NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU"

Transkript

1 KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERD 2343 (CT 235) CZ PL SK HU KE/E/30. (02.)

2 CZ Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní upozornìní, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnièka používá v souladu s písemnými pokyny, bude øádnì fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení. Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání. Bezpeènostní upozornìní Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpeènosti vaší osoby a vašeho spotøebièe. Rady, užiteèné informace Informace týkající se životního prostøedí Symboly používané k oznaèení poznámek U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhùm potravin a jejich uchovávání. 2

3 Obsah CZ Dùležité bezpeènostní informace...4 Obecná bezpeènostní opatøení...4 Opatøení pro bezpeènost dìtí...4 Bezpeènostní opatøení pro instalaci...4 Bezpeènostní opatøení pro izobutan...4 Pokyny pro uživatele...5 Obecné informace...5 Popis spotøebièe, hlavní souèásti...5 Obsluha spotøebièe...6 Uvedení do provozu...6 Jak používat chladnièku...6 Uchovávání v chladnièce...6 Doba uchovávání a teplota potravin...7 Jak používat mraznièku...7 Zmrazování...7 Uchovávání v mraznièce...7 Jak vyrábìt kostky ledu...7 Užiteèné informace a rady...7 Informace a poznámky...7 Jak ušetøit energii...7 Spotøebiè a životní prostøedí...8 Údržba...8 Odmrazování...8 Pravidelné èištìní...9 Když se chladnièka nepoužívá...9 Odstraòování závad...9 Jak vymìnit žárovku...9 Když nìco nefunguje správnì...10 Pokyny pro instalatéra...11 Technické údaje...11 Instalace spotøebièe...11 Doprava, vybalení...11 Èištìní...11 Postavení na místo...11 Elektrické pøipojení...13 Tabulka dob uchovávání (1)...14 Tabulka dob uchovávání (2)...15 Záruka a servis...15 Záruèní podmínky...15 Servis a náhradní díly

4 CZ Dùležité bezpeènostní infor ormace Obecná bezpeènostní opatøení Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet spotøebiè pøi jeho stìhování nebo pøi zmìnì jeho vlastníka. Tento spotøebiè je urèen pouze pro uchovávání potravin v domácnosti a použití, které je v souladu s tìmito pokyny. Servis a opravy spotøebièe, vèetnì oprav pøívodního kabelu a jeho výmìny, smìjí provádìt jen k tomu výrobcem autorizované specializované opravny. Pro opravy by se mìly používat jen jimi dodané náhradní díly. Jinak mùže dojít k poškození spotøebièe nebo k úrazu èi jiným škodám. Tento spotøebiè je odpojen od sítì pouze tehdy, když je zástrèka odpojena ze zásuvky. Pøed èištìním a údržbou vždy zástrèku odpojte ze zásuvky (netahejte pøitom za kabel). Jestliže je zásuvka tìžko pøístupná, vypnìte spotøebiè tak, že vypnete celý pøíslušný zásuvkový okruh. Pøívodní kabel se nesmí prodlužovat. Spotøebiè se nesmí provozovat bez nasazeného krytu vnitøního osvìtlení. Pøi èištìní, odmrazování, vyjímání zmrazených potravin nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré, špièaté a tvrdé pøedmìty, protože mohou zpùsobit poškození spotøebièe. Buïte opatrní, aby se do termostatu a skøíòky osvìtlení nedostaly žádné tekutiny. Led a mražené krémy mohou zpùsobit mrazové popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z oddílu mraznièky. Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je tøeba je spotøebovat co nejdøíve. Komerèní balíèky zmrazených potravin uchovávejte v souladu s pokyny jejich výrobce. Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím elektrických topných spotøebièù èi chemikálií. Nepokládejte horké hrnce k plastikovým souèástem. Neuchovávejte ve spotøebièi hoølavé plyny a tekutiny, protože by mohly explodovat. Do oddílu mraznièky neukládejte nápoje obsahující kyslièník uhlièitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích èi sklenicích. Pravidelnì kontrolujte a vyèistìte vývod odtáté vody, která bìhem odmrazování vytéká - uvnitø spotøebièe je výstražný štítek, který vás na to upozoròuje. Kdyby byl tento vývod ucpán, nashromáždìná voda by brzy mohla zpùsobit poruchu. Opatøení pro bezpeènost dìtí Bezpeènostní opatøení pro instalaci Umístìte spotøebiè ke stìnì, aby nemohlo dojít ke styku s horkými souèástmi (kompresor, kondenzátor) a pøípadným popáleninám. Když spotøebiè pøemis ujete, dbejte, aby zástrèka nebyla zapojena do zásuvky. Když stavíte spotøebiè na místo, dávejte pozor, aby nestál na svém pøívodním kabelu. Kolem spotøebièe je tøeba zajistit dobré vìtrání. Nedostateèné vìtrání zpùsobuje pøehøívání. Pro zajištìní dostateèného vìtrání dodržujte pokyny, týkající se instalace. Bezpeènostní opatøení pro isobutan Upozornìní Chladivem spotøebièe je isobutan (R 600a), který je vysoce hoølavý a výbušný. Zajistìte správnou ventilaci kolem spotøebièe který je obstaven nebo vestavìn a odstraòte veškeré pøekážky. Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné prostøedky k urychlení odmrazovacího procesu, s vyjímkou tìch které doporuèuje výrobce. Neporušte chladící okruh spotøebièe. Nepoužívejte žádné elektrické spotøebièe uvnitø skladovacího prostoru spotøebièe, jestliže nejsou typu doporuèeného výrobcem. 4 Nenechávejte dìti, aby si s obaly spotøebièe hrály. Plastiková fólie mùže zpùsobit udušení. Spotøebiè vyžaduje obsluhu dospìlých. Nedovolte dìtem, aby si se spotøebièem nebo jeho ovládacími prvky hrály. Jestliže spotøebiè vyhazujete, odpojte zástrèku ze zásuvky, odøíznìte pøívodní kabel (co nejblíže u spotøebièe) a demontujte dveøe, aby hrající si dìti nemohly neutrpìt úraz elektrickým proudem, ani se nemohly uvnitø spotøebièe zavøít. Aby byla zajištìna bezpeènost osob a majetku, dodržujte bezpeènostní opatøení tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese odpovìdnost za škody v dùsledku jejich opomíjení.

5 Obecné informace Oficiální oznaèení spotøebièe je kombinace chladnièkamraznièka s jedním kompresorem a mraznièkou v horní èásti. Spotøebiè nabízí kromì všeobecných služeb mraznièku, která má svoje vlastní dveøe a je zcela oddìlena od ostatní jednotky. Podle toho je spotøebiè vhodný pro uchovávání zmrazených a silnì zmrazených potravin, pro domácí zmrazování Popis spotøebièe, hlavní souèásti Pokyny y pro o uživat atele CZ potravin v množství, uvedeném v pokynech pro uživatele, a pro výrobu ledu. Tento spotøebiè splòuje požadavky norem na rùzné teplotní limity podle klimatické tøídy. Písmeno, symbolizující klimatickou tøídu, se nachází na typovém štítku. A - Mraznièka B - Chladnièka 1. Kryt 2. Výrobník ledu 3. Drátìná police v oddílu zmrazených potravin 4. Vnitøní osvìtlení 5. Sklenìná police 6. Sbìraè odtáté vody 7. Sklenìná police 8. Zásuvka na zeleninu 9. Typový štítek 10. Nastavitelné nožky 11. Pøihrádka pro máslo 12. Pøihrádka na vajíèka 13. Dveøní pøihrádka 14. Dveøní tìsnìní 15. Držák na láhve 16. Kondenzátor 17. Vývod odtáté vody 18. Rozpìrka 19. Odpaøovací miska 20. Kompresor 5

6 CZ Obsluha spotøebièe Uvedení do provozu Vložte do spotøebièe veškeré pøíslušenství a pak zapojte zástrèku do zásuvky. Když chcete zapnout chlazení, otáèejte ovládacím knoflíkem po pravé stranì oddílu èerstvých potravin z polohy 0 po smìru otáèení hodinových ruèièek podle obrázku. V poloze 0 je spotøebiè mimo provoz. Další odstavec uvádí pokyny k nastavování. Regulace teploty, nastavení Termostaty pøerušují bìh spotøebièù na delší nebo kratší dobu automaticky v závislosti na nastavení a pak je zase zapínají, aby byla zajištìna požadovaná teplota. Natáèením ovládacího knoflíku smìrem k vyšším èíslùm se chlazení stává intenzivnìjší. Jestliže je ovladaè termostatu nastaven na "støední" (pøibližnì 2-3) poloze, mùže být v prostoru mrazícího boxu dosaženo teploty -18 C nebo nižší. V tomto pøípadì bude automaticky daná teplota v chladnièce pøibližnì +5 C nebo nižší. Toto støední nastavení je obvykle dostaèující pro bìžné používání spotøebièe. Teplotu v chladnièce i mraznièce ovlivòuje nejen poloha ovládacího knoflíku termostatu, ale také teplota okolí, èetnost otevírání dveøí a množství potravin novì do spotøebièe vložených atd. V maximální poloze, tj. pøi nastavení do polohy 6, mùže kompresor v pøípadì zvýšených nárokù, napøíklad v létì bìhem vln horka, bìžet nepøetržitì. Tento provoz krátkodobì nezpùsobí žádné poškození spotøebièe. Jak používat chladnièku Pro rovnomìrné chlazení je nutné proudìní vzduchu. Z toho dùvodu je tøeba, abyste nezakrývali celý povrch drátìných polic papírem, podnosy, atp. Do chladnièky nevkládejte horké pokrmy. Nechte je volnì zchladnout na pokojovou teplotu. Tím se vyhnete zbyteèné tvorbì námrazy. Potraviny mohou vzájemnì nasávat svoje pachy. Je proto nutné vkládat dovnitø potraviny v zakrytých nádobách, nebo je pøed vkládáním do chladnièky zabalit do celofánu, hliníkové fólie, voskového papíru, nebo mikroténu. Tak si potraviny uchovají svoji vlhkost, napø. zelenina za nìkolik dní nevyschne. Uchovávání v chladnièce Když dovnitø vkládáte rùzné druhy potravin, vezmìte v úvahu uspoøádání podle obrázku níže: 1. Máslo, sýry. 2. Vejce. 3. Tuby, plechovky, kyselá smetana, malé láhve. 4. Nápoje ve velkých láhvích, sodová voda a sifón. 5. Ovoce, zelenina a saláty. 6. Èerstvé maso, studené náøezy, klobásky, atd. 7. Mléko, mléèné výrobky. 8. Hotové pokrmy, cukráøské výrobky, pokrmy v zakrytých nádobách, otevøené plechovky, položené láhve, atd. 6

7 CZ Doba uchovávání a teplota potravin Pøipojená tabulka na konci tìchto pokynù pro uživatele podává informace o dobì uchovávání potravin. Dobu uchovávání nelze dopøedu pøesnì urèit, protože závisí na tom, jak jsou chlazené potraviny èerstvé a jak se s nimi zachází. Proto je uvádìná doba uchovávání potravin jen orientaèní. Jestliže nechcete nakoupené silnì zmrazené potraviny hned použít, mùžete je uložit pøibližnì na jeden den (až se rozmrazí) do chladnièky. Jak používat mraznièku Zmrazování V tomto oddílu lze doma zmrazovat rùzné druhy èerstvých potravin. Abyste dosáhli dobrých výsledkù, mìjte na pamìti následující zásady. Zmrazujte pouze èerstvé a bezvadné potraviny. Pøed zapoèetím zmrazování nastavte ovladaè termostatu do polohy 3 a umístìte drátìnou polici v mrazícím boxu do nejvyšší polohy. Položte potraviny urèené k zmrazení na tuto drátìnou polici. Zmrazení je dosaženo pøibližnì po 24 hodinách. Po této dobì nastavte ovladaè termostatu zpìt do støední polohy (2-3), nebo nechte nastavenou polohu 3, která je obvykle vhodná pro bìžné použití spotøebièe. Je praktické skladovat již zmrazené potraviny na chladících podnosech umístìných v mrazícím boxu pod drátìnou policí. Pøi zmrazování pokud možno nenechávejte dveøe oddílu zmrazených potravin otevøené. Nastavení knoflíku termostatu do vyšší polohy (napø. 6 ) nepøináší výhodu. Dobu zmrazování lze tak zkrátit, ale teplota v oddílu èerstvých potravin by trvale klesla pod 0 C a to by zpùsobovalo zmrazování potravin a nápojù, které jsou zde uloženy. Nikdy najednou nezmrazujte potraviny v množství vìtším, než jaké je uvedeno v èásti Technické údaje, jinak zmrazování nebude dùkladné a po rozmrazení se mohou objevit rùzné závady (ztráta chuti a aroma, rozklad bunìk, atd.). Pøednostnì bìhem zmrazování nevyrábìjte kostky ledu, protože se tím snižuje zmrazovací výkon. Uchovávání v mraznièce Po ukonèení zmrazování je praktické uložit zmrazené potraviny pod drátìnou polici,do prostoru chladícího boxu tak, že vznikne místo pro další možné zmrazování. Umístìní drátìné police v 2 poloze je možné pouze za úèelem skladování již zmrazených potravin. Pøi zmrazování musí být drátìná police v nejvyšší poloze. Potraviny již zmrazené se nezkazí dalším mrazením. Nezapomeòte dodržovat doby uchovávání uvedené na balíècích kupovaných zmrazených potravin. Pro uchovávání doma zmrazených potravin viz pokyny pro uchovávání uvedené na dveøích mraznièky. Symboly pøedstavují rùzné potraviny, èísla udávají prùmìrnou maximální dobu uchovávání v mìsících. Rychle zmrazované a zmrazené potraviny je bezpeèné uchovávat, jen pokud se pøed uložením do mraznièky ani na krátkou dobu nerozmrazily. Pokud byly rozmrazeny, nové zmrazování se nedoporuèuje, nýbrž je tøeba je spotøebovat co nejdøíve. Jak vyrábìt kostky ledu Když chcete vyrábìt kostky ledu, naplòte dodaný výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu pro zmrazené potraviny. Navlhèením dna výrobníku a nastavením knoflíku termostatické regulace na maximální stupeò mùžete dobu výroby kostek ledu zkrátit. Po skonèení nezapomeòte nastavit ovládací knoflík termostatu zpìt na vhodný stupeò. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo úderem. Jestliže výrobník k oddílu pøimrzne, nepoužívejte k uvolnìní kovové nástroje ani nože, protože by se systém chlazení mohl poškodit. Užiteèné informace a rady Pøestavitelné police si zasluhují pozornost, nebo znaènì zvyšují využitelnost oddílu èerstvých potravin. Pøestavìní polic je možné pøi otevøení dveøí pod úhlem 90. Po otevøení a zavøení dveøí mraznièky uvnitø díky nízké teplotì stoupne podtlak. Poèkejte proto s dalším otevøením právì zavøených dveøí 2-3 minuty, (pokud je potøebujete znovu otevøít), až se vnitøní tlak vyrovná. Dbejte na to, aby mraznièka byla provozována s takovým nastavením termostatu, aby teplota uvnitø nikdy nestoupla nad -18 C, protože vyšší teplota mùže poškodit zmrazené potraviny. Je praktické se ujistit o bezporuchovém provozu spotøebièe dennì, aby se pøípadná porucha zjistila vèas a zabránilo se poškození zmrazených potravin. Informace a poznámky V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a poznámky, jak používat spotøebiè a dosáhnout maximálních úspor energie, a také obsahují informace o spotøebièi, týkající se životního prostøedí. Jak ušetøit energii Neumis ujte spotøebiè na místo vystavené sluneènímu záøení nebo blízko zdrojù tepla. Ujistìte se, že kondenzátor a kompresor mají dobré vìtrání. Nezakrývejte místa, kudy proudí vzduch. Výrobky tìsnì zavírejte do tìsnì uzavíratelných nádob nebo je balte do mikroténu, aby nedocházelo ke zbyteèné tvorbì námrazy. Nenechávejte dveøe otevøené déle, než je tøeba, a otevírejte je jen tehdy, když je to nutné. Potraviny do spotøebièe vkládejte jen v uzavøených nádobách. Teplé pokrmy a tekutiny vkládejte do spotøebièe jen tehdy, když jejich teplota klesla na teplotu v místnosti. Udržujte kondenzátor v èistotì. 7

8 CZ Spotøebiè a životní prostøedí Tento spotøebiè neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu ani v izolaèním materiálu. Vyøazený spotøebiè by se nemìl vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní stranì blízko tepelného výmìníku. Informace o místech shromažïování odpadu mùžete získat u úøadù místní samosprávy. Materiály použité na tomto spotøebièi a oznaèené symbolem jsou recyklovatelné. Údržba Odmrazování Koncenzace èásti vlhkosti ve formì námrazy a ledu je souèástí provozu spotøebièe. Silná vrstva námrazy a ledu má izolaèní úèinek, snižuje úèinnost chlazení a zvyšuje spotøebu energie. U tohoto typu spotøebièe je odmrazování chladicí desky chladnièky automatické, bez jakéhokoli vnìjšího zásahu. Termostatická regulace v pravidelných intervalech provoz kompresoru na delší nebo kratší dobu pøerušuje - pøitom je chlazení pøerušeno - teplota chladicí desky stoupne na 0 C díky vnitønímu tepelnému zatížení oddílu a dochází k odmrazování. Jakmile povrchová teplota chladicí desky dosáhne C, termostatická regulace provoz systému opìt zapne. Odtátá voda stéká vývodem odtáté vody, který je veden zadní stìnou do odpaøovací misky nad kompresorem a jeho teplem se zde odpaøuje. Pravidelnì kontrolujte a èistìte vývod odtáté vody, která bìhem odmrazování vytéká - uvnitø spotøebièe je štítek, který vás na to upozoròuje. Kdyby byl vývod ucpán, nashromáždìná voda by brzy mohla zpùsobit poruchu, nebo by mohla natéci do izolace spotøebièe. Vývod odtáté vody èistìte dodaným èistièem, znázornìným na obrázku. Tento èistiè je tøeba ukládat do vývodu odtáté vody. Nejèastìjší pøíèinou ucpání vývodu odtáté vody bývá zvyk vkládat do spotøebièe potraviny zabalené do papíru tak, že se papír dotýká zadní stìny oddílu chlazení a pøimrzá k ní. Když potraviny vyjímáte, papír se utrhne, mùže se dostat do vývodu odtáté vody a ucpat ho. Proto vás žádáme, abyste do papíru zabalené potraviny do spotøebièe ukládali opatrnì. Když jsou požadavky na chlazení vyšší, napøíklad v období horka, kompresor mùže bìžet nepøetržitì - bìhem této doby je automatické odmrazování neúèinné. Pozùstatky ledu a námrazy na zadní stìnì oddílu chlazení po skonèení odmrazování nejsou nièím nenormálním. Mraznièka nemùže být opatøena automatickým odmrazováním, protože silnì zmrazované a zmrazené potraviny by nevydržely teplotu tání ledu. Když se vytvoøí slabá vrstva námrazy a ledu, seškrábejte ji a odstraòte dodanou škrabkou na led. Nikdy nepoužívejte k odstranìní námrazy ostré nebo špièaté pøedmìty. Podnos na obrázku není souèástí pøíslušenství spotøebièe! 8

9 CZ Když je vrstva námrazy natolik silná, že ji nelze plastikovou škrabkou odstranit, musí se odmrazit chladicí deska. Èetnost odmrazování závisí na použití (obecnì 2 až 3-krát za rok). Vyjmìte zmrazené potraviny ze spotøebièe a uložte je do koše vyloženého papírem nebo látkou. Uložte je na vhodné chladné místo nebo je uložte do jiné chladnièky. Odpojte zástrèku ze zásuvky, aby obì èásti spotøebièe byly odstaveny z provozu. Otevøete dveøe u obou èástí spotøebièe a vyèistìte chladnièku podle pokynù v èásti Pravidelné èištìní". Mraznièku udržujte a èistìte následovnì: Vytøete odtátou vodu kouskem hadru nebo houbou s chladicí desky. Vytøená odtátá voda se shromažïuje na dnì spotøebièe a odtud se mùže odstranit savým hadrem nebo houbou. Po odmrazení otøete všechny povrchy. Zapojte zástrèku spotøebièe do zásuvky a vyjmuté potraviny opìt uložte na své místo. Doporuèuje se provozovat spotøebiè nìkolik hodin s nejvyšším nastavením termostatu, aby se dostateèná teplota pro uchovávání potravin mohla vytvoøit co nejdøíve. Pravidelné èištìní Doporuèuje se interiér chladnièky mýt v periodách 3 až 4 týdny vlahou vodou. Pak vše dobøe vytøete (je praktické èistit interiér mraznièky a zároveò ji odmrazovat). Èisticí prostøedky pro domácnost ani mýdlo se nesmí použít. Po vypnutí spotøebièe ho omyjte vlahou vodou a vytøete ho. Dveøní tìsnìní vyèistìte èistou vodou. Po vyèištìní spotøebiè zapnìte. Doporuèuje se prach a neèistoty, které jsou nashromáždìny na kondenzátoru na zadní stranì chladnièky a na kondenzátoru odstranit a vyèistit odpaøovací misku na kompresoru jednou nebo dvakrát za rok. Když se chladnièka nepoužívá V pøípadì, že se spotøebiè nebude dlouhou dobu používat, proveïte následující kroky: Vypnìte spotøebiè. Z chladnièky vyjmìte potraviny. Proveïte odmrazení a vyèistìte ji podle døíve uvedeného postupu. Nechte dveøe otevøené, aby vzduch uvnitø nezatuchl. Odstraòování závad Jak vymìnit žárovku Když žárovka pøestane svítit, mùžete ji vymìnit takto: Vypnìte spotøebiè. Vyšroubujte šroubky pøidržující kryt osvìtlení, pak sejmìte kryt ve smìru šipky a mùžete vymìnit žárovku. (Typ žárovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, závit E 14). Po výmìnì žárovky nasaïte kryt zpìt, zašroubujte šroubky a spotøebiè zapnìte. Když žárovka nesvítí, funkce chladnièky není nijak omezena. 9

10 CZ Když nìco nefunguje správnì Bìhem provozu spotøebièe se mohou èasto vyskytnout nìkteré drobné, ale nepøíjemné potíže, které nevyžadují pøivolání servisního technika. V následující tabulce jsou uvedeny pøíslušné informace, jak se vyhnout zbyteènému placení za servis. Chtìli bychom, abyste si uvìdomovali, že provoz spotøebièe provází urèité zvuky (kompresoru a cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepøedstavují závadu, nýbrž jsou souèástí normálního provozu. Ještì bychom chtìli upozornit, že spotøebiè pracuje pøerušovanì, takže zastavování kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se nesmíte dotýkat elektrických èástí spotøebièe, dokud není spotøebiè vypnut. Problém V chladnièce je pøíliš velké teplo. V mraznièce je pøíliš velké teplo. U zadní desky chladnièky teèe voda. Do chladnièky teèe voda. Na podlahu vytéká voda. Tvoøí se pøíliš mnoho ledu a námrazy. Kompresor nepøetržitì bìží. Spotøebiè vùbec nepracuje. Nefunguje ani chlazení ani osvìtlení. Kontrolky nesvítí. Spotøebiè je hluèný. Možná pøíèina Termostat mùže být chybnì nastaven. Byly vloženy nedostateènì chladné potraviny, nebo byly vloženy špatnì. Dveøe nezavírají tìsnì nebo nejsou dobøe zavøeny. Termostat mùže být chybnì nastaven. Dveøe nezavírají tìsnì, nebo nejsou dobøe zavøeny. Dovnitø byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém množství. Zmrazované výrobky byly umístìny pøíliš blízko sebe. To je normální. Pøi automatickém odmrazování led na zadní desce taje. Vývod odtáté vody z chladnièky mùže být zanesen. Vložené výrobky mohou vodì bránit ve stékání do sbìraèe. Odtátá voda nestéká vývodem do odpaøovací misky nad kompresorem. Potraviny nejsou dobøe zabaleny. Dveøe nejsou dobøe zavøeny nebo nezavírají tìsnì. Termostat mùže být chybnì nastaven. Termostat je chybnì nastaven. Dveøe nejsou správnì zavøeny nebo nezavírají tìsnì. Dovnitø byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém množství. Byly vloženy pøíliš teplé výrobky. Spotøebiè je postaven v pøíliš teplém místì. Zástrèka není správnì zapojena do zásuvky. Jsou spálené pojistky nebo vypnutý jistiè. Termostat není zapnutý. V zásuvce není napìtí. (Zkuste zástrèku zapojit do jiné zásuvky) Spotøebiè není správnì ustaven. Øešení Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy. Potraviny položte na vhodné místo. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a zda tìsnìní není poškozeno nebo zneèištìno. Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a zda tìsnìní není poškozeno nebo zneèištìno. Nìkolik hodin vyèkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu. Výrobky umístìte tak, aby kolem nich mohl volnì proudit vzduch. Vyèistìte vývod odtáté vody. Pøemístìte výrobky, aby se zadní desky nedotýkaly pøímo. Zaveïte vývod odtáté vody do odpaøovací misky. Potraviny lépe zabalte. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a tìsnìní je nepoškozeno a èisté. Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou. Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a tìsnìní je nepoškozeno a èisté. Nìkolik hodin vyèkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu. Nevkládejte potraviny teplejší než je teplota v místnosti. Zkuste snížit teplotu v místnosti kde je spotøebiè umístìn. Zapojte zástrèku do zásuvky správnì. Vymìòte pojistky nebo zapnìte jistiè. Spus te spotøebiè podle pokynù v kapitole Uvedení do provozu. Zavolejte kvalifikovaného elektrikáøe. Zkontrolujte, zda spotøebiè pevnì stojí (všechny ètyøi nožky by mìly sedìt na podlaze). Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší znaèkové servisní støedisko. 10

11 Pokyny y pro o instalatér alatéra CZ Technické údaje Model/Typ ERD 2343 (CT 235) Hrubý objem (litrù) Mraznièka: 44 Chladnièka: 190 Èistý objem (litrù) Mraznièka: 44 Chladnièka: 186 Šíøka (mm) 545 Výška (mm) 1404 Hloubka (mm) 604 Spotøeba energie (kwh/24 hod.) 0,78 (kwh/rok) 285 Energetická tøída podle norem EU A Zmrazovací výkon (kg/24 hod.) 3 Doba do rozmrazení (hod.) 19 Jmenovitý pøíkon (W) 80 Hmotnost (kg) 51 Poèet kompresorù 1 Instalace spotøebièe Doprava, vybalení Doporuèuje se dopravovat spotøebiè v jeho originálním obalu ve svislé poloze a respektovat výstražná upozornìní na obalu. Po každé pøepravì se spotøebiè asi po dobu 2 hodin nesmí zapínat. Vybalte spotøebiè a zkontrolujte, zda není nìjak poškozen. Pøípadná poškození ihned oznamte tomu místu, kde jste spotøebiè zakoupili. V takovém pøípadì obaly nevyhazujte. Èištìní Odstraòte všechny lepicí pásky, které zajiš ují, aby se tyto souèásti ve spotøebièi nepohybovaly. Interiér spotøebièe omyjte vlahou vodou s neagresívním saponátem. Použijte mìkký hadr. Po vyèištìní interiér spotøebièe vytøete do sucha. 11

12 CZ Postavení na místo Teplota okolí má vliv na spotøebu energie a na správnou funkci spotøebièe. Když spotøebiè stavíte na místo, berte v úvahu, že je nutné provozovat spotøebiè v mezích teploty okolí podle klimatické tøídy, uvedené v tabulce níže a na typovém štítku spotøebièe. Teplota okolí podle klimatické tøídy: SN C N C ST C Jestliže teplota okolí klesne pod nižší hodnotu, teplota v oddílu mrazení mùže dosahovat vyšších hodnot než pøedepsaných a teplota v oddílu chlazení mùže dosahovat nižších hodnot než pøedepsaných. Když teplota okolí pøesáhne vyšší hodnotu, znamená to delší dobu bìhu kompresoru, pøerušení automatického odmrazování, zvýšení teploty v oddílu chlazení nebo zvýšení spotøeby energie. Když stavíte spotøebiè na místo, ujistìte se, že stojí rovnì. Vyrovnání dosáhnete pomocí dvou nastavitelných nožek (1) vpøedu dole. Neumis ujte spotøebiè na slunná místa nebo do blízkosti radiátoru nebo vaøièe èi sporáku. Jestliže je to nevyhnutelné kvùli nábytku a spotøebiè musí stát v blízkosti nìjakého vaøièe, berte v úvahu tyto minimální vzdálenosti: V pøípadì plynového nebo elektrického vaøièe se musí ponechat 3 cm vzdálenost, když je to ménì, vložte mezi tyto dva spotøebièe 0,5 až 1 cm silnou nehoølavou izolaèní desku. V pøípadì kamen na topný olej nebo tuhá paliva vzdálenost musí být 30 cm, protože tyto spotøebièe vydávají více tepla. Chladnièka je navržena pro provoz, kdy je zcela pøisazena ke stìnì. Když chladnièku stavíte na místo, dodržujte minimální vzdálenosti, uvedené na obrázku. A : umístìní pod nástìnnou skøíòk u, B : umístìní jako volnì stojící. Zmìna smìru otevírání dveøí Jestliže to vyžaduje místo, kde je spotøebiè postaven nebo manipulace se spotøebièem, je možné zmìnit smìr otevírání dveøí z pravého na levé. 12

13 CZ Spotøebièe dodávané na trh mají otevírání vpravo. Musí se provést následující operace podle obrázku a podaných vysvìtlení: Odpojte spotøebiè ze zásuvky. Opatrnì nakloòte spotøebiè dozadu, aby se kompresor nedotýkal podlahy. Doporuèuje se požádat další osobu o pomoc, aby spotøebiè v této poloze bezpeènì podržela. Opatrnì (napø. nožem) vyjmìte záslepky šroubù, kterými je pøišroubována spodní krycí møížka. Pak lze po vyšroubování šroubkù (2 kusy) krycí møížku vyjmout. Demontujte spodní závìs dveøí chladnièky vyšroubováním šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dveøe chladnièky mírným tahem dolù sejmìte. Vyšroubujte šrouby (2 kusy) a demontujte dvojitý dveøní závìs a destièky závìsu (2 kusy). Sejmìte dveøe mraznièky mírným tahem dolù. Vyšroubujte horní pøídržný èep mraznièky a pak ho zašroubujte na druhou stranu. Vyjmìte záslepky dvojitého závìsu dveøí na levé stranì a pøesaïte je na druhou stranu. Nasaïte dveøe mraznièky na horní dveøní èep. Dvojitý dveøní závìs pøesaïte na levou stranu s použitím šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dávejte pozor, aby hrana dveøí mraznièky byla soubìžná s hranou pláštì. Nasaïte dveøe chladnièky na èep dvojitého dveøního závìsu. Nasaïte spodní dveøní závìs na levou stranu s použitím šroubù (2 kusy) a destièek závìsu (2 kusy). Dávejte pozor, aby hrana dveøí chladnièky byla soubìžná s hranou pláštì. Stáhnìte krycí prvek krycí møížky ve smìru šipky (1) a pøesaïte ho na opaènou stranu (2). Nasaïte krycí møížku zpìt a pøipevnìte ji šroubky (2 kusy). Pak nasaïte záslepky. Postavte spotøebiè na místo, vyrovnejte ho a po 2 hodinách zapojte do zásuvky. V pøípadì, že výše uvedený postup nechcete sami provádìt, zavolejte nejbližší autorizovaný servis. Technici odbornì zmìnu smìru otevírání dveøí provedou za úplatu. Elektrické pøipojení Tato chladnièka je navržena pro provoz se støídavým napájecím napìtím 230 V, 50 Hz. Zástrèka musí být zapojena do zásuvky opatøené kolíkem, pøipojeným na ochranný vodiè. Jestliže taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u elektrikáøe s pøíslušnou kvalifikací, aby v blízkosti spotøebièe takovou zásuvku, vybavenou ochranným vodièem podle platných pøedpisù instaloval. Tento spotøebiè odpovídá následujícím direktivám (smìrnicím) E.E.C.: 73/23 EEC ze dne (Smìrnice o nízkém napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù, 89/336 EEC ze dne (Smìrnice o elektromagnetické kompatibilitì) ve znìní pozdìjších pøedpisù. 13

14 CZ Tabulka a dob uchováv ávání ání (1) Doba a zpùsob uchovávání èerstvých potravin v chladnièce Potraviny Doba uchovávání ve dnech Zpùsob zabalení Syrové maso X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøené maso X X X x x x zakrytý pokrm Peèené maso X X X x x zakrytý pokrm Syrová sekaná X zakrytý pokrm Peèená sekaná X X x x zakrytý pokrm Studené náøezy, vídeòský salám X X x x mikrotén, celofán, voskovaný papír Èerstvé ryby X x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøená ryba X X x x zakrytý pokrm Smažená ryba X X x x x zakrytý pokrm Ryby v otevøené plechovce X x x zakrytý pokrm Èerstvé kuøe X X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Smažené kuøe X X X x x x zakrytý pokrm Èerstvá slepice X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøená slepice X X x x x zakrytý pokrm Èerstvá kachna, husa X X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Peèená kachna, husa X X X X x x x zakrytý pokrm Máslo, neotevøené X X X X X X X pùvodní obal Máslo, otevøené X X x x x x x pùvodní obal Mléko v plastikovém sáèku X X X x x pùvodní obal Smetana X X x x krabice z umìlé hmoty Kyselá smetana X X X X x x x krabice z umìlé hmoty Sýr (tvrdý) X X X X X X X hliníková fólie Sýr (mìkký) X X X X x x x mikrotén Tvaroh X X X X x x x mikrotén Vejce X X X X X X X mikrotén Špenát, š ovík X X x x mikrotén Zelený hrášek, zelené fazolové lusky X X X X x x x mikrotén Houby X X x x x mikrotén Mrkev, koøen X X X X X X X mikrotén Paprikové lusky X X x x x mikrotén Rajská jablíèka X X X X X X X mikrotén Zelí, kapusta X X X X X x x mikrotén Rychle se kazící ovoce (jahody, maliny, a pod.) X X X x x mikrotén Ostatní ovoce X X X X x x x mikrotén Otevøené ovocné konzervy X X X x x zakrytý pokrm Peèivo plnìné krémem X X x x zakrytý pokrm Poznámky: X obvyklá doba uchovávání, x možná doba uchovávání (týká se jen opravdu èerstvých výrobkù). 14

15 Tabulka a dob uchováv ávání ání (2) Doba a zpùsob uchovávání èerstvých potravin v chladnièce CZ V oddílu èerstvých V oddílu **** zmrazených Potraviny potravin potravin C -18 C Zelenina: zelené fazolové lusky, zelený hrášek, míchaná zelenina, dýnì, kukuøice, a pod. 1 den 12 mìsícù Hotové pokrmy: zeleninová jídla, pøílohy, s masem a pod. 1 den 12 mìsícù Hotové pokrmy: svíèková, guláš z uzeného kolena, maso z tlaèenky a pod. 1 den 6 mìsícù Pokrmy z brambor, tìstoviny: bramborová kaše, noky, knedlíky, tìstoviny plnìné džemem, smažené hranolky 1 den 12 mìsícù Polévky: masový vývar, polévka ze zelených fazolových luskù, polévka ze zeleného hrášku a pod. 1 den 6 mìsícù Ovoce: višnì, tøešnì, angrešt, ovocný krém, drcené kaštany 1 den 12 mìsícù Maso: kuøe, kachna, husa a jejich drùbky, 1 den 5 mìsícù filé, tuòák 1 den 6 mìsícù Mražený krém na tyèince, zmrzlina 1 den 3 týdny Záruèní podmínky Servis a náhradní díly Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže autorizovanému, který je od vás nejblíže. Pøi oznamování závady je nutné identifikovat spotøebiè pomocí údajù typového štítku. Tento typový štítek je pøilepen na vnitøní stìnu vedle zásuvky pro zeleninu v oddílu èerstvých potravin na levé stranì dole. Jsou zde veškeré údaje potøebné pro oznámení závady servisu (typ, model, sériové èíslo, atd.). Zde si poznamenejte údaje z typového štítku vašeho spotøebièe: Záruk uka a a servis Model Èíslo výrobku (Prod.No.) Sériové èíslo (Prod.No. Datum nákupu: Výrobce si vyhrazuje právo provádìt na tìchto výrobcích jakékoli zmìny. 15

16 PL Przed instalacj¹ i uruchomieniem urz¹dzenia nale y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Zawiera ona wiele cennych wskazówek i rad dotycz¹cych prawid³owej i bezpiecznej eksploatacji zakupionej przez Pañstwa ch³odziarki. Poni sze symbole pozwol¹ Pañstwu znaleÿæ potrzebne informacje: Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa Przestrzeganie informacji i ostrze eñ oznaczonych tym symbolem sprzyja bezpieczeñstwu urz¹dzenia i u ytkownika. Praktyczne wskazówki Wskazówki dotycz¹ce ochrony œrodowiska Porady Tym symbolem s¹ oznaczone praktyczne rady zwi¹zane z ywnoœci¹ i sposobami jej przechowywania. 16

17 Spis treœ eœci PL Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa...18 Wskazówki ogólne...18 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa dzieci...18 Wskazówki bezpieczeñstwa dotycz¹ce instalacji...18 Wskazówki bezpieczeñstwa - czynnik ch³odniczy izobutan...18 Wskazówki dla u ytkownika...19 Wskazówki ogólne...19 Opis urz¹dzenia i jego g³ównych elementów...19 Eksploatacja urz¹dzenia...20 Przed pierwszym uruchomieniem...20 Ustawienie i regulacja temperatury...20 Eksploatacja komory ch³odziarki...20 Wskazówki dotycz¹ce przechowywania ywnoœci...20 Czas przechowywania produktów temperatura...21 Eksploatacja zamra arki...21 Zamra anie...21 Przechowywanie mro onek...21 Przygotowanie kostek lodu...21 Praktyczne rady i wskazówki...21 Wskazówki i porady...21 Oszczêdzanie energii...21 Urz¹dzenie i œrodowisko naturalne...22 Konserwacja...22 Odmra anie...22 Regularne mycie...23 Przerwy w u ytkowaniu ch³odziarki...23 Usuwanie usterek...23 Wymiana arówki...23 Co zrobiæ, je eli urz¹dzenie nie dzia³a...24 Wskazówki dla instalatora...25 Dane techniczne...25 Instalacja urz¹dzenia...25 Transport i rozpakowanie...25 Czyszczenie...25 Ustawienie...25 Zmiana kierunku otwierania drzwi...26 Pod³¹czenie do zasilania elektrycznego...27 Tabela czasu przechowywania ywnoœci (1)...28 Tabela czasu przechowywania ywnoœci (2)...29 Gwarancja i serwis...29 Serwis i czêœci zamienne

18 18 PL Wskazó azówki dotycz¹ce bezpieczeñs eñstwa Wskazówki ogólne Instrukcjê obs³ugi nale y zachowaæ, aby móc z niej skorzystaæ w ka dej chwili skorzystaæ lub przekazaæ w przypadku sprzeda y urz¹dzenia. Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania ywnoœci w warunkach gospodarstwa domowego. U ywanie w innych celach mo e spowodowaæ uszkodzenie i/lub cofniêcie gwarancji. Wszelkie naprawy (tak e reperacja lub wymiana przewodu zasilaj¹cego) mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez personel autoryzowanych zak³adów serwisowych. Czynnoœci naprawcze wykonywane przez osoby nieuprawnione mog¹ spowodowaæ sytuacje niebezpieczne dla u ytkownika lub uszkodzenie urz¹dzenia. Urz¹dzenie od³¹cza siê od zasilania elektrycznego poprzez wyjêcie wtyczki przewodu z gniazdka (nie ci¹gn¹æ za przewód). Nale y to zrobiæ zawsze przed myciem lub konserwacj¹ urz¹dzenia. Przewodu zasilaj¹cego nie nale y przed³u aæ. Nie nale y uruchamiaæ urz¹dzenia, je eli blok oœwietleniowy nie jest przykryty odpowiedni¹ os³onk¹. Do czyszczenia, odmra ania i wyjmowania mro onek nie nale y u ywaæ ostrych narzêdzi, gdy mog¹ one uszkodziæ urz¹dzenie. Nale y zachowaæ ostro noœæ przy wk³adaniu i wyjmowaniu p³ynów, aby nie zala³y one czujnika temperatury i bloku oœwietleniowego. Nie nale y spo ywaæ lodów lub kostek lodu bezpoœrednio po wyjêciu z komory zamra ania. Raz rozmro one artyku³y ywnoœciowe nie nadaj¹ siê do ponownego zamro enia. Nale y je spo yæ tak szybko, jak to mo liwe. Mro onki nale y przechowywaæ zgodnie z instrukcj¹ producenta produktu. Nie nale y przyspieszaæ procesu odmra ania za pomoc¹ urz¹dzeñ elektrycznych lub œrodków chemicznych. Nie nale y wstawiaæ do wnêtrza urz¹dzenia naczyñ z gor¹cymi potrawami. W urz¹dzeniu nie nale y przechowywaæ ³atwopalnych cieczy lub gazów, gdy mog¹ one eksplodowaæ. W komorze zamra ania nie wolno przechowywaæ napojów gazowanych, napojów i owoców w butelkach. Otwór odp³ywowy nale y regularnie sprawdzaæ i czyœciæ. Je eli otwór nie bêdzie czyszczony, bêdzie siê w nim gromadzi³a woda, co mo e spowodowaæ uszkodzenie. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa dzieci Nie nale y zezwalaæ dzieciom na zabawê elementami opakowania. Istnieje ryzyko uduszenia siê! Urz¹dzenie jest przeznaczone do obs³ugi przez osoby doros³e. Nie zezwalaæ dzieciom na zabawê urz¹dzeniem lub jego elementami steruj¹cymi. Przy usuwaniu zu ytego urz¹dzenia z gospodarstwa domowego nale y odci¹æ przewód zasilaj¹cy i zdj¹æ drzwi, aby zapobiec zamkniêciu siê dzieci wewn¹trz urz¹dzenia lub pora eniu elektrycznemu. Wskazówki bezpieczeñstwa dotycz¹ce instalacji Urz¹dzenie musi staæ ty³em do œciany tak, aby nagrzewaj¹ce siê elementy (np. sprê arka)nie dotyka³y jej. Podczas przesuwania urz¹dzenia nale y zwróciæ uwagê, czy wtyczka przewodu zasilaj¹cego zosta³a wyjêta z gniazdka. Zwróciæ uwagê, czy urz¹dzenie nie stoi na przewodzie zasilaj¹cym. Urz¹dzenie musi mieæ zapewnion¹ prawid³ow¹ wentylacjê, aby nie dopuœciæ do przegrzania. Postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami dotycz¹cymi instalacji. Wskazówki bezpieczeñstwa - czynnik ch³odniczy izobutan Uwaga: Urz¹dzenie zawiera czynnik ch³odniczy - izobutan (R 600a), który w wiêkszych stê eniach jest ³atwopalny i mo e wybuchn¹æ. Otwory wentylacyjne urz¹dzenia nie mog¹ byæ zakryte lub zanieczyszczone. Nie wolno u ywaæ adnych urz¹dzeñ lub œrodków do przyspieszania odmra ania urz¹dzenia, z wyj¹tkiem tych, które zaleca producent. Nie dopuœciæ do uszkodzenia uk³adu ch³odniczego. Do wnêtrza urz¹dzenia nie wolno wk³adaæ adnych urz¹dzeñ elektrycznych, za wyj¹tkiem tych, które zaleca producent. Wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obs³ugi nale y bezwzglêdnie przestrzegaæ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo u ytkownika i urz¹dzenia. W przypadku ich nieprzestrzegania producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za powsta³e szkody i ich konsekwencje.

19 Wskazówki ogólne Wskazó azówki dla u ytkownik wnika Urz¹dzenie, które Pañstwo zakupili jest domow¹ ch³odziarko-zamra ark¹ z jedn¹ sprê ark¹ i zamra ark¹, znajduj¹c¹ siê w górnej czêœci urz¹dzenia. Zamra arka posiada osobne drzwiczki i jest ca³kowicie oddzielona od komory ch³odzenia. Urz¹dzenie s³u y do przechowywania Opis urz¹dzenia i jego g³ównych elementów PL mro onej ywnoœci (w ci¹gu czasu okreœlonego przez producenta), zamra ania œwie ej ywnoœci (w iloœci okreœlonej w instrukcji obs³ugi) oraz robienia kostek lodu. Urz¹dzenie spe³nia wymagania norm dotycz¹cych warunków klimatycznych. Symbol oznaczaj¹cy klasê klimatyczn¹ znajduje siê na tabliczce znamionowej. A - Chlodziarka B - Zamrazarka 1. Blat 2. Pojemnik na kostki lodu 3. Druciana pólka w komorze zamrazania 4. Zespól oswietleniowy 5. Pólka szklana 6. Ujscie wody pochodzacej z rozmrazania 7. Pólka szklana 8. Pojemnik na warzywa 9. Tabliczka znamionowa 10. Nózka regulacyjna 11. Pojemnik na maslo 12. Pojemnik na jaja 13. Pólka na drzwi 14. Uszczelka drzwi 15. Pólka na butelki 16. Skraplacz 17. Otwór odplywowy wody 18. Podkladka dystansujaca 19. Pojemnik na skropliny 20. Sprezarka 19

20 PL Eksploatacja urz¹dzenia Przed pierwszym uruchomieniem W³o yæ do ch³odziarki wszystkie akcesoria i pod³¹czyæ urz¹dzenie do zasilania elektrycznego wk³adaj¹c wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka. Aby urz¹dzenie rozpoczê³o ch³odzenie nale y ustawiæ pokrêt³o poza pozycj¹ 0 na odpowiedni stopieñ (pokrêt³o nale y obracaæ w kierunku zgodnym w ruchem wskazówek zegara). W pozycji 0 urz¹dzenie jest wy³¹czone. Dalsze wskazówki dotycz¹ce regulacji temperatury znajduj¹ siê w kolejnych rozdzia³ach. Ustawienie i regulacja temperatury Sterownik termostatu automatycznie przerywa pracê urz¹dzenia na czas uzale niony od ustawienia i wznawia j¹ po przywróceniu po ¹danej temperatury. Obracanie pokrêt³a w kierunku wy szych oznaczeñ numerycznych powoduje zwiêkszenie stopnia ch³odzenia (obni enie temperatury). W komorze zamra arki mo e panowaæ temperatura -18 C lub ni sza, je eli pokrêt³o jest ustawione w po³o eniu œrodkowym (ok. 2-3). Jednoczeœnie temperatura w komorze ch³odziarki wyniesie najwy ej +5 C. Pozycja œrodkowa (2-3) jest optymalnym ustawieniem, zalecanym przy normalnym u ytkowaniu urz¹dzenia. Na temperaturê panuj¹c¹ wewn¹trz urz¹dzenia ma wp³yw nie tylko pozycja, w której ustawiono pokrêt³o, lecz tak e temperatura otoczenia, czêstotliwoœæ otwierania drzwi oraz objêtoœæ wk³adanej jednorazowo œwie ej ywnoœci itp. Przy maksymalnym ustawieniu, np. w pozycji 6 (podczas upa³ów), sprê arka mo e pracowaæ ci¹gle. Nie spowoduje to uszkodzenia urz¹dzenia. Eksploatacja komory ch³odziarki Prawid³owa praca urz¹dzenia jest uzale niona od odpowiedniej wentylacji. Dlatego nie zaleca siê przykrywania ca³ej powierzchni pó³ek papierem, tacami itp. Do ch³odziarki nie wolno wstawiaæ gor¹cych produktów. Nale y je uprzednio sch³odziæ do temperatury pokojowej. W ten sposób unikniecie Pañstwo powstawania nadmiernej iloœci szronu wewn¹trz urz¹dzenia. Produkty mog¹ przyjmowaæ zapachy innych artyku³ów. Dlatego zalecamy przechowywanie ywnoœci w zamykanych pojemnikach lub opakowanie ich w foliê plastikow¹ albo aluminiow¹. W ten sposób produkty zachowaj¹ swoj¹ wilgotnoœæ (np. warzywa nie wyschn¹ po kilku dniach). Wskazówki dotycz¹ce przechowywania ywnoœci Produkty ywnoœciowe nale y rozmieszczaæ zgodnie z podanymi poni ej informacjami: 1. Mas³o, ser 2. Jaja 3. Tubki, puszki, œmietana, ma³e butelki 4. Napoje w du ych butelkach, woda sodowa 5. Owoce, warzywa, sa³atki 6. Œwie e miêso, wêdliny 7. Mleko i nabia³ 8. Dania gotowe, potrawy w przykrytych naczyniach, otwarte puszki itp. 20

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.)

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.) ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA ZK 24/11 GR (ZLKI 352) NÁVOD K OBSLUZE CZ 1338462 KE/Za/49. (01.) Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

Ovládací panel s kontrolkami d) Zelená kontrolka e) Ovladaè termostatu mrazáku f) Zelená kontrolka g) Ovladaè termostatu chladnièky

Ovládací panel s kontrolkami d) Zelená kontrolka e) Ovladaè termostatu mrazáku f) Zelená kontrolka g) Ovladaè termostatu chladnièky ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA-MRAZNIÈKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ COMBINA FRIGORIFICA ZK / ATO (ZLKI ) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV 50. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV 50 v uživatelské

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364618 KE/Za/110.

Více

ZANUSSI KÜHLSCHRANK CHLADNIÈKA CH ODZIARKA HÛTÕSZEKRÉNY FRIGIDER ZC 255 AO (250 CI) GEBRAUCHSANLEITUNG NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE

Více

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERB 2643 (ZLKI 261) CZ

Více

ZANUSSI MRAZNIÈKA ZAMRA ARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZV 130 BO (TTI 120 F) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CZ PL SK HU RO

Více

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ ZK 21/10 GO (ZLKI 301) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní upozornìní, rady, informace a poznámky. Jestliže

Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní upozornìní, rady, informace a poznámky. Jestliže ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA ZK 21/10 AGO (ZLKI 301) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK 200364935 KE/Za/125. (03.) Pøed

Více

ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA-MRAZNIÈKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ COMBINA FRIGORIFICA ZK 21/10 ATO (ZLKI 301) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na obsluha Kezelési tájékoztató Libretto d istruzioni S 60247 DT4

Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na obsluha Kezelési tájékoztató Libretto d istruzioni S 60247 DT4 Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na obsluha Kezelési tájékoztató Libretto d istruzioni S 60247 DT4 Kombinace chladnička-mraznička Chłodziarko-zamrażarka Kombinovaná chladnička Hűtő-fagyasztó kombináció

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKA- CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA ZD 22/6 AO (ZLRI 280) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU

KOMBINACE CHLADNIÈKA- CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA ZD 22/6 AO (ZLRI 280) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA ZD 22/6 AO (ZLRI 280) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK 1346151 KE/Za/71. (02.) CZ Pøed

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZK 21/7 GO

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZK 21/7 GO Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZK 21/7 GO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZK 21/7 GO v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZT 162 BR

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZT 162 BR Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZT 162 BR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZT 162 BR v uživatelské

Více

ZANUSSI GEFRIERSCHRANK MRAZNIÈKA ZAMRA ARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZV 55 (FB 50 I) GEBRAUCHSANLEITUNG NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC2502-1R

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC2502-1R Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZC2502-1R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZC2502-1R v uživatelské

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

ZANUSSI TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA FAGYASZTÓLÁDA ZAMRZOVALNA SKRINJA ZAMRA ARKA ZFC 410 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - INSTRUKCJA OBS UGI - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HU PL RO 820 41 76

Více

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ 33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU Návod k obsluze, údržbì a instalaci Návod na obsluhu, údržbu a ištaláciu Modely: LC - 17 AD LC - 17 ADX CH 33 OBSAH Instalace...2 Všeobecný popis... 3 Uvedení do provozu...

Více

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 33124Cz.fm5 Page 12 Wednesday, February 23, 2000 9:06 AM CZ OBSAH PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33020.fm Page 11 Thursday, February 13, 2003 3:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CZ.fm Page 11 Monday, April 11, :24 AM NÁVOD K POUŽITÍ

CZ.fm Page 11 Monday, April 11, :24 AM NÁVOD K POUŽITÍ 61433001CZ.fm Page 11 Monday, April 11, 2005 11:24 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ SEZNÁMENÍ S MRAZNIÈKOU ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ SERVIS

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL Polski, 1 HR CZ Èesky, 13 SB SL Slovenšèina, 25 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3-4 Panel

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZK 21/6 R

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZK 21/6 R Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZK 21/6 R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZK 21/6 R v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC205AO

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC205AO Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na obsluha Kezelési tájékoztató Libretto d istruzioni S 60247 DT4

Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na obsluha Kezelési tájékoztató Libretto d istruzioni S 60247 DT4 Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na obsluha Kezelési tájékoztató Libretto d istruzioni S 60247 DT4 Kombinace chladnička-mraznička Chłodziarko-zamrażarka Kombinovaná chladnička Hűtő-fagyasztó kombináció

Více

Instrukcija obslugi. Návod na obsluhu. Kezelési tájékoztató. Návod k obsluze. Kombinace chladničkamraznička. Chłodziarko- Zamrażarka

Instrukcija obslugi. Návod na obsluhu. Kezelési tájékoztató. Návod k obsluze. Kombinace chladničkamraznička. Chłodziarko- Zamrażarka Návod k obsluze Instrukcija obslugi Návod na obsluhu Kezelési tájékoztató Kombinace chladničkamraznička Chłodziarko- Zamrażarka Kombinovaná chladnička Hűtőfagyasztó kombináció ZRT 623W CZ Před instalací

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZD 22/5 BO

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZD 22/5 BO Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 3cz66013.fm5 Page 10 Wednesday, March 27, 2002 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MONTÉRA JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ

Více

Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL CZ Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie PL Polski, 1 Èesky, 13 Opis urz¹dzenia, 3-4 Widok ogólny Panel kontrolny Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6-7-8

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ 31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ

Více

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 OBSAH CZ INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 PØÍSLUŠENSTVÍ TROUBY STRANA 7 FUNKCE

Více

CHLADNIČKA CHŁODZIARKA HŰTŐSZEKRÉNY FRIGIDER ZRG 316 CW NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CHLADNIČKA CHŁODZIARKA HŰTŐSZEKRÉNY FRIGIDER ZRG 316 CW NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ZANUSSI CHLADNIČKA CHŁODZIARKA HŰTŐSZEKRÉNY FRIGIDER ZRG 316 CW NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200381561 SKE/Za/90. (07.) CZ Před instalací a použitím

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

6cs3057.fm Page 93 Friday, June 11, :38 PM NÁVOD K POUŽITÍ

6cs3057.fm Page 93 Friday, June 11, :38 PM NÁVOD K POUŽITÍ 6cs3057.fm Page 93 Friday, June 11, 2004 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA I Italiano, 1 English, 9 Français, 17 E Espanol, 25 RO Românã, 49 BAAAN 12 GB PL Polski, 33 HU Magyar, 57 F Èesky, 41 Obsah Instalace, 42 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení Návod k použití 2-DVEØOVÁ CHLADNIÈKA PL Polski, 1 HU Magyar, 11 Èesky, 21 Obsah Instalace, 22 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Popis zaøízení, 23 Celkový pohled Pøíslušenství, 24

Více

Návod k použiti Használati útmutató

Návod k použiti Használati útmutató Návod k použiti Használati útmutató CZ HU kombinace chladnickamraznicka hűtő-fagyasztó kombináció ENB 39409 X We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu

Více

NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MRAZNIČKA - FAGYASZTÓSZEKRÉNY NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ EUC 0550 CZ HU 200380391 KE/E/113. (06.) Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu)

VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu) PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. U některých modelů se může aktivovat zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zvukových poplachů.

Více

PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE

PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY V CHLADICÍM ODDÍLU JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL (PODLE MODELU)

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici. ryby. Salámy, chléb. Na libovolné polici

Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici. ryby. Salámy, chléb. Na libovolné polici Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA PL Polski, 1 SK Slovensky, 31 RO HU Românã, 11 Magyar, 21 SL Èesky, 41 Slovenšèina, 51 Obsah Instalace, 42 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA - Ӏ Ӏ Ӏ Ӏ Ӏ - HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ COMBINA FRIGORIFICA NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI - Ӏ Ӏ ӀӀ KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Více

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/ Praha Tel.: Kompresorová lednička

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/ Praha Tel.: Kompresorová lednička Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/208 193 00 Praha Tel.: 220 183 700 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorová lednička NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím ledničky si pečlivě přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 T 023-01 11/2005 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 1 Obsah balení 2 Úvod

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

CHA28000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

CHA28000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie CHA28000 PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Více

'UXKÃMtGOD. FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici. ryby. 9D HQiÃMtGOD.

'UXKÃMtGOD. FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici. ryby. 9D HQiÃMtGOD. Návod k použití 2-DVEØOVÁ CHLADNIÈKA GB English,1 Dansk, 9 Suomi, 17 SV Svenska, 25 HU Magyar, 49 RA 24 L DK NO Norsk, 33 Èesky, 57 SF D Deutsch, 41 Obsah Instalace, 58 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

FK238.4F / KGC 15958 W FK238.4FX / KGC 15968 Si

FK238.4F / KGC 15958 W FK238.4FX / KGC 15968 Si FK238.4F / KGC 15958 W FK238.4FX / KGC 15968 Si PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 10 CZ NÁVOD K OBSLUZE 22 SK NÁVOD NA OBSLUHU 34 DE GEBRAUCHSANWEISUNG 46 2 PL WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJA I WARUNKI

Více

NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ZANUSSI CHLADNIČKA HŰTŐSZEKRÉNY Ӏ Ӏ ZRC 21 JB NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Ӏ Ӏ ӀӀ 200380596 SKE/ZA/29-1. (06.) HU RU Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte.

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 139-00 GT.. 1205

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 139-00 GT.. 1205 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 139-00 GT.. 1205 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

VXC. Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA. Bulletin D117/3-6 Pl/Cz

VXC. Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA. Bulletin D117/3-6 Pl/Cz Skraplacze wyparne Odpaøovací kondenzátory INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA Bulletin D117/3-6 Pl/Cz DANE I PROCEDURA DOBORU / DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI VÝBÌRU TABELA 1 - BAZOWE

Více

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Obsah. 3. Ekologie a recyklace 32. 4. Záruèní podmínky 32

Obsah. 3. Ekologie a recyklace 32. 4. Záruèní podmínky 32 VH 211 D Ventilatorheizer Wall mounted fan heater F Convecteurs soufflant mural Wand-snelverwarmer Szybkonagrzewaj¹ce, naœcienne ogrzewacze wnêtrzowe Nástìnný rychloohøívaè H Fali gyorsfûtõ Gebrauchs-

Více

Popis spotřebiče. Liší se počtem a polohou. A.I.R SYSTEM

Popis spotřebiče. Liší se počtem a polohou. A.I.R SYSTEM Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA/MRAZNIÈKA I GB F Obsah Instalace, 50 Umístìní a zapojení Italiano, 1 DE Deutsch, 37 English, 13 Èesky, 49 Français,25 Popis zaøízení, 51-52 Celkový pohled Ovládací

Více

Vestavná mraznièka pod pracovní desku OSK VF 120. Návod k instalaci a obsluze

Vestavná mraznièka pod pracovní desku OSK VF 120. Návod k instalaci a obsluze Vestavná mraznièka pod pracovní desku OSK VF 120 Návod k instalaci a obsluze Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com Via Aristide Merloni,

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Návod k použití Használati útmutató. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38400 W

Návod k použití Használati útmutató. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38400 W Návod k použití Használati útmutató CZ HU kombinace chladnickamraznicka hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu CZ electrolux

Více

Návod k použiti. kombinace chladnicka-mraznicka ERD 24001 W ERD 24001 W8

Návod k použiti. kombinace chladnicka-mraznicka ERD 24001 W ERD 24001 W8 Návod k použiti CZ kombinace chladnicka-mraznicka ERD 24001 W ERD 24001 W8 We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek

Více

Pokyny pro používání. užitie

Pokyny pro používání. užitie Pokyny pro používání užitie Pokyny pro používání poskytne mnoho let dobrých služeb. te tyto pokyny pro uživatele. Obsahují d ležité informace o používání vašeho nového e. Pokud se pokyny nedodržují, m

Více

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy.

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. Kávovar -2- ÈESKY Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pøed prvním pou itím pøístroje si peèlivì

Více