NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU"

Transkript

1 KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERD 2343 (CT 235) CZ PL SK HU KE/E/30. (02.)

2 CZ Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní upozornìní, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnièka používá v souladu s písemnými pokyny, bude øádnì fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení. Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání. Bezpeènostní upozornìní Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpeènosti vaší osoby a vašeho spotøebièe. Rady, užiteèné informace Informace týkající se životního prostøedí Symboly používané k oznaèení poznámek U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhùm potravin a jejich uchovávání. 2

3 Obsah CZ Dùležité bezpeènostní informace...4 Obecná bezpeènostní opatøení...4 Opatøení pro bezpeènost dìtí...4 Bezpeènostní opatøení pro instalaci...4 Bezpeènostní opatøení pro izobutan...4 Pokyny pro uživatele...5 Obecné informace...5 Popis spotøebièe, hlavní souèásti...5 Obsluha spotøebièe...6 Uvedení do provozu...6 Jak používat chladnièku...6 Uchovávání v chladnièce...6 Doba uchovávání a teplota potravin...7 Jak používat mraznièku...7 Zmrazování...7 Uchovávání v mraznièce...7 Jak vyrábìt kostky ledu...7 Užiteèné informace a rady...7 Informace a poznámky...7 Jak ušetøit energii...7 Spotøebiè a životní prostøedí...8 Údržba...8 Odmrazování...8 Pravidelné èištìní...9 Když se chladnièka nepoužívá...9 Odstraòování závad...9 Jak vymìnit žárovku...9 Když nìco nefunguje správnì...10 Pokyny pro instalatéra...11 Technické údaje...11 Instalace spotøebièe...11 Doprava, vybalení...11 Èištìní...11 Postavení na místo...11 Elektrické pøipojení...13 Tabulka dob uchovávání (1)...14 Tabulka dob uchovávání (2)...15 Záruka a servis...15 Záruèní podmínky...15 Servis a náhradní díly

4 CZ Dùležité bezpeènostní infor ormace Obecná bezpeènostní opatøení Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet spotøebiè pøi jeho stìhování nebo pøi zmìnì jeho vlastníka. Tento spotøebiè je urèen pouze pro uchovávání potravin v domácnosti a použití, které je v souladu s tìmito pokyny. Servis a opravy spotøebièe, vèetnì oprav pøívodního kabelu a jeho výmìny, smìjí provádìt jen k tomu výrobcem autorizované specializované opravny. Pro opravy by se mìly používat jen jimi dodané náhradní díly. Jinak mùže dojít k poškození spotøebièe nebo k úrazu èi jiným škodám. Tento spotøebiè je odpojen od sítì pouze tehdy, když je zástrèka odpojena ze zásuvky. Pøed èištìním a údržbou vždy zástrèku odpojte ze zásuvky (netahejte pøitom za kabel). Jestliže je zásuvka tìžko pøístupná, vypnìte spotøebiè tak, že vypnete celý pøíslušný zásuvkový okruh. Pøívodní kabel se nesmí prodlužovat. Spotøebiè se nesmí provozovat bez nasazeného krytu vnitøního osvìtlení. Pøi èištìní, odmrazování, vyjímání zmrazených potravin nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré, špièaté a tvrdé pøedmìty, protože mohou zpùsobit poškození spotøebièe. Buïte opatrní, aby se do termostatu a skøíòky osvìtlení nedostaly žádné tekutiny. Led a mražené krémy mohou zpùsobit mrazové popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z oddílu mraznièky. Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je tøeba je spotøebovat co nejdøíve. Komerèní balíèky zmrazených potravin uchovávejte v souladu s pokyny jejich výrobce. Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím elektrických topných spotøebièù èi chemikálií. Nepokládejte horké hrnce k plastikovým souèástem. Neuchovávejte ve spotøebièi hoølavé plyny a tekutiny, protože by mohly explodovat. Do oddílu mraznièky neukládejte nápoje obsahující kyslièník uhlièitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích èi sklenicích. Pravidelnì kontrolujte a vyèistìte vývod odtáté vody, která bìhem odmrazování vytéká - uvnitø spotøebièe je výstražný štítek, který vás na to upozoròuje. Kdyby byl tento vývod ucpán, nashromáždìná voda by brzy mohla zpùsobit poruchu. Opatøení pro bezpeènost dìtí Bezpeènostní opatøení pro instalaci Umístìte spotøebiè ke stìnì, aby nemohlo dojít ke styku s horkými souèástmi (kompresor, kondenzátor) a pøípadným popáleninám. Když spotøebiè pøemis ujete, dbejte, aby zástrèka nebyla zapojena do zásuvky. Když stavíte spotøebiè na místo, dávejte pozor, aby nestál na svém pøívodním kabelu. Kolem spotøebièe je tøeba zajistit dobré vìtrání. Nedostateèné vìtrání zpùsobuje pøehøívání. Pro zajištìní dostateèného vìtrání dodržujte pokyny, týkající se instalace. Bezpeènostní opatøení pro isobutan Upozornìní Chladivem spotøebièe je isobutan (R 600a), který je vysoce hoølavý a výbušný. Zajistìte správnou ventilaci kolem spotøebièe který je obstaven nebo vestavìn a odstraòte veškeré pøekážky. Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné prostøedky k urychlení odmrazovacího procesu, s vyjímkou tìch které doporuèuje výrobce. Neporušte chladící okruh spotøebièe. Nepoužívejte žádné elektrické spotøebièe uvnitø skladovacího prostoru spotøebièe, jestliže nejsou typu doporuèeného výrobcem. 4 Nenechávejte dìti, aby si s obaly spotøebièe hrály. Plastiková fólie mùže zpùsobit udušení. Spotøebiè vyžaduje obsluhu dospìlých. Nedovolte dìtem, aby si se spotøebièem nebo jeho ovládacími prvky hrály. Jestliže spotøebiè vyhazujete, odpojte zástrèku ze zásuvky, odøíznìte pøívodní kabel (co nejblíže u spotøebièe) a demontujte dveøe, aby hrající si dìti nemohly neutrpìt úraz elektrickým proudem, ani se nemohly uvnitø spotøebièe zavøít. Aby byla zajištìna bezpeènost osob a majetku, dodržujte bezpeènostní opatøení tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese odpovìdnost za škody v dùsledku jejich opomíjení.

5 Obecné informace Oficiální oznaèení spotøebièe je kombinace chladnièkamraznièka s jedním kompresorem a mraznièkou v horní èásti. Spotøebiè nabízí kromì všeobecných služeb mraznièku, která má svoje vlastní dveøe a je zcela oddìlena od ostatní jednotky. Podle toho je spotøebiè vhodný pro uchovávání zmrazených a silnì zmrazených potravin, pro domácí zmrazování Popis spotøebièe, hlavní souèásti Pokyny y pro o uživat atele CZ potravin v množství, uvedeném v pokynech pro uživatele, a pro výrobu ledu. Tento spotøebiè splòuje požadavky norem na rùzné teplotní limity podle klimatické tøídy. Písmeno, symbolizující klimatickou tøídu, se nachází na typovém štítku. A - Mraznièka B - Chladnièka 1. Kryt 2. Výrobník ledu 3. Drátìná police v oddílu zmrazených potravin 4. Vnitøní osvìtlení 5. Sklenìná police 6. Sbìraè odtáté vody 7. Sklenìná police 8. Zásuvka na zeleninu 9. Typový štítek 10. Nastavitelné nožky 11. Pøihrádka pro máslo 12. Pøihrádka na vajíèka 13. Dveøní pøihrádka 14. Dveøní tìsnìní 15. Držák na láhve 16. Kondenzátor 17. Vývod odtáté vody 18. Rozpìrka 19. Odpaøovací miska 20. Kompresor 5

6 CZ Obsluha spotøebièe Uvedení do provozu Vložte do spotøebièe veškeré pøíslušenství a pak zapojte zástrèku do zásuvky. Když chcete zapnout chlazení, otáèejte ovládacím knoflíkem po pravé stranì oddílu èerstvých potravin z polohy 0 po smìru otáèení hodinových ruèièek podle obrázku. V poloze 0 je spotøebiè mimo provoz. Další odstavec uvádí pokyny k nastavování. Regulace teploty, nastavení Termostaty pøerušují bìh spotøebièù na delší nebo kratší dobu automaticky v závislosti na nastavení a pak je zase zapínají, aby byla zajištìna požadovaná teplota. Natáèením ovládacího knoflíku smìrem k vyšším èíslùm se chlazení stává intenzivnìjší. Jestliže je ovladaè termostatu nastaven na "støední" (pøibližnì 2-3) poloze, mùže být v prostoru mrazícího boxu dosaženo teploty -18 C nebo nižší. V tomto pøípadì bude automaticky daná teplota v chladnièce pøibližnì +5 C nebo nižší. Toto støední nastavení je obvykle dostaèující pro bìžné používání spotøebièe. Teplotu v chladnièce i mraznièce ovlivòuje nejen poloha ovládacího knoflíku termostatu, ale také teplota okolí, èetnost otevírání dveøí a množství potravin novì do spotøebièe vložených atd. V maximální poloze, tj. pøi nastavení do polohy 6, mùže kompresor v pøípadì zvýšených nárokù, napøíklad v létì bìhem vln horka, bìžet nepøetržitì. Tento provoz krátkodobì nezpùsobí žádné poškození spotøebièe. Jak používat chladnièku Pro rovnomìrné chlazení je nutné proudìní vzduchu. Z toho dùvodu je tøeba, abyste nezakrývali celý povrch drátìných polic papírem, podnosy, atp. Do chladnièky nevkládejte horké pokrmy. Nechte je volnì zchladnout na pokojovou teplotu. Tím se vyhnete zbyteèné tvorbì námrazy. Potraviny mohou vzájemnì nasávat svoje pachy. Je proto nutné vkládat dovnitø potraviny v zakrytých nádobách, nebo je pøed vkládáním do chladnièky zabalit do celofánu, hliníkové fólie, voskového papíru, nebo mikroténu. Tak si potraviny uchovají svoji vlhkost, napø. zelenina za nìkolik dní nevyschne. Uchovávání v chladnièce Když dovnitø vkládáte rùzné druhy potravin, vezmìte v úvahu uspoøádání podle obrázku níže: 1. Máslo, sýry. 2. Vejce. 3. Tuby, plechovky, kyselá smetana, malé láhve. 4. Nápoje ve velkých láhvích, sodová voda a sifón. 5. Ovoce, zelenina a saláty. 6. Èerstvé maso, studené náøezy, klobásky, atd. 7. Mléko, mléèné výrobky. 8. Hotové pokrmy, cukráøské výrobky, pokrmy v zakrytých nádobách, otevøené plechovky, položené láhve, atd. 6

7 CZ Doba uchovávání a teplota potravin Pøipojená tabulka na konci tìchto pokynù pro uživatele podává informace o dobì uchovávání potravin. Dobu uchovávání nelze dopøedu pøesnì urèit, protože závisí na tom, jak jsou chlazené potraviny èerstvé a jak se s nimi zachází. Proto je uvádìná doba uchovávání potravin jen orientaèní. Jestliže nechcete nakoupené silnì zmrazené potraviny hned použít, mùžete je uložit pøibližnì na jeden den (až se rozmrazí) do chladnièky. Jak používat mraznièku Zmrazování V tomto oddílu lze doma zmrazovat rùzné druhy èerstvých potravin. Abyste dosáhli dobrých výsledkù, mìjte na pamìti následující zásady. Zmrazujte pouze èerstvé a bezvadné potraviny. Pøed zapoèetím zmrazování nastavte ovladaè termostatu do polohy 3 a umístìte drátìnou polici v mrazícím boxu do nejvyšší polohy. Položte potraviny urèené k zmrazení na tuto drátìnou polici. Zmrazení je dosaženo pøibližnì po 24 hodinách. Po této dobì nastavte ovladaè termostatu zpìt do støední polohy (2-3), nebo nechte nastavenou polohu 3, která je obvykle vhodná pro bìžné použití spotøebièe. Je praktické skladovat již zmrazené potraviny na chladících podnosech umístìných v mrazícím boxu pod drátìnou policí. Pøi zmrazování pokud možno nenechávejte dveøe oddílu zmrazených potravin otevøené. Nastavení knoflíku termostatu do vyšší polohy (napø. 6 ) nepøináší výhodu. Dobu zmrazování lze tak zkrátit, ale teplota v oddílu èerstvých potravin by trvale klesla pod 0 C a to by zpùsobovalo zmrazování potravin a nápojù, které jsou zde uloženy. Nikdy najednou nezmrazujte potraviny v množství vìtším, než jaké je uvedeno v èásti Technické údaje, jinak zmrazování nebude dùkladné a po rozmrazení se mohou objevit rùzné závady (ztráta chuti a aroma, rozklad bunìk, atd.). Pøednostnì bìhem zmrazování nevyrábìjte kostky ledu, protože se tím snižuje zmrazovací výkon. Uchovávání v mraznièce Po ukonèení zmrazování je praktické uložit zmrazené potraviny pod drátìnou polici,do prostoru chladícího boxu tak, že vznikne místo pro další možné zmrazování. Umístìní drátìné police v 2 poloze je možné pouze za úèelem skladování již zmrazených potravin. Pøi zmrazování musí být drátìná police v nejvyšší poloze. Potraviny již zmrazené se nezkazí dalším mrazením. Nezapomeòte dodržovat doby uchovávání uvedené na balíècích kupovaných zmrazených potravin. Pro uchovávání doma zmrazených potravin viz pokyny pro uchovávání uvedené na dveøích mraznièky. Symboly pøedstavují rùzné potraviny, èísla udávají prùmìrnou maximální dobu uchovávání v mìsících. Rychle zmrazované a zmrazené potraviny je bezpeèné uchovávat, jen pokud se pøed uložením do mraznièky ani na krátkou dobu nerozmrazily. Pokud byly rozmrazeny, nové zmrazování se nedoporuèuje, nýbrž je tøeba je spotøebovat co nejdøíve. Jak vyrábìt kostky ledu Když chcete vyrábìt kostky ledu, naplòte dodaný výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu pro zmrazené potraviny. Navlhèením dna výrobníku a nastavením knoflíku termostatické regulace na maximální stupeò mùžete dobu výroby kostek ledu zkrátit. Po skonèení nezapomeòte nastavit ovládací knoflík termostatu zpìt na vhodný stupeò. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo úderem. Jestliže výrobník k oddílu pøimrzne, nepoužívejte k uvolnìní kovové nástroje ani nože, protože by se systém chlazení mohl poškodit. Užiteèné informace a rady Pøestavitelné police si zasluhují pozornost, nebo znaènì zvyšují využitelnost oddílu èerstvých potravin. Pøestavìní polic je možné pøi otevøení dveøí pod úhlem 90. Po otevøení a zavøení dveøí mraznièky uvnitø díky nízké teplotì stoupne podtlak. Poèkejte proto s dalším otevøením právì zavøených dveøí 2-3 minuty, (pokud je potøebujete znovu otevøít), až se vnitøní tlak vyrovná. Dbejte na to, aby mraznièka byla provozována s takovým nastavením termostatu, aby teplota uvnitø nikdy nestoupla nad -18 C, protože vyšší teplota mùže poškodit zmrazené potraviny. Je praktické se ujistit o bezporuchovém provozu spotøebièe dennì, aby se pøípadná porucha zjistila vèas a zabránilo se poškození zmrazených potravin. Informace a poznámky V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a poznámky, jak používat spotøebiè a dosáhnout maximálních úspor energie, a také obsahují informace o spotøebièi, týkající se životního prostøedí. Jak ušetøit energii Neumis ujte spotøebiè na místo vystavené sluneènímu záøení nebo blízko zdrojù tepla. Ujistìte se, že kondenzátor a kompresor mají dobré vìtrání. Nezakrývejte místa, kudy proudí vzduch. Výrobky tìsnì zavírejte do tìsnì uzavíratelných nádob nebo je balte do mikroténu, aby nedocházelo ke zbyteèné tvorbì námrazy. Nenechávejte dveøe otevøené déle, než je tøeba, a otevírejte je jen tehdy, když je to nutné. Potraviny do spotøebièe vkládejte jen v uzavøených nádobách. Teplé pokrmy a tekutiny vkládejte do spotøebièe jen tehdy, když jejich teplota klesla na teplotu v místnosti. Udržujte kondenzátor v èistotì. 7

8 CZ Spotøebiè a životní prostøedí Tento spotøebiè neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu ani v izolaèním materiálu. Vyøazený spotøebiè by se nemìl vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní stranì blízko tepelného výmìníku. Informace o místech shromažïování odpadu mùžete získat u úøadù místní samosprávy. Materiály použité na tomto spotøebièi a oznaèené symbolem jsou recyklovatelné. Údržba Odmrazování Koncenzace èásti vlhkosti ve formì námrazy a ledu je souèástí provozu spotøebièe. Silná vrstva námrazy a ledu má izolaèní úèinek, snižuje úèinnost chlazení a zvyšuje spotøebu energie. U tohoto typu spotøebièe je odmrazování chladicí desky chladnièky automatické, bez jakéhokoli vnìjšího zásahu. Termostatická regulace v pravidelných intervalech provoz kompresoru na delší nebo kratší dobu pøerušuje - pøitom je chlazení pøerušeno - teplota chladicí desky stoupne na 0 C díky vnitønímu tepelnému zatížení oddílu a dochází k odmrazování. Jakmile povrchová teplota chladicí desky dosáhne C, termostatická regulace provoz systému opìt zapne. Odtátá voda stéká vývodem odtáté vody, který je veden zadní stìnou do odpaøovací misky nad kompresorem a jeho teplem se zde odpaøuje. Pravidelnì kontrolujte a èistìte vývod odtáté vody, která bìhem odmrazování vytéká - uvnitø spotøebièe je štítek, který vás na to upozoròuje. Kdyby byl vývod ucpán, nashromáždìná voda by brzy mohla zpùsobit poruchu, nebo by mohla natéci do izolace spotøebièe. Vývod odtáté vody èistìte dodaným èistièem, znázornìným na obrázku. Tento èistiè je tøeba ukládat do vývodu odtáté vody. Nejèastìjší pøíèinou ucpání vývodu odtáté vody bývá zvyk vkládat do spotøebièe potraviny zabalené do papíru tak, že se papír dotýká zadní stìny oddílu chlazení a pøimrzá k ní. Když potraviny vyjímáte, papír se utrhne, mùže se dostat do vývodu odtáté vody a ucpat ho. Proto vás žádáme, abyste do papíru zabalené potraviny do spotøebièe ukládali opatrnì. Když jsou požadavky na chlazení vyšší, napøíklad v období horka, kompresor mùže bìžet nepøetržitì - bìhem této doby je automatické odmrazování neúèinné. Pozùstatky ledu a námrazy na zadní stìnì oddílu chlazení po skonèení odmrazování nejsou nièím nenormálním. Mraznièka nemùže být opatøena automatickým odmrazováním, protože silnì zmrazované a zmrazené potraviny by nevydržely teplotu tání ledu. Když se vytvoøí slabá vrstva námrazy a ledu, seškrábejte ji a odstraòte dodanou škrabkou na led. Nikdy nepoužívejte k odstranìní námrazy ostré nebo špièaté pøedmìty. Podnos na obrázku není souèástí pøíslušenství spotøebièe! 8

9 CZ Když je vrstva námrazy natolik silná, že ji nelze plastikovou škrabkou odstranit, musí se odmrazit chladicí deska. Èetnost odmrazování závisí na použití (obecnì 2 až 3-krát za rok). Vyjmìte zmrazené potraviny ze spotøebièe a uložte je do koše vyloženého papírem nebo látkou. Uložte je na vhodné chladné místo nebo je uložte do jiné chladnièky. Odpojte zástrèku ze zásuvky, aby obì èásti spotøebièe byly odstaveny z provozu. Otevøete dveøe u obou èástí spotøebièe a vyèistìte chladnièku podle pokynù v èásti Pravidelné èištìní". Mraznièku udržujte a èistìte následovnì: Vytøete odtátou vodu kouskem hadru nebo houbou s chladicí desky. Vytøená odtátá voda se shromažïuje na dnì spotøebièe a odtud se mùže odstranit savým hadrem nebo houbou. Po odmrazení otøete všechny povrchy. Zapojte zástrèku spotøebièe do zásuvky a vyjmuté potraviny opìt uložte na své místo. Doporuèuje se provozovat spotøebiè nìkolik hodin s nejvyšším nastavením termostatu, aby se dostateèná teplota pro uchovávání potravin mohla vytvoøit co nejdøíve. Pravidelné èištìní Doporuèuje se interiér chladnièky mýt v periodách 3 až 4 týdny vlahou vodou. Pak vše dobøe vytøete (je praktické èistit interiér mraznièky a zároveò ji odmrazovat). Èisticí prostøedky pro domácnost ani mýdlo se nesmí použít. Po vypnutí spotøebièe ho omyjte vlahou vodou a vytøete ho. Dveøní tìsnìní vyèistìte èistou vodou. Po vyèištìní spotøebiè zapnìte. Doporuèuje se prach a neèistoty, které jsou nashromáždìny na kondenzátoru na zadní stranì chladnièky a na kondenzátoru odstranit a vyèistit odpaøovací misku na kompresoru jednou nebo dvakrát za rok. Když se chladnièka nepoužívá V pøípadì, že se spotøebiè nebude dlouhou dobu používat, proveïte následující kroky: Vypnìte spotøebiè. Z chladnièky vyjmìte potraviny. Proveïte odmrazení a vyèistìte ji podle døíve uvedeného postupu. Nechte dveøe otevøené, aby vzduch uvnitø nezatuchl. Odstraòování závad Jak vymìnit žárovku Když žárovka pøestane svítit, mùžete ji vymìnit takto: Vypnìte spotøebiè. Vyšroubujte šroubky pøidržující kryt osvìtlení, pak sejmìte kryt ve smìru šipky a mùžete vymìnit žárovku. (Typ žárovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, závit E 14). Po výmìnì žárovky nasaïte kryt zpìt, zašroubujte šroubky a spotøebiè zapnìte. Když žárovka nesvítí, funkce chladnièky není nijak omezena. 9

10 CZ Když nìco nefunguje správnì Bìhem provozu spotøebièe se mohou èasto vyskytnout nìkteré drobné, ale nepøíjemné potíže, které nevyžadují pøivolání servisního technika. V následující tabulce jsou uvedeny pøíslušné informace, jak se vyhnout zbyteènému placení za servis. Chtìli bychom, abyste si uvìdomovali, že provoz spotøebièe provází urèité zvuky (kompresoru a cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepøedstavují závadu, nýbrž jsou souèástí normálního provozu. Ještì bychom chtìli upozornit, že spotøebiè pracuje pøerušovanì, takže zastavování kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se nesmíte dotýkat elektrických èástí spotøebièe, dokud není spotøebiè vypnut. Problém V chladnièce je pøíliš velké teplo. V mraznièce je pøíliš velké teplo. U zadní desky chladnièky teèe voda. Do chladnièky teèe voda. Na podlahu vytéká voda. Tvoøí se pøíliš mnoho ledu a námrazy. Kompresor nepøetržitì bìží. Spotøebiè vùbec nepracuje. Nefunguje ani chlazení ani osvìtlení. Kontrolky nesvítí. Spotøebiè je hluèný. Možná pøíèina Termostat mùže být chybnì nastaven. Byly vloženy nedostateènì chladné potraviny, nebo byly vloženy špatnì. Dveøe nezavírají tìsnì nebo nejsou dobøe zavøeny. Termostat mùže být chybnì nastaven. Dveøe nezavírají tìsnì, nebo nejsou dobøe zavøeny. Dovnitø byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém množství. Zmrazované výrobky byly umístìny pøíliš blízko sebe. To je normální. Pøi automatickém odmrazování led na zadní desce taje. Vývod odtáté vody z chladnièky mùže být zanesen. Vložené výrobky mohou vodì bránit ve stékání do sbìraèe. Odtátá voda nestéká vývodem do odpaøovací misky nad kompresorem. Potraviny nejsou dobøe zabaleny. Dveøe nejsou dobøe zavøeny nebo nezavírají tìsnì. Termostat mùže být chybnì nastaven. Termostat je chybnì nastaven. Dveøe nejsou správnì zavøeny nebo nezavírají tìsnì. Dovnitø byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém množství. Byly vloženy pøíliš teplé výrobky. Spotøebiè je postaven v pøíliš teplém místì. Zástrèka není správnì zapojena do zásuvky. Jsou spálené pojistky nebo vypnutý jistiè. Termostat není zapnutý. V zásuvce není napìtí. (Zkuste zástrèku zapojit do jiné zásuvky) Spotøebiè není správnì ustaven. Øešení Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy. Potraviny položte na vhodné místo. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a zda tìsnìní není poškozeno nebo zneèištìno. Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a zda tìsnìní není poškozeno nebo zneèištìno. Nìkolik hodin vyèkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu. Výrobky umístìte tak, aby kolem nich mohl volnì proudit vzduch. Vyèistìte vývod odtáté vody. Pøemístìte výrobky, aby se zadní desky nedotýkaly pøímo. Zaveïte vývod odtáté vody do odpaøovací misky. Potraviny lépe zabalte. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a tìsnìní je nepoškozeno a èisté. Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou. Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a tìsnìní je nepoškozeno a èisté. Nìkolik hodin vyèkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu. Nevkládejte potraviny teplejší než je teplota v místnosti. Zkuste snížit teplotu v místnosti kde je spotøebiè umístìn. Zapojte zástrèku do zásuvky správnì. Vymìòte pojistky nebo zapnìte jistiè. Spus te spotøebiè podle pokynù v kapitole Uvedení do provozu. Zavolejte kvalifikovaného elektrikáøe. Zkontrolujte, zda spotøebiè pevnì stojí (všechny ètyøi nožky by mìly sedìt na podlaze). Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší znaèkové servisní støedisko. 10

11 Pokyny y pro o instalatér alatéra CZ Technické údaje Model/Typ ERD 2343 (CT 235) Hrubý objem (litrù) Mraznièka: 44 Chladnièka: 190 Èistý objem (litrù) Mraznièka: 44 Chladnièka: 186 Šíøka (mm) 545 Výška (mm) 1404 Hloubka (mm) 604 Spotøeba energie (kwh/24 hod.) 0,78 (kwh/rok) 285 Energetická tøída podle norem EU A Zmrazovací výkon (kg/24 hod.) 3 Doba do rozmrazení (hod.) 19 Jmenovitý pøíkon (W) 80 Hmotnost (kg) 51 Poèet kompresorù 1 Instalace spotøebièe Doprava, vybalení Doporuèuje se dopravovat spotøebiè v jeho originálním obalu ve svislé poloze a respektovat výstražná upozornìní na obalu. Po každé pøepravì se spotøebiè asi po dobu 2 hodin nesmí zapínat. Vybalte spotøebiè a zkontrolujte, zda není nìjak poškozen. Pøípadná poškození ihned oznamte tomu místu, kde jste spotøebiè zakoupili. V takovém pøípadì obaly nevyhazujte. Èištìní Odstraòte všechny lepicí pásky, které zajiš ují, aby se tyto souèásti ve spotøebièi nepohybovaly. Interiér spotøebièe omyjte vlahou vodou s neagresívním saponátem. Použijte mìkký hadr. Po vyèištìní interiér spotøebièe vytøete do sucha. 11

12 CZ Postavení na místo Teplota okolí má vliv na spotøebu energie a na správnou funkci spotøebièe. Když spotøebiè stavíte na místo, berte v úvahu, že je nutné provozovat spotøebiè v mezích teploty okolí podle klimatické tøídy, uvedené v tabulce níže a na typovém štítku spotøebièe. Teplota okolí podle klimatické tøídy: SN C N C ST C Jestliže teplota okolí klesne pod nižší hodnotu, teplota v oddílu mrazení mùže dosahovat vyšších hodnot než pøedepsaných a teplota v oddílu chlazení mùže dosahovat nižších hodnot než pøedepsaných. Když teplota okolí pøesáhne vyšší hodnotu, znamená to delší dobu bìhu kompresoru, pøerušení automatického odmrazování, zvýšení teploty v oddílu chlazení nebo zvýšení spotøeby energie. Když stavíte spotøebiè na místo, ujistìte se, že stojí rovnì. Vyrovnání dosáhnete pomocí dvou nastavitelných nožek (1) vpøedu dole. Neumis ujte spotøebiè na slunná místa nebo do blízkosti radiátoru nebo vaøièe èi sporáku. Jestliže je to nevyhnutelné kvùli nábytku a spotøebiè musí stát v blízkosti nìjakého vaøièe, berte v úvahu tyto minimální vzdálenosti: V pøípadì plynového nebo elektrického vaøièe se musí ponechat 3 cm vzdálenost, když je to ménì, vložte mezi tyto dva spotøebièe 0,5 až 1 cm silnou nehoølavou izolaèní desku. V pøípadì kamen na topný olej nebo tuhá paliva vzdálenost musí být 30 cm, protože tyto spotøebièe vydávají více tepla. Chladnièka je navržena pro provoz, kdy je zcela pøisazena ke stìnì. Když chladnièku stavíte na místo, dodržujte minimální vzdálenosti, uvedené na obrázku. A : umístìní pod nástìnnou skøíòk u, B : umístìní jako volnì stojící. Zmìna smìru otevírání dveøí Jestliže to vyžaduje místo, kde je spotøebiè postaven nebo manipulace se spotøebièem, je možné zmìnit smìr otevírání dveøí z pravého na levé. 12

13 CZ Spotøebièe dodávané na trh mají otevírání vpravo. Musí se provést následující operace podle obrázku a podaných vysvìtlení: Odpojte spotøebiè ze zásuvky. Opatrnì nakloòte spotøebiè dozadu, aby se kompresor nedotýkal podlahy. Doporuèuje se požádat další osobu o pomoc, aby spotøebiè v této poloze bezpeènì podržela. Opatrnì (napø. nožem) vyjmìte záslepky šroubù, kterými je pøišroubována spodní krycí møížka. Pak lze po vyšroubování šroubkù (2 kusy) krycí møížku vyjmout. Demontujte spodní závìs dveøí chladnièky vyšroubováním šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dveøe chladnièky mírným tahem dolù sejmìte. Vyšroubujte šrouby (2 kusy) a demontujte dvojitý dveøní závìs a destièky závìsu (2 kusy). Sejmìte dveøe mraznièky mírným tahem dolù. Vyšroubujte horní pøídržný èep mraznièky a pak ho zašroubujte na druhou stranu. Vyjmìte záslepky dvojitého závìsu dveøí na levé stranì a pøesaïte je na druhou stranu. Nasaïte dveøe mraznièky na horní dveøní èep. Dvojitý dveøní závìs pøesaïte na levou stranu s použitím šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dávejte pozor, aby hrana dveøí mraznièky byla soubìžná s hranou pláštì. Nasaïte dveøe chladnièky na èep dvojitého dveøního závìsu. Nasaïte spodní dveøní závìs na levou stranu s použitím šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dávejte pozor, aby hrana dveøí chladnièky byla soubìžná s hranou pláštì. Stáhnìte krycí prvek krycí møížky ve smìru šipky (1) a pøesaïte ho na opaènou stranu (2). Nasaïte krycí møížku zpìt a pøipevnìte ji šroubky (2 kusy). Pak nasaïte záslepky. Postavte spotøebiè na místo, vyrovnejte ho a po 2 hodinách zapojte do zásuvky. V pøípadì, že výše uvedený postup nechcete sami provádìt, zavolejte nejbližší autorizovaný servis. Technici odbornì zmìnu smìru otevírání dveøí provedou za úplatu. Elektrické pøipojení Tato chladnièka je navržena pro provoz se støídavým napájecím napìtím 230 V, 50 Hz. Zástrèka musí být zapojena do zásuvky opatøené kolíkem, pøipojeným na ochranný vodiè. Jestliže taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u elektrikáøe s pøíslušnou kvalifikací, aby v blízkosti spotøebièe takovou zásuvku, vybavenou ochranným vodièem podle platných pøedpisù instaloval. Tento spotøebiè odpovídá následujícím direktivám (smìrnicím) E.E.C.: 73/23 EEC ze dne (Smìrnice o nízkém napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù, 89/336 EEC ze dne (Smìrnice o elektromagnetické kompatibilitì) ve znìní pozdìjších pøedpisù. 13

14 CZ Tabulka a dob uchováv ávání ání (1) Doba a zpùsob uchovávání èerstvých potravin v chladnièce Potraviny Doba uchovávání ve dnech Zpùsob zabalení Syrové maso X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøené maso X X X x x x zakrytý pokrm Peèené maso X X X x x zakrytý pokrm Syrová sekaná X zakrytý pokrm Peèená sekaná X X x x zakrytý pokrm Studené náøezy, vídeòský salám X X x x mikrotén, celofán, voskovaný papír Èerstvé ryby X x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøená ryba X X x x zakrytý pokrm Smažená ryba X X x x x zakrytý pokrm Ryby v otevøené plechovce X x x zakrytý pokrm Èerstvé kuøe X X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Smažené kuøe X X X x x x zakrytý pokrm Èerstvá slepice X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøená slepice X X x x x zakrytý pokrm Èerstvá kachna, husa X X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Peèená kachna, husa X X X X x x x zakrytý pokrm Máslo, neotevøené X X X X X X X pùvodní obal Máslo, otevøené X X x x x x x pùvodní obal Mléko v plastikovém sáèku X X X x x pùvodní obal Smetana X X x x krabice z umìlé hmoty Kyselá smetana X X X X x x x krabice z umìlé hmoty Sýr (tvrdý) X X X X X X X hliníková fólie Sýr (mìkký) X X X X x x x mikrotén Tvaroh X X X X x x x mikrotén Vejce X X X X X X X mikrotén Špenát, š ovík X X x x mikrotén Zelený hrášek, zelené fazolové lusky X X X X x x x mikrotén Houby X X x x x mikrotén Mrkev, koøen X X X X X X X mikrotén Paprikové lusky X X x x x mikrotén Rajská jablíèka X X X X X X X mikrotén Zelí, kapusta X X X X X x x mikrotén Rychle se kazící ovoce (jahody, maliny, a pod.) X X X x x mikrotén Ostatní ovoce X X X X x x x mikrotén Otevøené ovocné konzervy X X X x x zakrytý pokrm Peèivo plnìné krémem X X x x zakrytý pokrm Poznámky: X obvyklá doba uchovávání, x možná doba uchovávání (týká se jen opravdu èerstvých výrobkù). 14

15 Tabulka a dob uchováv ávání ání (2) Doba a zpùsob uchovávání èerstvých potravin v chladnièce CZ V oddílu èerstvých V oddílu **** zmrazených Potraviny potravin potravin C -18 C Zelenina: zelené fazolové lusky, zelený hrášek, míchaná zelenina, dýnì, kukuøice, a pod. 1 den 12 mìsícù Hotové pokrmy: zeleninová jídla, pøílohy, s masem a pod. 1 den 12 mìsícù Hotové pokrmy: svíèková, guláš z uzeného kolena, maso z tlaèenky a pod. 1 den 6 mìsícù Pokrmy z brambor, tìstoviny: bramborová kaše, noky, knedlíky, tìstoviny plnìné džemem, smažené hranolky 1 den 12 mìsícù Polévky: masový vývar, polévka ze zelených fazolových luskù, polévka ze zeleného hrášku a pod. 1 den 6 mìsícù Ovoce: višnì, tøešnì, angrešt, ovocný krém, drcené kaštany 1 den 12 mìsícù Maso: kuøe, kachna, husa a jejich drùbky, 1 den 5 mìsícù filé, tuòák 1 den 6 mìsícù Mražený krém na tyèince, zmrzlina 1 den 3 týdny Záruèní podmínky Servis a náhradní díly Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže autorizovanému, který je od vás nejblíže. Pøi oznamování závady je nutné identifikovat spotøebiè pomocí údajù typového štítku. Tento typový štítek je pøilepen na vnitøní stìnu vedle zásuvky pro zeleninu v oddílu èerstvých potravin na levé stranì dole. Jsou zde veškeré údaje potøebné pro oznámení závady servisu (typ, model, sériové èíslo, atd.). Zde si poznamenejte údaje z typového štítku vašeho spotøebièe: Záruk uka a a servis Model Èíslo výrobku (Prod.No.) Sériové èíslo (Prod.No. Datum nákupu: Výrobce si vyhrazuje právo provádìt na tìchto výrobcích jakékoli zmìny. 15

16 PL Przed instalacj¹ i uruchomieniem urz¹dzenia nale y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Zawiera ona wiele cennych wskazówek i rad dotycz¹cych prawid³owej i bezpiecznej eksploatacji zakupionej przez Pañstwa ch³odziarki. Poni sze symbole pozwol¹ Pañstwu znaleÿæ potrzebne informacje: Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa Przestrzeganie informacji i ostrze eñ oznaczonych tym symbolem sprzyja bezpieczeñstwu urz¹dzenia i u ytkownika. Praktyczne wskazówki Wskazówki dotycz¹ce ochrony œrodowiska Porady Tym symbolem s¹ oznaczone praktyczne rady zwi¹zane z ywnoœci¹ i sposobami jej przechowywania. 16

17 Spis treœ eœci PL Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa...18 Wskazówki ogólne...18 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa dzieci...18 Wskazówki bezpieczeñstwa dotycz¹ce instalacji...18 Wskazówki bezpieczeñstwa - czynnik ch³odniczy izobutan...18 Wskazówki dla u ytkownika...19 Wskazówki ogólne...19 Opis urz¹dzenia i jego g³ównych elementów...19 Eksploatacja urz¹dzenia...20 Przed pierwszym uruchomieniem...20 Ustawienie i regulacja temperatury...20 Eksploatacja komory ch³odziarki...20 Wskazówki dotycz¹ce przechowywania ywnoœci...20 Czas przechowywania produktów temperatura...21 Eksploatacja zamra arki...21 Zamra anie...21 Przechowywanie mro onek...21 Przygotowanie kostek lodu...21 Praktyczne rady i wskazówki...21 Wskazówki i porady...21 Oszczêdzanie energii...21 Urz¹dzenie i œrodowisko naturalne...22 Konserwacja...22 Odmra anie...22 Regularne mycie...23 Przerwy w u ytkowaniu ch³odziarki...23 Usuwanie usterek...23 Wymiana arówki...23 Co zrobiæ, je eli urz¹dzenie nie dzia³a...24 Wskazówki dla instalatora...25 Dane techniczne...25 Instalacja urz¹dzenia...25 Transport i rozpakowanie...25 Czyszczenie...25 Ustawienie...25 Zmiana kierunku otwierania drzwi...26 Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego...27 Tabela czasu przechowywania ywnoœci (1)...28 Tabela czasu przechowywania ywnoœci (2)...29 Gwarancja i serwis...29 Serwis i czêœci zamienne

18 18 PL Wskazó azówki dotycz¹ce bezpieczeñs eñstwa Wskazówki ogólne Instrukcjê obs³ugi nale y zachowaæ, aby móc z niej skorzystaæ w ka dej chwili skorzystaæ lub przekazaæ w przypadku sprzeda y urz¹dzenia. Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania ywnoœci w warunkach gospodarstwa domowego. U ywanie w innych celach mo e spowodowaæ uszkodzenie i/lub cofniêcie gwarancji. Wszelkie naprawy (tak e reperacja lub wymiana przewodu zasilaj¹cego) mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez personel autoryzowanych zak³adów serwisowych. Czynnoœci naprawcze wykonywane przez osoby nieuprawnione mog¹ spowodowaæ sytuacje niebezpieczne dla u ytkownika lub uszkodzenie urz¹dzenia. Urz¹dzenie od³¹cza siê od zasilania elektrycznego poprzez wyjêcie wtyczki przewodu z gniazdka (nie ci¹gn¹æ za przewód). Nale y to zrobiæ zawsze przed myciem lub konserwacj¹ urz¹dzenia. Przewodu zasilaj¹cego nie nale y przed³u aæ. Nie nale y uruchamiaæ urz¹dzenia, je eli blok oœwietleniowy nie jest przykryty odpowiedni¹ os³onk¹. Do czyszczenia, odmra ania i wyjmowania mro onek nie nale y u ywaæ ostrych narzêdzi, gdy mog¹ one uszkodziæ urz¹dzenie. Nale y zachowaæ ostro noœæ przy wk³adaniu i wyjmowaniu p³ynów, aby nie zala³y one czujnika temperatury i bloku oœwietleniowego. Nie nale y spo ywaæ lodów lub kostek lodu bezpoœrednio po wyjêciu z komory zamra ania. Raz rozmro one artyku³y ywnoœciowe nie nadaj¹ siê do ponownego zamro enia. Nale y je spo yæ tak szybko, jak to mo liwe. Mro onki nale y przechowywaæ zgodnie z instrukcj¹ producenta produktu. Nie nale y przyspieszaæ procesu odmra ania za pomoc¹ urz¹dzeñ elektrycznych lub œrodków chemicznych. Nie nale y wstawiaæ do wnêtrza urz¹dzenia naczyñ z gor¹cymi potrawami. W urz¹dzeniu nie nale y przechowywaæ ³atwopalnych cieczy lub gazów, gdy mog¹ one eksplodowaæ. W komorze zamra ania nie wolno przechowywaæ napojów gazowanych, napojów i owoców w butelkach. Otwór odp³ywowy nale y regularnie sprawdzaæ i czyœciæ. Je eli otwór nie bêdzie czyszczony, bêdzie siê w nim gromadzi³a woda, co mo e spowodowaæ uszkodzenie. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa dzieci Nie nale y zezwalaæ dzieciom na zabawê elementami opakowania. Istnieje ryzyko uduszenia siê! Urz¹dzenie jest przeznaczone do obs³ugi przez osoby doros³e. Nie zezwalaæ dzieciom na zabawê urz¹dzeniem lub jego elementami steruj¹cymi. Przy usuwaniu zu ytego urz¹dzenia z gospodarstwa domowego nale y odci¹æ przewód zasilaj¹cy i zdj¹æ drzwi, aby zapobiec zamkniêciu siê dzieci wewn¹trz urz¹dzenia lub pora eniu elektrycznemu. Wskazówki bezpieczeñstwa dotycz¹ce instalacji Urz¹dzenie musi staæ ty³em do œciany tak, aby nagrzewaj¹ce siê elementy (np. sprê arka)nie dotyka³y jej. Podczas przesuwania urz¹dzenia nale y zwróciæ uwagê, czy wtyczka przewodu zasilaj¹cego zosta³a wyjêta z gniazdka. Zwróciæ uwagê, czy urz¹dzenie nie stoi na przewodzie zasilaj¹cym. Urz¹dzenie musi mieæ zapewnion¹ prawid³ow¹ wentylacjê, aby nie dopuœciæ do przegrzania. Postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami dotycz¹cymi instalacji. Wskazówki bezpieczeñstwa - czynnik ch³odniczy izobutan Uwaga: Urz¹dzenie zawiera czynnik ch³odniczy - izobutan (R 600a), który w wiêkszych stê eniach jest ³atwopalny i mo e wybuchn¹æ. Otwory wentylacyjne urz¹dzenia nie mog¹ byæ zakryte lub zanieczyszczone. Nie wolno u ywaæ adnych urz¹dzeñ lub œrodków do przyspieszania odmra ania urz¹dzenia, z wyj¹tkiem tych, które zaleca producent. Nie dopuœciæ do uszkodzenia uk³adu ch³odniczego. Do wnêtrza urz¹dzenia nie wolno wk³adaæ adnych urz¹dzeñ elektrycznych, za wyj¹tkiem tych, które zaleca producent. Wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obs³ugi nale y bezwzglêdnie przestrzegaæ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo u ytkownika i urz¹dzenia. W przypadku ich nieprzestrzegania producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za powsta³e szkody i ich konsekwencje.

19 Wskazówki ogólne Wskazó azówki dla u ytkownik wnika Urz¹dzenie, które Pañstwo zakupili jest domow¹ ch³odziarko-zamra ark¹ z jedn¹ sprê ark¹ i zamra ark¹, znajduj¹c¹ siê w górnej czêœci urz¹dzenia. Zamra arka posiada osobne drzwiczki i jest ca³kowicie oddzielona od komory ch³odzenia. Urz¹dzenie s³u y do przechowywania Opis urz¹dzenia i jego g³ównych elementów PL mro onej ywnoœci (w ci¹gu czasu okreœlonego przez producenta), zamra ania œwie ej ywnoœci (w iloœci okreœlonej w instrukcji obs³ugi) oraz robienia kostek lodu. Urz¹dzenie spe³nia wymagania norm dotycz¹cych warunków klimatycznych. Symbol oznaczaj¹cy klasê klimatyczn¹ znajduje siê na tabliczce znamionowej. A - Chlodziarka B - Zamrazarka 1. Blat 2. Pojemnik na kostki lodu 3. Druciana pólka w komorze zamrazania 4. Zespól oswietleniowy 5. Pólka szklana 6. Ujscie wody pochodzacej z rozmrazania 7. Pólka szklana 8. Pojemnik na warzywa 9. Tabliczka znamionowa 10. Nózka regulacyjna 11. Pojemnik na maslo 12. Pojemnik na jaja 13. Pólka na drzwi 14. Uszczelka drzwi 15. Pólka na butelki 16. Skraplacz 17. Otwór odplywowy wody 18. Podkladka dystansujaca 19. Pojemnik na skropliny 20. Sprezarka 19

20 PL Eksploatacja urz¹dzenia Przed pierwszym uruchomieniem W³o yæ do ch³odziarki wszystkie akcesoria i pod³¹czyæ urz¹dzenie do zasilania elektrycznego wk³adaj¹c wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka. Aby urz¹dzenie rozpoczê³o ch³odzenie nale y ustawiæ pokrêt³o poza pozycj¹ 0 na odpowiedni stopieñ (pokrêt³o nale y obracaæ w kierunku zgodnym w ruchem wskazówek zegara). W pozycji 0 urz¹dzenie jest wy³¹czone. Dalsze wskazówki dotycz¹ce regulacji temperatury znajduj¹ siê w kolejnych rozdzia³ach. Ustawienie i regulacja temperatury Sterownik termostatu automatycznie przerywa pracê urz¹dzenia na czas uzale niony od ustawienia i wznawia j¹ po przywróceniu po ¹danej temperatury. Obracanie pokrêt³a w kierunku wy szych oznaczeñ numerycznych powoduje zwiêkszenie stopnia ch³odzenia (obni enie temperatury). W komorze zamra arki mo e panowaæ temperatura -18 C lub ni sza, je eli pokrêt³o jest ustawione w po³o eniu œrodkowym (ok. 2-3). Jednoczeœnie temperatura w komorze ch³odziarki wyniesie najwy ej +5 C. Pozycja œrodkowa (2-3) jest optymalnym ustawieniem, zalecanym przy normalnym u ytkowaniu urz¹dzenia. Na temperaturê panuj¹c¹ wewn¹trz urz¹dzenia ma wp³yw nie tylko pozycja, w której ustawiono pokrêt³o, lecz tak e temperatura otoczenia, czêstotliwoœæ otwierania drzwi oraz objêtoœæ wk³adanej jednorazowo œwie ej ywnoœci itp. Przy maksymalnym ustawieniu, np. w pozycji 6 (podczas upa³ów), sprê arka mo e pracowaæ ci¹gle. Nie spowoduje to uszkodzenia urz¹dzenia. Eksploatacja komory ch³odziarki Prawid³owa praca urz¹dzenia jest uzale niona od odpowiedniej wentylacji. Dlatego nie zaleca siê przykrywania ca³ej powierzchni pó³ek papierem, tacami itp. Do ch³odziarki nie wolno wstawiaæ gor¹cych produktów. Nale y je uprzednio sch³odziæ do temperatury pokojowej. W ten sposób unikniecie Pañstwo powstawania nadmiernej iloœci szronu wewn¹trz urz¹dzenia. Produkty mog¹ przyjmowaæ zapachy innych artyku³ów. Dlatego zalecamy przechowywanie ywnoœci w zamykanych pojemnikach lub opakowanie ich w foliê plastikow¹ albo aluminiow¹. W ten sposób produkty zachowaj¹ swoj¹ wilgotnoœæ (np. warzywa nie wyschn¹ po kilku dniach). Wskazówki dotycz¹ce przechowywania ywnoœci Produkty ywnoœciowe nale y rozmieszczaæ zgodnie z podanymi poni ej informacjami: 1. Mas³o, ser 2. Jaja 3. Tubki, puszki, œmietana, ma³e butelki 4. Napoje w du ych butelkach, woda sodowa 5. Owoce, warzywa, sa³atki 6. Œwie e miêso, wêdliny 7. Mleko i nabia³ 8. Dania gotowe, potrawy w przykrytych naczyniach, otwarte puszki itp. 20

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88419M0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63 Lieferprogramm / Výrobní program / Program dostaw / product range Installations- und Betriebsanleitung Návod k instalaci a provozu Instrukcja instalowania i obs³ugi Instructions for installation and operation

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více