AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář"

Transkript

1 AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Jedná se o zapracované novely zákona o zaměstnanosti, přijaté - zákonem č. 367/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012, - zákonem č. 1/2012 Sb., s účinností od 5. ledna 2012 Do seznamu právních předpisů je potřeba doplnit zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ČÁST TŘETÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 67 (Definice) (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen osoby se zdravotním postižením ) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. (2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen osoby s těžším zdravotním postižením ), b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, c) rozhodnutím Úřadu práce vydaným krajskou pobočkou Úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen osoby zdravotně znevýhodněné ). (3) Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm. c) se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. (4) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. (5) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a)

2 a b), dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. c), dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím Úřadu práce. 6) Posuzování zdravotního stavu pro účely odstavce 2 písm. c) upravuje jiný právní předpis 41a ). 41a ) 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 479/2008 Sb. (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen osoby se zdravotním postižením ) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. (2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními a) ve třetím stupni 32a) (dále jen osoby s těžším zdravotním postižením ), nebo b) v prvním nebo druhém stupni 88). (3) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2, dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. (4) Za osoby se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. b) se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení a) 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 88) 39 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpis. K odst Osoby se zdravotním postižením mají ztížené postavení na trhu práce, k jehož vyrovnání slouží řada opatření upravená v ZoZ. Jedná se například o pracovní rehabilitaci ( 69 a násl.), příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 78) a další. K odst Toto ustanovení určuje, kdo je osobou se zdravotním postižením. Fyzická osoba se může stát osobou se zdravotním postižením na základě rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (tzv. automatický okruh) nebo za ni může být ještě po nějakou dobu považována (viz komentář k odst. 4). na základě rozhodnutí úřadu práce. 2a. Zákonem č. 73/2011 Sb. byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky jako správní úřad celostátní působností. Osoby zdravotně znevýhodněné, uznávané do rozhodnutími jednotlivých úřadů práce, jsou byly proto nyní v období od

3 do uznávány rozhodnutím Úřadu práce ČR vydávaným krajskou pobočkou. Vzhledem k tomu, že ZoZ neřeší v tomto případě místní příslušnost krajské pobočky, vychází se z právní úpravy místní příslušnosti. Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce ČR se určovala podle správního řádu, tzn. podle místa bydliště posuzované osoby. 2b. Zákonem č. 367/2011 Sb. bylo ustanovení 67 ZoZ novelizováno tak, že od již mezi osoby se zdravotním postižením nespadají osoby zdravotné znevýhodněné jako samostatná kategorie. Podle části první článku II bodu 4. přechodných ustanovení zákona č. 367/2011 Sb. budou řízení o uznání fyzické osoby jako osoby zdravotně znevýhodněné, která nebyla do pravomocně ukončena, dokončena podle dosavadní právní úpravy. Tomu odpovídá i část druhá zákona č. 367/2004 Sb., kterou byl novelizován zákon č. 582/1991 Sb., v jehož článku IV je obdobné přechodné ustanovení týkající se posuzování zdravotního stavu okresní správou sociálního zabezpečení pro účely uznání osobou zdravotně znevýhodněnou. 2c. Osoby zdravotně znevýhodněné, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto před nebo o kterých bylo pravomocně rozhodnuto na základě žádostí podaných do , se po dobu platnosti těchto rozhodnutí považují pro účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením podle 67 odst. 2 písm. b) ZoZ, tzn. stejně jako osoby invalidní v prvním a druhém stupni. Pokud bylo rozhodnutí vydáno na dobu delší než 3 roky, k jeho platnost ze zákona skončí. Tato právní úprava vychází z části první článku II bodu 5. přechodných ustanovení zákona č. 367/2011 Sb. 2d. V této souvislosti je však třeba zmínit i ustanovení 8a odst. 1 písm. k), ve kterém je uvedeno, že krajská pobočka Úřadu práce ČR rozhoduje o tom, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou či nikoliv. Tato kompetence v ZoZ zůstala, přestože samostatnou kategorii osob zdravotně znevýhodněných již ZoZ neupravuje. Důvodem je nedostatečně dopracovaný pozměňovací návrh poslanců, na jehož základě původní záměr rozhodovat o statusu osob zdravotně znevýhodněných ještě po dobu dvou let byl změněn tak, že rozhodovat lze pouze na základě žádostí podaných do konce roku Zachování rozhodovací kompetence však navádí k závěru, že rozhodovat o osobách zdravotně znevýhodněných je možné i za současné právní úpravy. Takový výklad by však byl nonsensem, neboť v ZoZ již pro takové rozhodování není hmotně právní podklad. 3. Orgány sociálního zabezpečení jsou jasně vymezeny zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. a úřady práce ZoZ. Proto nelze z pohledu ZoZ zohledňovat posouzení zdravotního stavu jinými institucemi než orgány sociálního

4 zabezpečení a úřady práce vymezenými v českém právním řádu. Není-li tedy osoba uznána českým orgánem sociálního zabezpečení jako osoba plně invalidní nebo částečně invalidní či úřadem práce jako osoba zdravotně znevýhodněná, nelze na ni pro účely ZoZ pohlížet jako na osobu se zdravotním postižením. 4. V 3 odst. 2 a 3 ZoZ se stanoví, že státní příslušníci jiných členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, stejně jako rodinní příslušníci občanů České republiky mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených ZoZ jako občané České republiky, není-li stanoveno jinak. Zahraničním institucím, které vykonávají obdobnou činnost jako české orgány sociálního zabezpečení nebo úřady práce, ZoZ stejné právní postavení nepřiznává. Kromě toho nelze opomíjet ani skutečnost, že pro samotné posouzení stupně zdravotního postižení přímo z právních předpisů ES (čl. 406 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1408/71/ES 883/2004 o uplatňování koordinaci systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství) vyplývá, že rozhodnutí instituce členského státu o stupni zdravotního postižení invalidity není pro instituce ostatních členských států závazné, ledaže by to bylo výslovně stanoveno. 5. Pro prokazování statusu osoby se zdravotním postižením musí proto cizinci, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou občany členského státu EU nebo jejich rodinnými příslušníky, předkládat stejné doklady jako občané České republiky. 6. Výjimku tvoří pouze případy, kdy byla fyzická osoba uznána plně nebo částečně invalidní a byl jí přiznán plný nebo částečný invalidní důchod před rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky, tj. před 1. lednem Byl-li před tímto datem přiznán invalidní důchod slovenským orgánem sociálního zabezpečení, tj. právním předchůdcem slovenské Sociální pojišťovny, ale k 1. lednu 1993 byl a nadále je vyplácen českým orgánem sociálního zabezpečení, tj. Českou správou sociálního zabezpečení, pak podle čl. 33 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení je považován za důchod toho smluvního státu, jehož nositel zabezpečení byl nebo by byl příslušným k výplatě těchto důchodů ke dni rozdělení ČSFR, tzn. za důchod České republiky. Skutečnost, že český orgán sociálního zabezpečení (ČSSZ) v těchto případech vyplácí plný nebo částečný invalidní důchod, znamená, že zdravotní stav fyzické osoby odpovídá plné nebo částečné invaliditě podle českých posudkových kategorií. K odst. 2 písm. a) 7. Do tzv. automatického okruhu patří fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidní ve třetím stupni. Vzhledem k tomu, že řada opatření na

5 podporu zaměstnávání těchto osob je výhodnější oproti zaměstnávání ostatních osob se zdravotním postižením, je pro osoby plně invalidní osoby ve třetím stupni používán termín osoby s těžším zdravotním postižením. 8. Osobou s těžším zdravotním postižením je každá plně osoba invalidní ve třetím stupni osoba, bez ohledu na to, zda plný invalidní důchod pobírá či nikoliv. Podstatné je posouzení zdravotního stavu orgánem sociálního zabezpečení. Nezáleží ani na tom, zda byl zdravotní stav posouzen jako plná invalidita ve třetím stupni podle 39 odst. 1 2 písm. a c) zákona o důchodovém pojištění (fyzické osobě poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o %) nebo ve spojení s podle 39 odst. 14 písm. bf) zákona o důchodovém pojištění (fyzická osoba je pro své zdravotní postižení schopna soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek). K odst. 2 písm. b) 9. Osoby částečně invalidní v prvním nebo druhém stupni jsou rovněž automaticky považovány za osoby se zdravotním postižením. 10. Obdobně jako u osob s těžším zdravotním postižením není ani u částečně osob invalidních v prvním nebo druhém stupni důležité, zda pobírají částečný invalidní důchod. ani zda byli uznáni částečně invalidní proto, že jejich schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla nejméně o 33 % ( 44 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění) nebo že jim dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky ( 44 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění). K odst. 2 písm. c) 11. O statusu osoby zdravotně znevýhodněné je rozhodováno úřady práce [viz 8 odst. 1 písm. m)] ve správním řízení, konkrétně pro účely zaměstnanosti. Na základě žádosti fyzické osoby zajistí úřad práce příslušný podle místa jejího bydliště [viz 7 odst. 3 a 5 písm. b)] posouzení jejího zdravotního stavu posudkovým lékařem a následně vydá rozhodnutí. Platnost rozhodnutí se stanoví zpravidla na 3 roky. K odst Osobou zdravotně znevýhodněnou je taková fyzická osoba, která sice má zachovanou schopnost soustavné výdělečné činnosti, ale jejíž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ji podstatně omezuje v plnohodnotném uplatnění na trhu práce. Nejedná se jen o omezení schopnosti vykonávat dosavadní zaměstnání, ale důvodem může být i nemožnost

6 využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat. 11. K doložení skutečnosti, že fyzická osoba je osobou s těžším zdravotním postižením (invalidní ve třetím stupni) nebo osobou se zdravotním postižením (invalidní v prvním nebo druhém stupni), je potřeba posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení. 12. Podle 8 odst. 10 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení jsou orgány sociálního zabezpečení povinny vydat posuzované osobě stejnopis posudku týkajícího se posouzení invalidity nebo změny stupně invalidity. Náležitosti tohoto posudku jsou stanoveny v 7 vyhl. č. 359/2009 Sb. Pro účely zaměstnanosti je podstatné, že posudek mimo jiné obsahuje datum posouzení, den vzniku, změny nebo zániku invalidity, u osob invalidních ve třetím stupni případnou schopnost výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, a dobu platnosti posudku v případě, že posuzovaná osoba není poživatelem invalidního důchodu. 13. V některých případech však fyzická osoba, ať už z jakýchkoliv důvodů, takový posudek k dispozici nemá. V této situaci je třeba status osoby s těžším zdravotním postižením, resp. osoby se zdravotním postižením doložit samostatným potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení o uznání konkrétního stupně invalidity; autoři tohoto komentáře jsou přesvědčeni, že jako potvrzení lze v těchto případech akceptovat i výpis ze záznamu o jednání na okresní správě sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu fyzické osoby. 14. Podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení orgány sociálního zabezpečení o invaliditě jako takové samostatně nerozhodují, ale posuzují, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě v konkrétním stupni. Tento posudek je potom jedním z podkladů pro jejich rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nebo o zamítnutí žádosti o invalidní důchod, v jehož odůvodnění je uznání invalidity v konkrétním stupni konstatováno. Z těchto důvodů lze jako doklad o invaliditě akceptovat kromě samotného posudku nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení také tato rozhodnutí. 15. Jako osoby invalidní v prvním a druhém stupni budou po dobu platnosti rozhodnutí Úřadu práce ČR považovány osoby zdravotně znevýhodněné (viz komentář v bodě 2c). Skutečnost, že je osobou zdravotně znevýhodněnou, dokládá fyzická osoba i v těchto případech rozhodnutím Úřadu práce ČR.

7 K odst Toto ustanovení definuje dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který je rozhodný pro posouzení zdravotního znevýhodnění fyzické osoby na trhu práce. Kromě medicínského v sobě obsahuje i věcné hledisko, kterým je důsledek nepříznivého zdravotního stavu, tj. omezení schopnosti pracovního uplatnění. 16. Novelou ZoZ, přijatou zákonem č. 367/2011 Sb., se okruh osob se zdravotním postižením rozšiřuje o osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní. Tyto osoby se po dobu 12 měsíců od posouzení považují pro účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením stejně jako osoby invalidní v prvním a druhém stupni. Vzhledem k tomu, že doba 12 měsíců se podle ZoZ počítá ode dne posouzení, mohou se v praxi vyskytnout případy, kdy tato doba bude ve skutečnosti kratší, neboť zánik invalidity není vždy stanoven ke dni posouzení, ale i později. K odst K doložení skutečnosti, že fyzická osoba je osobou s těžším zdravotním postižením (plně invalidní) nebo osobou se zdravotním postižením (částečně invalidní), je třeba potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení. Podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení však orgány sociálního zabezpečení o invaliditě jako takové samostatně nerozhodují, ale posuzují, zda zdravotní stav odpovídá plné nebo částečné invaliditě. Tento posudek je potom jedním z podkladů pro jejich rozhodnutí o přiznání plného (částečného) invalidního důchodu nebo o zamítnutí žádosti o plný (částečný) invalidní důchod. Z tohoto důvodu lze jako doklad o plné (částečné) invaliditě akceptovat rozhodnutí o přiznání plného (částečného) invalidního důchodu nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o plný (částečný) invalidní důchod, v jehož odůvodnění je uznání plné (částečné) invalidity konstatováno. 15. V některých případech však fyzická osoba nemá takové rozhodnutí k dispozici (například zdravotní stav sice byl již posouzen, ale o důchodu nebylo ještě rozhodnuto). V této situaci je třeba status osoby s těžším zdravotním postižením, resp. osoby se zdravotním postižením doložit samostatným potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení o uznání plné (částečné) invalidity; autoři tohoto komentáře jsou přesvědčeni, že jako potvrzení lze v těchto případech akceptovat samotný posudek, případně výpis ze záznamu o jednání na okresní správě sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu fyzické osoby. 16. Skutečnost, že je osobou zdravotně znevýhodněnou, dokládá fyzická osoba

8 rozhodnutím úřadu práce. Úřady práce v této věci rozhodují od Rozhodnutí o statusu osoby zdravotně znevýhodněné, která byla vydávána před tímto datem okresními správami sociálního zabezpečení, jsou platná po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 30. června 2009 (viz část patnáctá, čl. XIX zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách). 16a. Důvodem pro změnu správního úřadu vydávajícího rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky jako správní úřad celostátní působností. Pokud osoba zdravotně znevýhodněná nemá z jakéhokoliv důvodu k dispozici rozhodnutí Úřadu práce, může prokázat svůj status osoby zdravotně znevýhodněné i potvrzením Úřadu práce. K odst S účinností od je podkladem pro rozhodování úřadu práce o statusu osoby zdravotně znevýhodněné posudek vypracovaný okresní správou sociálního zabezpečení, respektive jejím posudkovým lékařem. Zákonem č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo posuzování zdravotního stavu fyzických osob pro účely zaměstnanosti posudkovými lékaři úřadů práce přeneseno zpět na orgány sociálního zabezpečení, konkrétně na okresní správy sociálního zabezpečení. Touto změnou došlo k částečnému návratu k původní právní úpravě, která byla účinná do a podle které okresní správy sociálního zabezpečení zdravotní stav fyzických osob pro účely zaměstnanosti nejen posuzovaly, ale o statusu osoby zdravotně znevýhodněné rozhodovaly. Skutečnost, že rozhodovací pravomoc byla ponechána na úřadech práce, znamená pro posuzované fyzické osoby určitou komplikaci spočívající zejména v prodloužení doby potřebné pro vyřízení její žádosti, zvýšenou administrativní zátěž nejen úřadů práce, ale i okresních správ sociálního zabezpečení a v neposlední řadě i zvýšené finanční náklady na celé správní řízení (poštovné). Související ustanovení: 3 odst. 2 a 3 postavení občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků, 5 písm. b) bydliště, 7 8a odst. 3 2 místní působnost krajské pobočky Úřadu práce, 8a odst. 1 písm. m k) rozhodování o osobě zdravotně znevýhodněné, 69 až 74 pracovní rehabilitace, 75 chráněné pracovní místo, 76 chráněná pracovní dílna příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, 78 příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

9 Související předpisy: 39 a 44 zákona o důchodovém pojištění, 3 a 8 odst. 10 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, Čl. 33 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení, správní řád, zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Literatura: KOMENDOVÁ, Jana. Vymezení osob se zdravotním postižením pro účely pracovněprávních předpisů. Právní rádce, 2008, č. 12, s Předpisy práva ES: čl. 40 nařízení Rady 1408/71/ES čl. 46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) sociálního zabezpečení 883/2004 o koordinaci systémů 68 (Evidence osob se zdravotním postižením) (1) Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci osob se zdravotním postižením, kterým poskytuje služby podle tohoto zákona. Evidence obsahuje identifikační údaje o osobě se zdravotním postižením, údaje o omezeních v možnostech jejího pracovního uplatnění ze zdravotních důvodů, údaje o právním důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením, a údaje o poskytování pracovní rehabilitace. (2) Údaje z evidence osob se zdravotním postižením jsou určeny výhradně pro účely začlenění a setrvání těchto osob na trhu práce a pro statistické účely. (3) Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení poskytování služeb podle tohoto zákona nebo poté, co fyzická osoba přestane být osobou se zdravotním postižením, údaje týkající se této fyzické osoby učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování. K odst Úřad práce může poskytovat osobě se zdravotním postižením různé služby, pro jejichž realizaci potřebuje pracovat s jejími identifikačními údaji a s dalšími údaji, týkajícími se například jejího zdravotního stavu. Ustanovení odstavce 1 dává proto krajské pobočce Úřadu práce oprávnění tyto údaje evidovat. 1a. Důvodem pro změnu kompetence pro vedení evidence osob se zdravotním postižením z úřadů práce na krajské pobočky Úřadu práce ČR bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. K odst Součástí údajů vedených v evidenci osob se zdravotním postižením jsou i osobní

10 a citlivé údaje, které podléhají zvláštní ochraně (viz zákon o ochraně osobních údajů). Toto ustanovení proto přesně definuje účel, pro který je zpracování těchto údajů potřebné. K odst Služby poskytované krajskou pobočkou Úřadu práce osobě se zdravotním postižením na sebe mohou buď bezprostředně, nebo s určitým časovým odstupem navazovat. V období, kdy není důvod osobní a citlivé údaje o osobě se zdravotním postižením zpracovávat, jsou znepřístupněny. 3a. Důvodem pro změnu kompetence pro nakládání s osobními údaji osob se zdravotním postižením z úřadů práce na krajské pobočky Úřadu práce ČR bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. Související ustanovení: 17 zpracování osobních údajů, 67 odst. 2 osoby se zdravotním postižením Související předpisy: zákon o ochraně osobních údajů Pracovní rehabilitace 69 (1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. (2) Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením. (3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. (4) Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní

11 způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny ( 7 odst. 3). (5) Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem zdravotnického zařízení zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce. Zařazení této fyzické osoby na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s její zdravotní způsobilostí; krajská pobočka Úřadu práce je povinna zařazení písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení. (6) Na osoby se zdravotním postižením, které se účastní pracovní rehabilitace mimo zaměstnání, se vztahuje 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení 103 až 106 zákoníku práce a 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 42a ) se použijí přiměřeně. (7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace, druhy nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace a způsob jejich úhrady. 42a ) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. K odst Pro osoby se zdravotním postižením zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce pracovní rehabilitaci. Právo na ni má každá osoba se zdravotním postižením, která o ni požádá. Místně příslušným příslušnou je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž správním obvodu má osoba se zdravotním postižením bydliště [viz 5 písm. b)]. Pracovní rehabilitaci může zajišťovat krajská pobočka úúřadu práce sám sama nebo ve spolupráci s pracovněrehabilitačními středisky. 2. Toto ustanovení dává také krajské pobočce Úřadu práce možnost si zabezpečení pracovní rehabilitace jako celku nebo její části nakoupit od jiné právnické nebo fyzické osoby. Je tak dán prostor pro právnické nebo fyzické osoby, které se specializují na pomoc osobám se zdravotním postižením, zejména v rámci podporovaného zaměstnávání. Tyto subjekty jsou při zabezpečování pracovní rehabilitace vázány dohodou s Úřadem práce (viz 70) a individuálním plánem pracovní rehabilitace (viz odst. 4). 2a. Důvodem pro změnu kompetence k zabezpečení pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky.

12 K odst Hlavním cílem pracovní rehabilitace je získání vhodného zaměstnání pro osobu se zdravotním postižením a jeho udržení. Jedná se o souvislou činnost obsahující většinou více na sebe navazujících forem pracovní rehabilitace. Žadatel o pracovní rehabilitaci je povinen doložit, že je osobou se zdravotním postižením (viz 67 odst. 3). 3a. Důvodem pro změnu kompetence k zabezpečení pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. K odst Toto ustanovení demonstrativně vyjmenovává jednotlivé možné formy pracovní rehabilitace. Jedná se nejen o aktivity zaměřené přímo na osobu se zdravotním postižením (například poradenská činnost pro volbu povolání, teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, spolupráce s psychologem nebo rehabilitačním pracovníkem, zajištění asistenta), ale také o podporu zaměstnavatele při vytváření vhodných pracovních podmínek pro osobu se zdravotním postižením pomocí některého z nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. K odst Individuální plán pracovní rehabilitace je základní dokument, podle kterého je celý proces pracovní rehabilitace realizován. Na základě podkladů odborné pracovní skupiny, vytvořené na každé krajské pobočce Úřadu práce (viz 7 odst. 3), a za součinnosti osoby se zdravotním postižením je stanoven předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, jsou vybrány její formy vhodné pro dosažení tohoto cíle a je určena jejich časová posloupnost. Stanovení cíle i výběr jednotlivých forem pracovní rehabilitace vychází ze zdravotního stavu osoby se zdravotním postižením, z posouzení jejích schopností a kvalifikace a z možnosti jejího uplatnění na trhu práce. 5a. Důvodem pro změnu kompetence pro sestavování individuálního plánu pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské

13 pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. 6. Účinnost jednotlivých forem pracovní rehabilitace je v termínech a způsobem stanoveným v individuálním plánu pracovní rehabilitace hodnocena. Na základě konkrétních výsledků tohoto hodnocení mohou být jednotlivé formy pracovní rehabilitace měněny nebo doplňovány. K odst Fyzickým osobám, které sice nejsou osobami se zdravotním postižením, ale jsou v dočasné pracovní neschopnosti (viz 55 zákona o nemocenském pojištění), může pracovní rehabilitace pomoci v jejich návratu na trh práce. Podmínkou pro zařazení takové osoby na pracovní rehabilitaci v době trvání pracovní neschopnosti je doporučení ošetřujícího lékaře. Pracovní rehabilitace přitom nesmí být v rozporu se zdravotní způsobilostí takové osoby. Jedná se o případy, kdy například po úrazu je vhodné ještě za trvání pracovní neschopnosti připravovat fyzickou osobu na její nové uplatnění. 8. Povinnost krajské pobočky Úřadu práce oznámit v těchto případech zahájení a ukončení pracovní rehabilitace okresní správě sociálního zabezpečení (včetně údaje o místě výkonu, denním rozsahu a celkové délce trvání pracovní rehabilitace) má souvislost s kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. 8a. Důvodem pro změnu kompetence k plnění oznamovací povinnosti vůči okresní správě sociálního zabezpečení z úřadů práce na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. K odst Osoby se zdravotním postižením, které se zúčastňují pracovní rehabilitace mimo pracovněprávní vztah, musí mít zajištěnu bezpečnost a ochranu zdraví při práci na obdobné úrovni jako zaměstnanci. Proto se na ně vztahují určitá ustanovení zákoníku práce ( 101, 245 a 246) přímo a určitá ustanovení zákoníku práce ( 103 až 106) a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( 2 až 8), se použijí přiměřeně. K odst Zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu bylo realizováno prováděcí vyhláškou, ve které jsou obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace, druhy nákladů

14 spojených s prováděním pracovní rehabilitace a způsob jejich úhrady upraveny v 1 až 5. Související ustanovení: 5 písm. b) bydliště, 7 odst. 3 odborná pracovní skupina, 67 odst. 2 osoby se zdravotním postižením, 67 odst. 3 prokazování statusu osoby se zdravotním postižením, 70 dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace, 104 a 105 odst. 1 nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti Související předpisy: 101, 103, 106, 245 a 246 zákoníku práce, 55 zákona o nemocenském pojištění, 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 70 (Náležitosti dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace) Dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace podle 69 odst. 1 mezi Úřadem práce a právnickou nebo fyzickou osobou obsahuje a) identifikační údaje účastníků dohody, b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je pracovní rehabilitace určena, c) obsah a délku pracovní rehabilitace, d) místo a způsob provedení pracovní rehabilitace, e) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace, f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, g) způsob ověření získaných znalostí a dovedností, h) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace, i) závazek právnické nebo fyzické osoby vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud jí byla jejím zaviněním poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení, j) ujednání o vypovězení dohody. K písm. a) 1. Účastníky dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace jsou Úřad práce a právnická nebo fyzická osoba, která má pracovní rehabilitaci jako celek nebo jenom její část zabezpečovat. Identifikačními údaji se rozumí údaje, které smluvní partnery jednoznačně určují [viz 5 písm. a)].

15 1a. Důvodem pro změnu kompetence k uzavření dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace z úřadů práce na Úřad práce ČR bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. K písm. b) 2. Pracovní rehabilitace je zabezpečována pro konkrétní osobu se zdravotním postižením. Součástí dohody proto musí být také její určení [viz 5 písm. a) bod. 1]. K písm. c) 3. Pracovní rehabilitace probíhá podle individuálního plánu pracovní rehabilitace. Obsahem dohody jsou jednotlivé formy pracovní rehabilitace stanovené v individuálním plánu pracovní rehabilitace a právnická nebo fyzická osoba, která pracovní rehabilitaci zabezpečuje, je stanoveným postupem vázána. 4. Délka pracovní rehabilitace není ZoZ nijak omezena, s výjimkou přípravy k práci, která může trvat nejdéle 24 měsíců. V individuálním plánu pracovní rehabilitace je stanoven časový harmonogram jejích jednotlivých forem a podle něj je v dohodě o zabezpečení pracovní rehabilitace sjednána délka pracovní rehabilitace v závislosti na tom, zda je zabezpečována komplexně nebo jen některá její část. K písm. d) 5. Sjednání místa a způsobu provedení pracovní rehabilitace je důležité zejména z důvodu zajištění vhodných podmínek pro osobu se zdravotním postižením, protože pracovní rehabilitace nemůže mít negativní dopad na její zdravotní stav. K písm. e) 6. Druhy nákladů právnické nebo fyzické osoby na zabezpečení pracovní rehabilitace jsou taxativně vyjmenovány v 2 prováděcí vyhlášky. Jedná se o náklady přímé (například mzdy, materiál), náklady spojené s prováděním pracovní rehabilitace (například výbava účastníka pracovní rehabilitace, jeho osobní ochranné pracovní prostředky) a v případě potřeby také náklady spojené s nezbytnou účastí další fyzické osoby (například asistent pomáhající osobě se zdravotním postižením). Důležitou součástí nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví osoby se zdravotním postižením, sjednané na dobu pracovní rehabilitace. 7. Podle zvolených forem pracovní rehabilitace jsou v dohodě sjednány druhy

16 nákladů, které hradí Úřad práce, a jejich výše. 8. Podle 5 odst. 1 prováděcí vyhlášky hradí Úřad práce náklady pracovní rehabilitace bezhotovostním převodem na účet vedený u peněžního ústavu. Náklady jsou hrazeny průběžně, nejdéle do 30 dnů od jejich vyúčtování Úřadu práce. V dohodě lze podle rozsahu pracovní rehabilitace sjednat i jiný, například zálohový způsob úhrady nebo lze dohodnout proplacení nákladů až po provedení pracovní rehabilitace. K písm. f) 9. Úřad práce je oprávněn provádět kontrolu u právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle ZoZ [viz 126 odst. 1 písm. b)], kterým na základě dohody poskytuje peněžní prostředky ze státního rozpočtu, tzn. i právnických a fyzických osob, které zabezpečují pracovní rehabilitaci. Kontrola plnění sjednaných podmínek je důležitá zejména z důvodu garance Úřadu práce za to, že pracovní rehabilitace je prováděna v souladu s individuálním plánem pracovní rehabilitace, plní svůj účel. Neohrožuje zdravotní stav osoby se zdravotním postižením a finanční prostředky státního rozpočtu jsou vynakládány účelně. Kontrola je proto prováděna jak v místě zabezpečování pracovní rehabilitace, tak z listinných dokladů a řídí se zákonem o finanční kontrole a zákonem o státní kontrole. Kromě toho je předmětem kontroly také účelné vynakládání poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato kontrola se řídí zákonem o finanční kontrole a je prováděna zejména z listinných dokladů. K písm. g) 10. Způsob ověření získaných znalostí a dovedností záleží na formě pracovní rehabilitace. V případě přípravy na budoucí povolání se jedná o příslušné vysvědčení a u specializovaného rekvalifikačního kurzu o osvědčení o jeho absolvování. Osvědčení o absolvování přípravy k práci vydává právnická nebo fyzická osoba, u které byla příprava k práci prováděna (viz 72 odst. 4). K písm. h) 11. Sjednání podmínek a termínů zúčtování přichází v úvahu především tehdy, pokud je náhrada nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace v dohodě stanovena zálohově. V případech, kdy jsou náklady hrazeny průběžně, se v dohodě pouze upřesňují termíny předložení jejich vyúčtování.

17 K písm. i) 12. Toto ustanovení zajišťuje návratnost poskytnutých finančních prostředků v případě, že nebyly dodrženy podmínky dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace nebo pokud byly právnické nebo fyzické osobě zabezpečující pracovní rehabilitaci jejím zaviněním poskytnuty finanční prostředky ve vyšší částce, než náležely. V dohodě se stanoví lhůta pro jejich vrácení. O povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě, že byly jejím zaviněním poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, však lze, stejně tak jako o smyslu ustanovení 105 odst. 3 písm. f) a 108 odst. 7 písm. i) ZoZ, polemizovat, neboť se jedná o případy, kdy si Úřad práce nakupuje zabezpečení pracovní rehabilitace od právnické nebo fyzické osoby jako službu a platí ji zpravidla až po jejím provedení. Pokud se v průběhu platnosti dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace změní situace tak významným způsobem, že by změna měla vliv na výši nákladů, je možno dohodu změnit dodatkem tak, aby odpovídala skutečnosti. K poskytnutí finančních prostředků neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, by v těchto případech nemělo dojít. K písm. j) 13. Dohodu mezi Úřadem práce a právnickou nebo fyzickou osobou zabezpečující pracovní rehabilitaci je možno vypovědět, zejména proto, že nejsou plněny její podmínky, nebo v případě, že vznikne překážka znemožňující dokončení pracovní rehabilitace. Jedná se například o situaci, kdy se účastník pracovní rehabilitace přestane dojednaných aktivit zúčastňovat. Související ustanovení: 5 písm. a) identifikační údaje, 67 odst. 2 osoby se zdravotním postižením, 69 odst. 1 zabezpečení pracovní rehabilitace, 69 odst. 4 individuální plán pracovní rehabilitace, 72 odst. 4 osvědčení o absolvování přípravy k práci, 126 odst. 1 písm. b) 129 kontrolní oprávnění úřadu práce Související předpisy: 2 a 5 odst. 1 prováděcí vyhlášky, zákon o státní kontrole, zákon o finanční kontrole 71 (Teoretická a praktická příprava) Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost

18 osob se zdravotním postižením zahrnuje a) přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů, 43 ) b) přípravu k práci, c) specializované rekvalifikační kurzy. 43 ) Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K písm. a) 1. Součástí teoretické a praktické přípravy může být příprava na budoucí povolání spočívající ve vzdělávání podle školského zákona. Poznámka pod čarou odkazuje na zrušený školský zákon, v současné době se jedná o zákon č. 561/2004 Sb. Hlavní úloha Úřadu práce nebo právnické či fyzické osoby zabezpečující pracovní rehabilitaci však spočívá v poradenství pro volbu povolání a v poskytování informací o jednotlivých druzích studia a o možnosti následného uplatnění na trhu práce. K písm. b) a c) 2. Příprava k práci a specializované rekvalifikační kurzy jsou součástmi teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost (viz 72 až 74). Související ustanovení: 67 odst. 2 osoby se zdravotním postižením, 72 a 73 příprava k práci, 74 specializované rekvalifikační kurzy Související předpisy: školský zákon 72 (Příprava k práci) (1) Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. (2) Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí a) na pracovištích jejího zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu této osoby; příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta, b) v chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby, nebo

19 c) ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob. (3) O přípravě k práci uzavírá Úřad práce s osobou se zdravotním postižením písemnou dohodu, která obsahuje a) identifikační údaje účastníků dohody, b) obsah přípravy k práci, c) dobu a místo konání přípravy k práci, d) způsob jejího zabezpečení a způsob ověření získaných znalostí a dovedností, e) ujednání o vypovězení dohody. (4) Dokladem o absolvování přípravy k práci je osvědčení vydané právnickou nebo fyzickou osobou, u níž byla příprava k práci prováděna. (5) Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu účasti na přípravě k práci na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. K odst Cílem přípravy k práci je zapracování osoby se zdravotním postižením na práci, která je pro ni z hlediska jejího zdravotního stavu vhodná. Zapracování nespočívá jen v osvojení si potřebných dovedností a návyků, ale může zahrnovat i získání určitých nových znalostí. Může se proto skládat jak z praktické, tak i z teoretické části. 2. Příprava k práci je jako jediná forma pracovní rehabilitace časově přímo ohraničena může trvat nejdéle 24 měsíců. Toto období je podle zkušeností z praxe dostatečně dlouhé pro to, aby osoba se zdravotním postižením zaučila a mohla vykonávat vhodné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost odpovídající jejímu zdravotnímu stavu. K odst Toto ustanovení určuje, kde může být příprava k práci prováděna. Vyplývá z něj rovněž, že může být realizována jak v pracovněprávním vztahu, tak i mimo něj. K odst. 2 písm. a) 4. V pracovněprávním vztahu mezi osobou se zdravotním postižením a jejím zaměstnavatelem je prováděna příprava k práci na pracovištích, která jsou k tomuto účelu individuálně přizpůsobena. Jedná se zejména o případy, kdy se zaměstnanec za trvání

20 pracovněprávního vztahu stane osobou se zdravotním postižením a zaměstnavatel pro něj vytvoří takové podmínky, aby mohl v zaměstnání setrvat i nadále. Zde se také nejčastěji uplatní možnost realizovat pracovní rehabilitaci ještě za trvání pracovní neschopnosti (viz 69 odst. 5). 5. Provádění přípravy k práci vyžaduje určité zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, které nemusí každý zaměstnavatel mít. Proto se umožňuje, aby v situaci, kdy osoba se zdravotním postižením potřebuje při přípravě k práci pomoc další osoby, mohla být příprava k práci prováděna za podpory asistenta. Asistent může být rovněž zaměstnancem stejného zaměstnavatele jako osoba se zdravotním postižením nebo si službu asistenta může zaměstnavatel objednat od specializované právnické nebo fyzické osoby. Náklady spojené s činností asistenta jsou náklady spojené s pracovní rehabilitací a hradí je Úřad práce (viz 3 odst. 1 prováděcí vyhlášky). K odst. 2 písm. b) 6. Chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny jsou pracoviště určená pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která byla zřízena nebo vymezena vytvořena zaměstnavateli na základě dohody s Úřadem práce. Osoby se zdravotním postižením, které se účastní pracovní rehabilitace formou přípravy k práci, získávají na těchto pracovištích mimo pracovněprávní vztah potřebné praktické dovednosti a návyky, které po ukončení přípravy k práci využijí v rámci svého nového zaměstnání. K odst. 2 písm. c) 7. Příprava k práci může být prováděna také v různých vzdělávacích zařízeních, ať už státních nebo provozovaných jinými subjekty, jako jsou územní samosprávné celky, církve, náboženské společnosti apod. Osoba se zdravotním postižením v těchto zařízeních získává nové, zejména teoretické znalosti potřebné pro výkon vybraného vhodného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Pro provádění pracovní rehabilitace je vhodné kombinovat tuto teoretickou část přípravy k práci s částí praktickou. K odst Toto ustanovení vyjmenovává náležitosti dohody, kterou Úřad práce sjednává s osobou se zdravotním postižením. Jedná se o konkrétní podmínky, za kterých osoba se zdravotním postižením přípravu k práci absolvuje. Z dohody musí být zejména zřejmé, co bude obsahem přípravy k práci, kde a jak dlouho bude vykonávána, kdo a jakým způsobem ji

21 bude zabezpečovat a jak budou ověřeny získané znalosti a dovednosti. 8a. Důvodem pro změnu kompetence k uzavření dohody o přípravě k práci z úřadů práce na Úřad práce ČR bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. 9. Součástí dohody je také ujednání o možnosti jejího vypovězení, zejména z důvodu neplnění sjednaných podmínek, které může spočívat například v tom, že osoba se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci vůbec nenastoupí nebo na ni přestane docházet anebo se nepodrobí ověření získaných znalostí a dovedností. K odst O absolvování přípravy k práci vydá osvědčení ten subjekt, který přípravu k práci prováděl (viz odst. 2). K odst Osoba se zdravotním postižením, která není zabezpečena jiným způsobem (mzdou nebo náhradou mzdy, starobním důchodem, dávkami nemocenského pojištění), má po dobu účasti na přípravě k práci nárok na podporu při rekvalifikaci (viz 40, 41 odst. 1, 50 a násl.). V tomto případě náleží podpora při rekvalifikaci i té osobě se zdravotním postižením, která není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. 11a. Důvodem pro změnu správního úřadu vydávajícího rozhodnutí o podpoře při rekvalifikaci z úřadů práce na krajské pobočky Úřadu práce bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky jako správní úřad celostátní působností. Rozhodnutí je podle 40 odst. 2 ZoZ vydáváno krajskou pobočkou, která zabezpečuje pracovní rehabilitaci. Související ustanovení: 40 podpora při rekvalifikaci, 41 odst. 1 rozhodné období, 50 a násl. výše podpory při rekvalifikaci, 67 odst. 2 osoby se zdravotním postižením, 69 odst. 5 pracovní rehabilitace v době pracovní neschopnosti, 75 chráněné pracovní místo, 76 chráněná pracovní dílna Související předpisy: zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o církvích a náboženských společnostech, 3 prováděcí vyhlášky 73

22 (Náležitosti dohody o provádění pracovní rehabilitace) (1) Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může Úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. O přípravě k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele [ 72 odst. 2 písm. a)] uzavírá Úřad práce se zaměstnavatelem písemnou dohodu, která obsahuje a) identifikační údaje účastníků dohody, b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je příprava k práci určena, c) obsah a délku přípravy k práci, d) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na přípravu k práci, e) dobu, po kterou bude příprava k práci prováděna s podporou asistenta, f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, g) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na přípravu k práci, h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností, i) závazek zaměstnavatele vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu byla jeho zaviněním poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení, j) ujednání o vypovězení dohody. (2) O přípravě k práci prováděné u právnické nebo fyzické osoby [ 72 odst. 2 písm. b) a c)] uzavírá Úřad práce s touto osobou písemnou dohodu, která kromě údajů uvedených v odstavci 1 dále obsahuje a) označení pracovní činnosti, na kterou se příprava k práci provádí, b) základní kvalifikační a zdravotní předpoklady potřebné pro přípravu k práci, c) místo a způsob provedení, d) rozsah teoretické a praktické přípravy. (3) Náhrada škody náležející v souvislosti s přípravou k práci, která je prováděna podle 72 odst. 2 písm. b) a c), se řídí občanským zákoníkem. K odst Zaměstnavatel provádí přípravu k práci svého zaměstnance osoby se zdravotním postižením na základě dohody s Úřadem práce, jejíž náležitosti jsou vyjmenovány v tomto ustanovení. 1a. Důvodem pro změnu kompetence k uzavření dohody o přípravě k práci a k úhradě nákladů na přípravu k práci z úřadů práce na Úřad práce ČR bylo přijetí zákona č. 73/2011 Sb., kterým byl s účinností od zřízen Úřad práce České republiky. K 1 odst. písm. a)

23 2. Účastníky dohody o provedení přípravy k práci jsou Úřad práce a zaměstnavatel osoby se zdravotním postižením, která se má přípravy k práci účastnit. Identifikačními údaji se rozumí údaje, které smluvní partnery jednoznačně určují [viz 5 písm. a)]. K 1 odst. písm. b) 3. Příprava k práci je určena pro konkrétní osobu se zdravotním postižením. Součástí dohody proto musí být také její určení [viz 5 písm. a) bod. 1]. K 1 odst. písm. c) 4. Obsah přípravy k práci je specifikován jednotlivými činnostmi směřujícími k zapracování a k získání potřebných dovedností a návyků. 5. Příprava k práci může trvat nejdéle 24 měsíců (viz 72 odst. 1). Její skutečná délka se v dohodě stanoví podle individuálních schopností osoby se zdravotním postižením a s ohledem na složitost práce, na kterou se připravuje. K 1 odst. písm. d) 6. Druhy nákladů zaměstnavatele na provádění přípravy k práci jsou taxativně vyjmenovány v 3 odst. 1 prováděcí vyhlášky. Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance, který osobu se zdravotním postižením k práci připravuje, a v případě potřeby také náklady spojené s nezbytnou účastí další fyzické osoby (například asistent pomáhající osobě se zdravotním postižením). Jejich výše je v dohodě stanovena na základě předběžné kalkulace vypracované zaměstnavatelem. 7. Podle 5 odst. 1 prováděcí vyhlášky hradí Úřad práce náklady zaměstnavatele spojené s přípravou k práci bezhotovostním převodem na účet vedený u peněžního ústavu. Náklady jsou hrazeny průběžně, nejdéle do 30 dnů od jejich vyúčtování Úřadu práce. V dohodě lze sjednat i jiný způsob úhrady. K 1 odst. písm. e) 8. S ohledem na zdravotní postižení a na charakter práce, na kterou se osoba se zdravotním postižením připravuje, může být příprava k práci prováděna s podporou asistenta [viz 72 odst. 2 písm. a)]. Podle individuálních schopností osoby se zdravotním postižením a s ohledem na složitost práce se v dohodě stanoví doba, po kterou bude účast asistenta potřebná.

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. dubnu 2011 ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb.,

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 1 - Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 2 - ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 67 (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 23. září 2004, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 507/2005 Sb., č. 452/2008 Sb., č. 390/2011

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

1. V 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje. Strana 1498 Sbírka zákonů č. 136 / 2014 Částka 59 136 ZÁKON ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č.

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. Příloha č. 7 č. projektu: kterou uzavírá Česká republika - Úřad práce České republiky sídlo: Karlovo náměstí č.p. 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 84 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 25. 289 9. funkční období 289 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Doporučený postup č. 1/2016

Doporučený postup č. 1/2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení odbor trhu práce Doporučený postup č. 1/2016 na podporu realizace prostupného systému sociální a pracovní

Více

390/2011 Sb. VYHLÁŠKA

390/2011 Sb. VYHLÁŠKA 390/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016

D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 D O H O D A o zřízení chráněného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. TPA-P-9/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Martina Bečvářová, ředitelka kontaktního pracoviště

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Změny v systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením od

Změny v systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením od Změny v systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2018 Úvodní informace 1. Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

518/2004 Sb. VYHLÁKA

518/2004 Sb. VYHLÁKA 518/2004 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ***

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů *** Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 6 Nárok na příspěvek na mobilitu (1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4637 367 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

367/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

367/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 367/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

(sněmovní tisk č. 462) 1. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní: ČÁST ČTVRTÁ. Změna zákona o zaměstnanosti. čl.

(sněmovní tisk č. 462) 1. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní: ČÁST ČTVRTÁ. Změna zákona o zaměstnanosti. čl. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

ZÁKON. ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. Parlament se usnesl na

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OTA-JZ-6/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. MEA-JZ-19/2016 uzavřená mezi Úřadem práce

Více

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost > Pro občany > Práva a povinnosti uchazeče a zájemce Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Zákon č. 373/2011 Sb. k

Zákon č. 373/2011 Sb. k 5.17.9.3. Zákon č. 373/2011 Sb. k 1. 11 2017 http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovnelekarskesluzby/zakon-c-373-slash-2011-sb-k-1-11-2017 Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb.

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více