Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků"

Transkript

1 ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, Lidéna prvním místě

2 ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci státnísprávy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění v roce 2011 vybrala na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti více než 358 mld. Kč její přínos do státního rozpočtu tvoří více než 1/3 všech příjmů součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba

3 Organizační struktura ČSSZ ČSSZ jako organizační složka státu je podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. podle koordinačních nařízení je styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání ústředíčssz v Praze pracoviště ve vybraných v krajských městech (v Praze je to Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ Brno) okresnísprávy sociálního zabezpečení v okresních městech - od zřízena kontaktní místa pro oblast EU.

4 Působnost ČSSZ podle koordinačních nařízení ČSSZ vykonává působnost (s výjimkou resortů obrany, vnitra, spravedlnosti a financí) vůči členským státům jako kompetentní instituce pro: určování příslušnosti k právním předpisům zaměstnanců a OSVČ peněžité dávky v nemoci a mateřství důchody peněžitédávky nemocenského pojištěnívyplácenépři pracovních úrazech a nemocích z povolání

5 Koordinační nařízení NařízeníEvropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení NařízeníEvropského parlamentu a Rady (ES) 987/ prováděcí nařízení ČSSZ aplikuje tato koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení vůči 26 státům Evropy (neaplikuje se vůči Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku a Švýcarsku) NařízeníEvropského parlamentu a Rady (ES) 1231/ příslušníci třetích zemí Nařízení Evropské rady (EHS) 1408/71 stále v platnosti

6 Určování příslušnosti k právním předpisům Základní princip: aplikace právního řádu pouze jediného státu čl. 11(1) nařízení 883/2004 Základní pravidla dle čl. 11(3)(a) nařízení: osoba zaměstnaná podléhá právním předpisům o sociálním zabezpečení toho členského státu, na jehož území pracuje. OSVČ podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území vykonává samostatnou výdělečnou činnost.

7 Určování příslušnosti k právním předpisům Výjimky ze základních pravidel: vysílánípracovníků čl. 12(1) zaměstnanec je krátkodobě vyslán k výkonu práce do jiného státu EU vysíláníosvččl. 12(2) OSVČ vyjíždí krátkodobě vykonávat činnost do jiného státu EU souběžnáčinnost čl. 13 výkon činnosti současně ve více zemích EU (zaměstnání, OSVČ nebo kombinace) Příslušnost k právním předpisům osvědčuje formulářa 1 Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

8 Vysílání Vysílání zaměstnanců čl. 12(1) status zaměstnance - rozhodující příslušná legislativa vysílajícího státu. doba vyslání max. 24. měsíců příslušnost vysílaného zaměstnance kprávním předpisům vysílajícího státu alespoň v délce 1 měsíce. přímý vztah mezi vyslaným zaměstnancem a vysílajícím zaměstnavatelem činnost vysílajícího zaměstnavatele ekonomická aktivita ve vysílajícím státě nelze vyslat zaměstnance s úmyslem nahradit jiného zaměstnance nelze vyslat opakovaně stejného zaměstnance do stejného místa a státu, pokud již dovršil maximální možnou dobu pro vyslání.

9 Vysílání Vysílání OSVČ čl. 12(2) OSVČ vysílá sama sebe status OSVČ- rozhodující příslušná legislativa vysílajícího státu doba vyslání-maximálně 24 měsíců činnost OSVČ ve vysílajícím státě výkon podstatné činnosti ve vysílajícím státě minimálně po dobu 2 měsíců činnost OSVČ v přijímajícím státě: musí být předem definována, což musí být doloženo příslušnými dokumenty musí být podobného charakteru jako ve vysílajícím státě.

10 Vysílání krátkodobé vyslánído 1 týdne služební cesty, obchodní jednání A 1 se v praxi nevystavuje stáže, školení nutnost splnění podmínek vyslání, vystavení A1 vysílání studentů nelze považovat za osobu vyslanou prodloužení vyslání nová žádost v součtu maximálně na 24 měsíců) opakovanévyslánído stejného státu na stejnémísto pauza 2 měsíce

11 Současný výkon činností na území dvou nebo více států Současný výkon činností na území dvou nebo více členských států (čl. 13 nařízení) osoba opakovaně vyjíždí do dvou nebo více členských států souběh zaměstnání - čl. 13(1) souběh OSVČ čl. 13(2) pracovníci v mezinárodní přepravě autodoprava, železnice, piloti výkon zaměstnánía OSVČ čl. 13(3) kriterium podstatné části výkonu činnosti ve státě bydliště (25%) čl. 13(1) a 13(2)(a) kriterium středu zájmu činností OSVČ čl. 13(2)(b)

12 Současný výkon zaměstnání na území dvou nebo více států

13 Současný výkon OSVČ na území dvou nebo více států

14 Příslušnost k právním předpisům úředníků Úředníci čl. 54 zaměstnanci státu, osoby ve služebním poměru; zaměstnanci obcí a krajů, kteří vykonávají správní činnosti v samostatné nebo přenesené působnosti. Vyslání úředníka - dle čl. 11(3)(b) nařízení se aplikují právní předpisy členského státu, kterému podléhásprávníorgán, který jej zaměstnává na rozdíl od vyslání zaměstnanců či OSVČ lze opakovaně potvrzovat příslušnost k právním předpisům až na neurčito Souběžná činnost jako úředníka a jako zaměstnance či OSVČ ve dvou nebo více členských státech - dle čl. 13(4) právní předpisy členského státu, kterému podléhá správní orgán, jenž úředníka zaměstnává.

15 Výjimky z příslušnosti k právním předpisům Výjimky z příslušnosti k právním předpisům - čl. 16 dohoda institucí dvou nebo více států příslušných k povolování výjimek na povolení výjimky nemá žadatel právní nárok řešení těch případů, kdy by aplikace základních pravidel o příslušnosti ztěžovala situaci dotčené osoby. maximálněna období5 let zdůvodněnížádosti sociální a zdravotní důvody, neakceptují se důvody ekonomického charakteru

16 Uplatnění žádosti o posouzení příslušnosti k právním předpisům Uplatnění žádosti o posouzení příslušnosti k právním předpisům Pro zaměstnance Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Pro OSVČ Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení dokumenty dokladující výkon zaměstnání popř. OSVČ, kopie smluvních dokumentů, za základě kterých bude vykonávána činnost v zahraničí žádost posuzuje místně příslušná OSSZ, v případě výjimek ČSSZ žádost o posouzení v případě souběhu činností ve více státech lze podat pouze ve státěbydliště (výjimkou je Slovensko)

17 Uplatnění žádosti o posouzení příslušnosti k právním předpisům Výsledek řízení zamítnutí žádosti x vystaveníformuláře A1 (originál zaměstnanci nebo OSVČ, kopie instituci dotčeného členského státu) A1 = příslušnost k předpisům jednoho státu = plnění veškerých povinností v souladu s jeho právními předpisy neplatnost A1 může vyslovit pouze ta instituce, která jej vystavila v budoucnu elektronická výměna dat mezi institucemi (tzv. SED) platnost E 101 vystavených dle Nařízení1408/71 po dobu 10 let (max. do )

18 Peněžité dávky v nemoci a mateřství Základní pravidlo: Nárok na dávku se posuzuje dle právních předpisů státu, kde je osoba pojištěna a to i v případě, že bydlí na území jiného státu uplatnění nároku u instituce státu, jehož předpisům podléhá údaje v potvrzení o DPN mají stejnou hodnotu ve všech státech EU podmínky pro nárok na dávku se řídíprávními předpisy státu, kde je osoba pojištěna dávky se zasílají na žádost pojištěnce i do jiného státu (na náklady pojištěnce) koordinace se týká všech peněžitých dávek plynoucích v ČR z nemocenského pojištění: nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství nařízení se vztahuje i na náhradu mzdy v prvních 21 dnech DPN

19 Sčítánídob pojištěnípro účely peněžitých dávek v nemoci a mateřství Sčítánídob pojištěnípro účely peněžitých dávek v nemoci a mateřství ve většině členských států je jednou z podmínek pro získání nároku na peněžitou dávku splnění potřebné doby pojištění (např. v ČR 270 dnů pojištění ve 2 letech před nástupem na PPM) uplatňujeme princip sčítánídob pojištění získaných v různých státech EU/EHP potvrzování dob pojištění - formuláře 104 (popř. SED 040 a SED 041) v ČR vystavuje OSSZ na žádost pojištěnce

20 Nárok na peněžité dávky Uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství pojištěnců podléhajících právním předpisům jiného členského státu, kteří pobývají nebo bydlí na území ČR ošetřující lékař vystaví český tiskopis Rozhodnutí o DPN stejným způsobem jakoby šlo o českého pojištěnce cizí pojištěnec následně zašle rozhodnutí o DPN příslušné instituci v jiném členském státě ošetřující lékař má podle čl. 27 (1) prováděcího nařízení povinnost potvrdit pojištěnci též pravděpodobnou dobu trvání DPN

21 Nárok na peněžité dávky Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění českých pojištěnců v případě bydliště nebo pobytu na území jiného členského státu lékař v cizině vystaví tamější potvrzení o DPN s předpokládanou dobou jejího trvání zaměstnanec uplatní v zaměstnání, OSVČ na OSSZ, společně s tiskopisem Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU web ČSSZ zaměstnavatel postupuje obdobně jako v případě uplatnění nároku na nemocenské v rámci ČR nebylo-li v cizině vystaveno potvrzení o DPN, může být nárok na nemocenské uplatněn i tak, že bude DPN na základě lékařských zpráv ze zahraničí ošetřujícím lékařem v ČR uznána zpětně, a to s předchozím písemným souhlasem lékaře OSSZ. v případě PPM - tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí + lékařská zpráva, ze které musí být zřejmý předpokládaný den porodu, a rodný list dítěte

22 Nárok na peněžité dávky po skončení pojištění Nároky českých pojištěnců, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, na dávky nemocenského pojištění po skončení zaměstnání v ČR Sociální událost vznikla za trvání zaměstnání v ČR nárok na dávku vznikne (za splnění všech ostatních zákonných podmínek pro nárok na dávku podle českých právních předpisů) Sociální událost vznikne po skončení zaměstnání v rámci ochranné lhůty nárok na dávku vznikne (za předpokladu splnění všech ostatních zákonných podmínek pro nárok na dávku podle českých právních předpisů). dotyčná osoba nezahájila ve státě bydliště výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění ani nezačala pobírat dávky v nezaměstnanosti.

23 Nárok na peněžité dávky po skončení pojištění Nároky osob s bydlištěm v ČR, kterým skončilo zaměstnání (pojištění) v jiném členském státě EU(příhraniční pracovníci a jiné osoby s bydlištěm v ČR, které se po skončení zaměstnání vrátí do ČR) Sociálníudálost vznikla za trvánízaměstnánívykonávaného vjiném členském státěeu dávky NP náleží podle právních předpisů příslušného státu (nejčastěji státu místa výkonu práce) Sociálníudálost vznikne po skončenízaměstnánívykonávaného vjiném členském státěeu dávky dle ČR předpisů nenáleží, lze uplatnit z ochranné doby ve státě předchozího výkonu práce

24 Informace

25 Kontakt Mgr. Milan Novotný ČSSZ Hradec Králové Slezská Hradec Králové telefon:

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad ve spolupráci s CMU (Centrum mezistátních úhrad) styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče (pověření státem) CMU

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Sociální zabezpečení I

Sociální zabezpečení I Anna Arnoldová Sociální zabezpečení I sociální zabezpečení v České republice lékařská posudková služba pojistné systémy sociálního zabezpečení AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA Anna Arnoldová Sociální zabezpečení

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bakalářská práce Autor: Radka Štofirová Bankovní management,

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více