HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI OFICIÁLNÍHO ZAHÁJENÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PROGRAMU ERASMUS+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI OFICIÁLNÍHO ZAHÁJENÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PROGRAMU ERASMUS+"

Transkript

1 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI OFICIÁLNÍHO ZAHÁJENÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO PROGRAMU ERASMUS+ Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření realizovaného Domem zahraniční spolupráce (DZS) na jaře 2014 při příležitosti zahájení nového evropského programu Erasmus+. Základní informace o programu Erasmus+ V roce 2014 spustila Evropská unie nový vzdělávací program Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit žáci, studenti, učitelé, dobrovolníci, vedoucí mládeže, vzdělavatelé, odborníci z podniků a veřejného sektoru a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. Součástí programu je realizace aktivit zaměřených na podporu implementace Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET. Program také více akcentuje informační platformy, jako je například etwinning, které propojují školy prostřednictvím internetu. V České republice je administrací programu Erasmus+ pověřena přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Dům zahraniční spolupráce (DZS). DZS kromě programu Erasmus+ koordinuje řadu dalších mezinárodních vzdělávacích programů a aktivit (AIA, CEEPUS, AKTION, AMVIA, Norské fondy a fondy EHP, Eurodesk, European Schoolnet a další) a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. O šetření V rámci zahájení programu Erasmus+ v České republice bylo uskutečněno elektronické dotazníkové šetření, které probíhalo od poloviny března do poloviny června Účelem dotazníku bylo zvýšit povědomí o novém programu Erasmus+ a dozvědět se více o skupině respondentů bez předchozí zkušenosti i o skupině respondentů s předchozí zkušeností se 1

2 zapojením do projektů mezinárodní spolupráce či se zkušeností s účastí na nějakém zahraničním pobytu (bez zohlednění turistických cest). Ve spolupráci s DZS dotazník vytvořil tým externích odborníků. Konkrétně byl dotazník zaměřen zejména na následující témata: povědomí o aktivitách DZS a bývalé České národní agentury Mládež; zkušenost s aktivním zapojením do realizace projektu zaměřeného na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání; zkušenost s koordinováním projektu zahraniční spolupráce; zkušenost s účasti na zahraničním pobytu (studijní/pracovní pobyt/stáž, studijní výměnný pobyt, výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba apod.) a motivace k pobytu; zájem o budoucí zapojení do aktivit Erasmus+. O respondentech O možnosti vyplnit dotazník se respondenti dozvěděli především v rámci Launch konference, z ů od DZS posílaných do škol či z newsletteru MŠMT. Velkou část respondentů tvořili učitelé základních a středních škol, kteří se o dotazníku dozvěděli hlavně od ředitelů škol či od kolegů. Respondenti z řad studentů se o výzvě k vyplnění dotazníku dozvěděli hlavně od učitelů a z facebooku. Celkem dotazník vyplnilo 1292 respondentů. Cílovou populaci v tomto případě není možné příliš přesně kvantifikovat, protože je v obecné rovině tvořena lidmi ve věku od 15 let. Mezi respondenty bylo 79 % žen a 21 % mužů. Zastoupení respondentů v jednotlivých věkových kategoriích je znázorněno v grafu 1. Rozložení respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání ukazuje graf 2, ze kterého je patrné, že respondenti byli ve srovnání s celkovou populací České republiky nadprůměrně vzdělaní (přes 80 % jich mělo vysokoškolské vzdělání na magisterské úrovni). Jak dále vyplývá z grafu 3, nejvíce respondentů uvedlo, že pracuje (85 %) a/nebo studuje (14 %). Výše uvedené informace poukazují na to, že se do výběrového vzorku dostala skupina respondentů, která je obecně více nakloněna vyplňování dotazníkových šetření než zbytek populace vysoce vzdělané ženy. V tomto konkrétním případě se navíc jednalo o pracující vysoce vzdělané ženy v produktivním věku, jak ukazuje graf 3. Respondenti, kteří se šetření účastnili, nejčastěji uváděli jako své trvalé bydliště Prahu (15 %), Středočeský kraj (14 %), Jihomoravský kraj (14 %) a Moravskoslezský kraj (13 %). Nejméně bylo osob z Karlovarského kraje (2 %). 2

3 GRAF 1: ZASTOUPENÍ RESPONDENTŮ DLE VĚKU GRAF 2: ZASTOUPENÍ RESPONDENTŮ DLE NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ 1 % 0,2 % 29 % 16 % 8 % 21 % 25 % do 14 let 15 až 24 let 25 až 34 let 35 až 44 let 45 až 54 let 55 až 64 let 65 let a více 82 % 1 % 8 % 9 % 1 % ZŠ SŠ VOŠ VŠ bakalářské VŠ magisterské Znění otázky: Ve kterém roce jste se narodil/a? Znění otázky: Jaké je Vaše nejvyšší získané vzdělání? GRAF 3: ZASTOUPENÍ RESPONDENTŮ DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 14 % 85 % Studuji Pracuji Hledám si práci Jsem důchodce (jsem nezaměstnaný) 2 % 2 % 4 % 2 % 2 % Jsem na mateřské či rodičovské dovolené Jsem dobrovolník Jiná možnost Znění otázky: V jaké pozici v současné době jste? (ke každé položce výběr Ano/Ne) Povědomí o aktivitách Domu zahraniční spolupráce a bývalé České národní agentury Mládež Čtyři pětiny respondentů již někdy slyšely o aktivitách Domu zahraniční spolupráce (DZS) a stejný podíl respondentů i o aktivitách Programu celoživotního učení, realizovaného v letech 2007 až Z těchto dotázaných pak téměř polovina (47 %) uvedla, že nabídku aktivit DZS sleduje pravidelně alespoň jednou za dva měsíce. Nabídku nesledovalo jen 7 % z nich. Většina z nich nabídku sledovala čtyři roky a déle (54 %). Naši respondenti tedy mají poměrně dobrý a dlouhodobý přehled o DZS a o programech, které zprostředkovává. 3

4 O programu Mládež v akci realizovaném v letech 2007 až 2013 a o nabízených příležitostech již někdy slyšelo 43 % respondentů. Z nich pravidelně nabídku aktivit bývalé České národní agentury Mládež (dále jen ČNA Mládež) sledovala čtvrtina (25%) respondentů a alespoň nepravidelně potom téměř polovina (49 %). Většina z nich nabídku sledovala nejvýše jeden rok (63 %). Také v oblasti mládežnických programů tak byli naši respondenti poměrně dobře - ačkoliv nepříliš dlouhodobě - informováni. Realizace projektů Ze všech dotázaných se 41 % procent někdy podílelo 1 na realizaci projektu zaměřeného na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, aniž by v rámci projektu vycestovali do zahraničí. Z nich nejvíce zastoupenou skupinu tvořili ti, kteří spolupracovali na projektu pro střední a základní školy, jak shrnuje tabulka 1. Tato skutečnost ve spojení s dalšími informacemi o našich respondentech (zejména magisterské vzdělání a většinový poměr žen) naznačuje, že výrazný podíl našich respondentů byli učitelé a učitelky právě ze středních a základních škol. Zajímavý je také fakt, že čtvrtina projektů, které naši respondenti pomáhali realizovat, byla v oblasti neformálního vzdělávání (projekty realizované mimo školní instituce a projekty zaměřené na neformální vzdělávání). TABULKA 1: REALIZACE PROJEKTŮ Typ projektu Zkušenost se spoluprací na projektu (v %) Pro mateřské školy 2 Pro základní školy 36 Pro střední školy 46 Pro vyšší odborné školy 5 Pro vysoké školy 11 Jiných institucí než škol 9 Projekt zaměřený na neformální vzdělávání mládeže 16 Znění otázek: Nejprve otázka Podílel/a jste se někdy aktivně na realizaci projektu (zde prosím nezohledňujte roli koordinátora) zaměřeného na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání (jako např. projekty spolupráce), aniž byste však během zapojení do projektu vycestoval/a do zahraničí? (Vyberte jednu možnost. Ano/Ne) Následně otázka: O jaký typ projektu se jednalo? (Vyberte jednu možnost pro každou položku. Ano/Ne) 1 S výjimkou role koordinátora. 4

5 Zkušenost s rolí koordinátora nějakého projektu zaměřeného na zahraniční spolupráci a/nebo pobyty (např. studijní pobyty/stáže, pracovní pobyty/stáže, výměny mládeže) uvedlo 39 % ze všech respondentů. Z nich nejvíce zastoupenou skupinu tvořili opět ti, kteří koordinovali projekt pro střední a základní školy, jak shrnuje tabulka 2. Téměř čtvrtinu projektů tvořily neformálně vzdělávací kurzy. Pro úplnost je možné uvést, že celkem 24 % respondentů má zároveň zkušenost s rolí koordinátora a s aktivním podílem na realizaci projektů. 17 % má zkušenost s aktivním podílem na realizace, ale nemá zkušenost s koordinováním. Pouze s koordinováním má zkušenost 16 %. Ani s jednou záležitostí (aktivní podíl či koordinování) nemá zkušenost 43 % respondentů. TABULKA 2: KOORDINACE PROJEKTŮ Typ projektu Zkušenost s koordinací projektu (v %) Pro mateřské školy 1 Pro základní školy 27 Pro střední školy 50 Pro vyšší odborné školy 6 Pro vysoké školy 13 Jiných institucí než škol 12 Projekt zaměřený na neformální vzdělávání mládeže 11 Znění otázek: Nejprve otázka Dělal/a jste již někdy KOORDINÁTORA/KOORDINÁTORKU nějakého projektu zaměřeného na zahraniční spolupráci a/nebo pobyty, jako jsou např. studijní pobyt/stáž, studijní výměnný pobyt, pracovní pobyt/stáž, výměny mládeže atp.? (Vyberte jednu možnost. Ano/Ne) Následně otázka:. O jaký typ projektu/jaké typy projektů se jednalo? (Vyberte jednu možnost pro každou položku. Ano/Ne) Mezi možnostmi bylo např. Projekty pro základní školy (např. pracovní stáže pedagogů, pobyty žáků, spolupráce se zahraničními školami, SVES) Jak ilustruje graf 4, čtvrtina respondentů měla zkušenost s více než třemi projekty. Na otázku, jestli byl některý z těchto projektů implementován za podpory Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a/nebo ČNA Mládež odpověděly téměř dvě třetiny respondentů (60 %), že šlo o všechny jimi realizované projekty, u 23 % respondentů to byly některé projekty, žádný projekt v případě 13 %. Tato zjištění ukazují, že valná většina doposud realizovaných projektů byla realizována za finanční podpory z fondů Evropské unie. 5

6 GRAF 4: POČTY KOORDINOVANÝCH PROJEKTŮ 26 % 34 % Jeden Dva až tři 40 % Čtyři a více Znění otázky: Kolik projektů jste koordinoval/a za posledních deset let (od roku 2004)? Zkušenosti se zahraničními pobyty Více než tři čtvrtiny respondentů (76 %) se již někdy zúčastnily nějakého zahraničního pobytu. Téměř 80 % z tohoto počtu se zúčastnila jednoho až tří pobytů, pouze asi pětina respondentů má za sebou čtyři a více výjezdů. Zároveň se u tří čtvrtin účastníků jednalo o pobyty, z nichž se některé či všechny uskutečnily v rámci podpory od NAEP nebo ČNA Mládež. Pouze 15 % účastníků uvedlo, že žádný jejich pobyt nebyl podpořen NAEP nebo ČNA Mládež, což opět poukazuje na silnou podporu ze strany EU fondů v případě realizovaných zahraničních výjezdů. Jak je patrné z grafu 5, respondenti nejčastěji uváděli, že se jednalo o pobyty v rámci projektů pro střední školy (41 %), dále základní školy (29 %) a vysoké školy (21 %). Z hlediska typu pobytu tyto osoby nejčastěji uváděly zkušenosti s krátkodobým studijním pobytem do 14 dnů (60 %). Naopak nejméně, v 1 % případů, měly zkušenosti s Evropskou dobrovolnou službou, která má dlouhodobější trvání (graf 6). 95 % respondentů má tak zkušenost s nějakým typem zahraničního pobytu v rámci formálního vzdělávání, zatímco 33 % jich má zkušenost s projektyzaměřenými na neformální vzdělávání. 6

7 GRAF 5: RESPONDENTI PODLE TYPU ZAHRANIČNÍHO POBYTU PROJEKTY ČLENĚNY DLE TYPU ŠKOL 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 41 % Pro střední školy 29 % Pro základní školy 21 % Pro vysoké školy 17 % Jiných institucí než škol 10 % Projekty zaměřené na neformální vzdělávání 5 % Projekty zaměřené na práci s mládeží 2 % 1 % Pro vyšší odborné školy Pro mateřské školy Znění otázky: O jaký typ zahraničního pobytu/jaké typy zahraničních pobytů se jednalo? Šlo o pobyt/pobyty Mezi možnostmi bylo např. V rámci projektů pro základní školy (např. pracovní stáže pedagogů, pobyty žáků, spolupráce se zahraničními školami, SVES) GRAF 6: RESPONDENTI PODLE DÉLKY ZAHRANIČNÍHO POBYTU 70 % 60 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Krátkodobý studijní pobyt 24 % Krátkodobý pracovní pobyt 22 % Dlouhodobý studijní pobyt 16 % Krátkodobý výměnný pobyt 11 % Dlouhodobý pracovní pobyt 1 % Evropská dobrovolná služba Znění otázky: S jakým typem pobytu/pobytů máte zkušenost? Nejvíce respondentů uvedlo, že se jejich poslední zahraniční pobyt uskutečnil, resp. byl zahájen v roce 2013 (31 %; tabulka 3). Zahraniční pobyt trval pak většině účastníků maximálně 2 týdny (80 %; tabulka 3). Nejčastěji se jednalo o studijní pobyt pedagogů, ředitelů a jiných odborných pracovníků ve vzdělávání (26 %) a pobyt v rámci partnerství základních a středních škol (17 %; tabulka 4). 7

8 TABULKA 3: PODÍL ÚČASTNÍKŮ DLE ROKU ZAHÁJENÍ A TRVÁNÍ POSLEDNÍHOPOSLEDNÍHO ZAHRANIČNÍHO POBYTU Rok zahájení posledního zahraničního pobytu % Trvání posledního zahraničního pobytu % 2006 a dříve 7 Do 2 týdnů týdny až 3 měsíce až 6 měsíců až 12 měsíců měsíců a déle Znění otázek: Nyní prosím uvažujte poslední zahraniční pobyt (nejnovější zkušenost). Váš poslední zahraniční pobyt se uskutečnil (byl zahájen) v roce Váš poslední zahraniční pobyt trval TABULKA 4: PODÍL ÚČASTNÍKŮ DLE TYPU POSLEDNÍHO ZAHRANIČNÍHO POBYTU Typ posledního zahraničního pobytu % Studijní pobyt (VŠ, VOŠ) 8 Studijní pobyt (ZŠ, SŠ) 17 Zahraniční praxe (SŠ, VOŠ) 3 Pracovní stáž (VŠ, VOŠ) 5 Studijní pobyt pedagogů/ředitelů a jiných odborných pracovníků ve vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) Pracovní stáž pedagogů/ředitelů a jiných odborných pracovníků ve vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) Evropská dobrovolná služba 0,4 Výměna mládeže 10 Školení nebo seminář pro pracovníky s mládeží 3 Seniorský dobrovolnický pobyt Grundtvig 1 Jiný typ pobytu 16 Znění otázky: Jednalo se o typ pobytu 8

9 V jakých zemích se nejčastěji uskutečnil poslední zahraniční pobyt účastníků, přibližuje graf 7, z kterého vyplývá, že nejčastěji respondenti navštívili Spojené království (26 %). GRAF 7: ZEMĚ POBYTU ÚČASTNÍKŮ Jiná země; 28 % Spojené království; 26 % ; 0 % Rakousko; 3 % Turecko; 3 % Slovensko; 4 % Malta; 4 % Irsko; 4 % Itálie; 5 % Španělsko; 5 % Francie; 7 % Německo; 12 % Znění otázky: V jakém státě se Váš poslední zahraniční pobyt konal? (volba jedné možnosti ze seznamu všech evropských zemí) Z grafu 8 vyplývá, že motivací pro účast na posledním zahraničním pobytu byl nejčastěji zájem o zlepšení znalostí cizího jazyka (70 %), seznámení se s cizí kulturou (66 %), seznámení se s lidmi z jiné země (64 %) a zájem o zkušenost s životem v cizí zemi (61 %). Jak vidíme, ačkoliv není pracovní motivace zastoupena okrajově (56 % respondentů uvedlo, že mají zájem o rozvoj odborných znalostí a 30 % jich vidělo zahraniční pobyt jako prostředek zvýšení vlastní zaměstnatelnosti), není ovšem ani primární motivací k výjezdu. Primární motivací je osobní rozvoj prostřednictvím přímé zkušenosti s jinou kulturou a vystoupením z komfortní zóny. Vzhledem k tomu, že mezi účastníky byli i koordinátoři projektů, často byly jako motivace zmiňovány činnosti bezprostředně související s realizací mezinárodních projektů (například domlouvání a realizace spolupráce se subjektem v zahraničí, získávání kontaktů na zahraniční kolegy nebo sdílení zkušeností). Někteří respondenti také uvedli, že se pobytu účastnili jako doprovodná osoba žáků. 9

10 GRAF 8: MOTIVACE PRO ÚČAST NA POSLEDNÍM ZAHRANIČNÍM POBYTU Znění otázky: Jakou jste měl/a motivaci pro účast na Vašem posledním zahraničním pobytu? Jak ilustruje graf 9, naprostá většina respondentů se zahraničního pobytu účastnila v roli učitele mateřské, základní, střední nebo vyšší odborné školy (69 %). GRAF 9: ROLE ÚČASTNÍKŮ POBYTU akademický pracovník veřejné dobrovolník; 2 instituce; % 1 % student VOŠ; 0,1 % stážista; 2 % žák SŠ; 3 % učitel VŠ; 3 % zaměstnanec jiné instituce; 4 % student VŠ; 11 % žák ZŠ; 0,3 % jiné; 5 % učitel MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ; 69 % 10

11 Znění otázky: V jaké roli jste se zúčastnil/a Vašeho posledního zahraničního pobytu? Zájem a aktivita respondentů 92 % respondentů vyjádřilo zájem o účast na pobytu v zahraničí. Respondenti byli dále dotázáni, zda mají zájem dozvědět se více o novém programu Erasmus+ a dalších aktivitách Domu zahraniční spolupráce. 81 % respondentů uvedlo zájem o tyto aktivity, 15 % respondentů zájem neprojevilo z důvodu dostatečného množství informací z této oblasti, a 3 % dotázaných nemělo žádný zájem o další informace. Jak vidíme, valná většina našich respondentů může být označena za potenciální účastníky programu Erasmus+. Kromě toho byla respondentům položena otázka, co potřebují pro to, aby se případně zvýšila pravděpodobnost jejich budoucího zapojení do programu Erasmus+. Jejich odpovědi jsou uvedeny v tabulce 5. Obecně řečeno, nejčastěji respondenti uváděli, že potřebují více informací (46 %). Zvláštní skupinu tvořili respondenti, kteří uvedli, že nemají zkušenost s realizací projektu, jeho koordinací, ani se zahraničním pobytem. Tato skupina často uváděla, že potřebují nejen více informací (50 %), ale také lepší jazykové dovednosti (49 %), v čemž se znatelně odlišovali od skupiny těch, kteří již nějakou zkušenost se zahraničním pobytem mají (potřebu lepších jazykových dovedností vyjádřilo jen 21 % z nich). Respondenti se zkušeností se zahraničním pobytem naopak projevili větší zájem o konzultaci ke konkrétním otázkám (38 %). TABULKA 5: POTŘEBY RESPONDENTŮ PRO ZAPOJENÍ DO PROGRAMU ERASMUS+ Potřeby respondentů Podíl všech respondentů Podíl respondentů se zkušeností se zahraničním pobytem Podíl respondentů bez zkušenosti se zahraničním pobytem Více informací 46 % 46 % 50 % Konzultaci ke konkrétním otázkám 37 % 38 % 29 % Lepší jazykové dovednosti 24 % 21 % 49 % Instituci, která by mi umožnila se nějaké aktivity v rámci programu účastnit 30 % 30 % 30 % Něco jiného 7 % 7 % 7 % Netýká se mě 14 % 14 % 14 % Znění otázky: Co potřebujete pro případné zvýšení pravděpodobnosti vlastního zapojení se do programu Erasmus+? (bylo možné označit libovolné množství položek - potřeb) 11

ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015

ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření realizovaného Domem zahraniční spolupráce (DZS) koncem

Více

ÚČASTNÍCI PROGRAMU ERASMUS+ A JEJICH DOVEDNOSTI UPLATNITELNÉ NA TRHU PRÁCE

ÚČASTNÍCI PROGRAMU ERASMUS+ A JEJICH DOVEDNOSTI UPLATNITELNÉ NA TRHU PRÁCE ÚČASTNÍCI PROGRAMU ERASMUS+ A JEJICH DOVEDNOSTI UPLATNITELNÉ NA TRHU PRÁCE Základní informace o programu Erasmus+ V roce 2014 spustila Evropská unie nový vzdělávací program Erasmus+, který podporuje spolupráci

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Řízené rozhovory s rozhodovateli byly součástí prací, zařazených do aktivity 2 projektu

Více

Evropský vzdělávací program Erasmus KÚ Ústeckého kraje

Evropský vzdělávací program Erasmus KÚ Ústeckého kraje NA KAFES ERASMEM+ Evropský vzdělávací program Erasmus+ 28. 11. 2016 KÚ Ústeckého kraje Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013 Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

ERASMUS+ školní vzdělávání. Vzděláváme s podporou digitálních technologií Jana Votrubová

ERASMUS+ školní vzdělávání. Vzděláváme s podporou digitálních technologií Jana Votrubová ERASMUS+ školní vzdělávání Vzděláváme s podporou digitálních technologií 28. 11. 2017 Jana Votrubová ERASMUS+ vzdělávací program Evropské unie pro období 2014 2020 administrován Domem zahraniční spolupráce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Evropský týden odborných dovedností 2017

Evropský týden odborných dovedností 2017 Evropský týden odborných dovedností 2017 Ing. Dana Petrova, ředitelka DZS Zahajovací akce Praha MŠMT, 20. 11. 2017 Evropský týden odborných dovedností Vyhlášen již podruhé Evropskou komisí Heslo: Objev

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

GRUNDTVIG seminář pro schválené projekty partnerství

GRUNDTVIG seminář pro schválené projekty partnerství GRUNDTVIG seminář pro schválené projekty partnerství 2013 2015 1 PROGRAM SEMINÁŘE úvod: struktura DZS/NAEP Program celoživotního učení po roce 2013 projekty partnerství Grundtvig: procedura hodnocení a

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Erasmus+: často kladené otázky

Erasmus+: často kladené otázky EVROPSKÁ KOMISE Erasmus+: často kladené otázky Co je program Erasmus +? Erasmus+ je nový program Evropské unie na období 2014 2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Nahrazuje několik stávajících

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33 GRUNDTVIG V ČÍSLECH 2 Grundtvig v číslech Obsah Několik slov na úvod... 2 O programu Grundtvig... 2 Statistické údaje za období 21-26... 2 Kontakt... 8 Několik slov na úvod Vítejte na stránkách informačního

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí Zpracovala: Eva Jermanová NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ AIA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Program Erasmus+ programové období: 2014 2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení, Mládež

Více

Program Erasmus+ ( )

Program Erasmus+ ( ) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Obsah Představení Domu zahraniční spolupráce (DZS) Program Erasmus+ obecně Cíle, Struktura Odborné vzdělávání a příprava v programu Erasmus+ Klíčová akce 2 Spolupráce na inovacích

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více