2-3 hodiny. Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že čtenář je obeznámen s jazykem SQL a zná základy jazyka PL/SQL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2-3 hodiny. Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že čtenář je obeznámen s jazykem SQL a zná základy jazyka PL/SQL."

Transkript

1 9. blok Databázové spouště pro DML operace Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření a využití databázových spouští na DML operacích INSERT, UPDATE a DELETE nad tabulkami či pohledy. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce studiem Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že čtenář je obeznámen s jazykem SQL a zná základy jazyka PL/SQL. 1. Databázové spouště Databázové spouště (triggers) jsou dalším typem pojmenovaných bloků PL/SQL. Tyto databázové objekty mají mnoho společného s podprogramy, ale liší se způsobem vytváření a volání. Databázové spouště jsou pojmenované bloky PL/SQL s deklarační oblastí, exekuční oblastí a oblastí výjimek. Spouště se spouští implicitně, kdykoli nastane událost, která je spustí. Tyto události buď mohou být operace typu DML, tedy INSERT, UPDATE či DELETEE na databázové tabulce nebo na určitém typu pohledů, nebo může jít o systémové spouště na databázových událostech, jako je start instance, přihlášení uživatele nebo například DDL operace. V této kapitole se budeme věnovat pouze první skupině - tedy spouštěmi aktivovanými DML operacemi. Obr.1 - Druhy DML spouští nad tabulkou. Zdroj:Oracle. 1

2 Spouště mohou plnit například tyto úkoly: kontrola zadaných dat, kterou nelze provést pouze pomocí omezení nad tabulkami, například CHECK, zajištění složitějších pravidel referenční integrity, která nelze dodržet pomocí deklarativních omezení, vytváření informací o změnách prováděných v tabulkách (log) s uvedením autora, případně i auditování těchto operací, automatická signalizace v tabulkách. či aktivace jiných programů při některých změnách 2. Spouště DML Spoušť DML se vyvolává příkazem DML a tyto spouště lze definovat pro operace INSERT, UPDATE a DELETE. Je možné při definici spouště také nastavit, zda spoušť se vyvolá před (BEFORE) nebo po (AFTER) provedení daného DML příkazu. Další možností při definici těchto spouští je určení, zda se budou aktivovat jen jednou pro prováděný příkaz, nebo se aktivují pro každý DML příkazem ovlivněný řádek samostatně. Obecná syntaxe na DML operacích je následující: CREATE [OR REPLACE] TRIGGER [<schema>].<jmeno_spouste> {BEFORE AFTER} [INSTEAD OF] {INSERT UPDATE DELETE } ON <název_tabulky> [WHEN <podmínka>] [FOR EACH ROW] <tělo_spouště>; Při definici spouště musíme určit: akci, která spoušť aktivuje, více spouštěcích příkazů lze oddělit klauzulí OR (např. INSERT OR DELETE), pro akci update může být upřesněn sloupec, při jehož modifikaci má být spoušť aktivována, například BEFORE DELETE OR INSERT OR UPDATE OF ename ON Emp_tab kdy se spoušť aktivuje - před či po provedení DML příkazu. případně, zda spoušť nahrazuje operaci, která ji spustila INSTEAD OF (lze použít pouze pro pohledy) zda se tělo spouště vykoná pro každý příkazem ovlivněný řádek tabulky či pohledu FOR EACH ROW nebo jen jednou pro celý příkaz (hovoříme o spoušti na úrovni řádku nebo příkazu), podmínka WHEN může být uvedena pouze pro řádkové spouště a vyhodnocuje jako první, tělo spouště se spustí pouze v případě, kdy nabyde hodnoty TRUE. 2

3 Tělo spouště musí obsahovat alespoň exekuční oblast, volitelně může obdobně jako jiné bloky PL/SQL obsahovat deklarační oblast a oblast výjimek. Tabulka může mít na sobě libovolný počet spouští a to dokonce více než jednu pro konkrétní DML příkaz. Všechny spouště téhož typu se budou volat postupně. Pořadí pro volání spouští (u všeho platí, pokud existují) 1. provedou se spouště typu BEFORE na úrovni příkazu, 2. pro každý řádek, který příkaz ovlivňuje: a. provedou se spouště typu BEFORE na úrovni řádku, b. provede se samotný příkaz, c. provedou se spouště typu AFTER na úrovni řádku, 3. provedou se spouště typu AFTER na úrovni příkazu. Jakmile dojde k vyvolání spouště, uvidí tato spoušť změny, které udělaly spouště před ní a to i změny, které do té chvíle provedl vyvolávající příkaz. Pořadí, v němž se vyvolají spouště téhož typu, není definováno. Pokud je pořadí důležité, je třeba dát všechny operace do jedné spouště. Úplně triviální příklad vyjadřující rozdíl mezi spouští, která se aktivuje pro každý řádek tabulky ovlivněný daným DML příkazem nebo pouze jednou pro celý DML příkaz, může vypadat například takto: CREATE [OR REPLACE] TRIGGER potvrzeni_all AFTER UPDATE ON ucitele FOR EACH ROW DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(`Záznam byl úspěšně změněn`); CREATE [OR REPLACE] TRIGGER potvrzeni_1 AFTER UPDATE ON ucitele DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(`Záznam(y) byl(y) úspěšně změněn(y)`) ); Výše uvedené příklady vypíší řádek s informací na standardní výstupní zařízení. 3

4 Korelační identifikátory Uvnitř spouští na úrovni řádku můžeme přistupovat k datům v řádku, který se aktuálně zpracovává. K tomu slouží korelační identifikátory :old a :new. Korelační identifikátor je speciální druh vazebné proměnné v PL/SQL. :OLD označuje původní hodnoty v adresovaném poli - sloupci (použití pro příkazy DELETE, UPDATE) :NEW označuje nové hodnoty pro adresované pole - sloupec (použití pro příkazy INSERT, UPDATE) Korelační identifikátory :old a :new mohou být použity pouze v těle řádkových spouští (vytvořených s klauzulí FOR EACH ROW). Pokusíme-li se je použít uvnitř příkazových spouští, dojde ke kompilační chybě. Další příklad využívá spouště k uložení dat ze záznamů odstraňovaných příkazem DELETE do tabulky byvali_pracovnici a ukazuje použití obou korelačních identifikátorů. CREATE [OR REPLACE] TRIGGER zaloha_pracovniku BEFORE DELETE ON pracovnici FOR EACH ROW INSERT INTO byvali pracovnici VALUES (:OLD.id_prac, :OLD.jmeno, ); Příkaz DELETE může obecně odstranit hned celou množinu řádků z tabulky. Proto výše uvedená spoušť je aktivována na úrovni jednotlivých ovlivněných řádků tabulky a tyto vždy uloží do tabulky byvali_pracovnici. Dalším typickým použitím spouští v prostředí Oracle databáze je automatické přiřazování hodnot primárních klíčů s využitím sekvencí, z prostředí MySQL známé jako AUTOINCREMENT. Příklad ukazuje automatické přiřazení hodnoty sloupce evaluation_id na základě sekvence evaluations_seq při vkládání řádků do tabulky evaluations s využitím spouště. Pokud bychom hodnotu evaluation_id zadali v operaci INSERT, stejně bude ignorována. CREATE OR REPLACE TRIGGERR new_evaluation_trigger BEFORE INSERT ON evaluations FOR EACH ROW :NEW.evaluation_id := evaluations_seq.nextval; 4

5 Klauzule WHEN Za klauzuli WHEN se uvádí podmínka spuštění spouště. Klauzule WHEN může být použita pouze u řádkových spouští. V této klauzuli je možné se odkazovat i na identifikátory :old a :new, ale nepíše se zde před nimi dvojtečka, dvojtečka se píše jen v těle spouště. Logické funkce INSERTING, UPDATING, DELETING Jedna spoušť může být aktivována více druhy DML příkazů a proto je někdy potřebné v těle otestovat, který příkaz vedl ke spuštění spouště. Tyto logické funkce nabývají hodnoty TRUE v případě, kdy daná operace byla důvodem aktivace spouště, jinak nabývají hodnoty FALSE. INSTEAD OF spouště Běžné DML spouště se provádí jako dodatek k operacím DML, které je aktivovaly a to buď před či po vlastní DML operaci. Nahrazující (INTEAD OF) spouště však danou operaci nahrazují. Nahrazující spouště mohou být definovány pouze na pohledech, kdežto DML spouště na tabulkách. Nahrazující spouště se používají k změně pohledů, které by jinak měnit nešlo, změně ve vnořených tabulkách, z kterých pohled zpracovává data. Modifikovatelné pohledy jsou takové, na nichž je možné provést DML operaci. Jde o jednoduché pohledy, které neobsahují operace: operátory pro množinové operace UNION, UNION ALL, MINUS, agregační funkce (například SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX), klauzule GROUP BY, CONNECT BY nebo START WITH, operátor DISTINCT, spojení tabulek (některé však modifikovatelné jsou, pokud DML příkaz v jednom okamžiku modifikuje jen základní tabulku). Pokud pohled není modifikovatelný, je možné na něj napsat INSTEAD OF spoušť, která provede potřebné operace. Nahrazující spouště však mohou být napsány i pro modifikovatelné pohledy. INSTEAD OF spouště jsou jen pro pohledy a mají implicitně nastaveno FOR EACH ROW, není tedy nutné tuto klauzuli znovu uvádět. 5

6 INSTEAD OF spouště umožní provést změny do tabulek, na které se pohledy odkazují. Následující příklad ukazuje definici pohledu a příklad INSTEAD OF spouště update_name_view_trigger pro změnu jména zaměstnance. CREATE VIEW emp_locations AS SELECT e.employee_id, e.last_name ', ' e.first_name name, d.department_name department, l.city city, c.country_name country FROM employees e, departments d, locations l, countries c WHERE e.department_id = d.department_id AND d.location_id = l.location_id AND l.country_id = c.country_id ORDER BY last_name; CREATE OR REPLACE TRIGGER update_name_view_trigger INSTEAD OF UPDATE ON emp_locations -- allow only the following update(s) UPDATE employees SET first_name = substr( :NEW.name, instr( :new.name, ',' )+2), last_name = substr( :NEW.name, 1, instr( :new.name, ',')-1) WHERE employee_id = :OLD.employee_id; Příklad volání procedury v těle spouště CREATE TRIGGER hr.salary_check BEFORE INSERT OR UPDATE OF salary, job_id ON hr.employees FOR EACH ROW WHEN (new.job_id <> 'AD_VP') CALL check_sal(:new.job_id, :new.salary, :new.last_name); Doporučení pro použití BEFORE a AFTER spouští pro DML operace použijte BEFORE řádkové spouště pro modifikování řádku před zápisem dat na disk použijte AFTER řádkové spouště k získání a zajištění operací používajících ROWID BEFORE spouště jsou více efektivní, protože nevyžadují dvojí čtení dat BEFORE spouště umožňují změnit hodnotu :new před provedením vlastní akce, např. :new.id := :new.id Spouště mohou odvozovat hodnoty sloupců automaticky na základě hodnot zadaných v příkazech INSERT nebo UPDATE. Tento typ spouští je vhodný pro případ, kdy odvozené hodnoty jsou vkládány do stejných řádků jako hodnoty uvedené v příkazech INSERT nebo UPDATE. Pro toto řešení je nezbytné použít řádkové spouště typu BEFORE. 6

7 Příklad: CREATE OR REPLACE TRIGGERR Derived BEFORE INSERT OR UPDATE OF Ename ON Emp99 /* Před změnou sloupce ENAME urči hodnotu UPPERNAME Omezte uživatele ke změnám tohoto sloupce přímo: */ FOR EACH ROW :new.uppername := UPPER(:new.Ename); Spouště poznámky k použití Přílišné využití spouští může způsobit nepřehlednost aplikace (jejich přehlížení) Nepoužívejte rekursivní spouště Pozor při použití kaskádních spouští (spoušť mění data v jiné tabulce, než na které je sama vytvořena, ale na další tabulce je opět definována jiná spoušť, atd.) Nepoužívejte spouště tam, kde si můžete pomoci například omezeními CHECK na vkládané hodnoty, referenční integrita, atd.. Nedělejte kód spouští delší než 32KB. Pokud by měl být delší, použijte procedur a funkcí. Není možné použít příkazy COMMIT, ROLLBACK nebo SAVEPOINT v těle spouště. Protože DDL příkazy způsobují implicitní COMMIT, nemohou být proto použity ve spouštích, s výjimkou příkazů CREATE, ALTER, DROP TABLE a ALTER...COMPILE pro systémové spouště. Pro odstranění spouště použijte příkaz DROP DROP TRIGGER <jmeno_spouste>; V určitých případech může být vhodné/požadované dočasně deaktivovat funkci spouště, například při vkládání řádků odkazujících na neexistující objekty, importu větších objemů dat (obnova dat ze zálohy atd.) bez prodlevy. Pro konkrétní spoušť: ALTER TRIGGER <jmeno_spouste> DISABLE; ALTER TRIGGER <jmeno_spouste> ENABLE; Pro všechny spouště svázané s konkrétní tabulkou: ALTER TABLE <název tabulky> DISABLE ALL TRIGGERS; ALTER TABLE <název tabulky> ENABLE ALL TRIGGERS; 7

8 Příkaz pro zjištění spouští definovaných v uživatelově schématu: SELECT Trigger_type, Triggering_event, Table_name FROM USER_TRIGGERS WHERE Trigger_name = 'REORDER'; Příkazy pro zjištění spouští a jejich kódu v uživatelově schématu: SELECT Trigger_body FROM USER_TRIGGERS WHERE Trigger_name = 'REORDER'; Obr. 1 - Příklad kaskádování spouští. 8

9 Následující příklad demonstrujee vyvolání chyby, která zamezí vložení trpaslíkaa do tabulky trpaslíků, pokud jich v této tabulce již bude 7: CREATE OR REPLACE TRIGGERR omezeni_trpasliku BEFORE INSERT on TRPASLICI FOR EACH ROW DECLARE v_pocet_trpasliku NUMBER; SELECT COUNT(*) INTO v_pocet_trpasliku FROM trpaslici; IF v_pocet_trpasliku >= 7 THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Trpaslíků může být maximálně sedm'); END IF; END omezeni_trpasliku; Jak je vidět, tak transakce spojená s příkazem INSERT INTO trpaslici skončí odrolováním a chybovou hláškou v případě, kdy by během vkládání byl překročen nastavený limit pro počet trpaslíků. Další příklad ukazuje spoušť aktivovanou více druhy DML příkazů a obsahující podmínku WHEN: CREATE OR REPLACE TRIGGERR Vypis_zmeny_mzdy BEFORE DELETE OR INSERT OR UPDATE ON Emp_tab FOR EACH ROW WHEN (new.empno > 0) DECLARE sal_diff number; IF INSERTING THEN :new.emp_id= emp_id_seq.nextval; dbms_output.put('nova mzda: ' :new.sal); ELSIF DELETING THEN dbms_output.put('puvodni mzda: ' :old.sal); ELSE sal_diff := :new.sal - :old.sal; dbms_output.put_line('rozdil mzdy ' sal_diff); END IF: Spoušť bude aktivována pro příkazy: DELETE FROM INSERT INTO INSERT INTO UPDATE Emp tab; Emp tab VALUES (... ); Emp tab SELECT... FROM... ; Emp tab SET... ; 9

10 Následující tabulky ukazují možnosti zajištění referenční integrity mezi rodičovskou tabulkou a tabulkou potomků pro různé požadavky: FOREIGN KEY DML operace zajištěné omezeními DML příkaz V tabulce rodičů V tabulce potomků INSERT UPDATE No Action (default, občas se označuje jako restrict) DELETE No Action (default, občas se označuje jako restrict) DELETE Cascade DELETE Set Null vždy OK, pokud je hodnota klíče unikátní Dovoleno v případě, kdy žádná hodnota cizího klíče v tabulce potomků nezůstane bez vazby na tabulku rodičů Dovoleno v případě, kdy žádná hodnota v tabulce potomků se neodkazuje na vymazávaný řádek vždy OK, ovlivněné řádky se automaticky odstraní vždy OK, hodnota cizího klíče v ovlivněných řádcích se změní na NULL OK pouze v případě, pokud hodnota cizího klíče existuje v tabulce rodičů nebo je NULL Dovoleno, pokud nová hodnota cizího klíče existuje v tabulce rodičů (nebo je NULL) vždy OK vždy OK vždy OK FOREIGN KEY DML operace s nutností zajištění spouštěmi DML příkaz V tabulce rodičů V tabulce potomků UPDATE CASCADE vždy OK Dovoleno, pokud nová hodnota cizího klíče existuje v tabulce rodičů (nebo je NULL) UPDATE Set Null Vždy OK, hodnota cizího klíče v ovlivněných řádcích se změní na NULL, pozor na rozpad referenční integrity Dovoleno, pokud nová hodnota cizího klíče existuje v tabulce rodičů (nebo je NULL) UPDATE Default Vždy OK, hodnota cizího klíče v ovlivněných řádcích se změní na default hodnotu, pozor na rozpad referenční integrity Dovoleno, pokud nová hodnota cizího klíče existuje v tabulce rodičů (nebo je NULL) DELETE Set Default vždy OK, hodnota cizího klíče v ovlivněných řádcích se změní na default hodnotu vždy OK 10

11 Příklad použití spouště pro provedené kaskádní změny klíče i do tabulky potomků (PRODUKTY) v případě změny dodavatel_id v tabulce DODAVATELE: CREATE OR REPLACE TRIGGERR DODAVATELE_UPDATE_CASCADE AFTER UPDATE OF DODAVATEL_ID ON DODAVATELE FOR EACH ROW -- Změní hodnoty cizího klíče pokud hodnota v rodičovské tabulce byla změněna if (:old.dodavatel_id!= :new.dodavatel_id) then begin update Produkty set dodavatel_id = :new.dodavatel_id where dodavatel_id = :old.dodavatel_id; end; end if; end; Práce s omezeními - constraints Při importu dat (většinou z jedné databáze do jiné) mohou nastat problémy s integritními omezeními. Příkladem je nevhodné pořadí vytvářených tabulek a dat do nich vkládaných (tj. například není vložen řádek do nadřízené tabulky, na níž se daný řádek v podřízené tabulce odkazuje). Řešením je vypnutí omezení během importu a poté je opět obnovit. Je třeba mít na paměti, že pokud data nebudou splňovat požadavky omezení, nebude možné již tato omezení obnovit. V takovém případě je nezbytné nejdříve data upravit a teprve poté aktivovat omezení, například: ALTER TABLE <název_tabulky> DISABLE CONSTRAINT <název_omezení> >; ALTER TABLE <název_tabulky> ENABLE CONSTRAINT <název_omezení>; Jakékoli omezení zvyšuje náklady na práci s řádky tabulky. Zjednodušeně lze říci, že nároky rostou v pořadí NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY FOREIGN KEY CHECK TRIGGERY 11

12 Pojmy k zapamatování Příkazy a funkce: Problém: databázové spouště pro DML operace události aktivující spouště, zajištění referenční integrity Shrnutí Spouště jsou cenným rozšířením PL/SQL. Spouště není vhodné použít k zajištění elementárních potřeb, jako je nastavení referenční integrity a podobně. K tomu jsou určena omezení. Použití spouští je vhodné pro zajištění těchto potřeb: kontrola zadaných dat, zajištění komplexní referenční integrity v databázi, automatické generování odvozené hodnoty hodnot sloupců, zamezení invalidním transakcím, zajištění komplexní bezpečnostní autorizace, implementace business pravidel, zajištění logování událostí, poskytování auditů, zajištění synchronní replikace tabulek, generování statistik přístupu k tabulkám, modifikace dat v tabulce, když DML příkaz používá pohled, publikace informací o událostech a příkazech do jiných aplikací. Otázky na procvičení 1. Charakterizujte databázové spouště na tabulkách. 2. Jaký je rozdíl mezi řádkovou a příkazovou spouští? 3. Jaké pohledy se považují za modifikovatelné? 4. K čemu slouží INSTEAD OF spouště? 5. K čemu slouží omezení - CONSTRAINTs? Odkazy a další studijní prameny (syntaxe příkazů SQL jazyka a funkcí) /technetwork/database/enterpriseedition/documentation (dokumentace k databázové platformě Oracle) /noviny/?id=chip/index (seriál Databáze standardu SQL z časopisu CHIP) 12

13 Odkazy a další studijní prameny LACKO, L. Oracle, správa, programování a použití databázového systému. Praha: Computer Press, ISBN URMAN, S., HARDMAN, R., MCLAUGHLIN, M. Oracle - programování v PL/SQL. Computer Press, ISBN

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports , Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 9. dubna 2014 Marek Rychlý Stored Procedures & Database Triggers, Demo-cvičení

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY):

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY): Úloha 1 Částečně správně Bodů 050 / 100 Systémový katalog (DICTIONARY): a Se skládá z tablek a pohledů uložených v tabulkovém SYSTEM b Všechny tabulky vlastní uživatel SYS c Se skládá z tablek a pohledů

Více

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd.

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. PL/SQL Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. Rozšířením jazyka SQL o proceduralitu od společnosti ORACLE je jazyk

Více

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce Databázové systémy 2 Jméno a příjmení: Jan Tichava Osobní číslo: Studijní skupina: čtvrtek, 4 5 Obor: ININ SWIN E-mail: jtichava@students.zcu.cz Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008 Zadání semestrální

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná ZKOUŠKOVÉ TESTY Leden 2010 souhrn Červené dobře (nejspíš), modré možná Pomocí kterého databázového objektu je implementován ATRIBUT z konceptuálního modelu? sloupec referenční omezení index tabulka Omezení

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

Kapitola 6: Omezení integrity. Omezení domény

Kapitola 6: Omezení integrity. Omezení domény - 6.1 - Omezení domény Referenční integrita Aserce Spouštěče (Triggers) Funkční závislosti Kapitola 6: Omezení integrity Omezení domény Omezení integrity zabraňují poškození databáze; zajišťují, že autorizované

Více

4. blok část A Logické operátory

4. blok část A Logické operátory 4. blok část A Logické operátory Studijní cíl Tento blok je věnován představení logických operátorů AND, OR, NOT v jazyce SQL a práce s nimi. Doba nutná k nastudování 1-2 hodiny Průvodce studiem Při studiu

Více

Deklarativní IO shrnutí minulé přednášky

Deklarativní IO shrnutí minulé přednášky Deklarativní IO shrnutí minulé přednášky Existují následující typy omezení: NOT NULL UNIQUE Key PRIMARY KEY FOREIGN KEY CHECK Pro zobrazení všech definic a názvů IO se použije dotaz na pohledy data dictionary

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Databázové systémy Cvičení 5.2

Databázové systémy Cvičení 5.2 Databázové systémy Cvičení 5.2 SQL jako jazyk pro definici dat Detaily zápisu integritních omezení tabulek Integritní omezení tabulek kromě integritních omezení sloupců lze zadat integritní omezení jako

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL

Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years SQL v14 4D Developer konference Obsah části SQL Porovnání 4D a SQL Nové příkazy SQL Upravené příkazy SQL Optimalizace SQL SQL v14 porovnání Definice dat - struktury Manipulace s daty Definice dat Vytvoření

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I Databázové systémy I Přednáška č. 8 Ing. Jiří Zechmeister Fakulta elektrotechniky a informatiky jiri.zechmeister@upce.cz Skupinové a souhrnné dotazy opakování Obsah Pohledy syntaxe použití význam Vnořené

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Administrace Oracle Práva a role, audit. Kukhar Maria 29.10.2012

Administrace Oracle Práva a role, audit. Kukhar Maria 29.10.2012 Administrace Oracle Práva a role, audit Kukhar Maria 29.10.2012 Ve výchozím nastavení, uživatel Oracle nemůže nic dělat, ani připojit se k databázi. Aby uživatele měli přistup k DB, je třeba vytvořit uživatelské

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK listopad 2009 souhrn v1 Červené dobře (nejspíš), modré možná Oracle Internet Directory OID: Databáze nemůže z OID přebírat seznam uživatelů *Databáze může získat z OID seznam

Více

Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza

Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hksza, Ph.D. http://siret.cz/hksza Osnva Seznámení s SQL Server Management Studiem (SSMS) Základní architektura

Více

Databáze II. 2. přednáška. Helena Palovská

Databáze II. 2. přednáška. Helena Palovská Databáze II 2. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz SQL a aplikace Program přednášky Řízení transakcí v SQL Integritní omezení v SQL Triggery a uložené procedury Zpracování množin záznamů Řízení

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II

12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II 12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II Studijní cíl Tento blok je věnován pokročilým konstrukcím SQL dotazů, které umožní psát efektivní kód. Pozornost je věnována vytváření pohledů v rámci

Více

Kód v databázi. RNDr. Ondřej Zýka

Kód v databázi. RNDr. Ondřej Zýka Kód v databázi RNDr. Ondřej Zýka 1 Obsah Jazyk Skripty Funkce Procedury Triggery Správa chyb Java, CLR, apod.. Dobré a špatné praktiky 2 PL/SQL Jazyk Oracle Inspirovaný jazykem ADA Objektový Samostatné

Více

Integritní omezení (IO)

Integritní omezení (IO) Integritní omezení (IO) IO jsou tvrzení vymezující korektnost DB, stupeň souladu datového obrazu s předlohou (jaká data v databází mohou být a jaká již ne). definují se na konceptuální i databázové úrovni

Více

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách Jazyk SQL databáze SQLite připravil ing. petr polách SQL - úvod Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk 70. léta min. století) Standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty

Více

Databázové systémy. Integritní omezení. Vilém Vychodil. V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 9) Integritní omezení Databázové systémy 1 / 33

Databázové systémy. Integritní omezení. Vilém Vychodil. V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 9) Integritní omezení Databázové systémy 1 / 33 Databázové systémy Integritní omezení Vilém Vychodil KMI/DATA1, Přednáška 9 Databázové systémy V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 9) Integritní omezení Databázové systémy 1 / 33 Přednáška 9: Přehled 1 Relační

Více

5. blok Souhrnné a skupinové dotazy

5. blok Souhrnné a skupinové dotazy 5. blok Souhrnné a skupinové dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován základům při vytváření souhrnných a skupinových dotazů s využitím agregačních funkcí SUM(), AVG(), MIN(), MAX() a COUNT() a klauzulí

Více

Tento blok je věnován vytváření uživatelských balíků funkcí v jazyce PL/SQL a použití systémových balíků. 2-3 hodiny

Tento blok je věnován vytváření uživatelských balíků funkcí v jazyce PL/SQL a použití systémových balíků. 2-3 hodiny 8. blok Balíky. Systémové balíky. Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření uživatelských balíků funkcí v jazyce PL/SQL a použití systémových balíků. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce studiem

Více

6. SQL složitější dotazy, QBE

6. SQL složitější dotazy, QBE 6. SQL složitější dotazy, QBE Příklady : Veškeré příklady budou dotazy nad databází KONTAKTY nebo KNIHOVNA nebo FIRMA Databáze KONTAKTY OSOBA (Id_osoba, Příjmení, Jméno, Narození, Město, Ulice, PSČ) EMAIL

Více

Databázové systémy. 9. přednáška

Databázové systémy. 9. přednáška Databázové systémy 9. přednáška Procedury Jsou pojmenovaným blokem PL/SQL kódu (i posloupnost SQL příkazů ohraničena BEGIN END je PL/SQL kód) Založí se příkazem CREATE OR REPLACE PROCEDURE jméno (parametry)

Více

Užití SQL ve 4D v14-15

Užití SQL ve 4D v14-15 Užití ve v14-15 Úvod Definice dat a přístup k datům jsou kritické momenty v řízení databází. Uživatelé potřebují schopnost definovat strukturu pro ukládání dat. Uživatelé také chtějí možnost přistupovat

Více

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL)

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL) SQL strukturovaný dotazovací jazyk Structured Query Language (SQL) SQL - historie 1974-75 - IBM - 1.prototyp - SEQUEL od 1979 - do praxe - ORACLE (1979) IBM - SQL/DS (1981), DB/2 (1983) postupně přijímán

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I 2015 Databázové systémy I PROJEKT 2 ČÁST MIROSLAV POKORNÝ Stránka 0 z 21 Zadání Implementujte datový model vytvořený v první části projektu do relační databáze a vytvořte pohledy a uloženou proceduru dle

Více

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný DJ2 rekurze v SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jaroslav Pokorný 1 Obsah 1. Úvod 2. Tvorba rekurzívních dotazů 3. Počítaní v rekurzi 4. Rekurzívní vyhledávání 5. Logické hierarchie 6. Zastavení rekurze 7.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní pojmy, motivace Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní pojmy, motivace Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Dotazy v SQL. Výraz relační algebry R1( )[A1,A2,...,Aj] lze zapsat takto: SELECT A1,A2,...,Aj FROM R1 WHERE. Výraz (R1, R2... Rk)( )[A1,A2,...

Dotazy v SQL. Výraz relační algebry R1( )[A1,A2,...,Aj] lze zapsat takto: SELECT A1,A2,...,Aj FROM R1 WHERE. Výraz (R1, R2... Rk)( )[A1,A2,... Jazyk SQL 1 Přehled SQL 1) jazyk pro definici dat (DDL), 2) jazyk pro manipulaci dat (DML), 3) jazyk pro definice pohledů 4) jazyk pro definice IO 5) jazyk pro přiřazení přístupových práv (DCL) 6) řízení

Více

Zápisování dat do databáze

Zápisování dat do databáze Zápisování dat do databáze Informační a znalostní systémy 1 2 záznamů Pro vkládání záznamů do tabulky- příkaz INSERT INSERT INTO tabulka VALUES ( výčet hodnot záznamu ) záznamů Pro vkládání záznamů do

Více

4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka

4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka 4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka Studijní cíl Tento blok popisuje základní principy přístupu k databázi z vyššího programovacího jazyka. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce

Více

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz Databáze čajových sáčků Martina Málková Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky Databázové systémy 2 9. června 2007 krovacek@students.zcu.cz 1 1 Datová analýza V původním

Více

Vkládání, aktualizace, mazání

Vkládání, aktualizace, mazání Kapitola 4 Vkládání, aktualizace, mazání Tématem několika předchozích kapitol byly základní techniky pokládání dotazů, které se všechny zaměřovaly na zisk dat z databáze. V kapitole čtvrté půjde o něco

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

- sloupcové integritní omezení

- sloupcové integritní omezení CREATE TABLE - CREATE TABLE = definice tabulek a jejich IO - ALTER TABLE = změna definice schématu - aktualizace - INSERT INTO = vkládání - UPDATE = modifikace - DELETE = mazání CREATE TABLE Základní konstrukce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

1. Relační databázový model

1. Relační databázový model 1. Relační databázový model Poprvé představen 1969 (Dr. Edgar F. Codd) IBM Založeno na Teorii množin Predikátové logice prvního řádu Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat základ pro zvládnutí sémantiky

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle

Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 22. dubna 2015 Marek Rychlý

Více

Sada 1 - PHP. 14. Úvod do jazyka SQL

Sada 1 - PHP. 14. Úvod do jazyka SQL S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 14. Úvod do jazyka SQL Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata Databáze Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu Bedřich Košata K čemu jsou databáze Ukládání dat ve strukturované podobě Možnost ukládat velké množství dat

Více

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška Databázové systémy Datová integrita + základy relační algebry 4.přednáška Datová integrita Datová integrita = popisuje pravidla, pomocí nichž hotový db. systém zajistí, že skutečná fyzická data v něm uložená

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2 Jan Bartocha 2012 / 2013 IT 1. Základní charakteristika Téma mé semestrální práce se zaměřuje na vypůjčování

Více

Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001

Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jaroslav Pokorný MFF UK, Praha pokorny@ksi.mff.cuni.cz Dotazovací jazyky 1 Přehled SQL92 1) jazyk pro definici dat, 2) interaktivní jazyk pro manipulaci dat, 3) jazyk

Více

Řešení úkolů. Cvičení 1. Založení tabulky se specifikací fyzického uložení. Úkol 1.1

Řešení úkolů. Cvičení 1. Založení tabulky se specifikací fyzického uložení. Úkol 1.1 Obsah Řešení úkolů Cvičení 1. Založení tabulky se specifikací fyzického uložení Úkol 1.1 CREATE TABLE projects ( proj_id NUMBER NOT NULL, proj_desc VARCHAR2(60 NOT NULL TABLESPACE users STORAGE (INITIAL

Více

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Databáze ze šablony: 7 Kancelářský software určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie vzdělávací

Více

2. blok Zabezpečení a ochrana dat

2. blok Zabezpečení a ochrana dat 2. blok Zabezpečení a ochrana dat Studijní cíl Tento blok je věnován základům zabezpečení a ochrany dat uložených v relačních databázích, tj. uživatelským účtům, systémovým a objektovým oprávněním a rolím.

Více

SII - Informatika. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá:

SII - Informatika. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá: SII - Informatika Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá: a) sekundární klíč b)

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

Transformace konceptuálního modelu na relační

Transformace konceptuálního modelu na relační Transformace konceptuálního modelu na relační Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Databázové a informační systémy 1/9 DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Katedra informatiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava 2012/2013 Databázové a informační systémy 2/9 TABULKA ST U D E N T Pokud nebude

Více

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10.1. Varianty architektury... 3 10.2. Přínos architektury klient/server a třívrstvé architektury... 5 10.3. Podpora pro rozdělení zátěže v architektuře

Více

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10.1. Varianty architektury... 3 10.2. Přínos architektury klient/server a třívrstvé architektury... 5 10.3. Podpora pro rozdělení zátěže v architektuře

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

SQL. Pohledy, ochrana dat,... Pavel Tyl

SQL. Pohledy, ochrana dat,... Pavel Tyl SQL Pohledy, ochrana dat,... Pavel Tyl 25. 4. 2013 ANY, ALL, SOME SOME == ANY (od SQL92 obě varianty) Př.: Najdi zaměstnance, kteří mají plat větší, než všichni zaměstnanci z Prahy ALL, ANY, SOME SOME

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Základní přehled SQL příkazů

Základní přehled SQL příkazů Základní přehled SQL příkazů SELECT Základní použití Příkaz SELECT slouží k získání dat z tabulky nebo pohledu v požadované podobě. Získání všech řádků a sloupců z tabulky SELECT * FROM Person.Contact

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

Databázové systémy Cvičení 5.3

Databázové systémy Cvičení 5.3 Databázové systémy Cvičení 5.3 SQL jako jazyk pro manipulaci s daty SQL jako jazyk pro manipulaci s daty Aktualizace dat v SQL úprava záznamů v relacích (tabulkách) vložení záznamu INSERT INTO oprava záznamu

Více

Tabulka fotbalové ligy

Tabulka fotbalové ligy Semestrální práce na X36DB2 Michal Rezler Jan Zmátlík Tabulka fotbalové ligy a tabulka střelců 8. prosinec 2011 Obsah 1 Zadání....................................................... 3 1.1 Stručný popis.............................................

Více

Marian Kamenický. Syntea software group a.s. marian.kamenicky. kamenicky@syntea.cz. MFFUK Praha 2012/13

Marian Kamenický. Syntea software group a.s. marian.kamenicky. kamenicky@syntea.cz. MFFUK Praha 2012/13 Datové a procesní modely Relační databáze Přednáška 5 Marian Kamenický Syntea software group a.s. marian.kamenicky kamenicky@syntea.cz MFFUK Praha 2012/13 1 Poddotazy OsoReg Jm Poh St Pepa m CZ Franz m

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Export a import dat Formát XML a SQL server Zálohování a obnova

Více

Embedded SQL v C/C++ úvod. Administrace Oracle Kateřina Opočenská

Embedded SQL v C/C++ úvod. Administrace Oracle Kateřina Opočenská Embedded SQL v C/C++ úvod Administrace Oracle Kateřina Opočenská Motivace potřeba začlenit komunikaci s databází do aplikace v nějakém vyšším programovacím jazyce řešení (na Oracle): a) OCI (Oracle Call

Více

Databáze I. Přednáška 9

Databáze I. Přednáška 9 Databáze I Přednáška 9 Programování s SQL interaktivní verze SQL zadávání dotazů v operátorské konzoli konzole MySQL, Oracle SQL Developer hostitelská verze SQL (Embedded SQL) SQL začleněno do nějakého

Více

Embedded SQL v C/C++ III - pole, struktury. Jindřich Vodrážka

Embedded SQL v C/C++ III - pole, struktury. Jindřich Vodrážka Embedded SQL v C/C++ III - pole, struktury Jindřich Vodrážka Obsah referátu Motivace k použití polí v emb. SQL Deklarace Host Arrays Použití polí v jednoduchých dotazech Použití polí ve složitějších dotazech

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji Uložené procedury Úvod Uložená procedura (rutina) je sada příkazů SQL, které jsou uložené na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu názvem, který jim byl přiřazen

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

Migrace CIDUG. Ing. Pavel Krutina

Migrace CIDUG. Ing. Pavel Krutina d-prog s.r.o. Migrace Ing. Pavel Krutina 11.9.2008 Osnova Migrace Typy migrace Postupy migrace Problémy migrace Paralelizace Co lze paralelizovat Postup paralelizace Rizika paralelizace 2 Co je migrace?

Více

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 OBJECT DEFINITION LANGUAGE Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 ODL a OQL ODL Objektové Object Definition Language popis objektového schéma SQL DDL Relační Data Definition Language příkazy CREATE,

Více

A5M33IZS Informační a znalostní systémy. Relační databázová technologie

A5M33IZS Informační a znalostní systémy. Relační databázová technologie A5M33IZS Informační a znalostní systémy Relační databázová technologie Přechod z konceptuálního na logický model Entitní typ tabulka Atribut entitního typu sloupec tabulky Vztah: vazba 1:1 a 1:N: Vztah

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

3. Jazyky relačních databázových systémů

3. Jazyky relačních databázových systémů 3. Jazyky relačních databázových systémů 3.1. Tabulky ilustračního příkladu - Spořitelna... 3 3.2. Jazyk SQL... 5 3.2.1. Úvod... 5 3.2.2. Definice dat... 7 3.2.3. Manipulace s daty... 14 3.2.4. Pohledy...

Více

Virtual Private Database (VPD) Jaroslav Kotrč

Virtual Private Database (VPD) Jaroslav Kotrč Virtual Private Database (VPD) Jaroslav Kotrč Co je VPD Bezpečnostní politika pro přístup k databázi na úrovni řádků a sloupců. Bezpečnost přímo nad tabulkami. Není způsob, jak to obejít. SQL dotaz upraven

Více