Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Radka Melichnová B7507 Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy PhDr. Jana Cachová, Ph.D. Hradec Králové

2 Anotace MELICHNOVÁ, Radka. Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku. [Bakalářská práce]. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Bakalářská práce se zabývá rozvíjením schopností a dovedností potřebných pro vytváření správných matematických, respektive předmatematických představ dětí před vstupem do školy. Zejména se věnuje pěstování dovedností nezbytných pro rozvoj geometrické představivosti. Cílem práce je sestavit soubor vhodných tvořivých činností a her určených dětem předškolního věku. Hry jsou zaměřeny na vyplňování prostoru předměty, pohybem i vlastním tělem a mají přispět k rozvoji vnímání a poznávání prostoru a orientaci v něm. Klíčová slova: prostor, orientace, předškolní věk, hra, schopnosti - 2 -

3 Obsah 1. Úvod Vysvětlení pojmů Předškolní vzdělávání Vzdělávací oblasti v RVP PV ve vztahu k rozvoji schopností a dovedností potřebných pro budoucí učení se matematice Příprava na geometrii Vývoj vnímání a orientace v prostoru Hra a učení v mateřské škole Učení v předškolním věku Hra v předškolním vzdělávání Druhy her Znaky hry Soubor her a činností Volné konstruktivní hry Hračky Řízené aktivity Dělení prostoru Vyplňování prostoru Pohyb v prostoru Dimenze prostoru Závěr Seznam literatury

4 1. Úvod Již několik let je klíčovým dokumentem, podle kterého pracují mateřské školy, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Zrušil dlouhou dobu užívané rozdělení vzdělávacího obsahu do výchovných složek podobných předmětům ve škole a zavedl jeho nové členění i nový způsob plánování výchovné práce. Pracuji již téměř dvacet let jako učitelka v mateřské škole a mohu z vlastní zkušenosti porovnat oba způsoby práce. Ten současný dává nám pedagogům mnohem větší volnost, ale zároveň klade větší požadavky na naši zodpovědnost, samostatnost a znalost metodik. Sami si musíme dávat jednotlivé obory do kontextu s Rámcovým vzdělávacím programem. Na pomoc nám jsou vydávány různé metodické materiály, do kterých přispívají jak odborníci specializující se na metodiku, tak pedagogové z praxe. V těchto materiálech můžeme najít z mnoha úhlů pohledu a různě podrobně rozpracovány estetické obory, rozvíjení jazyka i pohybových dovedností. Zdá se mi ale, že jen málo autorů se věnuje vytváření předmatematických představ. V této bakalářské práci se zabývám pěstováním takových schopností a dovedností dětí předškolního věku, které uplatní v budoucnosti při učení se matematice, zvláště geometrii. Okruh těchto schopností a dovedností je velmi široký a jejich rozvíjení prolíná všemi oblastmi života dítěte a všemi činnostmi, se kterými se setkává. Mou snahou je uvést je do souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem. Cílem práce je sestavit soubor her a činností, které mají přispět k rozvoji vnímání a poznávání prostoru a orientaci v něm. Vývoji vnímání a orientace v prostoru je věnována jedna kapitola, další se věnuje hře, protože hra je hlavní činností a prostředkem učení předškolních dětí. Vlastní soubor her a činností tvoří tři části. První z nich dokumentuje volné konstruktivní hry, druhá obsahuje několik ukázek hraček a pomůcek využitelných jak při volných hrách, tak při řízených činnostech. Řízené činnosti jsou obsahem poslední části. Celou práci doplňují a ilustrují fotografie a moje vlastní zkušenosti z praxe, které jsou zapsány kurzívou

5 2. Vysvětlení pojmů Máme-li se zabývat prostorem a orientací v něm v souvislosti s přípravou dětí na matematiku, zvláště na geometrii, je třeba ujasnit a vysvětlit si význam některých užívaných pojmů. Zdrojů informací, ze kterých je možno čerpat vysvětlení, je mnoho. Pro účely této bakalářské práce jsem zvolila následující definice. Prostor Prostor je obecný termín, který může mít v různých oborech lidské činnosti různý význam. Ve filozofii (podle I. Kanta) je prostor spolu s časem základní podmínkou každé vnější zkušenosti. Až do novověku byl prostor chápán konkrétně jako volné místo či rozloha. Souběžně s matematizací fyziky byl ztotožněn se souřadnou soustavou o třech dimenzích (R. Descartes). Pro Newtona je prostor nekonečný, homogenní a absolutní (nezávislý na tom, co v něm je). Podle relativistické fyziky je naopak prostor možný jen tam, kde něco je. Hmota (energie) způsobuje jeho zakřivení, jež je příčinou gravitačních sil. Vesmírný prostor je neomezený, ne však aktuálně nekonečný. (Velký slovník naučný 1999, s. 1180) V geometrii je prostor geometrický útvar, jehož dimenze je rovná prostoru, ve kterém se nachází, v případě trojrozměrného prostoru má tedy dimenzi rovnu třem. Prostor může obsahovat lineární, rovinné nebo prostorové útvary, tedy geometrické útvary dimenze nižší nebo i stejné jako je dimenze samotného prostoru (například poloprostor má stejnou dimenzi jako prostor, v němž je obsažen). Vlastnosti a počet dimenzí prostoru pak určují, jaké prostorové útvary v něm mohou být obsaženy a jaké mezi nimi mohou být geometrické vztahy. V geometrii se standardně používá Euklidovský prostor o dvou nebo třech dimenzích, prostor o dvou dimenzích bývá označován jako rovina. (Wikipedie 2007) Geometrie Geometrie je nauka o vlastnostech a vzájemných vztazích prostorových útvarů. (Akademický slovník cizích slov, s. 262) - 5 -

6 Geometrický útvar Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů - bodů, přímek, rovin (např. mnohoúhelník, krychle). Je-li hranice geometrického útvaru dobře známá a snadno sestrojitelná a jde-li o útvar rovinný, mluví se o geometrickém obrazci, jde-li o útvar prostorový, mluví se o geometrickém tělese. (Velký slovník naučný 1999, s. 1551) Pojem orientace má rovněž mnoho významů v různých vědních oborech. Orientace vysvětlení psychologické Orientace je základní psychická činnost; schopnost jedince založená na vnímání, pozornosti, myšlení a paměti, umožňující člověku zařazovat se do vztahů a souvislostí v místě a čase, k jiným osobám a situacím. Je to výhradně lidská schopnost uvědomovat si rozměr času a na jeho základě plánovat svůj život. (Velký slovník naučný 1999, s. 1052) Schopnosti Soubor předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání určité činnosti: naučené a vrozené dispozice k určitému druhu výkonu. Vyvíjejí se učením, popř. výcvikem na základě vloh. Rozlišují se schopnosti obecné a specifické: první jsou dispozicemi k celé skupině činností, druhé k velmi speciálním činnostem; cvičením se z nich stávají dovednosti. (Velký slovník naučný 1999, s. 1326) Dovednosti Dovednost je učením (cvičením, zkušeností) získaná dispozice vykonávat správně a účelně komplexní, přitom však konkrétní, jasně vymezené činnosti v oblasti pohybové, sociální, jazykové a intelektuální. Toto jednání se cvičením stává zautomatizovaným, tj. nevyžaduje vědomou kontrolu. (Velký slovník naučný 1999, s. 342) - 6 -

7 3. Předškolní vzdělávání Předškolní vzdělávání má svá specifika, která vycházejí ze specifických vývojových fyziologických, kognitivních, sociálních a emocionálních potřeb dětí předškolního věku. Práce v předškolních zařízeních se těmto potřebám maximálně přizpůsobuje. Tato specifika jsou popsána v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání by mělo nabízet vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. (RVP 2004, s. 8) Vzdělávání v mateřské škole není rozděleno do jednotlivých předmětů ani vzdělávacích složek. V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem je v něm uplatňován integrovaný přístup. To znamená, že vzdělávací obsah je dětem nabízen v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Bývá uspořádán do integrovaných bloků, jejichž témata, kterými jsou činnosti motivovány a sjednoceny, vycházejí ze života dětí, z toho, s čím se děti setkávají, co je zajímá. Poznatky a dovednosti, které tak děti získávají, jsou hlubší, protože jsou obohaceny o prožitky. V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je vzdělávací obsah rozčleněn do pěti oblastí vytvořených na základě vztahů, které si děti postupně vytvářejí a interakcí, do kterých v rámci těchto vztahů vstupují. Vzdělávací oblasti a jejich názvy v RVP PV: 1. Oblast biologická - Dítě a jeho tělo 2. Oblast psychologická - Dítě a jeho psychika Tato oblast je dále členěna do tří podoblastí Jazyk a řeč Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Sebepojetí, city, vůle 3. Oblast interpersonální - Dítě a ten druhý 4. Oblast sociálně-kulturní - Dítě a společnost 5. Oblast enviromentální - Dítě a svět - 7 -

8 Toto členění je však pouze pomocné, orientační. Obsahy jednotlivých oblastí se stále vzájemně prolínají, ovlivňují a podmiňují. V úvodu každé oblasti je formulován záměr vzdělávacího úsilí pedagoga. Každá oblast zahrnuje tři kategorie, které jsou vzájemně propojené, jedna z druhé vychází. Dílčí vzdělávací cíle - vyjadřují, co by měl pedagog u dětí sledovat a podporovat. Vzdělávací nabídka - označuje to, co bývá v rámcových vzdělávacích programech na jiných stupních vzdělávání označeno jako učivo. Představuje souhrn aktivit a příležitostí, které pedagog dítěti nabízí. Očekávané výstupy - vyjadřují, co mohou děti ukončující předškolní vzdělávání dokázat. Pojmenována jsou zde i rizika, která mohou ohrožovat úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga. 3.1 Vzdělávací oblasti v RVP PV ve vztahu k rozvoji schopností a dovedností potřebných pro budoucí učení se matematice (rozvoj matematických představ) V předškolním věku se rozvíjejí schopnosti a dovednosti, které dítě uplatní při studiu matematiky až mnohem později. Tyto schopnosti a dovednosti se nejlépe rozvíjejí v pohybu a manipulací s konkrétními předměty, později se přechází k manipulaci se zástupnými předměty (zástupci těchto předmětů). Tím dítě zapojuje do poznávání co nejvíce smyslů a poznávání je tak efektivnější. Na základě vlastní praxe jsem dospěla k následujícímu výběru cílů, činností a očekávaných výstupů, které se podle mých zkušeností vztahují k přípravě na matematiku. Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle - uvědomění si vlastního těla - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - 8 -

9 Vzdělávací nabídka - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním - smyslové a psychomotorické hry - konstruktivní a grafické činnosti - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí Příklad z praxe: Vědomí vlastního těla, znalost jeho částí a funkcí je důležité i pro rozvíjení prostorové orientace, protože dítě vnímá ostatní osoby a věci nejprve ve vztahu k vlastní osobě. K nácviku uvědomování tělesného schématu využíváme pohybové a psychomotorické hry. Například hru Na srostlíky. Děti utvoří dvojice, postaví se k jedné stěně místnosti. Učitelka se domluví s dětmi na signálech. Úder na bubínek znamená rameno, zvoneček znamená břicho, píšťalka znamená hlavu apod. Na signál se dvojice společně přesunují k protější stěně místnosti, musejí se však dotýkat určenou částí těla. Signál může být také jen jeden a učitelka k němu vždy zavolá část těla, kterou se mají děti dotýkat. Očekávané výstupy - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku Dítě a jeho psychika jazyk a řeč Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální Vzdělávací nabídka - komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv - poslech čtených či vyprávěných pohádek, příběhů - vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen - 9 -

10 - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest Příklad z praxe: V naší mateřské škole denně čteme nebo vyprávíme dětem po obědě pohádky nebo příběhy na pokračování. Druhý den pak děti vyprávějí, co předchozí den slyšely. Učí se tak vytvářet si představu na základě slyšeného slova, zapamatovat si slyšené a vlastními slovy to převyprávět. To jsou dovednosti potřebné pro řešení matematických úloh. Očekávané výstupy - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách - porozumět slyšenému - formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat - učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) - rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci - sledovat očima zleva doprava Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) - vytváření základů pro práci s informacemi

11 Vzdělávací nabídka - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál ), jejich charakteristických znaků a funkcí - motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností - konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.) - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty - smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů - hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci Příklad z praxe: Při oslavách narozenin děti rády ukazují na prstech, kolik je jim let. Mívají naučenu jednu konfiguraci prstů (např. pět celá ruka, šest celá ruka a palec na druhé ruce). Ptáme se, zda to dokážou ukázat i za pomoci jiných prstů. (např. pět dva prsty na jedné a tři prsty na druhé ruce atd.). I ostatní děti ukazují oslavenci jeho věk různými způsoby. To pomáhá postupně vytvářet představu o různých modelech čísla. Očekávané výstupy - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

12 - řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady - nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným Dítě a jeho psychika sebepojetí, city, vůle Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj schopnosti sebeovládání - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastí situaci Vzdělávací nabídka - činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné - příležitosti pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání Očekávané výstupy - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení Dítě a ten druhý Dílčí vzdělávací cíle - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - rozvoj kooperativních dovedností Vzdělávací nabídka - společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách Příklad z praxe: Při vycházkách - zejména na podzim sbírají děti s oblibou nejrůznější přírodniny (kaštany, žaludy, bukvice, oříšky a skořápky, šišky, plody šípku a pámelníku, kousky kůry, mech, šnečí ulity, barevné listy atd.) Z nich můžeme hned venku vytvářet mozaiky na velké ploše (koberce, mandaly), na jejichž vzniku se podílejí všechny děti. Domlouvají se, kam co dát, co ještě chybí, kdo sbírá a kdo skládá, průběžně hodnotí společné dílo

13 Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Očekávané výstupy - přirozeně a bez zábran komunikovat - spolupracovat s ostatními - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla soužití a chování, dodržovat herní pravidla Dítě a společnost Dílčí vzdělávací cíle - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu Vzdělávací nabídka - různorodé společné a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích Příklad z praxe: Skupinová práce ilustrace pohádky Čert a Káča. Využití dřevěné mozaiky. Obrázek č. 3 Obrázek č

14 Očekávané výstupy - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Vzdělávací nabídka - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci - kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) Příklad z praxe: Při vycházkách obcí necháváme místní děti, aby nás dovedly k jejich domu. Hovoříme o tom, kudy jsme šli, kudy se dostaneme zpět ke škole. Ukazujeme si, kam vede která cesta, jakým směrem jsou významná místa v okolí. Očekávané výstupy - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Každé dítě může dosáhnout očekávaných výstupů v míře, která odpovídá jeho individuálním potřebám a možnostem. Je na zodpovědnosti pedagoga, aby sestavoval nabídku činností tak, aby každé dítě mělo možnost dosáhnout nejvyšší úrovně v rámci svých možností. 3.2 Příprava na geometrii Geometrie je pro dítě spjata s poznáváním prostoru, v němž vyrůstá. Autoři knihy Matematika a porozumění světu považují za základ rozvíjení geometrických představ dítěte tyto čtyři principy: Dělení prostoru Postýlkou, pokojem, domem, zahradou

15 Vyplňování prostoru Tento princip je spojen s dělením prostoru. Dětský pokoj je zčásti zaplněn nábytkem, krabička je vyplněna kostkami, zeď je postavena z cihel, Staví-li dítě z kostek, opět vyplňuje část prostoru. Tato (geometrická) konstrukce je spjata s dalším principem. Pohyb v prostoru Život dítěte si nelze bez pohybů představit: zprvu nekoordinované pohyby nohou a rukou, překulení na bříško, první krůčky. S pohybem (ruky a tužky) jsou spjaty i první dětské kresby. Dimenze prostoru Stín je obraz postavy, stopa (trojrozměrné) boty je (dvojrozměrná) šlápota, fotografie je technicky utvořený dvojrozměrný obraz trojrozměrné reality. Tato bakalářská práce se má zabývat především vyplňováním prostoru, jak je zde však naznačeno, všechny čtyři principy spolu souvisejí. Podle mého názoru by nebylo vhodné a ani dost dobře možné ostatní tři zcela opomenout

16 4. Vývoj vnímání a orientace v prostoru Schopnost orientovat se v prostoru se začíná vytvářet již během prvního roku života dítěte. S využitím prací několika autorů se pokusím popsat, jak se dítě ve svém vývoji seznamuje s prostorem a učí se v něm orientovat. Podle Piageta (1997) nejprve dítě poznává jen různorodé prostory vázané na jeho vlastní tělo. Ty se postupně koordinují až do období, které Piaget nazývá pátým a šestým stádiem senzomotorické úrovně (přibližně měsíců), kdy dítě začíná postupně chápat, že předmět, který zmizel z jeho zorného pole, nepřestává existovat (vytváří se schéma trvalého předmětu) a kdy se organizuje struktura nazývaná praktická grupa přemístění. Ta vytváří kostru praktického prostoru a po svém zvnitřnění bude tvořit základ operací euklidovské geometrie (Piaget, Inhelderová 1997). Jaroslav Koch (1986) podrobně popisuje vývoj dítěte v prvním roce života a nabízí činnosti a cvičení k jeho stimulaci. Nezabývá se izolovaně vývojem vnímání prostoru, ale domnívám se, že ten je možné vysledovat v souvislosti s vývojem zrakového, sluchového a hmatového vnímání, manipulace a lokomoce a v jejich vzájemné interakci. Kojenec se učí fixovat předmět očima, sledovat jej v pohybu, odhadovat jeho polohu a vzdálenost, vést k němu ruku, aby jej následně mohl uchopit. Dokáže-li předměty uchopit, prohlíží si je, manipuluje jimi, zase je pouští a především je prozkoumává hmatem. Hmat je důležitým zdrojem informací o světě. Dítě se rovněž učí vyhledat zdroj zvuku zrakem, později začíná rozlišovat slova a vyhledávat jmenované předměty zrakem. Zajímavé je doporučení nechat dítě ve věku 4 6 měsíců manipulovat s předměty různých geometrických tvarů (krychle, koule, válec, jehlan, hranol apod.). J. Koch vyslovuje názor, že již v tomto věku je možné tříbit smysl pro svislé, vodorovné, kolmé, rovinné, válcovité apod., a že je to prospěšné pro pozdější uplatnění dítěte. Na konci prvního roku života dítě leze po celém bytě, dokáže překonávat nízké překážky, začíná se stavět a chodit. Tím se prostřednictvím pohybu seznamuje s okolním prostorem. Umísťuje a přemisťuje samo sebe i jiné předměty v prostoru, manipuluje jimi. Ohmatává duté předměty uvnitř i vně, vkládá je do sebe, staví na sebe a vedle sebe, působí jedním na druhý, otvírá a zavírá, spojuje a rozkládá - začíná si uvědomovat jejich třetí rozměr

17 Příklady činností, které napomáhají rozvoji prostorové orientace Sedání si na židličku (schůdek, lavičku přiměřené výšky) dítě musí odhadnout správně vzdálenost, zorientovat své tělo Tlačení hračky před sebou, tahání hračky za sebou dítě se učí orientovat se při chůzi, i když je jeho pozornost zaměřena na něco jiného Kladení předmětů na sebe Plnění a vyprazdňování dutých předmětů (krabice, sáčky, kapsy ) Vkládání předmětů do otvorů odpovídajících tvarů Vkládání mističek, kelímků, krychlí do sebe Přelévání vody z nádoby do nádoby Nabírání písku, plnění nádob pískem, přesypávání V tomto období začíná dítě chápat problém okliky. Učí se řešit situaci, kdy předmět jeho zájmu není přímo v jeho dosahu a dítě se od něj musí nejprve vzdálit, aby se jej pak mohlo zmocnit. Dítě podleze stůl, na jehož vzdálenějším konci je předmět jeho zájmu. Ztratí tak předmět na čas ze zorného pole. Dítě odejde, aby si přineslo stoličku. Dítě obejde plot a projde brankou, aby se dostalo k osobě nebo předmětu za plotem. Popsané činnosti jsou určeny dětem na konci čtvrtého čtvrtletí prvního roku života, pokud je dítě systematicky podněcováno a je maximálně využito jeho vývojových možností. Pro rozvoj dovedností nejsou stanoveny žádné pevné časové normy. Časové období, v němž se dítě naučí nějakou dovednost, může mít rozpětí několika měsíců. Závisí na zrání organismu a kvalitě stimulace. Těmito i dalšími činnostmi se dítě zabývá po celé batolecí období, zdokonaluje se v nich, a tím zdokonaluje i svou schopnost zvládat prostor. Prostor je definován třemi osami: horizontální, vertikální a předozadní (Zelinková 1994, s.134). Vlivem gravitace zvládá dítě ve vývoji nejprve operace ve směru vertikálním, tedy pojmy v rozmezí nahoře dole, následně i nad pod, vrchní spodní apod. Rozvoj zrakového vnímání a pohybu umožňuje nástup operací ve směru předozadním. To znamená zvládnutí pojmů vpředu vzadu, později před za, první poslední atd. Orientace ve směru horizontálním neboli pravolevém je nejobtížnější a nastupuje ve vývoji jako poslední. Její zvládnutí má tři stádia. Věk, kdy dítě

18 jednotlivými stádii prochází, se podle různých autorů různí, jak píše O. Zelinková. Nejprve je dítě schopno rozlišovat pravou a levou stranu na sobě. To se děje na konci předškolního období a na začátku školní docházky. V dalším stádiu poznává pravou a levou stranu na druhé osobě sedící čelem proti dítěti (přibližně v 10 letech) a v posledním stádiu, mezi rokem, dokáže rozlišovat pravou a levou stranu při představě vlastního pohybu v prostoru se současnou projekcí do plošné roviny (např. orientace na mapě a pohyb podle ní). Byly zjištěny významné rozdíly mezi chlapci a dívkami. (Zelinková 1994, s ) V mateřské škole zařazujeme do programu řadu činností zacílených na poznávání prostoru. Kromě nich lze k tomuto účelu využít mnoho příležitostí vyskytujících se při běžných situacích v průběhu dne, nebo činnostech primárně zaměřených na jiné cíle. Při uvědomování si pravé a levé strany na vlastní osobě pomáhá dětem připomenutí ruky, kterou používají při jídle, kreslení, stříhání nebo při hře na flétnu (používáme zpočátku jen levou ruku). Když si děti každý den prostírají na oběd příbor, brzy si všimnou, že dítě sedící u stolečku naproti má prostřeno jinak, a začnou o tom diskutovat

19 5. Hra a učení v mateřské škole Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. (RVP PV 2004, s. 8-9) 5.1 Učení v předškolním věku Učení je v různých formách obsaženo ve všech druzích činností předškolního dítěte. Většinou má povahu spontánního učení. To vzniká nahodile, z vlastního zájmu dítěte, mívá dlouhodobý účinek a přináší radost a uspokojení. To jsou jeho nesporné výhody. Spontánní učení samo o sobě však může být jednostranné a nedostačující a dítě se při něm se stejnou radostí a zaujetím naučí i to, co pro něj není vhodné a co mu neprospívá. Jako příklad nevhodného působení spontánního učení se zde nabízí používání vulgárních slov malými dětmi. Dítě často neví, co slovo znamená, ale jistá libozvučnost těchto slov spolu s bouřlivou reakcí okolí způsobí, že je zařadí do svého aktivního slovníku. Situační učení Situační učení spočívá ve výběru a uspořádání situací bohatých na výchovné podněty a jejich využívání k probuzení zájmu dětí o poznávání. Pedagog využívá situace, které se v běžném životě naskytnou, ale také vhodné situace nenápadně připravuje. Dítě se tak učí činností v konkrétní situaci, získává tak užitečné a srozumitelné poznatky v souvislostech, a to probouzí jeho zájem o další objevování. Připravit učební situaci znamená přichystat nabídku činností, kterými se budou děti zabývat, odhadovat jejich reakce a podle toho volit strategii. Přitom je třeba mít na vědomí, že proces poznávání je důležitější, než konkrétní výsledek. Prostřednictvím učebních situací vytváří učitelka podmínky k tomu, aby se získávané zkušenosti

20 skládaly v logicky funkční vztahy a vytvořily tak základ budoucího systému poznatků. ( Opravilová, Gebhartová 2003) Příklad z praxe: Při hrách na sněhu si děti stěžovaly na mokré rukavice. Situace se stala podnětem k řadě pozorování a pokusů s táním sněhu a ledu a mrznutím a odpařováním vody. 5.2 Hra v předškolním vzdělávání Významem a podstatou lidské činnosti nazývané hra se zabývalo velké množství filozofů, pedagogů i psychologů počínaje Platónem. Nahlíželi na hru z různých hledisek ve světle svých teorií, zkoumali důvody, proč si lidé hrají a jaký význam pro jejich život hra má. Některé teorie byly přezkoumávány a kritizovány, ale každá nějakým způsobem přispěla k poznání hry, k tomu, jak se na hru díváme nyní. Hra je jednou ze základních lidských činností, jejíž smysl tkví v ní samotné, tj. není účelově zaměřena k dosažení dalších cílů. Doménou hry je dětství; ve hře se uplatňuje zvídavost dítěte, touha zkoumat, experimentovat, zacházet s předměty. Hra rozvíjí psychické funkce, schopnosti a dovednosti. (Velký slovník naučný 1999, s. 553) Hra je v životě dítěte předškolního věku velmi důležitou činností. Je to v tomto věku hlavní činnost, kterou se dítě zabývá (nebo by se mělo zabývat). Problematika hry dětí předškolního věku je v současné odborné literatuře velmi podrobně popsána a zpracována. Chceme-li se sní seznámit, narazíme nejčastěji na práce doc. PhDr. Evy Opravilové. E.Opravilová (2004) charakterizuje hru jako dorozumívací prostředek, který dítě používá k učení a duševnímu růstu, jako spontánní, improvizovanou činnost určenou mírou vlastní zkušenosti, v jejímž rámci dítě objevuje svět a různé souvislosti v něm. Je to jedna ze základních psychických potřeb, má vrozený základ, pro dítě je přirozeně zvládnutelná, a proto podporuje jeho psychickou rovnováhu, přináší mu klid a vyrovnanost. Zároveň ověřuje schopnost dítěte něco vyřešit a vykonat, zpřesňuje jeho vědomosti, rozvíjí dovednosti, obohacuje komunikaci a sociální vazby. Ve hře se dítě seznamuje se svým okolím, zkouší, hledá, přemýšlí, manipuluje s předměty, a tím získává zručnost i poznává vlastnosti těchto předmětů. Hra pomáhá dítěti poznávat i sebe sama. Při společné hře se dítě učí spolupracovat, komunikovat, dodržovat pravidla, respektovat druhé. To vše činí dobrovolně, svým vlastním tempem, a přitom se dobře baví

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. Matematika Kategoria tradičně i netradičně Zápalky Dřevěné klacíky pro hry a výtvarné aktivity. 500 g (cca 5000 ks) délka 5 cm Barevné zápalky bez hlaviček. Ideální pro skládání dvojrozměrných geometrických

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE 1 Šárka Gergelitsová, 2 Tomáš Holan 1 Gymnázium Benešov email: sarka@gbn.cz 2 KSVI MFF UK Praha, email: Tomas.Holan@mff.cuni.cz Abstrakt. Při rozvoji prostorové představivosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více