VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele CN Resources International (CZ) a.s. Sídlo Ve Smekách 591/20, Praha 1 I / DI / CZ Právní forma Akciová spolenost 2. Osoby zadavatele Osoba oprávnná jednat za zadavatele ve vci zakázky ACCON managers & partners, s.r.o. Kontaktní osoba Ing. Lenka Mikešová Kontaktní telefon Kontaktní 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb 4. Pedpokládaná hodnota zakázky bez DPH Celková cena zakázky je stanovena na maximáln K. Cena se v prbhu realizace nesmí mnit a nabídková cena bude definována jako nejvýše pípustná. Toto zadávací ízení je realizováno na základ pravidel Operaního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto ízení není stanoven pímo zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. 1 / 6

2 5. Specifikace pedmtu zakázky Pedmtem zakázky je nákup služeb od dodavatele, který zajistí vzdlávání zamstnanc spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. v oblasti soft skills dle následující specifikace: Manažerské dovednosti Obsah: Manažerské techniky, nástroje (nap.: vize-strategie-plánování, delegování, zadávání úkol, kontrola plnní úkol, (sebe)hodnocení a zptná vazba, práce s chybami pi vedení lidí, (sebe)motivace, efektivní komunikace, rozhodování, pozitivní ízení pro manažery, reprezentativní role managera,strategie osobního rozvoje), praktická ást (nap. týmová manažerská hra) Poet úastník/poet skupin: 10 / 1 ízení lidských zdroj Obsah: Co je náplní personálního ízení v moderním pojetí personalistiky, HR role vedoucích zamstnanc, nácvik potebných dovedností, (nábor a výbr - jak vést výbrový pohovor), kompetenní model, adaptace a stabilizace zamstnanc, právní mimimum (vznik a ukonení PP, náležitosti PS, povinnosti vedoucího), problematika hodnotících, vytýkacích a motivaních pohovor, praktické nácviky. Pozice: Manažer Kouování Obsah: Metody kouování podízených (co je to kouink a odlišení kouinku od ostatních rozvojových metod, jak zaít, kompetence koue, konkrétní rady, návrhy, jak postupovat) Pozice: Manažer Time management Poet úastník/poet skupin: 12 / 1 Komunikace s obtížnými zákazníky, zamstnanci Asertivita Odolnost vi stresu Obsah: Stress management, zvládání krizových situací. Poet úastník/poet skupin: 12 / 1 Vedení týmu Obsah: Školení pro vedoucí SW projektových tým zahrnující témata: osobnost a autorita vedoucího týmu, motivace, delegování úkol, kontrola práce, dležitost zptné vazby, týmové role, styly vedení, spoluvytváení dobrých vztah jako souást budování firemní kultury. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2 / 6

3 Poet úastník/poet skupin: 10 / 1 Využití potenciálu len týmu a jejich rozvoj Komunikaní a prezentaní dovednosti Asertivita Komunikaní dovednosti Pozice: Vývojá Poet úastník/poet skupin: 30 / 3 Rozsah požadovaných prací Dodavatel zajistí pro všechny úastníky školicí materiály a technické pomcky potebné pro provedení školení. Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenní listiny, zprávy z kurz, atd.) dodržení pravidel pro publicitu v souladu s Projektovou pírukou Operaního programu Praha Adaptabilita. Dodavatel zajistí prezenní listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi úastníky a lektorem. Originál prezenních listin pedá zadavateli. Dodavatel vystaví každému absolventovi kurzu osvdení i certifikát o absolvování kurzu. Dodavatel zajistí poskytnutí zptné vazby úastníkm školení a zadavateli pedá zprávu (zhodnocení) z každého vzdlávacího kurzu. Vymezení úlohy zadavatele pi realizaci zakázky Zadavatel bude prbžn kontrolovat a vyhodnocovat innost dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo provádt prbžné kontroly plnní smlouvy. Zadavatel poskytne školící místnost v prostorách spolenosti s kapacitou 12 osob, flipchart a projektor. 6. Doba a místo plnní zakázky Doba plnní zakázky Bezen 2009 listopad 2011 Místo plnní zakázky Území hl. msta Prahy, školící prostory v sídle spolenosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3 / 6

4 7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude podepsána osobou oprávnnou za uchazee jednat. Jednotlivé listy nabídky budou pevn spojeny a zajištny proti neoprávnné manipulaci. V pípad nepovinných píloh nabídky (nap. ukázky materiál apod.) mohou být tyto samostatn v 1 výtisku. Nabídka v pípad použití takovýchto píloh musí obsahovat jejich jednoznaný a kompletní seznam vetn specifikace pílohy a potu list. Všechny listy nabídky vetn píloh budou oíslovány vzestupnou adou. Souástí nabídky musí být: 1. Identifikace dodavatele název firmy, sídlo, I, DI, telefon, garant dodávky (jméno, telefon, ) 2. Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele (viz. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele) 3. Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky (návrh obsahu a struktury kurz, návrh metod výuky, návrh studijních materiál, popis jakým zpsobem bude poskytována zptná vazba úastníkm a zadavateli) 4. Profesní životopisy lektor, kteí budou zajišovat vzdlávání v rámci zakázky (vzdlání, délka a popis zkušeností v oblasti vzdlávání dosplých, v oblasti výuky soft-skills) 5. Seznam 3 referencí dodavatele s uvedeným rozsahem zakázky v K - každá v minimálním objemu K dokládající zkušenosti s komplexními vzdlávacími programy. 6. Seznam 2 referencí dodavatele s uvedeným rozsahem zakázky v K pro spolenosti zabývající se poskytováním IT služeb. 7. Obrat dodavatele v posledních 3 letech ve vzdlávání dosplých. 8. Cena za realizaci zakázky uvedená v CZK. Cena musí být uvedena zvláš za jednotlivé vzdlávací kurzy uvedené ve specifikaci pedmtu zakázky v lenní bez DPH a vetn DPH. Dále musí být uvedena celková cena zakázky bez DPH a vetn DPH. Jednotlivé ásti nabídky musí být seazeny ve výše uvedeném poadí. 8. Požadavek na zpsob zpracování nabídkové ceny Cena za realizaci zakázky musí být v CZK. Cena musí být uvedena zvláš za jednotlivé vzdlávací kurzy popsané ve specifikaci pedmtu zakázky v lenní bez DPH a vetn DPH. Dále musí být uvedena celková cena zakázky bez DPH a vetn DPH. 9. Lhta a místo pro podání nabídky a zpsob pedložení nabídky Lhta pro podání nabídky do do 13 hodin Místo pro podání nabídky ACCON managers & partners, s.r.o., Verdunská 37, Praha 6 Zpsob peložení nabídky Nabídky je možné zadavateli pedkládat pouze v písemné form v 1 originále a v 1 kopii v ádn uzavené obálce oznaené názvem zakázky a nápisem Neotevírat, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky je možno doruit osobn nebo poštou na adresu ACCON managers & partners, s.r.o., Verdunská 37, Praha 6 k rukám Ing. Lenky Mikešové. Jazyk zpracování nabídky eština 10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4 / 6

5 Dodavatel pedloží estné prohlášení o bezdlužnosti vi finannímu úadu a píslušným úadm sociálního a zdravotního zabezpeení podepsané osobou oprávnnou jednat jménem i za dodavatele (originál). Kopii oprávnní k poskytování vzdlávacích služeb živnostenský list a výpis z obchodního rejstíku (ovené kopie). 11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Nabídky, které budou pedloženy ve lht pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 1. nabídková cena s váhou 30 % 2. personální zajištní zakázky s váhou _30 % 3. kvalita a rozsah nabízených služeb s váhou _40 % Metoda hodnocení nabídek dle kritéria. 1: Hodnocena bude konená nabídková cena bez DPH uvedená v nabídce. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získá sto bod. Další nabídkové ceny v nabídkách budou vypoteny pomrem nabídkové ceny hodnocené nabídky k nabídce s nejnižší nabídkovou cenou a vynásobeno stem. Metoda hodnocení nabídek dle kritéria. 2: Z hlediska personálního zajištní zakázky budou posuzovány zkušenosti realizaního týmu dodavatele: vzdlání, délka a popis zkušeností v oblasti vzdlávání dosplých, v oblasti výuky softskills. Metoda hodnocení nabídek dle kritéria. 3: V rámci kritéria kvalita a rozsah nabízených služeb bude posuzován soulad s uvedenou specifikací vzdlávacích kurz, používané výukové metody, popis jakým zpsobem bude poskytována zptná vazba úastníkm a zadavateli. Kritérium. 2 a. 3 bude hodnoceno následujícím zpsobem: Nabídky budou seazeny podle jejich kvality v rámci daného kritéria. Následn bude použit vzorec: poadí nabídky - 1 ( x 100 ) x váha vyjádená v procentu poet hodnocených nabídek Nabídky, které nebudou pedloženy ve stanovené lht, nebudou úplné a v souladu s touto výzvou budou vyazeny a nebudou hodnoceny. 12. Platební podmínky Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním pevodem na základ faktur vystavených dodavatelem. Fakturaní období je jeden msíc. Pílohou musí být pehled realizovaných kurz v msíci. Splatnost faktur bude 21 dní. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti ádného daového dokladu ve smyslu píslušných právních pedpis. V pípad, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávnn zaslat ji ve lht splatnosti zpt dodavateli k doplnní i úprav, aniž se dostane do prodlení se splatností lhta poíná bžet znovu od optovného zaslání náležit doplnného i opraveného dokladu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5 / 6

6 13. Další podmínky a práva zadavatele Nejedná se o zadávací dle zákona. 137/2006 Sb. Nabídka musí být zpracovaná podle zadávacích podmínek této výzvy k podání nabídek. Nabídky, které s tímto budou v rozporu, mohou být z výbrového ízení vyazeny. Zadavatel si vyhrazuje právo zmnit podmínky zadání, dále výbrové ízení i jeho jednotlivé ásti do podpisu smlouvy zrušit, pípadn veškeré pijaté nabídky odmítnout. Zadavatel si vyhrazuje právo ped rozhodnutím o výbru nejvhodnjší nabídky upesnit informace deklarované uchazeem v nabídce. Taktéž si zadavatel vyhrazuje právo ovit si pravost referencí uvedených uchazeem v nabídce. Variantní podání nabídek není možné. Nabídka musí být podána na celý rozsah zakázky uvedený ve Specifikaci pedmtu zakázky. Není možné podávat nabídky pouze na jednotlivé kurzy Až do okamžiku vypršení lhty k podání nabídek je možno již podané nabídky stáhnout zpt. Po stažení nabídky lze pípadn podat nabídku novou (ped vypršením lhty pro podání nabídek). Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet nabídky. Dodavatel musí respektovat pravidla pro publicitu OPPA a realizovat zakázku v souladu s tmito pravidly. 14. Dotazy Dotazy lze podávat elektronickou poštou na adresu: Nejzazší termín pro vznesení dotazu je 5 dn ped vypršením lhty pro podání nabídek. Dotaz bude zodpovzen do dvou dn od jeho doruení zadavateli. Datum Místo Praha Podpis Lenka Mikešová Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6 / 6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program v oblasti soft skills v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v rámci projektu Být stále lepší díky vzdělávání registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00380 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

llei'j OPERACNr PROGRAM

llei'j OPERACNr PROGRAM socialnl fond v CR EVROPSKA UNIE lm llei'j OPERACNr PROGRAM A ZAMf:STNANOST Vyzva k podani nabidek Cislo zakazky (bude doplneno MPSV pri uverejnenf): Nazev zakazky: Predmet zakazky (sluzba, dodavka nebo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více