ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, BRNO ÚZEMNÍ PLÁN MODŘICE KONCEPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN MODŘICE KONCEPT"

Transkript

1 ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, BRNO ÚZEMNÍ PLÁN MODŘICE KONCEPT OBJEDNATEL: MĚSTO MODŘICE POŘIZOVATEL: MěÚ ŠLAPANICE, ODBOR VÝSTAVBY, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ: ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ: RNDr. JOSEF GLOS, ING. DRAGA KOLÁŘOVÁ ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA: SVATAVA POLÁKOVÁ DOPRAVA: ING. ROSTISLAV KOŠŤÁL VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ENERGETIKA, PLYNOFIKACE: ING. NOVOTNÁ, ING. OPAT DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ: ING. ROSTISLAV KOŠŤÁL jr., ING. GABRIELA KOŠŤÁLOVÁ ZÁŘÍ 2009 TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN MĚSTEM MODŘICE A JIHOMORAVSKÝM KRAJEM

2 ÚZEMNÍ PLÁN MODŘICE - KONCEPT SEZNAM PŘÍLOH TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 1 Ţ Výkres základního členění území měřítko 1 : M Výkres základního členění území měřítko 1 : Výkres základního členění území měřítko 1 : Ţ Hlavní výkres měřítko 1 : M Hlavní výkres měřítko 1 : Hlavní výkres měřítko 1 : Ţ Doprava měřítko 1 : M Doprava měřítko 1 : Doprava měřítko 1 : Vodní hospodářství měřítko 1 : Energetika měřítko 1 : Ţ Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace měřítko 1 : M Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace měřítko 1 : Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace měřítko 1 : 5 000

3 ÚP MODŘICE OBSAH - KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST 2

4 OBSAH 1 Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní zeleně Urbanistická koncepce Vymezení zastavitelných ploch Vymezení ploch přestavby Návrh ploch bydlení Systém sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Koncepce dopravní infrastruktury Koncepce vodního hospodářství Koncepce energetických zařízení a spojů Koncepce nakládání s odpady Koncepce občanského vybavení Koncepce veřejných prostranství Koncepce uspořádání krajiny Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením hlavního vyuţití Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Veřejně prospěšné stavby Veřejně prospěšná opatření Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Veřejně prospěšné stavby Veřejně prospěšná opatření Plochy pro asanace Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení moţného budoucího vyuţití, včetně podmínek pro jeho prověření Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení územní studie... 51

5 ÚP MODŘICE OBSAH - KONCEPT 12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich vyuţití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č Stanovení pořadí změn v území etapizace Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které můţe vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojených

6 ÚZEMNÍ PLÁN 1 Vymezení zastavěného území Zastavěné území bylo nově vymezeno v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) ve výkrese č. 2 (Hlavní výkres) k Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části. 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot Řešené území je vymezeno katastrálním územím města Modřice V maximální míře je chráněno kulturní a architektonické dědictví města. Zachována je stávající urbanistická a architektonická struktura a kompozice města Nově navrţené plochy tuto strukturu zohledňují. Respektováno je stávající rozloţení funkčních ploch města Modřice. Regulační zásady výstavby funkční i prostorové jsou stanoveny s ohledem na zachování estetické úrovně obrazu sídla, odpovídající svému umístění v urbanistické struktuře. Město má v současné době cca obyvatel, dá se předpokládat nárůst na obyvatel v časovém horizontu 15 let. Vzhledem k situování sídla leţícího na rozvojových osách, na celostátní ţelezniční trati, v blízkosti Brna je ve městě zájem o výstavbu rodinných domů. Reálný předpoklad je výstavba cca 80 rodinných domů a cca 60 bytů v bytových domech v časovém horizontu 15 let. 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní zeleně. 3.1 Urbanistická koncepce Navrţené plochy navazují na plochy se stejným nebo podobným funkčním vyuţitím a doplňují je tak, aby vznikl komplexní ucelený útvar. Plochy výroby situované v obytném území jsou navrţeny k přestavbě. Vícepodlaţní městská zástavba plochy bydlení hromadného (BH) jsou navrţeny na místě přestavby, doplňují a rozšiřují stávající sídlištní zástavbu. Soustředěná nová výstavba bydlení individuálního (BI) naváţe na rozestavěnou lokalitu v ulici Masarykova. Nově je navrţena plocha v lokalitě Zahrádky. Pouze jednotlivými objekty jsou v návaznosti na obdobné stavby dotvořeny lokality Bobrava, U hřiště a v ulici Prusinovského. Smíšené obytné plochy tvoří centrální část Modřic. Nově jsou v návaznosti na smíšené území v ulici Tyršově a doplňují proluku v ulici Brněnské. Plochy pro veřejnou občanskou vybavenost (OV) a komerční zařízení (OK) respektují stávající zařízení a plochy navrţené ÚPNSÚ a jeho změnách. Koncepce rozvoje je zaloţena na snaze o dokomponování výrazného prostředí u křiţovatky dálnice a dořešení přestavbového území v areálu Cihelny. Navrţena je plocha pro moţné rozšíření mateřské školy a pro dům sociálního penzionu. V okrajových částech řešeného území bude podporováno soukromé podnikání ve sféře občanské vybavenosti. Rozšířeny jsou plochy pro sport (OS) návrhem víceúčelové sportovní haly s krytým bazénem, a doplněním menších hřišť 5

7 Navrţené plochy průmyslové výroby (VP) jsou na severním okraji katastru a na jiţním okraji katastru v návaznosti na historické průmyslové zóny. Dále budou maximálně vyuţívány stávající významné areály. Plochy drobné výroby (VD) doplňují území u bývalého zemědělského areálu v ulici Havlíčkova a v západní části Modřic v návaznosti na stávající plochy výroby v ulici Tyršově. Plochy smíšené výrobní (SP) jsou navrhovány v ulici Tyršově v návaznosti na smíšené obytné území. V těchto plochách nebude provozována činnost, která můţe jakkoliv negativně ovlivnit okolí. Přestavbové plochy průmyslových lokalit mezi obytnou zástavbou budou vyuţity pro bydlení v bytových domech, smíšenou obytnou plochu a pro hromadné parkování patrové garáţe. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úpravám historické zástavby (SO1) v okolí náměstí Svobody. Plochy pro hromadnou rekreaci (RH) jsou navrţeny v návaznosti na areál Pod Kaštany, u řeky Bobravy a u soutoku Moravanského potoka a ramene Staré řeky. Velké plochy pro hromadnou rekreaci jsou navrţeny na severovýchodním okraji katastrálního území, kde by měly navázat na uvaţovaný přírodní rekreační areál Holásecká jezera. Systém krajinné zeleně (NS) je v prvé řadě kolem výrobních areálů a dále na špatně zemědělsky obhospodařovatelných plochách, vzniklých při alternativním řešení komunikací. Navrţeno je základní prostorové uspořádání zastavěného území s výškovým omezením zástavby bydlení nízkopodlaţního individuálního, městského (BI) do max. 2 nadzemních podlaţí (dále jen NP ) v plochách rodinných domů, max. 3 NP v plochách bydlení BI u bytových domů. Výšková hladina bytových domů v plochách hromadného bydlení (BH), dále objektů občanského vybavení a objektů výroby je specifikována pro jednotlivé lokality. Koeficient zastavění pozemků u výstavby rodinných domů se liší podle podrobnějšího funkčního vyuţití a podle umístění v krajině. 3.2 Vymezení zastavitelných ploch vysvětlení zkratek: RD rodinný dům, BD bytový dům, ÚP územní plán; ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru, var.z varianta Želešická konceptu ÚP, var.m varianta Modřická konceptu ÚP, var.0 varianta Nulová konceptu ÚP, Z1 změna ÚPNSÚ č.1 (apod.) PLOCHY BYDLENÍ varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP max. počet RD var.z var.m var.0 počet BD počet bytů v RD počet bytů v BD poznámka nízkopodlaţní obytná zástavba Masarykova BI b Bobrava BI b část plochy BI b (1)* 3 (6)* *alternativa BD místo RD BI b Zahrádky BI b BI b5-20* - - (25)* - *alternativa BI b celkem

8 vícepodlaţní obytná zástavba Komenského BH b celkem smíšená obytná zástavba Tyršova SO s SO s Brněnská SO s Saromex SO s celkem Modřice celkem PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP poznámka Sadová OV o1 ÚPNSÚ mateřská škola Nádraţní OV o2 - sociální sluţby Cihelna OK o3 - obchodně-zábavní centrum Svratecká OK o4 ÚPNSÚ komerce U dálnice Za Sokolovnou OK o5 Z3 obchodní areál OK o6 Z3 administrativa OS o7 ÚPNSÚ sportovní hala s krytým bazénem OS o8 - sportovní hřiště PLOCHY VÝROBY A SKLADŮ varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP poznámka Za Kovolitem VP v1 Z4 jihovýchod VP v2 Z3 VD v3 ÚPNSÚ Tyršova VD v4 Z1 VP v5 Z1 Havlíčkova VD v6 Z3 U vlečky VD v7 Z2 firma Ptáček VP v8-7

9 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP poznámka SP p1 Z5 Tyršova SP p2 Z1 SP p4 - Brněnská SP p3 - PLOCHY DOPRAVY varianty Z, M, 0 název lokality číslo plochy změna ÚP účel poznámka Masarykova D 50 ÚPNSÚ hromadné garáţe Nádraţní D 51 - hromadné garáţe Za Humny D 53 Z4 řadové garáţe pouze var. Ţ 3.3 Vymezení ploch přestavby název lokality index záměru označení plochy účel poznámka PO 1 D 51 hromadné garáţe Fruta BH b8 bytové domy BH bytové domy rezerva Cihelna PO 2 OK o3 obchodně-zábavní centrum Saromex PO 3 SO s4 smíšená obytná plocha 3.4 Návrh ploch bydlení Základem urbanistické koncepce v oblasti bydlení je: Město nebude výrazně rozšiřovat plochy bydlení na plochách kvalitní orné půdy. Doplněny budou rozestavěné lokality v ul.masarykova, Bobrava a Pančochy. Nové lokality bydlení v rodinných domech (BI) jsou navrţeny v souladu s dlouhodobým záměrem v lokalitě Zahrádky. Plocha pro výstavbu bytových domů (BH) je navrţena v přestavbovém území na místě zchátralých objektů bývalé Fruty. Plochy smíšené obytné (SO) jsou navrţeny na místě zahrádek v ulici Tyršova a v proluce v ul. Brněnská, dále na místě přestavby firmy Saromex. 8

10 3.5 Systém sídelní zeleně Plochy systému sídelní zeleně jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro zachování a rozvoj zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách. Zahrnují zejména: ZP plochy veřejných prostranství zeleň parků NS plochy smíšené nezastavěného území významnější pozemky ochranné a izolační zeleně nezačleněné do jiných typů ploch a plochy v zastavěném území, převáţně v návaznosti na nový systém pozemních komunikací RZ zeleň v zahrádkářských lokalitách, propojení se zastavěným územím města Základem urbanistické koncepce v oblasti sídelní zeleně je: Rozvoj zeleně ve stávajících plochách parkových úprav. Posílení zeleného pásu podél komunikací, zejména u navrhovaných, a kolem ploch výroby. V nově navrhovaných plochách rodinných domů ponechání dostatečného prostoru pro výsadby stromořadí. 4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 4.1 Koncepce dopravní infrastruktury Rozvoj dálniční sítě v jihomoravském kraji výrazně ovlivňuje k.ú. Modřic. Návrh rychlostní silnice R52 a jihozápadní tangenty jsou limitující pro komunikační síť v Modřicích i řešení obsluhy Modřic veřejnou hromadnou dopravou. Koncept ÚP Modřice je předkládán ve 3 variantách, odpovídajících alternativním řešením připravovaných Zásad územního rozvoje JMK (ZÚR). Jedná se o následující varianty ÚP Modřice: o o varianta Ţelešická (Z), s vedením R52 po k.ú. Ţelešice varianta Modřická (M), s vedením R52 po k.ú. Modřice severovýchodně od vrchu Vajgl o varianta Nulová (O), s vedením R52 v trase současné I/52 a R/52 Řešení dálniční sítě, tj. sítě rychlostních silnic a dálnic je pro jednotlivé varianty ÚP Modřice následující: o o o Varianta Z - Ţelešická Tato varianta je variantou základní. Silnice R52 je vedena západně od k.ú. Modřice v trase tzv. německé dálnice. S dálnicí D2 je propojena jihozápadní tangentou, která je vedena jiţně od zastavěného území Modřic přes okraj průmyslové zóny Modřicejihozápad. Toto řešení umoţňuje přímé napojení Modřic na dálniční síť, tj. síť rychlostních silnic a dálnic. Varianta M - Modřická Silnice R52 je vedena v trase přimknuté k Modřicím severovýchodně od vrchu Vajgl. S dálnicí D2 je propojena jihozápadní tangentou, která je vedena jiţně od zastavěného území Modřic a zasahuje do průmyslové zóny Modřice-jihozápad. Toto řešení neumoţňuje přímé napojení Modřic na dálniční síť, tj. síť rychlostních silnic a dálnic. To je suplováno závleky prostřednictvím sítí silnic II. a III. třídy vedených přes celé území Modřic. Varianta 0 - Nulová Zachovává se současná trasa silnice I/52 ve formě rychlostní silnice R52. To znamená výrazné omezení připojení území. Sinice se rozšiřuje na 6 pruhů, coţ vede ke zrušení tramvajové trati v její ose. S dálnicí D2 je R52 propojena rekonstruovanou silnicí II/152, která bude suplovat tzv. jihozápadní tangentu ve čtyřpruhovém uspořádání. Křiţovatka se silnicí II/152 zasahuje do průmyslové zóny Modřice-jihozápad. 9

11 Silnice I. třídy I/52 je ve variantách Ţelešické i Modřické zachována a do kategorie I. tříd je převeden i úsek na Rajhrad. Ve variantě Nulové je silnice I/52 převedena do sítě rychlostních komunikací a zkapacitněna. Silnice II. třídy II/52 je ve variantě Ţelešické zachována v současné stopě, ve variantách Modřické a Nulové je překládána směrem jiţním. Silnice III. třídy navazují a doplňují navrţenou síť silnic vyšších kategorií. o o o Ve všech variantách je navrhováno vymístění těchto silnic z centrální části Modřic prostřednictvím severovýchodního a severozápadního obchvatu města. Do sítě silnic III. třídy je zařazováno i komunikační propojení od Moravan přes logistický a průmyslový areál Modřice-jihozápad a Bobravu k Rajhradu. Nové propojení je navrhováno východně od ţelezniční trati přes průmyslovou zónu Modřice-jihovýchod do Popovic. Silnice II. a III. třídy tvoří spolu s významnými místními komunikacemi základní komunikační skelet obce. Pro pěší dopravu jsou navrţeny nové samostatné komunikace: o o ve všech alternativách je to propojení ţelezničního nádraţí jako terminálu IDS s východní částí města západně od ţeleznice a silnice I/52, ve variantách Ţelešické a Modřické je navrţeno propojení tramvajové smyčky s obytným územím u sportovního areálu prostřednictvím lávky přes ţelezniční trať. Navrţena je vycházková pěší trasa s vyuţitím stávajících místních a účelových komunikací; vyuţít ji lze i pro provoz cyklistů. Cyklistická doprava bude vyuţívat stávajících cyklotras, doplněných o trasy nové. Navrhována je přeloţka cyklotrasy č. 4 (trasa Euro-velo) mimo kontakt s čistírnou odpadních vod. Doprava v klidu (parkování a garáţování vozidel) je řešena pro stupeň motorizace 1 : 2,5. Vyuţívány jsou stávající odstavné a parkovací plochy doplněné o parkovací domy a nová parkoviště. Všechny nové obytné objekty musí být vybaveny min. 1 odstavnou plochou pro 1 bytovou jednotku. Všechny komerční, výrobní a skladovací areály musí mít vyřešeno parkování na vlastním pozemku. Navrţeny jsou nové místní komunikace funkční skupiny C a D1 pro dopravní obsluţnost nových lokalit bydlení. Stávající místní komunikace budou šířkově a směrově upraveny pouze v nezbytné míře. Veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále tvořit doprava ţelezniční, tramvajová i doprava autobusová, zařazená do integrovaného systému přepravy osob v Jihomoravském kraji (IDS JMK). o ve všech alternativách je navrţena nová tramvajová trať z Brna-Přízřenic k ţelezničnímu nádraţí, kde bude jediný přestupní terminál IDS o o o ve variantách Ţelešické a Modřické je zachována tramvajová trať od brněnského Ústředního hřbitova, ve variantě Nulové se tato trať ruší trasy autobusové dopravy jsou navrhovány tak, aby projíţděly terminálem IDS u nádraţí ve variantě nulové je zrušená tramvajová doprava nahrazována dopravou autobusovou po souběţných komunikacích 10

12 Analýza silných stránek, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb alternativních řešení Varianta Ţelešická silné stránky slabé stránky příleţitosti hrozby trasa rychlostní silnice R52 prochází mimo katastrální území Modřic, coţ umoţňuje: o zachovat kvalitní krajinné a přírodní prostředí v západní části katastru o plochy bydlení se mohou rozvíjet v západním části území o menší zábor ZPF komunikační síť silnic II. a III. třídy i místních komunikací v Modřicích má přímé napojení na síť rychlostních komunikací (dálniční síť) větší dopravní zatíţení v ose lokality Zahrádky (absence souběţné silnice III. třídy) větší dopravní zatíţení na silnici II/152 (absence její přeloţky do souběţné polohy jiţním směrem) asanace průmyslových objektů v trase jihozápadní tangenty nově navrhované přeloţky či novostavby silnic III. třídy umoţňují do výhledu další urbanizaci území zřízení krátké estakády na severovýchodním obchvatu umoţní kontinuální napojení jiţní části regionálního biocentra Soutok na regionální biokoridor vedený podél řeky Svratky a bezkolizní vedení cyklostezky z podhledu efektivity (dělby přepravní práce vytíţenosti silnic) připravovaných staveb dálniční sítě je hodnocena tato varianta méně výhodně a je riziko, ţe nebude vyššími správními jednotkami akceptována přímé napojení na dálniční síť získává průmyslová zóna jihozápad (CTP) Modřice nejsou uzavřeny v nadřazeném dopravním systému napojení Modřic na vyšší dopravní systém moţnost (rychlostní komunikace a dálnice) bez hrubého zásahu do stávajícího funkčního systému Modřic dopravní zátěţ na páteřní silnici I/52 se nebude zvyšovat 11

13 Varianta Modřická silné stránky slabé stránky příleţitosti hrozby přeloţka silnice II/152 do souběţné polohy (jiţním směrem) o znamená výrazné sníţení dopravního zatíţení jiţní části Modřic o umoţní přímé napojení na opuštěnou trasu této komunikace jako komunikace místní komunikační síť silnic II. a III. třídy i místních komunikací v Modřicích ztrácí částečně přímé napojení na síť rychlostních komunikací (dálniční síť) likviduje se přímé napojení na dálniční síť průmyslové zóny jihozápad (CTP) trasa rychlostní silnice R52 prochází v relativní blízkosti zastavěného území katastrálním územím Modřic, coţ znamená: o zhoršení a částečnou likvidaci kvalitního krajinného prostředí v západní části katastru řešení sítě rychlostních silnic (křiţovatky R52 a jihozápadní tangenty) umoţňuje úpravu, která by přímo napojila silnici II/152 nově navrhované přeloţky či novostavby silnic III. třídy umoţňují do výhledu další urbanizaci území zřízení krátké estakády na severovýchodním obchvatu umoţní kontinuální napojení jiţní části regionálního biocentra Soutok na regionální biokoridor vedený podél řeky Svratky a bezkolizní vedení cyklostezky ztráta atraktivity Modřic pro nové i stávající obyvatele definitivní likvidace nejkvalitnějšího přírodního prostředí v Modřicích poškození krajinného panoramatu a pohledu na Modřice s kostelem a okolní krajinou z vrchu Vajgl obtíţná průchodnost krajiny v západní a jiţní části katastru zvýšená frekvence dopravy vyvolá další zhoršení ţivotního prostředí, kde zhoršená kvalita ţivotního prostředí je deklarována jiţ pro současný stav o omezení přístupnosti přírodního zázemí města o likvidaci lokálního biokoridoru propojení lokality Haldy a Ţelešického hájku o výrazné omezení ploch bydlení v západní části území o větší zábor ZPF o větší dopravní zatíţení v lokalitě Zahrádky, kterou vede trasa pro napojení průmyslové zóny Modřice jihozápad asanace průmyslových objektů v trase jihozápadní tangenty k rozvoji města zbývají pouze plochy v záplavovém území ve východní části katastru 12

14 Varianta Nulová silné stránky slabé stránky příleţitosti hrozby zachování kvalitního krajinného a přírodního prostředí v západní části katastru plochy bydlení se za určitých technických opatření mohou rozvíjet v západní části území nezvyšuje se výrazně zábor ZPF napojení na dálniční síť získává průmyslová zóna jihozápad (CTP) Modřice nejsou uzavřeny v nadřazeném dopravním systému napojení Modřic na vyšší dopravní systém moţnost (rychlostní komunikace a dálnice) bez hrubého zásahu do stávajícího funkčního systému Modřic silnice II/152 v odsunuté poloze zastává funkci jihozápadní tangenty zátěţ hlukovými emisemi se výrazně zvyšuje podél rychlostní silnice R52 v celém území Modřic i podél západní části silnice II/152 rozšíření stávající silnice I/52 na šestipruhovou silnici R52 likviduje o připojení ostatní silniční sítě v úseku mezi silnicí II/152 a dálnicí D1 v Brně o tramvajovou trať v ose této silnice nutnost vybudování silnic III. třídy jako souběhu s R52 asanace objektů v souvislosti s rozšířením R52 a budováním doprovodných silnic III. třídy řešení sítě rychlostních silnic (křiţovatky R52 a jihozápadní tangenty) umoţňuje úpravu, která by přímo napojila silnici II/152 nově navrhované přeloţky či novostavby silnic III. třídy umoţňují do výhledu další urbanizaci území ztráta atraktivity Modřic pro nové i stávající obyvatel zhoršení obsluhy veřejnou hromadnou dopravou obtíţná propojení částí Modřic, oddělených rychlostní silnicí R52 zvýšená frekvence dopravy vyvolá další zhoršení ţivotního prostředí, kde zhoršená kvalita ţivotního prostředí je deklarována jiţ pro současný stav severovýchodní obchvat v úrovni terénu omezuje vybudování regionálního biocentra, přerušuje cyklostezku i bezkolizní přístup k vodní nádrţi 4.2 Koncepce vodního hospodářství Zásobování vodou je řešeno z Brněnské městské vodovodní sítě. Stávající vodovod lze jako systém povaţovat za vyhovující, jeho dimenze postačuje i pro návrhové plochy. Nově navrhované plochy bydlení a výroby budou napojeny na stávající vodovodní řady. Zásobování vodou nově navrţené zóny komerce (OK o5, o6) je navrţeno z vodovodního řadu napojeného na brněnské městské části Holásky a Chrlice. V řešeném území je několik tlakových pásem. V případě zástavby nad kótou 225 m n.m. budou doplněny automatické tlakové (AT) stanice. 13

15 Odkanalizování města na většině území je oddílnou kanalizační sítí. Splaškové vody jsou odvedeny vody na čistírnu odpadních vod pro město Brno v Modřicích, dešťové vody do recipientů dešťové vody. Nová kanalizace je navrhována jako oddílná. Některé nové plochy budou odkanalizování řešit výtlakem pomocí čerpacích stanic. Ve stávajících i návrhových lokalitách budou prováděna opatření pro maximální vsakování dešťových vod (např. nezpevněnými plochami, retenčními nádrţemi apod.). Nenavrhují se ţádné zásahy do vodních toků. Vodní toky Svratka a Bobrava mají vyhlášena záplavová území, která se dotýkají zastavěného území obce. Koncepce vodního hospodářství je shodná pro všechny alternativy řešení územního plánu. 4.3 Koncepce energetických zařízení a spojů Řešeným územím ve směru východ - západ procházejí trasy nadzemního vedení velmi vysokého napětí (VVN) 400 kv, 220 kv a 110 kv. S novou výstavbou se neuvaţuje. Nevznikají tedy ani nároky na územní rezervy. V souvislosti s navrţeným dopravním řešením budou provedeny úpravy stávajících vedení a případně drobná korekce trasy či umístění podpěrných bodů. U stávajících tras vedení vysokého napětí (VN), které omezují vyuţití navrhovaných ploch, je moţné provést úpravu tras vedení vysokého napětí (VN). Rekonstruována bude část vedení VN 161. Nové vedení VN je navrţeno v souběhu se stávajícím VN 165 v návrhové ploše u dálnice D2 naproti Olympii. Zásobování elektrickou energií je řešeno ze stávajících transformačních stanic s případnou výměnou transformátorů a vybudováním dalších transformačních stanic celkem 22 TSN. Východně od města prochází řešeným územím vysokotlaký (VTL) plynovod. Přes dvě vysokotlaké (VTL) regulační stanice jsou napojeny středotlaké (STL) rozvody ve městě a napojení obchodních areálů. Rozvodná plynovodní síť je provedena formou středotlakých a nízkotlakých rozvodů. Tento systém zůstává zachován. Rozvojové plochy budou zásobovány plynem napojením na středotlaké (STL) plynovodní rozvody ve městě. Kabelová telefonní síť bude rozšiřována i do lokalit nové výstavby. Koncepce energetických zařízení a spojů je shodná pro všechny alternativy řešení územního plánu. 4.4 Koncepce nakládání s odpady V oblasti nakládání s odpady bude pokračováno ve svozu a likvidaci komunálního odpadu stávajícím způsobem. Sběrný dvůr zůstává na okraji průmyslové zóny v ul.tyršova. Na území města zůstávají firmy STAPO třídění stavební suti a firma Gansenwinkel odvoz a likvidace odpadů. 4.5 Koncepce občanského vybavení Občanské vybavení je většinou stabilizované, je ve vyhovujícím rozsahu a takto bude zachováno i pro návrhové období. Vyšší občanské vybavení bude i nadále vyuţíváno v Brně. 14

16 Navrţené plochy občanské vybavenosti a plochy pro sportovní vybavenost a rekreaci veřejná infrastruktura Navrţena je plocha pro rozšíření mateřské školy v souladu s předchozí ÚPD. Navrţena je plocha pro penzion se sociálními sluţbami. Navrţeno je vybudování víceúčelové sportovní haly s krytým bazénem v souladu s předchozí ÚPD. V návaznosti na stávající sportovní areál je navrţeno doplnění hřišť pro malé sporty i pro sporty rekreační pro veřejnost. Navrţeny jsou plochy pro rekreační sport veřejnosti a dětská hřiště v lokalitě Pod kaštany a u řeky Bobravy. U ramene Staré řeky jsou navrţeny nové plochy rekreační vyuţití s moţností koupání. V souladu s předchozí ÚPD je severovýchodní cíp katastrálního území vyčleněn pro plochy hromadné rekreace parkové úpravy, hřiště, stavby pro sport v návaznosti na přírodní areál Holásecká jezera. Rozšiřování občanské vybavenosti - zejména zdravotnictví, obchodu a sluţeb v okrajových částech se předpokládá hlavně v soukromém sektoru i v rámci nově realizovaných lokalit. Navrţené plochy občanské vybavenosti komerční U křiţovatky dálnice D2 a silnice II/152 v návaznosti na stávající areál a v nové lokalitě naproti Olympii jsou v souladu s předchozí ÚPD ÚPNSÚ a jeho změnou č.3 ponechány návrhové plochy pro komerci. Částečně komerční charakter bude mít i přestavba Cihelny. 4.6 Koncepce veřejných prostranství Stávající plochy veřejných prostranství v Modřicích budou doplněny zelení. V území na severovýchodním okraji katastrálního území jsou kolem ploch komerce navrţeny velké plochy veřejných prostranství, která budou slouţit jako izolační a veřejná zeleň a vyuţita bude také pro parkoviště a obsluţné komunikace. V plochách nově navrhovaných lokalit bydlení budou vytvořena menší veřejná prostranství. 5 Koncepce uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny je výrazně ovlivněna navrhovaným variantním řešením dopravy, která se stává, zejména ve variantě Modřická základním krajinotvorným prvkem. Prostup do volné krajiny je ve variantě Modřická západním směrem blokován komunikací R52, jiţním směrem jihozápadní tangentou. Ve variantě Ţelešická blokování západního směru odpadá, jihozápadní tangenta brání přístupu do jiţní části krajiny. Kompenzace těchto výrazných zásahů do estetiky a hygieny ţivotního prostředí částečně řešena návrhem ploch lesa západně od ulice Tyršova a návrhem ploch přírodních v prvcích územního systému ekologické stability, zejména v regionálním biocentru Soutok. Koncepce uspořádání krajiny vychází z rozčlenění krajiny pro různé účely: zajištění regionálních a lokálních dopravních tahů plochy dopravní, podpora udrţitelného zemědělství - plochy zemědělské (včetně sadů), zajištění podmínek rekreace - plochy lesa, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy individuální rekreace (zahrádky), podpora ekologické stability území - vymezení územního systému ekologické stabilityplochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území, 15

17 zabezpečení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty plochy veřejných prostranství. Prvořadým cílem koncepce udrţitelného rozvoje krajinotvorných hodnot je ochrana stávajících přírodně nejcennějších území na území města Modřic, registrovaných jako významné krajinné prvky. Je to zejména v nivě Svratky vlastní řeka Svratka a její rameno Stará řeka (evropsky významná lokalita - je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního seznamu) dále zazemněné rameno vodní nádrţ Primál, v pahorkatinné části katastru pak listnatý lesík Haldy, bylinné porosty v Modřické pískovně a lokalita opuštěného vodou zaplaveného hliníku zvaná Hliník. V těchto územích je konzervován současný stav vyuţití s předpokladem dalšího posilování přírodních hodnot. Tuto ochranu doplňuje návrh územního systému ekologické stability na plochách přírodních, zejména podél řeky Svratky a Bobravy. V ostatních partiích krajiny mimo zastavěná území je preferováno zachování zemědělského charakteru krajiny, umoţňujícího hospodářské vyuţití i rekreaci převáţně formou zahrádkaření. Návrh územního plánu člení plochy nezastavěného území na Z - plochy zemědělské - jsou tvořeny v prvé řadě zemědělským půdním fondem, definovaným zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a zahrnují pozemky orné půdy, sadů, trvalých travních porostů, patří sem i polní cesty, odvodňovací příkopy, hráze slouţící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi, porosty dřevin rostoucích mimo les jako jsou porosty na mezích, aleje a stromořadí, remízky a solitéry. Dále zahrnují pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství umístěných v krajině (mimo výrobní zemědělské areály) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Zvlášť jsou vymezeny plochy zemědělské speciální výroby intenzivní trvalé kultury (sady a vinice). L- plochy lesní - jsou tvořeny pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění Zahrnují pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V území je lesů nepatrně, podstatná je mimoprodukční funkce lesa v území ekologická. NS - Plochy smíšené nezastavěného území - jsou vymezeny tehdy, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není ţádoucí nebo potřebné jeho členění na jiné konkrétnější typy plochy s rozdílným vyuţitím. Pozemky zahrnuté do těchto ploch mohou svým charakterem odpovídat plochám zemědělským, lesním, přírodním, vodním a vodohospodářským, příp. i plochám rekreace. V řešeném území se navrhují zejména jako plochy izolující komunikace a plochy biokoridorů. NP - Plochy přírodní - jedná se o funkčně samostatné plochy, které jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. Zahrnují pozemky významných krajinných prvků a biocenter, pokud nejsou plochami lesními, plochami vodními a vodohospodářskými, případně plochami smíšenými nezastavěného území. Návrh opatření vychází ze základních krajinných charakteristik, zájmů ochrany přírody a krajiny a socioekonomických trendů v území. doplněna je regionální úroveň územního systému ekologické stability ve smyslu nadřazené dokumentace, respektován je lokální územní systém ekologické stability, navrţeny jsou varianty problematických tras lokálního biokoridoru v souvislosti s variantním řešením komunikací, pro zachování prostupnosti krajiny jsou stabilizovány účelové komunikace jako plochy veřejných prostranství, pro zvýšení lesnatosti krajiny je v prostoru západně od ulice Tyršova navrhnut rekreační les pro zmírnění negativních dopadů dopravy a výroby se navrhují plochy smíšené nezastavěného území při plochách dopravy a výroby. Územní systém ekologické stability Územní systém ekologické stability navrţený v řešeném území obsahuje segmenty dvou biogeografických úrovní, tedy úrovně lokální a regionální. 16

18 Základem regionální úrovně je regionální biokoridor Svratky v celostátním značení označený kódem RK 1486 Soutok Rajhradská baţantnice. Trasa biokoridoru sleduje regulované koryto Svratky. Do trasy regionálního biokoridoru jsou vloţena tři lokální biocentra. V severní části katastru vstupuje regionální biokoridor do regionálního biocentra BC 238 Soutok Svratky a Svitavy, které přechází na území města Brna. V navrhovaném územním plánu je regionální biocentrum variantně upraveno ve smyslu výstavby komunikace III/15279, která je tu navrţena částečně v estakádě. Druhým regionálním biokoridorem je biokoridor RK 1490 Ţelešický hájek RK Větev je vázána na tok Bobravy. Biokoridor vychází z regionálního biocentra BC 389 Ţelešický hájek a prochází po hranicích modřického a popovického katastru, jsou do něj vloţena tři lokální biocentra. Lokální úroveň územního systému ekologické stability je v řešeném území zastoupena mezofilní větví, která prochází západní částí katastru. V severozápadní části katastru je na této větvi navrţeno jednoznačně vymezené lokální biocentrum Haldy, odtud v nulové variantě prochází lokální biokoridor do regionálního biocentra Ţelešický hájek ovšem pouze ve variantě bez jihozápadní tangenty. Ve variantě Modřická je lokální biokoridor likvidován tělesem komunikace R52 a tudíţ provázanost na Ţelešický hájek je zrušena. Lokální biokoridor se pak napojuje na lokální biocentrum Myšák v k.ú. Ţelešice. Ve variantě Ţelešická je lokální biokoridor výrazně přerušen tělesem JZ tangentoy a proto je systém rovněţ navázán na lokální biocentrum Myšák v k.ú. Ţelešice. Územní systém ekologické stability je členěn na části navrţené ke stabilizaci a plochy navrţené k realizaci. Části navrţené k realizaci jsou zařazeny do veřejně prospěšných Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. Koncepce rozvoje města počítá s uceleným systémem zeleně, která je součástí jednotlivých návrhových ploch. Přesto je v urbanistické koncepci města nepostradatelná. Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v návrhových plochách stavebních a plochách přestavby je stanoveno následovně: plochy bydlení v bytových domech 30% plochy bydlení v RD 40% plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury 20% (pokud není specifickým opatřením stanoveno jinak) plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední 20% plochy občanského vybavení tělovýchovy a sportu - 20% plochy rekreace 80% plochy smíšené obytné - 30% plochy dopravní infrastruktury - 20% plochy technické infrastruktury nestanoveno plochy výroby a skladování 10% plochy veřejných prostranství 20% Uvedené podíly jsou stanoveny pro kaţdou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro kaţdého vlastníka pozemků v ploše. 17

19 6 Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením hlavního vyuţití. Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením převaţujícího účelu vyuţití (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití, popřípadě podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, základní podmínky ochrany krajinného rázu ÚP Modřice respektuje stávající členění území obce a plochy s rozdílným způsobem vyuţití pokrývající celé řešené území. ÚP Modřice vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem vyuţití: BH plochy bydlení - bydlení hromadné (v bytových domech) BI plochy bydlení - bydlení individuální (rodinné) SO plochy smíšené obytné OV plochy veřejné vybavenosti OK plochy komerce OS plochy pro tělovýchovu a sport RH plochy rekreace hromadné RZ plochy rekreace zahrádky VP plochy pro průmyslovou výrobu a sklady VD plochy pro drobnou výrobu, výrobní sluţby a administrativu SP plochy smíšené výrobní TI plochy technické infrastruktury D plochy dopravní infrastruktury dopravní vybavenost DS plochy dopravní infrastruktury plochy silniční dopravy DZ plochy dopravní infrastruktury plochy dráţní dopravy P* plochy veřejných prostranství převaha zpevněných ploch ZP plochy veřejných prostranství plochy sídelní zeleně L plochy lesní ZO plochy zemědělské orná půda ZS plochy zemědělské sady ZZ plochy zemědělské zahradnictví ZV plochy zemědělské vinice NS plochy smíšené nezastavěného území NP plochy přírodní W vodní plochy, vodní toky / poldr Funkční plochy Funkční plochy jsou vymezeny jako plochy stabilizované, tedy bez větších plánovaných zásahů, s prvky funkční regulace, které jsou převáţně shodné se současným stavem, 18

20 plochy navrţené, tedy plochy navrţených změn vyuţití s určenou funkční regulací. Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliţe odporují charakteru předmětné lokality svojí kapacitou, polohou nebo účelem nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí. Přípustné vyuţití: jedná se o funkce, ke kterým můţe být příslušný pozemek či plocha vyuţita bez omezení, tj. účel pro který je předurčen. Podmíněně přípustné vyuţití: jedná se o funkce, u kterých je třeba zvaţovat případné dopady na funkci hlavní z hlediska hygienického, provozního či architektonického. Nepřípustné vyuţití: jedná se o funkce a činnosti, které nelze v daném území akceptovat. Podmínky vyuţití ploch : upřesňují způsob a moţnosti vyuţití daného území. Omezení změn v uţívání staveb: - stavby, jejichţ současné vyuţití odpovídá z hlediska stanoveného vyuţití území v němţ jsou umístěny, kategorii nepřípustné vyuţití, musí při jakýchkoliv poţadovaných úpravách změnit vyuţití tak, aby odpovídalo kategorii přípustné vyuţití nebo podmíněně přípustné vyuţití, - stavby, jejichţ současné vyuţití odpovídá z hlediska stanoveného vyuţití území v němţ jsou umístěny, kategorii podmíněně přípustné vyuţití, mohou vyuţití zachovat nebo změnit tak, aby odpovídalo kategorii přípustné vyuţití, - stavby, jejichţ současné vyuţití odpovídá z hlediska stanoveného vyuţití území v němţ jsou umístěny, kategorii přípustné vyuţití, mohou změnit vyuţití tak, aby odpovídalo kategorii podmíněně přípustné vyuţití. BH Plochy bydlení bydlení hromadné (v bytových domech) Stabilizované ulice Husova, Poděbradova, Sadová, Pilcova Navrţené: přestavba v ulici Komenského BH h1 Hlavní vyuţití: bydlení ve vícepodlaţních bytových domech městská zástavba Přípustné funkce: trvalé bydlení ve vícepodlaţních objektech městského charakteru stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, stavby pro civilní obranu veřejná prostranství dětská a rekreační hřiště sídelní a doprovodná zeleň občanské vybavení do výměry m 2 Podmíněně přípustné funkce: drobné sluţby nenarušující svým provozem okolí provozy administrativy, sluţeb, obchodu a veřejného stravování v přízemí objektů nadzemní sítě technického vybavení 19

21 ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily Nepřípustné vyuţití území: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím. Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,3 ( tj. 30 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku ) maximální výška 6 NP minimální výška 4 NP ve všech lokalitách intenzita vyuţití pozemků koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové plochy pozemku bude zeleň) Další podmínky vyuţití: všechny stavby hlavní jmenované pod funkcí přípustnou či podmíněně přípustnou jsou nezpůsobilé pro zkrácené řízení podle 117 odst.1 stavebního zákona, v navrţené ploše BH h1 je třeba respektovat vedení VN s trafostanicí a jeho ochranné pásmo; alternativně lze provést přeloţku VN a trafostanice nebo kabelizaci vedení všechny nové obytné stavby musí být vybaveny 1 odstavným stáním na 1 bytovou jednotku buď na pozemku lokality nebo v dostupné vzdálenosti u nové zástavby budou realizovány retenční nádrţe pro zachycování dešťových vod BI Plochy bydlení bydlení individuální (rodinné) Stabilizované: Navrţené: Hlavní vyuţití: zástavba v ulicích Tyršova, Brněnská, Nádraţní, Benešova, Komenského, Husova, Pilcova, Poděbradova, Masarykova, Sokolská, Příční, U hřiště, Havlíčkova, Hybešova, Prusinovského, Za humny, Mayerova, Střední, Krakovská, Dobrovského lokality Bobrava a Pančochy při ulici Masarykově - BI b1 Bobrava - BI b2, b3, b7 Zahrádky - BI b4, b5 var. Modřická Zahrádky - BI b4, b6 var. Ţelešická a var. Nulová bydlení v rodinných domech městského typu Přípustné funkce: trvalé bydlení v rodinných domech trvalé bydlení v nízkopodlaţních bytových domech zeleň, doplňující uliční prostor veřejná prostranství dopravní infrastruktura 20

22 zařízení občanské vybavenosti slouţící zásobování území (doporučené situování do přízemí obytných objektů) stavby pro civilní obranu podzemní sítě technického vybavení Podmíněně přípustné funkce: drobné sluţby nenarušující svým provozem okolí nadzemní sítě technického vybavení ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily Nepřípustné vyuţití území: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím. stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska ţivotního prostředí a stavby podléhající z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,2 (tj. 20 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) v lokalitách b3, b5, b6, b7 koeficient zastavění pozemku max. 0,3 (tj. 30 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) v lokalitách b1, b2 intenzita vyuţití pozemků minimální koeficient zeleně u RD bude 0,4 (tj. 40 % zelených ploch z celkové plochy pozemku), u BD 0,3 (tj. 30 % z celkové plochy pozemku bude zeleň) bytové domy budou mít maximálně 3 NP s rovnou střechou, případně i s moţností jednoho podlaţí obytného podkroví v sedlové střeše, index zastavění pozemku max. 0,3 ( tj. zastavěná plocha můţe tvořit max. 30 % plochy pozemku) rodinné domy budou mít maximálně 2 NP s jedním obytným podlaţím v podkroví v sedlové střeše nebo 3NP u objektů s rovnou střechou bydlení v nízkopodlaţních bytových domech je moţné realizovat pouze v navrţených plochách BI b1 a b3 stanovení maximálních počtů objektů hlavních staveb pro bydlení v jednotlivých lokalitách je uvedeno v tabulce v kapitole 3.2 Vymezení zastavitelných ploch pro dostavbu proluk (pokud není stanoveno jinak) je nutno umístit stavbu tak, aby nepředstupovala před spojnici uličních front sousedních objektů Další podmínky vyuţití: všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garáţí jako součástí hlavní stavby nebo odstavným stáním na vlastním pozemku v lokalitě s funkčním vyuţitím pro bydlení nebude povolováno umístění staveb pro bydlení, pokud nebude prokázán soulad s poţadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem v navrţených plochách BI b4 je třeba respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo, zároveň to znamená zatíţení pozemku věcným břemenem; alternativně lze provést přeloţku VN nebo kabelizaci vedení 21

23 v navrţené lokalitě BI b3 je třeba respektovat podmínky stanovené správcem lesa pro umístění staveb v pásmu do 50 m od hranice lesa v navrţených plochách BI b3 je třeba respektovat vodovod, zároveň to znamená zatíţení pozemku věcným břemenem v navrţených plochách BI b1 je třeba respektovat manipulační pásmo vodního toku 6 m od břehové čáry a zeleň lokality Natura 2000; zároveň to znamená zatíţení pozemku věcným břemenem v lokalitách BI b1, b3, b4, b5, b6, b7 je třeba při realizaci staveb zohlednit umístění v území s archeologickými nálezy; při zakládání a úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění staveb v území 1. a 2. typu s archeologickými nálezy na pozemcích budou realizovány retenční nádrţe pro zachycování dešťových vod ve variantě Modřické u lokalit BI b4 a b5 je nutná realizace takových protihlukových opatření u navrţených komunikací, které eliminují hluk z dopravy na hodnoty odpovídající hygienickým limitům daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů; lokality jsou podmíněně vhodné pro bydlení SO Plochy smíšené obytné ( polyfunkční plochy s bydlením ) Stabilizované: Navrţené: Hlavní vyuţití: okolí náměstí Svobody SO1 okolí kostela sv. Gottharda SO1 zástavba v ulicích Brněnská, Benešova, Husova, Hybešova, Hřbitovní, Chrlická, Masarykova a Poděbradova ulice Tyršova SO s1, s2 ulice Brněnská SO s3 ulice Hybešova SO s4 bydlení v bytových a rodinných domech občanské vybavení Přípustné funkce: stavby pro trvalé bydlení objekty s funkcí občanské vybavenosti stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, drobné sluţby a podnikatelské aktivity budou rodinného charakteru - max. 5 pracovníků stavby pro civilní obranu zeleň, doplňující uliční prostor veřejná prostranství 22

24 Podmíněně přípustné funkce: rekreační bydlení v objektech trvalého charakteru nadzemní sítě technického vybavení v lokalitách SO s1, s2 je třeba při realizaci staveb zohlednit umístění v území s archeologickými nálezy; při zakládání a úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění staveb v území 1. a 2. typu s archeologickými nálezy lokalita SO s3 leţí v ochranném a hlukovém pásmu ţeleznice a výhledové trasy vysokorychlostní trati (VRT); vyuţití této plochy je vázáno na podmínky stanovené dráţním úřadem a správcem trati a podmíněno je jejich souhlasným vyjádřením; lokalita je pro bydlení pouze podmíněně vhodná části lokality SO s1, s2 leţí v hlukovém pásmu silnice I/52, resp. R52, celá lokalita SO s3 leţí v hlukovém pásmu silnice I/52, resp. R52 a v hlukovém pásmu ţeleznice; je nutná realizace takových protihlukových opatření u navrţených komunikací, které eliminují hluk z dopravy na hodnoty odpovídající hygienickým limitům daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů; lokality jsou pro bydlení pouze podmíněně vhodné ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily Nepřípustné vyuţití území: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím. Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,3 (tj. 30 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) v lokalitách SO s1, s2, s3 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) v lokalitách SO s4 intenzita vyuţití pozemků minimální koeficient zeleně 0,3 (tj. 30 % zelených ploch z celkové plochy pozemku) ve stávajících lokalitách bude respektována současná výšková hladina zástavby v navrţených lokalitách budou objekty se 2 aţ 3 nadzemními podlaţími pro dostavbu proluk (pokud není stanoveno jinak) je nutno umístit stavbu tak, aby nepředstupovala před spojnici uličních front sousedních objektů Další podmínky vyuţití: stavby musí být provedena v odstupech daných ochrannými pásmy nové obytné stavby musí být vybaveny odstavným stáním všechny stavby hlavní jmenované pod funkcí přípustnou či podmíněně přípustnou jsou nezpůsobilé pro zkrácené řízení podle 117 odst.1 stavebního zákona. stavby a rekonstrukce ve stávajících lokalitách budou respektovat historický kontext města a půdorysnou strukturu zejména v centrální zóně (SO1) zóny jako celek chránit, nedopustit narušení hmotové struktury překročením stávající výškové úrovně 23

25 OV Plochy veřejné vybavenosti ( plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura ) Stabilizované: Navrţené: městský úřad ostatní administrativa poţární zbrojnice církevní stavby školské zařízení (školy) sociální zařízení zdravotnická zařízení hřbitov Hlavní vyuţití: dostavba mateřské školy OV o1 penzion se sociálními sluţbami OV o2 občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná správa, vzdělání a výchova, sociální a zdravotní sluţby) Přípustné druhy funkčního vyuţití: objekty, stavby a zařízení pro maloobchodní prodej, ubytování, stravování, sluţby, vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, stavby církevní dětská a rekreační hřiště veřejná prostranství výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území doplňující zeleň stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury. Podmíněně přípustné funkce: objekty a stavby pro tělovýchovu a sport trvalé bydlení správce nebo majitele staveb ubytovací a stravovací sluţby provozované v rámci staveb hlavního vyuţití, ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily Nepřípustné vyuţití území: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným vyuţitím 24

26 Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) výšková hladina zástavby max. 9 m nad upravený terén objekty v lokalitě OV o1 budou mít max. 2 nadzemní podlaţí intenzita vyuţití pozemků koeficient zeleně bude min. 0,2 (tj. 20 % zelených ploch z celkové plochy pozemku) Další podmínky vyuţití: parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a umoţňovat splnění všech odstupů stanovených příslušnými technickými normami lokalita OV o2 je zčásti v ochranném a hlukovém pásmu ţeleznice. Budou respektovány podmínky stanovené Dráţním úřadem a činnosti vázané na jeho souhlas OK Plochy komerce ( plochy občanského vybavení komerční zařízení ) Stabilizované: Navrţené: Hlavní vyuţití: nákupní střediska a střediska zábavy u dálnice hotel, pohostinství na náměstí Svobody přestavba Cihelny OK o3 dostavba u křiţovatky dálnice D2 a silnice II/152 OK o4 plochy naproti Olympii OK o5, o6 nákupní střediska pohostinství a ubytování Přípustné druhy funkčního vyuţití: obchody a nákupní střediska veřejné stravování, ubytování střediska zábavy a sportovních atraktivit nevýrobní sluţby veřejná prostranství výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území doplňující zeleň stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným vyuţitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury. Podmíněně přípustné funkce: sluţební byty ostatní neuvedené lze povolit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími za předpokladu, ţe stavební úřad při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá váţné střety, které by umístění bránily 25

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Město Turnov Liberecký kraj. Vyhodnocení vlivů územní plánu na trvale udrţitelný rozvoj území ÚZEMNÍ PLÁN TURNOV. koncept

Město Turnov Liberecký kraj. Vyhodnocení vlivů územní plánu na trvale udrţitelný rozvoj území ÚZEMNÍ PLÁN TURNOV. koncept Město Turnov Liberecký kraj Vyhodnocení vlivů územní plánu na trvale udrţitelný rozvoj území ÚZEMNÍ PLÁN TURNOV koncept A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na ţivotní prostředí pro účely posuzování vlivů

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014

ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE BYL PODPOŘEN DOTACÍ Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 1 Vymezení zastavěného území... 3 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot... 3 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

TELNICE okr. Brno-venkov

TELNICE okr. Brno-venkov ÚZEMNÍ PLÁN TELNICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče AR projekt

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Obsah: 1) Důvody pořízení 2) Vymezení řešeného území 3) Vztah k platným ÚPD 4) Požadavky na řešení 5) Rozsah a způsob zpracování

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více