Instalaèní instrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalaèní instrukce"

Transkript

1 CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

2 Poznámky

3 Topný kabel deviflex DTIP-18 Topný kabel deviflex má široké oblasti použití. Je stejnì vhodný pro pøímo-topné a akumulaèní vytápìcí systémy, ochranu venkovních prostor pøed náledím nebo ochranu okapových žlabù pøed zamrznutím. Oblasti použití Oblast použití Koupelna Obývací pokoj Pracovna Ložnice Chodby Vstupní hala Doplòkové vytápìní Temperování Sportovní høištì Skleníky Dílny Kostely/garáže Akumulaèní vytápìní Rozpouštìní ledu a snìhu Støešní okapové žlaby Vysoušení betonu S uvedenými oblastmi použití se mùžete seznámit v instalaèních pokynech. Pokud potøebujete podrobnìjší informace o dalších možnostech použití tìchto kabelù, pøeètìte si laskavì naše Ž Kompendium. Max. W/m² Pokojový Pokojový Pokojový Pokojový Pokojový Pokojový/podlahový Speciální Teplotní a vlhkostní Teplotní a vlhkostní Upozornìní! - Topný kabel nesmí být žádným zpùsobem zkracován ani vystaven namáhání v místì spojení mezi studenou a teplou èástí termokabelu. - Pøipojení kabelu k elektrické síti musí provést kvalifikovaný elektrikáø. Technické údaje Kabel: Typ: Napìtí Výkon Prùmìr Studený konec Izolace vodièe Pláš kabelu Max. teplota Normální W/m² Senzor deviflex DTIP-18 Dvoužilový vodiè s opletením, 2 x izolovaný 230 V støídavé 18 W/m 7,4 mm Zapojení: 2,5 m, 3 x 1,5 mm 2 Fázový vodiè - Åerný PEX (Polyetylen) PVC 90 C Nulový vodiè - Modrý 65 C Ochranný vodiè - Zeleno-žlutý

4 Instalaèní pokyny Pøi montáži topných kabelù je nutné dodržovat pokyny výrobce: Topný kabel se smí použít jen v souladu s doporuèeními fy Ž a musí být správnê pøipojen k elektrické síti. Pøipojení kabelu k elektrické síti musí provést kvalifikovaný elektrikáø Je nutné dodržet maximální výkony pro jednotlivé instalace. Topný kabel nesmí být vystaven nadmìrnému mechanickému namáhání a elektrickému pøepìtí. Povrch, na který je topný kabel uložen, musí být èistý a bez ostrých pøedmìtù. Prùmìr ohybu topného kabelu nesmí být menší než 6-ti násobek vlastního prùmìr kabelu. Topný kabel, respektive uložené kabelové smyèky se nesmí vzájemnì dotýkat nebo køížit. Pøi nedodržení této zásady mùže dojít v místì dotyku k pøehøátí termokabelù. 8. Je nutné dodržet maximální velikost dilataèní plochy, která je doporuèována cca 25 m². 9. Ohmická hodnota topného kabelu musí být zkontrolována pøed i po instalaci (koneèném uložení). Namìøená hodnota musí být shodná shodné s údajem uvedeným na spojce topného kabelu v rozmezí: -5/+10%. 10. V souladu s pøedpisy musí být zajištìno odpojení topného kabelu od elektrické sítê. K tomuto úèelu doporuèujeme použít termostat devireg (viz str. 8) Pøi nízkých teplotách mùže v dùsledku použití pláštì z PVC topný kabel ztuhnout. V ztuhlém stavu není vhodný pro montáž. Proto doporuèujeme termokabel pøipojit na krátkou dobu k elektrickému napìtí. Kabel musí být v takovém pøípadì rozmotaný! Nedoporuèuje se pokládat kabel pøi teplotách pod -5 C. Obr. 1

5 Instalace do betonu - Topný kabel se pokládá rovnomìrnì po celé ploše podlahy. U pøímotopného vytápìní doporuèujeme neinstalovat termokabel pod místa, na kterých bude umístìn nábytek se soklem atd. - Pro zajištìní pøesného a snadného položení kabelu použijte upevòovací pásy devifast, které mohou fixovat kabel v rozteèích po 2,5 cm. - Senzorový kabel musí být chránìn trubkou (prùmìr min. 10 mm). jejíž konec je utìsnìn proti vniknutí betonové smìsi. Èidlo umístìte do otevøeného konce kabelové smyèky. - Betonáøské práce se musí provádìt se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození termokabelù. - Zalévací smìs/asfalt, beton/nesmí obsahovat ostré kameny. - Pokud by pøi pokládání nebo pozdìji ve stavebním procesu došlo k poškození kabelu, je pøi lokalizování závady nutné vìdìt, kde se nachází spojka mezi teplou a studenou èástí a konec kabelu. Doporuèujeme zhotovit nákres umístìní termokabelu v místnosti. - Kabel a spojku mezi teplou a studenou èástí zalijte bezpodmíneènê do betonu. Pokud je kabel zatlaèen do izolaèního materiálu nebo je Obr. 3 jakýmkoliv zpùsobem tímto materiálem zakrytý, mùže dojít k nadmìrnému zvýšení povrchové teploty, což v nejhorším pøípadì by znamenalo defekt kabelu. - Vytápìní podlahy se nesmí zapnout, dokud zalévací smìs úplnì nevyschne. Pro klasický beton trvá doba vyschnutí 30 dnù, pro betony s plastifikátory jsou závazné údaje výrobce. - Topný kabel musí být regulován termostatem. V pøípadì doplñkového podlahového vytápìní použijte termostat s podlahovým senzorem, pro hlavní vytápìní termostat s pokojovým a podlahovým senzorem (max. teplota pod døevìnou podlahou položenou pøímo na betonu je 26 C). Obr. 2 Termostat Spojení se senzorem Spojení s topným kabelem Keramické dlažba nebo podlaha Senzor Beton 3-5 cm Topný kabel Upevòovací pásy devifast Izolace Kapilární vrstva Pùda

6 Zemìdìlství - Topné kabely deviflex se instalují na sportovních høištích s travnatým povrchem nebo pro zlepšení klimatických podmínek rostlin. Instalovaný výkon pøi tìchto aplikacích se pohybuje v rozmezí W/m². - Termokabely musí být bezpeènì uloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození. Dle druhu pìstovaného materiálu doporuèujeme hloubku cm. - Kabel musí být uložen v píseèném loži. Rašelina a zemina mají po vysušení tepelnì-izolaèní úåinky, proto mùže dojít k napékání zeminy a posléze k pøehøátí kabelu. - Vzdálenost 15 cm mezi smyåkami kabelu odpovídá pøibližnì výkonu 100 W/m². - Vyhøívaná plocha by mìla být jasnì ohranièena varovným znaèením umístìným asi 50 cm nad úrovní zemì. Topnýÿ kabel by mìl být oznaèen žlutým plastickým páskem, ve výšce asi 8 cm pøímo nad topným kabelem. Obr. 4 pûda, cm dlažba (nebo møíž která by chránila topné kabely) písek 2-3 cm topný kabel deviflex upevñovací pásy devifast písek, 2-3 cm tepelná izolace Ochrana venkovních ploch pøed náledím Na urèení tepelných ztrát venkovních prostorù, které mají být chránìny pøed tvorbou náledí, je nutné vzít do úvahy øadu faktorù: situování chránìné plochy, nejnižší venkovní teplota, návìtrnost, tepelnì-izolaèní vlastnosti použité tepelné izolace. Obecnì platí, že pro klimatické podmínky v Èeské republice se instalovaný výkon pohybuje v rozmezí W/m². Tomuto výkonu odpovídá vzdálenost jednotlivých smyèek 6-7 cm. Podrobnìjší informace jsou uvedeny v Ž Kompendiu. Obr. 5 dlažba, asfalt nebo podobný materiál písek nebo beton, 3-5 cm topný kabel deviflex upevñovací pás devifast tepelná izolace pùda

7 Ochrana okapových žlabù a svodových cest - Potøebný instalovaný výkon na bezpeènou ochranu 1 bìžného metru okapového žlabu /rozvinutý plášt 33 cm/ je 30 W. To znamená, že mùžete použít jednu kabelovou smyèku vedoucí tam a zpìt nebo 2 samostatné kabely položené paraelnì. - k fixaci termokabelù v klasických žlabech a svodech je nutné použít plastikové úchytky /obr. 8 a obr. 9/, v atypických žlabech fixujeme kabely do montážních pásù devifast po každých cca 25 cm. - pøi ochranì okapového svodu se topný kabel fixovaný ve speciálních plastikových úchytkách upevòuje na øetìz /obr. 7/, který se zavìšuje na tyè umístìnou napøíè otvorem okapového svodu nebo se pøipevní k døevìné støešní konstrukci. - k zajištìní optimálních provozních nákladù doporuèujeme použití termostat devireg 810, pracujícího v kombinaci s teplotním a vlhkostním èidlem, v krajním pøípadì lze využít regulátorù devireg 330, 316 nebo Ochranný systém musí být v letním období pøi teplotách vyšších jak +10 C odpojený od el. sítì. Další informace najdete v našem Ž Kompendiu. Obr.6 Obr.7 Plastiková úchytka do okapového svodu Obr.8 Plastiková úchytka do Obr.9 Nosný øetìz do svodu Obr.10 horizontálního žlabu

8 Výpoèet vzdálenosti C-C Vzdálenost C-C je vzdálenost mezi støedem jedné kabelové smyèky ke støedu druhé (C-C = od osy k ose/). Výpoèet vzdálenosti C-C je možné provést dvìma zpùsoby: podle délky kabelu nebo pomocí požadovaného výkonu. C-C = nebo C-C = Plocha m² volné plochy x 100 Délka kabelu Výkon na metr kabelu x 100 Výkon na m² volné plochy Kontrola a regulace Optimální øízení pro topné kabely deviflex, at' už se jedná o doplòkové nebo hlavní vytápìní, dosáhnete pomocí elektronických termostatù devireg, které reagují rychle a úèinnì. Široká øada termostatù pokrývá spolehlivì nároky jednotlivých typù instalací. Senzor je možné prodloužit použitím kabelu 0,75 mm² do 50 m, použitím kabelu 1,50 mm² do 200 m. C-C /vzdálenost v cm/. Termostaty Série Montáž Oblast Senzor A Senzor B Noèní pokles Barva Teplota série Venkovní na zeï V úrovni se zdí Na úrovni se zdí DIN lišta DIN lišta Venkovni, vodotìsný DIN lišta DIN lišta 5-35 C 5-50 C 5-50 C 5-30 C 5-45 C C 5-45 C 5-50 C C C C vestavêný pokojový vestavêný pokojový Venkovni Venkovni Vlhkostní 5 C 5 C 5 C 5 C 0-8 C Snìhovì bílá Šedá Snìhovì bílá Šedá Šedá Snìhovì bílá Šedá Šedá C C C Výbìr termostatù najdete v našem katalogu výrobkù! Senzory a doplòky - senzor 2,5, 6,0, a 10,0 m - Pokojový senzor - Venkovní senzor - Dálkové øízení devireg - Elektronické hodiny devitime Upevñovací pásy devifast 5 m a 25 m - Senzor vlhkosti pro pozemní a støešní instalace - Upevòovací svorky pro støešní systémy - Akustický poplašný systém deviguard 103

9 Poznámky

10 Plánek položení kabelu v místnosti

11 Záruka fy Ž: Zakoupili jste si systém deviheat, který Vaší domácnosti pøinese pohodlí a úspory. deviheat, pøedstavuje kompletní øešení vytápìní vyhøívacími kabely deviflex a vyhøívacími rohožemi devimat pøi použití termostatù devireg a instalaèní pásky devifast. Pokud však pøes veškerá oèekávání, budete mít s Vaším vytápìním problém, naše firma Ž, která má výrobní provozy v Dánsku, podléhá stejnì jako ostatní dodavatelé z Evropského spoleèenství pravidlùm o celkové zodpovìdnosti za dodané zboží podle smìrnice 85/374/CEE a pøíslušným národním zákonùm, což znamená, že: Ž poskytuje záruku u vyhøívacích kabelù deviflex a u vyhøívacích rohoží devimat na dobu 10 let a u všech ostatních výrobkù Ž na 2 roky pro pøípady vad materiálu a výrobních závad. Záruka se poskytuje za podmínky, že ZÁRUÈNÍ LIST na druhé stranì tohoto listu je øádnì vyplnìn podle návodu a že závada je firmou Ž nebo oprávnìným distributorem firmy Ž prozkoumána nebo je jim pøedložena. Záruka se poskytuje pod podmínkou, že Záruèní list je øádnì vyplìn podle pokynù, a porucha je zkontrolována a odsouhlasena autorizovaným distributorem fy Ž. Text Záruèního listu musí být napsán v místním úøedním jazyku a s názvem Vaší zeme v levém horním rohu Záruèního listu. Povinností firmy Ž bude provést opravu nebo dodat zákazníkovi nové zaøízení bezplatnì a bez jakýchkoliv dalších vedlejších poplatkù spojených s opravou vadného zaøízení. V pøípadì vadného termostatu devireg, poskytuje firma Ž svým zákazníkùm právo bezplatné opravy provedené pokud možno bezodkladnì. Záruka Ž nevztahuje na neodbornì provedené instalace, na chyby zpùsobené nevhodnými výrobky jiných dodavatelù, zneužití, poškození zpùsobené tøetí stranou nebo nesprávnou instalaci ani na žádné jiné následné škody. Pokud bude požadováno, aby firma Ž zkontrolovala nebo opravila vady zpùsobené nìkterou z tìchto pøíèin, bude nutné uhradit všechny náklady spojené s opravou. Následná záruka firmy Ž je podmínìna vyrovnáním veškerých závazkù vynaložených na odstranìní oprav nesplòujícich záruèní podminky. Firma Ž bude vždy èestnì, promptnì a vyèerpávajícím zpùsobem reagovat na veškeré dotazy a rozumné žádosti svých klientù. Tato záruka zohledòuje ruèení za výrobky podle legislativy platné pro prodej zboží v zemi odbytu. Ž

12 Jméno: Záruèní list Záruka fy Ž je poskytnuta: Telefon: Adresa: PSÈ: Prosím vyplñte! Platnost záruky Ž je podmínìna vyplnìním následujících údajù: Dodavatel kabeláže: Datum položení kabeláže: Elektrickou instalaci provedl: Datum instalace: Délka kabelu: Výkon (W): Skladové èíslo: Výrobní èíslo: Objednací èíslo: Použití: o beton o potrubí o rostlý terén o døevìná podlaha o žlaby a okapy o ostatní Razítko dodavatele: DE-VI s.r.o. Smetanovo nábøeží Bøeclav Czech Republic Tel.\ Fax: 0627 / Tel. Zázn: 0627 /