Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního"

Transkript

1 Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému 38 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému Gestor Vláda ČR Spolugestor RVVI, MPO, MŠMT Zahájení projektu Září 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace, důvody řešení Účelem projektu je navržení změn pro vytvoření stabilního institucionálního rámce pro vznik, nastavení a koordinaci politik a nástrojů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Vytvoření stabilního rámce pro řízení a koordinaci národního inovačního ekosystému 1 vyžaduje změnu stávajícího rámce, resp. změnu rolí stávajících institucí a vztahů mezi nimi. Návrhy jsou založeny na doplnění a změně postavení stávajících organizací, nové organizace nejsou navrhovány. Nové nastavení institucionálního rámce bude vyžadovat rozhodnutí Vlády ČR přinejmenším v následujících oblastech: 1. Doplnění a jasné rozdělení kompetencí institucí inovačního ekosystému na národní úrovni RVVI, MPO (včetně agentur CzechInvest a CzechTrade), MŠMTGAČR a TAČR. 2. Návrh vztahů, pravidel spolupráce a vzájemné koordinace politik a nástrojů v oblasti VaV a podpory konkurenceschopnosti založené na inovacích (vytvoření inovačního ekosystému) Navrhované změny budou mít pravděpodobně důsledky ve změně kompetenčního zákona a zákona 130/2002 Sb. Význam VaV a inovací pro růst ekonomiky ČR, národní inovační ekosystém V ČR roste potřeba (a uvědomění si této potřeby) postupného nahrazení dosavadních zdrojů ekonomického růstu, vycházejících z nízkých nákladů na vstupy, novými zdroji růstu, jimiž jsou podniky konkurující na trhu a zakládající svůj úspěch na inovacích různého typu a řádu. Výsledkem této potřeby je jednak Národní inovační politika (NIP), jednak celá sada nástrojů na podporu podnikání. Původní NIP i stávající NIP jsou do značné míry jednostranně orientovány na tu část inovačního ekosystému, týkající se veřejného výzkumu a vzdělávání. Naopak ta část inovačního ekosystému, v níž dochází k využívání výstupů výzkumu a vzdělávání pro tvorbu a zejména k ekonomickému zhodnocení inovací (převážně podniková sféra), je v NIP řešena spíše okrajově. Nadále tak přetrvává stav, kdy na jedné straně existuje NIP 2 silně orientovaná na oblast podpory VaV a transferu technologií, zatímco na druhé straně jsou vytvářeny politiky a nástroje zaměřené na podporu podnikání a inovací, přičemž chybí provázanost a společná strategie využívající synergií politik a nástrojů v oblasti VaV a podnikání. V ČR dále absentují politiky zaměřené na systémovou podporu 1 V projektové kartě je místo termínu Národní inovační systém používán pojem ekosystém. Pojem ekosystém (nebo případně prostředí) lépe než doposud používaný termín systém vystihuje budoucí povahu a nastavení spolupráce mezi jednotlivými aktéry aktivními v oblasti podpory inovací. Spíše než na rigidní rozdělení kompetencí, boj o jejich udržení mezi jednotlivými institucemi a řízení inovačního systému shora zásahy úředníků je totiž třeba dospět ke vzájemné spolupráci a důvěře, průběžnému dialogu, interakci jednotlivých hráčů, řízení zdola a provázanosti a koordinaci aktivit (viz inovační ekosystém např. Finska). 2 S níž se ztotožňuje jen část klíčových subjektů inovačního ekosystému ČR. 1

2 38 Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému v oblasti sociálních inovací a inovací ve službách, které tvoří v rozvinutých státech podstatnou část inovačního prostředí. Instituce tvořící rámec národního inovačního ekosystému Ve sféře VaV a podpory inovací existuje centrální autorita (RVVI), pověřená řízením a koordinací národního inovačního ekosystému. Avšak i v současné době je její činnost soustředěna spíše do segmentu VaV, a inovace jsou pojímány převážně jako výsledek VaV převedený do (podnikové) praxe. vytvářené v podnicích a spoluprací podniků a tažené zejména tržní poptávkou, nikoliv (jenom) nabídkou výsledků VaV, jsou zanedbávány. To je do určité míry způsobeno historicky (původní rolí a posláním Rady pro VaV) a do určité míry to je dáno složením Rady, v níž jsou významně zastoupeni představitelé VaV (a universit). Přílišné zaměření na segment VaV může být dáno i tím, že v ní jsou zastoupení představitelé organizací, které mají či mohou mít z rozhodování Rady prospěch, či přinejmenším jejichž činnosti se rozhodování Rady bezprostředně týká. Je tedy možné, že Rada se zaměřuje na tu část národního inovačního ekosystému, v níž se nacházejí instituce, jejichž zájmy členové Rady zastupují. To je částečně způsobeno tím, že hlavní povinností RVVI je příprava návrhu výdajů na VaVaI a je tedy logické, že ošetřuje především veřejný prostor, kam mají prostředky státního rozpočtu dominantně plynout. Značná část času práce v Radě je věnována tvorbě rozpočtu či způsobu rozdělování veřejné podpory VaV. Rada pak nemá dostatek času na diskuse a rozhodování o strategickém směřování ekosystému VaVaI a věnuje se partikulárním, někdy až administrativně technickým záležitostem. Kapacita zázemí Rady úřad pro výkon administrativních a řídících funkcí a pro přípravu podkladů je pravděpodobně nedostačující pro rozsáhlé úkoly, jimiž je Rada pověřena, či by měla být pověřena v budoucnosti, a toto zázemí je tak ad hoc doplňováno kapacitou MŠMT, MPO či jimi zřizovaných organizací, avšak bez dostatečného vzájemného provázání a koordinace. Další pravomoci v oblasti řízení a koordinace národního inovačního ekosystému jsou rozděleny mezi resortní ministerstva MŠMT a MPO. Jejich přístup k inovacím je však resortně omezen, bez jasně a explicitně definovaných vazeb k jiným částem inovačního ekosystému a jeho aktérům a institucím. Význam té části inovačního ekosystému, která přísluší danému resortu, je tímto resortem přeceňován na úkor dalších částí a jejich institucí. To vede k fragmentaci či naopak (částečnému) překrývání nástrojů a intervencí na podporu VaV a inovací. Např. nejsou zcela vyjasněny kompetence a zodpovědnost v oblasti transferu technologií CTT částečně realizovány z programů MPO a nyní MŠMT, ale náleží do působnosti a jsou součástí universit a dalších výzkumných organizací. Odborné zázemí a kapacity obou resortních ministerstev jsou (potenciálně) dostačující. Dále existují agentury, které mají různá dílčí poslání a různý vztah k dalším hráčům TAČR a GAČR (zřízené zákonem), CzechInvest a CzechTrade (zřizované MPO). TA ČR je agenturou pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace; GA ČR je agenturou pro podporu základního výzkumu. CzechInvest je agenturou pro podporu podnikání a investic a CzechTrade je agenturou pro podporu exportu. Nepokrývají však celé spektrum nástrojů, které jsou či by byly pro rozvoj národního inovačního ekosystému žádoucí, a stávající nástroje, které realizují, nejsou vzájemně koordinovány, takže se mohou navzájem překrývat. Diskuse o potřebě nastavit efektivně fungující strukturu správy a řízení systému VaVaI probíhá v ČR již několik let. Nejdále se v této diskusi dostaly pravděpodobně kulaté stoly, které byly organizovány ve druhé polovině roku 2009 a na začátku roku Tyto kulaté stoly přišly s konkrétními variantními návrhy nastavení systému, a proto je účelné na závěry diskusí konaných v rámci kulatých stolů navázat. 2

3 Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému 38 Důsledky nedostatečné koordinace a rozdělení rolí ve stávajícím institucionálním rámci Zohledníme li názory odborníků napříč ústředními orgány státní správy a jimi zřizovanými institucemi, za největší problémy institucionálního rámce inovačního ekosystému jsou vedle již výše uvedených považovány: absence globálního strategického cíle (rozpracovaného do krátkodobých a střednědobých politik) definujícího dlouhodobou orientaci české ekonomiky. absence stabilního systému hodnocení kvality VaV institucí, na jehož základě by bylo možné vytvořit stabilní systém financování veřejného VaV, který by umožnil (i) soustředit omezené zdroje na podporu excelence, (ii) dlouhodobé plánování příjmů VaV institucí ve vazbě na vlastní rozvojovou strategii, dosavadní hodnocení programů podpory VaV a podpory inovací je často formální, což prakticky znemožňuje kvalitní monitoring a hodnocení, jejichž výsledky by byly promítnuty do nastavení politiky a nástrojů, aplikovaný VaV není (či je velice volně, a často spíše formálně) až na výjimky navázán na praxi, neodráží potřeby a zájmy podniků (domácích, zahraničních), ani se nějak významně v této sféře nesnaží prosadit nejsou identifikovány technologické oblasti strategického významu pro budoucnost ČR (stejně jako kapacity pro adekvátní foresight, bez něhož tuto identifikaci nelze kvalitně provést) s implikacemi pro proces stanovení priorit veřejného VaV, současné stanovení priorit ČR v oblasti orientovaného VaV je příliš obecné a široké, neumožňuje potřebnou koncentraci zdrojů pro dosažení mezinárodní excelence, podpůrná inovační infrastruktura (inkubátory, VTP, CTT ad.) se rozvíjí v řadě případů bez dostatečné vazby na skutečné strategické cíle / priority zřizovatelů (Kraje, Města, Univerzity ad.). Důsledkem je to, že mnoho z těchto institucí není dobře řízeno či nemá potřebné zdroje na zajištění výkonu svého poslání. Tato podpůrná infrastruktura tak až na výjimky neposkytuje služby v potřebném rozsahu a kvalitě. Důležité je zdůraznit, že úspěšné řešení většiny uvedených i neuvedených problémů vyžaduje existenci silné centrální autority vybavené dostatečnou (ve smyslu kvantitativním) odbornou kapacitou a kompetencemi pro rozhodování a koordinaci tvorby a realizace NIP a jejích nástrojů, zahrnujících celý inovační ekosystém (všechny jeho segmenty, včetně podnikového). Současné nastavení RVVI se ukazuje pro tuto úlohu jako nedostatečné a příliš jednostranné. Dále je třeba vytvořit formální i neformální koordinační mechanismy mezi oběma dotčenými resorty, a do nich zahrnout i jejich organizace a zajistit nejen vzájemné informování se obou stran, ale aktivní spolupráci při přípravě nástrojů a při nastavení jejich parametrů. Největším rizikem neřešení této bariéry je pokračování současného stavu, kdy jsou neustále vytvářeny nové strategie a řešení (např. systém hodnocení VaV institucí, priority veřejného VaV ad.), které jej pouze konzervují současný stav. Dotčené subjekty se s nimi neztotožňují, což vede pouze k formální realizaci bez dosažení potřebného efektu. Příklad ze zahraničí Většina rozvinutých tržních ekonomik věnuje velkou pozornost uspořádání národního inovačního ekosystému a inovační politice většinou zaměřené na dlouhodobou udržitelnost konkurenceschopnosti, tj. do budoucnosti orientovaný mix aktivit a motivačních nástrojů zaměřených na podporu inovací s vysokou přidanou hodnotou. Inspiraci lze najít prakticky v každé z těchto zemí. Avšak žádný stát by neměl být vzorem pro kopírování. Inovační ekosystém každého státu působí v jedinečném institucionálním a kulturním prostředí a v rozdílných socioekonomických podmínkách. Proto má specifické problémy a požadavky na jejich řešení. Z toho vyplývají také specifické nástroje ovlivňování inovačního 3

4 38 Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému ekosystému. Česko proto potřebuje vlastní inovační politiku (a na míru vytvořený mix nástrojů), která bude reagovat na jedinečné problémy a podmínky místního inovačního ekosystému. Jakkoliv jsou zkušenosti některých zemí s inovační politikou podstatně větší, přenositelnost těchto zkušeností do podmínek Česka je omezená. Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota Ustavit nadresortní a nezávislou centrální autoritu změnou postavení a poslání RVVI a její přeměnou na orgán (případně vládní agenturu), řídící, koordinující a schopný zajistit rozvoj národního inovačního ekosystému, s dostatečnou kapacitou odborného i administrativního zázemí. Změna zákonů, vymezujících roli jednotlivých subjektů. Transformace RVVI, (případně nová vládní agentura) na instituci s příslušnými pravomocemi a odborným zázemím. Nově vymezit role dalších ústředních státních orgánů státní správy a nastavit formální koordinační mechanismy mezi nimi. Změna kompetenčního zákona. Delegace kompetencí na vybrané subjekty a přidělení potřebných zdrojů na zajištění požadovaných činností. V současně se shora uvedenými cíli a v návaznosti na identifikované potřeby národního inovačního ekosystému změnit/posílit roli agentur a organizací zřizovaných ministerstvy a posílit jejich postavení jako přímých zprostředkovatelů podpory VaVaI, podnikání, zahraničních investic a exportu a také jako přímých poskytovatelů služeb. Zavedení nových činností, nástrojů a služeb do stávajících agentur na centrální (TA ČR) a resortní úrovni (MPO CzechInvest, CzechTrade). Zajištění zdrojů na jejich realizaci. Viz rozsah a popis opatření uvedených v ostatních projektech pilíře a v projektu Služby pro inovační podnikání (pilíř 8 Efektivnost trhů ) Vytvořit funkční systém koordinace a řízení rozvoje národního inovačního ekosystému. Definovat a nově upravit vztahy a pravidla koordinace mezi jednotlivými institucemi inovačního ekosystému, vč. posílení neformálních koordinačních mechanismů. Úspěšná realizace nových nástrojů a služeb jednotlivými subjekty výsledky dosažené podporou VaV a inovací. Viz hodnocení výsledků ostatních karet v kapitole. 4

5 Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému 38 Hlavní dotčené skupiny Klíčové instituce národního inovačního ekosystému MPO (+ CzechInvest, CzechTrade), MŠMT, RVVI, TAČR, GAČR Podnikatelská veřejnost Firmy, VŠ, výzkumné instituce, podpůrné instituce na národní i regionální úrovni Finanční dopady Počáteční náklady do 50 mil. Kč na ustavení nového systému řízení a koordinace VaV, na průzkumy, foresightové studie apod. (v letech ) Přínosy: Větší efektivita systému řízení VaV a podpory inovací (2013+) Popis realizace projektu A. Analýza Provedení kvalitní analýzy zaměřené na: (i) zhodnocení inovačního potenciálu místní ekonomiky, včetně role (různých typů) inovací pro konkurenceschopnost podnikového sektoru na území ČR, (ii) identifikace bariér pro inovační podnikání, včetně poznání jejich příčin, (iii) zhodnocení excelence ve výzkumu a identifikace bariér pro excelentní výzkum (využití, popř. doplnění výsledků mezinárodního auditu VaV). B. Odborná diskuze Vyvolání odborné diskuse a sběr podnětů pro revizi zákona č. 130/2002, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který v současnosti (i) příliš zužuje problematiku inovací 3, a proto (ii) přispívá k tvorbě prostředí nejasného vymezení rolí v národním inovačním ekosystému. Navíc (iii) zamezuje realizaci některých nástrojů podpory inovací, které jsou úspěšné v zemích se zavedenou inovační politikou. Na základě výsledků diskuse by mělo být zváženo, zda li je vhodné problematiku inovací zařadit do jednoho zákona spolu s problematikou VaV. Před realizací legislativních změn (kompetenční zákon, zákon o podpoře VaVaI, příp. jiné) musí být dobře promyšlen a odsouhlasen základní koncept nového institucionálního rámce, včetně vymezení rolí jednotlivých subjektů. Proto je třeba zahájit intenzivní diskusi o nastavení nového rámce (vyjít ze závěrů nedávných kulatých stolů ), následně nechat schválit jeho základní parametry vládou a poté zahájit přípravu odpovídajících legislativních úprav. C. Jasné vymezení rolí jednotlivých institucí legislativní změny Jasné vymezení rolí jednotlivých institucí v rámci národního inovačního ekosystému zejm. MPO (včetně agentur CzechInvest a CzechTrade), MŠMT, RVVI (zůstane li), GAČR a TAČR vedoucí k úpravě kompetenčního zákona. D. Rozhodnutí Vlády ČR a) Rozhodnutí Vlády ČR o způsobu koordinace politik a nástrojů v oblasti VaV a podpory na inovacích založené konkurenceschopnosti ČR jedná se o výsostně politické rozhodnutí. Musí být založeno na adekvátní analýze prostředí (viz bod 1) a reflektovat různorodé, v řadě případů protichůdné, zájmy resortů a různých zájmových skupin. b) Vytvoření platformy pro kontinuální monitoring a hodnocení národního inovačního ekosystému a možností jeho dalšího rozvoje (z hlediska přínosu inovací pro hospodářský růst a zaměstnanost). 3 Pojem "inovace" je širší termín než VaVaI, VaV je v termínu inovace implicitně zahrnut, naopak termín VaVaI dává inovace na roveň VaV a naznačuje, že se jedná o rozdílné, vedle sebe stojící, i když provázané věci 5

6 38 Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému c) Vytvoření národní inovační strategie a aktualizace národní inovační politiky, tak, aby NIP zahrnovala problematiku inovací v celé své šíři. Současná NIP09 15 je jednostranně zaměřená na oblast VaV a transfer technologií. Výstupy projektu Nové role institucí VaV, reflektující požadavky národního inovačního ekosystému a jeho stávajícího vývojového stádia. Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis A. Vytvoření expertního systému pro hodnocení inovačního potenciálu ekonomiky ČR a jeho bariér, analýza inovačního potenciálu a jeho bariér analýza excelentního VaV a jeho bariér MPO a MŠMT Vytvoření expertního systému pro hodnocení inovačního potenciálu analýza inovačního potenciálu a jeho bariér analýza excelentního VaV a jeho bariér (zde nebude pravděpodobně nutné zpracování další analýzy, ale využití, popř. doplnění výsledků mezinárodního auditu VaV) B. Iniciace a koordinace odborné diskuse o nastavení nových rolí a vztahů institucí národního inovačního ekosystému Vláda ČR C. Změna kompetenčního zákona (a případně dalších zákonů) a zákona č. 130/2002 Sb. (případně přijetí zcela nového zákona k problematice inovací) Vláda ČR D. Rozhodnutí Vlády ČR o způsobu koordinace nástrojů a politik a podpory na inovacích založené konkurenceschopnosti Vláda ČR 6

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jitka Moravcová MŠMT 4.10.2012 1 Individuální projekt národní MŠMT 1.1.2010 31.12.2012 Cíl projektu Vytvořit efektivní systém veřejné

Více

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity Informační

Více

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Technologické platformy v OPPI Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem (TP) - kooperační odvětvová

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR EXPORTNÍ STRATEGIE ČR 2012 2020 Nástroje k dosažení cílů a realizace Exportní konference 31. října j a 2011 EXPORT STRATEGY 2012-2020 OF THE CZECH REPUBLIC Pilíře Exportní strategie I. Zpravodajství pro

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD, MPO (+CzechTrade) Koordinační rada pro kosmické aktivity Spolugestor MŠMT, MŽP Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu

Více

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha GeoInfoStrategie Jiří Čtyroký člen zpracovatelského týmu Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha Obsah - Plán prací - Struktura materiálu - Osnova Geoinfostrategie -

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Výdaje na VaVaI. Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021

Výdaje na VaVaI. Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021 Výdaje na VaVaI Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021 1 mil. Kč % HDP CELKOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 90 000 2,00 80 000 70 000 1,50 60 000 50 000 40 000 1,00 30 000 20 000 0,50 10 000 0 2000 2001

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI)

Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI) Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI) www.metodika.reformy-msmt.cz Popis problematiky VI Velké výzkumné infrastruktury (VI) slouží vědecké komunitě reagují na její požadavky dlouhodobě podporují kvalitní

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ Klíčovým požadavkem Evropské unie, zakotveným v článku 130 o Evropské unii, je prosazování adekvátní národní politiky výzkumu a vývoje u každého

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Zhodnocení stavu plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 2015 Podklad pro aktualizaci NP VaVaI

Zhodnocení stavu plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 2015 Podklad pro aktualizaci NP VaVaI Zhodnocení stavu plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 2015 Podklad pro aktualizaci NP VaVaI Vypracovali: Zdeněk Kučera, Michal Pazour, Karel Klusáček 15. června 2012 Shrnutí

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NÁRODNÍ POLITIKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR NA LÉTA

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NÁRODNÍ POLITIKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR NA LÉTA A 9-1 PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ NÁRODNÍ POLITIKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR NA LÉTA 2009-2015 30. června 2012 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU Ing. Dagmar Korbelová, CSc. ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací OBSAH PREZENTACE I. Nová organizační

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) v kontextu rozvoje veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová, koordinátorka projektu Obsah - Dohoda o spolupráci

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

Aktuální informace z Technologické agentury ČR

Aktuální informace z Technologické agentury ČR 1 Aktuální informace z Technologické agentury ČR Miroslav Janeček Člen předsednictva TA ČR Seminář, Praha 14. dubna 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti progresivních

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více