Instalaèní instrukce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalaèní instrukce"

Transkript

1 CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

2 Poznámky

3 Topný kabel deviflex DTIP-18 Topný kabel deviflex má široké oblasti použití. Je stejnì vhodný pro pøímo-topné a akumulaèní vytápìcí systémy, ochranu venkovních prostor pøed náledím nebo ochranu okapových žlabù pøed zamrznutím. Oblasti použití Oblast použití Koupelna Obývací pokoj Pracovna Ložnice Chodby Vstupní hala Doplòkové vytápìní Temperování Sportovní høištì Skleníky Dílny Kostely/garáže Akumulaèní vytápìní Rozpouštìní ledu a snìhu Støešní okapové žlaby Vysoušení betonu S uvedenými oblastmi použití se mùžete seznámit v instalaèních pokynech. Pokud potøebujete podrobnìjší informace o dalších možnostech použití tìchto kabelù, pøeètìte si laskavì naše Ž Kompendium. Max. W/m² Pokojový Pokojový Pokojový Pokojový Pokojový Pokojový/podlahový Speciální Teplotní a vlhkostní Teplotní a vlhkostní Upozornìní! - Topný kabel nesmí být žádným zpùsobem zkracován ani vystaven namáhání v místì spojení mezi studenou a teplou èástí termokabelu. - Pøipojení kabelu k elektrické síti musí provést kvalifikovaný elektrikáø. Technické údaje Kabel: Typ: Napìtí Výkon Prùmìr Studený konec Izolace vodièe Pláš kabelu Max. teplota Normální W/m² Senzor deviflex DTIP-18 Dvoužilový vodiè s opletením, 2 x izolovaný 230 V støídavé 18 W/m 7,4 mm Zapojení: 2,5 m, 3 x 1,5 mm 2 Fázový vodiè - Åerný PEX (Polyetylen) PVC 90 C Nulový vodiè - Modrý 65 C Ochranný vodiè - Zeleno-žlutý

4 Instalaèní pokyny Pøi montáži topných kabelù je nutné dodržovat pokyny výrobce: Topný kabel se smí použít jen v souladu s doporuèeními fy Ž a musí být správnê pøipojen k elektrické síti. Pøipojení kabelu k elektrické síti musí provést kvalifikovaný elektrikáø Je nutné dodržet maximální výkony pro jednotlivé instalace. Topný kabel nesmí být vystaven nadmìrnému mechanickému namáhání a elektrickému pøepìtí. Povrch, na který je topný kabel uložen, musí být èistý a bez ostrých pøedmìtù. Prùmìr ohybu topného kabelu nesmí být menší než 6-ti násobek vlastního prùmìr kabelu. Topný kabel, respektive uložené kabelové smyèky se nesmí vzájemnì dotýkat nebo køížit. Pøi nedodržení této zásady mùže dojít v místì dotyku k pøehøátí termokabelù. 8. Je nutné dodržet maximální velikost dilataèní plochy, která je doporuèována cca 25 m². 9. Ohmická hodnota topného kabelu musí být zkontrolována pøed i po instalaci (koneèném uložení). Namìøená hodnota musí být shodná shodné s údajem uvedeným na spojce topného kabelu v rozmezí: -5/+10%. 10. V souladu s pøedpisy musí být zajištìno odpojení topného kabelu od elektrické sítê. K tomuto úèelu doporuèujeme použít termostat devireg (viz str. 8) Pøi nízkých teplotách mùže v dùsledku použití pláštì z PVC topný kabel ztuhnout. V ztuhlém stavu není vhodný pro montáž. Proto doporuèujeme termokabel pøipojit na krátkou dobu k elektrickému napìtí. Kabel musí být v takovém pøípadì rozmotaný! Nedoporuèuje se pokládat kabel pøi teplotách pod -5 C. Obr. 1

5 Instalace do betonu - Topný kabel se pokládá rovnomìrnì po celé ploše podlahy. U pøímotopného vytápìní doporuèujeme neinstalovat termokabel pod místa, na kterých bude umístìn nábytek se soklem atd. - Pro zajištìní pøesného a snadného položení kabelu použijte upevòovací pásy devifast, které mohou fixovat kabel v rozteèích po 2,5 cm. - Senzorový kabel musí být chránìn trubkou (prùmìr min. 10 mm). jejíž konec je utìsnìn proti vniknutí betonové smìsi. Èidlo umístìte do otevøeného konce kabelové smyèky. - Betonáøské práce se musí provádìt se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození termokabelù. - Zalévací smìs/asfalt, beton/nesmí obsahovat ostré kameny. - Pokud by pøi pokládání nebo pozdìji ve stavebním procesu došlo k poškození kabelu, je pøi lokalizování závady nutné vìdìt, kde se nachází spojka mezi teplou a studenou èástí a konec kabelu. Doporuèujeme zhotovit nákres umístìní termokabelu v místnosti. - Kabel a spojku mezi teplou a studenou èástí zalijte bezpodmíneènê do betonu. Pokud je kabel zatlaèen do izolaèního materiálu nebo je Obr. 3 jakýmkoliv zpùsobem tímto materiálem zakrytý, mùže dojít k nadmìrnému zvýšení povrchové teploty, což v nejhorším pøípadì by znamenalo defekt kabelu. - Vytápìní podlahy se nesmí zapnout, dokud zalévací smìs úplnì nevyschne. Pro klasický beton trvá doba vyschnutí 30 dnù, pro betony s plastifikátory jsou závazné údaje výrobce. - Topný kabel musí být regulován termostatem. V pøípadì doplñkového podlahového vytápìní použijte termostat s podlahovým senzorem, pro hlavní vytápìní termostat s pokojovým a podlahovým senzorem (max. teplota pod døevìnou podlahou položenou pøímo na betonu je 26 C). Obr. 2 Termostat Spojení se senzorem Spojení s topným kabelem Keramické dlažba nebo podlaha Senzor Beton 3-5 cm Topný kabel Upevòovací pásy devifast Izolace Kapilární vrstva Pùda

6 Zemìdìlství - Topné kabely deviflex se instalují na sportovních høištích s travnatým povrchem nebo pro zlepšení klimatických podmínek rostlin. Instalovaný výkon pøi tìchto aplikacích se pohybuje v rozmezí W/m². - Termokabely musí být bezpeènì uloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození. Dle druhu pìstovaného materiálu doporuèujeme hloubku cm. - Kabel musí být uložen v píseèném loži. Rašelina a zemina mají po vysušení tepelnì-izolaèní úåinky, proto mùže dojít k napékání zeminy a posléze k pøehøátí kabelu. - Vzdálenost 15 cm mezi smyåkami kabelu odpovídá pøibližnì výkonu 100 W/m². - Vyhøívaná plocha by mìla být jasnì ohranièena varovným znaèením umístìným asi 50 cm nad úrovní zemì. Topnýÿ kabel by mìl být oznaèen žlutým plastickým páskem, ve výšce asi 8 cm pøímo nad topným kabelem. Obr. 4 pûda, cm dlažba (nebo møíž která by chránila topné kabely) písek 2-3 cm topný kabel deviflex upevñovací pásy devifast písek, 2-3 cm tepelná izolace Ochrana venkovních ploch pøed náledím Na urèení tepelných ztrát venkovních prostorù, které mají být chránìny pøed tvorbou náledí, je nutné vzít do úvahy øadu faktorù: situování chránìné plochy, nejnižší venkovní teplota, návìtrnost, tepelnì-izolaèní vlastnosti použité tepelné izolace. Obecnì platí, že pro klimatické podmínky v Èeské republice se instalovaný výkon pohybuje v rozmezí W/m². Tomuto výkonu odpovídá vzdálenost jednotlivých smyèek 6-7 cm. Podrobnìjší informace jsou uvedeny v Ž Kompendiu. Obr. 5 dlažba, asfalt nebo podobný materiál písek nebo beton, 3-5 cm topný kabel deviflex upevñovací pás devifast tepelná izolace pùda

7 Ochrana okapových žlabù a svodových cest - Potøebný instalovaný výkon na bezpeènou ochranu 1 bìžného metru okapového žlabu /rozvinutý plášt 33 cm/ je 30 W. To znamená, že mùžete použít jednu kabelovou smyèku vedoucí tam a zpìt nebo 2 samostatné kabely položené paraelnì. - k fixaci termokabelù v klasických žlabech a svodech je nutné použít plastikové úchytky /obr. 8 a obr. 9/, v atypických žlabech fixujeme kabely do montážních pásù devifast po každých cca 25 cm. - pøi ochranì okapového svodu se topný kabel fixovaný ve speciálních plastikových úchytkách upevòuje na øetìz /obr. 7/, který se zavìšuje na tyè umístìnou napøíè otvorem okapového svodu nebo se pøipevní k døevìné støešní konstrukci. - k zajištìní optimálních provozních nákladù doporuèujeme použití termostat devireg 810, pracujícího v kombinaci s teplotním a vlhkostním èidlem, v krajním pøípadì lze využít regulátorù devireg 330, 316 nebo Ochranný systém musí být v letním období pøi teplotách vyšších jak +10 C odpojený od el. sítì. Další informace najdete v našem Ž Kompendiu. Obr.6 Obr.7 Plastiková úchytka do okapového svodu Obr.8 Plastiková úchytka do Obr.9 Nosný øetìz do svodu Obr.10 horizontálního žlabu

8 Výpoèet vzdálenosti C-C Vzdálenost C-C je vzdálenost mezi støedem jedné kabelové smyèky ke støedu druhé (C-C = od osy k ose/). Výpoèet vzdálenosti C-C je možné provést dvìma zpùsoby: podle délky kabelu nebo pomocí požadovaného výkonu. C-C = nebo C-C = Plocha m² volné plochy x 100 Délka kabelu Výkon na metr kabelu x 100 Výkon na m² volné plochy Kontrola a regulace Optimální øízení pro topné kabely deviflex, at' už se jedná o doplòkové nebo hlavní vytápìní, dosáhnete pomocí elektronických termostatù devireg, které reagují rychle a úèinnì. Široká øada termostatù pokrývá spolehlivì nároky jednotlivých typù instalací. Senzor je možné prodloužit použitím kabelu 0,75 mm² do 50 m, použitím kabelu 1,50 mm² do 200 m. C-C /vzdálenost v cm/. Termostaty Série Montáž Oblast Senzor A Senzor B Noèní pokles Barva Teplota série Venkovní na zeï V úrovni se zdí Na úrovni se zdí DIN lišta DIN lišta Venkovni, vodotìsný DIN lišta DIN lišta 5-35 C 5-50 C 5-50 C 5-30 C 5-45 C C 5-45 C 5-50 C C C C vestavêný pokojový vestavêný pokojový Venkovni Venkovni Vlhkostní 5 C 5 C 5 C 5 C 0-8 C Snìhovì bílá Šedá Snìhovì bílá Šedá Šedá Snìhovì bílá Šedá Šedá C C C Výbìr termostatù najdete v našem katalogu výrobkù! Senzory a doplòky - senzor 2,5, 6,0, a 10,0 m - Pokojový senzor - Venkovní senzor - Dálkové øízení devireg - Elektronické hodiny devitime Upevñovací pásy devifast 5 m a 25 m - Senzor vlhkosti pro pozemní a støešní instalace - Upevòovací svorky pro støešní systémy - Akustický poplašný systém deviguard 103

9 Poznámky

10 Plánek položení kabelu v místnosti

11 Záruka fy Ž: Zakoupili jste si systém deviheat, který Vaší domácnosti pøinese pohodlí a úspory. deviheat, pøedstavuje kompletní øešení vytápìní vyhøívacími kabely deviflex a vyhøívacími rohožemi devimat pøi použití termostatù devireg a instalaèní pásky devifast. Pokud však pøes veškerá oèekávání, budete mít s Vaším vytápìním problém, naše firma Ž, která má výrobní provozy v Dánsku, podléhá stejnì jako ostatní dodavatelé z Evropského spoleèenství pravidlùm o celkové zodpovìdnosti za dodané zboží podle smìrnice 85/374/CEE a pøíslušným národním zákonùm, což znamená, že: Ž poskytuje záruku u vyhøívacích kabelù deviflex a u vyhøívacích rohoží devimat na dobu 10 let a u všech ostatních výrobkù Ž na 2 roky pro pøípady vad materiálu a výrobních závad. Záruka se poskytuje za podmínky, že ZÁRUÈNÍ LIST na druhé stranì tohoto listu je øádnì vyplnìn podle návodu a že závada je firmou Ž nebo oprávnìným distributorem firmy Ž prozkoumána nebo je jim pøedložena. Záruka se poskytuje pod podmínkou, že Záruèní list je øádnì vyplìn podle pokynù, a porucha je zkontrolována a odsouhlasena autorizovaným distributorem fy Ž. Text Záruèního listu musí být napsán v místním úøedním jazyku a s názvem Vaší zeme v levém horním rohu Záruèního listu. Povinností firmy Ž bude provést opravu nebo dodat zákazníkovi nové zaøízení bezplatnì a bez jakýchkoliv dalších vedlejších poplatkù spojených s opravou vadného zaøízení. V pøípadì vadného termostatu devireg, poskytuje firma Ž svým zákazníkùm právo bezplatné opravy provedené pokud možno bezodkladnì. Záruka Ž nevztahuje na neodbornì provedené instalace, na chyby zpùsobené nevhodnými výrobky jiných dodavatelù, zneužití, poškození zpùsobené tøetí stranou nebo nesprávnou instalaci ani na žádné jiné následné škody. Pokud bude požadováno, aby firma Ž zkontrolovala nebo opravila vady zpùsobené nìkterou z tìchto pøíèin, bude nutné uhradit všechny náklady spojené s opravou. Následná záruka firmy Ž je podmínìna vyrovnáním veškerých závazkù vynaložených na odstranìní oprav nesplòujícich záruèní podminky. Firma Ž bude vždy èestnì, promptnì a vyèerpávajícím zpùsobem reagovat na veškeré dotazy a rozumné žádosti svých klientù. Tato záruka zohledòuje ruèení za výrobky podle legislativy platné pro prodej zboží v zemi odbytu. Ž

12 Jméno: Záruèní list Záruka fy Ž je poskytnuta: Telefon: Adresa: PSÈ: Prosím vyplñte! Platnost záruky Ž je podmínìna vyplnìním následujících údajù: Dodavatel kabeláže: Datum položení kabeláže: Elektrickou instalaci provedl: Datum instalace: Délka kabelu: Výkon (W): Skladové èíslo: Výrobní èíslo: Objednací èíslo: Použití: o beton o potrubí o rostlý terén o døevìná podlaha o žlaby a okapy o ostatní Razítko dodavatele: DE-VI s.r.o. Smetanovo nábøeží Bøeclav Czech Republic Tel.\ Fax: 0627 / Tel. Zázn: 0627 /

Instalaèní instrukce. Topný kabel deviflex DSIG-20 je urèený. k rozpouštìní snìhu a ledu na venkovních plochách

Instalaèní instrukce. Topný kabel deviflex DSIG-20 je urèený. k rozpouštìní snìhu a ledu na venkovních plochách CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DSIG-20 je urèený k rozpouštìní snìhu a ledu na venkovních plochách Ž Poznámky Jednožilový topný kabel deviflex DSIG-20 s opletením Topnÿ kabel deviflex DSIG-20

Více

Instalaåní instrukce

Instalaåní instrukce CZ Instalaåní instrukce Topné kabely deviflex DTIP-8 a DTIP-10 jsou urèené na: - vytápìní v døevìných podlahách - vytápìní v renovovaných podlahách - ochranu potrubí proti zamrznutí Ž Poznámky Topné kabely

Více

CZ Návod na instalaci. devireg 316

CZ Návod na instalaci. devireg 316 CZ Návod na instalaci devireg 316 Ž devireg 316 je termostat pro montáž na DIN-lištu, jeho výška je jen 52 mm. devireg 316 sa používá na regulaci teploty místnosti, teploty podlahy, vìtrání, chlazení,

Více

Návod k instalaci. deviheat devimat - elektrické vyhøívací rohože urèené pro tenké podlahy a k renovacím podlah

Návod k instalaci. deviheat devimat - elektrické vyhøívací rohože urèené pro tenké podlahy a k renovacím podlah CZ Návod k instalaci deviheat devimat - elektrické vyhøívací rohože urèené pro tenké podlahy a k renovacím podlah 1 Ž devimat Rohože devimat s kabely DSVF/ DTVF se používají pøedevším pro renovaci podlah

Více

CZ Návod k instalaci. devireg 330

CZ Návod k instalaci. devireg 330 CZ Návod k instalaci devireg 330 Ž Použití: K øízení prostorové teploty, teploty podlahy, chladících zaøízení, zaøízení ochrany proti mrazu, odtávání snìhu, okapy, využití v prùmyslu. Technické údaje:

Více

Pokyny pro instalaci. Topná rohož devimat DTIP-120 pro podlahové topení. 120 W / m 2, šířka rohože 1m. Internet: www.devi.cz E-mail: ff@devi.

Pokyny pro instalaci. Topná rohož devimat DTIP-120 pro podlahové topení. 120 W / m 2, šířka rohože 1m. Internet: www.devi.cz E-mail: ff@devi. CZ Pokyny pro instalaci Topná rohož devimat DTIP-120 pro podlahové topení. 120 W / m 2, šířka rohože 1m Internet: www.devi.cz E-mail: ff@devi.cz Poznámky: 2 Topná rohož devimat DTIP-120 devimat DTIP-120

Více

CZ Návod k instalaci. devireg 700/750 751/752/753/754

CZ Návod k instalaci. devireg 700/750 751/752/753/754 CZ Návod k instalaci devireg 700/750 751/752/753/754 Ž Serie devireg 700-754 je univerzální øídicí systém uråenÿ k regulaci akumulaåního vytápêní podlah. Regulátor devireg serie 700-754 se automaticky

Více

CZ Návod k instalaci. devireg 810

CZ Návod k instalaci. devireg 810 CZ Návod k instalaci devireg 810 Ž 1 Použití devireg 810 se pouëívá k ovládání venkovních topnÿch kabelû zamezujících vzniku náledí na silnicích, parkovištích, rampách, pøíjezdovÿch komunikacích, chodnících

Více

Pokyny pro instalaci. deviflex renovátor DTVF-10 tenký dvoužilový topný kabel pro podlahové vytápění. Internet: www.devi.cz e-mail: ff@devi.

Pokyny pro instalaci. deviflex renovátor DTVF-10 tenký dvoužilový topný kabel pro podlahové vytápění. Internet: www.devi.cz e-mail: ff@devi. CZ Pokyny pro instalaci deviflex renovátor DTVF-10 tenký dvoužilový topný kabel pro podlahové vytápění Internet: www.devi.cz e-mail: ff@devi.cz Oblast použití Topný kabel je možné použít do všech typů

Více

Článek: 08095841 Verze: 01.01. Devireg530_Devi-CZ.indd 1 18/10/05 12:48:58

Článek: 08095841 Verze: 01.01. Devireg530_Devi-CZ.indd 1 18/10/05 12:48:58 Článek: 08095841 Verze: 01.01 1 Devireg530_Devi-CZ.indd 1 18/10/05 12:48:58 CZ Instalační Installation návod Instructions Devireg 530, Devireg 531, 530, a 532 531 and 532 2 Devireg530_Devi-CZ.indd 2 18/10/05

Více

Článek: 08095841 Verze: 01.01

Článek: 08095841 Verze: 01.01 CZ Instalační Installation návod Instructions Devireg 530, Devireg 531, 530, a 532 531 and 532 Článek: 08095841 Verze: 01.01 1 2 Obsah 1. Použití a funkce termostatu Použití a funkce termostatu Nastavení

Více

Pokyny pro uživatele termostatu. deviheat 550

Pokyny pro uživatele termostatu. deviheat 550 CZ Pokyny pro uživatele termostatu deviheat 550 Ž Osnova Úvod 3 Seznámení s termostatem deviheat 550 4 Návod na použití termostatu deviheat 550 6 Nastavení denních hodnot 7 Nastavení dne a hodin 10 Vlastnoruèní

Více

Návod na obsluhu a instalaci. Devireg 130, 131 a 132

Návod na obsluhu a instalaci. Devireg 130, 131 a 132 CZ Návod na obsluhu a instalaci Devireg 130, 131 a 132 Obsah: 1. Oblast použití a funkce termostatu. 2. Instalační pokyny. a) Instalace podlahového čidla devireg 130 a 132. b) Umístění termostatu devireg

Více

CZ Montážní pokyny. devitime 301

CZ Montážní pokyny. devitime 301 CZ Montážní pokyny devitime 301 Ž Použití Spínací hodiny slouží pro øízení svìtelných a tepelných spotøebièù a pod. Tento výrobek je urèen k pøipojení na napìtí a proudové zatížení podle technické tabulky

Více

Instalace na parkovištích 7

Instalace na parkovištích 7 Instalace na parkovištích 7 Parkoviště: Při navrhování ochrany parkovacích ploch vycházíme z předpokladu, že se jedná o velké plochy, na kterých je zapotřebí rychlého a účinného odstranění sněhu či náledí.

Více

topné systémy ECOFLOOR

topné systémy ECOFLOOR topné systémy ECOFLOOR Nabízené elektrické topné kabely se liší svou konstrukcí a výkonem. Výběr správného typu závisí na účelu použití (podlahové vytápění, vyhřívání venkovní plochy, ochrana střešního

Více

Návod na instalaci. termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem. Dansk. Norsk. Finsk.

Návod na instalaci. termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem. Dansk. Norsk. Finsk. CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 II ochrana venkovních ploch nebo ochrana okapů před sněhem a ledem Dansk Svensk Finsk Norsk 1 2 Obsah: 1. Návod na instalaci.....................................

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

Pro řízení ochranných systémů instalovaných

Pro řízení ochranných systémů instalovaných 18 Termostaty devireg Problematika rozpouštění ledu a sněhu je velmi rozsáhlá, a proto jsou na řízení ochranných systémů kladeny často speciální požadavky. Termostaty a senzory devireg disponují rozsáhlými

Více

Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Dvoužilový topný kabel a topná rohož pro aplikace do asfaltu Instalační návod

Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Dvoužilový topný kabel a topná rohož pro aplikace do asfaltu Instalační návod Intelligent heating CZ Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Dvoužilový topný kabel a topná rohož pro aplikace do asfaltu Instalační návod Poznámka: 2 08090363 v. 01.01 Deviflex DTIK topný kabel a Devimat

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Article: 08095916 Version: 01.01. DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782

Article: 08095916 Version: 01.01. DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Article: 08095916 Version: 01.01 DEVI s.r.o. Smetanovo nábřeží 12, Břeclav Phone +420 519 361 773 Fax +420 519 361 782 Devilink RS Instalačn návod CZ Devilink RS Devilink RS - Pokojový termostat s vestavěným

Více

Návod k instalaci. Devimat 100/150. Dvoužilové topné rohože určené k renovaci a pro tenké podlahy.

Návod k instalaci. Devimat 100/150. Dvoužilové topné rohože určené k renovaci a pro tenké podlahy. CZ Návod k instalaci Devimat 100/150 Dvoužilové topné rohože určené k renovaci a pro tenké podlahy. POZOR! Přečtěte pozorně stranu 3 instalačního návodu pro instalaci termostatu a dvou topných rohoží.

Více

Rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech 13

Rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech 13 Rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech 13 Popis a charakteristika sytému: Ochranný systém DEV určený pro rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Článek: 08095854 Verze: 01.01

Článek: 08095854 Verze: 01.01 Článek: 08095854 Verze: 01.01 CZ Devireg TM 535 Návod k instalaci a obsluze Gratulujeme... Vám k zakoupení elektrického podlahového topného systému DEVI. Vaše podlaha získá nové vlastnosti s elektrickým

Více

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 316 Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice 2006/42/EC)

Více

Kompendium o topných kabelech Část 2: Rozpouštění ledu a sněhu

Kompendium o topných kabelech Část 2: Rozpouštění ledu a sněhu Kompendium o topných kabelech Část 2: Rozpouštění ledu a sněhu DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 Žádná část z obsahu tohoto kompendia nesmí být kopírována a rozmnožována bezpísemného souhlasu vydavatele. 3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 T 023-01 11/2005 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 1 Obsah balení 2 Úvod

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

C e n í T O P N É K A B E L Y T O P N É R O H O Ž E S A M O R E G U L A Č N Í K A B E L Y R E G U L A C E

C e n í T O P N É K A B E L Y T O P N É R O H O Ž E S A M O R E G U L A Č N Í K A B E L Y R E G U L A C E C e n í k T O P N É K A B E L Y T O P N É R O H O Ž E S A M O R E G U L A Č N Í K A B E L Y R E G U L A C E EHK-Comfort s.r.o. V Lázních 350, 252 42 Jesenice u Prahy Web: www.ehk-comfort.cz, Email: elektro.ladus@seznam.cz,

Více

... už víte co Vám chybí na každém kroku? produktový katalog. komplexní nabídka

... už víte co Vám chybí na každém kroku? produktový katalog. komplexní nabídka ... už víte co Vám chybí na každém kroku? produktový katalog komplexní nabídka www.devi.sk www.devi.cz ÚVOD 1 DEVI ochrana okapů, okapových žlabů a svodů před náledím. DEVI systém vyhřívání a temperace

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 23V Dìkujeme, že jste zakoupili øídící bazénovou jednotku Pool Driver. Výhody tohoto systému budete moci využívat po léta. Elektrické zaøízení Pool Driver obsahuje

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Instalační návod. Deviflex DTCE topné kabely a topné rohože

Instalační návod. Deviflex DTCE topné kabely a topné rohože Instalační návod CZ Deviflex DTCE topné kabely a topné rohože Deviflex DTCE topný kabel DTCE topné kabely a topné rohože se používají k roztápění sněhu a ledu na venkovních plochách a v okapech. Požadovaný

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

Ceník, červen 2014. Ceník 2014. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte clage.cz

Ceník, červen 2014. Ceník 2014. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte clage.cz Ceník, červen 2014 D F E G G D E E E G F Ceník 2014 Intelligent solutions with lasting effect Navštivte clage.cz Ceny jsou platné od 1. 10. 2014 do odvolání. Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

CENÍK SORTIMENTU KDP. platný od 1.2.2015. Dvoužilové topné rohože. topné kabely, topné rohože, regulace pro podlahové topení

CENÍK SORTIMENTU KDP. platný od 1.2.2015. Dvoužilové topné rohože. topné kabely, topné rohože, regulace pro podlahové topení CENÍK SORTIMENTU KDP platný od 1.2.2015 topné kabely, topné rohože, regulace pro podlahové topení Aplikace : - podlahové topení ( topné kabely, topné rohože) -ochrana potrubí proti zamrznutí (dvoužilové

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

přehled výrobků a ceník

přehled výrobků a ceník přehled výrobků a ceník 2012/2013 Systémy a produkty pro Váš komfort topné rohože topné kabely regulátory instalační příslušenství sálavé panely nástěnné konvektory sušiče rukou temperování podlah podlahové

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

HLAVNÍ VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

HLAVNÍ VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU HLAVNÍ VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU Už nemíchám hrušky s jabkama Vaše vlastní srovnání nákladů na vytápění si můžete vyzkoušet v tabulce na straně 8. Podrobné informace k podlahovému vytápění uvnitř sešitu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 DLABAÈKA PDS-135 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6)

Více

Vnitřní topné prvky DEVImat a DEVIflex DSVF DTIF DTIR DTCE

Vnitřní topné prvky DEVImat a DEVIflex DSVF DTIF DTIR DTCE Intelligent Heating Instalační [příručka DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com 0 Obsah 1 Úvod.................................................... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny......................................

Více

Ochranné systémy pro zajištění bezpečnosti 19. Úsporné ochranné systémy

Ochranné systémy pro zajištění bezpečnosti 19. Úsporné ochranné systémy Ochranné systémy proti zamrznutí, pro rozpouštění ledu a sněhu, vyhovující nárokům naší doby a současně perspektivní i pro budoucnost, by měly splňovat několik požadavků: variabilnost a přizpůsobivost,

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Venkovní aplikace vytápění. Rohože a kabely. Instalační příručka. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.

Venkovní aplikace vytápění. Rohože a kabely. Instalační příručka. Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi. Instalační příručka Instalační příručka Rohože a kabely Intelligent solutions with lasting effect Navštivte devi.com VIFTH8 Obsah Úvod........................................................ Bezpečnostní

Více

T2QUICKNET : TENKÁ, SAMOLEPICÍ, TOPNÁ ROHOŽ

T2QUICKNET : TENKÁ, SAMOLEPICÍ, TOPNÁ ROHOŽ T2QUICKNET : T2QUICKNET Jakou rohož T2QuickNet potřebuji? Na dobře izolované podlahy. Na přídavné topení. Na rychlý ohřev. Na špatně izolované podklady podlah. Samolepicí, 3 mm silná dvoužilová topná rohož

Více

Ceník Produktů Platný od 1.3.2016

Ceník Produktů Platný od 1.3.2016 Ceník Produktů Platný od 1.3.2016 Systémy pro podlahové topení a ochranné systémy před mrazem Obsah strana 2-3 Topné rohože pro podlahové topení 4-6 Odporové topné kabely pro podlahové topení 7 Odporové

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Uvedené hodnoty platí jen pro regulaci teploty se senzorem v podlaze (Max 27 C).

NÁVOD K POUŽITÍ. Uvedené hodnoty platí jen pro regulaci teploty se senzorem v podlaze (Max 27 C). NÁVOD K POUŽITÍ Danfoss elektrické topné rohože určené pro tenké podlahy a k renovacím podlah DŮLEŽITÉ! - topná rohož nesmí být pořezána ani vystavena napětí v oblasti kolem spojky. - topná rohož smí být

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

Návod k použití. Termostat EFET 130 088L0371-01.01 07-2006 37

Návod k použití. Termostat EFET 130 088L0371-01.01 07-2006 37 Návod k použití Termostat EFET 130 CZ 088L0371-01.01 07-2006 37 Obsah: 1. Oblast použití a funkce termostatu. 2. Instalační pokyny. a) Instalace podlahového čidla EFET 130 b) Umístění termostatu EFET 130

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

SOUPRAVA PRO MÌØENÍ A REGULACI V SUŠÁRNÌ s mìøící jednotkou STC - 14Rec

SOUPRAVA PRO MÌØENÍ A REGULACI V SUŠÁRNÌ s mìøící jednotkou STC - 14Rec SOUPRAVA PRO MÌØENÍ A REGULACI V SUŠÁRNÌ s mìøící jednotkou STC - 14Rec Technická specifikace Zaøízení se skládá ze šesti mìøících sond vlhkosti WS-16, dvou teplotních èidel WT-20, sbìrnice SBR-6, psychrometru

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

V současné době se uplatňují zejména dva základní způsoby použití topných okruhů a rohoží pro podlahové vytápění:

V současné době se uplatňují zejména dva základní způsoby použití topných okruhů a rohoží pro podlahové vytápění: Montáž ECOFLOOR V současné době se uplatňují zejména dva základní způsoby použití topných okruhů a rohoží pro podlahové vytápění: 1) Poloakumulační vytápění zalití topného okruhu nebo rohože do nosné vrstvy

Více

Venkovní aplikace vytápění Rohože a kabely

Venkovní aplikace vytápění Rohože a kabely MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Rohože a kabely www.heating.danfoss.com Obsah Úvod........................................................ Bezpečnostní pokyny..........................................

Více

Unikátní System Click v elektrickém podlahovém vytápění

Unikátní System Click v elektrickém podlahovém vytápění Devidry System Click v podlahovém vytápění Unikátní System Click v elektrickém podlahovém vytápění System Click S Devidry je montáž elektrického podlahového vytápění ještě jednodušší. System Click Elektrické

Více

Armatury a systémy Premium

Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Popis: Oventrop Unibox E pro plošné vytápìní sloužící k temperování podlahových ploch, nebo stìn pomocí omezení teploty zpáteèky k

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

MARTEL E NERGO. Presostat Typ BCP

MARTEL E NERGO. Presostat Typ BCP Datový list Presostat Typ BCP INDUSTRIAL AUTOMATION verze 09/2007 Presostat BCP Úvod Typ BCP je øada specializovaných ových spínaèù pro sledování u s bezpeènostní funkcí u parních kotlù a ohøívaèù vody.

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25 mm + ISSO

Více

EMO T. Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení

EMO T. Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení Popis EMO T je dvoupolohový termopohon s vestavìnou pøepì ovou ochranou a certifikací podle standardu VDE. Je urèen pro pøipojení k dvoupolohovému

Více

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 330 (+5 až +45 C) Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou. Rodinný dům ve Zlíně Popis objektu: Jedná se o zděný cihelný dům, ve kterém jsou dvě samostatné bytové jednotky - tzv. Baťovský půldomek" - situovaný do historické zástavby ve Zlíně - část Letná. Stavba

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách.

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Použití - aplikace Ovládací jednotka Snowfree M1 slouží k ovládání tání sněhu a ledu pro nakládací rampy, schody,

Více