Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004"

Transkript

1 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel IPSC a bezpenostních návyk pi stelb, které jsou nezbytné, pro bezpené absolvování soutží IPSC Bezpenostní zkouška je vyžadována pro úast na soutžích poádaných APS R pro úrove Level II a vyšší. Nápl BZ 1.3. ást I. - teoretická ást Teoretickou ást BZ tvoí test znalostí pravidel IPSC Test obsahuje otázky z pravidel IPSC, které se týkají bezpenosti a dalších znalostí nezbytných pro úastníka soutží poádaných APS R Test je veejný a je souástí tohoto dokumentu ást II. praktická ást bez stelby Tuto praktickou ást tvoí reakce uchazee na povely rozhodího bez ostré stelby Uchaze za použití zbran a vybavení, které bude pi soutžích IPSC používat (opasek, pouzdro, zásobníky atd.) pedvádí reakce na povely rozhodího. ást II. Se provádí bez steliva ást III. praktická ást s ostrou stelbou. Tuto praktickou ást tvoí reakce uchazee na povely pi ostré stelb na stelnici Uchaze za použití zbran, steliva a vybavení, které bude pi soutžích používat (opasek, pouzdro, zásobníky atd.) reaguje na povely a absolvuje stelecká cviení IPSC ást III. Se provádí na stelnici za dodržování všech pravidel IPSC Stelecké cviení pro ást III. Se skládá ze tí (3) papírových ter IPSC (klasických nebo metrických) umístných ve výšce pibližn 1,5 m nad zemí s vodorovnou rozteí cca 1m mezi teri a z šesti kovových ter Stelecké cviení pro ást III. Je hodnoceno jako Virginia s pevným potem ran Vzdálenosti pro stelbu jsou 6, 12, 18 a 25 m Podrobný popis prbh, vzdáleností a procedur je pro ást III. je v píloze.

2 Prbh BZ BZ mže provést pouze rozhodí (RO), který byl schválen prezidiem APS R na návrh CNROI Seznam RO s oprávnním k provádní BZ je i s kontakty k dispozici u sekretáe APS R nebo u prezidenta CNROI Termín a místo a poplatek za BZ stanoví RO po vzájemné dohod s uchazeem Poplatek na krytí výdaj s BZ na stran RO je stanoven maximáln na 100 K a vybírá se ped zahájením vlastní BZ. RO mže tento poplatek snížit a nebo úpln prominout. V poplatku není zahrnuta munice, píp. pjení zbraní a cestovní náhrady BZ probíhá v následujícím poadí: - ást I. - Test - vyhodnocení testu a seznámení se správnými odpovmi - ást II. praktická manipulace se zbraní - ást III. stelecké cviení - celkové vyhodnocení BZ - potvrzení BZ Potvrzení o úspšném absolvování BZ se potvrzují do Klasifikaního prkazu sportovce na druhé stran dole V pípad neúspchu lze BZ opakovat bez omezení CNROI vede evidenci len APS R, kteí splnily podmínky BZ. A poskytuje je poadatelm soutží Level II a vyšších BZ Platí ti 3 roky od data složení za pedpokladu, že držitel BZ neperuší lenství v APS R. Je li v daném roce kdy koní BZ její držitel zárove držitelem platné VT prodlužuje se její platnost automaticky o další ti roky. Evidence BZ RO oprávnný provádt BZ odesílá seznam úspšných absolvent BZ CNROI, která vede jejich evidenci Do seznamu se uvádí Jméno, píjmení a íslo l. prkazu. Závrená ustanovení BZ bude vyžadována pro soutže Level II a vyšší od Tento pedpis vstupuje v platnost dnem schválení prezidiem CNROI Schválilo Prezidium CNROI dne: Jií Šerý. prezident CNROI

3 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) ást I. - TEST Úvod: Tento test je teoretickou ástí BZ APS R. Odpovdi nepište do zadání, ale na zvláštní papír. Otázku, na kterou odpovídáte oznate píslušným íslem a písmenem. Pište prosím iteln. Odpovídejte strun a jasn tento test není slohovým cviením. Budete li mít v prbhu testu njaké problémy s nejasností otázky zeptejte se zkoušejícího RO. 1) POVELY NA STELNICI - 10 bod za každou otázku max. 100 bod Popište vaši innost po následujících povelech. Pi odpovdích strun a jasn popište základní bezpenostní požadavky pro smr ústí zbran, polohu pojistek a ukazováku vaší silné ruky: a) LOAD AND MAKE READY b) ARE YOU READY c) STANDBYE d) Startovní signál e) IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR f).if CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER g) IF CLEAR, FIRE THE ACTION, OPEN THE ACTION h) RANGE IS CLEAR i) HAND CROSS j) STOP 2) BEZPENOST - 5 bod za každou otázku max. 90 bod Odpovzte na následující otázky: a) Jakým zpsobem a kde mžete manipulovat se zbraní? b) Jakým zpsobem a kde mžete manipulovat se stelivem? c) Jak nosíte zbra na stelnici? d) Jaké jsou zakázané úpravy zbran? e) Jaké stelivo není povoleno pro soutže IPSC? f) Co je nebezpené stelivo ve smyslu pravidel IPSC? g) Pi jakých úkonech je váš prst viditeln mimo luík zbran? h) Co je náhodný výstel a v jakém pípad za nj nebudete diskvalifikováni? i) Která ást tla stelce smí být ped zbraní? j) Jaká je bezpená vzdálenost pro stelbu na kovové tere? k) Co bude následovat vypadne li vám zbra z pouzdra v prbhu stelecké situace? l) Co bude následovat vypadne li vám zbra z pouzdra mimo steleckou situaci? m) Mžete zvednout náboj,zásobník nebo rychlonabíje, který vám v prbhu stelecké situace upadne na zem? Pokud ano tak jakým zpsobem? n) Mžete odložit zbra v prbhu stelecké situace? Pokud ano tak za jakých podmínek. o) Jak jsou na stelecké situaci definovány bezpené úhly?

4 p) Je povoleno uložit zbra zpt do pouzdra? Pokud ano tak za jakých podmínek? q) Je v bezpené zón povolena manipulace s cviným (školním) stelivem? r) Jste povinni pi soutžích IPSC používat ochranu zraku a sluchu? 3) TECHNICKÁ USTANOVENÍ PRAVIDEL IPSC 3 body za každou otázku max. 18 bod a) Jaké jsou požadavky na bezpené pouzdro IPSC? b) Kolik náboj se vybírá pro test na chronograf? Jak bude s náboji naloženo? c) Je povoleno aby jste si jako závodník upravil povrch stelnice? d) Jak nahlíží pravidla IPSC na pekážky a zástny z hlediska jejich prstelnosti? e) Mže se závodník ped startem dotýkat zbran? 4) OSTATNÍ 3 body za každou otázku max. 27 bod a) Kolik asu od sporné události máte na podání protestu? b) Je pípustná diskvalifikace za nesportovní chování? c) Je pi soutžích povoleno požívání alkoholu a drog? d) Mžete v závod zmnit zbra? Pokud ano za jakých podmínek? e) Mžete v prbhu závodu nosit více než jednu (1) zbra? f) Co udláte v pípad kdy si již nepejete dále pokraovat ve stelb na stelecké situaci? g) Na jakou vzdálenost se smíte piblížit k teri pi hodnocení? h) Smíte se tere dotknout? Pokud ano tak kdy? i) Jste povinni pekontrolovat své hodnocení? Jak? Celkem 235 bod pro úspšné absolvování 80 % = 188 bod

5 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) ást II. - praktická ást bez stelby V následující ástí BZ budete reagovat na povely RO tak jako na skutené soutži. Pro tuto ást je požadováno veškeré vybavení a to vetn ochrany zraku a sluchu. Do zásobník nenabíjejte žádné náboje. Reakce na povely: LOAD AND MAKE READY ARE YOU READY STANDBYE Startovní signál IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR IF CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER IF CLEAR, FIRE THE ACTION, OPEN THE ACTION RANGE IS CLEAR HAND CROSS STOP Bezpenostní zkouška APS R (BZ) ást III. - praktická ást s ostrou stelbou Typ stelecké situace: Klasifikaní cviení BZ Systém hodnocení: Virginia Poet ran: 66 z toho 12 ran - hromadná stela, 12 ran puškový náboj Poet prbh 10 Tere: 3 IPSC (Metrické nebo Classic) výška asi 1,5 m rozte 1 m 6 kovových ter (3x PP, 3x deska) Vzdálenosti: 10, 15 a 25 m Po tetím prbhu se vyhodnocují tere. Pro úspšné absolvování ásti II a III musí být všechny požadované úkoly splnny bezpen. Draz je kladen zejména na prsty viditeln mimo luík zbran, dodržování stanovených bezpených úhl, reakce na povely atd. Pro úspšné absolvování musí být minimáln 80 % zásah v terích. as se nezaznamenává.

6 Popis prbh stelby: Prbh.: Vzdálenost 1 10 m m m m m m m m m m 6 Poet ran celkem 66 Poet ran v prbhu Popis prbhu, startovní pozice atd. elem k term ve vzd. 10 m, zbra (pistole, revolver) ve stavu pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po dvou ranách do každého tere, libovoln elem k term ve vzd. 10 m, zbra ve stavu pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po jedné rán do každého tere pouze silnou rukou, zmna držení slabá ruka, po jedné rán do každého tere pouze slabou rukou Zády k term, zbra ve stavu pohotovosti dle pravidel, prázdná nábojová komora, po st. signálu po dvou ranách do každého tere, povinné pebití a po dvou ranách do každého tere elem k term ve vzd. 15 m, zbra ve stavu pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po jedné rán do každého tere, pesun na vzdálenost 10m a po jedné rán do každého tere elem k term ve vzd. 10 m, zbra ve stavu pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po jedné rán do každého tere, pesun na vzdálenost 15m a po jedné rán do každého tere elem k term, zbra ve stavu pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po jedné rán do každého tere ze stoje, zmna polohy do kleku a po jedné rán do každého tere z klee elem k term ve vzd. 15 m, zbra (puška) ve stavu pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po dvou ranách do každého tere, pesun na vzdálenost 25 m a po dvou ranách do každého tere elem k term ve vzd. 25 m, zbra (puška) ve stavu pohotovosti dle pravidel, po st. signálu po jedné rán do každého tere ze stoje, zmna polohy do lehu a po jedné rán do každého tere z leže elem k term ve vzd. 25 m, zbra (brokovnice) ve stavu pohotovosti dle pravidel, zásobník plný, po st. signálu po jedné rán na 3 kovy, pesun na vzdálenost 15m a po jedné rán na další 3 kovy, pi pesunu povinné dobití. Po skonení stelec vybije zbylé náboje ze zásobníku. elem k term ve vzd. 15 m, zbra (brokovnice) nenabitá prázdná, po st. signálu stelec nabíjí po jedné rán a postupn stílí na každý kov, v libovolném poadí.