ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY, PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE IV. PRAVIDLA VNITŘNÍ EVALUACE A HODNOCENÍ MŠ V. DÍLČÍ PROJEKTY, PROGRAMY VI. PRACOVNÍ PLÁN ŠKOLY Pracovní řád školy Pracovní náplň pedagogických a nepedagogických pracovníků Plán motivace a vedení lidí, další vzdělávání Hospitační činnost ředitelky Plán pedagogických a pracovních porad Plán spolupráce Plán materiálního vybavení a oprav

2 I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Naše mateřská škola byla postavena v roce 1977 jako nová moderní budova panelového typu se dvěma velkými prostornými třídami ( 104 m2 ) a několika menšími třídami a kabinety. Součástí mateřské školy je i rozlehlá zahrada, velikou vymožeností je i velký prosklený altán, který umožňuje dětem pobyt venku i za méně příznivého počasí. Další součástí zahrady je dřevěný domeček s hravými koutky a hračkami, dvě pískoviště a dětský kolotoč. V letních měsících využíváme na zahradě mlžného tunelu, který poskytuje v horkých dnech přiměřené ovlažení dětí. Ve výchovně vzdělávacím programu naší mateřské školy se zaměřujeme zejména na zdravý pohybový rozvoj dětí. V dnešní přetechnizované době a při podmínkách, kdy většina dětí žije v panelových domech, které skýtají velmi malý prostor pro dětskou pohybovou aktivitu, nabízíme dětem velký prostor pro hru a rozvoj pohybových činností. Obě naše velké herny ( každá z nich má rozlohu 104 m2 ) jsme záměrně ponechali volné, nepřehlcené různým nábytkem a přepážkami, vzdušné a prosvětlené, doplněné čističkami vzduchu. Děti se tak mohou přirozeně pohybově vyžít, proběhnout, zaskotačit, můžeme hrát různé pohybové hry s celou skupinou, umožní nám i pravidelné návštěvy velkého loutkového divadla a různých kulturních vystoupení. V jedné z menších místností jsme vytvořili stabilní Centrum pro relaxaci dětí, kde je umístěn relaxační bazén s míčky, houpací síť a další různé relaxační pomůcky. Zachovali jsme však zároveň prostor s klasickými stolečky a židličkami, aby si tak děti mohly postupně zvykat na režim základní školy a soustředit se na práci v sedě. Velké prostory tříd umožňují dětem rozvíjet vlastní fantazii při vytváření hrových koutků a center činností podle vlastního přání, pomocí velkých Polykarpovovývh stavebnic a velkého LEGA ( velikosti skutečné cihly ). Dětem je umožněno, aby si samy podle vlastní potřeby vytvářely prostor pro své soukromí při hře. Velikou vymožeností je i velký prosklený altán na zahradě školy, který umožňuje dětem pobyt venku i za méně příznivého počasí, např. při dešti. Altán má kapacitu 50 dětí najednou. V létě využíváme k otužování dětí mlžný tunel na zahradě, který jemnou vodní clonou osvěží v parných dnech dětská tělíčka. Neopomínáme různá ozdravná opatření jako je pitný režim, zařazování prvků jogy, hry na flétnu a pěvecký soubor pro rozvoj správné dechové aktivity dětí, předplavecký výcvik. Nabízíme i spolupráci s logopedem, pediatrem, psychologem a seznamování dětí s anglickým jazykem. Nedílnou součástí je využívání prvků zdravé výživy a zajištění dostatečného množství ovoce a zeleniny pro děti. Naše mateřská škola je velmi pěkně a moderně vybavená díky Městskému úřadu, který vynakládá na provoz nemalé finanční prostředky. Výborná je i spolupráce s rodiči dětí, bez které by naše úsilí bylo marné. Po zrušení jeslí ve městě přijímáme do kolektivu i děti mladší od 2 let věku a máme velmi dobré zkušenosti se začleněním těchto dětí do kolektivu. Přirozenou nápodobou starších dětí a jejich vzájemnou pomocí jsou děti klidné a spokojené a neteskní po rodičích. Uvědomujeme si dobře, že zdravý pohybový rozvoj dětí je nezbytně nutný ke správnému zrání nervové soustavy a posilování celého organismu dětí. Zpětnou kontrolou je nám i relativně malá nemocnost dětí. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání s názvem Rok v MŠ. Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší

3 školy ( zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, plavecké kurzy, výlety apod. ). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Nejcennější odměnou jsou nám rozzářené oči dětí a jejich radostná nálada po celý den. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je několikaletá spolupráce s okolními ZŠ, MŠ, se specialisty logopedem, pediatrem, psychologem apod. Jako novou věc bychom chtěli v letošním roce navázat spolupráci s mateřskou školou na Slovensku a obohatit svoji práci o jejich nové poznatky a zkušenosti. Dlouhodobé záměry školy : 1. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, zavádění projektového a problémového učení, experimentů, řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě, vzdělávání na základě interakce s okolím a vlastní zkušenosti. 2. Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, vytváření zdravých životních návyků a postojů. 3. Vést děti ke zdravému životnímu stylu zavést aktivní pitný režim, flexibilitu režimu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci, dostatek volného pohybu v interiéru MŠ i venku, přirozený vzor pedagogů podle zásad zdravého životního stylu, vytváření zdravých životních návyků a postojů. 4. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb, příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry, podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, vést k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, zároveň však zodpovídat za to, jak se rozhodne a co udělá.

4 Krátkodobé cíle : Vzdělávání dětí na základě interakce s okolím a vlastní zkušeností Prostředky Zodpovědnost Termín vytvoření hrových koutků vyhovujících nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem obnova a doplnění vybavení hračkami, pomůckami a doplňky úprava prostředí, přístupnost hraček a doplňků dětem ( volný přístup ke knihám ) maximální využití prostor zahrady k rozmanitým pohybovým a dalším aktivitám vytvoření podmínek pro samostatné pokusy a experimentování dětí ( koutky živé a neživé přírody ) spoluúčast rodičů a dětí na předškolním vzdělávání na základě partnerství umožnění samostatné práce dětí s podněty a informacemi práce s počítačem postupné vytváření smíšených věkových podle potřeby skupin plánování činností vycházejících z potřeb a přání dětí flexibilita denního řádu, tvořivá improvizace denního programu dětí, vhodná motivace rozvíjení zájmů a nadání dětí v zájmových kroužcích účast pedagogů na vzdělávacích akcích dle plánu vzdělávacích akcí zaměřených na plánovací a evaluační činnost a individuálním studiem

5 Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky Prostředky Zodpovědnost Termín využívání relaxační místnosti k pohybovým a relaxačním aktivitám dětí dovybavení tělovýchovným a relaxačním materiálem využívání zahrady, hřiště, pobytů venku, předplavecký výcvik prodlužování pobytu venku, zajištění spontánních pohybových aktivit nákup speciálních pomůcek pro rozvoj jemné motoriky dle rozpočtu dovybavení nástroji, náčiním, materiálem pro rozvoj jemné dle motoriky rozpočtu zařazování kompenzačních cvičení ( zdravotní cvičení, cvičení dechová a relaxační, cvičení jógová ) zajištění samostatnosti dětí při pohybových činnostech a pracovních úkonech Znalost tělesných a smyslových předpokladů a osobních zdravotních problémů dětí zavedení hodnotících listů pozornost zdravotnímu stavu spolupráce s pediatrem a PPP rozvíjení koordinace hrubé motoriky ( různé formy lokomoce ) i jemné motoriky, zpřesňování senzomotorické koordinace ( grafomotorika ) pomocí pohybových dovedností Cvičení rozlišovacích schopností všech smyslů

6 Flexibilitu režimu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci Prostředky Zodpovědnost Termín optimální denní režim pravidelné střídání činnosti a odpočinku, dostatečná délka spánku, vhodně řešená odpolední siesta dostatek pohybu maximální možnost pro spontánní pohybovou aktivitu dětí ve vyhovujícím prostředí vyhovující činnosti dětí posilování zdraví, rozvíjení individuálních tělesných schopností ( kompenzační cvičení, relaxační cvičení ) Pohoda prostředí vyhovující stavebně technické řešení, dispoziční řešení, materiální vybavení, mikroklima, světelná a akustická pohoda zajištění vyhovujících hygienických podmínek v MŠ provozní čistota, úklid poučený přístup k alternativním způsobům výživy, využití jejich prvků ve výživě respektování individuálních zdravotních hledisek a potřeb jednotlivých dětí optimální časové rozvržení příjmu denních jídel z hlediska potřeb dětí zajištění dostatečného příjmu tekutin během dne jejich vhodnou nabídkou vytvoření podmínek pro dietní stravování dětí, které je potřebují sladit potřebu svobody dětí a řádu

7 Podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině Prostředky Zodpovědnost Termín zajištění úzké spolupráce s rodinou při stanovení individuálních potřeb dětí vytvoření místa pro samotu a intimitu dětí vytvoření koutku ( výstavky ) pro uchovávání produktů hry úzká spolupráce rodiny a školy při vytváření zdravých výživových a stravovacích návyků přijetí dítěte v jeho identitě a úcta k jeho osobě vytváření kladného vztahu k vlastní osobě i k druhým ( komunikační hry, tvořivá dramatika ) pozornost a respekt k vývojovým a individuálním předpokladům dítěte ( východiskem správná hodnotící činnost učitelek hodnotící listy ) zavedení prožitkového učení - spontaneita - objevnost - komunikativnost - celostnost - prostor pro aktivitu a tvořivost - manipulace, experimentování, hra - bezpečné a vstřícné prostředí sociální i věcné zlepšení mezilidských vztahů u všech skupin, které tvoří společenství zkvalitnění vztahu učitelky k dětem na základě rovnosti obou otevřít se vnějšímu sociálnímu prostředí, zvláště rodičům a širšímu společenství obce, navazovat s nimi kontakty, jichž se účastní především děti zkvalitnění adaptačního období u dětí, vytváření smíšených věkových skupin seznámení rodičů s kurikulem školy účast rodičů při různých činnostech školy společné aktivity nejrůznějšího zaměření, přípravy společných zábav a slavností ( viz.rp školy ) pozitivní vzory chování prostor pro ekohry a poznávání ekosystémů prostor pro pracovní činnosti prohlubování spolupráce s Mateřskou školou v Glucholazech dle plánu školy

8 Popis a formy vzdělávání. Vzdělávání je v naší MŠ uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou za dodržení vyváženého poměru spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Vše je založeno na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které vedou zdarma učitelky naší MŠ a pracovnice DDM. U dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit ( např. předplavecký výcvik, výlety, společné akce rodičů a dětí apod., viz. RP ).

9 II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN ROK V MŠ PODZIM POPRVÉ VE ŠKOLCE adaptace na MŠ, seznamování s kamarády, seznamování s kamarády, seznamování s prostředím MŠ, základní pravidla chování, seznámení s režimem dne, hry a sport dětí MOJE RODINA význam a struktura rodiny, citové vazby, funkce jednotlivých členů rodiny, jména členů rodiny, rozdíl mezi mužem a ženou, dospělými a dětmi, vývoj člověka a změny, hodnota lidské práce, péče rodičů, role dítěte v rodině, pozitivní vztah k místu a prostředí kde žije VĚCI KOLEM MĚ věci denní potřeby, encyklopedie, doprava, dopravní značky, hračky, knihy, hry, hygienické pomůcky BARVY JESENĚ barvy, tvary, velikost, srovnávání DARY PODZIMU ovoce a zelenina, plody, příroda a její změny, jižní ovoce, zpracování ovoce a zeleniny, nářadí a nástroje ZIMA JARO PROMĚNY POČASÍ charakteristika, vliv počasí na přírodu, den a noc, slunce, Kalendář přírody, přiměřená časová orientace CO SI OBLÉKÁME oděv, obuv, účel a vlastnosti, souvislost s počasím, zdraví, otužování, osobní hygiena, u lékaře, nebezpečné vlivy prostředí ZVÍŘATA V ZIMĚ zvířata volně žijící, chování v přírodě, ochrana přírody, kde zvířata bydlí, poznávání ekosystémů POHÁDKOVÁ ZIMA A VÁNOCE lidová slovesnost, svátky, tradice PRVNÍ POSLOVÉ JARA květiny, stromy, keře, okrasné rostliny MLÁĎATA domácí zvířata a mláďata, život na vesnici, výrobky ze surovin od užitkových zvířat, co se vyrábí z mléka JARO A SVÁTKY V MŠ Den matek, probouzení přírody, Velikonoce KDO CO DĚLÁ povolání, denní činnosti CO TO JÍM zdravá životospráva, jídlo a příprava, co škodí zdraví, pojem závislost LÉTO LETNÍ LOUKA A POLE luční rostliny, práce na poli, zemědělská technika, Polní plodiny a výrobky z nich LES život v lese, stromy, keře, houby a rostliny, vztah k přírodě, příroda živá a neživá, ochrana přírody, význam stromů pro člověka VODA A JEJÍ PROMĚNY význam vody, skupenství, podoby vody, působení na člověka

10 Průběžné vzdělávací cíle : rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti ) rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů Činnosti a příležitosti vedoucí k průběžným vzdělávacím cílům : sebeobslužné činnosti situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu sympatizující a přijímací prostředí, vstřícná a citlivá komunikace činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující ( umožňující ) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání cvičení organizačních schopností hry na téma rodiny a přátelství sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování ( vstřícná komunikace, ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí ) sociální a interaktivní hry společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému podpora dětských přátelství hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi kulturní, kultivované a sociálně pohodové prostředí každodenní pozitivní vzory chování příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí příležitost poznávat hodnotu věcí i lidské práce

11 příležitosti uvědomovat si, že ne všichni lidé se chovají správně, že se mohou chovat neočekávaně, nevkusně i hrubě a ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, poučení, jak se v takovém případě chovat a jak se chránit příležitost podílet se na vymezení společných hodnot a jasných, smysluplných a co do počtu přiměřených pravidel soužití ve třídě přípravy společných zábav a slavností ( zvyky, tradice, oslavy, sportovní akce, kulturní programy ap. )