Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace: CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Zadavatel: KASKO spol. s r.o. Slavkov Horní Nmí IO: DI: CZ Zastoupená: Ing. Antonínem Kadlkem, generálním editelem Kontaktní údaje: Kontaktní osoba: Ing. Iveta Kadlková tel.: fax: Vypracoval: Ing. Iveta Kadlková Schválil: Ing. Antonín Kadlek Dne: Dne: podpis podpis Zadávací dokumentace 1

2 1. Obsah 1. Obsah Úvodní informace Základní charakteristika projektu Identifikace projektu Popis projektu Vymezení pedmtu zakázky Finanní ízení Projektové ízení Štíhlá výroba Manažerské dovednosti Jazykové vzdlávání Doba a místo plnní zakázky Doba plnní zakázky Místo plnní zakázky Kvalifikace uchaze Základní kvalifikaní kritéria Profesní kvalifikaní kritéria Další kvalifikaní kritéria Prokazování finanní a ekonomické zpsobilosti Prokazování technické zpsobilosti Zpsob zpracování nabídkové ceny Platební podmínky Smluvní podmínky Pokyny pro zpracování nabídky Kritéria hodnocení nabídek Variantní ešení Poskytnutí zadávací dokumentace Dotazy k zadávací dokumentaci Lhta pro podání nabídek Další zadávací podmínky...14 Zadávací dokumentace 2

3 2. Úvodní informace Název zakázky Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace veejné zakázky Zadavatel CZ.1.04/1.1.02/ KASKO spol. s r.o. I DI Sídlo Osoba oprávnná jednat za zadavatele Kontaktní osoba Kontaktní adresa CZ Slavkov 82, Horní Nmí Ing. Antonín Kadlek, generální editel Ing. Iveta Kadlková Slavkov 82, Horní Nmí Kontaktní telefon Kontaktní Zadávací dokumentace 3

4 3. Základní charakteristika projektu 3.1. Identifikace projektu Operaní program: Lidské zdroje a zamstnanost Prioritní osa: 1 Adaptabilita Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zamstnanc a konkurenceschopnosti podnik Název projektu: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Registraní íslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/ Datum zahájení realizace projektu: Datum ukonení realizace projektu: Popis projektu Spolenosti KASKO spol. s r.o. a KASKO Formy spol. s r.o. se zabývají vývojem, výrobou, montáží a prodejem plastových a strojírenských výrobk zejména pro automobilový prmysl. Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci zamstnanc v oblasti finanního a projektového ízení, manažerských a strategických dovedností, technických znalostí a dovedností, jazykových kompetencí a implementace vybraných nástroj prmyslového inženýrství do praxe. Klíové aktivity projektu jsou ureny pro cílové skupiny: top management (generální editel, jednatel, vedoucí ekonomicko-personálního úseku, vedoucí výrobního úseku, vedoucí nákupu, vedoucí jakosti a enviromentu, vedoucí prodeje a logistiky, technický editel) stední management (vedoucí nástrojárny, vedoucí TPV, vedoucí technologického útvaru, manažei nových projekt, asistentky editel, vedoucí tech. kontroly, manažer kvality, personální referentka, vedoucí konstrukce a vývoje, misti, referenti nákupu a prodeje výrobní a technití zamstnanci. Do projektu je zapojeno celkem 55 zamstnanc spoleností KASKO spol. s r.o. a KASKO Formy spol. s r.o., což pedstavuje 303 úastník kurz. Zadávací dokumentace 4

5 4. Vymezení pedmtu zakázky Cílovou skupinu vzdlávacích kurz tvoí zamstnanci spolenosti KASKO spol. s r.o. a partnera KASKO-Formy spol. s r.o Finanní ízení Finanní a hodnotové toky v podniku Ureno pro: manažery spoleností, kteí mají pímý vliv na finanní ízení s ekonomickým nebo manažerským vzdláním Rozsah: 1 školicí den Poet skupin / úastník: 1 / 8 ízení náklad a výkonnosti Ureno pro: manažery spoleností, kteí mají pímý vliv na finanní ízení s ekonomickým nebo manažerským vzdláním Rozsah: 1 školicí den Poet skupin / úastník: 1 / 10 Finanní ízení pro nefinanní manažery Ureno pro: manažery spoleností, kteí nemají pímý vliv na finanní ízení a nemají klasické ekonomické vzdlání Rozsah: 1 školicí den Poet skupin / úastník: 1 / Projektové ízení Plánování a realizace projektu Ureno pro: projektové manažery a zamstnance, kteí se podílí na píprav a realizaci projekt Poet skupin / úastník: 1 / 10 Úspšné uzavení projektu Ureno pro: projektové manažery a zamstnance, kteí se podílí na píprav a realizaci projekt Poet skupin / úastník: 1 / Štíhlá výroba Metoda 5S Poet skupin / úastník: 1 / 13 Vizuální ízení Zadávací dokumentace 5

6 Poet skupin / úastník: 1 / 9 Metoda rychlé zmny Poet skupin / úastník: 1 / 13 Lean Layout Poet skupin / úastník: 1 / 11 Metoda TPM Totáln produktivní údržba Poet skupin / úastník: 1 / 11 Mapování toku hodnot (VSM) Poet skupin / úastník: 1 / 11 Kaizen Poet skupin / úastník: 1 / 13 Celková efektivita zaízení Rozsah: 2 x 2 školicí dny Poet skupin / úastník: 2 / 11, Manažerské dovednosti Motivace, vedení a kontrola pracovník Ureno pro: top a stední management spoleností Rozsah: 2 x 2 školicí dny Poet skupin / úastník: 2 / 8, 8 Komunikaní dovednosti Ureno pro: top a stední management spoleností Rozsah: 2 x 2 školicí dny Poet skupin / úastník: 2 / 8, 11 Efektivní zvládání nároných situací Ureno pro: top a stední management spoleností Poet skupin / úastník: 1 / 12 Podniková strategie Ureno pro: top a stední management spoleností Zadávací dokumentace 6

7 Poet skupin / úastník: 1 / 10 Management zmn Ureno pro: top a stední management spoleností Poet skupin / úastník: 1 / Jazykové vzdlávání Nmecký jazyk Ureno pro: top a stední management spoleností, výrobní a technití zamstnanci Rozsah: 90 x 2 vyuovací hodiny týdn / skupina Poet skupin / úastník: 2 / 7, 7 Zamstnanci spolenosti KASKO spol. s r.o. a partnera KASKO-Formy spol. s r.o. absolvují v rámci této zakázky celkem 39 školicích dn a 360 hod jazykových kurz. 5. Doba a místo plnní zakázky 5.1. Doba plnní zakázky Realizace zakázky zane v íjnu 2009 a bude ukonena v dubnu Místo plnní zakázky Tréninkov vzdlávací moduly budou realizovány ve vhodných školicích prostorách vybraných zaízení se stravovacími a ubytovacími kapacitami ve Zlínském kraji nebo pímo v sídle zadavatele. 6. Kvalifikace uchaze Uchaze je povinen prokázat v nabídce splnní níže uvedené kvalifikace Základní kvalifikaní kritéria Základní kvalifikaní kritéria spluje uchaze: a) který doloží originál estného prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt uchazee; b) který doloží originál estného prohlášení o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní nebo na sociální zabezpeení a na píspvku na Zadávací dokumentace 7

8 státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt uchazee; c) který doloží estné prohlášení o tom, že nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného inu, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, vedoucí organizaní složky zahraniní právnické osoby nebo statutárním orgánem povený zástupce. Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad uchazee nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn Profesní kvalifikaní kritéria Profesní kvalifikaní kritéria spluje uchaze: a) který doloží originál i úedn ovenou kopii výpisu z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) který doloží originál i úedn ovenou kopii dokladu o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu zakázky, zejména dokladu prokazujícího píslušné živnostenské oprávnní i licenci; c) který doloží originál estného prohlášení o tom, že spluje minimální délku psobení a realizace vzdlávacích aktivit na trhu v R, která musí init alespo 5 let. Tuto skutenost uchaze souasn doloží dokladem prokazujícím píslušné živnostenské oprávnní i licenci (tímto dokladem mže být originál i úedn ovená kopie výpisu ze živnostenského rejstíku nebo originál i úedn ovená kopie živnostenského listu). Doklady prokazující splnní profesních kvalifikaních pedpoklad uchazee nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn Další kvalifikaní kritéria Prokazování finanní a ekonomické zpsobilosti Finanní a ekonomickou zpsobilost prokazuje uchaze výkazem celkového obratu uchazee za pedcházející 3 úetní období, z nhož vyplývá, že výše obratu dosaženého za poskytnuté služby inila 5, ,- K za každý jednotlivý rok. Uchaze mže nahradit prokázání požadované finanní a ekonomické zpsobilosti originálem estného prohlášení Prokazování technické zpsobilosti Technickou zpsobilost prokazuje uchaze: a) osvdením o vzdlání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovdné za poskytnutí služeb Zadávací dokumentace 8

9 b) seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech, ádov s uvedením rozsahu, doby plnní, c) pehledem o technickém vybavení, kterým bude uchaze disponovat pi poskytování služeb. Technickou zpsobilost podle bodu a) prokazuje uchaze kopií osvdení o vzdlání a profesním životopisem. Technickou zpsobilost podle bodu b) prokazuje uchaze doložením pehledu realizovaných zakázek obdobného rozsahu a charakteru, který bude tvoit samostatnou pílohu - Pehled významných služeb. Zakázky obdobného rozsahu a charakteru jsou zakázky v oblasti vzdlávání o celkovém finanním objemu min ,- K za každou jednotlivou zakázku. Ke splnní kvalifikace doloží uchaze alespo 3 takové zakázky. Seznam bude podepsán statutárním orgánem uchazee. Technickou zpsobilost podle bodu c) prokazuje uchaze doložením pehledu technického vybavení, který bude tvoit samostatnou pílohu - Pehled technického vybavení. Uchaze pedkládá informace o kvalifikaci, vetn požadovaných doklad, ve lht pro podávání nabídek. 7. Zpsob zpracování nabídkové ceny V nabídkové cen musí být uvedena cena za pedmt plnní bez DPH a s DPH. Nabídková cena musí být uvedena v eské mn (K). Nabídková cena bude definována jako nejvýše pípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci pedmtu zakázky. Nejvýše pípustná nabídková cena za pedmt plnní byla stanovena na ástku 1, ,- K bez DPH. Cena zahrnuje pípravu lektora, pípravu studijních materiál, provedení kurz, poskytnutí zptné vazby úastníkm vzdlávacích kurz a manažerm spolenosti, cestovné, ubytování a stravování lektora a organizátora vzdlávacích kurz. Nabídková cena bez DPH a s DPH musí být zpracována v detailu na jednotlivé kurzy uvedené v pedmtu zakázky a souasn musí být uvedena cena celkem. Nabídková cena musí být platná do konce realizace zakázky. V prbhu realizace nesmí dojít k jejímu pekroení krom pípadu, kdy v prbhu plnní dojde ke zmn sazby dan z pidané hodnoty i jiných legislativních i technických pedpis a norem. 8. Platební podmínky Zadavatel se zavazuje uhradit cenu na základ dílích faktur vystavených vítzným uchazeem. Souástí faktur budou též kopie prezenních listin. Splatnost faktur bude minimáln 30 dn od data jejich vystavení. Zadávací dokumentace 9

10 9. Smluvní podmínky 1. Povinnost oznámit nejasnosti v zadávací dokumentaci a) Obsahuje-li zadávací dokumentace podle názoru zájemce jakékoliv nejasnosti, musí zadavatele neprodlen ped odevzdáním nabídky o této skutenosti písemn informovat a upozornit jej na ni (k tomu je možno použít fax i ). b) Pokud zájemce v zadávací dokumentaci odhalí nejasnosti nebo pokud by je na základ své odborné kvalifikace býval musel odhalit, a pesto opomene o jejich nalezení neprodlen a ped podáním nabídky vyrozumt zadavatele, nemže v následném prbhu zadávacího ízení a realizace smlouvy vznést námitky poukazující na tyto nejasnosti. 2. Požadavky na nabídky a) Každý uchaze mže pedložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky i úast na více než jedné z podaných nabídek (nap. jakožto len sdružení uchaze nebo jako subdodavatel) je nepípustná a vede k vyazení všech nabídek, jež uchaze podal a/nebo na nichž se podílel. b) Nabídka a všechny její ásti musí být vyhotoveny v eském jazyce. Nabídky, které nebudou vetn všech svých ástí vypracovány v eském jazyce, budou z ízení vyazeny. c) Úplná nabídka musí být zadavateli doruena nejpozdji v okamžiku vypršení lhty pro podání nabídek. Nabídka musí obsahovat ceny a prohlášení a údaje vyžadované v zadávací dokumentaci. Ukázky a vzorky musí být odevzdány spolu s nabídkou a oznaeny tak, aby byla patrná jejich píslušnost k nabídce. d) Nabídka musí být jednoznaná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za poetní nesrovnalosti a vzájemn si odporující údaje je zodpovdný uchaze. Nabídky s výraznými poetními chybami nebo s odporujícími si údaji mohou být z ízení vyazeny. e) Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí být ceny uvádny v eských korunách (K). Nabídky s cenami uvádnými v jiné mn mohou být z ízení vyazeny. Ceny (jednotkové ceny, paušální ceny, hodinové sazby, zútovací sazby apod.) je teba uvádt bez dan z pidané hodnoty. f) Pokud uchaze v nabídce nabízí poskytnutí bezpodmínených slev, je teba je uvést na píslušném míst v prvodním list nabídky. Nebudou-li bezpodmínené slevy uvedeny na píslušném míst v prvodním list nabídky, nebudou pi hodnocení nabídek zohlednny. Slevy vázané na splnní uritých podmínek (nap. podmínek ohledn platební lhty, slevy vyluující i znemožující dodatky) se pi hodnocení taktéž nezohledují. Totéž platí pro slevy ve výši urité ástky (paušální slevy), s výjimkou pípad, kdy je paušální sleva nabízena na paušální ástku. Pislíbené slevy, které pi hodnocení nebudou zohlednny, zstávají nadále souástí nabídky a pi udlení zakázky budou pevzaty do smlouvy, tak aby jich zadavatel mohl náležit využít. g) Všechny údaje uvádné zadavatelem musejí být zapsány permanentním zpsobem. Údaje zanesené do nabídky jiným než permanentním zpsobem nesmjí být hodnoceny. Nabídky obsahující údaje zapsané nepermanentním zpsobem mohou být z ízení vyloueny. Zadávací dokumentace 10

11 h) Nabídku je na míst vyhrazeném k tomuto úelu v prvodním list nabídky nutné právn závazným zpsobem podepsat. Nabídky, které nebudou na tomto míst právn závazným zpsobem podepsány, budou z ízení vyloueny. i) Elektronické podání nabídky není možné. 3. Sdružení uchaze a) Sdružení uchaze musí spolu s nabídkou odevzdat též prohlášení podepsané všemi leny daného sdružení, v nmž budou deklarovat, že po pípadném pidlení zakázky spojí své síly za úelem její realizace, budou uvedeni všichni lenové sdružení a bude oznaen zástupce zmocnný pro realizaci smlouvy, bude uvedeno, že zmocnný zástupce je vi zadavateli oprávnn podnikat jménem len sdružení právn závazné kroky, bude uvedeno, že všichni lenové sdružení ruí rukou spolenou a nerozdílnou. b) Nabídky sdružení uchaze, které nebudou obsahovat toto prohlášení nebo budou obsahovat prohlášení bez všech výše uvedených deklarací, mohou být z ízení vyloueny. c) V pípad užšího ízení je nepípustná nabídka od sdružení uchaze vytvoeného z oslovených dodavatel až po odeslání výzvy k podání nabídek. 4. Lhta pro podání nabídek a) Lhta pro podání nabídek koní termínem uvedeným ve výzv k podání nabídek. Až do okamžiku vypršení této lhty je možno již podané nabídky písemn, elektronicky (faxem i elektronickou poštou) kdykoliv stáhnout zpt. Po stažení nabídky lze ped vypršením lhty pro podání nabídek pípadn podat nabídku novou. 5. Návrh smlouvy a) Návrh smlouvy nesmí vylouit i žádným zpsobem omezovat oprávnní i požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opaném pípad není nabídka uchazee úplná. b) Návrh smlouvy je pro uchazee závazný a musí být podepsán osobou oprávnnou za uchazee jednat. 6. Uchaze o zakázku musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavk zadavatele v této zadávací dokumentaci rovnž ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních pedpis, které se vztahují v plnní zakázky. 10. Pokyny pro zpracování nabídky 1. Nabídka bude pedložena v jednom originále a dvou kopiích v písemné form a v uzavené obálce. 2. Uzavená obálka musí být opatena a) identifikací veejné zakázky Zadávací dokumentace 11

12 b) nápisem NEOTVÍRAT c) adresou uchazee d) adresou zadavatele 3. Nabídka bude podepsána osobou oprávnnou za uchazee jednat. 4. Nabídka bude pedložena v eském jazyce. 5. Nabídka bude zajištna proti neoprávnné manipulaci. 6. Všechny listy nabídky vetn píloh budou oíslovány vzestupnou adou. 7. Uchaze zpracuje nabídku minimáln ve struktue specifikované v následujících bodech a) Prvodní list nabídky. Na prvodním listu budou uvedeny následující údaje: Identifikaní údaje zakázky Identifikaní údaje zadavatele a uchazee Nejvýše pípustná nabídková cena v lenní podle zadávací dokumentace Datum a podpis osoby oprávnné za uchazee jednat b) Obsah nabídky. Nabídka bude opatena obsahem s uvedení ísel stránek jednotlivých kapitol. c) Doklady, jimiž uchaze spluje kvalifikaní kritéria d) Návrh smlouvy e) Podrobný popis a specifikace nabízeného plnní 11. Kritéria hodnocení nabídek Kritérium Váha Kvalita a zkušenosti len realizaního týmu zakázky 40% Obsah, komplexnost a provázanost vzdlávacích kurz a metody a formy jejich realizace 30% Cena 20% Organizaní zajištní zakázky, závrené vyhodnocení 10% Hodnocení nabídek bude provádno dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi MAD 99. a) Kvalita a zkušenosti len realizaního týmu zakázky Jako nejvýhodnjší bude hodnocena nabídka, která nejlépe prokáže profesní kompetence a zkušenosti len realizaního týmu v oblasti pedmtu zakázky, Preferovány jsou profesní kompetence len realizaního týmu v oblasti implementace nástroj prmyslového inženýrství, prmyslové moderace a manažerských dovedností a zkušenosti len realizaního týmu s realizací Zadávací dokumentace 12

13 dlouhodobých projekt v oblasti zlepšování proces v prostedí automobilového prmyslu. b) Obsah, komplexnost a provázanost vzdlávacích kurz a metody a formy jejich realizace Jako nejvýhodnjší bude hodnocena nabídka, která nejkvalitnji naplní obsah vzdlávacích kurz, prokáže jejich komplexnost a provázanost a navrhne takové metody a formy vzdlávacích kurz, které umožní co nejúinnjší penos získaných znalostí a dovedností do praxe. c) Cena Jako nejvýhodnjší bude hodnocena nejnižší nabídka. d) Organizaní zajištní zakázky, závrené vyhodnocení Jako nejvýhodnjší bude hodnocena nabídka, která bude nabízet nejkvalitnjší personální zajištní organizace zakázky a zpsob závreného vyhodnocení zakázky pro zadavatele. 12. Variantní ešení Zadavatel nepipouští variantní ešení nabídky. 13. Poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace bude poskytnuta v rámci Výzvy k podání nabídky a bude tvoit nedílnou pílohu této výzvy. 14. Dotazy k zadávací dokumentaci Dotaz k zadávací dokumentaci je možné podat písemn dopisem nebo prostednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby, a to nejpozdji do 7 dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Na dotazy bude všem uchazem písemn zodpovzeno do 5 dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. 15. Lhta pro podání nabídek Lhta pro podání nabídek koní dne ve 12:00. Nabídky se zasílají poštou na kontaktní adresu: Zadávací dokumentace 13

14 Ing. Iveta Kadlková KASKO spol. s r.o. Slavkov Horní Nmí 16. Další zadávací podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací ízení bez udání dvodu, odmítnout všechny pedložené nabídky a nevrátit podané nabídky. Zadávací dokumentace bude pístupná na Zadávací dokumentace 14

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. odborné kurzy (metodiky, programovací jazyky a operaní systémy)

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp.

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení IT dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do výběrového řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací, stravovací a školící prostory pro účastníky v rámci projektu Rozvoj sítě pražských inovujících

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací

Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s Metodickým pokynu pro zadávání zakázek D9 ve verzi 1.3 ze dne 15.10.2009 vydaného ŘO OP LZZ Název zakázky: Výpočet hodnoty ukazatele

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Vyřizuje: Ing. Monika Bártová Tel.: 774 360 736 E-mail: reditelka@skolaklasterec.cz Klášterec nad Ohří dne 3. 6. 2015 Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb.

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Účetnictví on-line, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Účetnictví

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více