P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y"

Transkript

1 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení pro jakost ředitel společnosti Jméno Ing. Věra Kocianová Ing. Jan Jedlička Datum Podpis Za řízení dokumentu odpovídá: distributor Platnost od: Za kontrolu a revize dokumentu odpovídá: ředitel společnosti

2 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 2/39 Obsah : A. Obecné údaje 1. Úvod 1.1 Motto společnosti 1.2 Vize společnosti 1.3 Strategie společnosti 1.4 Politika kvality 1.5 QMS a její aplikace ve společnosti 2. Normativní odkazy dodržování právních předpisů 3. Terminologie, pojmy a zkratky 4. Organizační schéma 5. Celková mapa procesů B. Popis systému řízení kvality 1. Systém řízení kvality 1.1 Všeobecné požadavky, systém 1.2 Požadavky na dokumentaci 1.3 Příručka kvality 1.4 Řízení dokumentů 1.5 Řízení záznamů o kvalitě 2. Odpovědnost vedení společnosti 2.1 Závazek vedení 2.2 Zaměření na zákazníka/pacienta 2.3 Politika a cíle kvality 2.4 Plánování kvality 2.5 Odpovědnosti, pravomoci, komunikace, představitel 2.6 Přezkoumání vedením společnosti 3. Management zdrojů 3.1 Zajištění zdrojů 3.2 Lidské zdroje 3.3 Infrastruktura 3.4 Pracovní prostředí 4. Realizace produktu 4.1 Plánování realizačních procesů 4.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi/pacientovi 4.3 Navrhování 4.4 Nakupování 4.5 Pracovní činnost při poskytování služeb 4.6 Řízení měřících a monitorovacích zařízení

3 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 3/39 5. Měření, analýza, zlepšování 5.1 Plánování 5.2 Měření a monitorování 5.3 Řízení neshody 5.4 Analýza údajů 5.5 Opatření k nápravě, prevence, zlepšování C. List změn a revizí 1. Změnový a revizní list D. Přílohy 1. Rozdělovník/Záznam o seznámení 2. Mapa hlavního procesu

4 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 4/39 A. Obecné údaje 1. Úvod 1.1 Motto společnosti: 1.2 Vize společnosti: Vaše zdraví do pravých rukou Prosperující nemocnice s dominantním postavením v regionu, spokojenými pacienty a dobře placenými zaměstnanci. 1.3 Strategie společnosti: Hlavními body vytýčené dlouhodobé strategie společnosti JESENICKÉ NEMOCNICE, spol.s r.o., vypracované ředitelem společnosti a schválené poradou vedení společnosti dne jsou : 1. Pacient - zvyšování úrovně spokojenosti pacienta a její sledování - posílení dominantního postavení v regionu - rozvoj placených služeb, podpora marketingu - prosadit racionální prvky do koncepce zdravotnictví Olomouckého kraje - prosadit rovnoprávné postavení nemocnice v základní síti zdravotnických zařízení 2. Kvalita - certifikace systému řízení kvality dle ISO norem zlepšování rozvoje sytému řízení kvality - optimalizace procesů - rozvoj podpory informačních technologií - zvyšování úrovně řízení 3. Finance - kladný hospodářský výsledek - cash flow, zavedení controllingu - efektivita léčebného procesu - zlepšení obchodních vztahů se zdravotními pojišťovnami - rozvojová investiční politika 4. Lidé - zajištění kvalitních odborníků - změna firemní kultury - spokojenost a loajalita zaměstnanců - zavedení motivačních systémů, program zvyšování platů - program zvyšování kvalifikace

5 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 5/ Politika kvality 1 Dodržovat legislativní požadavky a respektovat morální zásady 2 Plnit požadavky a neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality 3 Plně se orientovat na potřeby klienta v rámci podmínek a zdrojů společnosti 4 Aktivně zapojit pracovníky společnosti do procesu zlepšování systému kvality 5 Spolupracovat jako tým a podporovat osobní a profesionální růst všech pracovníků 6 Trvale zlepšovat prostředí ve společnosti 7 Efektivně komunikovat v rámci společnosti i mimo ni Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. chce úspěšně plnit svoje poslání, a proto v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 vytváří a postupně ve všech oblastech uplatňuje systémový přístup ke kvalitě výrobků a služeb. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. vytvořila dokumentované postupy pro procesy, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb a dále postupy, které zabezpečují další rozvoj systému řízení kvality v souladu s požadavky zákazníka/pacienta, legislativou, strategií společnosti a potřebami zaměstnanců. Dle vedení společnosti je zavedení, udržování a zlepšování systému řízení kvality nutností, všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi, že služby společnosti jsou vytvářeny pro zákazníka/pacienta, uspokojují jeho potřeby a očekávání a uvědomují si, že zavedení systému kvality je nezbytností, která ve svém důsledku je výhodná i pro ně. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. uplatňuje vyloučení kapitoly 7.3 Návrh a vývoj z normy ČSN EN ISO 9001 Vzhledem k činnostem realizovaným ve společnosti (poskytování zdravotní péče) nejsou ve společnosti navrhovány a vyvíjeny produkty a služby charakteru novosti v oboru působnosti.

6 SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 6/ QMS a její aplikace ve společnosti Hlavním procesem v systému řízení kvality naší společnosti je proces komplexní péče o pacienta, obsahující jak organizační opatření a řízení optimálního průchodu pacienta naším zdravotnickým zařízením od příjmu pacienta k vyšetření zajištění správných léčebných postupů až k propuštění pacienta. Tyto procesy, které mají přímou vazbu na pacienta jsou dominující. Hlavní proces by nemohl spolehlivě fungovat aniž by byly realizovány podpůrné procesy, které sice zůstávají v pozadí, ale pro bezchybnou funkci klíčových procesů jsou nezbytné. Jedná se např. o údržbu zařízení, provozní zázemí kuchyně, prádelna, dodržování bezpečnosti při práci, protipožární ochrana, hygienické předpisy a v neposlední řadě informatika s požadovanými výstupy. Důležitá je i zpětná vazba monitorování spokojenosti zákazníka/pacienta, důsledná analýza rizik při řízení procesů a na základě sběru a hodnocení potřebných dat plánování projektů pro dosažení zlepšení, jejich realizace včetně přezkoumání úspěšnosti provedených kroků. Předmětem certifikace je tento hlavní proces a navazující procesy, realizované v rámci vlastní organizace. Filozofie budování systému jakosti: STRATEGIE PLÁNOVÁNÍ LIDÉ ZDROJE PROCESY PROSTŘEDÍ NÁSTROJE VÝSLEDEK PŘIPRAVENÝ PRO ZÁKAZNÍKA/PACIENTA PRODUKT SLUŽBA NEBO VÝROBEK zpětná vazba POTŘEBY PŘÁNÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍK (PACIENT) Tato příručka kvality (dále PK) má za úkol přehledně informovat zákazníky/pacienty, dodavatele, další spolupracující subjekty, zaměstnance, jakož i nezávislé externí certifikační organizace o systému řízení jakosti, postupech a odpovědnostech za jejich dodržování a další

7 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 7/39 optimalizaci. Je výrazem vztahu společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. k zákazníkovi/pacientovi, k zaměstnancům a prostředí, ve kterém realizuje svoji činnost. Podrobněji je dokumentace procesů zpracována ve třech úrovních dokumentace systému a tato PK odkazuje v jednotlivých kapitolách a odstavcích na tyto dokumenty na úrovni organizačních směrnic, metodických pokynů a příkazů, postupů. Neustálý trend rozvoje a zlepšování systému řízení jakosti je dán mechanismem : Plán Činnost Hodnocení - Opatření PLÁN ČINNOST OPATŘENÍ HODNOCENÍ Systém řízení kvality vychází ze základní organizační struktury definované Organizačním řádem a jím určené dělby práce na jednotlivých úsecích a respektuje tyto principy: o Systém řízení kvality je prioritním prvkem v řízení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., a proto je představitelem kvality ve vedení zástupce ředitele pro ekonomiku a kvalitu. o Pro každý proces nebo postup je určen odpovědný pracovník. o Pro důležité procesy, reflektující základní požadavky normy, jsou zpracovány organizační směrnice. o Pro podrobnější rozpracování části procesu nebo jeho upřesnění jsou zpracovány metodické pokyny, příp. na ně navazující postupy a standardy. o Do každého procesu jsou zabudovány prvky, které podle povahy procesu slouží ke

8 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 8/39 kontrole, zkoušení nebo monitoringu stanovených parametrů. o Výsledky kontrolní, zkušební a monitorovací činnosti, plánování a statistik jsou zaznamenány ve formulářích jako záznamy o kvalitě a předepsaným způsobem pravidelně hodnoceny. o Zpětnou vazbou na hodnocení jsou nápravná, preventivní a zlepšovací opatření. o Řízená dokumentace reguluje veškeré procesy na všech úsecích společnosti a navazuje na platné legislativní normy a další externí nadřízené dokumenty, kterými se řídí odborné činnosti. 2. Normativní odkazy dodržování právních předpisů Právní předpisy související s předmětem činnosti ZZ (v platném znění) 2.1 Organizace zdravotnictví Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.2 Zdravotní péče Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.3 Ochrana veřejného zdraví Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujíího záření Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.4 Ochrana zdraví při práci Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti. Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.5 Posudková činnost Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.6 Léčiva Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

9 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 9/39 Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.7 Návykové látky Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.8 Zdravotnické prostředky Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.9 Přírodní léčivé zdroje a lázně Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod Veřejné zdravotní pojištění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České Republiky Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice 2.11 Pracovníci ve zdravotnictví Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované zoůsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Ostatní nařízení vlády, vyhlášky, Směrnice a Metodické návody/pokyny a směrnice Bližší specifikaci upravuje metodický pokyn společnosti MP 1.2/2010 Řízení technických norem a zákonů. Veškerá platná legislativa České Republiky je ve společnosti vedena programem CODEXIS, od společnosti Atlas Consulting, spol. s r.o. České státní normy seznam ČSN, národní normy cizích států, mezinárodní normy a doporučení včetně jejich překladů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách ÚNMZ Terminologie, pojmy a zkratky Základním východiskem v oblasti terminologie a pojmů jsou normy a zdroje : ČSN EN ISO 9000 ČSN EN ISO 9001 kapitola 3 MKN mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Pokud jsou v systému managementu jakosti použity zkratky, potom jsou vysvětleny v textu tak, aby jejich význam a smysl v textu byl nadále jednoznačný.

10 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 10/ Zkratky řízených dokumentů OŘ BŘ AŘ MŘ SŘ PŘ DŘ PoŘ ProvŘ PK OS MP VPS PŘS PrP IS ZP ZV Organizační řád Bezpečnostní řád Spisový, archivní a skartační řád Metrologický řád Skladový řád Pracovní řád Dopravně-provozní řád Podpisový řád Provozní řád Příručka kvality Organizační směrnice Metodický pokyn Vnitřní předpis společnosti Příkaz ředitele společnosti Provozní příkaz Interní sdělení Záznam z provozní porady oddělení Zpráva pro vedení 2.2 Seznam vybraných zkratek INT LDN HDS PED GYN CHI ARO OKB RDG HTO STO OJE BOT UDR KUC PRA OŘK SŘK SÚJB SÚKL MZČR ČČK ČNZP ČSN EN - Interní oddělení - Oddělení dlouhodobě nemocných - Oddělení hemodialyzační stanice - Dětské oddělení - Gynekologicko-porodnické oddělení - Chirurgické oddělení - Anesteziologicko-resuscitační oddělení - Oddělení klinické biochemie - Oddělení radiologie - Hematologicko-transfúzní oddělení - Oddělení stomatologické ambulance - Oddělení obvod Jeseník - Oddělení bezpečnostního technika - Oddělení vedoucího údržby - Oddělení kuchyně - Oddělení prádelny - Oddělení řízení kvality - systém řízení kvality - Státní ústav pro jadernou bezpečnost - Státní ústav pro kontrolu léčiv - Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Český červený kříž - Česká národní zdravotní pojišťovna - česká státní norma - evropská norma

11 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 11/39 FÚ - Finanční úřad HZP - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci JN - JESENICKÁ NEMOCNICE spol. s r.o. JIP - Jednotka intenzívní péče KPCR - kardiopulmocerebrální resuscitace LP - léčebná péče LPP - léčebná preventivní péče NZP - nižší zdravotnický pracovník OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví PO - požární ochrana POM - pomocný pracovník RBP - Revírní bratrská pokladna RTG - rentgen SOKA - Státní okresní archív SONO - sonografie SZP - střední zdravotnický pracovník VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna VT - věci technické VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna ZP - Zákoník práce ZP M-A - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE ZP MV ČR - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR ZPŠ - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZZ - zdravotnické zařízení

12 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 12/39 4. Organizační schéma Pro potřeby kvalifikovaného řízení společnosti jsou v její struktuře vytvořeny úseky a oddělení, ve kterých se realizují procesy a odborné činnosti v souladu s předmětem činnosti společnosti jejími kvalifikovanými pracovníky. Organizační uspořádání společnosti zobrazuje organizační schéma v Příloze Organizačního řádu. Organizační vztahy jsou určeny uspořádáním odborných útvarů společnosti a dělbou jejich činností a odpovědností ve společnosti. Základní schéma: Ředitel společnosti Zástupci ředitele a) pro léčebnou péči b) pro ekonomiku a kvalitu Vedoucí pracovníci jednotlivých úseků a oddělení Pracovníci podřízení vedoucím pracovníkům Zabezpečení horizontálních a vertikálních vazeb vyplývá z charakteristiky činností jednotlivých útvarů. Vedoucí pracovníci všech oddělení jsou povinni vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemně informace z problematiky své činnosti, potřebné doklady v rámci přístupových práv a služby. Rozpory týkající se více oddělení se předkládají k rozhodnutí nadřízenému vedoucímu útvaru až po ředitele společnosti. V případě trvající neshody předloží spor řediteli společnosti za předpokladu, že byly předběžně projednány na nižším stupni řízení a nebylo dosaženo vzájemné dohody o způsobu řešení. Všechna oddělení jsou povinna se ve své činnosti řídit zákonnými normami a ustanoveními. Všechny útvary uvedené v organizačním schématu jsou začleněny do SŘK. Ekonomické oddělení má vyčleněny mimo SŘK jen specifické účetní a daňové postupy, které jsou ověřovány účetním auditem a dozorovány FÚ.

13 P R E V E N C E A Z L E P Š O V Á N Í OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ, PREVENTIVNÍ A ZLEPŠOVACÍ OPATŘENÍ A N A L Ý Z A J E D N O T L I V Ý CH P R O C E S Ů JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 13/39 5. Celková mapa procesů v SŘK SYSTÉM KVALITY Systém kvality Řízení dokumentace, údajů a záznamů o kvalitě Přezkoumání SŘK ve vedení Kontrola platnosti dokumentace Zpráva o stavu SŘK Změnové listy dokumentace ODPOVĚDNOST VEDENÍ Odpovědnost vedení Politika a cíle kvality Strategie, plánování Komunikace Přezkoumání SŘK ve vedení Kontrola plnění cílů Kontrola plnění plánů Zpráva o stavu SŘK Zápisy z porad vedení Záznamy z provozních porad Vyhodnocení plnění plánů ŘÍZENÍ ZDROJŮ Marketing Řízení lidských zdrojů a výcvik Přezkoumání SŘK ve vedení Záznamy ze služebních cest, seminářů, konferencí apod. Vyhodnocení školících akcí Kontrola plnění plánů LZ Přezkušování znalostí prac. Zpráva o stavu SŘK Statistické formuláře Zápisy z porad vedení Karty zaměstnanců Vyhodnocení seminářů ŘÍZENÍ PROCESŮ Přezkoumání smlouvy, zpracování požadavku na poskytnutí služby Navrhování Nakupování Majetek pacienta Identifikace a sledovatelnost Řízení procesů Stav po kontrole a zkouškách Doplňkové služby Řízení monitorovacích a měřících zařízení Sledování spokojenosti zákazníků, externích dodavatelů Sledování statistických souborů Identifikace materiálu Provádění kontrol v jednotlivých krocích procesu Vyhodnocení ze strany zákazníků, dodavatelů Kontrola způsobilosti měřícího zařízení Portfolio dodavatelů a zákazníků Dokumenty jednotlivých poskytovaných služeb Statistické formuláře Záznamy z kontrol Identifikační záznamy Skladové záznamy Reklamační protokoly Protokol o řízení neshodného výrobku MONITORING A ANALÝZA PROCESŮ Kontrola a zkoušení, monitoring procesů a spokojenosti Interní prověrky kvality, procesní analýza Řízení neshodného výrobku a procesu Statistické metody a analýza dat Opatření k nápravě, preventivní a zlepšovací opatření ( NO, PO, ZO ) Prověrky kvality Přezkoumání SŘK vedením Sledování statist. dat Kontrola plnění a zavádění NO, PO, ZO Vyhodnocení použití statistických metod Zápisy z kontrol Protokoly z prověrek Statistické formuláře Protokoly NO, PO a ZO Protokol o řízení neshodného výrobků Reklamační protokol

14 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 14/39 B. Popis systému řízení kvality 1. Systém řízení kvality 1.1 Všeobecné požadavky, systém Jako prostředek pro naplňování politiky kvality a dosahování cílů kvality byl ve společnosti vybudován systém managementu kvality. Systém managementu kvality je ve společnosti vymezen příručkou kvality, organizační strukturou společnosti, vymezením pracovních funkcí, odpovědnostmi, pravomocemi a požadavky na výkon funkce v Popisech pracovních míst, organizačními směrnicemi, dalšími dokumenty systému QMS. Seznam řízené dokumentace společnosti Tento seznam aktualizuje Manažer kvality, a to ihned po změně některého z dokumentů v seznamu. Vedení společnosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a) identifikovalo procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v celé společnosti, Tyto procesy jsou popsány v jednotlivých dokumentech I. a II. úrovně a v navazující dokumentaci III. úrovně. Hlavní proces, tj. poskytování zdravotní péče je znázorněn jako Mapa hlavního procesu ( viz. Příloha) Mapa hlavního procesu b) určilo posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, Ve společnosti jsou stanoveny vzájemné vazby procesů a jejich dokladování (viz. str.13 část A kapitola 5). Celková mapa procesu v SŘK c) stanovilo kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, d) zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, e) monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy f) uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů.

15 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 15/39 V případě, že se společnost rozhodne pro využití externího zdroje pro jakýkoliv proces ovlivňující shodu produktu s požadavky, je ve společnosti zajištěna kontrola těchto externích procesů. 1.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecné požadavky Dokumentace SŘJ ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. je k dispozici v řízeném stavu. Je dle potřeb aktualizována v rámci změnového řízení a archivována. Za distribuci dokumentace a její uchovávání v aktuálním stavu odpovídá distributor společnosti. Struktura dokumentace v návaznosti na stanovenou mapu procesů je: 1.úroveň: jednotlivé řády společnosti, navazující dle potřeby na legislativu a garantující tímto vazbu na okolní prostředí a to tak, že procesy ve společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. jsou v souladu s právním řádem České republiky. Výjimečné postavení zastřešujícího dokumentu systému řízení kvality zaujímá Příručka kvality jako zastřešující dokument SŘK, který plní i funkci marketingovou. 2.úroveň: zahrnuje organizační směrnice, příkazy ředitele společnosti, metodické pokyny, postupy a standardy navazující na metodické pokyny 3.úroveň: odborné zprávy a studie, smlouvy a dohody, technické normy a zákony, technická dokumentace, plány, interní sdělení, ostatní dokumentace a písemnosti, dokumenty důvěrného charakteru, záznamy Činnosti spojené s řízením dokumentace jsou popsány v organizační směrnici: AŘ Spisový a skartační řád OS 01/2009 Řízení dokumentů a údajů

16 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 16/ Příručka kvality Příručka jakosti je důležitý organizační dokument společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE spol. s r.o., který popisuje SŘK ve společnosti. Jsou v ní uvedeny základní vazby v rámci SŘK dle článku normy 4.1, odpovědnosti jednotlivých pracovníků a vztah společnosti k požadavkům zákazníka/pacienta. Umožňuje zaměstnancům, vedení společnosti, zákazníkům/pacientům, dalším spolupracujícím subjektům i nezávislým externím certifikačním organizacím získat celkový přehled o struktuře dokumentace systému kvality, o charakteru procesů do systému řízení kvality zahrnutých, o způsobu zabezpečení zdrojů pro potřeby zaměstnanců i pro splnění potřeb a očekávání zákazníka/pacienta dodanou službou. Systém managementu jakosti společnosti je popsán touto příručkou jakosti. Příručka jakosti je vydána: a) V elektronické podobě K dispozici: na webových stránkách společnosti b) V tištěné podobě (pouze 1 tištěný K dispozici: u představitele vedení pro originál podepsaný ředitelem kvalitu společnosti) Změny v příručce kvality vyvolané vnitřní potřebou (změna organizace společnosti, procesů apod.) i externími vlivy (změna legislativy nebo technických norem) jsou prováděny manažerem kvality opravou elektronické formy, stáhnutím původní verze z oběhu a vydáním nové verze dokumentu. Změny jsou před jejich schválením prodiskutovány s pracovníky, jichž se změna přímo týká. Změny schvaluje ředitel společnosti. 1.4 Řízení dokumentů Pro dokumenty všech úrovní SŘK je stanoveno, jakým způsobem vznikají nebo se do systému společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE spol. s r.o. dostávají z externího prostředí (např. normy), jak jsou řízeny, aktualizovány a měněny, jak se s nimi uživatelé seznamují a jak jsou nakonec archivovány, vypořádány a/nebo skartovány. Interní dokumenty I. a II. úrovně zpracovává většinou manažer kvality. Nezbytnými náležitostmi každého dokumentu je datum vydání, podpis zpracovatele manažera kvality a podpis schvalujícího ředitele společnosti. Ostatní dokumenty jsou řízeny dle procesu uvedeného v příslušné organizační směrnici. Změny mohou navrhnout všichni pracovníci a po schválení ředitelem společnosti jsou zapracovány manažerem kvality do stávající dokumentace. Kontrolu platnosti dokumentace provádí manažer kvality. Pro řízení dokumentace je

17 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 17/39 zpracována organizační směrnice: OS 01/2009 Řízení dokumentů a údajů Uložení dokumentů po skončení platnosti je stanoveno řádem: AŘ Spisový a skartační řád 1.5 Řízení záznamů o kvalitě Záznamy o kvalitě jsou takové záznamy, které jsou nutné ke sledování účinnosti jednotlivých prvků a procesů v SŘK. Jejich analýza pomáhá při zjišťování slabých míst systému a k realizaci nápravných nebo preventivních opatření. Vytvořená směrnice stanoví odpovědnost představitele vedení pro kvalitu za řízení záznamů o kvalitě celkově a dále ukládá odpovědnosti každému pracovníkovi, který má svoji účast na jejich vyplňování, uložení a analýze, vypořádání a archivaci, resp. skartaci. Seznam formulářů používaných ve společnosti je k dispozici pracovníkům u vedoucích úseků společnosti. Záznamy týkající se poskytování zdravotní péče jednotlivým klientům jsou uloženy ve složkách těchto klientů. Ostatní záznamy (záznam z přezkoumání vedením, dokumentace interních auditů atp.) jsou uloženy u představitele vedení pro kvalitu. Každý záznam je identifikován názvem záznamu, je datován a autorizován. Záznamy jsou pořizovány nesmazatelným způsobem, případné opravy jsou prováděny přeškrtnutím a parafou pracovníka provádějícího opravu. Všechny záznamy jsou uloženy a platí pro ně tyto řády a organizační směrnice: OS 02/2009 Řízení záznamů o kvalitě Uložení dokumentů po skončení platnosti je stanoveno řádem: AŘ Spisový a skartační řád

18 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 18/39 2. Odpovědnost vedení společnosti - managementu 2.1 Závazek vedení Odpovědnost vedení v systému řízení kvality je definována řádem a organizační směrnicí OŘ Organizační řád OS 03/2009 Odpovědnost vedení Zde je stanoven mechanismus pověření představitele vedení pro kvalitu a jeho základní odpovědnosti. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. klade velký důraz na péči o zákazníka/pacienta i význam kvality pro všechny zaměstnance. Proto byl pověřen představitelem vedení pro kvalitu zástupce ředitele pro ekonomiku a kvalitu. Vedení společnosti i pracovníci jsou si plně vědomi důležitosti dodržování kvality poskytovaných služeb a dodávaných výrobků v souladu s uzavřenými smlouvami a požadavky a očekáváním zákazníků. Proto: prosazuje u všech pracovníků povědomí o nutnosti plně uspokojovat požadavky zákazníků stanovilo politiku kvality společnosti stanovuje cíle kvality na období jednoho roku a plánuje činnosti a zdroje nutné k dosažení těchto cílů, provádí pravidelné přezkoumání systému řízení kvality, vytváří dostatečné zdroje. Informuje pracovníky o požadavcích na kvalitu poskytování služeb a dodávaných výrobků a opatřeních k zabezpečení těchto požadavků Vzhledem k velikosti společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. je nejobvyklejším komunikačním prvkem porada vedení a provozní porady zaměstnanců, záznamy o kvalitě a výsledky jejich projednání, zpřístupněné zaměstnancům. Zpětná vazba je zajištěna povinností vedoucího odpovědět na dotaz zaměstnance a právem zaměstnance iniciovat opatření.

19 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 19/ Zaměření na zákazníka/pacienta Vedení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. stanovilo postupy komunikace se zákazníkem/pacientem a ověřování, zda služba v různých fázích procesu odpovídá přáním a požadavkům zákazníka/pacienta. V rámci přezkoumání smlouvy je prověřena i dokumentace, která slouží jako podklad pro uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi pojišťovnou jako zástupcem pacienta a naší nemocnicí - o té se dále za účelem vyjasnění požadavků a přezkoumání správnosti komunikuje. Během celého procesu přípravy je dle potřeby zapojen zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovna formou validace technického a personálního zabezpečení poskytovaných služeb pacientovi v rámci léčebného procesu. Potřeby a očekávání zákazníků jsou systematicky přezkoumávány vedením společnosti s cílem získat plnou důvěru zákazníků v naše produkty a služby. Podrobně jsou postupy sledování a přezkoumávání požadavků zákazníků popsány v následující dokumentaci: OS 06/2009 Přezkoumání smlouvy, zpracování obchodního případu Během nakupování je umožněno zástupci zákazníka/pacienta - zdravotní pojišťovně účastnit se přejímky materiálů anebo odsouhlasit kontrolní postup pro přejímku vstupních materiálů: OS 09/2009 Nakupování OS 16/2009 Kontrola a zkoušení, monitoring procesů Během procesu poskytování služeb je kromě dohodnuté účasti zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovny anebo jeho určeného zástupce na ověřování dílčích operací umožněno, aby zástupce zákazníka/pacienta zdravotní pojišťovna kdykoliv mohl přezkoumat dodržování stanovených postupů a tím i kvalitu služeb, navrhnout změnu nebo úpravu : OS 11/2009 Řízení procesu Před ukončením služby se provede výstupní kontrola, podrobné posouzení kvality služby tak, aby odpovídala požadavkům, včetně uplatnění principu vnitřního zákazníka. Společnost JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. udržuje se zákazníkem/pacientem kontakt i po ukončení služby a získává tak autentické informace o službě a míře spokojenosti zákazníka/pacienta: OS 16/2009 Kontrola a zkoušení, monitoring procesů

20 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 20/39 OS 12/2009 Stav po kontrole a zkouškách OS 18/2009 Řízení neshodného procesu OS 19/2009 Statistické metody a analýza dat OS 22/2010 Komunikace a informace Všichni zaměstnanci přicházejí v některém z procesů do přímého kontaktu s požadavkem zákazníka/pacienta a v rámci školení získávají vědomost o tom, že spokojenost zákazníka/pacienta je výsledkem spokojenosti vnitřních zákazníkůzaměstnanců, kteří se účastní poskytování služby : PŘ Pracovní řád OS 05/2009 Řízení lidských zdrojů a výcvik 2.3 Politika a cíle kvality Politika kvality společnosti se vztahuje jak k potřebám zákazníků, tak i k potřebám společnosti a jejích pracovníků. Je stanovena vedením společnosti. Vedení společnosti zajišťuje, aby politika kvality a) odpovídala záměrům organizace, b) zahrnovala osobní angažovanost a aktivitu při plnění požadavků a neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, c) byla ve společnosti sdělována a pochopena. Manažer kvality zajišťuje, aby byla alespoň jednou ročně d) přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti. Politika kvality je obsažena v Příručce kvality a také vydávána jako samostatný dokument Příkazem ředitele společnosti, aby s ní mohli být seznámeni a srozuměni všichni pracovníci. Noví zaměstnanci jsou s politikou jakosti seznamováni na úvodním školení. Politika kvality popisuje základní filozofii společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o., jak přistupuje k problematice kvality, její strategické priority a cíle, vztah k zákazníkovi a vztah společnosti k zaměstnancům, životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Vedení společnosti JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. se plně ztotožňuje s jednotlivými ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001, která jsou zárukou naplnění této politiky, a prosazuje jejich účinné zavádění. Podporuje vzdělávání zaměstnanců, ověřuje funkčnost systému kvality a poskytuje účinnou pomoc v oblastech, kde je tato potřeba zjištěna. Veškeré tyto činnosti jsou zaměřeny na úspěšné uplatňování politiky kvality. Od zaměstnanců společnosti na všech úrovních se očekává, že svým přístupem k plnění cílů a pracovních úkolů umožní plně tuto politiku realizovat.

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více