NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU"

Transkript

1 KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERD 2343 (CT 235) CZ PL SK HU KE/E/30. (02.)

2 CZ Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní upozornìní, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnièka používá v souladu s písemnými pokyny, bude øádnì fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení. Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání. Bezpeènostní upozornìní Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpeènosti vaší osoby a vašeho spotøebièe. Rady, užiteèné informace Informace týkající se životního prostøedí Symboly používané k oznaèení poznámek U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhùm potravin a jejich uchovávání. 2

3 Obsah CZ Dùležité bezpeènostní informace...4 Obecná bezpeènostní opatøení...4 Opatøení pro bezpeènost dìtí...4 Bezpeènostní opatøení pro instalaci...4 Bezpeènostní opatøení pro izobutan...4 Pokyny pro uživatele...5 Obecné informace...5 Popis spotøebièe, hlavní souèásti...5 Obsluha spotøebièe...6 Uvedení do provozu...6 Jak používat chladnièku...6 Uchovávání v chladnièce...6 Doba uchovávání a teplota potravin...7 Jak používat mraznièku...7 Zmrazování...7 Uchovávání v mraznièce...7 Jak vyrábìt kostky ledu...7 Užiteèné informace a rady...7 Informace a poznámky...7 Jak ušetøit energii...7 Spotøebiè a životní prostøedí...8 Údržba...8 Odmrazování...8 Pravidelné èištìní...9 Když se chladnièka nepoužívá...9 Odstraòování závad...9 Jak vymìnit žárovku...9 Když nìco nefunguje správnì...10 Pokyny pro instalatéra...11 Technické údaje...11 Instalace spotøebièe...11 Doprava, vybalení...11 Èištìní...11 Postavení na místo...11 Elektrické pøipojení...13 Tabulka dob uchovávání (1)...14 Tabulka dob uchovávání (2)...15 Záruka a servis...15 Záruèní podmínky...15 Servis a náhradní díly

4 CZ Dùležité bezpeènostní infor ormace Obecná bezpeènostní opatøení Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet spotøebiè pøi jeho stìhování nebo pøi zmìnì jeho vlastníka. Tento spotøebiè je urèen pouze pro uchovávání potravin v domácnosti a použití, které je v souladu s tìmito pokyny. Servis a opravy spotøebièe, vèetnì oprav pøívodního kabelu a jeho výmìny, smìjí provádìt jen k tomu výrobcem autorizované specializované opravny. Pro opravy by se mìly používat jen jimi dodané náhradní díly. Jinak mùže dojít k poškození spotøebièe nebo k úrazu èi jiným škodám. Tento spotøebiè je odpojen od sítì pouze tehdy, když je zástrèka odpojena ze zásuvky. Pøed èištìním a údržbou vždy zástrèku odpojte ze zásuvky (netahejte pøitom za kabel). Jestliže je zásuvka tìžko pøístupná, vypnìte spotøebiè tak, že vypnete celý pøíslušný zásuvkový okruh. Pøívodní kabel se nesmí prodlužovat. Spotøebiè se nesmí provozovat bez nasazeného krytu vnitøního osvìtlení. Pøi èištìní, odmrazování, vyjímání zmrazených potravin nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré, špièaté a tvrdé pøedmìty, protože mohou zpùsobit poškození spotøebièe. Buïte opatrní, aby se do termostatu a skøíòky osvìtlení nedostaly žádné tekutiny. Led a mražené krémy mohou zpùsobit mrazové popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z oddílu mraznièky. Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je tøeba je spotøebovat co nejdøíve. Komerèní balíèky zmrazených potravin uchovávejte v souladu s pokyny jejich výrobce. Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím elektrických topných spotøebièù èi chemikálií. Nepokládejte horké hrnce k plastikovým souèástem. Neuchovávejte ve spotøebièi hoølavé plyny a tekutiny, protože by mohly explodovat. Do oddílu mraznièky neukládejte nápoje obsahující kyslièník uhlièitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích èi sklenicích. Pravidelnì kontrolujte a vyèistìte vývod odtáté vody, která bìhem odmrazování vytéká - uvnitø spotøebièe je výstražný štítek, který vás na to upozoròuje. Kdyby byl tento vývod ucpán, nashromáždìná voda by brzy mohla zpùsobit poruchu. Opatøení pro bezpeènost dìtí Bezpeènostní opatøení pro instalaci Umístìte spotøebiè ke stìnì, aby nemohlo dojít ke styku s horkými souèástmi (kompresor, kondenzátor) a pøípadným popáleninám. Když spotøebiè pøemis ujete, dbejte, aby zástrèka nebyla zapojena do zásuvky. Když stavíte spotøebiè na místo, dávejte pozor, aby nestál na svém pøívodním kabelu. Kolem spotøebièe je tøeba zajistit dobré vìtrání. Nedostateèné vìtrání zpùsobuje pøehøívání. Pro zajištìní dostateèného vìtrání dodržujte pokyny, týkající se instalace. Bezpeènostní opatøení pro isobutan Upozornìní Chladivem spotøebièe je isobutan (R 600a), který je vysoce hoølavý a výbušný. Zajistìte správnou ventilaci kolem spotøebièe který je obstaven nebo vestavìn a odstraòte veškeré pøekážky. Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné prostøedky k urychlení odmrazovacího procesu, s vyjímkou tìch které doporuèuje výrobce. Neporušte chladící okruh spotøebièe. Nepoužívejte žádné elektrické spotøebièe uvnitø skladovacího prostoru spotøebièe, jestliže nejsou typu doporuèeného výrobcem. 4 Nenechávejte dìti, aby si s obaly spotøebièe hrály. Plastiková fólie mùže zpùsobit udušení. Spotøebiè vyžaduje obsluhu dospìlých. Nedovolte dìtem, aby si se spotøebièem nebo jeho ovládacími prvky hrály. Jestliže spotøebiè vyhazujete, odpojte zástrèku ze zásuvky, odøíznìte pøívodní kabel (co nejblíže u spotøebièe) a demontujte dveøe, aby hrající si dìti nemohly neutrpìt úraz elektrickým proudem, ani se nemohly uvnitø spotøebièe zavøít. Aby byla zajištìna bezpeènost osob a majetku, dodržujte bezpeènostní opatøení tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese odpovìdnost za škody v dùsledku jejich opomíjení.

5 Obecné informace Oficiální oznaèení spotøebièe je kombinace chladnièkamraznièka s jedním kompresorem a mraznièkou v horní èásti. Spotøebiè nabízí kromì všeobecných služeb mraznièku, která má svoje vlastní dveøe a je zcela oddìlena od ostatní jednotky. Podle toho je spotøebiè vhodný pro uchovávání zmrazených a silnì zmrazených potravin, pro domácí zmrazování Popis spotøebièe, hlavní souèásti Pokyny y pro o uživat atele CZ potravin v množství, uvedeném v pokynech pro uživatele, a pro výrobu ledu. Tento spotøebiè splòuje požadavky norem na rùzné teplotní limity podle klimatické tøídy. Písmeno, symbolizující klimatickou tøídu, se nachází na typovém štítku. A - Mraznièka B - Chladnièka 1. Kryt 2. Výrobník ledu 3. Drátìná police v oddílu zmrazených potravin 4. Vnitøní osvìtlení 5. Sklenìná police 6. Sbìraè odtáté vody 7. Sklenìná police 8. Zásuvka na zeleninu 9. Typový štítek 10. Nastavitelné nožky 11. Pøihrádka pro máslo 12. Pøihrádka na vajíèka 13. Dveøní pøihrádka 14. Dveøní tìsnìní 15. Držák na láhve 16. Kondenzátor 17. Vývod odtáté vody 18. Rozpìrka 19. Odpaøovací miska 20. Kompresor 5

6 CZ Obsluha spotøebièe Uvedení do provozu Vložte do spotøebièe veškeré pøíslušenství a pak zapojte zástrèku do zásuvky. Když chcete zapnout chlazení, otáèejte ovládacím knoflíkem po pravé stranì oddílu èerstvých potravin z polohy 0 po smìru otáèení hodinových ruèièek podle obrázku. V poloze 0 je spotøebiè mimo provoz. Další odstavec uvádí pokyny k nastavování. Regulace teploty, nastavení Termostaty pøerušují bìh spotøebièù na delší nebo kratší dobu automaticky v závislosti na nastavení a pak je zase zapínají, aby byla zajištìna požadovaná teplota. Natáèením ovládacího knoflíku smìrem k vyšším èíslùm se chlazení stává intenzivnìjší. Jestliže je ovladaè termostatu nastaven na "støední" (pøibližnì 2-3) poloze, mùže být v prostoru mrazícího boxu dosaženo teploty -18 C nebo nižší. V tomto pøípadì bude automaticky daná teplota v chladnièce pøibližnì +5 C nebo nižší. Toto støední nastavení je obvykle dostaèující pro bìžné používání spotøebièe. Teplotu v chladnièce i mraznièce ovlivòuje nejen poloha ovládacího knoflíku termostatu, ale také teplota okolí, èetnost otevírání dveøí a množství potravin novì do spotøebièe vložených atd. V maximální poloze, tj. pøi nastavení do polohy 6, mùže kompresor v pøípadì zvýšených nárokù, napøíklad v létì bìhem vln horka, bìžet nepøetržitì. Tento provoz krátkodobì nezpùsobí žádné poškození spotøebièe. Jak používat chladnièku Pro rovnomìrné chlazení je nutné proudìní vzduchu. Z toho dùvodu je tøeba, abyste nezakrývali celý povrch drátìných polic papírem, podnosy, atp. Do chladnièky nevkládejte horké pokrmy. Nechte je volnì zchladnout na pokojovou teplotu. Tím se vyhnete zbyteèné tvorbì námrazy. Potraviny mohou vzájemnì nasávat svoje pachy. Je proto nutné vkládat dovnitø potraviny v zakrytých nádobách, nebo je pøed vkládáním do chladnièky zabalit do celofánu, hliníkové fólie, voskového papíru, nebo mikroténu. Tak si potraviny uchovají svoji vlhkost, napø. zelenina za nìkolik dní nevyschne. Uchovávání v chladnièce Když dovnitø vkládáte rùzné druhy potravin, vezmìte v úvahu uspoøádání podle obrázku níže: 1. Máslo, sýry. 2. Vejce. 3. Tuby, plechovky, kyselá smetana, malé láhve. 4. Nápoje ve velkých láhvích, sodová voda a sifón. 5. Ovoce, zelenina a saláty. 6. Èerstvé maso, studené náøezy, klobásky, atd. 7. Mléko, mléèné výrobky. 8. Hotové pokrmy, cukráøské výrobky, pokrmy v zakrytých nádobách, otevøené plechovky, položené láhve, atd. 6

7 CZ Doba uchovávání a teplota potravin Pøipojená tabulka na konci tìchto pokynù pro uživatele podává informace o dobì uchovávání potravin. Dobu uchovávání nelze dopøedu pøesnì urèit, protože závisí na tom, jak jsou chlazené potraviny èerstvé a jak se s nimi zachází. Proto je uvádìná doba uchovávání potravin jen orientaèní. Jestliže nechcete nakoupené silnì zmrazené potraviny hned použít, mùžete je uložit pøibližnì na jeden den (až se rozmrazí) do chladnièky. Jak používat mraznièku Zmrazování V tomto oddílu lze doma zmrazovat rùzné druhy èerstvých potravin. Abyste dosáhli dobrých výsledkù, mìjte na pamìti následující zásady. Zmrazujte pouze èerstvé a bezvadné potraviny. Pøed zapoèetím zmrazování nastavte ovladaè termostatu do polohy 3 a umístìte drátìnou polici v mrazícím boxu do nejvyšší polohy. Položte potraviny urèené k zmrazení na tuto drátìnou polici. Zmrazení je dosaženo pøibližnì po 24 hodinách. Po této dobì nastavte ovladaè termostatu zpìt do støední polohy (2-3), nebo nechte nastavenou polohu 3, která je obvykle vhodná pro bìžné použití spotøebièe. Je praktické skladovat již zmrazené potraviny na chladících podnosech umístìných v mrazícím boxu pod drátìnou policí. Pøi zmrazování pokud možno nenechávejte dveøe oddílu zmrazených potravin otevøené. Nastavení knoflíku termostatu do vyšší polohy (napø. 6 ) nepøináší výhodu. Dobu zmrazování lze tak zkrátit, ale teplota v oddílu èerstvých potravin by trvale klesla pod 0 C a to by zpùsobovalo zmrazování potravin a nápojù, které jsou zde uloženy. Nikdy najednou nezmrazujte potraviny v množství vìtším, než jaké je uvedeno v èásti Technické údaje, jinak zmrazování nebude dùkladné a po rozmrazení se mohou objevit rùzné závady (ztráta chuti a aroma, rozklad bunìk, atd.). Pøednostnì bìhem zmrazování nevyrábìjte kostky ledu, protože se tím snižuje zmrazovací výkon. Uchovávání v mraznièce Po ukonèení zmrazování je praktické uložit zmrazené potraviny pod drátìnou polici,do prostoru chladícího boxu tak, že vznikne místo pro další možné zmrazování. Umístìní drátìné police v 2 poloze je možné pouze za úèelem skladování již zmrazených potravin. Pøi zmrazování musí být drátìná police v nejvyšší poloze. Potraviny již zmrazené se nezkazí dalším mrazením. Nezapomeòte dodržovat doby uchovávání uvedené na balíècích kupovaných zmrazených potravin. Pro uchovávání doma zmrazených potravin viz pokyny pro uchovávání uvedené na dveøích mraznièky. Symboly pøedstavují rùzné potraviny, èísla udávají prùmìrnou maximální dobu uchovávání v mìsících. Rychle zmrazované a zmrazené potraviny je bezpeèné uchovávat, jen pokud se pøed uložením do mraznièky ani na krátkou dobu nerozmrazily. Pokud byly rozmrazeny, nové zmrazování se nedoporuèuje, nýbrž je tøeba je spotøebovat co nejdøíve. Jak vyrábìt kostky ledu Když chcete vyrábìt kostky ledu, naplòte dodaný výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu pro zmrazené potraviny. Navlhèením dna výrobníku a nastavením knoflíku termostatické regulace na maximální stupeò mùžete dobu výroby kostek ledu zkrátit. Po skonèení nezapomeòte nastavit ovládací knoflík termostatu zpìt na vhodný stupeò. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo úderem. Jestliže výrobník k oddílu pøimrzne, nepoužívejte k uvolnìní kovové nástroje ani nože, protože by se systém chlazení mohl poškodit. Užiteèné informace a rady Pøestavitelné police si zasluhují pozornost, nebo znaènì zvyšují využitelnost oddílu èerstvých potravin. Pøestavìní polic je možné pøi otevøení dveøí pod úhlem 90. Po otevøení a zavøení dveøí mraznièky uvnitø díky nízké teplotì stoupne podtlak. Poèkejte proto s dalším otevøením právì zavøených dveøí 2-3 minuty, (pokud je potøebujete znovu otevøít), až se vnitøní tlak vyrovná. Dbejte na to, aby mraznièka byla provozována s takovým nastavením termostatu, aby teplota uvnitø nikdy nestoupla nad -18 C, protože vyšší teplota mùže poškodit zmrazené potraviny. Je praktické se ujistit o bezporuchovém provozu spotøebièe dennì, aby se pøípadná porucha zjistila vèas a zabránilo se poškození zmrazených potravin. Informace a poznámky V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a poznámky, jak používat spotøebiè a dosáhnout maximálních úspor energie, a také obsahují informace o spotøebièi, týkající se životního prostøedí. Jak ušetøit energii Neumis ujte spotøebiè na místo vystavené sluneènímu záøení nebo blízko zdrojù tepla. Ujistìte se, že kondenzátor a kompresor mají dobré vìtrání. Nezakrývejte místa, kudy proudí vzduch. Výrobky tìsnì zavírejte do tìsnì uzavíratelných nádob nebo je balte do mikroténu, aby nedocházelo ke zbyteèné tvorbì námrazy. Nenechávejte dveøe otevøené déle, než je tøeba, a otevírejte je jen tehdy, když je to nutné. Potraviny do spotøebièe vkládejte jen v uzavøených nádobách. Teplé pokrmy a tekutiny vkládejte do spotøebièe jen tehdy, když jejich teplota klesla na teplotu v místnosti. Udržujte kondenzátor v èistotì. 7

8 CZ Spotøebiè a životní prostøedí Tento spotøebiè neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu ani v izolaèním materiálu. Vyøazený spotøebiè by se nemìl vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní stranì blízko tepelného výmìníku. Informace o místech shromažïování odpadu mùžete získat u úøadù místní samosprávy. Materiály použité na tomto spotøebièi a oznaèené symbolem jsou recyklovatelné. Údržba Odmrazování Koncenzace èásti vlhkosti ve formì námrazy a ledu je souèástí provozu spotøebièe. Silná vrstva námrazy a ledu má izolaèní úèinek, snižuje úèinnost chlazení a zvyšuje spotøebu energie. U tohoto typu spotøebièe je odmrazování chladicí desky chladnièky automatické, bez jakéhokoli vnìjšího zásahu. Termostatická regulace v pravidelných intervalech provoz kompresoru na delší nebo kratší dobu pøerušuje - pøitom je chlazení pøerušeno - teplota chladicí desky stoupne na 0 C díky vnitønímu tepelnému zatížení oddílu a dochází k odmrazování. Jakmile povrchová teplota chladicí desky dosáhne C, termostatická regulace provoz systému opìt zapne. Odtátá voda stéká vývodem odtáté vody, který je veden zadní stìnou do odpaøovací misky nad kompresorem a jeho teplem se zde odpaøuje. Pravidelnì kontrolujte a èistìte vývod odtáté vody, která bìhem odmrazování vytéká - uvnitø spotøebièe je štítek, který vás na to upozoròuje. Kdyby byl vývod ucpán, nashromáždìná voda by brzy mohla zpùsobit poruchu, nebo by mohla natéci do izolace spotøebièe. Vývod odtáté vody èistìte dodaným èistièem, znázornìným na obrázku. Tento èistiè je tøeba ukládat do vývodu odtáté vody. Nejèastìjší pøíèinou ucpání vývodu odtáté vody bývá zvyk vkládat do spotøebièe potraviny zabalené do papíru tak, že se papír dotýká zadní stìny oddílu chlazení a pøimrzá k ní. Když potraviny vyjímáte, papír se utrhne, mùže se dostat do vývodu odtáté vody a ucpat ho. Proto vás žádáme, abyste do papíru zabalené potraviny do spotøebièe ukládali opatrnì. Když jsou požadavky na chlazení vyšší, napøíklad v období horka, kompresor mùže bìžet nepøetržitì - bìhem této doby je automatické odmrazování neúèinné. Pozùstatky ledu a námrazy na zadní stìnì oddílu chlazení po skonèení odmrazování nejsou nièím nenormálním. Mraznièka nemùže být opatøena automatickým odmrazováním, protože silnì zmrazované a zmrazené potraviny by nevydržely teplotu tání ledu. Když se vytvoøí slabá vrstva námrazy a ledu, seškrábejte ji a odstraòte dodanou škrabkou na led. Nikdy nepoužívejte k odstranìní námrazy ostré nebo špièaté pøedmìty. Podnos na obrázku není souèástí pøíslušenství spotøebièe! 8

9 CZ Když je vrstva námrazy natolik silná, že ji nelze plastikovou škrabkou odstranit, musí se odmrazit chladicí deska. Èetnost odmrazování závisí na použití (obecnì 2 až 3-krát za rok). Vyjmìte zmrazené potraviny ze spotøebièe a uložte je do koše vyloženého papírem nebo látkou. Uložte je na vhodné chladné místo nebo je uložte do jiné chladnièky. Odpojte zástrèku ze zásuvky, aby obì èásti spotøebièe byly odstaveny z provozu. Otevøete dveøe u obou èástí spotøebièe a vyèistìte chladnièku podle pokynù v èásti Pravidelné èištìní". Mraznièku udržujte a èistìte následovnì: Vytøete odtátou vodu kouskem hadru nebo houbou s chladicí desky. Vytøená odtátá voda se shromažïuje na dnì spotøebièe a odtud se mùže odstranit savým hadrem nebo houbou. Po odmrazení otøete všechny povrchy. Zapojte zástrèku spotøebièe do zásuvky a vyjmuté potraviny opìt uložte na své místo. Doporuèuje se provozovat spotøebiè nìkolik hodin s nejvyšším nastavením termostatu, aby se dostateèná teplota pro uchovávání potravin mohla vytvoøit co nejdøíve. Pravidelné èištìní Doporuèuje se interiér chladnièky mýt v periodách 3 až 4 týdny vlahou vodou. Pak vše dobøe vytøete (je praktické èistit interiér mraznièky a zároveò ji odmrazovat). Èisticí prostøedky pro domácnost ani mýdlo se nesmí použít. Po vypnutí spotøebièe ho omyjte vlahou vodou a vytøete ho. Dveøní tìsnìní vyèistìte èistou vodou. Po vyèištìní spotøebiè zapnìte. Doporuèuje se prach a neèistoty, které jsou nashromáždìny na kondenzátoru na zadní stranì chladnièky a na kondenzátoru odstranit a vyèistit odpaøovací misku na kompresoru jednou nebo dvakrát za rok. Když se chladnièka nepoužívá V pøípadì, že se spotøebiè nebude dlouhou dobu používat, proveïte následující kroky: Vypnìte spotøebiè. Z chladnièky vyjmìte potraviny. Proveïte odmrazení a vyèistìte ji podle døíve uvedeného postupu. Nechte dveøe otevøené, aby vzduch uvnitø nezatuchl. Odstraòování závad Jak vymìnit žárovku Když žárovka pøestane svítit, mùžete ji vymìnit takto: Vypnìte spotøebiè. Vyšroubujte šroubky pøidržující kryt osvìtlení, pak sejmìte kryt ve smìru šipky a mùžete vymìnit žárovku. (Typ žárovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, závit E 14). Po výmìnì žárovky nasaïte kryt zpìt, zašroubujte šroubky a spotøebiè zapnìte. Když žárovka nesvítí, funkce chladnièky není nijak omezena. 9

10 CZ Když nìco nefunguje správnì Bìhem provozu spotøebièe se mohou èasto vyskytnout nìkteré drobné, ale nepøíjemné potíže, které nevyžadují pøivolání servisního technika. V následující tabulce jsou uvedeny pøíslušné informace, jak se vyhnout zbyteènému placení za servis. Chtìli bychom, abyste si uvìdomovali, že provoz spotøebièe provází urèité zvuky (kompresoru a cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepøedstavují závadu, nýbrž jsou souèástí normálního provozu. Ještì bychom chtìli upozornit, že spotøebiè pracuje pøerušovanì, takže zastavování kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se nesmíte dotýkat elektrických èástí spotøebièe, dokud není spotøebiè vypnut. Problém V chladnièce je pøíliš velké teplo. V mraznièce je pøíliš velké teplo. U zadní desky chladnièky teèe voda. Do chladnièky teèe voda. Na podlahu vytéká voda. Tvoøí se pøíliš mnoho ledu a námrazy. Kompresor nepøetržitì bìží. Spotøebiè vùbec nepracuje. Nefunguje ani chlazení ani osvìtlení. Kontrolky nesvítí. Spotøebiè je hluèný. Možná pøíèina Termostat mùže být chybnì nastaven. Byly vloženy nedostateènì chladné potraviny, nebo byly vloženy špatnì. Dveøe nezavírají tìsnì nebo nejsou dobøe zavøeny. Termostat mùže být chybnì nastaven. Dveøe nezavírají tìsnì, nebo nejsou dobøe zavøeny. Dovnitø byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém množství. Zmrazované výrobky byly umístìny pøíliš blízko sebe. To je normální. Pøi automatickém odmrazování led na zadní desce taje. Vývod odtáté vody z chladnièky mùže být zanesen. Vložené výrobky mohou vodì bránit ve stékání do sbìraèe. Odtátá voda nestéká vývodem do odpaøovací misky nad kompresorem. Potraviny nejsou dobøe zabaleny. Dveøe nejsou dobøe zavøeny nebo nezavírají tìsnì. Termostat mùže být chybnì nastaven. Termostat je chybnì nastaven. Dveøe nejsou správnì zavøeny nebo nezavírají tìsnì. Dovnitø byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém množství. Byly vloženy pøíliš teplé výrobky. Spotøebiè je postaven v pøíliš teplém místì. Zástrèka není správnì zapojena do zásuvky. Jsou spálené pojistky nebo vypnutý jistiè. Termostat není zapnutý. V zásuvce není napìtí. (Zkuste zástrèku zapojit do jiné zásuvky) Spotøebiè není správnì ustaven. Øešení Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy. Potraviny položte na vhodné místo. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a zda tìsnìní není poškozeno nebo zneèištìno. Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a zda tìsnìní není poškozeno nebo zneèištìno. Nìkolik hodin vyèkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu. Výrobky umístìte tak, aby kolem nich mohl volnì proudit vzduch. Vyèistìte vývod odtáté vody. Pøemístìte výrobky, aby se zadní desky nedotýkaly pøímo. Zaveïte vývod odtáté vody do odpaøovací misky. Potraviny lépe zabalte. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a tìsnìní je nepoškozeno a èisté. Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou. Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a tìsnìní je nepoškozeno a èisté. Nìkolik hodin vyèkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu. Nevkládejte potraviny teplejší než je teplota v místnosti. Zkuste snížit teplotu v místnosti kde je spotøebiè umístìn. Zapojte zástrèku do zásuvky správnì. Vymìòte pojistky nebo zapnìte jistiè. Spus te spotøebiè podle pokynù v kapitole Uvedení do provozu. Zavolejte kvalifikovaného elektrikáøe. Zkontrolujte, zda spotøebiè pevnì stojí (všechny ètyøi nožky by mìly sedìt na podlaze). Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší znaèkové servisní støedisko. 10

11 Pokyny y pro o instalatér alatéra CZ Technické údaje Model/Typ ERD 2343 (CT 235) Hrubý objem (litrù) Mraznièka: 44 Chladnièka: 190 Èistý objem (litrù) Mraznièka: 44 Chladnièka: 186 Šíøka (mm) 545 Výška (mm) 1404 Hloubka (mm) 604 Spotøeba energie (kwh/24 hod.) 0,78 (kwh/rok) 285 Energetická tøída podle norem EU A Zmrazovací výkon (kg/24 hod.) 3 Doba do rozmrazení (hod.) 19 Jmenovitý pøíkon (W) 80 Hmotnost (kg) 51 Poèet kompresorù 1 Instalace spotøebièe Doprava, vybalení Doporuèuje se dopravovat spotøebiè v jeho originálním obalu ve svislé poloze a respektovat výstražná upozornìní na obalu. Po každé pøepravì se spotøebiè asi po dobu 2 hodin nesmí zapínat. Vybalte spotøebiè a zkontrolujte, zda není nìjak poškozen. Pøípadná poškození ihned oznamte tomu místu, kde jste spotøebiè zakoupili. V takovém pøípadì obaly nevyhazujte. Èištìní Odstraòte všechny lepicí pásky, které zajiš ují, aby se tyto souèásti ve spotøebièi nepohybovaly. Interiér spotøebièe omyjte vlahou vodou s neagresívním saponátem. Použijte mìkký hadr. Po vyèištìní interiér spotøebièe vytøete do sucha. 11

12 CZ Postavení na místo Teplota okolí má vliv na spotøebu energie a na správnou funkci spotøebièe. Když spotøebiè stavíte na místo, berte v úvahu, že je nutné provozovat spotøebiè v mezích teploty okolí podle klimatické tøídy, uvedené v tabulce níže a na typovém štítku spotøebièe. Teplota okolí podle klimatické tøídy: SN C N C ST C Jestliže teplota okolí klesne pod nižší hodnotu, teplota v oddílu mrazení mùže dosahovat vyšších hodnot než pøedepsaných a teplota v oddílu chlazení mùže dosahovat nižších hodnot než pøedepsaných. Když teplota okolí pøesáhne vyšší hodnotu, znamená to delší dobu bìhu kompresoru, pøerušení automatického odmrazování, zvýšení teploty v oddílu chlazení nebo zvýšení spotøeby energie. Když stavíte spotøebiè na místo, ujistìte se, že stojí rovnì. Vyrovnání dosáhnete pomocí dvou nastavitelných nožek (1) vpøedu dole. Neumis ujte spotøebiè na slunná místa nebo do blízkosti radiátoru nebo vaøièe èi sporáku. Jestliže je to nevyhnutelné kvùli nábytku a spotøebiè musí stát v blízkosti nìjakého vaøièe, berte v úvahu tyto minimální vzdálenosti: V pøípadì plynového nebo elektrického vaøièe se musí ponechat 3 cm vzdálenost, když je to ménì, vložte mezi tyto dva spotøebièe 0,5 až 1 cm silnou nehoølavou izolaèní desku. V pøípadì kamen na topný olej nebo tuhá paliva vzdálenost musí být 30 cm, protože tyto spotøebièe vydávají více tepla. Chladnièka je navržena pro provoz, kdy je zcela pøisazena ke stìnì. Když chladnièku stavíte na místo, dodržujte minimální vzdálenosti, uvedené na obrázku. A : umístìní pod nástìnnou skøíòk u, B : umístìní jako volnì stojící. Zmìna smìru otevírání dveøí Jestliže to vyžaduje místo, kde je spotøebiè postaven nebo manipulace se spotøebièem, je možné zmìnit smìr otevírání dveøí z pravého na levé. 12

13 CZ Spotøebièe dodávané na trh mají otevírání vpravo. Musí se provést následující operace podle obrázku a podaných vysvìtlení: Odpojte spotøebiè ze zásuvky. Opatrnì nakloòte spotøebiè dozadu, aby se kompresor nedotýkal podlahy. Doporuèuje se požádat další osobu o pomoc, aby spotøebiè v této poloze bezpeènì podržela. Opatrnì (napø. nožem) vyjmìte záslepky šroubù, kterými je pøišroubována spodní krycí møížka. Pak lze po vyšroubování šroubkù (2 kusy) krycí møížku vyjmout. Demontujte spodní závìs dveøí chladnièky vyšroubováním šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dveøe chladnièky mírným tahem dolù sejmìte. Vyšroubujte šrouby (2 kusy) a demontujte dvojitý dveøní závìs a destièky závìsu (2 kusy). Sejmìte dveøe mraznièky mírným tahem dolù. Vyšroubujte horní pøídržný èep mraznièky a pak ho zašroubujte na druhou stranu. Vyjmìte záslepky dvojitého závìsu dveøí na levé stranì a pøesaïte je na druhou stranu. Nasaïte dveøe mraznièky na horní dveøní èep. Dvojitý dveøní závìs pøesaïte na levou stranu s použitím šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dávejte pozor, aby hrana dveøí mraznièky byla soubìžná s hranou pláštì. Nasaïte dveøe chladnièky na èep dvojitého dveøního závìsu. Nasaïte spodní dveøní závìs na levou stranu s použitím šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dávejte pozor, aby hrana dveøí chladnièky byla soubìžná s hranou pláštì. Stáhnìte krycí prvek krycí møížky ve smìru šipky (1) a pøesaïte ho na opaènou stranu (2). Nasaïte krycí møížku zpìt a pøipevnìte ji šroubky (2 kusy). Pak nasaïte záslepky. Postavte spotøebiè na místo, vyrovnejte ho a po 2 hodinách zapojte do zásuvky. V pøípadì, že výše uvedený postup nechcete sami provádìt, zavolejte nejbližší autorizovaný servis. Technici odbornì zmìnu smìru otevírání dveøí provedou za úplatu. Elektrické pøipojení Tato chladnièka je navržena pro provoz se støídavým napájecím napìtím 230 V, 50 Hz. Zástrèka musí být zapojena do zásuvky opatøené kolíkem, pøipojeným na ochranný vodiè. Jestliže taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u elektrikáøe s pøíslušnou kvalifikací, aby v blízkosti spotøebièe takovou zásuvku, vybavenou ochranným vodièem podle platných pøedpisù instaloval. Tento spotøebiè odpovídá následujícím direktivám (smìrnicím) E.E.C.: 73/23 EEC ze dne (Smìrnice o nízkém napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù, 89/336 EEC ze dne (Smìrnice o elektromagnetické kompatibilitì) ve znìní pozdìjších pøedpisù. 13

14 CZ Tabulka a dob uchováv ávání ání (1) Doba a zpùsob uchovávání èerstvých potravin v chladnièce Potraviny Doba uchovávání ve dnech Zpùsob zabalení Syrové maso X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøené maso X X X x x x zakrytý pokrm Peèené maso X X X x x zakrytý pokrm Syrová sekaná X zakrytý pokrm Peèená sekaná X X x x zakrytý pokrm Studené náøezy, vídeòský salám X X x x mikrotén, celofán, voskovaný papír Èerstvé ryby X x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøená ryba X X x x zakrytý pokrm Smažená ryba X X x x x zakrytý pokrm Ryby v otevøené plechovce X x x zakrytý pokrm Èerstvé kuøe X X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Smažené kuøe X X X x x x zakrytý pokrm Èerstvá slepice X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøená slepice X X x x x zakrytý pokrm Èerstvá kachna, husa X X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Peèená kachna, husa X X X X x x x zakrytý pokrm Máslo, neotevøené X X X X X X X pùvodní obal Máslo, otevøené X X x x x x x pùvodní obal Mléko v plastikovém sáèku X X X x x pùvodní obal Smetana X X x x krabice z umìlé hmoty Kyselá smetana X X X X x x x krabice z umìlé hmoty Sýr (tvrdý) X X X X X X X hliníková fólie Sýr (mìkký) X X X X x x x mikrotén Tvaroh X X X X x x x mikrotén Vejce X X X X X X X mikrotén Špenát, š ovík X X x x mikrotén Zelený hrášek, zelené fazolové lusky X X X X x x x mikrotén Houby X X x x x mikrotén Mrkev, koøen X X X X X X X mikrotén Paprikové lusky X X x x x mikrotén Rajská jablíèka X X X X X X X mikrotén Zelí, kapusta X X X X X x x mikrotén Rychle se kazící ovoce (jahody, maliny, a pod.) X X X x x mikrotén Ostatní ovoce X X X X x x x mikrotén Otevøené ovocné konzervy X X X x x zakrytý pokrm Peèivo plnìné krémem X X x x zakrytý pokrm Poznámky: X obvyklá doba uchovávání, x možná doba uchovávání (týká se jen opravdu èerstvých výrobkù). 14

15 Tabulka a dob uchováv ávání ání (2) Doba a zpùsob uchovávání èerstvých potravin v chladnièce CZ V oddílu èerstvých V oddílu **** zmrazených Potraviny potravin potravin C -18 C Zelenina: zelené fazolové lusky, zelený hrášek, míchaná zelenina, dýnì, kukuøice, a pod. 1 den 12 mìsícù Hotové pokrmy: zeleninová jídla, pøílohy, s masem a pod. 1 den 12 mìsícù Hotové pokrmy: svíèková, guláš z uzeného kolena, maso z tlaèenky a pod. 1 den 6 mìsícù Pokrmy z brambor, tìstoviny: bramborová kaše, noky, knedlíky, tìstoviny plnìné džemem, smažené hranolky 1 den 12 mìsícù Polévky: masový vývar, polévka ze zelených fazolových luskù, polévka ze zeleného hrášku a pod. 1 den 6 mìsícù Ovoce: višnì, tøešnì, angrešt, ovocný krém, drcené kaštany 1 den 12 mìsícù Maso: kuøe, kachna, husa a jejich drùbky, 1 den 5 mìsícù filé, tuòák 1 den 6 mìsícù Mražený krém na tyèince, zmrzlina 1 den 3 týdny Záruèní podmínky Servis a náhradní díly Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže autorizovanému, který je od vás nejblíže. Pøi oznamování závady je nutné identifikovat spotøebiè pomocí údajù typového štítku. Tento typový štítek je pøilepen na vnitøní stìnu vedle zásuvky pro zeleninu v oddílu èerstvých potravin na levé stranì dole. Jsou zde veškeré údaje potøebné pro oznámení závady servisu (typ, model, sériové èíslo, atd.). Zde si poznamenejte údaje z typového štítku vašeho spotøebièe: Záruk uka a a servis Model Èíslo výrobku (Prod.No.) Sériové èíslo (Prod.No. Datum nákupu: Výrobce si vyhrazuje právo provádìt na tìchto výrobcích jakékoli zmìny. 15

16 PL Przed instalacj¹ i uruchomieniem urz¹dzenia nale y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Zawiera ona wiele cennych wskazówek i rad dotycz¹cych prawid³owej i bezpiecznej eksploatacji zakupionej przez Pañstwa ch³odziarki. Poni sze symbole pozwol¹ Pañstwu znaleÿæ potrzebne informacje: Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa Przestrzeganie informacji i ostrze eñ oznaczonych tym symbolem sprzyja bezpieczeñstwu urz¹dzenia i u ytkownika. Praktyczne wskazówki Wskazówki dotycz¹ce ochrony œrodowiska Porady Tym symbolem s¹ oznaczone praktyczne rady zwi¹zane z ywnoœci¹ i sposobami jej przechowywania. 16

17 Spis treœ eœci PL Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa...18 Wskazówki ogólne...18 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa dzieci...18 Wskazówki bezpieczeñstwa dotycz¹ce instalacji...18 Wskazówki bezpieczeñstwa - czynnik ch³odniczy izobutan...18 Wskazówki dla u ytkownika...19 Wskazówki ogólne...19 Opis urz¹dzenia i jego g³ównych elementów...19 Eksploatacja urz¹dzenia...20 Przed pierwszym uruchomieniem...20 Ustawienie i regulacja temperatury...20 Eksploatacja komory ch³odziarki...20 Wskazówki dotycz¹ce przechowywania ywnoœci...20 Czas przechowywania produktów temperatura...21 Eksploatacja zamra arki...21 Zamra anie...21 Przechowywanie mro onek...21 Przygotowanie kostek lodu...21 Praktyczne rady i wskazówki...21 Wskazówki i porady...21 Oszczêdzanie energii...21 Urz¹dzenie i œrodowisko naturalne...22 Konserwacja...22 Odmra anie...22 Regularne mycie...23 Przerwy w u ytkowaniu ch³odziarki...23 Usuwanie usterek...23 Wymiana arówki...23 Co zrobiæ, je eli urz¹dzenie nie dzia³a...24 Wskazówki dla instalatora...25 Dane techniczne...25 Instalacja urz¹dzenia...25 Transport i rozpakowanie...25 Czyszczenie...25 Ustawienie...25 Zmiana kierunku otwierania drzwi...26 Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego...27 Tabela czasu przechowywania ywnoœci (1)...28 Tabela czasu przechowywania ywnoœci (2)...29 Gwarancja i serwis...29 Serwis i czêœci zamienne

18 18 PL Wskazó azówki dotycz¹ce bezpieczeñs eñstwa Wskazówki ogólne Instrukcjê obs³ugi nale y zachowaæ, aby móc z niej skorzystaæ w ka dej chwili skorzystaæ lub przekazaæ w przypadku sprzeda y urz¹dzenia. Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania ywnoœci w warunkach gospodarstwa domowego. U ywanie w innych celach mo e spowodowaæ uszkodzenie i/lub cofniêcie gwarancji. Wszelkie naprawy (tak e reperacja lub wymiana przewodu zasilaj¹cego) mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez personel autoryzowanych zak³adów serwisowych. Czynnoœci naprawcze wykonywane przez osoby nieuprawnione mog¹ spowodowaæ sytuacje niebezpieczne dla u ytkownika lub uszkodzenie urz¹dzenia. Urz¹dzenie od³¹cza siê od zasilania elektrycznego poprzez wyjêcie wtyczki przewodu z gniazdka (nie ci¹gn¹æ za przewód). Nale y to zrobiæ zawsze przed myciem lub konserwacj¹ urz¹dzenia. Przewodu zasilaj¹cego nie nale y przed³u aæ. Nie nale y uruchamiaæ urz¹dzenia, je eli blok oœwietleniowy nie jest przykryty odpowiedni¹ os³onk¹. Do czyszczenia, odmra ania i wyjmowania mro onek nie nale y u ywaæ ostrych narzêdzi, gdy mog¹ one uszkodziæ urz¹dzenie. Nale y zachowaæ ostro noœæ przy wk³adaniu i wyjmowaniu p³ynów, aby nie zala³y one czujnika temperatury i bloku oœwietleniowego. Nie nale y spo ywaæ lodów lub kostek lodu bezpoœrednio po wyjêciu z komory zamra ania. Raz rozmro one artyku³y ywnoœciowe nie nadaj¹ siê do ponownego zamro enia. Nale y je spo yæ tak szybko, jak to mo liwe. Mro onki nale y przechowywaæ zgodnie z instrukcj¹ producenta produktu. Nie nale y przyspieszaæ procesu odmra ania za pomoc¹ urz¹dzeñ elektrycznych lub œrodków chemicznych. Nie nale y wstawiaæ do wnêtrza urz¹dzenia naczyñ z gor¹cymi potrawami. W urz¹dzeniu nie nale y przechowywaæ ³atwopalnych cieczy lub gazów, gdy mog¹ one eksplodowaæ. W komorze zamra ania nie wolno przechowywaæ napojów gazowanych, napojów i owoców w butelkach. Otwór odp³ywowy nale y regularnie sprawdzaæ i czyœciæ. Je eli otwór nie bêdzie czyszczony, bêdzie siê w nim gromadzi³a woda, co mo e spowodowaæ uszkodzenie. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa dzieci Nie nale y zezwalaæ dzieciom na zabawê elementami opakowania. Istnieje ryzyko uduszenia siê! Urz¹dzenie jest przeznaczone do obs³ugi przez osoby doros³e. Nie zezwalaæ dzieciom na zabawê urz¹dzeniem lub jego elementami steruj¹cymi. Przy usuwaniu zu ytego urz¹dzenia z gospodarstwa domowego nale y odci¹æ przewód zasilaj¹cy i zdj¹æ drzwi, aby zapobiec zamkniêciu siê dzieci wewn¹trz urz¹dzenia lub pora eniu elektrycznemu. Wskazówki bezpieczeñstwa dotycz¹ce instalacji Urz¹dzenie musi staæ ty³em do œciany tak, aby nagrzewaj¹ce siê elementy (np. sprê arka)nie dotyka³y jej. Podczas przesuwania urz¹dzenia nale y zwróciæ uwagê, czy wtyczka przewodu zasilaj¹cego zosta³a wyjêta z gniazdka. Zwróciæ uwagê, czy urz¹dzenie nie stoi na przewodzie zasilaj¹cym. Urz¹dzenie musi mieæ zapewnion¹ prawid³ow¹ wentylacjê, aby nie dopuœciæ do przegrzania. Postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami dotycz¹cymi instalacji. Wskazówki bezpieczeñstwa - czynnik ch³odniczy izobutan Uwaga: Urz¹dzenie zawiera czynnik ch³odniczy - izobutan (R 600a), który w wiêkszych stê eniach jest ³atwopalny i mo e wybuchn¹æ. Otwory wentylacyjne urz¹dzenia nie mog¹ byæ zakryte lub zanieczyszczone. Nie wolno u ywaæ adnych urz¹dzeñ lub œrodków do przyspieszania odmra ania urz¹dzenia, z wyj¹tkiem tych, które zaleca producent. Nie dopuœciæ do uszkodzenia uk³adu ch³odniczego. Do wnêtrza urz¹dzenia nie wolno wk³adaæ adnych urz¹dzeñ elektrycznych, za wyj¹tkiem tych, które zaleca producent. Wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obs³ugi nale y bezwzglêdnie przestrzegaæ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo u ytkownika i urz¹dzenia. W przypadku ich nieprzestrzegania producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za powsta³e szkody i ich konsekwencje.

19 Wskazówki ogólne Wskazó azówki dla u ytkownik wnika Urz¹dzenie, które Pañstwo zakupili jest domow¹ ch³odziarko-zamra ark¹ z jedn¹ sprê ark¹ i zamra ark¹, znajduj¹c¹ siê w górnej czêœci urz¹dzenia. Zamra arka posiada osobne drzwiczki i jest ca³kowicie oddzielona od komory ch³odzenia. Urz¹dzenie s³u y do przechowywania Opis urz¹dzenia i jego g³ównych elementów PL mro onej ywnoœci (w ci¹gu czasu okreœlonego przez producenta), zamra ania œwie ej ywnoœci (w iloœci okreœlonej w instrukcji obs³ugi) oraz robienia kostek lodu. Urz¹dzenie spe³nia wymagania norm dotycz¹cych warunków klimatycznych. Symbol oznaczaj¹cy klasê klimatyczn¹ znajduje siê na tabliczce znamionowej. A - Chlodziarka B - Zamrazarka 1. Blat 2. Pojemnik na kostki lodu 3. Druciana pólka w komorze zamrazania 4. Zespól oswietleniowy 5. Pólka szklana 6. Ujscie wody pochodzacej z rozmrazania 7. Pólka szklana 8. Pojemnik na warzywa 9. Tabliczka znamionowa 10. Nózka regulacyjna 11. Pojemnik na maslo 12. Pojemnik na jaja 13. Pólka na drzwi 14. Uszczelka drzwi 15. Pólka na butelki 16. Skraplacz 17. Otwór odplywowy wody 18. Podkladka dystansujaca 19. Pojemnik na skropliny 20. Sprezarka 19

20 PL Eksploatacja urz¹dzenia Przed pierwszym uruchomieniem W³o yæ do ch³odziarki wszystkie akcesoria i pod³¹czyæ urz¹dzenie do zasilania elektrycznego wk³adaj¹c wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka. Aby urz¹dzenie rozpoczê³o ch³odzenie nale y ustawiæ pokrêt³o poza pozycj¹ 0 na odpowiedni stopieñ (pokrêt³o nale y obracaæ w kierunku zgodnym w ruchem wskazówek zegara). W pozycji 0 urz¹dzenie jest wy³¹czone. Dalsze wskazówki dotycz¹ce regulacji temperatury znajduj¹ siê w kolejnych rozdzia³ach. Ustawienie i regulacja temperatury Sterownik termostatu automatycznie przerywa pracê urz¹dzenia na czas uzale niony od ustawienia i wznawia j¹ po przywróceniu po ¹danej temperatury. Obracanie pokrêt³a w kierunku wy szych oznaczeñ numerycznych powoduje zwiêkszenie stopnia ch³odzenia (obni enie temperatury). W komorze zamra arki mo e panowaæ temperatura -18 C lub ni sza, je eli pokrêt³o jest ustawione w po³o eniu œrodkowym (ok. 2-3). Jednoczeœnie temperatura w komorze ch³odziarki wyniesie najwy ej +5 C. Pozycja œrodkowa (2-3) jest optymalnym ustawieniem, zalecanym przy normalnym u ytkowaniu urz¹dzenia. Na temperaturê panuj¹c¹ wewn¹trz urz¹dzenia ma wp³yw nie tylko pozycja, w której ustawiono pokrêt³o, lecz tak e temperatura otoczenia, czêstotliwoœæ otwierania drzwi oraz objêtoœæ wk³adanej jednorazowo œwie ej ywnoœci itp. Przy maksymalnym ustawieniu, np. w pozycji 6 (podczas upa³ów), sprê arka mo e pracowaæ ci¹gle. Nie spowoduje to uszkodzenia urz¹dzenia. Eksploatacja komory ch³odziarki Prawid³owa praca urz¹dzenia jest uzale niona od odpowiedniej wentylacji. Dlatego nie zaleca siê przykrywania ca³ej powierzchni pó³ek papierem, tacami itp. Do ch³odziarki nie wolno wstawiaæ gor¹cych produktów. Nale y je uprzednio sch³odziæ do temperatury pokojowej. W ten sposób unikniecie Pañstwo powstawania nadmiernej iloœci szronu wewn¹trz urz¹dzenia. Produkty mog¹ przyjmowaæ zapachy innych artyku³ów. Dlatego zalecamy przechowywanie ywnoœci w zamykanych pojemnikach lub opakowanie ich w foliê plastikow¹ albo aluminiow¹. W ten sposób produkty zachowaj¹ swoj¹ wilgotnoœæ (np. warzywa nie wyschn¹ po kilku dniach). Wskazówki dotycz¹ce przechowywania ywnoœci Produkty ywnoœciowe nale y rozmieszczaæ zgodnie z podanymi poni ej informacjami: 1. Mas³o, ser 2. Jaja 3. Tubki, puszki, œmietana, ma³e butelki 4. Napoje w du ych butelkach, woda sodowa 5. Owoce, warzywa, sa³atki 6. Œwie e miêso, wêdliny 7. Mleko i nabia³ 8. Dania gotowe, potrawy w przykrytych naczyniach, otwarte puszki itp. 20

Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL Polski, 1 HR CZ Èesky, 13 SB SL Slovenšèina, 25 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3-4 Panel

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CHLADNIČKA - CHŁODZIARKA - HŰTŐSZEKRÉNY - FRIGIDER NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ER 7048 C CZ PL SK HU RO 200369845 KE/E/82.

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS EF73A502 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563946

Vaše uživatelský manuál SIEMENS EF73A502 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Návod k použití Használati útmutató. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38607X

Návod k použití Használati útmutató. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38607X Návod k použití Használati útmutató CZ HU kombinace chladnickamraznicka hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38607X We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Návod k použití strana 10. Kombinace chladničky a mrazničky 7084 649-00. CPesf 46

Návod k použití strana 10. Kombinace chladničky a mrazničky 7084 649-00. CPesf 46 Návod k použití strana 10 Kombinace chladničky a mrazničky CZ 7084 649-00 CPesf 46 Pokyn pro likvidaci Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele COMPETENCE E3001-1 Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku, pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 56006011, 40015642, 40020125 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents AVL 89

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents AVL 89 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski, 13 GR ÅËËÇÍÉÊÁ,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling, 2 Electric and water connections, 2-3 The first wash cycle, 3 Technical

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Sporák. Návod k instalaci a pou ití

Sporák. Návod k instalaci a pou ití + $"' 2 Sporák Návod k instalaci a pou ití C 649 P Sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

B5741-5. vestavìná trouba

B5741-5. vestavìná trouba B5741-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R Vestavné vaøidlové desky 60 Návod k instalaci a pou ití PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Chladící cukrárenské vitríny

Chladící cukrárenské vitríny 230 V 50 Hz Návod k obsluze a technická dokumentace Chladící cukrárenské vitríny Zařízení nepřekračuje hlučnost 70 db Typ vitríny Délka (mm) Hloubka (mm) Výška (mm) Napájení Výkon (W) Chladící výkon (W)

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

B4101-5. vestavìná trouba

B4101-5. vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo rozpouštìdlo Èíslo CAS 67-56-1 Èíslo ES(EINECS) 200-659-6 Další názvy

Více