Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace: CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Zadavatel: KASKO spol. s r.o. Slavkov Horní Nmí IO: DI: CZ Zastoupená: Ing. Antonínem Kadlkem, generálním editelem Kontaktní údaje: Kontaktní osoba: Ing. Iveta Kadlková tel.: fax: Vypracoval: Ing. Iveta Kadlková Schválil: Ing. Antonín Kadlek Dne: Dne: podpis podpis Zadávací dokumentace 1

2 1. Obsah 1. Obsah Úvodní informace Základní charakteristika projektu Identifikace projektu Popis projektu Vymezení pedmtu zakázky Finanní ízení Projektové ízení Štíhlá výroba Manažerské dovednosti Jazykové vzdlávání Doba a místo plnní zakázky Doba plnní zakázky Místo plnní zakázky Kvalifikace uchaze Základní kvalifikaní kritéria Profesní kvalifikaní kritéria Další kvalifikaní kritéria Prokazování finanní a ekonomické zpsobilosti Prokazování technické zpsobilosti Zpsob zpracování nabídkové ceny Platební podmínky Smluvní podmínky Pokyny pro zpracování nabídky Kritéria hodnocení nabídek Variantní ešení Poskytnutí zadávací dokumentace Dotazy k zadávací dokumentaci Lhta pro podání nabídek Další zadávací podmínky...14 Zadávací dokumentace 2

3 2. Úvodní informace Název zakázky Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace veejné zakázky Zadavatel CZ.1.04/1.1.02/ KASKO spol. s r.o. I DI Sídlo Osoba oprávnná jednat za zadavatele Kontaktní osoba Kontaktní adresa CZ Slavkov 82, Horní Nmí Ing. Antonín Kadlek, generální editel Ing. Iveta Kadlková Slavkov 82, Horní Nmí Kontaktní telefon Kontaktní Zadávací dokumentace 3

4 3. Základní charakteristika projektu 3.1. Identifikace projektu Operaní program: Lidské zdroje a zamstnanost Prioritní osa: 1 Adaptabilita Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zamstnanc a konkurenceschopnosti podnik Název projektu: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Registraní íslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/ Datum zahájení realizace projektu: Datum ukonení realizace projektu: Popis projektu Spolenosti KASKO spol. s r.o. a KASKO Formy spol. s r.o. se zabývají vývojem, výrobou, montáží a prodejem plastových a strojírenských výrobk zejména pro automobilový prmysl. Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci zamstnanc v oblasti finanního a projektového ízení, manažerských a strategických dovedností, technických znalostí a dovedností, jazykových kompetencí a implementace vybraných nástroj prmyslového inženýrství do praxe. Klíové aktivity projektu jsou ureny pro cílové skupiny: top management (generální editel, jednatel, vedoucí ekonomicko-personálního úseku, vedoucí výrobního úseku, vedoucí nákupu, vedoucí jakosti a enviromentu, vedoucí prodeje a logistiky, technický editel) stední management (vedoucí nástrojárny, vedoucí TPV, vedoucí technologického útvaru, manažei nových projekt, asistentky editel, vedoucí tech. kontroly, manažer kvality, personální referentka, vedoucí konstrukce a vývoje, misti, referenti nákupu a prodeje výrobní a technití zamstnanci. Do projektu je zapojeno celkem 55 zamstnanc spoleností KASKO spol. s r.o. a KASKO Formy spol. s r.o., což pedstavuje 303 úastník kurz. Zadávací dokumentace 4

5 4. Vymezení pedmtu zakázky Cílovou skupinu vzdlávacích kurz tvoí zamstnanci spolenosti KASKO spol. s r.o. a partnera KASKO-Formy spol. s r.o Finanní ízení Finanní a hodnotové toky v podniku Ureno pro: manažery spoleností, kteí mají pímý vliv na finanní ízení s ekonomickým nebo manažerským vzdláním Rozsah: 1 školicí den Poet skupin / úastník: 1 / 8 ízení náklad a výkonnosti Ureno pro: manažery spoleností, kteí mají pímý vliv na finanní ízení s ekonomickým nebo manažerským vzdláním Rozsah: 1 školicí den Poet skupin / úastník: 1 / 10 Finanní ízení pro nefinanní manažery Ureno pro: manažery spoleností, kteí nemají pímý vliv na finanní ízení a nemají klasické ekonomické vzdlání Rozsah: 1 školicí den Poet skupin / úastník: 1 / Projektové ízení Plánování a realizace projektu Ureno pro: projektové manažery a zamstnance, kteí se podílí na píprav a realizaci projekt Poet skupin / úastník: 1 / 10 Úspšné uzavení projektu Ureno pro: projektové manažery a zamstnance, kteí se podílí na píprav a realizaci projekt Poet skupin / úastník: 1 / Štíhlá výroba Metoda 5S Poet skupin / úastník: 1 / 13 Vizuální ízení Zadávací dokumentace 5

6 Poet skupin / úastník: 1 / 9 Metoda rychlé zmny Poet skupin / úastník: 1 / 13 Lean Layout Poet skupin / úastník: 1 / 11 Metoda TPM Totáln produktivní údržba Poet skupin / úastník: 1 / 11 Mapování toku hodnot (VSM) Poet skupin / úastník: 1 / 11 Kaizen Poet skupin / úastník: 1 / 13 Celková efektivita zaízení Rozsah: 2 x 2 školicí dny Poet skupin / úastník: 2 / 11, Manažerské dovednosti Motivace, vedení a kontrola pracovník Ureno pro: top a stední management spoleností Rozsah: 2 x 2 školicí dny Poet skupin / úastník: 2 / 8, 8 Komunikaní dovednosti Ureno pro: top a stední management spoleností Rozsah: 2 x 2 školicí dny Poet skupin / úastník: 2 / 8, 11 Efektivní zvládání nároných situací Ureno pro: top a stední management spoleností Poet skupin / úastník: 1 / 12 Podniková strategie Ureno pro: top a stední management spoleností Zadávací dokumentace 6

7 Poet skupin / úastník: 1 / 10 Management zmn Ureno pro: top a stední management spoleností Poet skupin / úastník: 1 / Jazykové vzdlávání Nmecký jazyk Ureno pro: top a stední management spoleností, výrobní a technití zamstnanci Rozsah: 90 x 2 vyuovací hodiny týdn / skupina Poet skupin / úastník: 2 / 7, 7 Zamstnanci spolenosti KASKO spol. s r.o. a partnera KASKO-Formy spol. s r.o. absolvují v rámci této zakázky celkem 39 školicích dn a 360 hod jazykových kurz. 5. Doba a místo plnní zakázky 5.1. Doba plnní zakázky Realizace zakázky zane v íjnu 2009 a bude ukonena v dubnu Místo plnní zakázky Tréninkov vzdlávací moduly budou realizovány ve vhodných školicích prostorách vybraných zaízení se stravovacími a ubytovacími kapacitami ve Zlínském kraji nebo pímo v sídle zadavatele. 6. Kvalifikace uchaze Uchaze je povinen prokázat v nabídce splnní níže uvedené kvalifikace Základní kvalifikaní kritéria Základní kvalifikaní kritéria spluje uchaze: a) který doloží originál estného prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt uchazee; b) který doloží originál estného prohlášení o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní nebo na sociální zabezpeení a na píspvku na Zadávací dokumentace 7

8 státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt uchazee; c) který doloží estné prohlášení o tom, že nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného inu, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, vedoucí organizaní složky zahraniní právnické osoby nebo statutárním orgánem povený zástupce. Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad uchazee nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn Profesní kvalifikaní kritéria Profesní kvalifikaní kritéria spluje uchaze: a) který doloží originál i úedn ovenou kopii výpisu z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) který doloží originál i úedn ovenou kopii dokladu o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu zakázky, zejména dokladu prokazujícího píslušné živnostenské oprávnní i licenci; c) který doloží originál estného prohlášení o tom, že spluje minimální délku psobení a realizace vzdlávacích aktivit na trhu v R, která musí init alespo 5 let. Tuto skutenost uchaze souasn doloží dokladem prokazujícím píslušné živnostenské oprávnní i licenci (tímto dokladem mže být originál i úedn ovená kopie výpisu ze živnostenského rejstíku nebo originál i úedn ovená kopie živnostenského listu). Doklady prokazující splnní profesních kvalifikaních pedpoklad uchazee nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn Další kvalifikaní kritéria Prokazování finanní a ekonomické zpsobilosti Finanní a ekonomickou zpsobilost prokazuje uchaze výkazem celkového obratu uchazee za pedcházející 3 úetní období, z nhož vyplývá, že výše obratu dosaženého za poskytnuté služby inila 5, ,- K za každý jednotlivý rok. Uchaze mže nahradit prokázání požadované finanní a ekonomické zpsobilosti originálem estného prohlášení Prokazování technické zpsobilosti Technickou zpsobilost prokazuje uchaze: a) osvdením o vzdlání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovdné za poskytnutí služeb Zadávací dokumentace 8

9 b) seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech, ádov s uvedením rozsahu, doby plnní, c) pehledem o technickém vybavení, kterým bude uchaze disponovat pi poskytování služeb. Technickou zpsobilost podle bodu a) prokazuje uchaze kopií osvdení o vzdlání a profesním životopisem. Technickou zpsobilost podle bodu b) prokazuje uchaze doložením pehledu realizovaných zakázek obdobného rozsahu a charakteru, který bude tvoit samostatnou pílohu - Pehled významných služeb. Zakázky obdobného rozsahu a charakteru jsou zakázky v oblasti vzdlávání o celkovém finanním objemu min ,- K za každou jednotlivou zakázku. Ke splnní kvalifikace doloží uchaze alespo 3 takové zakázky. Seznam bude podepsán statutárním orgánem uchazee. Technickou zpsobilost podle bodu c) prokazuje uchaze doložením pehledu technického vybavení, který bude tvoit samostatnou pílohu - Pehled technického vybavení. Uchaze pedkládá informace o kvalifikaci, vetn požadovaných doklad, ve lht pro podávání nabídek. 7. Zpsob zpracování nabídkové ceny V nabídkové cen musí být uvedena cena za pedmt plnní bez DPH a s DPH. Nabídková cena musí být uvedena v eské mn (K). Nabídková cena bude definována jako nejvýše pípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci pedmtu zakázky. Nejvýše pípustná nabídková cena za pedmt plnní byla stanovena na ástku 1, ,- K bez DPH. Cena zahrnuje pípravu lektora, pípravu studijních materiál, provedení kurz, poskytnutí zptné vazby úastníkm vzdlávacích kurz a manažerm spolenosti, cestovné, ubytování a stravování lektora a organizátora vzdlávacích kurz. Nabídková cena bez DPH a s DPH musí být zpracována v detailu na jednotlivé kurzy uvedené v pedmtu zakázky a souasn musí být uvedena cena celkem. Nabídková cena musí být platná do konce realizace zakázky. V prbhu realizace nesmí dojít k jejímu pekroení krom pípadu, kdy v prbhu plnní dojde ke zmn sazby dan z pidané hodnoty i jiných legislativních i technických pedpis a norem. 8. Platební podmínky Zadavatel se zavazuje uhradit cenu na základ dílích faktur vystavených vítzným uchazeem. Souástí faktur budou též kopie prezenních listin. Splatnost faktur bude minimáln 30 dn od data jejich vystavení. Zadávací dokumentace 9

10 9. Smluvní podmínky 1. Povinnost oznámit nejasnosti v zadávací dokumentaci a) Obsahuje-li zadávací dokumentace podle názoru zájemce jakékoliv nejasnosti, musí zadavatele neprodlen ped odevzdáním nabídky o této skutenosti písemn informovat a upozornit jej na ni (k tomu je možno použít fax i ). b) Pokud zájemce v zadávací dokumentaci odhalí nejasnosti nebo pokud by je na základ své odborné kvalifikace býval musel odhalit, a pesto opomene o jejich nalezení neprodlen a ped podáním nabídky vyrozumt zadavatele, nemže v následném prbhu zadávacího ízení a realizace smlouvy vznést námitky poukazující na tyto nejasnosti. 2. Požadavky na nabídky a) Každý uchaze mže pedložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky i úast na více než jedné z podaných nabídek (nap. jakožto len sdružení uchaze nebo jako subdodavatel) je nepípustná a vede k vyazení všech nabídek, jež uchaze podal a/nebo na nichž se podílel. b) Nabídka a všechny její ásti musí být vyhotoveny v eském jazyce. Nabídky, které nebudou vetn všech svých ástí vypracovány v eském jazyce, budou z ízení vyazeny. c) Úplná nabídka musí být zadavateli doruena nejpozdji v okamžiku vypršení lhty pro podání nabídek. Nabídka musí obsahovat ceny a prohlášení a údaje vyžadované v zadávací dokumentaci. Ukázky a vzorky musí být odevzdány spolu s nabídkou a oznaeny tak, aby byla patrná jejich píslušnost k nabídce. d) Nabídka musí být jednoznaná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za poetní nesrovnalosti a vzájemn si odporující údaje je zodpovdný uchaze. Nabídky s výraznými poetními chybami nebo s odporujícími si údaji mohou být z ízení vyazeny. e) Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí být ceny uvádny v eských korunách (K). Nabídky s cenami uvádnými v jiné mn mohou být z ízení vyazeny. Ceny (jednotkové ceny, paušální ceny, hodinové sazby, zútovací sazby apod.) je teba uvádt bez dan z pidané hodnoty. f) Pokud uchaze v nabídce nabízí poskytnutí bezpodmínených slev, je teba je uvést na píslušném míst v prvodním list nabídky. Nebudou-li bezpodmínené slevy uvedeny na píslušném míst v prvodním list nabídky, nebudou pi hodnocení nabídek zohlednny. Slevy vázané na splnní uritých podmínek (nap. podmínek ohledn platební lhty, slevy vyluující i znemožující dodatky) se pi hodnocení taktéž nezohledují. Totéž platí pro slevy ve výši urité ástky (paušální slevy), s výjimkou pípad, kdy je paušální sleva nabízena na paušální ástku. Pislíbené slevy, které pi hodnocení nebudou zohlednny, zstávají nadále souástí nabídky a pi udlení zakázky budou pevzaty do smlouvy, tak aby jich zadavatel mohl náležit využít. g) Všechny údaje uvádné zadavatelem musejí být zapsány permanentním zpsobem. Údaje zanesené do nabídky jiným než permanentním zpsobem nesmjí být hodnoceny. Nabídky obsahující údaje zapsané nepermanentním zpsobem mohou být z ízení vyloueny. Zadávací dokumentace 10

11 h) Nabídku je na míst vyhrazeném k tomuto úelu v prvodním list nabídky nutné právn závazným zpsobem podepsat. Nabídky, které nebudou na tomto míst právn závazným zpsobem podepsány, budou z ízení vyloueny. i) Elektronické podání nabídky není možné. 3. Sdružení uchaze a) Sdružení uchaze musí spolu s nabídkou odevzdat též prohlášení podepsané všemi leny daného sdružení, v nmž budou deklarovat, že po pípadném pidlení zakázky spojí své síly za úelem její realizace, budou uvedeni všichni lenové sdružení a bude oznaen zástupce zmocnný pro realizaci smlouvy, bude uvedeno, že zmocnný zástupce je vi zadavateli oprávnn podnikat jménem len sdružení právn závazné kroky, bude uvedeno, že všichni lenové sdružení ruí rukou spolenou a nerozdílnou. b) Nabídky sdružení uchaze, které nebudou obsahovat toto prohlášení nebo budou obsahovat prohlášení bez všech výše uvedených deklarací, mohou být z ízení vyloueny. c) V pípad užšího ízení je nepípustná nabídka od sdružení uchaze vytvoeného z oslovených dodavatel až po odeslání výzvy k podání nabídek. 4. Lhta pro podání nabídek a) Lhta pro podání nabídek koní termínem uvedeným ve výzv k podání nabídek. Až do okamžiku vypršení této lhty je možno již podané nabídky písemn, elektronicky (faxem i elektronickou poštou) kdykoliv stáhnout zpt. Po stažení nabídky lze ped vypršením lhty pro podání nabídek pípadn podat nabídku novou. 5. Návrh smlouvy a) Návrh smlouvy nesmí vylouit i žádným zpsobem omezovat oprávnní i požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opaném pípad není nabídka uchazee úplná. b) Návrh smlouvy je pro uchazee závazný a musí být podepsán osobou oprávnnou za uchazee jednat. 6. Uchaze o zakázku musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavk zadavatele v této zadávací dokumentaci rovnž ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních pedpis, které se vztahují v plnní zakázky. 10. Pokyny pro zpracování nabídky 1. Nabídka bude pedložena v jednom originále a dvou kopiích v písemné form a v uzavené obálce. 2. Uzavená obálka musí být opatena a) identifikací veejné zakázky Zadávací dokumentace 11

12 b) nápisem NEOTVÍRAT c) adresou uchazee d) adresou zadavatele 3. Nabídka bude podepsána osobou oprávnnou za uchazee jednat. 4. Nabídka bude pedložena v eském jazyce. 5. Nabídka bude zajištna proti neoprávnné manipulaci. 6. Všechny listy nabídky vetn píloh budou oíslovány vzestupnou adou. 7. Uchaze zpracuje nabídku minimáln ve struktue specifikované v následujících bodech a) Prvodní list nabídky. Na prvodním listu budou uvedeny následující údaje: Identifikaní údaje zakázky Identifikaní údaje zadavatele a uchazee Nejvýše pípustná nabídková cena v lenní podle zadávací dokumentace Datum a podpis osoby oprávnné za uchazee jednat b) Obsah nabídky. Nabídka bude opatena obsahem s uvedení ísel stránek jednotlivých kapitol. c) Doklady, jimiž uchaze spluje kvalifikaní kritéria d) Návrh smlouvy e) Podrobný popis a specifikace nabízeného plnní 11. Kritéria hodnocení nabídek Kritérium Váha Kvalita a zkušenosti len realizaního týmu zakázky 40% Obsah, komplexnost a provázanost vzdlávacích kurz a metody a formy jejich realizace 30% Cena 20% Organizaní zajištní zakázky, závrené vyhodnocení 10% Hodnocení nabídek bude provádno dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi MAD 99. a) Kvalita a zkušenosti len realizaního týmu zakázky Jako nejvýhodnjší bude hodnocena nabídka, která nejlépe prokáže profesní kompetence a zkušenosti len realizaního týmu v oblasti pedmtu zakázky, Preferovány jsou profesní kompetence len realizaního týmu v oblasti implementace nástroj prmyslového inženýrství, prmyslové moderace a manažerských dovedností a zkušenosti len realizaního týmu s realizací Zadávací dokumentace 12

13 dlouhodobých projekt v oblasti zlepšování proces v prostedí automobilového prmyslu. b) Obsah, komplexnost a provázanost vzdlávacích kurz a metody a formy jejich realizace Jako nejvýhodnjší bude hodnocena nabídka, která nejkvalitnji naplní obsah vzdlávacích kurz, prokáže jejich komplexnost a provázanost a navrhne takové metody a formy vzdlávacích kurz, které umožní co nejúinnjší penos získaných znalostí a dovedností do praxe. c) Cena Jako nejvýhodnjší bude hodnocena nejnižší nabídka. d) Organizaní zajištní zakázky, závrené vyhodnocení Jako nejvýhodnjší bude hodnocena nabídka, která bude nabízet nejkvalitnjší personální zajištní organizace zakázky a zpsob závreného vyhodnocení zakázky pro zadavatele. 12. Variantní ešení Zadavatel nepipouští variantní ešení nabídky. 13. Poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace bude poskytnuta v rámci Výzvy k podání nabídky a bude tvoit nedílnou pílohu této výzvy. 14. Dotazy k zadávací dokumentaci Dotaz k zadávací dokumentaci je možné podat písemn dopisem nebo prostednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby, a to nejpozdji do 7 dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Na dotazy bude všem uchazem písemn zodpovzeno do 5 dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. 15. Lhta pro podání nabídek Lhta pro podání nabídek koní dne ve 12:00. Nabídky se zasílají poštou na kontaktní adresu: Zadávací dokumentace 13

14 Ing. Iveta Kadlková KASKO spol. s r.o. Slavkov Horní Nmí 16. Další zadávací podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací ízení bez udání dvodu, odmítnout všechny pedložené nabídky a nevrátit podané nabídky. Zadávací dokumentace bude pístupná na Zadávací dokumentace 14

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT STEDNÍ ECHY, NÁMSTÍ REPUBLIKY 3, 110 00 PRAHA 1 ODBOR HOSPODÁSKO SPRÁVNÍ #37904/S/2012-HSPH@A 37904/S/2012-HSPH

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech Zadávací dokumentace Strana 1/6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky:

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky: VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku do zjednodušeného výběrového řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodání služby

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. Orientace na nové trhy a ochrana životního prostedí marketing

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. Orientace na nové trhy a ochrana životního prostedí marketing ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Orientace na nové trhy a ochrana životního prostedí marketing 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, 756 02 Huslenky, I: 003 03 828 Osoba zastupující Zadavatele v ízení:

Více

*)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/

*)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/ !" #$%&%'&#'()! *)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/ 67)-1-2351-8-2351-9:89;&> #-?&.3+2-3* -" 3.-#& *1%?5&. 1. PREAMBULE svazek 1 zadávací dokumentace - Podmínky a požadavky pro zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI BOCHEMIE a.s. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení individuálních a týmových kompetencí - Autonomní týmy 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS 468 71, R Adresát: 12.duben 2016 ZADAVATEL DOMOV MAXOV, HORNÍ MAXOV 181,46871 LUANY NAD NISOU IO :70872651 Ve smyslu zákona.137/2006 Sb. o veejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách

ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách ZADAVATEL Msto Lomnice nad Popelkou Husovo námstí 6,512 51 Lomnice nad Popelkou tel.: 481 671 020, fax.: 481 629 026 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

dokumentace k výběrovému řízení na komplexní zajištění vzdělávacích kurzů pro projekt

dokumentace k výběrovému řízení na komplexní zajištění vzdělávacích kurzů pro projekt Zadavatel: Zadávací 4PEOPLE o. s. dokumentace k výběrovému řízení na komplexní zajištění vzdělávacích kurzů pro projekt CZ.04.3.07/1.1.01.4/1124 NIKDY NENÍ POZDĚ NIKDY NENÍ POZDĚ CZ.04.3.07/1.1.01.4/1124

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Identifikační údaje zadavatele: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o.

Identifikační údaje zadavatele: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Tato výzva k podání nabídek do výběrového řízení je součástí realizace projektu Vzdělávání pražských zaměstnanců ORESI s.r.o., registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr implementátora Balanced ScoreCard včetně řešení softwarové podpory a vzdělávacího procesu - cíl zakázky Cílem zakázky je zavedení metody řízení Balanced ScoreCard

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní stravovacích poukázek pro poteby R eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Nastavení a zavedení cíleného a systematického vzdělávání jako nástroje pro zvyšování motivace a adaptability zaměstnanců společnosti

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel:

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodavatele služeb - Rozvojový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb ubytovny pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců společnosti Energetika Třinec, a.s. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: ENERGETIKA

Více

Zabezpečení odborného školení pro stavební firmy

Zabezpečení odborného školení pro stavební firmy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Podklad pro zpracování nabídek veřejné zakázky Dodávka notebooků a softwaru a vytvoření výukového softwaru, která se týká projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.06/01.0111 Rozšířená

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích kurzů. Název zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích kurzů. Název zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Komplexním vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti a profesních dovedností zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení pro nadlimitní veejnou zakázku na služby zadávanou v oteveném zadávacím ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE SSZ Datové centrum SSZ Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel veejné

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Registrační číslo projektu CZ.2.17/1.1.00/31157 IČ 457 97 846 Sídlo Na Maninách 1288/17a, 170 00 Praha 7 Osoba oprávněná jednat

Registrační číslo projektu CZ.2.17/1.1.00/31157 IČ 457 97 846 Sídlo Na Maninách 1288/17a, 170 00 Praha 7 Osoba oprávněná jednat VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti ELKAS spol. s r.o. k zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více