P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y"

Transkript

1 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení pro jakost ředitel společnosti Jméno Ing. Věra Kocianová Ing. Jan Jedlička Datum Podpis Za řízení dokumentu odpovídá: distributor Platnost od: Za kontrolu a revize dokumentu odpovídá: ředitel společnosti

2 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 2/39 Obsah : A. Obecné údaje 1. Úvod 1.1 Motto společnosti 1.2 Vize společnosti 1.3 Strategie společnosti 1.4 Politika kvality 1.5 QMS a její aplikace ve společnosti 2. Normativní odkazy dodržování právních předpisů 3. Terminologie, pojmy a zkratky 4. Organizační schéma 5. Celková mapa procesů B. Popis systému řízení kvality 1. Systém řízení kvality 1.1 Všeobecné požadavky, systém 1.2 Požadavky na dokumentaci 1.3 Příručka kvality 1.4 Řízení dokumentů 1.5 Řízení záznamů o kvalitě 2. Odpovědnost vedení společnosti 2.1 Závazek vedení 2.2 Zaměření na zákazníka/pacienta 2.3 Politika a cíle kvality 2.4 Plánování kvality 2.5 Odpovědnosti, pravomoci, komunikace, představitel 2.6 Přezkoumání vedením společnosti 3. Management zdrojů 3.1 Zajištění zdrojů 3.2 Lidské zdroje 3.3 Infrastruktura 3.4 Pracovní prostředí 4. Realizace produktu 4.1 Plánování realizačních procesů 4.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi/pacientovi 4.3 Navrhování 4.4 Nakupování 4.5 Pracovní činnost při poskytování služeb 4.6 Řízení měřících a monitorovacích zařízení

3 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 3/39 5. Měření, analýza, zlepšování 5.1 Plánování 5.2 Měření a monitorování 5.3 Řízení neshody 5.4 Analýza údajů 5.5 Opatření k nápravě, prevence, zlepšování C. List změn a revizí 1. Změnový a revizní list D. Přílohy 1. Rozdělovník/Záznam o seznámení 2. Mapa hlavního procesu

4 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 4/39 A. Obecné údaje 1. Úvod 1.1 Motto společnosti: 1.2 Vize společnosti: Vaše zdraví do pravých rukou Prosperující nemocnice s dominantním postavením v regionu, spokojenými pacienty a dobře placenými zaměstnanci. 1.3 Strategie společnosti: Hlavními body vytýčené dlouhodobé strategie společnosti JESENICKÉ NEMOCNICE, spol.s r.o., vypracované ředitelem společnosti a schválené poradou vedení společnosti dne jsou : 1. Pacient - zvyšování úrovně spokojenosti pacienta a její sledování - posílení dominantního postavení v regionu - rozvoj placených služeb, podpora marketingu - prosadit racionální prvky do koncepce zdravotnictví Olomouckého kraje - prosadit rovnoprávné postavení nemocnice v základní síti zdravotnických zařízení 2. Kvalita - certifikace systému řízení kvality dle ISO norem zlepšování rozvoje sytému řízení kvality - optimalizace procesů - rozvoj podpory informačních technologií - zvyšování úrovně řízení 3. Finance - kladný hospodářský výsledek - cash flow, zavedení controllingu - efektivita léčebného procesu - zlepšení obchodních vztahů se zdravotními pojišťovnami - rozvojová investiční politika 4. Lidé - zajištění kvalitních odborníků - změna firemní kultury - spokojenost a loajalita zaměstnanců - zavedení motivačních systémů, program zvyšování platů - program zvyšování kvalifikace

5 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 5/ Politika kvality 1 Dodržovat legislativní požadavky a respektovat morální zásady 2 Plnit požadavky a neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality 3 Plně se orientovat na potřeby klienta v rámci podmínek a zdrojů společnosti 4 Aktivně zapojit pracovníky společnosti do procesu zlepšování systému kvality 5 Spolupracovat jako tým a podporovat osobní a profesionální růst všech pracovníků 6 Trvale zlepšovat prostředí ve společnosti 7 Efektivně komunikovat v rámci společnosti i mimo ni Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. chce úspěšně plnit svoje poslání, a proto v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 vytváří a postupně ve všech oblastech uplatňuje systémový přístup ke kvalitě výrobků a služeb. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. vytvořila dokumentované postupy pro procesy, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb a dále postupy, které zabezpečují další rozvoj systému řízení kvality v souladu s požadavky zákazníka/pacienta, legislativou, strategií společnosti a potřebami zaměstnanců. Dle vedení společnosti je zavedení, udržování a zlepšování systému řízení kvality nutností, všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi, že služby společnosti jsou vytvářeny pro zákazníka/pacienta, uspokojují jeho potřeby a očekávání a uvědomují si, že zavedení systému kvality je nezbytností, která ve svém důsledku je výhodná i pro ně. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. uplatňuje vyloučení kapitoly 7.3 Návrh a vývoj z normy ČSN EN ISO 9001 Vzhledem k činnostem realizovaným ve společnosti (poskytování zdravotní péče) nejsou ve společnosti navrhovány a vyvíjeny produkty a služby charakteru novosti v oboru působnosti.

6 SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 6/ QMS a její aplikace ve společnosti Hlavním procesem v systému řízení kvality naší společnosti je proces komplexní péče o pacienta, obsahující jak organizační opatření a řízení optimálního průchodu pacienta naším zdravotnickým zařízením od příjmu pacienta k vyšetření zajištění správných léčebných postupů až k propuštění pacienta. Tyto procesy, které mají přímou vazbu na pacienta jsou dominující. Hlavní proces by nemohl spolehlivě fungovat aniž by byly realizovány podpůrné procesy, které sice zůstávají v pozadí, ale pro bezchybnou funkci klíčových procesů jsou nezbytné. Jedná se např. o údržbu zařízení, provozní zázemí kuchyně, prádelna, dodržování bezpečnosti při práci, protipožární ochrana, hygienické předpisy a v neposlední řadě informatika s požadovanými výstupy. Důležitá je i zpětná vazba monitorování spokojenosti zákazníka/pacienta, důsledná analýza rizik při řízení procesů a na základě sběru a hodnocení potřebných dat plánování projektů pro dosažení zlepšení, jejich realizace včetně přezkoumání úspěšnosti provedených kroků. Předmětem certifikace je tento hlavní proces a navazující procesy, realizované v rámci vlastní organizace. Filozofie budování systému jakosti: STRATEGIE PLÁNOVÁNÍ LIDÉ ZDROJE PROCESY PROSTŘEDÍ NÁSTROJE VÝSLEDEK PŘIPRAVENÝ PRO ZÁKAZNÍKA/PACIENTA PRODUKT SLUŽBA NEBO VÝROBEK zpětná vazba POTŘEBY PŘÁNÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍK (PACIENT) Tato příručka kvality (dále PK) má za úkol přehledně informovat zákazníky/pacienty, dodavatele, další spolupracující subjekty, zaměstnance, jakož i nezávislé externí certifikační organizace o systému řízení jakosti, postupech a odpovědnostech za jejich dodržování a další

7 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 7/39 optimalizaci. Je výrazem vztahu společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. k zákazníkovi/pacientovi, k zaměstnancům a prostředí, ve kterém realizuje svoji činnost. Podrobněji je dokumentace procesů zpracována ve třech úrovních dokumentace systému a tato PK odkazuje v jednotlivých kapitolách a odstavcích na tyto dokumenty na úrovni organizačních směrnic, metodických pokynů a příkazů, postupů. Neustálý trend rozvoje a zlepšování systému řízení jakosti je dán mechanismem : Plán Činnost Hodnocení - Opatření PLÁN ČINNOST OPATŘENÍ HODNOCENÍ Systém řízení kvality vychází ze základní organizační struktury definované Organizačním řádem a jím určené dělby práce na jednotlivých úsecích a respektuje tyto principy: o Systém řízení kvality je prioritním prvkem v řízení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., a proto je představitelem kvality ve vedení zástupce ředitele pro ekonomiku a kvalitu. o Pro každý proces nebo postup je určen odpovědný pracovník. o Pro důležité procesy, reflektující základní požadavky normy, jsou zpracovány organizační směrnice. o Pro podrobnější rozpracování části procesu nebo jeho upřesnění jsou zpracovány metodické pokyny, příp. na ně navazující postupy a standardy. o Do každého procesu jsou zabudovány prvky, které podle povahy procesu slouží ke

8 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 8/39 kontrole, zkoušení nebo monitoringu stanovených parametrů. o Výsledky kontrolní, zkušební a monitorovací činnosti, plánování a statistik jsou zaznamenány ve formulářích jako záznamy o kvalitě a předepsaným způsobem pravidelně hodnoceny. o Zpětnou vazbou na hodnocení jsou nápravná, preventivní a zlepšovací opatření. o Řízená dokumentace reguluje veškeré procesy na všech úsecích společnosti a navazuje na platné legislativní normy a další externí nadřízené dokumenty, kterými se řídí odborné činnosti. 2. Normativní odkazy dodržování právních předpisů Právní předpisy související s předmětem činnosti ZZ (v platném znění) 2.1 Organizace zdravotnictví Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.2 Zdravotní péče Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.3 Ochrana veřejného zdraví Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujíího záření Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.4 Ochrana zdraví při práci Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti. Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.5 Posudková činnost Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.6 Léčiva Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

9 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 9/39 Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.7 Návykové látky Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.8 Zdravotnické prostředky Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.9 Přírodní léčivé zdroje a lázně Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod Veřejné zdravotní pojištění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České Republiky Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.11 Pracovníci ve zdravotnictví Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované zoůsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice Bližší specifikaci upravuje metodický pokyn společnosti MP 1.2/2010 Řízení technických norem a zákonů. Veškerá platná legislativa České Republiky je ve společnosti vedena programem CODEXIS, od společnosti Atlas Consulting, spol. s r.o. České státní normy seznam ČSN, národní normy cizích států, mezinárodní normy a doporučení včetně jejich překladů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách ÚNMZ Terminologie, pojmy a zkratky Základním východiskem v oblasti terminologie a pojmů jsou normy a zdroje : ČSN EN ISO 9000 ČSN EN ISO 9001 kapitola 3 MKN mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Pokud jsou v systému managementu jakosti použity zkratky, potom jsou vysvětleny v textu tak, aby jejich význam a smysl v textu byl nadále jednoznačný.

10 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 10/ Zkratky řízených dokumentů OŘ BŘ AŘ MŘ SŘ PŘ DŘ PoŘ ProvŘ PK OS MP VPS PŘS PrP IS ZP ZV Organizační řád Bezpečnostní řád Spisový, archivní a skartační řád Metrologický řád Skladový řád Pracovní řád Dopravně-provozní řád Podpisový řád Provozní řád Příručka kvality Organizační směrnice Metodický pokyn Vnitřní předpis společnosti Příkaz ředitele společnosti Provozní příkaz Interní sdělení Záznam z provozní porady oddělení Zpráva pro vedení 2.2 Seznam vybraných zkratek INT LDN HDS PED GYN CHI ARO OKB RDG HTO STO OJE BOT UDR KUC PRA OŘK SŘK SÚJB SÚKL MZČR ČČK ČNZP ČSN EN - Interní oddělení - Oddělení dlouhodobě nemocných - Oddělení hemodialyzační stanice - Dětské oddělení - Gynekologicko-porodnické oddělení - Chirurgické oddělení - Anesteziologicko-resuscitační oddělení - Oddělení klinické biochemie - Oddělení radiologie - Hematologicko-transfúzní oddělení - Oddělení stomatologické ambulance - Oddělení obvod Jeseník - Oddělení bezpečnostního technika - Oddělení vedoucího údržby - Oddělení kuchyně - Oddělení prádelny - Oddělení řízení kvality - systém řízení kvality - Státní ústav pro jadernou bezpečnost - Státní ústav pro kontrolu léčiv - Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Český červený kříž - Česká národní zdravotní pojišťovna - česká státní norma - evropská norma

11 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 11/39 FÚ - Finanční úřad HZP - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci JN - JESENICKÁ NEMOCNICE spol. s r.o. JIP - Jednotka intenzívní péče KPCR - kardiopulmocerebrální resuscitace LP - léčebná péče LPP - léčebná preventivní péče NZP - nižší zdravotnický pracovník OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví PO - požární ochrana POM - pomocný pracovník RBP - Revírní bratrská pokladna RTG - rentgen SOKA - Státní okresní archív SONO - sonografie SZP - střední zdravotnický pracovník VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna VT - věci technické VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna ZP - Zákoník práce ZP M-A - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE ZP MV ČR - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ZPŠ - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZZ - zdravotnické zařízení

12 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 12/39 4. Organizační schéma Pro potřeby kvalifikovaného řízení společnosti jsou v její struktuře vytvořeny úseky a oddělení, ve kterých se realizují procesy a odborné činnosti v souladu s předmětem činnosti společnosti jejími kvalifikovanými pracovníky. Organizační uspořádání společnosti zobrazuje organizační schéma v Příloze Organizačního řádu. Organizační vztahy jsou určeny uspořádáním odborných útvarů společnosti a dělbou jejich činností a odpovědností ve společnosti. Základní schéma: Ředitel společnosti Zástupci ředitele a) pro léčebnou péči b) pro ekonomiku a kvalitu Vedoucí pracovníci jednotlivých úseků a oddělení Pracovníci podřízení vedoucím pracovníkům Zabezpečení horizontálních a vertikálních vazeb vyplývá z charakteristiky činností jednotlivých útvarů. Vedoucí pracovníci všech oddělení jsou povinni vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemně informace z problematiky své činnosti, potřebné doklady v rámci přístupových práv a služby. Rozpory týkající se více oddělení se předkládají k rozhodnutí nadřízenému vedoucímu útvaru až po ředitele společnosti. V případě trvající neshody předloží spor řediteli společnosti za předpokladu, že byly předběžně projednány na nižším stupni řízení a nebylo dosaženo vzájemné dohody o způsobu řešení. Všechna oddělení jsou povinna se ve své činnosti řídit zákonnými normami a ustanoveními. Všechny útvary uvedené v organizačním schématu jsou začleněny do SŘK. Ekonomické oddělení má vyčleněny mimo SŘK jen specifické účetní a daňové postupy, které jsou ověřovány účetním auditem a dozorovány FÚ.

13 P R E V E N C E A Z L E P Š O V Á N Í OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ, PREVENTIVNÍ A ZLEPŠOVACÍ OPATŘENÍ A N A L Ý Z A J E D N O T L I V Ý CH P R O C E S Ů JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 13/39 5. Celková mapa procesů v SŘK SYSTÉM KVALITY Systém kvality Řízení dokumentace, údajů a záznamů o kvalitě Přezkoumání SŘK ve vedení Kontrola platnosti dokumentace Zpráva o stavu SŘK Změnové listy dokumentace ODPOVĚDNOST VEDENÍ Odpovědnost vedení Politika a cíle kvality Strategie, plánování Komunikace Přezkoumání SŘK ve vedení Kontrola plnění cílů Kontrola plnění plánů Zpráva o stavu SŘK Zápisy z porad vedení Záznamy z provozních porad Vyhodnocení plnění plánů ŘÍZENÍ ZDROJŮ Marketing Řízení lidských zdrojů a výcvik Přezkoumání SŘK ve vedení Záznamy ze služebních cest, seminářů, konferencí apod. Vyhodnocení školících akcí Kontrola plnění plánů LZ Přezkušování znalostí prac. Zpráva o stavu SŘK Statistické formuláře Zápisy z porad vedení Karty zaměstnanců Vyhodnocení seminářů ŘÍZENÍ PROCESŮ Přezkoumání smlouvy, zpracování požadavku na poskytnutí služby Navrhování Nakupování Majetek pacienta Identifikace a sledovatelnost Řízení procesů Stav po kontrole a zkouškách Doplňkové služby Řízení monitorovacích a měřících zařízení Sledování spokojenosti zákazníků, externích dodavatelů Sledování statistických souborů Identifikace materiálu Provádění kontrol v jednotlivých krocích procesu Vyhodnocení ze strany zákazníků, dodavatelů Kontrola způsobilosti měřícího zařízení Portfolio dodavatelů a zákazníků Dokumenty jednotlivých poskytovaných služeb Statistické formuláře Záznamy z kontrol Identifikační záznamy Skladové záznamy Reklamační protokoly Protokol o řízení neshodného výrobku MONITORING A ANALÝZA PROCESŮ Kontrola a zkoušení, monitoring procesů a spokojenosti Interní prověrky kvality, procesní analýza Řízení neshodného výrobku a procesu Statistické metody a analýza dat Opatření k nápravě, preventivní a zlepšovací opatření ( NO, PO, ZO ) Prověrky kvality Přezkoumání SŘK vedením Sledování statist. dat Kontrola plnění a zavádění NO, PO, ZO Vyhodnocení použití statistických metod Zápisy z kontrol Protokoly z prověrek Statistické formuláře Protokoly NO, PO a ZO Protokol o řízení neshodného výrobků Reklamační protokol

14 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 14/39 B. Popis systému řízení kvality 1. Systém řízení kvality 1.1 Všeobecné požadavky, systém Jako prostředek pro naplňování politiky kvality a dosahování cílů kvality byl ve společnosti vybudován systém managementu kvality. Systém managementu kvality je ve společnosti vymezen příručkou kvality, organizační strukturou společnosti, vymezením pracovních funkcí, odpovědnostmi, pravomocemi a požadavky na výkon funkce v Popisech pracovních míst, organizačními směrnicemi, dalšími dokumenty systému QMS. Seznam řízené dokumentace společnosti Tento seznam aktualizuje Manažer kvality, a to ihned po změně některého z dokumentů v seznamu. Vedení společnosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a) identifikovalo procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v celé společnosti, Tyto procesy jsou popsány v jednotlivých dokumentech I. a II. úrovně a v navazující dokumentaci III. úrovně. Hlavní proces, tj. poskytování zdravotní péče je znázorněn jako Mapa hlavního procesu ( viz. Příloha) Mapa hlavního procesu b) určilo posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, Ve společnosti jsou stanoveny vzájemné vazby procesů a jejich dokladování (viz. str.13 část A kapitola 5). Celková mapa procesu v SŘK c) stanovilo kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, d) zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, e) monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy f) uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů.

15 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 15/39 V případě, že se společnost rozhodne pro využití externího zdroje pro jakýkoliv proces ovlivňující shodu produktu s požadavky, je ve společnosti zajištěna kontrola těchto externích procesů. 1.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecné požadavky Dokumentace SŘJ ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. je k dispozici v řízeném stavu. Je dle potřeb aktualizována v rámci změnového řízení a archivována. Za distribuci dokumentace a její uchovávání v aktuálním stavu odpovídá distributor společnosti. Struktura dokumentace v návaznosti na stanovenou mapu procesů je: 1.úroveň: jednotlivé řády společnosti, navazující dle potřeby na legislativu a garantující tímto vazbu na okolní prostředí a to tak, že procesy ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. jsou v souladu s právním řádem České republiky. Výjimečné postavení zastřešujícího dokumentu systému řízení kvality zaujímá Příručka kvality jako zastřešující dokument SŘK, který plní i funkci marketingovou. 2.úroveň: zahrnuje organizační směrnice, příkazy ředitele společnosti, metodické pokyny, postupy a standardy navazující na metodické pokyny 3.úroveň: odborné zprávy a studie, smlouvy a dohody, technické normy a zákony, technická dokumentace, plány, interní sdělení, ostatní dokumentace a písemnosti, dokumenty důvěrného charakteru, záznamy Činnosti spojené s řízením dokumentace jsou popsány v organizační směrnici: AŘ Spisový a skartační řád OS 01/2009 Řízení dokumentů a údajů

16 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 16/ Příručka kvality Příručka jakosti je důležitý organizační dokument společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE spol. s r.o., který popisuje SŘK ve společnosti. Jsou v ní uvedeny základní vazby v rámci SŘK dle článku normy 4.1, odpovědnosti jednotlivých pracovníků a vztah společnosti k požadavkům zákazníka/pacienta. Umožňuje zaměstnancům, vedení společnosti, zákazníkům/pacientům, dalším spolupracujícím subjektům i nezávislým externím certifikačním organizacím získat celkový přehled o struktuře dokumentace systému kvality, o charakteru procesů do systému řízení kvality zahrnutých, o způsobu zabezpečení zdrojů pro potřeby zaměstnanců i pro splnění potřeb a očekávání zákazníka/pacienta dodanou službou. Systém managementu jakosti společnosti je popsán touto příručkou jakosti. Příručka jakosti je vydána: a) V elektronické podobě K dispozici: na webových stránkách společnosti b) V tištěné podobě (pouze 1 tištěný K dispozici: u představitele vedení pro originál podepsaný ředitelem kvalitu společnosti) Změny v příručce kvality vyvolané vnitřní potřebou (změna organizace společnosti, procesů apod.) i externími vlivy (změna legislativy nebo technických norem) jsou prováděny manažerem kvality opravou elektronické formy, stáhnutím původní verze z oběhu a vydáním nové verze dokumentu. Změny jsou před jejich schválením prodiskutovány s pracovníky, jichž se změna přímo týká. Změny schvaluje ředitel společnosti. 1.4 Řízení dokumentů Pro dokumenty všech úrovní SŘK je stanoveno, jakým způsobem vznikají nebo se do systému společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE spol. s r.o. dostávají z externího prostředí (např. normy), jak jsou řízeny, aktualizovány a měněny, jak se s nimi uživatelé seznamují a jak jsou nakonec archivovány, vypořádány a/nebo skartovány. Interní dokumenty I. a II. úrovně zpracovává většinou manažer kvality. Nezbytnými náležitostmi každého dokumentu je datum vydání, podpis zpracovatele manažera kvality a podpis schvalujícího ředitele společnosti. Ostatní dokumenty jsou řízeny dle procesu uvedeného v příslušné organizační směrnici. Změny mohou navrhnout všichni pracovníci a po schválení ředitelem společnosti jsou zapracovány manažerem kvality do stávající dokumentace. Kontrolu platnosti dokumentace provádí manažer kvality. Pro řízení dokumentace je

17 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 17/39 zpracována organizační směrnice: OS 01/2009 Řízení dokumentů a údajů Uložení dokumentů po skončení platnosti je stanoveno řádem: AŘ Spisový a skartační řád 1.5 Řízení záznamů o kvalitě Záznamy o kvalitě jsou takové záznamy, které jsou nutné ke sledování účinnosti jednotlivých prvků a procesů v SŘK. Jejich analýza pomáhá při zjišťování slabých míst systému a k realizaci nápravných nebo preventivních opatření. Vytvořená směrnice stanoví odpovědnost představitele vedení pro kvalitu za řízení záznamů o kvalitě celkově a dále ukládá odpovědnosti každému pracovníkovi, který má svoji účast na jejich vyplňování, uložení a analýze, vypořádání a archivaci, resp. skartaci. Seznam formulářů používaných ve společnosti je k dispozici pracovníkům u vedoucích úseků společnosti. Záznamy týkající se poskytování zdravotní péče jednotlivým klientům jsou uloženy ve složkách těchto klientů. Ostatní záznamy (záznam z přezkoumání vedením, dokumentace interních auditů atp.) jsou uloženy u představitele vedení pro kvalitu. Každý záznam je identifikován názvem záznamu, je datován a autorizován. Záznamy jsou pořizovány nesmazatelným způsobem, případné opravy jsou prováděny přeškrtnutím a parafou pracovníka provádějícího opravu. Všechny záznamy jsou uloženy a platí pro ně tyto řády a organizační směrnice: OS 02/2009 Řízení záznamů o kvalitě Uložení dokumentů po skončení platnosti je stanoveno řádem: AŘ Spisový a skartační řád

18 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 18/39 2. Odpovědnost vedení společnosti - managementu 2.1 Závazek vedení Odpovědnost vedení v systému řízení kvality je definována řádem a organizační směrnicí OŘ Organizační řád OS 03/2009 Odpovědnost vedení Zde je stanoven mechanismus pověření představitele vedení pro kvalitu a jeho základní odpovědnosti. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. klade velký důraz na péči o zákazníka/pacienta i význam kvality pro všechny zaměstnance. Proto byl pověřen představitelem vedení pro kvalitu zástupce ředitele pro ekonomiku a kvalitu. Vedení společnosti i pracovníci jsou si plně vědomi důležitosti dodržování kvality poskytovaných služeb a dodávaných výrobků v souladu s uzavřenými smlouvami a požadavky a očekáváním zákazníků. Proto: prosazuje u všech pracovníků povědomí o nutnosti plně uspokojovat požadavky zákazníků stanovilo politiku kvality společnosti stanovuje cíle kvality na období jednoho roku a plánuje činnosti a zdroje nutné k dosažení těchto cílů, provádí pravidelné přezkoumání systému řízení kvality, vytváří dostatečné zdroje. Informuje pracovníky o požadavcích na kvalitu poskytování služeb a dodávaných výrobků a opatřeních k zabezpečení těchto požadavků Vzhledem k velikosti společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. je nejobvyklejším komunikačním prvkem porada vedení a provozní porady zaměstnanců, záznamy o kvalitě a výsledky jejich projednání, zpřístupněné zaměstnancům. Zpětná vazba je zajištěna povinností vedoucího odpovědět na dotaz zaměstnance a právem zaměstnance iniciovat opatření.

19 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 19/ Zaměření na zákazníka/pacienta Vedení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. stanovilo postupy komunikace se zákazníkem/pacientem a ověřování, zda služba v různých fázích procesu odpovídá přáním a požadavkům zákazníka/pacienta. V rámci přezkoumání smlouvy je prověřena i dokumentace, která slouží jako podklad pro uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi pojišťovnou jako zástupcem pacienta a naší nemocnicí - o té se dále za účelem vyjasnění požadavků a přezkoumání správnosti komunikuje. Během celého procesu přípravy je dle potřeby zapojen zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovna formou validace technického a personálního zabezpečení poskytovaných služeb pacientovi v rámci léčebného procesu. Potřeby a očekávání zákazníků jsou systematicky přezkoumávány vedením společnosti s cílem získat plnou důvěru zákazníků v naše produkty a služby. Podrobně jsou postupy sledování a přezkoumávání požadavků zákazníků popsány v následující dokumentaci: OS 06/2009 Přezkoumání smlouvy, zpracování obchodního případu Během nakupování je umožněno zástupci zákazníka/pacienta - zdravotní pojišťovně účastnit se přejímky materiálů anebo odsouhlasit kontrolní postup pro přejímku vstupních materiálů: OS 09/2009 Nakupování OS 16/2009 Kontrola a zkoušení, monitoring procesů Během procesu poskytování služeb je kromě dohodnuté účasti zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovny anebo jeho určeného zástupce na ověřování dílčích operací umožněno, aby zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovna kdykoliv mohl přezkoumat dodržování stanovených postupů a tím i kvalitu služeb, navrhnout změnu nebo úpravu : OS 11/2009 Řízení procesu Před ukončením služby se provede výstupní kontrola, podrobné posouzení kvality služby tak, aby odpovídala požadavkům, včetně uplatnění principu vnitřního zákazníka. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. udržuje se zákazníkem/pacientem kontakt i po ukončení služby a získává tak autentické informace o službě a míře spokojenosti zákazníka/pacienta: OS 16/2009 Kontrola a zkoušení, monitoring procesů

20 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 20/39 OS 12/2009 Stav po kontrole a zkouškách OS 18/2009 Řízení neshodného procesu OS 19/2009 Statistické metody a analýza dat OS 22/2010 Komunikace a informace Všichni zaměstnanci přicházejí v některém z procesů do přímého kontaktu s požadavkem zákazníka/pacienta a v rámci školení získávají vědomost o tom, že spokojenost zákazníka/pacienta je výsledkem spokojenosti vnitřních zákazníkůzaměstnanců, kteří se účastní poskytování služby : PŘ Pracovní řád OS 05/2009 Řízení lidských zdrojů a výcvik 2.3 Politika a cíle kvality Politika kvality společnosti se vztahuje jak k potřebám zákazníků, tak i k potřebám společnosti a jejích pracovníků. Je stanovena vedením společnosti. Vedení společnosti zajišťuje, aby politika kvality a) odpovídala záměrům organizace, b) zahrnovala osobní angažovanost a aktivitu při plnění požadavků a neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, c) byla ve společnosti sdělována a pochopena. Manažer kvality zajišťuje, aby byla alespoň jednou ročně d) přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti. Politika kvality je obsažena v Příručce kvality a také vydávána jako samostatný dokument Příkazem ředitele společnosti, aby s ní mohli být seznámeni a srozuměni všichni pracovníci. Noví zaměstnanci jsou s politikou jakosti seznamováni na úvodním školení. Politika kvality popisuje základní filozofii společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., jak přistupuje k problematice kvality, její strategické priority a cíle, vztah k zákazníkovi a vztah společnosti k zaměstnancům, životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Vedení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. se plně ztotožňuje s jednotlivými ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001, která jsou zárukou naplnění této politiky, a prosazuje jejich účinné zavádění. Podporuje vzdělávání zaměstnanců, ověřuje funkčnost systému kvality a poskytuje účinnou pomoc v oblastech, kde je tato potřeba zjištěna. Veškeré tyto činnosti jsou zaměřeny na úspěšné uplatňování politiky kvality. Od zaměstnanců společnosti na všech úrovních se očekává, že svým přístupem k plnění cílů a pracovních úkolů umožní plně tuto politiku realizovat.

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1 Organizační směrnice Číslo: OS 1 Platnost od: 1. 5. 2015 Příručka kvality Vydání: 01 Výtisk č.: 01 Zpracoval: Ing. Bc. Věra Kocianová Schválil: Ing. Jan Jedlička Obsah 1 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE... 3 2

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více