CEJ ESV ANJ CHE FYZ ANJ ESV MAT CAD MAT FYZ OBN ELN 8 7:20-8:05 řední průmyslová škola, Na Větřáku, Jedovnice B :0 - :0 :0 - : CEJ DEJ ELN Mt A B B ESV CEJ CIT Gr ELN Mt DEJ A B B B B CIT Gr ESV CEJ CHE B B B B B ESV FYZ A A B B CAD Ko OBN ELN Mt FYZ B B B B B řední

Více

ú ú úř úř ú ě úř úř Š ě ě ú ú ž ú ú ú ó Á ú ě ě ť ě ě ň ň ú ó Ť ř ó Éú ž ě Ž ž ě ú ž ř Ž ř Č ňž ě ř Ů ž ó ž ó É ř ě ú ůó ú ú ú ř ů Ž ú ů ě ž ú ú ř ú ú ú ů ú Ž ú ě ž ž ř ř Ž ř ř ř ú ě ě Á řň ř ů ž ř ÁŮ

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Praha - 30. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 30. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 30. ledna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Obsah Teorie automat a form ln ch jazyk II podle p edn ek doc. Mojm ra K et nsk ho Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe 1 Deterministick syntaktick anal za shora dol 1 1.1 LL(k) gramatiky : : : : : :

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více