ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, BRNO ÚZEMNÍ PLÁN MODŘICE KONCEPT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN MODŘICE KONCEPT"

Transkript

1 ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, BRNO ÚZEMNÍ PLÁN MODŘICE KONCEPT OBJEDNATEL: MĚSTO MODŘICE POŘIZOVATEL: MěÚ ŠLAPANICE, ODBOR VÝSTAVBY, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ: ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ: RNDr. JOSEF GLOS, ING. DRAGA KOLÁŘOVÁ ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA: SVATAVA POLÁKOVÁ DOPRAVA: ING. ROSTISLAV KOŠŤÁL VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ENERGETIKA, PLYNOFIKACE: ING. NOVOTNÁ, ING. OPAT DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ: ING. ROSTISLAV KOŠŤÁL jr., ING. GABRIELA KOŠŤÁLOVÁ ZÁŘÍ 2009 TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN MĚSTEM MODŘICE A JIHOMORAVSKÝM KRAJEM

2 ÚZEMNÍ PLÁN MODŘICE - KONCEPT SEZNAM PŘÍLOH TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 1 Ţ Výkres základního členění území měřítko 1 : M Výkres základního členění území měřítko 1 : Výkres základního členění území měřítko 1 : Ţ Hlavní výkres měřítko 1 : M Hlavní výkres měřítko 1 : Hlavní výkres měřítko 1 : Ţ Doprava měřítko 1 : M Doprava měřítko 1 : Doprava měřítko 1 : Vodní hospodářství měřítko 1 : Energetika měřítko 1 : Ţ Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace měřítko 1 : M Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace měřítko 1 : Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace měřítko 1 : 5 000

3 ÚP MODŘICE OBSAH - KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST 2

4 OBSAH 1 Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní zeleně Urbanistická koncepce Vymezení zastavitelných ploch Vymezení ploch přestavby Návrh ploch bydlení Systém sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Koncepce dopravní infrastruktury Koncepce vodního hospodářství Koncepce energetických zařízení a spojů Koncepce nakládání s odpady Koncepce občanského vybavení Koncepce veřejných prostranství Koncepce uspořádání krajiny Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením hlavního vyuţití Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Veřejně prospěšné stavby Veřejně prospěšná opatření Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Veřejně prospěšné stavby Veřejně prospěšná opatření Plochy pro asanace Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení moţného budoucího vyuţití, včetně podmínek pro jeho prověření Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení územní studie... 51

5 ÚP MODŘICE OBSAH - KONCEPT 12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich vyuţití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č Stanovení pořadí změn v území etapizace Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které můţe vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojených

6 ÚZEMNÍ PLÁN 1 Vymezení zastavěného území Zastavěné území bylo nově vymezeno v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres) k Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části. 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot Řešené území je vymezeno katastrálním územím města Modřice V maximální míře je chráněno kulturní a architektonické dědictví města. Zachována je stávající urbanistická a architektonická struktura a kompozice města Nově navrţené plochy tuto strukturu zohledňují. Respektováno je stávající rozloţení funkčních ploch města Modřice. Regulační zásady výstavby funkční i prostorové jsou stanoveny s ohledem na zachování estetické úrovně obrazu sídla, odpovídající svému umístění v urbanistické struktuře. Město má v současné době cca obyvatel, dá se předpokládat nárůst na obyvatel v časovém horizontu 15 let. Vzhledem k situování sídla leţícího na rozvojových osách, na celostátní ţelezniční trati, v blízkosti Brna je ve městě zájem o výstavbu rodinných domů. Reálný předpoklad je výstavba cca 80 rodinných domů a cca 60 bytů v bytových domech v časovém horizontu 15 let. 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní zeleně. 3.1 Urbanistická koncepce Navrţené plochy navazují na plochy se stejným nebo podobným funkčním vyuţitím a doplňují je tak, aby vznikl komplexní ucelený útvar. Plochy výroby situované v obytném území jsou navrţeny k přestavbě. Vícepodlaţní městská zástavba plochy bydlení hromadného (BH) jsou navrţeny na místě přestavby, doplňují a rozšiřují stávající sídlištní zástavbu. Soustředěná nová výstavba bydlení individuálního (BI) naváţe na rozestavěnou lokalitu v ulici Masarykova. Nově je navrţena plocha v lokalitě Zahrádky. Pouze jednotlivými objekty jsou v návaznosti na obdobné stavby dotvořeny lokality Bobrava, U hřiště a v ulici Prusinovského. Smíšené obytné plochy tvoří centrální část Modřic. Nově jsou v návaznosti na smíšené území v ulici Tyršově a doplňují proluku v ulici Brněnské. Plochy pro veřejnou občanskou vybavenost (OV) a komerční zařízení (OK) respektují stávající zařízení a plochy navrţené ÚPNSÚ a jeho změnách. Koncepce rozvoje je zaloţena na snaze o dokomponování výrazného prostředí u křiţovatky dálnice a dořešení přestavbového území v areálu Cihelny. Navrţena je plocha pro moţné rozšíření mateřské školy a pro dům sociálního penzionu. V okrajových částech řešeného území bude podporováno soukromé podnikání ve sféře občanské vybavenosti. Rozšířeny jsou plochy pro sport (OS) návrhem víceúčelové sportovní haly s krytým bazénem, a doplněním menších hřišť 5

7 Navrţené plochy průmyslové výroby (VP) jsou na severním okraji katastru a na jiţním okraji katastru v návaznosti na historické průmyslové zóny. Dále budou maximálně vyuţívány stávající významné areály. Plochy drobné výroby (VD) doplňují území u bývalého zemědělského areálu v ulici Havlíčkova a v západní části Modřic v návaznosti na stávající plochy výroby v ulici Tyršově. Plochy smíšené výrobní (SP) jsou navrhovány v ulici Tyršově v návaznosti na smíšené obytné území. V těchto plochách nebude provozována činnost, která můţe jakkoliv negativně ovlivnit okolí. Přestavbové plochy průmyslových lokalit mezi obytnou zástavbou budou vyuţity pro bydlení v bytových domech, smíšenou obytnou plochu a pro hromadné parkování patrové garáţe. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úpravám historické zástavby (SO1) v okolí náměstí Svobody. Plochy pro hromadnou rekreaci (RH) jsou navrţeny v návaznosti na areál Pod Kaštany, u řeky Bobravy a u soutoku Moravanského potoka a ramene Staré řeky. Velké plochy pro hromadnou rekreaci jsou navrţeny na severovýchodním okraji katastrálního území, kde by měly navázat na uvaţovaný přírodní rekreační areál Holásecká jezera. Systém krajinné zeleně (NS) je v prvé řadě kolem výrobních areálů a dále na špatně zemědělsky obhospodařovatelných plochách, vzniklých při alternativním řešení komunikací. Navrţeno je základní prostorové uspořádání zastavěného území s výškovým omezením zástavby bydlení nízkopodlaţního individuálního, městského (BI) do max. 2 nadzemních podlaţí (dále jen NP ) v plochách rodinných domů, max. 3 NP v plochách bydlení BI u bytových domů. Výšková hladina bytových domů v plochách hromadného bydlení (BH), dále objektů občanského vybavení a objektů výroby je specifikována pro jednotlivé lokality. Koeficient zastavění pozemků u výstavby rodinných domů se liší podle podrobnějšího funkčního vyuţití a podle umístění v krajině. 3.2 Vymezení zastavitelných ploch vysvětlení zkratek: RD rodinný dům, BD bytový dům, ÚP územní plán; ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru, var.z varianta Želešická konceptu ÚP, var.m varianta Modřická konceptu ÚP, var.0 varianta Nulová konceptu ÚP, Z1 změna ÚPNSÚ č.1 (apod.) PLOCHY BYDLENÍ varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP max. počet RD var.z var.m var.0 počet BD počet bytů v RD počet bytů v BD poznámka nízkopodlaţní obytná zástavba Masarykova BI b Bobrava BI b část plochy BI b (1)* 3 (6)* *alternativa BD místo RD BI b Zahrádky BI b BI b5-20* - - (25)* - *alternativa BI b celkem

8 vícepodlaţní obytná zástavba Komenského BH b celkem smíšená obytná zástavba Tyršova SO s SO s Brněnská SO s Saromex SO s celkem Modřice celkem PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP poznámka Sadová OV o1 ÚPNSÚ mateřská škola Nádraţní OV o2 - sociální sluţby Cihelna OK o3 - obchodně-zábavní centrum Svratecká OK o4 ÚPNSÚ komerce U dálnice Za Sokolovnou OK o5 Z3 obchodní areál OK o6 Z3 administrativa OS o7 ÚPNSÚ sportovní hala s krytým bazénem OS o8 - sportovní hřiště PLOCHY VÝROBY A SKLADŮ varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP poznámka Za Kovolitem VP v1 Z4 jihovýchod VP v2 Z3 VD v3 ÚPNSÚ Tyršova VD v4 Z1 VP v5 Z1 Havlíčkova VD v6 Z3 U vlečky VD v7 Z2 firma Ptáček VP v8-7

9 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP poznámka SP p1 Z5 Tyršova SP p2 Z1 SP p4 - Brněnská SP p3 - PLOCHY DOPRAVY varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP účel poznámka Masarykova D 50 ÚPNSÚ hromadné garáţe Nádraţní D 51 - hromadné garáţe Za Humny D 53 Z4 řadové garáţe pouze var. Ţ 3.3 Vymezení ploch přestavby název lokality index záměru označení plochy účel poznámka PO 1 D 51 hromadné garáţe Fruta BH b8 bytové domy BH bytové domy rezerva Cihelna PO 2 OK o3 obchodně-zábavní centrum Saromex PO 3 SO s4 smíšená obytná plocha 3.4 Návrh ploch bydlení Základem urbanistické koncepce v oblasti bydlení je: Město nebude výrazně rozšiřovat plochy bydlení na plochách kvalitní orné půdy. Doplněny budou rozestavěné lokality v ul.masarykova, Bobrava a Pančochy. Nové lokality bydlení v rodinných domech (BI) jsou navrţeny v souladu s dlouhodobým záměrem v lokalitě Zahrádky. Plocha pro výstavbu bytových domů (BH) je navrţena v přestavbovém území na místě zchátralých objektů bývalé Fruty. Plochy smíšené obytné (SO) jsou navrţeny na místě zahrádek v ulici Tyršova a v proluce v ul. Brněnská, dále na místě přestavby firmy Saromex. 8

10 3.5 Systém sídelní zeleně Plochy systému sídelní zeleně jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro zachování a rozvoj zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách. Zahrnují zejména: ZP plochy veřejných prostranství zeleň parků NS plochy smíšené nezastavěného území významnější pozemky ochranné a izolační zeleně nezačleněné do jiných typů ploch a plochy v zastavěném území, převáţně v návaznosti na nový systém pozemních komunikací RZ zeleň v zahrádkářských lokalitách, propojení se zastavěným územím města Základem urbanistické koncepce v oblasti sídelní zeleně je: Rozvoj zeleně ve stávajících plochách parkových úprav. Posílení zeleného pásu podél komunikací, zejména u navrhovaných, a kolem ploch výroby. V nově navrhovaných plochách rodinných domů ponechání dostatečného prostoru pro výsadby stromořadí. 4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 4.1 Koncepce dopravní infrastruktury Rozvoj dálniční sítě v jihomoravském kraji výrazně ovlivňuje k.ú. Modřic. Návrh rychlostní silnice R52 a jihozápadní tangenty jsou limitující pro komunikační síť v Modřicích i řešení obsluhy Modřic veřejnou hromadnou dopravou. Koncept ÚP Modřice je předkládán ve 3 variantách, odpovídajících alternativním řešením připravovaných Zásad územního rozvoje JMK (ZÚR). Jedná se o následující varianty ÚP Modřice: o o varianta Ţelešická (Z), s vedením R52 po k.ú. Ţelešice varianta Modřická (M), s vedením R52 po k.ú. Modřice severovýchodně od vrchu Vajgl o varianta Nulová (O), s vedením R52 v trase současné I/52 a R/52 Řešení dálniční sítě, tj. sítě rychlostních silnic a dálnic je pro jednotlivé varianty ÚP Modřice následující: o o o Varianta Z - Ţelešická Tato varianta je variantou základní. Silnice R52 je vedena západně od k.ú. Modřice v trase tzv. německé dálnice. S dálnicí D2 je propojena jihozápadní tangentou, která je vedena jiţně od zastavěného území Modřic přes okraj průmyslové zóny Modřicejihozápad. Toto řešení umoţňuje přímé napojení Modřic na dálniční síť, tj. síť rychlostních silnic a dálnic. Varianta M - Modřická Silnice R52 je vedena v trase přimknuté k Modřicím severovýchodně od vrchu Vajgl. S dálnicí D2 je propojena jihozápadní tangentou, která je vedena jiţně od zastavěného území Modřic a zasahuje do průmyslové zóny Modřice-jihozápad. Toto řešení neumoţňuje přímé napojení Modřic na dálniční síť, tj. síť rychlostních silnic a dálnic. To je suplováno závleky prostřednictvím sítí silnic II. a III. třídy vedených přes celé území Modřic. Varianta 0 - Nulová Zachovává se současná trasa silnice I/52 ve formě rychlostní silnice R52. To znamená výrazné omezení připojení území. Sinice se rozšiřuje na 6 pruhů, coţ vede ke zrušení tramvajové trati v její ose. S dálnicí D2 je R52 propojena rekonstruovanou silnicí II/152, která bude suplovat tzv. jihozápadní tangentu ve čtyřpruhovém uspořádání. Křiţovatka se silnicí II/152 zasahuje do průmyslové zóny Modřice-jihozápad. 9

11 Silnice I. třídy I/52 je ve variantách Ţelešické i Modřické zachována a do kategorie I. tříd je převeden i úsek na Rajhrad. Ve variantě Nulové je silnice I/52 převedena do sítě rychlostních komunikací a zkapacitněna. Silnice II. třídy II/52 je ve variantě Ţelešické zachována v současné stopě, ve variantách Modřické a Nulové je překládána směrem jiţním. Silnice III. třídy navazují a doplňují navrţenou síť silnic vyšších kategorií. o o o Ve všech variantách je navrhováno vymístění těchto silnic z centrální části Modřic prostřednictvím severovýchodního a severozápadního obchvatu města. Do sítě silnic III. třídy je zařazováno i komunikační propojení od Moravan přes logistický a průmyslový areál Modřice-jihozápad a Bobravu k Rajhradu. Nové propojení je navrhováno východně od ţelezniční trati přes průmyslovou zónu Modřice-jihovýchod do Popovic. Silnice II. a III. třídy tvoří spolu s významnými místními komunikacemi základní komunikační skelet obce. Pro pěší dopravu jsou navrţeny nové samostatné komunikace: o o ve všech alternativách je to propojení ţelezničního nádraţí jako terminálu IDS s východní částí města západně od ţeleznice a silnice I/52, ve variantách Ţelešické a Modřické je navrţeno propojení tramvajové smyčky s obytným územím u sportovního areálu prostřednictvím lávky přes ţelezniční trať. Navrţena je vycházková pěší trasa s vyuţitím stávajících místních a účelových komunikací; vyuţít ji lze i pro provoz cyklistů. Cyklistická doprava bude vyuţívat stávajících cyklotras, doplněných o trasy nové. Navrhována je přeloţka cyklotrasy č. 4 (trasa Euro-velo) mimo kontakt s čistírnou odpadních vod. Doprava v klidu (parkování a garáţování vozidel) je řešena pro stupeň motorizace 1 : 2,5. Vyuţívány jsou stávající odstavné a parkovací plochy doplněné o parkovací domy a nová parkoviště. Všechny nové obytné objekty musí být vybaveny min. 1 odstavnou plochou pro 1 bytovou jednotku. Všechny komerční, výrobní a skladovací areály musí mít vyřešeno parkování na vlastním pozemku. Navrţeny jsou nové místní komunikace funkční skupiny C a D1 pro dopravní obsluţnost nových lokalit bydlení. Stávající místní komunikace budou šířkově a směrově upraveny pouze v nezbytné míře. Veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále tvořit doprava ţelezniční, tramvajová i doprava autobusová, zařazená do integrovaného systému přepravy osob v Jihomoravském kraji (IDS JMK). o ve všech alternativách je navrţena nová tramvajová trať z Brna-Přízřenic k ţelezničnímu nádraţí, kde bude jediný přestupní terminál IDS o o o ve variantách Ţelešické a Modřické je zachována tramvajová trať od brněnského Ústředního hřbitova, ve variantě Nulové se tato trať ruší trasy autobusové dopravy jsou navrhovány tak, aby projíţděly terminálem IDS u nádraţí ve variantě nulové je zrušená tramvajová doprava nahrazována dopravou autobusovou po souběţných komunikacích 10

12 Analýza silných stránek, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb alternativních řešení Varianta Ţelešická silné stránky slabé stránky příleţitosti hrozby trasa rychlostní silnice R52 prochází mimo katastrální území Modřic, coţ umoţňuje: o zachovat kvalitní krajinné a přírodní prostředí v západní části katastru o plochy bydlení se mohou rozvíjet v západním části území o menší zábor ZPF komunikační síť silnic II. a III. třídy i místních komunikací v Modřicích má přímé napojení na síť rychlostních komunikací (dálniční síť) větší dopravní zatíţení v ose lokality Zahrádky (absence souběţné silnice III. třídy) větší dopravní zatíţení na silnici II/152 (absence její přeloţky do souběţné polohy jiţním směrem) asanace průmyslových objektů v trase jihozápadní tangenty nově navrhované přeloţky či novostavby silnic III. třídy umoţňují do výhledu další urbanizaci území zřízení krátké estakády na severovýchodním obchvatu umoţní kontinuální napojení jiţní části regionálního biocentra Soutok na regionální biokoridor vedený podél řeky Svratky a bezkolizní vedení cyklostezky z podhledu efektivity (dělby přepravní práce vytíţenosti silnic) připravovaných staveb dálniční sítě je hodnocena tato varianta méně výhodně a je riziko, ţe nebude vyššími správními jednotkami akceptována přímé napojení na dálniční síť získává průmyslová zóna jihozápad (CTP) Modřice nejsou uzavřeny v nadřazeném dopravním systému napojení Modřic na vyšší dopravní systém moţnost (rychlostní komunikace a dálnice) bez hrubého zásahu do stávajícího funkčního systému Modřic dopravní zátěţ na páteřní silnici I/52 se nebude zvyšovat 11

13 Varianta Modřická silné stránky slabé stránky příleţitosti hrozby přeloţka silnice II/152 do souběţné polohy (jiţním směrem) o znamená výrazné sníţení dopravního zatíţení jiţní části Modřic o umoţní přímé napojení na opuštěnou trasu této komunikace jako komunikace místní komunikační síť silnic II. a III. třídy i místních komunikací v Modřicích ztrácí částečně přímé napojení na síť rychlostních komunikací (dálniční síť) likviduje se přímé napojení na dálniční síť průmyslové zóny jihozápad (CTP) trasa rychlostní silnice R52 prochází v relativní blízkosti zastavěného území katastrálním územím Modřic, coţ znamená: o zhoršení a částečnou likvidaci kvalitního krajinného prostředí v západní části katastru řešení sítě rychlostních silnic (křiţovatky R52 a jihozápadní tangenty) umoţňuje úpravu, která by přímo napojila silnici II/152 nově navrhované přeloţky či novostavby silnic III. třídy umoţňují do výhledu další urbanizaci území zřízení krátké estakády na severovýchodním obchvatu umoţní kontinuální napojení jiţní části regionálního biocentra Soutok na regionální biokoridor vedený podél řeky Svratky a bezkolizní vedení cyklostezky ztráta atraktivity Modřic pro nové i stávající obyvatele definitivní likvidace nejkvalitnějšího přírodního prostředí v Modřicích poškození krajinného panoramatu a pohledu na Modřice s kostelem a okolní krajinou z vrchu Vajgl obtíţná průchodnost krajiny v západní a jiţní části katastru zvýšená frekvence dopravy vyvolá další zhoršení ţivotního prostředí, kde zhoršená kvalita ţivotního prostředí je deklarována jiţ pro současný stav o omezení přístupnosti přírodního zázemí města o likvidaci lokálního biokoridoru propojení lokality Haldy a Ţelešického hájku o výrazné omezení ploch bydlení v západní části území o větší zábor ZPF o větší dopravní zatíţení v lokalitě Zahrádky, kterou vede trasa pro napojení průmyslové zóny Modřice jihozápad asanace průmyslových objektů v trase jihozápadní tangenty k rozvoji města zbývají pouze plochy v záplavovém území ve východní části katastru 12

14 Varianta Nulová silné stránky slabé stránky příleţitosti hrozby zachování kvalitního krajinného a přírodního prostředí v západní části katastru plochy bydlení se za určitých technických opatření mohou rozvíjet v západní části území nezvyšuje se výrazně zábor ZPF napojení na dálniční síť získává průmyslová zóna jihozápad (CTP) Modřice nejsou uzavřeny v nadřazeném dopravním systému napojení Modřic na vyšší dopravní systém moţnost (rychlostní komunikace a dálnice) bez hrubého zásahu do stávajícího funkčního systému Modřic silnice II/152 v odsunuté poloze zastává funkci jihozápadní tangenty zátěţ hlukovými emisemi se výrazně zvyšuje podél rychlostní silnice R52 v celém území Modřic i podél západní části silnice II/152 rozšíření stávající silnice I/52 na šestipruhovou silnici R52 likviduje o připojení ostatní silniční sítě v úseku mezi silnicí II/152 a dálnicí D1 v Brně o tramvajovou trať v ose této silnice nutnost vybudování silnic III. třídy jako souběhu s R52 asanace objektů v souvislosti s rozšířením R52 a budováním doprovodných silnic III. třídy řešení sítě rychlostních silnic (křiţovatky R52 a jihozápadní tangenty) umoţňuje úpravu, která by přímo napojila silnici II/152 nově navrhované přeloţky či novostavby silnic III. třídy umoţňují do výhledu další urbanizaci území ztráta atraktivity Modřic pro nové i stávající obyvatel zhoršení obsluhy veřejnou hromadnou dopravou obtíţná propojení částí Modřic, oddělených rychlostní silnicí R52 zvýšená frekvence dopravy vyvolá další zhoršení ţivotního prostředí, kde zhoršená kvalita ţivotního prostředí je deklarována jiţ pro současný stav severovýchodní obchvat v úrovni terénu omezuje vybudování regionálního biocentra, přerušuje cyklostezku i bezkolizní přístup k vodní nádrţi 4.2 Koncepce vodního hospodářství Zásobování vodou je řešeno z Brněnské městské vodovodní sítě. Stávající vodovod lze jako systém povaţovat za vyhovující, jeho dimenze postačuje i pro návrhové plochy. Nově navrhované plochy bydlení a výroby budou napojeny na stávající vodovodní řady. Zásobování vodou nově navrţené zóny komerce (OK o5, o6) je navrţeno z vodovodního řadu napojeného na brněnské městské části Holásky a Chrlice. V řešeném území je několik tlakových pásem. V případě zástavby nad kótou 225 m n.m. budou doplněny automatické tlakové (AT) stanice. 13

15 Odkanalizování města na většině území je oddílnou kanalizační sítí. Splaškové vody jsou odvedeny vody na čistírnu odpadních vod pro město Brno v Modřicích, dešťové vody do recipientů dešťové vody. Nová kanalizace je navrhována jako oddílná. Některé nové plochy budou odkanalizování řešit výtlakem pomocí čerpacích stanic. Ve stávajících i návrhových lokalitách budou prováděna opatření pro maximální vsakování dešťových vod (např. nezpevněnými plochami, retenčními nádrţemi apod.). Nenavrhují se ţádné zásahy do vodních toků. Vodní toky Svratka a Bobrava mají vyhlášena záplavová území, která se dotýkají zastavěného území obce. Koncepce vodního hospodářství je shodná pro všechny alternativy řešení územního plánu. 4.3 Koncepce energetických zařízení a spojů Řešeným územím ve směru východ - západ procházejí trasy nadzemního vedení velmi vysokého napětí (VVN) 400 kv, 220 kv a 110 kv. S novou výstavbou se neuvaţuje. Nevznikají tedy ani nároky na územní rezervy. V souvislosti s navrţeným dopravním řešením budou provedeny úpravy stávajících vedení a případně drobná korekce trasy či umístění podpěrných bodů. U stávajících tras vedení vysokého napětí (VN), které omezují vyuţití navrhovaných ploch, je moţné provést úpravu tras vedení vysokého napětí (VN). Rekonstruována bude část vedení VN 161. Nové vedení VN je navrţeno v souběhu se stávajícím VN 165 v návrhové ploše u dálnice D2 naproti Olympii. Zásobování elektrickou energií je řešeno ze stávajících transformačních stanic s případnou výměnou transformátorů a vybudováním dalších transformačních stanic celkem 22 TSN. Východně od města prochází řešeným územím vysokotlaký (VTL) plynovod. Přes dvě vysokotlaké (VTL) regulační stanice jsou napojeny středotlaké (STL) rozvody ve městě a napojení obchodních areálů. Rozvodná plynovodní síť je provedena formou středotlakých a nízkotlakých rozvodů. Tento systém zůstává zachován. Rozvojové plochy budou zásobovány plynem napojením na středotlaké (STL) plynovodní rozvody ve městě. Kabelová telefonní síť bude rozšiřována i do lokalit nové výstavby. Koncepce energetických zařízení a spojů je shodná pro všechny alternativy řešení územního plánu. 4.4 Koncepce nakládání s odpady V oblasti nakládání s odpady bude pokračováno ve svozu a likvidaci komunálního odpadu stávajícím způsobem. Sběrný dvůr zůstává na okraji průmyslové zóny v ul.tyršova. Na území města zůstávají firmy STAPO třídění stavební suti a firma Gansenwinkel odvoz a likvidace odpadů. 4.5 Koncepce občanského vybavení Občanské vybavení je většinou stabilizované, je ve vyhovujícím rozsahu a takto bude zachováno i pro návrhové období. Vyšší občanské vybavení bude i nadále vyuţíváno v Brně. 14

16 Navrţené plochy občanské vybavenosti a plochy pro sportovní vybavenost a rekreaci veřejná infrastruktura Navrţena je plocha pro rozšíření mateřské školy v souladu s předchozí ÚPD. Navrţena je plocha pro penzion se sociálními sluţbami. Navrţeno je vybudování víceúčelové sportovní haly s krytým bazénem v souladu s předchozí ÚPD. V návaznosti na stávající sportovní areál je navrţeno doplnění hřišť pro malé sporty i pro sporty rekreační pro veřejnost. Navrţeny jsou plochy pro rekreační sport veřejnosti a dětská hřiště v lokalitě Pod kaštany a u řeky Bobravy. U ramene Staré řeky jsou navrţeny nové plochy rekreační vyuţití s moţností koupání. V souladu s předchozí ÚPD je severovýchodní cíp katastrálního území vyčleněn pro plochy hromadné rekreace parkové úpravy, hřiště, stavby pro sport v návaznosti na přírodní areál Holásecká jezera. Rozšiřování občanské vybavenosti - zejména zdravotnictví, obchodu a sluţeb v okrajových částech se předpokládá hlavně v soukromém sektoru i v rámci nově realizovaných lokalit. Navrţené plochy občanské vybavenosti komerční U křiţovatky dálnice D2 a silnice II/152 v návaznosti na stávající areál a v nové lokalitě naproti Olympii jsou v souladu s předchozí ÚPD ÚPNSÚ a jeho změnou č.3 ponechány návrhové plochy pro komerci. Částečně komerční charakter bude mít i přestavba Cihelny. 4.6 Koncepce veřejných prostranství Stávající plochy veřejných prostranství v Modřicích budou doplněny zelení. V území na severovýchodním okraji katastrálního území jsou kolem ploch komerce navrţeny velké plochy veřejných prostranství, která budou slouţit jako izolační a veřejná zeleň a vyuţita bude také pro parkoviště a obsluţné komunikace. V plochách nově navrhovaných lokalit bydlení budou vytvořena menší veřejná prostranství. 5 Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny je výrazně ovlivněna navrhovaným variantním řešením dopravy, která se stává, zejména ve variantě Modřická základním krajinotvorným prvkem. Prostup do volné krajiny je ve variantě Modřická západním směrem blokován komunikací R52, jiţním směrem jihozápadní tangentou. Ve variantě Ţelešická blokování západního směru odpadá, jihozápadní tangenta brání přístupu do jiţní části krajiny. Kompenzace těchto výrazných zásahů do estetiky a hygieny ţivotního prostředí částečně řešena návrhem ploch lesa západně od ulice Tyršova a návrhem ploch přírodních v prvcích územního systému ekologické stability, zejména v regionálním biocentru Soutok. Koncepce uspořádání krajiny vychází z rozčlenění krajiny pro různé účely: zajištění regionálních a lokálních dopravních tahů plochy dopravní, podpora udrţitelného zemědělství - plochy zemědělské (včetně sadů), zajištění podmínek rekreace - plochy lesa, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy individuální rekreace (zahrádky), podpora ekologické stability území - vymezení územního systému ekologické stabilityplochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území, 15

17 zabezpečení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty plochy veřejných prostranství. Prvořadým cílem koncepce udrţitelného rozvoje krajinotvorných hodnot je ochrana stávajících přírodně nejcennějších území na území města Modřic, registrovaných jako významné krajinné prvky. Je to zejména v nivě Svratky vlastní řeka Svratka a její rameno Stará řeka (evropsky významná lokalita - je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního seznamu) dále zazemněné rameno vodní nádrţ Primál, v pahorkatinné části katastru pak listnatý lesík Haldy, bylinné porosty v Modřické pískovně a lokalita opuštěného vodou zaplaveného hliníku zvaná Hliník. V těchto územích je konzervován současný stav vyuţití s předpokladem dalšího posilování přírodních hodnot. Tuto ochranu doplňuje návrh územního systému ekologické stability na plochách přírodních, zejména podél řeky Svratky a Bobravy. V ostatních partiích krajiny mimo zastavěná území je preferováno zachování zemědělského charakteru krajiny, umoţňujícího hospodářské vyuţití i rekreaci převáţně formou zahrádkaření. Návrh územního plánu člení plochy nezastavěného území na Z - plochy zemědělské - jsou tvořeny v prvé řadě zemědělským půdním fondem, definovaným zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a zahrnují pozemky orné půdy, sadů, trvalých travních porostů, patří sem i polní cesty, odvodňovací příkopy, hráze slouţící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi, porosty dřevin rostoucích mimo les jako jsou porosty na mezích, aleje a stromořadí, remízky a solitéry. Dále zahrnují pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství umístěných v krajině (mimo výrobní zemědělské areály) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Zvlášť jsou vymezeny plochy zemědělské speciální výroby intenzivní trvalé kultury (sady a vinice). L- plochy lesní - jsou tvořeny pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění Zahrnují pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V území je lesů nepatrně, podstatná je mimoprodukční funkce lesa v území ekologická. NS - Plochy smíšené nezastavěného území - jsou vymezeny tehdy, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není ţádoucí nebo potřebné jeho členění na jiné konkrétnější typy plochy s rozdílným vyuţitím. Pozemky zahrnuté do těchto ploch mohou svým charakterem odpovídat plochám zemědělským, lesním, přírodním, vodním a vodohospodářským, příp. i plochám rekreace. V řešeném území se navrhují zejména jako plochy izolující komunikace a plochy biokoridorů. NP - Plochy přírodní - jedná se o funkčně samostatné plochy, které jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. Zahrnují pozemky významných krajinných prvků a biocenter, pokud nejsou plochami lesními, plochami vodními a vodohospodářskými, případně plochami smíšenými nezastavěného území. Návrh opatření vychází ze základních krajinných charakteristik, zájmů ochrany přírody a krajiny a socioekonomických trendů v území. doplněna je regionální úroveň územního systému ekologické stability ve smyslu nadřazené dokumentace, respektován je lokální územní systém ekologické stability, navrţeny jsou varianty problematických tras lokálního biokoridoru v souvislosti s variantním řešením komunikací, pro zachování prostupnosti krajiny jsou stabilizovány účelové komunikace jako plochy veřejných prostranství, pro zvýšení lesnatosti krajiny je v prostoru západně od ulice Tyršova navrhnut rekreační les pro zmírnění negativních dopadů dopravy a výroby se navrhují plochy smíšené nezastavěného území při plochách dopravy a výroby. Územní systém ekologické stability Územní systém ekologické stability navrţený v řešeném území obsahuje segmenty dvou biogeografických úrovní, tedy úrovně lokální a regionální. 16

18 Základem regionální úrovně je regionální biokoridor Svratky v celostátním značení označený kódem RK 1486 Soutok Rajhradská baţantnice. Trasa biokoridoru sleduje regulované koryto Svratky. Do trasy regionálního biokoridoru jsou vloţena tři lokální biocentra. V severní části katastru vstupuje regionální biokoridor do regionálního biocentra BC 238 Soutok Svratky a Svitavy, které přechází na území města Brna. V navrhovaném územním plánu je regionální biocentrum variantně upraveno ve smyslu výstavby komunikace III/15279, která je tu navrţena částečně v estakádě. Druhým regionálním biokoridorem je biokoridor RK 1490 Ţelešický hájek RK Větev je vázána na tok Bobravy. Biokoridor vychází z regionálního biocentra BC 389 Ţelešický hájek a prochází po hranicích modřického a popovického katastru, jsou do něj vloţena tři lokální biocentra. Lokální úroveň územního systému ekologické stability je v řešeném území zastoupena mezofilní větví, která prochází západní částí katastru. V severozápadní části katastru je na této větvi navrţeno jednoznačně vymezené lokální biocentrum Haldy, odtud v nulové variantě prochází lokální biokoridor do regionálního biocentra Ţelešický hájek ovšem pouze ve variantě bez jihozápadní tangenty. Ve variantě Modřická je lokální biokoridor likvidován tělesem komunikace R52 a tudíţ provázanost na Ţelešický hájek je zrušena. Lokální biokoridor se pak napojuje na lokální biocentrum Myšák v k.ú. Ţelešice. Ve variantě Ţelešická je lokální biokoridor výrazně přerušen tělesem JZ tangentoy a proto je systém rovněţ navázán na lokální biocentrum Myšák v k.ú. Ţelešice. Územní systém ekologické stability je členěn na části navrţené ke stabilizaci a plochy navrţené k realizaci. Části navrţené k realizaci jsou zařazeny do veřejně prospěšných Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. Koncepce rozvoje města počítá s uceleným systémem zeleně, která je součástí jednotlivých návrhových ploch. Přesto je v urbanistické koncepci města nepostradatelná. Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v návrhových plochách stavebních a plochách přestavby je stanoveno následovně: plochy bydlení v bytových domech 30% plochy bydlení v RD 40% plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury 20% (pokud není specifickým opatřením stanoveno jinak) plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední 20% plochy občanského vybavení tělovýchovy a sportu - 20% plochy rekreace 80% plochy smíšené obytné - 30% plochy dopravní infrastruktury - 20% plochy technické infrastruktury nestanoveno plochy výroby a skladování 10% plochy veřejných prostranství 20% Uvedené podíly jsou stanoveny pro kaţdou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro kaţdého vlastníka pozemků v ploše. 17

19 6 Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením hlavního vyuţití. Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením převaţujícího účelu vyuţití (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití, popřípadě podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, základní podmínky ochrany krajinného rázu ÚP Modřice respektuje stávající členění území obce a plochy s rozdílným způsobem vyuţití pokrývající celé řešené území. ÚP Modřice vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem vyuţití: BH plochy bydlení - bydlení hromadné (v bytových domech) BI plochy bydlení - bydlení individuální (rodinné) SO plochy smíšené obytné OV plochy veřejné vybavenosti OK plochy komerce OS plochy pro tělovýchovu a sport RH plochy rekreace hromadné RZ plochy rekreace zahrádky VP plochy pro průmyslovou výrobu a sklady VD plochy pro drobnou výrobu, výrobní sluţby a administrativu SP plochy smíšené výrobní TI plochy technické infrastruktury D plochy dopravní infrastruktury dopravní vybavenost DS plochy dopravní infrastruktury plochy silniční dopravy DZ plochy dopravní infrastruktury plochy dráţní dopravy P* plochy veřejných prostranství převaha zpevněných ploch ZP plochy veřejných prostranství plochy sídelní zeleně L plochy lesní ZO plochy zemědělské orná půda ZS plochy zemědělské sady ZZ plochy zemědělské zahradnictví ZV plochy zemědělské vinice NS plochy smíšené nezastavěného území NP plochy přírodní W vodní plochy, vodní toky / poldr Funkční plochy Funkční plochy jsou vymezeny jako plochy stabilizované, tedy bez větších plánovaných zásahů, s prvky funkční regulace, které jsou převáţně shodné se současným stavem, 18

20 plochy navrţené, tedy plochy navrţených změn vyuţití s určenou funkční regulací. Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliţe odporují charakteru předmětné lokality svojí kapacitou, polohou nebo účelem nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí. Přípustné vyuţití: jedná se o funkce, ke kterým můţe být příslušný pozemek či plocha vyuţita bez omezení, tj. účel pro který je předurčen. Podmíněně přípustné vyuţití: jedná se o funkce, u kterých je třeba zvaţovat případné dopady na funkci hlavní z hlediska hygienického, provozního či architektonického. Nepřípustné vyuţití: jedná se o funkce a činnosti, které nelze v daném území akceptovat. Podmínky vyuţití ploch : upřesňují způsob a moţnosti vyuţití daného území. Omezení změn v uţívání staveb: - stavby, jejichţ současné vyuţití odpovídá z hlediska stanoveného vyuţití území v němţ jsou umístěny, kategorii nepřípustné vyuţití, musí při jakýchkoliv poţadovaných úpravách změnit vyuţití tak, aby odpovídalo kategorii přípustné vyuţití nebo podmíněně přípustné vyuţití, - stavby, jejichţ současné vyuţití odpovídá z hlediska stanoveného vyuţití území v němţ jsou umístěny, kategorii podmíněně přípustné vyuţití, mohou vyuţití zachovat nebo změnit tak, aby odpovídalo kategorii přípustné vyuţití, - stavby, jejichţ současné vyuţití odpovídá z hlediska stanoveného vyuţití území v němţ jsou umístěny, kategorii přípustné vyuţití, mohou změnit vyuţití tak, aby odpovídalo kategorii podmíněně přípustné vyuţití. BH Plochy bydlení bydlení hromadné (v bytových domech) Stabilizované ulice Husova, Poděbradova, Sadová, Pilcova Navrţené: přestavba v ulici Komenského BH h1 Hlavní vyuţití: bydlení ve vícepodlaţních bytových domech městská zástavba Přípustné funkce: trvalé bydlení ve vícepodlaţních objektech městského charakteru stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, stavby pro civilní obranu veřejná prostranství dětská a rekreační hřiště sídelní a doprovodná zeleň občanské vybavení do výměry m 2 Podmíněně přípustné funkce: drobné sluţby nenarušující svým provozem okolí provozy administrativy, sluţeb, obchodu a veřejného stravování v přízemí objektů nadzemní sítě technického vybavení 19

21 ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily Nepřípustné vyuţití území: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím. Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,3 ( tj. 30 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku ) maximální výška 6 NP minimální výška 4 NP ve všech lokalitách intenzita vyuţití pozemků koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové plochy pozemku bude zeleň) Další podmínky vyuţití: všechny stavby hlavní jmenované pod funkcí přípustnou či podmíněně přípustnou jsou nezpůsobilé pro zkrácené řízení podle 117 odst.1 stavebního zákona, v navrţené ploše BH h1 je třeba respektovat vedení VN s trafostanicí a jeho ochranné pásmo; alternativně lze provést přeloţku VN a trafostanice nebo kabelizaci vedení všechny nové obytné stavby musí být vybaveny 1 odstavným stáním na 1 bytovou jednotku buď na pozemku lokality nebo v dostupné vzdálenosti u nové zástavby budou realizovány retenční nádrţe pro zachycování dešťových vod BI Plochy bydlení bydlení individuální (rodinné) Stabilizované: Navrţené: Hlavní vyuţití: zástavba v ulicích Tyršova, Brněnská, Nádraţní, Benešova, Komenského, Husova, Pilcova, Poděbradova, Masarykova, Sokolská, Příční, U hřiště, Havlíčkova, Hybešova, Prusinovského, Za humny, Mayerova, Střední, Krakovská, Dobrovského lokality Bobrava a Pančochy při ulici Masarykově - BI b1 Bobrava - BI b2, b3, b7 Zahrádky - BI b4, b5 var. Modřická Zahrádky - BI b4, b6 var. Ţelešická a var. Nulová bydlení v rodinných domech městského typu Přípustné funkce: trvalé bydlení v rodinných domech trvalé bydlení v nízkopodlaţních bytových domech zeleň, doplňující uliční prostor veřejná prostranství dopravní infrastruktura 20

22 zařízení občanské vybavenosti slouţící zásobování území (doporučené situování do přízemí obytných objektů) stavby pro civilní obranu podzemní sítě technického vybavení Podmíněně přípustné funkce: drobné sluţby nenarušující svým provozem okolí nadzemní sítě technického vybavení ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily Nepřípustné vyuţití území: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím. stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska ţivotního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,2 (tj. 20 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) v lokalitách b3, b5, b6, b7 koeficient zastavění pozemku max. 0,3 (tj. 30 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) v lokalitách b1, b2 intenzita vyuţití pozemků minimální koeficient zeleně u RD bude 0,4 (tj. 40 % zelených ploch z celkové plochy pozemku), u BD 0,3 (tj. 30 % z celkové plochy pozemku bude zeleň) bytové domy budou mít maximálně 3 NP s rovnou střechou, případně i s moţností jednoho podlaţí obytného podkroví v sedlové střeše, index zastavění pozemku max. 0,3 ( tj. zastavěná plocha můţe tvořit max. 30 % plochy pozemku) rodinné domy budou mít maximálně 2 NP s jedním obytným podlaţím v podkroví v sedlové střeše nebo 3NP u objektů s rovnou střechou bydlení v nízkopodlaţních bytových domech je moţné realizovat pouze v navrţených plochách BI b1 a b3 stanovení maximálních počtů objektů hlavních staveb pro bydlení v jednotlivých lokalitách je uvedeno v tabulce v kapitole 3.2 Vymezení zastavitelných ploch pro dostavbu proluk (pokud není stanoveno jinak) je nutno umístit stavbu tak, aby nepředstupovala před spojnici uličních front sousedních objektů Další podmínky vyuţití: všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garáţí jako součástí hlavní stavby nebo odstavným stáním na vlastním pozemku v lokalitě s funkčním vyuţitím pro bydlení nebude povolováno umístění staveb pro bydlení, pokud nebude prokázán soulad s poţadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem v navrţených plochách BI b4 je třeba respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo, zároveň to znamená zatíţení pozemku věcným břemenem; alternativně lze provést přeloţku VN nebo kabelizaci vedení 21

23 v navrţené lokalitě BI b3 je třeba respektovat podmínky stanovené správcem lesa pro umístění staveb v pásmu do 50 m od hranice lesa v navrţených plochách BI b3 je třeba respektovat vodovod, zároveň to znamená zatíţení pozemku věcným břemenem v navrţených plochách BI b1 je třeba respektovat manipulační pásmo vodního toku 6 m od břehové čáry a zeleň lokality Natura 2000; zároveň to znamená zatíţení pozemku věcným břemenem v lokalitách BI b1, b3, b4, b5, b6, b7 je třeba při realizaci staveb zohlednit umístění v území s archeologickými nálezy; při zakládání a úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění staveb v území 1. a 2. typu s archeologickými nálezy na pozemcích budou realizovány retenční nádrţe pro zachycování dešťových vod ve variantě Modřické u lokalit BI b4 a b5 je nutná realizace takových protihlukových opatření u navrţených komunikací, které eliminují hluk z dopravy na hodnoty odpovídající hygienickým limitům daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů; lokality jsou podmíněně vhodné pro bydlení SO Plochy smíšené obytné ( polyfunkční plochy s bydlením ) Stabilizované: Navrţené: Hlavní vyuţití: okolí náměstí Svobody SO1 okolí kostela sv. Gottharda SO1 zástavba v ulicích Brněnská, Benešova, Husova, Hybešova, Hřbitovní, Chrlická, Masarykova a Poděbradova ulice Tyršova SO s1, s2 ulice Brněnská SO s3 ulice Hybešova SO s4 bydlení v bytových a rodinných domech občanské vybavení Přípustné funkce: stavby pro trvalé bydlení objekty s funkcí občanské vybavenosti stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, drobné sluţby a podnikatelské aktivity budou rodinného charakteru - max. 5 pracovníků stavby pro civilní obranu zeleň, doplňující uliční prostor veřejná prostranství 22

24 Podmíněně přípustné funkce: rekreační bydlení v objektech trvalého charakteru nadzemní sítě technického vybavení v lokalitách SO s1, s2 je třeba při realizaci staveb zohlednit umístění v území s archeologickými nálezy; při zakládání a úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění staveb v území 1. a 2. typu s archeologickými nálezy lokalita SO s3 leţí v ochranném a hlukovém pásmu ţeleznice a výhledové trasy vysokorychlostní trati (VRT); vyuţití této plochy je vázáno na podmínky stanovené dráţním úřadem a správcem trati a podmíněno je jejich souhlasným vyjádřením; lokalita je pro bydlení pouze podmíněně vhodná části lokality SO s1, s2 leţí v hlukovém pásmu silnice I/52, resp. R52, celá lokalita SO s3 leţí v hlukovém pásmu silnice I/52, resp. R52 a v hlukovém pásmu ţeleznice; je nutná realizace takových protihlukových opatření u navrţených komunikací, které eliminují hluk z dopravy na hodnoty odpovídající hygienickým limitům daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů; lokality jsou pro bydlení pouze podmíněně vhodné ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily Nepřípustné vyuţití území: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím. Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,3 (tj. 30 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) v lokalitách SO s1, s2, s3 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) v lokalitách SO s4 intenzita vyuţití pozemků minimální koeficient zeleně 0,3 (tj. 30 % zelených ploch z celkové plochy pozemku) ve stávajících lokalitách bude respektována současná výšková hladina zástavby v navrţených lokalitách budou objekty se 2 aţ 3 nadzemními podlaţími pro dostavbu proluk (pokud není stanoveno jinak) je nutno umístit stavbu tak, aby nepředstupovala před spojnici uličních front sousedních objektů Další podmínky vyuţití: stavby musí být provedena v odstupech daných ochrannými pásmy nové obytné stavby musí být vybaveny odstavným stáním všechny stavby hlavní jmenované pod funkcí přípustnou či podmíněně přípustnou jsou nezpůsobilé pro zkrácené řízení podle 117 odst.1 stavebního zákona. stavby a rekonstrukce ve stávajících lokalitách budou respektovat historický kontext města a půdorysnou strukturu zejména v centrální zóně (SO1) zóny jako celek chránit, nedopustit narušení hmotové struktury překročením stávající výškové úrovně 23

25 OV Plochy veřejné vybavenosti ( plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura ) Stabilizované: Navrţené: městský úřad ostatní administrativa poţární zbrojnice církevní stavby školské zařízení (školy) sociální zařízení zdravotnická zařízení hřbitov Hlavní vyuţití: dostavba mateřské školy OV o1 penzion se sociálními sluţbami OV o2 občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná správa, vzdělání a výchova, sociální a zdravotní sluţby) Přípustné druhy funkčního vyuţití: objekty, stavby a zařízení pro maloobchodní prodej, ubytování, stravování, sluţby, vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, stavby církevní dětská a rekreační hřiště veřejná prostranství výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území doplňující zeleň stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury. Podmíněně přípustné funkce: objekty a stavby pro tělovýchovu a sport trvalé bydlení správce nebo majitele staveb ubytovací a stravovací sluţby provozované v rámci staveb hlavního vyuţití, ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily Nepřípustné vyuţití území: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím 24

26 Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) výšková hladina zástavby max. 9 m nad upravený terén objekty v lokalitě OV o1 budou mít max. 2 nadzemní podlaţí intenzita vyuţití pozemků koeficient zeleně bude min. 0,2 (tj. 20 % zelených ploch z celkové plochy pozemku) Další podmínky vyuţití: parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a umoţňovat splnění všech odstupů stanovených příslušnými technickými normami lokalita OV o2 je zčásti v ochranném a hlukovém pásmu ţeleznice. Budou respektovány podmínky stanovené Dráţním úřadem a činnosti vázané na jeho souhlas OK Plochy komerce ( plochy občanského vybavení komerční zařízení ) Stabilizované: Navrţené: Hlavní vyuţití: nákupní střediska a střediska zábavy u dálnice hotel, pohostinství na náměstí Svobody přestavba Cihelny OK o3 dostavba u křiţovatky dálnice D2 a silnice II/152 OK o4 plochy naproti Olympii OK o5, o6 nákupní střediska pohostinství a ubytování Přípustné druhy funkčního vyuţití: obchody a nákupní střediska veřejné stravování, ubytování střediska zábavy a sportovních atraktivit nevýrobní sluţby veřejná prostranství výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území doplňující zeleň stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury. Podmíněně přípustné funkce: sluţební byty ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily 25

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 OBJEDNATEL: MĚSTO SEMILY POŘIZOVATEL: MěÚ SEMILY,

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

Změna Z1 ÚPO SUCHÝ. Návrh

Změna Z1 ÚPO SUCHÝ. Návrh Změna Z1 Suchý návrh Strana 1 (celkem 19) Změna Z1 ÚPO SUCHÝ A. Návrh Změna ÚPO je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.191/2008

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu Územní plán únor 2014 O b s a h d o k u m e n t a c e Ú Z E M N Í P L Á N N O V É M Ě S T O N A M O R A V Ě n á v r h ú z e m n í h o p l á n u textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Výkres

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb.

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. Pořizovatel: OÚ KVĚTNICE NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

H O R S K Á Č P. 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 0 7 0 1 7 2

H O R S K Á Č P. 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 0 7 0 1 7 2 P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O L E V S K O A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U POŘIZOVATEL: BC. LUCIE MORAVCOVÁ,SKALICE U ČESKÉ LÍPY 561, 471 17 SKALICE U ČESKÉ LÍPY PR O J EK T AN T : IN G. AR

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU Změna č. 7 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU - ZMĚNA Č. 7 I. NÁVRH OBJEDNATEL

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH Datum: prosinec 2010 projektant: ing. arch. Jiří Hašek Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů KONCEPT ŘEŠENÍ 65 A3. Návrh závazné části ve formě regulativů Závazná část územního plánu ve formě regulativů obsahuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vymezuje veřejně prospěšné

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více