ČÁST II DÍL 3 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST II DÍL 3 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168"

Transkript

1 ČÁST II DÍL 3 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 DÍL POSTUPY PRO PŘÍLET A NEPŘESNÉ PŘÍSTROJOVÉ PŘIBLÍŽENÍ HLAVA 1 POSTUPY PRO PŘÍLET A PŘIBLÍŽENÍ S VYUŽITÍM PROSTOROVÉ NAVIGACE (RNAV) PRO NAVIGAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ PŘIJÍMAČE GNSS 1.1 HISTORIE Úvod Tato hlava popisuje postupy pro nepřesná přístrojová přiblížení GNSS založená na použití základních GNSS jako jsou jednotlivé přijímače základního GNSS nebo vícesenzorové RNAV prostředí. Letové posádky by měly být seznámeny se specifickou činností zařízení. Poznámka: Pro textové zjednodušení v tomto dílu je termín počítač pro řízení a optimalizaci letu (FMC) použit k všeobecnému označení kategorie vícesenzorových RNAV systémů Standardy GNSS Termín přijímač základní GNSS označuje avioniku, která přinejmenším splňuje požadavky pro přijímače GPS popsané v předpisu L10, svazku I a vyhovuje specifikacím RTCA DO 208 nebo EUROCAE ED-72A, v platném znění předpisu Federálního leteckého úřadu USA FAA TSO-C129A nebo Evropské agentury pro bezpečnost v letectví ETSO-C129A (nebo ekvivalent). Tyto dokumenty stanovují minimální výkonnostní standard, který musí přijímače GNSS splnit, aby byly v souladu s postupy na trati, v koncové oblasti a postupy pro nepřesné přístrojové přiblížení speciálně vyvinutými pro GNSS Hlavním požadavkem těchto standardů je mít pro přijímač GNSS následující schopnosti: a) integritu monitorovaných předepsaných postupů, například autonomní monitorování integrity přijímače (RAIM), b) předstih zahájení zatáčky, a c) schopnost obnovení zobrazení postupu přiblížení z pouze čitelné formy elektronické navigační databáze Pro FMC musí integrity monitorovaných postupů podporovat výběr a použití senzoru systému a rovněž indikace stavu a varovné indikace. V tomto druhu provedení je GNSS pouze jedním z několika různých zdrojů informace o poloze (např. IRS/INS, VOR/DME, DME/DME a směrové vedení ILS), které mohou být použity individuálně nebo ve vzájemné kombinaci FMC automaticky vybírá nejlepší (nejpřesnější) zdroj. Uživateli je také povoleno zrušit výběr nebo zabránit v použití druhu senzoru nebo určitého navigačního prostředku ve vypočítané poloze. pokyny pro automatickou letovou činnost. S tímto druhem avioniky je pilot obvykle propojen s FMC prostřednictvím jednotky řízení a zobrazení. Letové posádky by měly být seznámeny s činností FMC, obzvláště pokud je GNSS primárním zdrojem určení polohy. 1.2 VŠEOBECNĚ Provozní schválení Letadla vybavená přijímači základního GNSS (buď jednotlivými přijímači vybavení nebo ve vícesenzorovém prostředí), které byly schváleny Státem provozovatele k činnostem pro přiblížení, mohou tyto systémy využít k provádění RNAV postupů za předpokladu, že jsou před provedením každého letu splněna následující kritéria: a) vybavení GNSS je provozuschopné, b) pilot má aktuální znalosti jak s tímto vybavením pracovat, aby bylo dosaženo optimální úrovně navigační výkonnosti, c) dostupnost satelitů je ověřena pro podporu předpokládaného provozu, d) musí být zvoleno náhradní letiště s konvenčními navigačními prostředky, a e) postup musí být možné získat z palubní navigační databáze Letový plán Letadla spoléhající se na základní přijímače GNSS jsou považována za letadla vybavená pro RNAV. Příslušný index vybavení musí být obsažen v letovém plánu Jestliže nastane případ, že přijímač základního GNSS (buď jednotlivý přijímač vybavení nebo vícesenzorové prostředí) bude mimo provoz, měl by pilot okamžitě: a) obeznámit ATC, b) požadovat vhodný alternativní postup odpovídající schopnosti FMC systému, a c) změnit index vybavení, je-li to možné, pro následující letové plány Mělo by být poznamenáno, že v závislosti na druhu certifikace použitého FMC, mohou letové příručky výrobců letadel a jejich údaje umožňovat pokračování v provozu FMC může být zdrojem naváděcích pokynů pro let nebo může být rovněž spojen s automatickým systémem, který poskytuje naváděcí II Změna č. 14

2 PŘEDPIS L 8168 ČÁST II DÍL 3 - HLAVA Navigační databáze Informace o traťových bodech odletu a přiblížení jsou obsaženy v navigační databázi. Jestliže navigační databáze neobsahuje postup pro odlet nebo pro přiblížení, pak jednotlivý přijímač základního GNSS nebo FMC nemůže být pro tyto postupy použit Integrita výkonnosti Přijímač základního GNSS ověřuje integritu (použitelnost) signálů přijatých ze soustavy satelitů prostřednictvím autonomního monitorování integrity přijímače (RAIM) aby se určilo, zda satelit neposkytuje nepřesnou informaci Letadlo vybavené vícesenzorovým RNAV by se mohlo spoléhat na schopnost senzorů GNSS, zahrnujících RAIM, stejně tak jako letadlové autonomní monitorování integrity (AAIM). RAIM využívá pro funkce integrity pouze signály satelitů. AAIM využívá pro funkce integrity kromě signálů GNSS také informace z dalších palubních navigačních senzorů a tak umožňuje stálé použití informací GNSS i v případě náhlé ztráty RAIM z důvodu nedostatečného počtu satelitů, nebo nevhodné konstelace satelitů. Integrita výkonnosti AAIM musí být nejméně rovnocenná výkonnosti RAIM Výpadky RAIM mohou být způsobeny nedostatečným počtem satelitů nebo nevhodnou geometrií satelitů, která způsobí příliš velkou chybu určení výsledné polohy. Ztráta příjmu satelitů a výstrahy RAIM může být rovněž způsobena dynamikou letu (změny podélného sklonu, příčného sklonu). Umístění antény na letadle, poloha satelitů ve vztahu k horizontu a poloha letadla mohou ovlivnit příjem z jednoho nebo více satelitů. uživatelské rozhraní. Letové posádky by měly být důkladně seznámeny s obsluhou svého konkrétního přijímače před jeho použitím za letu Vybavení musí být provozováno podle ustanovení platné Provozní příručky letadla. Na palubě letadla musí být k dispozici vhodný kontrolní seznam pro jednoduché odkazování při sledu zadávání informací do systému a při obsluze vybavení Provozní módy a limity varování Přijímače základních GNSS mají tři provozní módy - traťový, terminální a mód přiblížení. Limity varování RAIM jsou automaticky spojeny s módy přijímače a jsou nastaveny na a) ±3,7 km (2,0 NM) v traťovém módu, b) ±1,9 km (1,0 NM) v terminálním módu, a c) ±0,6 km (0,3 NM) v módu přiblížení. FMC využívající GNSS musí obsahovat buď tři systémové provozní módy popsané výše, nebo musí být požadováno provozovat jej ve spojení s letovým povelovým systémem nebo sdíleným systémem autopilota k zajištění poskytování požadované úrovně výkonnosti Citlivost indikátoru odchylky na trati (CDI) Citlivost CDI je automaticky spojena s provozním módem přijímače. Jeho nastavení jsou: a) ± 9,3 km (5,0 NM) v traťovém módu, b) ±1,9 km (1,0 NM) v terminální m módu, a Protože relativní polohy satelitů se stále mění, předchozí zkušenost s letištěm nezaručuje příjem v každém časovém období a dostupnost RAIM by měla být vždy ověřena. Jestliže RAIM není dostupné, musí být použit jiný druh navigačního a přibližovacího zařízení, zvoleno jiné letiště určení, nebo let odložen na dobu, pro kterou existuje předpověď, že RAIM bude dostupné při příletu. Na delších letech by měl pilot ověřit předpověď RAIM letiště určení během letu. To může poskytnout včasné upozornění, že po odletu nastal nepředpokládaný výpadek satelitu Výpadky RAIM budou více časté pro mód přiblížení než pro traťový mód, z důvodu přísnějších limitů varování. Protože faktory jako jsou poloha letadla a umístění antény mohou mít vliv na příjem signálů z jednoho nebo více satelitů a protože v nepříliš častých případech nastane neplánovaný výpadek satelitu, nemůže být předpověď dostupnosti RAIM stoprocentně spolehlivá Obsluha vybavení Na trhu existuje řada výrobců přijímačů základních GNSS a FMC využívajících senzorů GNSS, a každý z nich používá rozdílnou metodu rozhraní. Zatímco většina používá uživatelské rozhraní známé jako jednotka řízení a zobrazení, existují systémy, které používají také grafické Změna č. 14 II c) ±0,6 km (0,3 NM) v módu přiblížení Ačkoli je možné provést manuální nastavení citlivosti CDI, může pilot manuálně nastavit citlivost indikátoru pouze na hodnoty jiné než ±0,6 km (0,3 NM). Překonání automatického navolení citlivosti CDI v průběhu přiblížení zruší mód přiblížení a signalizaci tohoto kódu Některá provedení FMC GNSS mohou mít pro přiblížení různé citlivosti zobrazení, které se liší od těch výše uvedených. Tyto různé citlivosti zobrazení mohou být využity, je-li navádění poskytováno letovým povelovým systémem nebo autopilotem. Bez ohledu na rozdíly citlivosti zobrazení mezi FMC GNSS provedeními, musí být stále poskytována rovnocenná integrita. 1.3 PŘED LETEM Před provedením letů IFR s použitím přijímačů základních GNSS musí provozovatel zajistit, že vybavení a jeho zástavba jsou schváleny a certifikovány pro zamýšlený IFR provoz, protože ne všechno vybavení je certifikováno pro postupy přiblížení a/nebo postupy pro odlet Před každým letem IFR při použití základních GNSS musí být provedeno posouzení

3 ČÁST II DÍL 3 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 všech příslušných NOTAMů vztahujících se ke konstelaci satelitů. Poznámka: Některé přijímače GNSS mohou mít schopnost vyřadit nespolehlivý satelit Pilot/provozovatel musí sledovat konkrétní postupy zapínání, nastavení počátečních hodnot a samokontrolu vybavení pro přijímače GNSS, jak je uvedeno v Provozní příručce letadla Pro systém FMC musí být stanoveny v Provozní příručce letadla všechny zvláštní podmínky nebo omezení pro činnosti při přiblížení a jejich alternativy. Některý typ může používat kroky stejné jako ty, které jsou popsány výše. Jiné typy mohou požadovat na provozním řídícím středisku provedení zhodnocení dostupnosti RAIM a poskytnutí těchto údajů jako součásti informace pro letové odbavení Pro jednotlivé základní GNSS přijímače musí pilot zvolit příslušné(-á) letiště, dráhu/postup přiblížení a fix počátečního přiblížení v palubním přijímači GNSS, aby stanovil dostupnost RAIM pro dané přiblížení. Personál letových provozních služeb nemusí být schopen poskytovat informace o provozní integritě navigačních služeb a postupu přiblížení. Toto je zvláště důležité, jestliže již letadlo obdrželo povolení pro přiblížení. Postupy by měly být stanoveny pro případ, že navigační výpadky jsou předpokládány nebo se již vyskytly. V těchto případech musí pilot přejít na náhradní způsob navigace. 1.4 POSTUPY PŘIBLÍŽENÍ GNSS Postup nepřesného přístrojového přiblížení s využitím základního GNSS je obvykle velmi podobný tradičnímu přiblížení. Rozdíly zahrnují navigační informace zobrazené na řídící a zobrazovací jednotce vybavení GNSS a terminologii použitou k popisu Přiblížení za použití základního GNSS je obvykle navigace od bodu k bodu a je nezávislé na pozemních navigačních prostředcích nebo prostorové navigaci Postupy GNSS používají přímé lety (od-do) z traťového bodu do traťového bodu tak, jak jsou ve sledu uloženy v databázi. Mohou se vyskytovat malé rozdíly mezi publikovanými tratěmi a uváděnými tratěmi. Tyto rozdíly jsou obvykle způsobeny zaokrouhlením směru tratě a/nebo aplikací magnetické deklinace Přiblížení nelze provést, jestliže toto přiblížení podle přístrojů není možné vyhledat v databázi, která: K zajištění správnosti zobrazení z databáze GNSS by měl pilot ověřit, že zobrazené údaje odpovídají danému GNSS přiblížení po zadání postupu do aktivního letového plánu a před zahájením letu podle tohoto postupu. Některá provedení GNSS poskytují zobrazení pohyblivých map, které napomáhají pilotovi při provádění této kontroly Pilot by se neměl pokusit provést jakékoliv přiblížení, jestliže postup není obsažen v platné navigační databázi. Let od jednoho traťového bodu do druhého traťového bodu, který nebyl nahrán z databáze, nezajišťuje splnění publikovaných postupů přiblížení. Pro přijímač základního GNSS nebude navolen správný limit varování RAIM a citlivost CDI nebude automaticky změněna na ±0,6 km (0,3 NM). FMC využívající GNSS mohou zahrnovat buď stejné RAIM limity varování jako základní přijímač GNSS, nebo příslušné navigační výkonnostní indikace a varování pro ±0,6 km (0,3 NM). Pro základní GNSS a FMC manuální nastavení citlivosti CDI nezmění automaticky limit varování RAIM u některých provedení avioniky Přiblížení musí být provedeny v souladu s Provozní příručkou letadla a s postupy uvedenými na příslušných mapách pro přiblížení podle přístrojů Provozovatelé musí být seznámeni s postupy pro zavedení základního GNSS platnými v daném Státě. Letadlo musí mít zastavěnou a provozuschopnou příslušnou avioniku, která bude schopná přijímat signál z navigačních prostředků. Provozovatel je odpovědný za ověření NOTAMů, aby stanovil provozní stav navigačních prostředků náhradního letiště Musí být zavedeny postupy pro případ výpadku GNSS. V těchto případech musí provozovatel spoléhat na jiné postupy podle přístrojů. Pro zástavby, kde FMC zahrnuje schopnost AAIM, nesmí být rušena činnost až do míry, kdy výpadek převýší schopnost FMC udržet požadovanou úroveň výkonnosti Před zahájením přiblížení za využití základního GNSS musí být zvoleno(-y) příslušné(á) letiště, dráha/přibližovací postup a fix počátečního přiblížení (IAF). Piloti musí udržovat před zahájením postupu povědomí o situaci, aby stanovili zaměření a vzdálenost k fixu počátečního přiblížení (IAF) postupu GNSS. To může být stěžejní při rozhodování, zda vstoupit zprava nebo zleva do prostoru konečného přiblížení v blízkosti prodloužené osy dráhy. Pro tento prostor jsou všechny sektory a fixy postupného klesání založeny na směru a vzdálenosti k IAF, ke kterým může letadlo přímo pokračovat, jestliže není vektorováno radarem. a) obsahuje všechny traťové body zakreslené v přiblížení, jež má být provedeno, b) uvádí je ve stejném pořadí tak, jak jsou publikovány v přibližovací mapě, a c) je aktualizovaná podle platného termínu AIRAC Piloti musí letět celý postup přiblížení od IAF, pokud jim není povoleno jinak. Náhodný vstup do přiblížení ve fixu středního přiblížení nezajistí bezpečnou výšku nad terénem Jestliže bylo přiblížení zadáno v palubní navigační databázi, požaduje se provést následující činnosti. V závislosti na vybavení GNSS mohou být některé nebo všechny níže uvedené činnosti II Změna č. 14

4 PŘEDPIS L 8168 ČÁST II DÍL 3 - HLAVA 1 prováděny automaticky. Nutno poznamenat, že některá provedení FMC nevyhovují zmiňovaným citlivostem zobrazení, ale poskytují srovnatelnou činnost, jaká je popsána v Provozní příručce letadla. a) po dosažení vzdálenosti 56 km (30 NM) ke vztažnému bodu letiště vydá přijímač základního GNSS buď oznámení arm (připravenost), nebo v případě, kdy se systém přenastavuje automaticky, indikaci, že letadlo je v koncové oblasti, b) při tomto oznámení musí pilot navolit mód přiblížení. Některá, avšak ne všechna, provedení GNSS budou přestavena na mód přiblížení automaticky, c) jestliže pilot navolí mód přiblížení dříve (například tam, kde je IAF ve větší vzdálenosti než 56 km (30 NM) od vztažného bodu letiště), neprojeví se změna citlivosti CDI až do dosažení vzdálenosti 56 km (30 NM). Toto neplatí pro systémy, které se přenastavují automaticky, d) je-li navolen mód přiblížení a zároveň je letadlo uvnitř vzdálenosti 56 km (30 NM) od vztažného bodu letiště, přijímač základního GNSS změní citlivost na citlivost terminálního módu v 56 km (30 NM) a provede s tím spojené nastavení RAIM. Jestliže se pilotovi nepodaří zajistit, že přiblížení je navoleno v nebo před vzdáleností 56 km (30 NM) od vztažného bodu letiště, přijímač se nepřepne do terminálního módu a bezpečná výška nad překážkami není zajištěna. Kritéria bezpečných výšek nad překážkami předpokládají, že přijímač je v terminálním módu a prostory jsou založeny na tomto předpokladu, e) při dosažení vzdálenosti 3,7 km (2 NM) před FAF a za předpokladu, že je mód přiblížení navolen (což by mělo být viz výše bod c)), citlivost CDI a RAIM plynule dosáhnou hodnot pro přiblížení (0,6 km (0,3 NM)) ve FAF. Zároveň se objeví oznámení přiblížení aktivováno (approach active), f) pilot musí ověřit oznámení přiblížení aktivováno (approach active) při nebo před přeletem FAF a provést nezdařené přiblížení, jestliže oznámení není zobrazeno, nebo je-li zrušeno přepsáním automaticky nastavené citlivosti, a g) jestliže CDI není vystředěna, když se citlivost CDI mění, jakákoliv výchylka se zvětší a bude vyvolávat nesprávný dojem, že se letadlo dále odchyluje, přestože může být na vyhovujícím kurzu pro nalétnutí. Pro vyvarování se tomuto jevu by měli piloti zajistit, že budou správně usazeni na správné trati nejméně 3,7 km (2,0 NM) před FAF Pilot si musí být vědom, jaký je příčný náklon/rychlost točení, které dané provedení GNSS využívá pro výpočet předstihu zatáčky a zda jsou vítr a rychlost letu zahrnuty ve výpočtech. Tyto informace musí být uvedeny v příručce popisující činnost avioniky. Pomalejší nebo rychlejší točení do kurzu konečného přiblížení může významně zpozdit srovnání v kurzu a mít za následek vyšší rychlost klesání pro dosažení nadmořské výšky dalšího segmentu Piloti musí věnovat zvláštní pozornost přesné činnosti provedení základního GNSS při provádění vyčkávacích obrazců a, v případě překrývajících se přiblížení, činností jako je postup předpisové zatáčky a reversal. Tyto postupy si mohou vyžádat manuální zásah pilota, aby přerušil automatický sled traťových bodů prováděný přijímačem a po dokončení manévru obnovil automatickou navigační posloupnost GNSS. Stejné traťové body se mohou v průběhu letu vyskytovat vícenásobně za sebou (IAF, FAF, MAHF při předpisové zatáčce / postupu reversal) Pilot musí zajistit, že přijímač je zařazen do správného traťového bodu pro úsek postupu, který je letěn, zvláště pokud jeden nebo více bodů přeletu bylo vynecháno (FAF spíše než IAF, není-li prováděna předpisová zatáčka). Pilot může být nucen vynechat jeden nebo více přeletů stejného traťového bodu, aby zahájil spuštění sledu prováděného GNSS ve správném místě ve sledu traťových bodů U provedení FMC skýtající jednotku řízení a zobrazení nebo grafické rozhraní a displej elektronických map by měl mít pilot dostatečné situační povědomí a prostředky, které umožní příslušně sledovat a zajistit, že letěný postup je v souladu s povoleným postupem Postupy GNSS jsou založeny na charakteristikách zastavěných v přijímači GNSS. Tyto charakteristiky umožňují snížení letově technické chyby (FTE), jako výsledek zvýšené citlivosti CDI ve specifických bodech v průběhu přiblížení Pro provedení FMC může platit to samé pro případy, kdy výkonnost traťového vedení pilota je závislá na CDI. V případech, kdy jsou poskytovány podněty letového povelového systému nebo je sdílený systém FMC/autopilot, společně s elektronickým displejem map, řízení a redukování FTE je založeno na volbě řízení vedení, stejně jako na metodě zobrazení traťových informací Všechny FMC a některé jednotlivé základní přijímače GNSS poskytují informace o nadmořské výšce. Nicméně, pilot musí s použitím barometrického výškoměru splnit vyhlášené minimální nadmořské výšky. Kde FMC poskytuje vertikální informace, podněty letového povelového systému, nebo sdíleného autopilota, měl by pilot dodržovat příslušné informace nebo podněty společně s jakýmikoliv nezbytnými kontrolami s barometrickým měřením výšky Vybavení bude automaticky uvádět traťové body od IAF do MAHF (fixu vyčkávání při nezdařeném přiblížení), pokud už nebyl proveden manuální zásah pilota Řazení v MAPt Základní GNSS vybavení nemusí automaticky zařazovat k dalšímu požadovanému traťovému bodu. V tomto případě může být Změna č. 14 II-3-1-4

5 ČÁST II DÍL 3 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 nezbytné manuálně zařadit GNSS zařízení k dalšímu traťovému bodu FMC musí umožňovat automatické řazení Radarové vektorování S jednotlivým základním GNSS vybavením může být požadována ruční volba dalšího traťového bodu, aby GNSS správně užívalo příslušné body databáze a s nimi spojenou letovou dráhu Pro zástavby FMC má systém obvykle funkci známou jako DIRECT-TO k podpoře radarového vektorování pod vedením FMC. 1.5 POČÁTEČNÍ ÚSEK PŘIBLÍŽENÍ Offset (vyosené) IAF Offset (vyosené) IAF jsou v postupech založených na konstrukcích tvaru Y nebo T pro základní GNSS uspořádány tak, že na IF je požadována změna kurzu o 70 až 90. Ke každému IAF postupu základního GNSS, ze kterého letadlo vstoupí do postupu, je přiřazen prostor zachycení (capture region). Prostory zachycení pro tratě směřující k offset (vyoseným) IAF se rozprostírají v rozmezí 180 kolem fixů IAF, čímž v případech, kdy je změna trati v IF 70, umožňují vstup ze sektoru 3. Centrální IAF je umístěn ve směru tratě konečného přiblížení a velikost úhlu prostoru zachycení je stejná jako změna kurzu v IF pro odpovídající offset (vyosený) IAF. Tímto způsobem nedojde ke vzniku mezer mezi prostory zachycení všech IAF bez ohledu na změny kurzů v IF. Jeho prostor zachycení je 70 až 90 na obě strany konečné trati. Pro zatáčky větší než 110 v IAF by měly být použity vstupy ze sektoru 1 nebo 2 (viz obrázky I a II-3-1-2) Pokud je centrální úsek počátečního přiblížení využit, nemá maximální délku. Optimální délka je 9,3 km (5,0 NM). Minimální délka úseku je dána použitím nejvyšší rychlosti počátečního přiblížení kategorie nejrychlejšího letadla, pro které je postup určen a minimální vzdáleností mezi traťovými body, které vyžaduje avionika letadla pro dodržení správného sledu traťových bodů. Poznámka: Optimální délka 9,3 km (5 NM) zajišťuje, že minimální délka úseku bude vyhovující pro rychlosti letadel do 390 km/h (210 kt) do výšky m ( ft). 1.6 ÚSEK STŘEDNÍHO PŘIBLÍŽENÍ Úsek středního přiblížení je složen ze dvou částí části zatáčení na úrovni IF, následované přímou částí bezprostředně před fixem konečného přiblížení (FAF). Délka přímé části je variabilní, ale nesmí být kratší než 3,7 km (2,0 NM), aby umožnila letadlu usazení před přeletem FAF Úsek středního přiblížení musí být obsažen v postupu pro přiblížení v navigační databázi FMC. Musí souhlasit se zobrazenými postupy. 1.7 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ Úsek konečného přiblížení pro přiblížení GNSS musí začínat ve stanoveném traťovém bodu obvykle umístěném 9,3 km (5,0 NM) od prahu dráhy Kurzová citlivost Citlivost ukazatele kurzové odchylky (CDI), pokud jde o vybavení GNSS, je proměnná podle módu provozu. Ve fázi letu na trati, před provedením přiblížení podle přístrojů, je citlivost displeje taková, aby rozsah plné výchylky byl 9,3 km (5,0 NM) na každou stranu od osy Pro systém FMC lze dosáhnout příslušné kurzové citlivosti volbou vhodného měřítka elektronické mapy letovou posádkou. Kde jsou volby měřítka mapy nevhodné (tj. příliš velké, nebo nedostatečné rozlišení), je možné zmenšení s použitím činnosti vedení letovým povelovým systémem, nebo sdíleným FMC/autopilotem Po aktivaci módu přiblížení je citlivost displeje převáděna z plného rozsahu 9,3 km (5,0 NM) na 1,9 km (1,0 NM) na každou stranu od osy Ve vzdálenosti 3,7 km (2,0 NM) na příletu k FAF se začíná citlivost displeje převádět na plný rozsah výchylky 0,6 km (0,3 NM) na každou stranu od osy. Některé avioniky GNSS mohou mezi FAF a MAPt poskytnout úhlové zobrazení, které se blíží kurzové citlivosti směrového vedení ILS Fixy postupného klesání Fix postupného klesání se nalétne stejným způsobem, jako při přiblížení založeném na pozemních prostředcích. Kterékoliv požadované fixy postupného klesání před traťovými body postupu nezdařeného přiblížení musí být určeny vzdálenostmi podél trati Jestliže má FMC vertikální navigační schopnost, postup navigační databáze může obsahovat souvislou dráhu letu pro klesání, která je udržována nad vertikálním profilem postupu postupného klesání. Aby mohla být využita vertikální navigační schopnost FMC, musí s ní být letová posádka seznámena, vycvičena a musí být splněny všechny další požadavky provozního schválení Gradient/úhel klesání Optimální gradient/úhel klesání je 5,2 procent/3, nicméně, kde je nezbytný gradient/úhel klesání vyšší, je maximální přípustná hranice 6,5 procent/3,7. Gradient/úhel klesání je publikován. 1.8 ÚSEK NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ Citlivost CDI U základních GNSS přijímačů se řazením vedení letu po přeletu MAPt aktivuje převedení citlivosti CDI a limitu varování RAIM na terminální mód (1,9 km (1,0 NM)). II Změna č. 14

6 PŘEDPIS L 8168 ČÁST II DÍL 3 - HLAVA Ačkoliv se mohou použít tato kritéria, některá FMC mohou mít pro nezdařené přiblížení zabudovány různé citlivosti zobrazení. Tyto různé citlivosti zobrazení mohou být využity, je-li navádění poskytováno letovým povelovým systémem nebo autopilotem. Bez ohledu na rozdíly citlivosti zobrazení při nezdařeném přiblížení provedeními FMC GNSS, musí být stále poskytována rovnocenná integrita činnosti Nezdařené přiblížení GNSS vyžaduje od pilota přepnutí přijímače základního GNSS po přeletu MAPt na část postupu nezdařeného přiblížení. Pilot musí být plně seznámen s postupem aktivace konkrétního provedení GNSS zastavěného v letadle a musí zahájit příslušnou činnost po přeletu MAPt Aktivace nezdařeného přiblížení před přeletem MAPt způsobí okamžitou změnu citlivosti CDI na terminální citlivost (±1,0 NM) a navigační vedení bude pokračovat směrem k MAPt. Vedení nemusí být bez zásahu pilota poskytnuto za MAPt nebo po zahájení zatáčky nezdařeného přiblížení Není-li aktivováno nezdařené přiblížení, provedení základního GNSS zobrazí prodloužení příletového kurzu a vzdálenosti budou narůstat od MAPt až do manuálního posunutí posloupnosti po přeletu MAPt Tyto kritéria obecně platí pro FMC. Nicméně, budou také existovat zástavby, zvláště ty, které využívají navigační informace na displejích pohyblivých map, kde pro nezdaření přiblížení bude souvisle zobrazována dráha vedení FMC Pro přijímač základního GNSS vyžadují tratě nezdařeného přiblížení, ve kterém je první traťový úsek veden pomocí stanoveného kurzu namísto metodou přímo na ( direct to ) příští traťový bod, dodatečný zásah pilota k nastavení kurzu. Znalost všech požadovaných vstupů je v průběhu této fáze letu zvláště důležitá Tratě nezdařeného přiblížení jsou běžně obsaženy v navigační databázi FMC tak, že není vyžadován jakýkoliv zásah pilota. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Změna č. 14 II-3-1-6

7 ČÁST II DÍL 3 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 Obrázek II Přiblížení základní GNSS RNAV II Změna č. 14

8 PŘEDPIS L 8168 ČÁST II DÍL 3 - HLAVA 1 Obrázek II Příklad zavedení postupů reversal, jestliže místní podmínky neumožňují, aby byla použita offset (vyosená) část ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Změna č. 14 II-3-1-8

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ČÁST I DÍL 2 - HLAVA 3 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 2 - HLAVA 3 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 2 - HLAVA 3 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 3 - KONSTRUKCE OCHRANNÉHO PROSTORU ZATÁČKY 3.1 VŠEOBECNĚ 3.1.1 Tato hlava poskytuje přehled metod používaných při konstrukci zatáček a uvádí parametry, které

Více

Výcviková dokumentace IR(A)/SE

Výcviková dokumentace IR(A)/SE Výcviková dokumentace IR(A)/SE Jméno a příjmení: Výcvik zahájen: Výcvik ukončen: Osobní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Číslo průkazu totožnosti: Telefon: E-mail: Průkaz způsobilosti: číslo:

Více

ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 Primární prostor (Primary area) Vymezený prostor symetricky rozložený podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna bezpečná výška nad překážkami v plném rozsahu.

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ DÍL 3 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ 3.4.1 Provozní zařízení Provozovatel musí zajistit, že let nebude zahájen, dokud nebylo přiměřenými prostředky zjištěno, že pozemní a/nebo vodní zařízení,

Více

HLAVA 6 PŘEDPIS L 4444

HLAVA 6 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 6 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 6 ROZSTUPY V BLÍZKOSTI LETIŠŤ 6.1 Snížení minim rozstupů v blízkosti letišť Mimo okolnosti uvedené v Hlavě 5, ust. 5.11.1 se minima rozstupů podrobně popsaná v Hlavě 5, ust.

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ohlašoven letových provozních služeb

Více

DODATEK C PŘEDPIS L 6/I

DODATEK C PŘEDPIS L 6/I DODATEK C PŘEDPIS L 6/I DODATEK C PORADENSKÝ MATERIÁL PRO LETY LETOUNŮ S TURBÍNOVÝMI MOTORY PŘEKRAČUJÍCÍ DOBU 60 MINUT LETU NA NÁHRADNÍ LETIŠTĚ NA TRATI, VČETNĚ PROVOZU S PRODLOUŢENOU DOBOU LETU NA NÁHRADNÍ

Více

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15 DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15 DOPLNĚK 8 - POŽADAVKY NA DATA TERÉNU A PŘEKÁŽEK (viz Hlava 10) Obrázek 8-1 Plochy pro sběr dat terénu - Prostor 1 a Prostor 2 1) Data terénu uvnitř oblasti o poloměru 10 km od ARP

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 003/6/RM Konečná verze 17/10/003 Evropská agentura pro bezpečnost letectví Výkonný ředitel ROZHODNUTÍ Č. 003/6/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 17. října 003 o certifikačních

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název ČOS ČOS 584101, 2.vydání, Oprava 1 LETOVÉ OVĚŘOVÁNÍ POZEMNÍCH LETECKÝCH RADIONAVIGAČNÍCH A RADIOLOKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NATO Oprava č. 2 Část č. 1 Původní

Více

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEHLED O PROVOZU (Předpis L 4444 - Hlava 8; Předpis L 8168, Část III) 5.1 Sekundární přehledový radar (SSR) 5.1.1 Vybavení SSR odpovídači se schopností hlásit tlakovou nadmořskou

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 25 MAY 17 (1) Vzdušný prostor VFR-ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 5. Vzdušný prostor Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 Rozdělení vzdušného prostoru Členění Letové oblasti - řídí ACC Koncové řízené oblasti řídí APP Řízené okrsky, okrsky

Více

4. Pravidla létání. Pavel Kovář

4. Pravidla létání. Pavel Kovář 4. Pravidla létání Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Pravidla létání Definovány v ANNEX 2 Závazná bez výjimky pro letadla signatářských států ICAO Platí nad pevninou a nad volným mořem Za dodržování je odpovědný

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Školení programu TopoL xt Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulých školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 17/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA-44-180 letiště

Více

HLAVA 5 PŘEDPIS L 4444

HLAVA 5 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 5 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 5 DRUHY A MINIMA ROZSTUPŮ 5.1 Úvod Poznámka 1: S výjimkami uvedenými níže, Hlava 5 obsahuje postupy a minima procedurálních rozstupů jak při zajišťování rozstupů mezi letadly

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 GNSS GNSS Globální navigační satelitní systémy slouží k určení polohy libovolného počtu uživatelů i objektů v reálném čase

Více

Holding (vyčkávací obrazec)

Holding (vyčkávací obrazec) ŠKOLA PILOTŮ Holding (vyčkávací obrazec) ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Filip Cerveny Valid from: 2011-02-17 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál

Více

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System ACARS ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Komunikační letadlový systém Tři hlavní datové linky: digitální komunikace určená pro řízení letového provozu ATC/ATS digitální přenos

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

2. fotky mezi otočnými body mohou být seřazeny (bude uvedeno u příslušné sady fotek)

2. fotky mezi otočnými body mohou být seřazeny (bude uvedeno u příslušné sady fotek) Memoriál Václava Bubna 2006 Aeroklub Jaroměř 1/5 1 Popis soutěže Soutěž se letí podle pravidel pro Leteckou rally s následující úpravou 1. neprovádí se konstrukce trati, posádka obdrží všechny body tratě

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

NAVIGACE V LETECKÉ DOPRAVĚ S VYUŽITÍM MLAT SYSTÉMŮ AIR TRAFFIC NAVIGATION USING MULTILATERATION SYSTEMS

NAVIGACE V LETECKÉ DOPRAVĚ S VYUŽITÍM MLAT SYSTÉMŮ AIR TRAFFIC NAVIGATION USING MULTILATERATION SYSTEMS NAVIGACE V LETECKÉ DOPRAVĚ S VYUŽITÍM MLAT SYSTÉMŮ AIR TRAFFIC NAVIGATION USING MULTILATERATION SYSTEMS Marcela Ujcová 1 Anotace: Článek popisuje prostorovou navigaci a využití multilateračních systémů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 02 01 / 2015 Ing. P. Hodík Ing. P. Hodík Ing. M. Šulc Zapracování připomínek OVL MO Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA INVESTOR: ŘLP ČR s.p. Navigační č.p. 787, 252 61 Jeneč tel:

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

Automatizace řízení letového provozu

Automatizace řízení letového provozu CENA DĚKANA Automatizace řízení letového provozu Autor: Jakub Kolář 30.12.2014 Strana 1 ze 5 Úvod Minimální horizontální rozstup je 5NM (9,2 km) v celém sektoru LKAA FIR, výjimku tvoří okruh 50NM (92 km)

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING PODSTATA NAVIGAČNÍ METODY RVSM

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6.

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. 2017 Obsah Příručky, deníky a záznamy - všeobecně 3 Vedení záznamů

Více

Tabulka D-1 - Přesnost určování polohy uživatele GPS

Tabulka D-1 - Přesnost určování polohy uživatele GPS DODATEK D PŘEDPIS L 10/I DODATEK D - INFORMACE A VÝKLADOVÉ MATERIÁLY PRO APLIKACI STANDARDŮ A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ GNSS 1. Definice Duo-binarita. Duo-binarita je známa jako kódování typu Manchester. Někdy

Více

Ttronic V2.1 - návod k použití

Ttronic V2.1 - návod k použití Ttronic V2.1 - návod k použití 1. Úvod V současné době je u většiny regulátorů pro auta možnost nastavit přesně časování. Tím se změní charakteristika motoru. Inženýři a závodní jezdci firmy Dualsky dospěli

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014 Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014 Obsah prezentace 1. Bezpečnostní rizika provozu na letištích 2. Potenciální řešení 3. Současná řešení 4. Budoucí

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne ,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. letecké pozemní zařízení (LPZ)

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. letecké pozemní zařízení (LPZ) Váš dopis zn.: Ze dne: M i n isterstvo o b rany sekce dozoru a kontroly o d b o r s t á t n í h o d o z o r u o d dělen í s t á t n í h o d o z o r u L i t o měřice p r a c o v i š tě stavebního úř a d

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti letového provozu

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti letového provozu CENA DĚKANA FAKULTY DOPRAVNÍ ČVUT Zvýšení bezpečnosti a plynulosti letového provozu Autor: Jakub Kolář Vydáno: 21. 12. 2015 Page 1 of 6 Obsah 1. Úvod 2. Popis aktuální situace 2.1 Úvod do aktuální situace

Více

BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017

BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017 BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017 a) místo, datum, čas a průběh leteckého dne Místo: Letiště Hradec Králové Termín: 13.5.2017 Čas: 13:00 16:30 LT. b) datum a čas konání generální zkoušky Generální zkouška nebude

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Bell 427 OK-

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO RNAV ONBOARD EQUIPMENT FOR RNAV

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO RNAV ONBOARD EQUIPMENT FOR RNAV PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO RNAV ONBOARD EQUIPMENT FOR RNAV Marcela Ujcová 1 Anotace: Článek popisuje princip prostorové navigace (Area Navigation RNAV) a její výhody při využívání vzdušného prostoru. Dále

Více

Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě.

Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě. VÝROČNÍ ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI ZA ROK 13 Shrnutí Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě. Údaje v této zprávě pocházejí z mnoha různých zdrojů

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

CÍLE, METODY A MOŽNOSTI TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ RNAV.

CÍLE, METODY A MOŽNOSTI TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ RNAV. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING CÍLE, METODY A MOŽNOSTI TECHNICKÉHO

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ APPROACH PROCEDURE

PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ APPROACH PROCEDURE PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ APPROACH PROCEDURE Markéta Čapková 1 Anotace: Příspěvek se zabývá postupy přiblížení podle přístrojů v letecké dopravě. Součástí příspěvku jsou obecné charakteristiky jednotlivých

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT Petr Veselý 1 Anotace: Článek se zabývá postupy při navrhování nových druhů přístrojových přiblížení na přistání

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah 6 Technické specifikace Senzor: Vzdálenost přenosu ve volném prostoru: 100m max. Frekvence: 433MHz Rozsah teplot: -40 C až +65 C Rozlišení: 0,1 C Interval měření: 48s Krytí: IPX3 Napájení: 2xAAA 1,5V alkalická

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

EICAS Engine Indicating and Crew Alerting System

EICAS Engine Indicating and Crew Alerting System EICAS EICAS Engine Indicating and Crew Alerting System Systém m indikace motorových parametrů a varovných signálů EICAS systém je systémem shromažďujícím a vyhodnocujícím informace o stavech motorů, které

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 464/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu - nedodržení koordinačního dohovoru

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:153/06/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 Praha

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 3

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 3 DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 3 DOPLNĚK 8 TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB PRO PROVOZOVATELE A ČLENY LETOVÝCH POSÁDEK (viz Hlava 9) Poznámka: Specifikace vztahující se k letové meteorologické dokumentaci

Více

DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 3

DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 3 DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 3 DOPLNĚK 4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE POZOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ Z LETADEL (viz Hlava 5) 1 OBSAH HLÁŠENÍ Z LETADEL 1.1 Pravidelná hlášení z letadel přenášená datovým spojem letadlo-země

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

ČÁST I - DÍL 1 - HLAVA 2 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I - DÍL 1 - HLAVA 2 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I - DÍL 1 - HLAVA 2 PŘEDPIS L 8168 OLS OM PA PAOAS PAPI PAR PDG PinS PRP PVT QFE QNH RA RAIM RDH RNAV RNP RSR RSS RVR RWY SBAS SD SI SID Překážková plocha (Obstacle limitation surface) Vnější polohové

Více