(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR )."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2008

2 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba, vznikla zákonem č.138/2006 Sb. k 1. červenci 2006 jako řídící orgán Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje. Vymezení působnosti RR SM je dáno zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje výkon finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodovacím orgánem je Výbor Regionální rady (dále jen VRR ). regionu soudržnosti Střední Morava Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ). Závěrečný účet RR SM je zpracován a předkládán ke schválení v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, především v návaznosti na 16a) a dále v návaznosti na ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny základní principy a postupy ke zpracování, projednání a schválení závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2008, jejíž obsah je dán zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších přepisů. Přezkum byl proveden Ministerstvem financí ČR. Závěrečný účet RR SM za rok 2008 se předkládá k projednání na zasedání VRR dne 24. června Příjmy rozpočtu RR SM tvoří zejména: dotace ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dotace z rozpočtů krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dotace z rozpočtů krajů na vlastní činnost RR SM, příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, přijaté peněžité dary a příspěvky, přijaté půjčky, úvěry a návratné finanční výpomoci, úroky z vkladů, penále a jiné platby získané souvislosti s použitím prostředků RR SM. Z rozpočtu Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava hradí zejména: 2

3 výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a závazky vyplývající pro RR SM z plnění uloženého jí zákony, výdaje na vlastní činnost RR SM, splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí, sankce za porušení rozpočtové kázně. Rozpočet Regionální rady na rok 2008 byl schválen jako vyrovnaný Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dne usnesením č. 063/VRR011/07 s celkovým objemem příjmů ve výši tis. Kč, výdajů ve výši tis. Kč a financováním ve výši 600 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2007, zejména čerpáním poskytnuté dotace od Zlínského kraje z roku Rozpočtová opatření upravovala příjmovou stránku rozpočtu, výdajovou stránku rozpočtu a financování. V roce 2008 bylo schváleno celkem 31 rozpočtových opatření, z toho : - 8 rozpočtových opatřeních měnilo příjmy a výdaje v návaznosti na Rozhodnutí o dotaci z MMR, z MF, zapojení úroků, dále měnilo výdaje v návaznosti na finanční bilanci vyúčtování dotace ROP k , které byly předloženy a schváleny VRR, - 6 rozpočtových opatření měnilo na straně výdajů rozpočtové položky v rámci závazných ukazatelů a byly schváleny ředitelem ÚRR, - 3 rozpočtová opatření měnila rozpočtové položky v rámci závazných ukazatelů v návaznosti na realizaci plateb žádostí o dotaci ROP příjemcům a byly schváleny ředitelem ÚRR, - 14 vnitřních interních rozpočtových opatření, které měnily UZ, ORJ, ORG apod. v rámci rozpočtové položky a byly předloženy a schváleny vedoucím FO. Schvalovaní rozpočtových opatření bylo prováděno v souladu s vnitřním předpisem číslo 19/A6 Rozpočet a rozpočtová pravidla. RR SM v roce 2008 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008 č. 1/RS_SM_2008 ze dne Celková výše dotace na rok 2008 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace tis. Kč a byla rozdělena na investiční a neinvestiční část: investiční část tis. Kč, neinvestiční část tis. Kč. RR SM byly převedeny dvě zálohové platby, a to v měsíci lednu 2008 ve výši ,59 Kč a dále v měsíci září 2008 ve výši ,41 Kč. V roce 2008 byly čerpány finanční prostředky z dotace MMR v celkové výši ,33 Kč v rámci prioritní osy 1 Doprava ve výši ,82 Kč v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch ve výši ,51 Kč v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc (provoz ÚRR) ve výši ,00 Kč. 3

4 Na základě skutečného čerpání dotace roku 2008 bylo vydáno Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008 číslo 2/RS_SM_2008 ze dne Celková výše dotace na rok 2008 po změně ve výši ,33 Kč byla rozdělena na investiční a neinvestiční část: - investiční část ,23 Kč, - neinvestiční část ,10 Kč. Čerpání na prioritní osu 4 Technická pomoc bylo vykázáno po dohodě s MMR ve 100% nároku, přičemž bylo vyčerpáno o ,14 Kč méně. Tato suma je zároveň zálohou na čerpání TP v roce Dne 28. ledna 2009 RR SM zaslala na MMR nulové finanční vypořádání dotace roku 2008 v souladu s Vyhláškou č. 52/2008 Sb., která stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem k RR SM v roce 2008 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva financí (dále jen MF ) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na 1. a 2. čtvrtletí roku 2008 čj. 52/48 113b / ze dne ve výši ,- Kč, Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na 3. čtvrtletí roku 2008 čj. 52/62 982b / ze dne ve výši ,- Kč, Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na 4. čtvrtletí roku 2008 čj. 52/87 413b / ze dne ve výši ,- Kč na financování osobních nákladů pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS ). Dne 23. ledna 2009 RR SM zaslala na MF finanční vypořádání dotace roku 2008 v souladu s Vyhláškou č. 52/2008 Sb., která stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem k s povinnosti vrátit 1 309,- Kč na vypořádací účet MF. 4

5 Realizované platby z dotace MMR v roce 2008 Název projektu III/4451 a III/4456 Paseka - hr. kraje Rekonstrukce silnice II/437 Lipník - Přáslavice Rekonstrukce silnice II/438 Opatovice - průtah Rekonstrukce silnice III/37354 H.Štěpánov - Pohora Rekonstrukce silnice III/4335 Hradčany - Kobeřice Wellness hotel Alexandria Zajištění řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu ROP Střední Morava v r.2008 Zajištění podpory zvyšování absorpční kapacity regionu v rámci ROP Střední Morava v r Reg. číslo projektu CZ.1.12/1.1.00/ CZ.1.12/1.1.00/ CZ.1.12/1.1.00/ CZ.1.12/1.1.00/ CZ.1.12/1.1.00/ CZ.1.12/3.3.00/ CZ.1.12/4.1.00/ CZ.1.12/4.2.00/ Prio ritní osa Žadatel Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 5 Proplacená částka dotace CELKEM Příspěvek společenst ví - Investice RR-SR - Investice Příspěv ek společe nství - Neinves tice RR-SR - Neinves tice , , ,11 0,00 0, , , ,23 0,00 0, , , ,49 0,00 0, , , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Lázně Luhačovice, a.s , , ,93 0,00 0, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava , , , ,00 0,00 0, , , ,

6 Bilance příjmů, výdajů a vzniklého přebytku k PŘÍJMY: Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost % Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy z poskytovaných služeb 0 47 Přijaté úroky Příjmy celkem Financování Příjmy včetně financování Konsolidace Příjmy (po konsolidaci) *** ,27 VÝDAJE: v tis. Kč Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % ÚRR Výdaje celkem Financování celkem Výdaje včetně financování Konsolidace Výdaje (po konsolidaci) ,43 Financování po konsolidaci k (r. 2008) ) Příjmy V roce 2008 tvořila příjmy RR SM zejména dotace poskytnutá MMR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008 č. 2/RS_SM_2008 ze dne Celková výše dotace na rok 2008 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila tis. Kč. Tato dotace byla čerpána a vyúčtována dle podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz výše). Další významný příjem tvořila dotace PAS dle rozhodnutí na jednotlivá čtvrtletí (viz výše) v celkovém objemu 876 tis. Kč. Zdrojem příjmů byly rovněž v roce 2008 úroky z vkladů na bankovních účtech u České spořitelny a.s., pobočka Olomouc ve výši tis. Kč. Jedná se zejména o úroky generované z dotace MMR. 6

7 pol. UZ Název položky 4116 Neinvestiční přijaté dotace od MMR, MF Schválený rozpočet v tis. Kč Skutečnost % , Investiční přijaté dotace od MMR , Příjmy z poskytování služeb Příjmy z úroků ,59 Příjmy celkem ,58 Konsolidace 0 0 Příjmy celkem (po konsolidaci) ,58 Příjmy v tis. Kč Neinvestiční přijaté dotace od MMR, MF Investiční přijaté dotace od MMR Příjmy z poskytování služeb Příjmy z úroků 7

8 3) Výdaje Z hlediska zdrojového krytí byla vyčerpána dotace MMR na rok 2008 ve výši tis. Kč (viz výše) na způsobilé výdaje projektů Technické pomoci (dále jen TP) ÚRR a další projekty dotované ROP SM jiným příjemcům. Vyčerpána byla také dotace MF na rok 2008 na projekt PAS ÚRR ve výši 875 tis. Kč. V roce 2008 byly uskutečněny výdaje související s provozem ÚRR SM, které byly označeny jako nezpůsobilé výdaje projektů TP tj. tvorba Sociálního fondu ve výši 540,9 tis. Kč, bankovní poplatky z účtů apod. Celková výše nezpůsobilých výdajů činila 568,5 tis. Kč. Tyto výdaje byly kryty z dotace Zlínského kraje poskytnuté v roce Jednotlivé výdaje byly realizovány v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými opatřeními. Z hlediska zdrojového krytí nebyla v roce 2008 vyčerpána dotace Zlínského kraje poskytnutá v roce 2006, a to v části: neinvestiční: 694,8 tis.kč, z celkové výše 2 215,9 tis.kč, tj. v roce 2008 bylo vyčerpáno 568,5 tis. Kč. V roce 2008 byla část dotace překlasifikována z investiční položky na neinvestiční ve výši 415,9 tis. Kč. Výdaje byly označeny v členění dle UZ a ORG. Rozpis výdajů dle rozpočtových položek POL Název položky Rozpočet schválený 8 Rozpočet upravený v tis.kč Čerpání % Neinvestiční výdaje Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru , , ,57 96,96% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 080, , ,49 99,40% 5024 Odstupné 0,00 55,00 54,03 98,24% 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 970, , ,18 97,51% 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 720, , ,33 97,53% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 81,00 83,87 68,33 81,47% 5132 Ochranné pomůcky 150,00 70,00 30,43 43,47% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 70,00 70,00 39,29 56,13% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 547, , ,07 69,43% Nákup materiálu j.n ,00 801,00 537,38 67,09% 5142 Realizované kurzové ztráty 0,00 10,00 1,03 10,30% 5151 Studená voda 9,00 10,00 7,48 74,80% 5152 Teplo 120,00 120,00 102,75 85,63% 5154 Elektrická energie 94,00 230,00 174,84 76,02% 5156 Pohonné hmoty a maziva 600,00 220,00 156,73 71,24% 5157 Teplá voda 6,00 12,00 7,15 59,58% 5161 Služby pošt 200,00 100,00 38,97 38,97% Služby telekomunikací a radiokomunikací 482,00 600,00 455,86 75,98% Služby peněžních ústavů 183,00 242,24 225,76 93,20% 5164 Nájemné 4 010, , ,10 72,45%

9 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 370, , ,60 40,24% 5167 Služby školení a vzdělávání 1 505, , ,96 76,61% 5168 Služby zpracování dat 160,00 160,00 151,13 94,46% 5169 Nákup ostatních služeb 7 883, , ,84 71,70% 5171 Opravy a udržování 200,00 40,00 18,47 46,18% 5172 Programové vybavení 282,00 160,00 72,08 45,05% 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 050,00 500,00 424,79 84,96% 5175 Pohoštění 500,00 354,00 256,69 72,51% 5176 Účastnické poplatky na konference 50,00 10,00 4,64 46,40% 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 4, Věcné dary 20,00 0,00 0, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0,00 0,00 540, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, , Platy daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 4,60 92,00% 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 0,00 0,00 3, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 248,10 104,00 41,92% 5901 Nespecifikované rezervy 5 248, ,91 0,00 0,00% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0, , ,36 Neinvestiční výdaje celkem 741,60 355,50% Investiční výdaje 6111 Programové vybavení 9 870, , ,27 97,79% 6121 Budovy, haly a stavby 75,00 75,00 0,00 0,00% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100,00 210,00 205,08 97,66% 6123 Dopravní prostředky 1 000,00 600,00 566,80 94,47% 6125 Výpočetní technika 2 330,00 600,00 230,77 38,46% Inv.transfery nefinančním 6313 podnik.subj.-právn.osob 0, , ,42 100,00% Investiční transf ostat.příspěvkovým organizacím 0, , ,40 100,00% Rezervy kapitálových výdajů Investiční výdaje celkem 745,00 0,00 0, ,00 867, ,73 99,44% 9

10 Rekapitulace výdajů v tis.kč Souhrnné ukazatele Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání % Neinvestiční výdaje celkem , , ,60 xxx Neinvestiční výdaje celkem bez konsol.polož , , ,43 66,81% Investiční výdaje celkem , , ,73 99,44% CELKEM , , ,16 88,95% Výdaje v tis. Kč Neinvestiční výdaje celkem bez konsol.polož. Investiční výdaje celkem 10

11 4) Sociální fond Sociální fond byl zřízen v roce Pravidla jeho tvorby a čerpání byly stanoveny Statutem sociálního fondu, který byl schválen usnesením VRR č.017/vrr05/07 ze dne Do proběhlo pět aktualizací vnitřního předpisu č. 4/A3 Čerpání prostředků sociálního fondu, poslední aktualizace je účinná od 1. srpna Vnitřní předpis, jehož součástí je Statut sociálního fondu, stanoví přesná pravidla pro čerpání sociálního fondu. 1. Zdroje SF - Celkem k dispozici: ,06 Kč 1.1. Sociální fond je tvořen 3% z vyplacených hrubých mezd ,00 Kč 1.2. Dalším příjmem jsou generované bankovní úroky na samostatném bankovním účtu sociálního fondu ,06 Kč 2. Čerpání SF - Celkem čerpání: ,46 Kč 2.1. Systém společných benefitů celkem: ,60 Kč Příspěvek na stravenky ,00 Kč Nepeněžní dary 4 023,80 Kč Příspěvek na jazykové ,00 Kč Příspěvek na společné sportovní, kulturní a společenské ,80 Kč 2.2. Bankovní poplatky z bankovního účtu SF 1 281,86 Kč 2.3. Systém osobních účtů caffeteria systém celkem: ,00 Kč Příspěvek na penzijní pojištění ,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Příspěvek na nadstandardní zdravotní péči ,00 Kč Zůstatek zdrojů SF na bankovním účtu: K ,60 Kč 5) Peněžní fond Dne na 21. jednání VRR byl schválen Statut peněžního fondu pro financování projektů ROP SM, který bude tvořen výnosovými úroky připisované finančními ústavy na běžných bankovních účtech RR, založených pro příjem finančních prostředků od MMR, vedených na samostatných bankovních účtech. Peněžní fond bude využit výhradně na hrazení výdajů projektů, spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Dne byl zřízen samostatný bankovní účet s názvem Peněžní fond, na který byly převedeny úroky generované z dotací MMR za rok 2007 a 2008 ve výši ,13 Kč. V roce 2009 se na tento účet automaticky převádí příslušné úroky vždy k ultimo každého měsíce. 11

12 6) Financování Do rozpočtu byla zapojena část přebytku hospodaření roku 2007 ve výši 600 tis.kč. Tato částka byla použita na úhradu provozních výdajů, které nemohou být uplatněny z projektu TP ROP, tj. nelze je krýt z dotace poskytnuté z MMR. RR SM ukončila hospodaření roku 2008 přebytkem ,93 Kč Tento přebytek je tvořen: vyčerpanou neinvestiční částí poskytnuté dotace Zlínského kraje z roku 2006 dle Smlouvy č. D/2148/200/STR a dodatku č. 1 ke smlouvě v celkové výši Kč na výdaje, které byly realizovány výdaje ve výši ,00 Kč, příjmy z úroků z vkladů na bankovních účtech ÚRR za rok 2008 ve výši ,23 Kč, dotace ROP k vypořádání za rok ,32 Kč, odvedeno , dotace PAS k vypořádaní 1 309,00 Kč, odvedeno k na vypořádací účet MF, nevyčerpaná část dotace MMR na TP r.2008 ve výši ,14 Kč, využije se jako záloha roku 2009, změna stavu sociálního fondu ve výši ,88 Kč K hospodařila RR SM s celkovým přebytkem ve výši ,89 Kč ( kumulovaný výsledek hospodaření za roky 2006, 2007, 2008). Tento přebytek je tvořen: příjmem za refundaci mzdy z roku 2006 v roce 2007 ve výši 2 417,00 Kč, zaokrouhlení z roku ,02 Kč, nevyčerpanou neinvestiční částí poskytnuté dotace Zlínského kraje z roku 2006 dle Smlouvy č. D/2148/200/STR a dodatku č. 1 ke smlouvě v celkové výši Kč na výdaje, které nebyly realizovány ve výši ,01 Kč, příjmy z úroků z vkladů na bankovních účtech ÚRR za rok 2006, 2007, 2008 ve výši ,72 Kč, z toho úroky generované dotací MMR ,13 Kč, úroky ostatní ,59 Kč, nevyčerpanou část poskytnuté půjčky dle Smlouvy o zajištění financování ROP SM Olomouckým krajem ze dne výši tis. Kč, dotace PAS k vypořádaní 1 309,00 Kč, odvedeno k na vypořádací účet MF, nevyčerpaná část dotace MMR na TP r.2008 ve výši ,14 Kč, využije se jako záloha roku Olomoucký kraj se zavázal Smlouvou o zajištění financování ROP SM Olomouckým krajem ze dne zajistit financování ROP SM v souladu s Rámcovým rozhodnutím o poskytování dotací ROP v období č. 1/RS_SM ze dne vydané MMR ve výši tis. Kč, pro rok 2008 jen tis. Kč. Návratná výpomoc ve výši tis. Kč byla poskytnuta dne a vrácena byla v souladu s podmínkami smlouvy dne Zlínský kraj se zavázal Smlouvou o zajištění financování ROP SM Zlínským krajem ze dne zajistit financování ROP SM v souladu s Rámcovým rozhodnutím o poskytování dotací ROP v období č. 1/RS_SM ze dne vydané MMR ve výši tis. Kč, pro rok 2008 jen tis. Kč. Finanční výpomoc v roce 2008 nebyla poskytnuta. RR SM v roce 2008 neměla žádnou hospodářskou činnost. 12

13 7) Doplňující informace 7.1 Stav majetku a) Vlastní dlouhodobý majetek v Kč Dlouhodobý hmotný majetek celkem: ,69 Z toho: hmotný majetek ,32 drobný hmotný majetek ,37 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem: ,17 Z toho: nehmotný majetek ,50 drobný nehmotný majetek ,67 Dlouhodobý finanční majetek celkem 0,00 Celková hodnota majetku k ,86 b) Vlastní dlouhodobý majetek v operativní evidenci v Kč Dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci celkem: ,48 Z toho: drobný hmotný majetek ,48 Dlouhodobý nehmotný majetek v operativní evidenci celkem: ,17 Z toho: drobný nehmotný majetek: ,17 Celková hodnota majetku v OE k ,65 c) Majetek ve výpůjčkách Jde o majetek užívaný na základě smluv o výpůjčce: pro pracoviště Olomouc z Olomouckého kraje pro pracoviště Zlín ze Zlínského kraje. U veškerého majetku ve výpůjčkách byla provedena fyzická inventura s pověřenými pracovníky obou krajů. Byl shledán rozdíl u majetku vypůjčeného Zlínským krajem, který byl dořešen v roce 2009 uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce s odsouhlaseným jmenným seznamem majetku a jeho účetní hodnotou. Majetek ve výpůjčkách je evidován v účetnictví Olomouckého a Zlínského kraje a současně evidován v účetnictví RR SM na samostatném podrozvahovém účtě. 13

14 d) Inventarizace Fyzická inventura majetku a cenin proběhla za rok 2008 v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příkazu ředitele ÚRR č. 9/2008 ze dne na všech pracovištích úřadu dne a Inventarizace tj. odsouhlasení fyzického stavu inventur s účetním stavem proběhlo Pohledávky a závazky a) Pohledávky: RR SM vykazuje k pohledávky z obchodního styku z titulu zaplacených vratných záloh na karty CCS a vratné zálohy na ovladače k parkovišti RCO. DODAVATEL Text Kč RCO záloha na ovladače 6 277,25 CCS a.s. záloha na karty CCS ,00 CELKEM ,25 b) Závazky z obchodní styku: RR SM nevykazuje k žádné závazky z obchodního styku. c) Závazky vůči zaměstnancům, státu s SP, ZP: text Účet Kč Hrubá mzda Sociální pojištění (SP) Zdravotní pojištění (ZP) Daň CELKEM REKAPITULACE text Kč Závazky z obchodní styku 0 Závazky vůči zaměstnancům, státu s SP, ZP CELKEM

15 Závazky vůči zaměstnancům, státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna ) Ostatní Přezkum hospodaření provedlo Ministerstvo financí ČR ve dnech 2. prosince až 12. prosince 2008 (1. dílčí přezkoumání hospodaření), 23. března až 27. března 2008 (2. dílčí přezkoumání hospodaření, 1. část), 20. dubna až 24. dubna 2008 (2. dílčí přezkoumání hospodaření, 2. část). Přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2008 proběhlo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3, písm. b) a písm. c) výše uvedeného zákona, a dále ve smyslu ustanovení 10 odst. 4 písm. a) výše uvedeného zákona nebyla zjištěna rizika v hospodaření RRS SM, což vyplývá ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2008 č.j. :17/41 357/2009 byla předána dne 20. května 2008 a je samostatnou přílohou závěrečného účtu. Závěrečný účet RR SM bude 15 dní před projednáním Výborem RR SM zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách RR SM. Předkladatel a zpracovatel navrhují Výboru RR SM, aby vzal na vědomí důvodovou zprávu. Předkladatel a zpracovatel navrhují Výboru RR SM, aby vydal souhlas s hospodařením RR SM od do , a to bez výhrad. Vyvěšeno dne: 8. června 2009 Sejmuto dne: 24. června

Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J

Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudrţnosti Střední

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Závěrečný účet za rok 2007 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Organizace: Adresa: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD KOUNICOVA 13, 602

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 OBEC TŘESOV TŘESOV 6 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00599166 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Mikroregion Nechanicko Závěrečný účet za rok 2015 sestavený v Kč ke dni 31.12.2015 Identifikační číslo 70957606 Název Mikroregion Nechanicko, svazek obcí Obec Mokrovousy 18 Pošta 503

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 (v Kč)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Neuměřice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 15.04.2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hořenice 2015 IČO 578720 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hořenice 42 Hořenice 55101

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hroznatín IČO 377261 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hroznatín čp. 4 Hroznatín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hřibojedy 2015 IČO 581011 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hřibojedy 60 Hřibojedy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice 2015 IČO 237612 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Polní 48 Čachovice 29443

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Třída 2 Nedaňové příjmy

Třída 2 Nedaňové příjmy 1 Návrh závěrečného účtu města Hrádek za rok 2015. Na základě 43 zákona č.128/2000 Sb. O obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu. Město se řídí postupy pro schválení závěrečného účtu podle zákona č.250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Svazek obcí "ÚPA" 2015 IČO 71211721 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Náměstí T.G. Masaryka

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více