REGULAČNÉ TECHNOLÓGIE V PRODUKČNOM PROCESE POĽNÝCH A ZÁHRADNÍCKYCH PLODÍN (Seminárna práca)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGULAČNÉ TECHNOLÓGIE V PRODUKČNOM PROCESE POĽNÝCH A ZÁHRADNÍCKYCH PLODÍN (Seminárna práca)"

Transkript

1 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Katedra trvalo udržateľného rozvoja REGULAČNÉ TECHNOLÓGIE V PRODUKČNOM PROCESE POĽNÝCH A ZÁHRADNÍCKYCH PLODÍN (Seminárna práca) Vyučujúci: Ing. Darko Ďurica, PhD. Vypracovali: Ladislav Danek Dorota Hájková 3. ročník, KI Šk. rok 2005/2006

2 1. Úvod Výmera zobrazeného územia na štátnej mape odvodenej (M = 1 : 5000) Sládečkovce 1-7 je cca. 500 ha. Veľkosť nášho záujmového územia je však zmenšená o zastavanú plochu (intravilán obce a pod.), o lesnú plochu (Cerový háj, Záhumenice) a o vodnú plochu (vodná nádrž Čápor, Cabajský potok). Preto pre naše potreby budeme pracovať teda s plochou o výmere 354,5 ha. Tab.č.1: Zastúpenie BPEJ na jednotlivých parcelách výrobného územia označenie výmera kód BPEJ výmera BPEJ zastúpenie BPEJ TPK parcely parcely v ha v ha na parcele v % (typologicko- produkčná kategória) 01 2, ,50 100,00 O , ,75 52,38 O ,50 47,62 O , ,00 58,72 O ,25 41,28 O ,25 3,23 O ,00 24,33 O , ,25 54,94 O ,25 0,95 O ,75 16,54 OT ,75 23,97 O , ,50 56,16 O ,25 19,86 OT , ,00 100,00 O , ,00 70,18 O ,50 29,82 O3 08 8, ,25 25,71 O ,50 74,29 O , ,25 18,37 O ,00 81,63 O5 10 2, ,50 100,00 O ,00 16,00 O , ,75 35,00 O ,50 46,00 O ,75 3,00 O6 12 4, ,25 72,22 O ,25 27,78 O ,00 3,23 O , ,00 45,16 O ,50 40,32 O ,50 11,29 O6

3 Z tab. č.1 vidno, že na danom území prevažujú typy potenciálne orných pôd. Viac nám ukáže graf č.1, ktorý vyjadruje percentuálne plošné zastúpenie jednotlivých typov produkčných kategórií pôd na našom záujmovom území (t.j. ploche štátnej mapy odvodenej 1-7 zmenšenej o zastavanú, lesnú a vodnú plochu). graf č.1: Celkové zastúpenie TPK O6 7% OT2 8% O2 15% O5 36% O3 34% 2. Agroklimatické hodnotenie územia Dané záujmové územie sme posudzovali na základe dekódovania BPEJ (bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, ďalej len BPEJ). Keďže kód BPEJ je 7-miestny a pozostáva z jednotlivých čiastkových kódov (viď obr. č.2) Kód klimatického regiónu Na všetkých našich BPEJ je kód klimatického regiónu 01, čo znamená, že daný región je teplý, veľmi suchý, nížinný, so sumou priemerných denných teplôt TS > 10 C = a s dĺžkou obdobia s teplotou vzduchu nad 5 C td 5 C = 237 dní. Ďalej klimatický ukazovateľ zavlaženia podľa Budyka vypočítaný pre SR Tomlainom 1980 (rozdiel potenciálneho výparu a zrážok v mm) K VI VIII = , priemerná teplota vzduchu v januári T jan = 1 až 3 C a priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV IX) T veget = 15 až 17 C Kód hlavnej pôdnej jednotky Kód hlavnej pôdnej jednotky je rôzny: 27, 38, 39, 44, sú čiernice glejové, ťažké, karbonátové aj nekarbonátové 38 sú regozeme a černozeme erodované v komplexoch na sprašiach. ČM erodovaný humusový horizont = ornica s charakterom černozemného horizontu. Regozeme sú pôdy, ktoré vznikli

4 orbou spraše, z ktorej boli pôvodné ČM úplne zmyté. V tomto komplexe plošne prevládajú regozeme stredne ťažké. 39 sú černozeme typické a černozeme hnedozemné na sprašiach, stredne ťažké 44 sú hnedozeme typické, na sprašiach, stredne ťažké 47 sú regozeme a hnedozeme erodované na sprašiach. Ornica je u HMe vytvorená zo zbytku B horizontu, u regozemí je ornica vytvorená zo spraše po úplnom zmytí profilu HM. V komplexe prevládajú regozeme stredne ťažké Kód svahovitosti a expozície V BPEJ nášho záujmového územia sú kódy svahovitosti a expozície: 0, 2 a 4. Kód svahovitosti: 0 - Rovina bez prejavu p vodnej erózie Mierny svah Výrazný svah Ku kódu expozície uvádzame len toľko, že pre ak je 0, daná BPEJ je na rovine, ak je 2, tak má východnú a západnú expozíciu Kód skeletovitosti a hĺbky pôdy Kód skeletovitosti a hĺbky pôdy je na BPEJ v našom záujmovom území iba 0. Pre kód skeletovitosti to znamená, že sú tu pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0 pod 10%). Pre kód hĺbky (podľa hĺbky výskytu horizontu s obsahom skeletu nad 50 % alebo pevnej horniny) to znamená, že sa jedná o hlboké pôdy (60 cm a viac) Kód zrnitosti pôdy Kódy našich BPEJ majú na 7. mieste iba číslicu 2 alebo 3. To znamená, že sa jedná v prípade číslice 2 o stredne ťažké pôdy (hlinité- obsahujú 30-45% frakcie <0,01 mm) a v prípade číslice 3 o ťažké pôdy (ílovitohlinité- obsahujú 45-60% frakcie <0,01 mm) Zhrnutie agroklimatických podmienok Dané záujmové územie je región teplý, veľmi suchý, nížinný, pôdne typy sú tu prevažne čiernice glejové, regozeme a černozeme erodované v komplexoch na sprašiach a stredne ťažké hnedozeme. Prevažuje tu rovina alebo len mierny svah. Sú tu pôdy bez skeletu, stredne ťažké a ťažké.

5 3. Štruktúra plodín a osevný postup Aby sme mohli navrhnúť vhodnú štruktúru plodín a osevný postup, vytvoríme si tab.č.2. Tab.č.2: Usporiadanie územia osevného postupu výmera parciel, výmera plodiny Označenie ktoré tvoria hon nového osevného honov označenie honu postupu ha parcely I 13 31,00 31,00 Lucerna siata 11 25,00 II 29,50 Lucerna siata 12 4,50 8 8,75 III 9 12,25 23,50 Lucerna siata 10 2,50 IV 7 28,50 28,50 Pšenica ozimná 4 (časť) 12,75 V 30,75 Skoré zemiaky 6 18,00 1 2,50 VI 28,75 Ovos na zelenú hmotu 2 26,25 VII 3 27,25 27,25 Ďatelina lúčna VIII 4 (časť) 30,16 30,16 Pšenica ozimná IX 4 (časť) 29,00 29,00 Kukurica siata na siláž X 4 (časť) 30,50 30,50 Jačmeň ozimný XI 4 (časť) 29,10 29,10 Repka olejka XII 5 36,50 36,50 Pšenica ozimná spolu = 354,51 354,51 Vzhľadom ku veľkému počtu honov budeme navrhovať na našom záujmovom území 2 osevné postupy. A to zvlášť pre hony I, II, III, IV, V, VI a ďalší osevný postup pre hony VII, VIII, IX, X, XI, XII. Ďalej si treba uvedomiť, že parcela 4 má veľkú výmeru, tak sme ju museli rozdeliť na viacero Tab.č.3 častí, aby sme dodržali približne rovnakú veľkosť nami vytvorených honov. Priemerná veľkosť honu je 29,5 ha. hony Výmera [ha] I - VI 172,00 VII-XII 182,51 1. osevný postup I VI: 16,6% obilniny 50,0% viacročné krmoviny 16,6% okopaniny 16,6% jednoročné krmoviny 2. osevný postup VII XII: 16,6% jednoročné krmoviny 16,6% viacročné krmoviny 16,6% olejniny 50,0% obilniny

6 1. osevný postup I VI: lucerna siata 1 pšenica ozimná 2 skoré zemiaky 3 ovos na zelenú hmotu 4 Tab.č.4: Časová a priestorová rotácia plodín na 6-honovom osevnom postupe č.1 Pestovateľský rok Číslo honu I II III IV V VI osevný postup VII XII: Ďatelina lúčna - 1 Pšenica ozimná - 2 Kukurica siata na siláž - 3 Jačmeň ozimný - 4 Repka olejka - 5 Tab.č.5: Časová a priestorová rotácia plodín na 6-honovom osevnom postupe č.2 Pestovateľský rok Číslo honu I II III IV V VI

7 4. Záver Naše územie sme rozdelili na 2 osevné postupy, jednak kvôli veľkému počtu honov (až 12) a aj kvôli lesnej ploche uprostred, ktorá predeluje územie. Prvý osevný postup pozostáva z honov I, II, III, IV, V a VI. Vzhľadom k tomu, že sa tu vyskytuje vodný tok Cabajský potok a vodná nádrž Čápor, a je tu veľmi pravdepodobné, že dané okolité pôdy sú dostatočne zavlažované, navrhli sme špeciálny osevný postup na pôdach zavlažovaných. Tu sa sústreďujú predovšetkým plodiny, ktoré svojimi požiadavkami výrazne reagujú na závlahu. Druhý osevný postup pozostáva z honov VII, VIII, IX, X, XI a XII. Keďže sa v danom regióne chová hydina (morky), navrhli sme špeciálny osevný postup pre poľnohospodársku sústavu zameranú na živočíšnu výrobu, keďže predpokladáme, že je v tejto oblasti značne rozvinutá živočíšna výroba.

SIRECO s.r.o. Tel. 02/ Žatevná 12 Fax: 02/ Bratislava

SIRECO s.r.o. Tel. 02/ Žatevná 12 Fax: 02/ Bratislava AKTUALIZÁCIA BONITOVANÝCH PÔDNOEKOLOGICKÝCH JEDNOTIEK BPEJ V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Názov elaborátu: 1.c) Ocenenie pozemkov Číslo zmluvy o dielo: 1119/06 SPRIEVODNÁ SPRÁVA Objednávateľ: Ministerstvo

Více

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Ing. Ján Šimun, Konferencia Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva,

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely SPRIEVODNÁ SPRÁVA MAREC 2015 Zmeny a doplnky

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

VYKAZOVACIA POVINNOSŤ

VYKAZOVACIA POVINNOSŤ 1) Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku za hospodársky rok 2013/2014 Hlásenie o skladovacích kapacitách hospodárskych hnojív za kalendárny rok 2014 Príloha č.9 (upravené ÚKSÚP) k vyhláške

Více

Agroekologie. Ing. Ondřej Jakšík. Katedra pedologie a ochrany půd. FAPPZ, A027A (suterén)

Agroekologie. Ing. Ondřej Jakšík. Katedra pedologie a ochrany půd.   FAPPZ, A027A (suterén) Agroekologie oceňování zemědělské půdy Katedra pedologie a ochrany půd Ing. Ondřej Jakšík email: jaksik@af.czu.cz FAPPZ, A027A (suterén) Obsah cvičení Podmínky zápočtu Definice půdy a její vývoj Klasifikace

Více

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov...

Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov... Š t a t i s t i c k év ý k a z y 2 0 1 6Š US R Ma n u á l Obsah Úvod... 3 Zapnutie makra... 4 Vyplnenie formulára... 6 Naplnenie hlavnej knihy... 7 Naplnenie stavu zamestnancov... 7 Mapa modulov... 8 Práca

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universáln lní rovnice ztráty ty půdy p USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: , Kraj : Bratislavský

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: ,   Kraj : Bratislavský K GEO s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava, IČO : 36 842 494, mobil: 0903 559 539, e-mail : kgeo@kgeo.sk Kraj : Bratislavský Okres : Bratislava IV Obec : Bratislava - m.č. Záhorská Bystrica a Bratislava

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí Valné zhromaždenie 22.apríla 2010 - Piešťany Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí Ing. Marian Uhrík Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných

Více

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov Poznámka na úvod: Evidenciu možno aj naďalej viesť podľa vzorov uvedených v legislatíve z predchádzajúceho obdobia. V tomto prípade

Více

Základy agroekologie oceňování zemědělské půdy

Základy agroekologie oceňování zemědělské půdy Základy agroekologie oceňování zemědělské půdy Katedra pedologie a ochrany půd Ing. Ondřej Jakšík email: jaksik@af.czu.cz FAPPZ, A227 Obsah cvičení Podmínky zápočtu Definice půdy a její vývoj Klasifikace

Více

Počasie na Slovensku v roku 2008

Počasie na Slovensku v roku 2008 Počasie na Slovensku v roku 2008 Rok 2008 patril, podľa výsledkov merania teploty vzduchu na meteorologickej stanici v Hurbanove, spolu s rokmi 2000 a 2007, k trom najtepleším v histórii merania tejto

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Uchádzači o zamestnanie prítok odtok 691 stav disponibilných UoZ 6 944 + 322 miera nezam. z celk. počtu UoZ 369 miera evidovanej 5 742 UoZ 11,61 % 9,6 % Vývoj v okrese Dunajská Streda v roku 21 Počet UoZ

Více

Import cenových akcií FRESH

Import cenových akcií FRESH Návod obsahuje podrobný popis nastavenia a použitia importu cenových akcií reťazca FRESH, druhá časť popisuje ako využiť elektronické faktúry firmy Labaš pre automatické vytvorenie príjemky. Import cenových

Více

Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí

Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí Milan Drahoš, Ing. - Roman Drahoš, Ing. D2R engineering, s.r.o., Poprad d2r@d2r.sk Úvod Ochrana verejného zdravia pred hlukom v mimopracovnom (životnom) prostredí

Více

Oddelenie meteorológie a klimatológie KAFZM FMFI UK Bratislava

Oddelenie meteorológie a klimatológie KAFZM FMFI UK Bratislava I. Damborská,, M. M Lapin, M. M Melo Oddelenie meteorológie a klimatológie KAFZM FMFI UK Bratislava www.dmc dmc.fmph.uniba.sk vplyv klimatických faktorov na životné prejavy rastlín fytocenóz klimatické

Více

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody Jan Vopravil Motto: Půda nebude nikdy uniformována; národy a kultury se mohou střídat i směšovat, ale to, po čem budou šlapat, se nedá roznést na kopytech ani promíchat.

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity.

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. Borosan Forte Obsah živín : B 11,0 % Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. K preventívnemu aj kuratívnemu odstraňovaniu nedostatku

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV Táto časť sa venuje metódam štatistického výskumu súboru, pri ktorých sa zaoberáme jednotlivými štatistickými znakmi samostatne, bez toho, žeby sme

Více

Půdní a zemědělské sucho

Půdní a zemědělské sucho Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Nabídka mapových a datových produktů Data BPEJ

Nabídka mapových a datových produktů Data BPEJ , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Data BPEJ OBSAH: Úvod... 3 Hloubka půd... 4 Expozice... 6 Skeletovitost půd... 8 Sklonitost... 10 Klimatický region... 12 Skupiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

VYUŽITIE REPY CUKROVEJ NA VÝROBU BIOETANOLU Ing. Štefan Žák, CSc., CVRV Piešťany VÚRV Piešťany

VYUŽITIE REPY CUKROVEJ NA VÝROBU BIOETANOLU Ing. Štefan Žák, CSc., CVRV Piešťany VÚRV Piešťany VYUŽITIE REPY CUKROVEJ NA VÝROBU BIOETANOLU Ing. Štefan Žák, CSc., CVRV Piešťany VÚRV Piešťany Biomasa je vlastne hmota organického pôvodu, ktorá vzniká vďaka dopadajúcej slnečnej energii. Pre energetické

Více

Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách

Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Anna Tlučáková Roman Cibulka tlucakova@vuvh.sk; roman.cibulka@vuvh.sk

Více

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava,

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, subertov@euba.sk elena.subertova@euba.sk Počet podnikateľských subjektov

Více

Obsah. Reprezentácia údajov v počítači. Digitalizácia číselnej informácie. Digitalizácia znakov a textovej informácie.

Obsah. Reprezentácia údajov v počítači. Digitalizácia číselnej informácie. Digitalizácia znakov a textovej informácie. Obsah Reprezentácia údajov v počítači. Digitalizácia číselnej informácie. Digitalizácia znakov a textovej informácie. Reprezentácia údajov v počítači. Počítač je stroj, ktorý na kódovanie údajov (čísla,

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil, Tomáš Khel

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil, Tomáš Khel Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody Jan Vopravil, Tomáš Khel Motto: Půda nebude nikdy uniformována; národy a kultury se mohou střídat i směšovat, ale to, po čem budou šlapat, se nedá roznést na kopytech

Více

Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva

Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV PIVA A SLADU Sladovnícky priemysel na Slovensku súčasný stav a perspektíva Mgr. Júlia Hurná, PhD. prezidentka Nitra/Košice, 3.-4. december 2013 SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV

Více

Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA

Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA Bilance půdy v ČR Půdní fond ČR http://www.czso.cz/ Ukazatel k 31.12.2006 (v tis. ha) Celková výměra ČR 7 886 Zemědělská půda 4 254 z toho: - orná

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Ing. arch. PASTIRAN Ján, Považská 8, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY č. 1/2009 Správa k návrhu Obstarávateľ : Obec Matejovce nad Hornádom Spracovateľ : Ing. arch. Pastiran Ján 1 Marec 2009 OBSAH

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR 6.4.213 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Ústav aplikované a krajinné ekologie Ústav agrosystémů a bioklimatologie Změny bonitačního systému půd v kontextu změny

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Tomáš Szaniszlo 2010-03-24 (v.2) 1 Príklad (.(,)). (.). (,) Prevedenie z pointfree do pointwise tvaru výrazu (.(,)). (.). (,). (.(,)). (.). (,) Teraz je funkcia

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany

PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany Územie v danej oblasti je exponované na všetky svetové strany, geograficky je súčasťou výbežkov Šarišskej a Ondavskej vrchoviny, kataster Renčišov je na

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ NÁVRH VEDENIA CYKLOTRASY Február 2015 hlavný architekt: doprava: Ing. arch. Ľubomír Keleman Ing. Anna Brašeňová Hlavný

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA

PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE 5.3.2.1.3.1.2 INTEGROVANÁ PRODUKCIA 5.3.2.1.3.1.2.2 INTEGROVANÁ PRODUKCIA V OVOCINÁRSTVE Rozsah zisťovaných údajov a zoznam technických zariadení na zisťovanie teploty

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA DISKRÉTNE LINEÁRNE RIADENIE

PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA DISKRÉTNE LINEÁRNE RIADENIE e(k 1) e(k) e(k) e(k 1) PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 5.5. Číslicové regulátory Od číslicového regulátora budeme očakávať rovnakú funkciu ako od spojitého regulátora a tou je vstupujúcu regulačnú odchýlku zosilňovať,

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724185617 fax: 541 421 018, 541 421 019 Možné dopady měnícího se

Více

EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu)

EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu) Strana 1 z 6 EDA Klient (príjem výsledkov z oddelení klinickej biochémie a mikrobiológie prostredníctvom internetu) Prenos výsledkov z našich laboratórií k Vám lekárom je v dnešnej dobe zabezpečený nielen

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

1. Gigabajty si hneď v prvom kroku premeníme na gigabity a postupne premieňame na bity.

1. Gigabajty si hneď v prvom kroku premeníme na gigabity a postupne premieňame na bity. 1 PRÍKLADY V INFORMATIKE: Skratky 1 : b bit B bajt kb kilobit kb kilobajt Mb megabit MB megabajt Gb gigabit GB gigabajt Tb terabit TB terabajt Tabuľka č. 1 1 B = 8 b 1 kb = 1 024 b = (1 024 : 8) B = 128

Více

Technika a technológia chovu hydiny

Technika a technológia chovu hydiny Technika a technológia chovu hydiny Chovateľský cieľ výroba konzumných vajec výroba násadových vajec výroba hydinového mäsa Technika a technológia odchovu a chovu hydiny Cieľ produkcie Znáška vajec - pripraviť

Více

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky:

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky: IS ZASIELKY 2.0 Obsah Úvodná strana IS ZASIELKY... 3 Prvky úvodnej stránky:... 3 IMPORT Údajov... 4 Zápis zásielky... 5 Miesto určenia... 5 Poznámka... 5 1. Miesto určenia Zápis zásielky... 6 2. Skupina

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach.

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach. Počítačový program SciDavis Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach. Zostrojenie grafu z nameraných hodnôt 1. Po otvorení programu SciDavis, do tabuľky zapíšeme

Více

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu. PODPROGRAMY Podprogram je relatívne samostatný čiastočný algoritmus (čiže časť programu, ktorý má vlastnosti malého programu a hlavný program ho môže volať) Spravidla ide o postup, ktorý bude v programe

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 7- Dňa 2. apríla 1997 Ročník 45 OBSAH: Oznamovacia časť: Odporúčame výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Národný plán rozvoja

Více

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou zs1.bn@pbi.sk Nastaviteľný zdroj Keďže som doma pri rôznych pokusoch a experimentoch často potreboval nastaviteľné

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování

Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování Objednatel: Obec Kosov (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Kosov Zpracovatel: Atelier AM, s.r.o. Husova 8A,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy. Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková)

SEZNAM PŘÍLOH. Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy. Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková) PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příl. 1 Příl. 2 Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková) HPJ 01 Černozemě (typické i karbonátové)

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

BRILIANTY Z VAŠICH PLODIN

BRILIANTY Z VAŠICH PLODIN BRILIANTY Z VAŠICH PLODIN Aktivátor vitálních funkcí půdy Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Stimulátor biologické aktivity rhizosféry FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY A VÝNOSY PLODIN Technologický

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo

Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo Etapa: 1.Úvodné podklady 1.5 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo Zhotoviteľ: Geopenta s.r.o.,

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 01. Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. 57x12=684 684+11=695 Skúška: 695:12=57 95 11 01. 6 9 5 02. V sude je 1,5 hektolitra dažďovej

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3 Limita funkcie y 2 2 1 1 2 1 y 2 2 1 lim 3 1 1 Čo rozumieme pod blížiť sa? Porovnanie funkcií y 2 2 1 1 y 2 1 2 2 1 lim 3 1 1 1-1+ Limita funkcie lim f b a Ak ku každému číslu, eistuje také okolie bodu

Více

8 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009,

8 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009, čiastka 26/2009 Vestník NBS opatrenie NBS č. 8/2009 433 8 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

TRADING SK s.r.o., BRATISLAVA

TRADING SK s.r.o., BRATISLAVA TRADING SK s.r.o., BRATISLAVA slovenská obchodná spoločnosť, vznik 1990 pestovanie, nákup a predaj zeleniny spĺňame náročné kritériá kvality podľa noriem EÚ od 2003 celosezónna dodávka komodít zimná sezóna

Více

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

1. LABORATÓRNE CVIČENIE MENO: ROČNÍK A TRIEDA: 1. LABORATÓRNE CVIČENIE ROVNOMERNÝ POHYB - ZÁVISLOSŤ POLOHY OD ČASU Cieľ: Naučiť sa pracovať so senzorom polohy a ako sú rôzne druhy pohybu prezentované na grafe závislosti polohy

Více

VÝSLEDKY POĽNÉHO OVERENIA KUKURICA NA ZRNO PPD PRAŠICE

VÝSLEDKY POĽNÉHO OVERENIA KUKURICA NA ZRNO PPD PRAŠICE KUKURICA NA ZRNO PPD PRAŠICE Odroda NK Lemoro Overenie/Kontrola (ha) 25,14 / 25,8 * G10-35 kg + močovina 46% 280 kg Hnojenie - kontrola (kg/ha) AmoFos 46 kg + Treon 5044 kg Zrážky za veg. obdobie (mm)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2542/2015. O ceně nemovitosti - pozemku evidovaném jako p.p.č. 1805 (orná půda) k.ú. Kovářov u Potštátu.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2542/2015. O ceně nemovitosti - pozemku evidovaném jako p.p.č. 1805 (orná půda) k.ú. Kovářov u Potštátu. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2542/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaném jako p.p.č. 1805 (orná půda) k.ú. Kovářov u Potštátu. Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost, s.r.o. Mírové náměstí 2/5 40001 Ústí

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více