Metropole všech? Na koho zaměřit pražskou koncepci integrace cizinců. Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová, Tereza Kušniráková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropole všech? Na koho zaměřit pražskou koncepci integrace cizinců. Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová, Tereza Kušniráková"

Transkript

1 Metropole všech? Na koho zaměřit pražskou koncepci integrace cizinců Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová, Tereza Kušniráková Druhým rokem běží proces tvorby Koncepce integrace cizinců města Prahy, kterou koordinuje nově vzniklé Integrační centrum Praha probíhají setkání pracovních skupin, byly zpracovány první návrhy samotné koncepce, nad kterou proběhl workshop s účastí širokého spektra reprezentantů státní správa, lokální administrativa, nevládní sektor, akademie, migranti. Samotná koncepce má být předložena městu v polovině ledna Ačkoliv jsou v těchto dnech práce dokončovány, před měsícem se v rámci užší expertní skupiny, která má za úkol koncepci finalizovat, otevřela diskuse nad zdánlivě samozřejmou otázkou kdo má být cílovou skupinou pražské integrační koncepce. Hledání odpovědi je nejen zásadní pro celou koncepci, ale především se ukázalo, jak iluzorní je předpoklad shody na zdánlivě samozřejmé odpovědi: Mají to být všichni cizinci v Praze nebo jen cizinci, kteří pochází ze zemí mimo EU, nebo dokonce všichni obyvatelé Prahy? A co cizinci, kteří žijí v Praze bez platných dokumentů? V interních diskusích ke koncepci zaznívají jak právnické argumenty, tak obavy před finančními nároky, které by mohly být důsledkem příliš široké definice cílové skupiny. Právní postavení cizince a práva z něj plynoucí stejně jako možnosti financování jednotlivých opatření jsou samozřejmě důležité, ale je potřeba připomenout smysl tvorby koncepce. Ta má v budoucích letech sloužit jako vodítko pro tvorbu systematičtější politiky města na poli integrace migrantů, vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se migranti/tky zde žijící cítili jako plnohodnotní občané/nky naší metropole a spolupodíleli se na jejím veřejném životě 1 odtud i název Praha Metropole všech. Je nesmírně důležité, aby zvolená strategie pro inkluzi migrantů měla rozumný filosofický základ a vycházela zároveň z realistické analýzy současné situace v Praze. Naopak by bylo chybou definovat celkové cíle a cílové skupiny na základě aktuálního nastavení některých současných nástrojů finanční podpory, i když to třeba znamená, že v současné době nelze počítat s finančními prostředky pro všechno, co se může zdát žádoucí. Jako inspirace můžou přitom sloužit jak příklady koncepcí z jiných oblastí, tak příklady koncepce integrace migrantů ze západoevropských měst. Tento text přinášíme jako příspěvek do aktuální diskuse o způsobu uchopení pražské koncepce integrace. Vedle shrnutí dosavadních přístupů a přehledu aktuálního počtu a složení migrantů v Praze se v něm snažíme především nabídnout stručný pohled na to, jak byla otázka zacílení koncepce řešena v případě některých německých měst. 1 Informační brožura PRAHA - Metropole všech (Integrační centrum Praha, 2013).

2 Kontext tvorby pražské koncepce integrace Dosavadní integrační politiky se v Česku zaměřovaly především na občany třetích zemí, kteří byli striktně odlišováni od občanů EU, jejichž specifické postavení a práva blízká občanům České republiky byla ukotvena v právním řádu ČR se vstupem do EU v roce Toto úzce souviselo jednak s důrazem evropských dokumentů a strategií na integraci občanů třetích zemí (i když např. Společné základní principy integrace z roku 2004 jsou zaměřené na všechny migranty s legálním pobytem ) a na ně vázanými zdroji financí (zejména Evropský integrační fond), tak i s tím, že s největšími problémy se v českém kontextu potýkali právě občané ze třetích zemí. V neposlední řadě nelze vymezení občanů třetích zemí a definování podmínek a kritérií jejich integrace oddělit od jejich politických konotací, zejména utváření Evropské unie jako volného prostoru pohybu. Nedíváme-li se ovšem na integraci primárně jako na jedno z kritérií (jak se to projevuje například v uzákonění jazykových zkoušek aj.), které spolu-definuje postavení osoby ve společnosti (kdo má právo a kdo povinnost se integrovat), ale jako na proces vytváření rovných podmínek/otevřenější společnosti, jak bylo citováno v úvodu textu, ukazuje se zaměření jen na občany třetích zemí jako poměrně úzké. V tomto kontextu je žádoucí věnovat více pozornosti potřebě integrace občanů EU. Na potřebu podpory integrace mobilních občanů EU je v současnosti poukazováno jak na evropské úrovni (pro shrnutí viz např. policy brief MPI z března 2013), tak i na úrovni české. V kontextu měnící se situace se v Česku letos poprvé dostali do draftu aktuálního (listopad 2013) návrhu národní strategie integrace 2 jako doplňková cílová skupina také občané zemí Evropské unie v krizové situaci 3. Tento trend se v Česku (nad rámec jednotlivých projektů) zatím na lokální úrovni příliš neprojevuje. To je úzce spojené se skutečností, že provoz regionálních integračních center, mezi která patří i Integrační centrum Praha, je financován (jako jedna z priorit aktuálně platné Aktualizované koncepce integrace cizinců Společné soužití z roku 2011) z Evropského integračního fondu (prostřednictvím MV ČR), který je zaměřen výhradně na integraci cizinců ze třetích zemí. Tvorbu koncepce integrace cizinců tak má v Praze na starost instituce, která má vzhledem k svému způsobu financování jasně danou cílovou skupinu. Na druhou stranu je třeba říci, že kofinancování pražského integračního centra je zajištěno městem, které je jeho zřizovatelem a jehož grantová politika dlouhodobě podporuje integraci cizinců nezávisle na tom, jsou-li občany členského státu EU nebo ne. Ostatně i občané EU mohou být jednou z cílových skupin i v některých národně spravovaných evropských grantových programech, jako je například Evropský sociální fond v Česku. 2 Ještě v Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2013 nebyli zařazení mezi cílové skupiny, jejich zahrnutí bylo možné jen ve výjimečných krizových případech. 3 Viz. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2014

3 Migranti v Praze dnes Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 tvoří téměř 15 % obyvatel města Prahy občané jiných států než Česko, přičemž je možné, že reálný počet bude ještě o něco vyšší. Podobně jako na národní úrovni dochází i v Praze k poměrně výrazné proměně složení cizinců, kteří zde žijí. Zatímco počet cizinců občanů třetích zemí mezi lety 2007 a 2009 prudce klesl v absolutních číslech i v procentuelním podílu, migrace ze zemí EU v posledních letech trvale roste. To je dáno několika faktory s rozšířením Evropské unie v roce 2007 došlo i k rozšíření počtu zemí, odkud do Česka mohou přicházet potenciální pracovní migranti. Paralelně s nástupem ekonomické krize (2009) dochází k uzavírání českého pracovního trhu pro občany třetích zemí (pozastavení vydávání pracovních povolení, omezení jejich prodlužování, restrikce v oblasti podnikání) a obecněji omezení jejich vstupu do Česka (limity pro nabírání žádostí přes systém Visapoint v hlavních zemích původu, narůst podílu zamítnutých žádostí). Vzhledem k volnému pohybu osob v rámci EU má statistika o pobytu cizinců pro zachycení tohoto vývoje velmi nízkou výpovědní hodnotu (odhadem může zachycovat data o polovině cizinců ze zemí EU žijících v Česku, a to především ty, kteří v zemi zůstávají dlouhodobě 4, zatímco občané třetích zemí jsou zachyceni téměř všichni). Data o zaměstnanosti jsou o něco přesnější, i když i zde stále není 20-30% procent cizinců ze zemí EU zachyceno 5. Nicméně je možné je využít alespoň pro ilustraci převládajícího trendu srovnáme-li vývoj absolutního počtu cizinců s nárůstem podílu cizinců ze zemí EU v Praze. 4 Počet hlášených pobytů občanů EU je o desetinu nižší než je počet hlášených cizinců-zaměstnanců ze zemí EU přitom i tato čísla jsou zřejmě podhodnocena. Do statistik jsou navíc zahrnuti jen ti cizinci, kteří požádali o přechodný pobyt (tj. nezahrnuje ani cizince jen registrované). 5 Podle kontrol celní správy není hlášeno více než 30% z kontrolovaných cizinců-zaměstnanců ze zemí EU, u občanů třetích zemí je to něco přes 10% (data za rok 2012).

4 Počet cizinců-zaměstnanců v Praze Jedním z důsledků je nejen vyšší podíl občanů EU na celkovém počtu cizinců, ale také proměna jejich složení na jednu stranu klesá podíl Slováků a roste podíl migrantů ze zemí, které jsou Česku jazykově, historicky i socio-ekonomicky vzdálenější (zejména Rumunsko a Bulharsko, ale i západní Evropa). Zároveň se mění i pozice, na kterých tito migranti pracují zatímco dlouhodobě byla migrace z EU vnímaná jako vysoce-kvalifikovaná, v současnosti roste význam migrace osob, které pracují na nízko-kvalifikovaných pozicích. Na nárůst počtu cizinců z chudších regionů některých států EU (Rumunsko, Bulharsko, ale i Polsko, Slovensko, Pobaltí), kteří se v Česku dostávají do svízelné situace (porušování pracovně-právních vztahů jako je nevyplácení nebo krácení mezd, špatné pracovní podmínky aj.), poukazuje jak nevládní sektor, tak i poskytovatelé sociálních služeb nebo některé konzuláty samotných zemí, odkud tito migranti pochází. O nárůstu případů pracovního vykořisťování občanů Rumunska a Bulharska mluví i např. Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok Vzhledem k omezení řady dotačních titulů jen na občany třetích zemí je však pro občany EU přístup k podpoře/pomoci někdy výrazně horší než pro občany třetích zemí. Paralelním procesem tohoto vývoje je také nárůst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu (v současnosti jde v Praze o více než polovinu všech obyvatel ze třetích zemí). Ten dává těmto cizincům až na několik málo výjimek (jako například volební právo) práva srovnatelná s českými občany. Velmi zjednodušeně lze říci, že pokud srovnáme postavení cizinců ze třetích zemí, kteří jsou držiteli trvalého pobytu, s postavením občanů EU, mají cizinci ze třetích zemí stejná a v některých aspektech (nemají-li občané EU v Česku trvalý ani přechodný pobyt) vyšší práva než cizinci ze zemí EU. I přesto se obě tyto právně definované a vnitřně značně různorodé skupiny mohou potýkat oproti českým občanům se značnými bariérami: ať už jde o jazykové problémy a nižší

5 orientaci v české legislativě, diskriminaci na pracovním nebo bytovém trhu, dekvalifikaci či jen o předsudky sousedů. Některé problémy se pak dotýkají i osob, které mají české občanství, přesto je jejich postavení výrazně ovlivněno zkušeností migrace (např. dítě s českým občanstvím, jehož oba rodiče nemají češtinu jako rodný jazyk). Domníváme se proto, že otázka zaměření pražské integrační koncepce by měla být posuzována nejen z hlediska právně definovaných cílových skupin a grantových možností, ale také v kontextu dlouhodobějších trendů. Zkušenosti z Německa Multikulturní centrum Praha spolupracuje již několik let s Bertelsmannovou nadací, která se dlouhodobě intenzivně věnuje problematice integrační politiky na lokální úrovni. Na základě materiálů od Bertelsmannovy nadace a vlastního výzkumu v následujícím textu ukážeme, jak otázku definice cílové skupiny řešili němečtí sousedé. Autoři studie Stand der kommunalen Integrationspolitik in Deutschland ( Stav komunální integrační politiky v Německu ) z roku 2012, mapující pro německou vládu přístupy německých měst a obcí k otázkám migrace a integrace, identifikovali jako důležitý trend změnu perspektivy od problémů k potenciálu. V centrum pozornosti už nejsou nutně specifické problémy jednotlivých skupin migrantů, ale otázka, jak lépe využít potenciál spojený s jejich přítomností pro celou společnost. S tím se pojí skutečnost, že mnohá opatření nejsou primárně zacílená na migranty, ale naopak na většinovou společnost a městské instituce, které se musejí teprve naučit se přizpůsobit nové společenské realitě. 6 V případě Berlína, města, které je v českém povědomí často spojováno právě s multikulturní společností (i když reálný podíl cizinců zde činí 11,3 %, tedy méně než v Praze), může překvapit, že tamní koncepce otázku definice cílové skupiny vůbec neřeší. Koncepce Vielfalt fördern Zusammenhalt stärken ( Podpořit různorodost posílit soudržnost ) se zaměřuje na různé oblasti a opatření jsou cílená vůči skupinám, které potřebují v specifické oblasti pozornost nebo podporu. Na jednu stranu se opatření vztahují na migranty s cizí státní příslušností a na německé občany s migračním rodinným pozadím. V souladu se současnou německou terminologií hovoří koncepce většinou obecně o osobách s migračním pozadím. Na druhou stranu zároveň cílí na většinovou společnost a městské instituce. V dokumentu se neobjevuje žádné rozdělení mezi občany EU a mimo EU; zároveň město explicitně zdůrazňuje, že má odpovědnost i vůči migrantům, kteří žijí a/nebo pracují v Německu bez povolení: Berlín uznává svou odpovědnost vůči těm, kteří žijí ve městě bez legálního statutu. Pro stát je velmi podstatné zabraňovat tomu, aby byl nelegální pobyt cizinců podporován. Na druhou 6 Gesemann, Frank; Roland Roth; Jutta Aumüller (2012): Stand der kommunalen Integrationspolitik in Deutschland. Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. blob=publicationfile

6 stranu je cílem státu, aby zmírňoval sociální problémy, které jsou způsobeny nelegalitou a zajistil, aby byla respektována lidská práva a bezpečnost i u této skupiny. Vedle neregulérního statutu čelí migranti bez povolení velmi závažným sociálním těžkostem, nejistá situace je dostává v některých případech do životu-nebezpečného stavu závislosti. Opatření rozvíjená státní správou v této oblasti musí být velmi citlivá ( ) 7 Užitečnými podklady pro další debatu o finální podobě první pražské koncepce integrace cizinců mohou být i vybraná doporučení Bertelsmannovy nadace, která vznikla na základě dlouholeté spolupráce s německými městy na poli integrace: Vytváření managementu propojujícího různé obory a rozvíjení spolupráce Nejenom v případě integrace se ukazuje, že stavět pouze na struktuře původních pilířů (myšleno zařazení tématu integrace do tradičního sektorálního rozdělení administrace) není dostatečné. Také další témata jako například demografické změny, zohledňování rodin či podporování dětí, lze zpracovávat pouze kontextuálně, tj. napříč rezorty. To staví společnost před další úkol, který spočívá v potřebě tato témata strategicky plánovat a při jejich zpracování smysluplně rozvíjet spolupráci mezi nejrůznějšími správními rezorty a dalšími aktéry z oblasti politiky, spolků, ekonomiky a přistěhovaleckých komunit. Například to znamená, že podpora ekonomiky je pro integrační politiku minimálně stejně důležitá jako oblast sociální či pomoc mladistvým. Práce v jednotlivých rezortech by se nicméně měla sbíhat do jednoho kontaktního bodu, jenž může například představovat kompetentní pracoviště správního orgánu. Zajištění politické podpory a chápání integrace jako strategického úkolu Úspěch v oblasti integrace je možný pouze za předpokladu, že jsou integrační aktivity podporovány ze strany vedení města, městské rady nebo obecního či okresního zastupitelstva. Pojem strategický úkol je v případě integrační politiky důležitý dvojnásob integrace představuje úkol směřující do budoucnosti a jako takový musí mít k dispozici neustálou podporu ze strany vedení města. To znamená, že integrační strategii či s ní související opatření by měl podporovat starosta nebo některý z členů rady města. Nemělo by se přitom zapomínat ani na symbolické kroky ze strany vedení samosprávy, např. slavnostní udělení státního občanství migrantům či ocenění občanské angažovanosti v dané oblasti (kultivované přijímání přistěhovalců, jejich uznání apod.). Co se rad a zastupitelstev týče, mělo by se zde usilovat o nadstranická, nejlépe jednohlasná rozhodnutí tak, aby bylo možné u integrační politiky zajistit dlouhodobý účinek, jenž by přesahoval dané volební období. Zapojení přistěhovalců a posílení občanské angažovanosti Motto, že by se integrační politika neměla rozvíjet pro přistěhovalce, ale společně s nimi, se už několik let považuje za politický názor, který je pro úspěšnou integrační politiku klíčový. V této souvislosti se také osvědčil princip snažit se vyhledat lidi, kterých se daná problematika týká nejvíce. To je právě asi tím nejtěžším úkolem: najít a začlenit do procesu ty, kteří nejsou úplně zvyklí se sami angažovat. Na druhou stranu je také vhodné usměrňovat očekávání, aby 7 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration (2007): Koncepce Vielfalt fördern Zusammenhalt stärken. Integrationskonzept. str. 84.

7 bylo jasné, že myšlenky a ideje jsou žádoucí, ale politicky o nich rozhodují místní zastupitelé ve výborech a radách. Zároveň by se mělo vysvětlit, jak dlouho celý proces může trvat, aby nedocházelo ke zklamání mylných očekávání. Mapování situace a její vyhodnocení Z hlediska podkladů pro integrační strategii a rozvoj integračních opatření je žádoucí, aby se na základě zjistitelných údajů identifikovalo, v jakých oblastech bude potřeba pracovat nejvíce. Z tohoto důvodu je nutné situaci do jisté míry zmapovat. Při monitorování bychom se měli nejprve soustředit na integrační indikátory, tj. sledovat data o přistěhovaleckém obyvatelstvu v porovnání s celkovým obyvatelstvem. Zde se jedná například o časové vlny, sledování vývoje v průběhu několika let či porovnání situace se situací v jiných obcích. Při vyhodnocení by se měl sledovat především dopad různých konkrétních postupů. Nicméně je pravda, že jednoznačně přiřadit určitý účinek k určitému postupu či opatření lze zpravidla jen stěží, protože se většinou na daném výsledku podílí hned několik faktorů najednou. Základní otázka nicméně zní: Ubírá se rozvoj integračních opatření správným směrem? Nebo ho je třeba přesměrovat? Jak mapování situace, tak její vyhodnocení představují nástroje, které jsou pro systematickou integrační politiku strategicky nezbytné. Obohacení společenských institucí o interkulturní charakter Základní principy takzvaného diversity-managementu, který se uplatňuje v moderních firmách, je možné transponovat také na jiné společenské instituce. Když je totiž složení zaměstnanců heterogenní, je nejenom snazší oslovit různé cílové skupiny, ale také díky různorodému týmu dosáhnout větší kreativity a inovativnosti, a tak vylepšit produkované výrobky. Správní orgány navíc reprezentují, stejně jako politické parlamenty, danou společnost lépe, když se v jejich složení odráží skutečné složení obyvatelstva. 8 Doporučení pro pražskou koncepci V kontextu výše uvedeného doručujeme chápat koncepci jako politický dokument, který má poprvé v historii hl. m. Prahy určit směr politiky v oblasti integrace. Nejedná se o směrnici nebo regulaci, na základě které by vznikly přímo nárokové povinnosti hl. m. Prahy vůči konkrétním skupinám nebo jednotlivcům. Jako dlouhodobý strategický dokument by koncepce zároveň neměla být podřízena momentálním finančním zdrojům nebo projektových limitům, ale měla by vycházet z dlouhodobějších potřeb a aktuálního vývoje. Zdá se nám rozumné se primárně dívat na migraci a integraci jako na společenské procesy, které jsou spojené jak s šancemi, tak s potenciálními problémy, a to jak pro nově příchozí, tak pro starousedlíky. Cílem koncepce by mělo byt nastínění toho, jak využít potenciál a jak zároveň zabránit problémům nebo zmírnit jejich dopad. Důraz by tedy neměl být kladen na úzce definované cílové skupiny, ale na osoby, které jsou do procesů migrace/integrace zapojené. 8 Walther, Claudia (2011): Vielfalt vor Ort Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Integration in Kommunen. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

8 Cílovou skupinou je tím pádem v nejširším smyslu každý obyvatel Prahy. U konkrétních opatření je samozřejmě možné a asi i vhodné okruh potenciálních uživatelů specifikovat (na základě potřebnosti, finančních limitů nebo právních omezení), ale neexistuje důvod, proč koncepci jako dlouhodobý strategický dokument od samého začátku omezovat na jeden specifický segment Pražanů. Ani se nezdá být rozumné vyloučit a priori migranty bez dokumentů. Je všeobecně známo, že v Praze žije poměrně velká skupina migrantů bez povolení. Veřejné instituce na území hl. m. Prahy přicházejí s migranty bez oprávnění k pobytu do každodenního kontaktu, což může byt spojené s nelehkými dilematy. I když první verze koncepce tato témata zřejmě řešit nebude, je zcela na místě očekávat, že by koncepce obsahovala nějaké metodické rady, jak se v takových situacích zachovat. Zároveň jsme názoru, že je velmi důležité v koncepci řešit i institucionální odpovědnost za oblast integrace migrantů, která v současnosti neexistuje, jako samostatnou oblast městské politiky. Logicky se nabízí využít již existující struktury a zavést jistou dělbu práce mezi magistrátem hl. m. Prahy a ICP, ve které by ICP bylo odpovědno za praktickou implementaci integračních opatření a magistrát by měl odpovědnost za koordinaci aktivit mezi ICP a dalšími odbory magistrátu a městských částí. Citované německé studie přitom zdůrazňují, že je potřeba integraci vnímat jako inter-rezortní záležitost, která by měla v ideálním případě být umístěna přímo v agendě primátora, tedy na magistrátu města, popř. přímo v hlavní agendě městských částí. I když první verze koncepce bude spíše jakýmsi nástřelem, který, doufejme, bude možné časem vylepšit a aktualizovat, bylo by už nyní užitečné v rámci koncepce nastínit, co všechno bude potřeba pro její zlepšení. Kromě zmíněného vyjasnění otázky kompetence za integrační politiku města je to otázka (politické) participace migrantů, kde by se hlavní město mělo snažit přijít s nápady pro zavedení neformálních nástrojů politické participace i pro případ, že se nepodaří prosadit změnu pravidel komunálních voleb. Dále by bylo žádoucí vytvořit systém indikátorů a monitoringu, na základě kterého by šlo určit, jestli je Praha na správné cestě k tomu být Metropolí všech.

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha O projektu Zaměření: Projekt VaV, priorita implementace strategií udržitelného

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací)

Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací) Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací) 14. 1. 2014 Účastníci pracovní skupiny: David Beňák - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Úřad

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

Role integračních center při integraci cizinců

Role integračních center při integraci cizinců Role integračních center při integraci cizinců Prosinec 2012 Tereza Blahoutová Abstrakt: Integrace stále se zvyšujícího počtu cizinců do české společnosti začíná být otázkou aktuální nejen pro českou vládu,

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Bc. David Póč Katedra veřejné ekonomie Oddělení pro strategii a rozvoj 1 Veřejný projekt Realizace projektů moţnost

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Příklad: okresní správa

Příklad: okresní správa / GENDER TOOLBOX Příklad: okresní správa Cílová skupina (-y): Řídící skupina pro GM, vedoucí pracovníci a pracovnice správy Cíl: Vytvoření implementační koncepce pro zavedení GM na okresní správě Metoda:

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK Cílem této kapitoly je identifikovat a popsat, pokud možno eliminovat resp. navrhnout opatření ke snížení a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu implementace strategie. Rizika

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Akční plán 2015-2016 1. Úvod Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-128952-24/OAM-2013 V Praze dne 13. ledna 2014 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2014 Důvod předložení

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 République Hellénique Hellenic Republic 16CEMAT(2014)6Fin Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 REZOLUCE Č. 2 O PŘÍNOSU CEMAT

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

POSTAVENÍ CIZINEK DOMÁCNOSTECH. Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci

POSTAVENÍ CIZINEK DOMÁCNOSTECH. Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci POSTAVENÍ CIZINEK PRACUJÍCÍCH CH V ČESKÝCH DOMÁCNOSTECH Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci SIMI a domácípráce Domácípráce cizinek v ČR ve světle poznatkůnno Základníteze o postavenína trhu

Více

Sylabus předmětu: Komunitní práce

Sylabus předmětu: Komunitní práce Sylabus předmětu: Komunitní práce Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více