Život klientů v domově se zvláštním režimem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život klientů v domově se zvláštním režimem"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Život klientů v domově se zvláštním režimem Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Tereza Dušková Vypracovala: Martina Čáslavová Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné a jiné informační zdroje jsem řádně citovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než krátká citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Kolíně dne Martina Čáslavová... 2

3 Poděkování Především děkuji mé vedoucí práce Bc. Tereze Duškové za trpělivost, vstřícnost a za své poznatky ve zdokonalování této práce. Dále děkuji personálu domova se zvláštním režimem Svojšice za poskytnutí informací a materiálů. 3

4 Obsah ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST Klienti domova se zvláštním režimem Příčiny duševních poruch Hlavní diagnózy klientů Schizofrenie Schizotypní porucha Schizoafektivní porucha Afektivní porucha Neurotické poruchy Poruchy osobnosti a chování Diagnostika psychických onemocnění a poruch Léčba psychických onemocnění a poruch Mentální retardace Způsobilost k právním úkonům Denní programy PRAKTICKÁ ČÁST Domov se zvláštním režimem Svojšice Spektrum poskytovaných služeb Materiálně- technické zázemí Práce sociální pracovnice Výběr nového klienta Přijmutí nového klienta Denní režim klientů Aktivity klientů Problémy klientů Nedsotatek finančních prostředků Kouření

5 Konflikty Krádeže Komunikace s rodinnými příslušníky Práce zaměstnanců s klienty Občanské sdružení Quip- Společnost pro změnu Kazuistiky Kazuistika Kazuistika Kazuistika Závěr DISKUZE ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem Příloha č. 2 Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 5

6 Úvod K výběru tématu absolventské práce přispěla má dvouletá praxe v domově se zvláštním režimem. V domově jsem pracovala jako sociální pracovnice. Měla jsem možnost se seznámit se všemi klienty, řešit jejich problémy a zkvalitnit jim život. Absolventská práce nese název Život klientů v domově se zvláštním režimem. Touto prací bych ráda představila problematiku chodu domova se zvláštním režimem a život klientů v domově. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila především na hlavní diagnózy, příčiny psychického onemocnění a léčbu. Termín psychické onemocnění zahrnuje větší množství rozmanitých poruch, které se navzájem mohou i kombinovat, proto jsem se je snažila co nejpřehledněji rozdělit a charakterizovat. Důležité také bylo zmínit, kdo může být klientem domova se zvláštním režimem. Dále jsem se zabývala denními programy, kterými jsem se zabývala i v praktické části. V této práci se zabývám i kvalitou života klientů, proto se v praktické části věnuji především denním programům a detailním popisem služeb konkrétního zařízení. Nedílnou součástí jsou i kazuistiky klientů, které doplňují celkový pohled na zařízení domova se zvláštním režimem. 6

7 1 Cíl absolventské práce Představení sociální služby typu domova se zvláštním režimem, jaké služby poskytuje a jakým lidem v praxi. Nastínit největší problémy práce s klienty v domově se zvláštním režimem z pohledu sociálního pracovníka. 7

8 2 Teoretická část V teoretické částí své práce jsem se zaměřila především na spektrum psychického onemocnění typické pro domov se zvláštním režimem. Dále jsem zabývala příčinami, diagnostikou a léčbou. Protože jsou klienti většinou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, nezapomněla jsem zmínit i tuto skutečnost. Dále se v teoretické části zabývám denními programy, které se mohou v domovech lišit dle zázemí. 8

9 2.1 Klienti domova se zvláštním režimem Tato práce se věnuje problematice života klientů v domově se zvláštním režimem, je tedy vhodné ujasnit si, komu jsou služby této instituce určeny. Ve své praxi se velmi často setkávám s tím, že laická veřejnost přesně neví, kdo může být klientem těchto zařízení. Složení klientů, využívající služby domova je však velice různorodé. Jde především o diagnozy psychiatrického původu. Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. se v domovech se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Každý domov se zvláštním režimem má registraci na určité sociální služby, má určené cílové skupiny, proto se složení klientů v různých domovech může lišit, stejně tak jako poskytované služby. Vždy se v tomto případě jedná o službu pobytovou. Domov se zvláštním režimem poskytuje ubytování, stravu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Například klienti závislí na návykových látkách služeb domova se zvláštním režimem obvykle nevyužívají. V praxi pobývají v psychiatrické léčebně. Obecně lze říci, že služeb domova se zvláštním režimem využívají především kienti (obyvatele) staršího věku, protože dokud je člověk mladý, snaží se o něj postarat nejprve jeho rodina a pokud to už jeho stav nedovoluje, volí se jiná volba, například podporované- chráněné bydlení, stacionáře, respitní péče, osobní asistence. Pokud ani 9

10 tyto služby danému člověku nevyhovují, volí se domov se zvláštním režimem. Můžeme tedy říci, že se v domově potom objevují ty nejtěžší případy a velmi často spjaté s těžkým osudem. Rovněž bývá i výrazně snížena míra soběstačnosti. Matoušek ve Slovníku sociální práce obecně definuje jako subjekt, který využívá sociální služby. Dle slovníku jsou služby domova určeny pro osoby s chronickou duševní nemocí, s demencí či pro osoby závislé na návykových látkách. [Matoušek, 2008] Ačkoliv se v dnešní moderní době dbá na deinstitucionalizaci (přesunovat těžiště péče z institucí do přirozených společenství), mnoho lidí (potencionální klienti) ústavní péči potřebují. Obvykle se od společnosti odlišují svým chováním, myšlením a cítěním. Jejich maladaptivní, nevypočitatelné a někdy až podivínské chovávání způsobuje utrpení jak okolí, tak jim samotným. Všechny jejich psychické poruchy jsou způsobeny bilogicky, psychosociálními faktory nebo genetickou predispozicí. V následující podkapitole jsou uvedeny příčiny duševních poruch a diagnózy, se kterými se můžeme v domově setkat. nejčastější 10

11 2.2 Příčiny duševních poruch Příčin duševních poruch může být několik, jejich dělení se v literatuře může lišit, ale jejich podstata zůstává stejná. Z hlediska ontogeneze lze příčiny duševních poruch dělit takto: 1) Genetické příčiny: jsou většinou slabé, často jde o nahodilou poruchu genů 2) Prenatální: porucha během prenatálního vývoje, vliv na vývoj mají nemoce matky, alkoholismus, kouření, může docházet k anomáliím 3) Perinatální: porucha může vzniknout během po porodu nebo bezprostředně po porodu, ohroženi jsou více nedonošené děti, jednat se může například o rané mozkové obrny, lehká dětská encefalopatie a epilepsie 4) Postnatální: choroby vzniklé během života exogenními vlivy, například nemoce, traumata, úrazy [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Dělení příčin duševních poruch podle E. Malé: 1) Etiologický činitel je známý: jde zejména o situaci, kdy se duševní porucha vyvine na základě organického poškození mozku, například cévní poruchy (hypertenze, mozková ateroskleróza), infekční onemocnění mozku, mozkové nádory, poranění mozku a toxické postižení. 2) Duševní poruchu vyvolává společně více činitelů: v tomto případě se na vzniku poruchy podílejí hereditárně-konstiuční vlivy ( jde o faktory, které jsou zděděné dispozice, reagují specifickým způsobem nebo jsou náchylnější, méně odolné ke vzniku choroby) a zevní faktory (perinatální poškozující vlivy, infekce, toxiny, vliv traumat, vliv farmak vyvolávající závoslost, negativní životní události, nepříznivé sociální situace) 3) Etiologický činitel je neznámý: jde o duševní poruchy, kde je neznámá specifická příčina, jež onemocnění vyvolává [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] 11

12 2.3 Hlavní diagnozy klientů Klienti domova se zvláštním režimem jsou postiženi především duševními poruchami. Matoušek ve Slovníku sociální práce upřesňuje, že většina autorů považuje výrazy duševní porucha a duševní nemoc za synonymní výrazy. Zároveň tento pojem definuje jako nemoc, která se projevuje poruchami prožívání a mezilidských vztahů [MATOUŠEK, 2008, s. 272]. Společnost na takového jedince může nahlížet jako na člověka s vadami, neschopného či hloupého. Někteří lidé, se takových osob bojí. Myslí si, že jim může nějak ublížit, používají nevhodné výrazy. Dochází ke stigmatizacipředsudku, což může mít negativní vliv na následující léčení, může docházet ke konfliktům a vyhroceným situacím a to především mezi neprofesionály. Duševní porucha může mít negativní ekonomický i negativní vliv na pacienta, jeho rodinu, děti, příbuzné i celou společnost.[malá, PAVLOVSKÝ, 2002] Duševními chorobami se zabývá medicínský obor psychiatrie. Tento obor stále více integruje do zdravotnictví, díky novým poznatkům o funkci mozku, genetice a nových léčebných a diagnostických postupů. Definice zdraví dle Světové zdravotnické organizace zní : Zdraví je stav dokonalé tělesné, duševní a sociální pohody, která je výsledkem souladu vzájemné interakce organismu a prostředí. Nemoc je souhrn reakcí organismu na poruchu rovnováhy mezi ním a prostředím. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Malá a Pavlovský ve své knize uvádí že Duševní porucha je charakterizována klinicky rozpoznatelným souborem příznaků (symptomů) nebo poruchou chování, které narušují funkci a jsou často spojeny s pocity tísně. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002, s. 23] Matoušek upozorňuje, že jednotlivé a skupiny příbuzných nemocí se rozlišují dle Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO) a dle Diagnostického a statistického manuálu duševních nemocí (DSM), který vydává Americká psychiatrická organizace (APA). [MATOUŠEK, 2008, s. 54] Zároveň Matoušek upozorňuje na fakt, že spolehlivost těchto dělení není úplně spolehlivá. Pro účely této 12

13 práce je vhodné uvést nejčastěji vyskytující se duševní choroby, kterými klienti domova se zvláštním režimem trpí Schizofrenie Schizofrenie je jednou z nejzávažnějších duševních poruch, které se hodně často u klientů využívající domov se zvláštním režimem vyskytují. Ničí intelektový, osobnostní, emoční i sociální život jedince. Může vést ke ztrátě kontaktu s realitou, k narušení vztahu a k vnějšímu světu. V domově se zvláštním režimem patří mezi nejčastějí nemoce. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] První název tohoto onemocnění byl Dementiae praecox (předčasná demence) poprvé vyřčený v roce 1896 a zavedený v roce 1898 Dr. Emilem Kraepelinem.Pojem schizofrenie poprvé zmínil švýcarský psychiatr Paul Eugen Bleuler v roce [www.schizofrenie.psychoweb.cz, 1] Schizofrenie (z řeckého skhizein - "rozštěp"; a phren - "mysl") je závažné duševní onemocnění projevující se hluboce zkresleným vnímáním reality, progresivním rozpadem myšlení, nezvyklým chováním a obzvláště sociálním stažením, či netečností. Celkové příznaky zahrnují halucinace, bludné představy, poruchy pozornosti, vůle, ochuzení citového a společenského života, narušení pohybové koordinace. [www.cs.wikipedia.org,2 ] Řadí se mezi psychózy. Definic psychózy je několik. Můžeme ji charakterizovat jako duševní onemocnění, které je charakterizované poruchami psychických funkcí, narušení myšlení a vnímání, emotivity. Dále uvádí, že úroveň intelektu a jasné vědomí zůstávají obvykle zachovány, ale v průběhu času se kognitivní deficit může dostavit. [SMOLÍK, 1996]. Nejvíce se vyskytuje v adolescenci kolem roku a pak kolem roku života. Přibližně 1 % populace je totuto nemocí postiženo. Tuto psychickou poruchu lze charakterizovat jako nepřiměřené, nápadné, 13

14 nepředvídatelné chování s nesouvislou, nesrozumitelnou a podivnou řečí, doprovázenou halucinacemi, bludy, podivnými pohyby a neobvyklými činnostmi. Obecně se předpokládá, že schizofrenie je vývojovou poruchou, založenou na určitých změnách v neuroanatomii a neurochemii mozkové tkáně. Bezprostřední počátek onemocnění bývá většinou plíživý, často doprovázený zastřeným vědomím, bouřlivými poruchami chování a halucinacemi. [www.cs.wikipedia.org, 2] Přibližně 20 % pacientů má velmi dobrou prognózu, může za život prodělat pouze jednu epizodu tohoto onemocnění bez následků. Epizodu můžeme chápat jako děj, průběh onemocnění. Přibližně třetina pacientů je pak postižena několika epizodami. Poslední třetina má opakující se epizody, vedoucí ke zničení psychických i sociálních funkcí. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Příčiny: dědičné vlivy: pokud jsou oba rodiče schizofrenici, jejich děti onemocní s pravděpodobností 40%, ale asi 80% schizofreniků nemá mezi nejbližšími příbuznými nikoho s touto diagnózou biochemické poměry v mozku: je zvýšená hladina dopaminu nebo noradrenalinu či dalších neurotransmiterů, což jsou chemické látky, které zabezpečují komunikaci mezi jednotlivými neurony [www.schizofrenie.psychoweb.cz, 1] Léčba: K léčbě schizofrenie se používají psychfarmaka zvané neuroleptika, které mají bohužel hodně negativních účinků, například psychomotorický útlum, tachykardie a zvýšený výskyt epileptických záchvatů. Dále to může být léčba pomocí Elektrokonvulzivní terapie- ECT, v laické společnosti je tato terapie nazývána elektrošoky. Jde o terapii, kdy se pacient uvede do anestezie a elektrodami, které jsou připevněny na hlavě, vygeneruje přístroj slabý proud, který pár vteřin proudí do mozku. Aby tato terapie byla úspěšná, musí se opakovat 5x až 10x. O tom, že ECT je bezpečná, svědčí i fakt, že se může použít v těhotenství. I přes to není tato terapie první volbou, pokud se nejedná o 14

15 katatonní schizofrenii, o které se zmiňuji ve formách schizofrenie v následujících řádcích. Tento postup léčby se užívá zřídka. [www.deprese.psychoweb.cz, 3] Elektrokonvulzivní terapie se používá se souhlasem nemocného. Jen v případech, kdy je duševní chorobou bezprostředně závažně ohroženo zdraví nebo dokonce život nemocného a neexistuje srovnatelně účinná a bezpečná alternativní léčebná metoda, ji lze použít i bez jeho souhlasu, ale za dodržení všech náležitostí, které pro takový postup stanoví právní předpisy. [www.plhb.cz, 4] Symptomy dle Malé a Pavlovského můžeme rozdělit na negativní a pozitivní. Negativní: dochází k oploštění emocí, neschopnosti se radovat, úbytku vůle, nedostatečnému porozumnění a sociální izolaci chudost řeči ztráta řeči, bezcílnost, nečinnost ztráta vztahů k okolí a výrazná sociální izolace ztráta schopnosti fungovat v zaměstnání, v běžném životě Pozitivní: bludné představy a myšlenky ( člověk? slyší vlastní myšlenky, bludy jsou nadlidské síly nebo schopnosti, je přesvědčený, že může ovlivnit například počasí, obvykle si myslí, že ho někdo pronásleduje, ) halucinace (nejrůznějšíh druhů a smyslů) dezorganizace řeči ( člověk není schopný udržet linii řeči, mluví nesouvisle) dezorganizované chování nebo katatonní projevy (strnulost, chybění řeči a nevole k jakékoli činnosti, případně vystupňované stavy napětí, úzkosti a pohybové činnosti ) [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Můžeme rozlišovat několi druhů schizofrenie. Nejčastější a nejobvyklejší typ je schizofrenie paranoidní: nejčastěji se objevuje ve vyšším věku, hlavními příznaky jsou bludy a halucinace, postižená osoba se může cítit ohrožena, proto paranoidní. 15

16 Halucinace mohou být čichové a chuťové, zrakové halucinace se obvykle u tohoto typu neobjevují. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Dalším typem je simplexní schizofrenie. Může se projevit již kolem 15. roku života. Dochází ke změně osobnosti, poklesu výkonnosti až ke ztrátě zájmů, pacient je emočně otupělý, vyhaslý. Nemá zájem o okolí, sociálně se izoluje, zanedbává svou hygienu, je neschopný pracovního i sociálního fungování. Jeho chování může být hrubé, bizarní a nepochopitelné. Tento typ má tendenci přetrvávat. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Typ, který začíná u mladých lidí, kolem 20. roku života, se nazývá hebefrenní schizofrenie. Mezi projevy patří zanedbávání povinností, časté používání vulgarismů, hloupé vtipkování, úšklebky, zvláštní myšlení. Typické je plané filozofování ( zabývání se náboženskými, filozofickými a abstraktními tématy, jsou ale povrchní a bez cíleného zájmu. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] katatonní schizofrenie je poměrně vzácná, tvoří asi setinu všech případů schizofrenie. Typické je narušení v oblasti motoriky (pohybů). Má dvě podoby stuporózní a produktivní. Při stuporózní formě se člověk částečně nebo úplně přestane hýbat. Pokud mu někdo třeba zvedne ruku, vydrží takto nesmírně dlouho. Někteří schizofrenici se nepohnou i řadu let, ale jsou nevyzpytatelní mohou zničehonic něco udělat. Příčinou nehybnosti jsou halucinované hlasy, které jim zakazují hýbat se. Produktivní forma se vyznačuje výraznou, dezorganizovanou fyzickou aktivitou nebo opakováním určitých pohybů (pohupování atp.), případně slov či vět. [www.schizofrenie.psychoweb.cz, 1] Dále je známa schizofrenie nediferencovaná, projevuje se směsí příznaků, přičemž nelze přiřadit žádnému výše zmíněnému typu (např. kombinace hebefrenní a katatonní formy). [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Posledním typem je reziduální schizofrenie. Vyznačuje se svou chronicitou a na léčbu reaguje minimálně. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] 16

17 2.3.2 Schizotypní porucha Tato porucha může být definována jako Porucha charakterizovaná excentrickým chováním a odchylkami myšlení a afektivity, které se podobají těm, které lze pozorovat u schizofrenie, i když se v žádném stadiu nevyskytují určité a charakteristické schizofrenní anomálie. [www.psychoporadna.cz, 5] U této poruchy nacházíme zvláštnosti a podivnosti v chování, podezíravost až náznaky paranoidních bludů. Myšlení takovéhoto člověka může být magické, podezíravé, má neobvyklé smyslové zážitky, které jsou ale ovladatelné. Porucha má trvalý průběh s kolísavou intenzitou. Někdy se rozvine do jasné schizofrenie. Častěji se objevuje u mužů než u žen Obvykle se vyskytuje u rodin, kde se schizofrenie již vyskytla Schizoafektivní porucha E. Malá ji definuje jako poruchu, kdy ataky onemocnění (spíše zároveň) jsou vyjádřeny jak schizofrenní, tak afektivní příznaky. Jejich příbuznost s typickými schizofrenními a afektivními poruchami je nejistá. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002, s. 63] Dále ji můžeme definovat jako onemocnění, při kterém se vyskytují poruchy nálady a schizofrenní příznaky současně nebo v rozmezí několika dnů. Pro symptomatologii schizoafektivní psychózy je typická přítomnost chorobně zvýšené nebo skleslé nálady. Rozpínavá radostná nálada může být provázena expanzivním chováním a zvýšeným sebevědomím s podrážděností a také velikášskými bludy a nekritičností. Depresivní nálada je jako u poruch nálady spojena s útlumem chování, autoakuzačními bludy, bezradností a suicidálními myšlenkami nebo tendencemi. [HÖSCHL, LIBIGER, ŠVESTKA, 2004] Projevuje se afektivními příznaky, které mohou mít dvě varianty: manickou s příznaky typickými pro manický syndrom(= psychózy s akutním začátkem, mají krátkodobý průběh, obvykle odezní během pár dnů až týdnů), spojenými s paranoidními bludy a 17

18 variantu depresivní s příznaky typickými pro depresi, včetně poruchy psychomotorického tempa, suicidálních tendencí (= pokus o sebevraždu) a depresivních bludů. O depresi se v této absoloventské práci ještě zmíním. Na rozdíl od schizotypní poruchy se vyskytuje častěji u žen Mívají akutní průběh a krátké trvání Příčiny jsou genetické i vnější [www.psychoporadna.cz, 5] Afektivní poruchy Další velkou skupinou onemocnění jsou afektivní poruchy, které se většinou vyskytují v kombinaci s jiným psychickým onemocněním, například se schizofrenií. Obecně lze říci, že se jedná o poruchy nálad projevující se změnou nálady, která neodpovídá reálně životní situaci, narušuje jeho uvažování a jednání. Dochází k adaptačním poruchám (poruchy přizpůsobení) a sociálnímu selhávání. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Afektivní poruchy můžeme rozdělit do tří skupin: Depresivní porucha: V literatuře se můžeme setkat s různými ddefinicemi depresivních poruch. Například v Praktickém slovníku medicíny se uvádí, že deprese je duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem. [Vokurka, Hugo, 2000] Na serveru Wikipedia je uvedeno že Je to patologická nálada, která neodpovídá aktuální životní situaci nemocného. Svojí intenzitou a trváním neodpovídá životní zátěži. [www.cs.wikipedia.org, 6] Mezi projevy patří: neodůvodněná chorobná a smutná nálada často se suicidálními (sebevražednými) sklony ztráta pozitivních emočních reakcí, zájmů a potěšení z aktivit, které dřív 18

19 postiženého člověka bavily apatie, obtížné soustředění zpomalené myšlení a řeč pocity méněcennosti, sebepodceňování snížená schopnost komunikace vedoucí až k sociální izolaci psychická i fyzická nevýkonnost, celková únava Dále se mohou objevit nespecifické příznaky jako nechutenství k jídlu, bolesti hlavy, poruchy spánku nebo poruchy sexuální aktivity. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Mánie: Malá a Pavlovský uvádí, že Je to porucha projevující se rozjařenou, okolnostem nepřiměřenou náladou, provázenou hyperaktivitou a velikášskými postoji s nápadným, nevhordným společenským vystupováním. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002, s. 64] U osob trpící mánií můžeme nalézt známky neklidu, nadměrnou hovornost, myšlenkový trysk, ztrátu zábran vedoucí k nepřiměřenému, neodpovědné, rizikové chovnání. Obvykle se nevyskytuje tato porucha sama, většinou se objeví spolu s bipolární poruchou, kterou nyní vysvětlím. Bipolární afektivní porucha: Dříve označovaná jako psychoafektivní porucha nebo maniodepresivní psychóza, je závažný duševní stav (psychický výkyv), který způsobuje nadměrné změny nálad, vitality, psychických funkcí a někdy i omezuje schopnost celkového přirozeného fungování. [www.cs.wikipedia.org, 8] Jde tedy o střídání depresivních a manických nálad. V dokumentaci se můžeme setkat s výrazem maniodepresivní psychóza. Tento název se používal dříve. 19

20 Průběh onemocnění je velmi různorodý a mezi nemocnými se může významně lišit, stejně tak se může závažnost nemoci měnit i v průběhu života konkrétního člověka. Bipolární porucha je považována za onemocnění celoživotní a obtíže se mohou vrátit i po dlouhodobém období dobrého fungování. U většiny nemocných se častěji objevují deprese než mánie. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Neurotické poruchy Neurotické poruchy jsou funkční poruchy adaptace vůči prostředí, tak I k sobě samému. Mezi neurotické poruchy můžeme zařidit hodně známé a populární fobie. Druhy: fobické úzkostné strachy obsedantně-kompulzivní porucha reakce na závažný stres a porucha přizpůsobení disociativní poruchy somatoformní poruchy jiné neurotické poruchy ( např. Neurastenie) [www.plhb.cz, 9] U klientů v domově se zvláštním režimem se často vyskytuje obsedantně-kompulzivní porucha: Vyznačuje se neodbytnými vtírajícími se myšlenkami, představami (obsesemi) nebo akty (kompulzemi). [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002, s. 64] Pacient může mít strach ze špíny, nákazy, poškození, ze ztráty. Časté jsou kompulzivní rituály, což v praxi znamená, že pacient má nějaký svůj rituál, například 3x přešlápnout nebo si několikrát za sebou umýt ruce, ve víře, že tím zabrání aby jemu nebo svému okolí někdo ublžil, aby zabránil budoucí katastrofě. Jde o chronické onemocnění, které ovlivňuje jak osobní život tak I profesionální. 20

21 2.3.6 Poruchy osobnosti a chování Specifický poruch osobnosti je několik typů. Jedná se o psychopatii, paranoidní poruchu osobnosti a disociální poruchy. Psychopatie Existuje šest druhů: Paranoidní porucha osobnosti Schizoidní porucha osobnosti Disociální porucha osobnosti Emočně nestabilní porucha osobnosti Historinská porucha osobnosti Anankastická porucha osobnosti Anxiozní (vyhýbavá) porucha osobnosti U klientů se často vyskytuje paranoidní a disociální porucha osobnosti. Paranoidní porucha osobnosti je charakteristická nedůvěřivostí, podezíravostí a vztahovačností. Tito lidé nemají důvěru v jiné lidi, nevěří jim. Mohou se domnívat, že jim hrozí nějaké nebezpečí, tuší nevěru, nepřátelství, křivdu. I přes to všechno dokáží své chovánní korigovat. U disociální poruchy je typická nezodpovědnost, bezohlednost, vymizení soucitu a altroismu (sebeobětování). Chování se vymyká společenským normám a morálním hodnotám. V praxi to znamená, že tito lidé, pokud spáchají asociální čin, nemají pocit viny či provinění. Často se projevují agresivně. Velice často se stávají pachateli trestných činnů. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] 21

22 2.4. Diagnostika psychických onemocnění a poruch Psychické poruchy a onemocnění se diagnostikují pomocí psychiatrického vyšetření, které je základní vyšetřovací nástroj. Psychiatrické vyšetření je je řízený poovor s pacientem, během kterého lékař hodnotí například jeho slovní a osobní projev, mimiku a náladu. Lékař získavá anamnézu, která je obzvlášť důležitá. Z anamnézy se lékař může dozvědět, zda někdo z rodiny trpí nějakou psychickou poruchou či onemocněním, vývoj porodu, zjišťuje jeho sociální poměry- zaměstnání, bydlení, kvalita osobních vztahů. Neurologické vyšetření a celkové zjištění zdravotního stavu I sociálním pracovník může poskytnout velice cenné rady, například při sociálním šetření v místě bydliště, pokud ale pacient souhlasí. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] Z pomocných vyšetření se často využívá pro diagnostiku psychických onemocnění počítačová totmografie (CT) nebo elektroencefalografické vyšetření (EEG) což je technika umožňující zaznamenávat elektrickou aktivitu z různých částí mozku [VOKURKA, HUGO, 2000, s. 100] Dále existují různé psychotesty, například test mentální výkonnosti a test na zjištění duševní poruchy, IQ testy. Pro laickou veřejnost jsou některé ke stažení na internetu. Veškeré inforrmace a výsledky vyšetřování vedou lékaře k diagnostickým závěrům; prvním krokem je uspořádání zjištěných chorobných symptomů do syndromů; ty pak jsou podkladem diagnózy, určení nemoci. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002, s. 20] 22

23 2.5. Léčba psychických onemocnění a poruch V oblasti léčení došlo od 50. let 20. století k dramatickému rozvoji psychofarmak, která výrazně zlepšila kvalitu života duševně nemocných lidí. Léčení duševních poruch není etiologické, spočívá v působení na symptomy. Vyrábí se celé řady psychofarmak, napřklad neuroleptika, antidepresiva, anxiolotitika, psychostimulancia a nootropika. Dále se v léčbě může uplatnit ECT (elektrokonvulzivní terapie), tuto terapii jsem již popsala v kapitole o schizofrenii. Fototerapie= léčba umělým světlem o vysoké intenzitě po dobu 1-2 hodiny ráno. Používá se především u depresivních pacientů. Velkým okruhem v léčbě je psychoterapie. Psychoterapie je soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik užívaných psychoterapeutem k zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny. [www.cs.wikipedia.org, 7] Psychoterapie je léčebná metoda, při které se snažíme psychologickými prostředky příznivě ovlivnit chorobný proces (jak psychického, tak somatického rázu). [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002, s. 106] Psychoterapii můžeme rozdělit na psychoterapii individuální a skupinovou. Cílem psychoterapie je odstranění nebo zmírnění chorobných příznaků a dosažení pozitivních změn v pacientově osobnosti. 23

24 2.6. Mentální retardace Klienty s mentální retardací také můžeme najít v domově se zvláštním režimem, i když je to méně časté. Většinou tato skupina onemocnění nespadá do cílové skupiny, spíše se jedná o klienty z minulé doby, kteří v domovech žijí od mládí. Jedná se o poruchu intelektových funkcí s narušeným vývojem celé osobnosti. Podle závažnosti rozlišujeme menatální retaradci lehkou, středně těžkou, težkou a hluboku. Klasifikuje dle IQ- inetligenčního kvocientu. Dle Malé a Pavlovského,můžeme mentální retaradci rozdělit podle závažnosti: Lehká mentální retardace: IQ je v pásmu 50-69, vzdělaní převážně ve zvláštních školách, mohou se uplatnit v lehkém zaměstnání, dosahují úrovně asi dvanáctiletého dítěte Středně těžká mentální retardace: IQ je v pásmu 35-49, projevuje se poruchou řeči, opožděním motoriky a kontakt s okolím je malý.jen někteří jedinci si osvojí čtení, psaní a počítání. Nejsou schopny samostatné práce, ale dokáží se naučit základním hygienickým a sociálním dovednostem. Těžká mentální retardace: QI je v pásmu 20-34, většina jedniců trpí poruchou motoriku s dalšími přidruženými poruchami nervového systému, jednoduchá řeč, která je omezena na slova. Hluboká mentální retardace: IQ je nižší než 20, většina osob je imobilní nebo velmi omezená v pohybu, bývají inkontinentní (neschopni udržet moč, stolici), schopni pouze primitivní neverbální komunikace, nepoznávají okolí a osoby, vydávají neartiokulované zvuky. Většinou je potřeba ústavní péče. [MALÁ, PAVLOVSKÝ, 2002] 24

25 2.7. Způsobilost k právním úkonů Převážná většina klientů je z důvodu svého psychického onemocnění zbavena způsobilosti k právním úkonům (dříve oblíbený a hodně používaný výraz nesvéprávný ). A to buď zcela nebo jen částěčně ( v tomto případě je potřeba určit o jaké právní úkony se bude jednat). O zbavení způsobilosti k právním úkonům rozhoduje příslušný soud na základě návrhu. K návrhu je potřeba připojit lékařský posudek. Zbavení způsobilosti k právním úkonům je zakotvena v Občanském zákoníku 40/1964 Sb. Pokud je klient zbaven způsobilosti, ať částečně nebo úplně, je potřeba stanovit opatrovníka, který určuje taktéž příslušný soud. Návrh opatrovníka se většinou podává s návrhem o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Většinou se jedná o rodinného příslušníka. V praxi jsem se bohužel setkala, že ne vždy je jednáno v prospěcha klienta a to předvším pokud se jedná o peníze. Převážná část klientů v domově je způsobilosti k právním úkonům zbavena. Dnes je už podle mne jiná situace a klienti se tak často způsobilosti nezbavují, pokud je to možné. 25

26 2.8. Denní programy Domovy poskytují různé programy trávení volného času svých klientů. Každý domov využívá své možnosti, proto se aktivity v různých domov mohou lišit. Vše záleží na vyškolenosti personálu, prostoru, vybavenosti a na finanční stránce. Obecně nejčastější volonočasové aktivity- léčebná rehabilitace je ergoteterapie, arteterapie muzikoterapie, sportovní a pohybové programy. Ergoteterapie- pomáhá klientům prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Arteterapie- je léčba výtvarným uměním, v užším slova smyslu lze hovořit o užití výtvarných technik při individuální či skupinové práci s klienty. Výtvarnými technikami se zde rozumí především malování a kreslení, práce s koláží, s keramickou hlínou a jinými materiály. Muzikoterapie- je umělecká terapie, která působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Může být verbální i neverbální. Některé domovy mohou naplnit i duchovní potřeby obyvatel, formou bohuslužeb či duchovních setkáních. Dále zaměstnanci oragnizují různé výlety, plesy a zábavy. Vše vyplývá z přání klientů Motivace Motivace k aktivitám, který domov poskytuje může být různorodá a velice individuální. 26

27 Každý klient je jiné povahy a má jiné zájmy. Obecně lze říci, že si aktivitami chtějí vyplnit svůj volný čas. Málokdy se jich účastní pro terapeutické účinky. Ty si neuvědomují. Samozřejmě je jim daná aktivita doporučena a aktivně nabízena, nikdo je nutit nemůže, alespoň ne v tomto typu zařízení. 27

28 3 Praktická část V praktické části bych chtěla představit Domov se zvláštním režimem ve Svojšicích, jeho chod, volnočasové aktivity, práci sociální pracovnice a úskalí práce ostatního personálu. Cílem je představit chod domova se zvláštním režimem ve Svojšicích. Dále jsem zařadila kazuistiky klientů, které v domově žijí, abych přiblížila problematiku klientů a uvedla názorné příklady. 28

29 3. 1 Domov se zvláštním režimem Svojšice Domov Svojšice se nachází nedaleko města Kolína. Zřizovatelem je hlavní město Praha. Je jeden z největších domovů tohoto typu v České republice. Je finacován Magistrátem hlavního města Prahy a státem. Roku 1949 byl zámek vyčleněn na charitativní a sociální účely. Dlouhá léta v něm působily řeholní sestry jako v domově seniorů. Celkem v něm bydlí 110 klientů, z toho 67 mužů a 43 žen, převážně seniorského věku. Zdravotnický úsek má celkem 45 zaměstnanců, pomocný personál- pracovnice přímé obslužné péče- má 25 zaměstnanců. V domově jsou zaměstnány dvě sociální pracovnice. Všichni zaměstanci kromě údržby a pana ředitele jsou ženy. Zdravotní personál je složen ze zdravotních sester a dvou lékařů- psychiatrický a praktrický lékař, kteří dochází do domova 1x týdně nebo dle potřeby. Zdravotní sestry mají středoškolské vzdělání a jsou dále vzděláváni v oboru psychiatrie pomocí různých seminářů a školení. Všechny zdravotní sestry jsou registrované dle zákonu O nelékařských zdravotnických povoláních č. 125/2005 Sb. Jsou přítomny 24 hodin denně. Cílovou skupinou tohoto domova jsou lidé s chronickou duševní poruchou a s mentálním postižením různého stupně, ačkoliv v zákoně O sociálních službách není mentální retardace cílovou skupinou. V obci je veškerá občanská vybavenost jako je pošta, obchod, lékař, knihovna. Pravidelná autobusová doprava umožňuje výlety klientů. Domov má najatou uklízecí firmu, takže uklizečky nejsou přímí zamětsnanci domova. 29

30 3.1.1 Spektrum poskytovaných služeb Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. uvádí tyto služby: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov Svojšice poskytuje ubytování, stravování, zdravotní péči, psychologické poradenství, sociálně-terapeutické činnosti, praní a žehlení osobního prádla, pomoc při denních činostech, dále fakultativní služby za příplatek jako je kadeřnictví a pedikúra. Takže domov splaňuje požadavky zákona a poskytuje nadrámec služeb Materiálně-technické zázemí Domov má dvě budovy: První je centrální, kde bydlí většina klientů ve 2-3 lůžkových pokojích. Je rozdělena na 3 podlaží, každé patro má svou jídelnu a personál, který dohlíží na chod oddělení (patra). V této budově má zázemí zdravotnický personál a lékař. Ve druhém patře je kuřárna. Je přítomen výtah, který dříve byl volně přístupný klientům, ale z bezpečnostních důvodů musel být uzamčen, takže ho smí používat jen personál se speciálním klíčem. Druhá budova připomíná bytovku (stejně se jí tak říká), je rozdělena na bytové jednotky, kde mají klienti svou kuchyňku s jídelnou. Připomíná chráněné bydlení, ale tento statut doposud z nezjištěných důvodů nemá. Obyvatelů této bytovky je

31 Bydlí zde klienti, kteří jsou schopni se o sebe sami postarat a nepotřebují stálý dohled. Přesto je přítomna noční i denní služba dvou pracovnic, které dohlíží na chod. V areálu je přítomen bufet, kde si klienti mohou nakoupit základní věci a potraviny. Dále keramická dílna a skleník. K domovu náleží velký zámecký park, který slouží klientům na procházky. V areálu se nachází dva psi, o které se klienti starají a chodí s nimi na procházky. K dispozici jsou 3 služební vozy, ketré mají své řidiče a slouží pro potřeby zaměstanců či klientů, například pokud potřebuje klient odvézt do nemocnice na vyšetření či zaměstnanec na školení. Automobilu hodně využívají sociální pracovnice pro služební cesty. 31

32 3. 2 Práce sociální pracovnice Jak jsem již na úvodu zmínila, v domově jsou dvě sociální pracovnice. Jejich práce je týmová a vzájemně se doplňující. Práci mají rozdělenou. Jedná se především o administrativu. Má na starosti depozita- vkladní knížky klientů, úhrady klientů za pobyt, jednání se soudy a úřady, komunikace s rodinnými příslušníky a opatrovníky, vyplácí důchody a kapesné. Jejich kapesné je bohužel nízké, protože většina jejich příjmů jde na úhradu pobytu. Klienti platí za jeden den pobytu 300,- Kč ( 170,- Kč za pobyt, 130,- za stravu) Měsíčně 9000,- Kč. Z jejich důchodu klientům musí zbýt 15% na kapesné. Většina klientů ale na plnou úhradu nemá, takže zbytek doplácí stát. Kapesné vyplácí klientovi dle dohody, zpravidla jednou týdně. Každý klient se po převzetí kapesného podepíše do sešitu, kde se vede evidence kapesného. Dále dostane stvrzenku. Dále vede dokumentaci zájemců o službu a podílí se na jejím výběru. Dále vymýšlí a plánuje volnočasové aktivity, řeší problémy klientů a konflikty mezi sebou. Pokud je potřeba, dělá klientovi doprovod či nakoupí potřebné věci. Sociální pracovnice je pro klienty k dispozici každý všední den od 7 hodin do 15 hodin. Vede agendu spojenou s přijímání nových klientů, eviduje nové žádosti a stále je aktualizuje. Je členkou přijímací komise. Sociální pracovnice by měla ovládat komunikaci a být trpělivá, protože kuminakace s klientem, který trpí psychiatrickým onemocněním, je mnohdy komplikovaná a zdlouhavá. Řídí se etickým kodexem sociálního pracovníka. Etický kodex můžeme chápat jako obecná a konkrétní pravidla práce v zaměstnání. Etický kodex mají také lékaři, právníci či novináři. [www.cs.wikipedia.org, 10] Etický kodex viz. příloha č. 1 32

33 3.3 Výběr nového klienta Pro výběr nového klienta je jmenována komise, která se skládá z vrchní sestry, zdravotní sestry, sociální pracovnice a úsekového pracovníka. Vždy, když se uvolní v domově místo (nejčastěji úmrtím obyvatele), komise se sejde a vybírá z evidovaných žádostí vhodného klienta. Vždy se přihlíží k ostatním obyvatelům domova, tak aby nový klient nenarušoval chod domova a hodil se do skupiny ostatních klientů. Z každého setkání komise se pořizuje písemný záznam, který se archivuje a je k dispozici u sociální pracovnice. Aktuálně je v domově 230 žádostí a stále žádostí přibývá. Jejich počet je neomezený. Sociální pracovnice musí stále žádosti aktualizovat, protože některé informace jsou již staré či neplatné. Vždy se vybírá více potencionálních klientů. Následně se s nimi sociální pracovní telefonicky spojí, vysvětlí jim situaci a domluví sociální šetření v místě bydliště, nejčastěji se jedná o psychiatrické léčebny. Sociální pracovnice si připravý dokumentaci klienta a potřebné podklady. Do místa šetření jede spolu se zdravotní sestrou, obvykle 2 pracovníci. Zajímají se především o to, jak v zařízení (instituci) či doma žije, jaké má zvyky a záliby, jak by si svůj život v domově představoval. Dále je důležitý rozhovor s ošetřujícím personálem a získání zdravotní anamnézy. Zájemci vše řádně vysvětlí a zodpoví mu otázky. Je důležité, aby klient do domova chtěl. Mnohdy zašlou žádost jejich příbuzné, aniž by o tom klient věděl, což by se stávat nemělo. Pokud by se klient přijmul proti své vůli, může takové jednání mít negativní vliv na chod domova i jeho zdravotní či psychický stav. Z výsledků sociálního šetření opět zasedne komise a domluví se, kterého klienta přijmou. Daný klient či opatrovník klienta, se telefonicky kontaktuje a domluví se datum nástupu. Zpravidla se jedná o co nejbližší datum. Sociální pracovnice musí připravit smlouvu o poskytnutí sociálních služeb (viz. příloha č.2), kterou klient v den přijmutí podepíše. 33

34 3.3.1 Přijmutí nového klienta Nového klienta přijímá sociální pracovnice. Převezme jeho osobní věci a především dokumenty, jako je zpráva sociální pracovnice z předchozího zařízení, občanský průkaz, kartu pojištěnce, soudní dokumentace, soupis osobních věcí a cenností, v neposlední řadě také finanční obnos. Seznámí klienta s prostředím, provede ho po areálu a oddělení, ukáže mu jídelnu, sociální zařízení a svůj pokoj kde bude bydlet. Seznámí ho se spolubydlícími a ošetřujícím personálem. Zodpoví mu veškeré otázky a je mu následující dny nablízku, aby získal pocit jistoty a bezpečí. Někdy je aklimatizace nového klienta obtížná. Byl zvyklý na jiné prostředí, jiné lidi kolem sebe. Proto je velice důležité s klientem od začátku komunikovat, aby se cítil v bezpečí a na nové prostředí si zvykal co nejlépe. Klienti mohou přechodně trpět poruchou spánku. Také se jim může přechodně zdravotní i psychický stav zhoršit. Po přijetí klienta se mu většinou převede trvalý pobyt přímo do domova a vymění občanský průkaz. A to z toho důvodu, aby lépe získali lékaře, například zubního lékaře či lékaře jiné odbornosti. 34

35 3. 4. Denní režim klientů Denní režim klientů prošel za několik let fungování domova několika změnami až se dostal do podoby, kterou níže popisuji. Stále se zdokonaluje a formuje dle potřeb klientů. Ráno klienti zpravidla vstávají kolem 6-7 hodiny. Nikdo je nebudí, mohou vstávat kdy chtějí, ale zpravidla do snídaně každý klient vstane. Pokud do snídaně nevstanou, personál je jde zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Snídaně se podává vždy v jídelně kolem 8 hodiny. Klientům, kterým zdravotní stav nedovoluje snídat v jídelně, snídají na pokoji. Snídaně se může schovat na později. Při snídani zdravotní sestry rozdají léky a zkontrolují, zda byli léky spolknuty. Hrozí zde riziko, že by si klienti mohli léky vyměnit či je vyhodit, proto je kontrola důležitá, aby se předešlo komplikacím. Po snídani následuje úklid pokojů. Klienti si zajišťují úklid sami, pokud je potřeba tak s dohledem nebo pomocí personálu. Především stlaní postelí, úklid svého osobního stolku a skříně. Vytírání a utírání stolků (potřebnou dezinfekci stolků) provádí uklizečky. U klientů je potřeba na tyto činnosti dohlížet či jim dopomoci. Dbá se na to, aby byl klient co nejsamostatnější, ale potřebuje podporu. Klient potřebuje cítit, že je schopný. Pokud mu postel usteleme sami, jen aby už bylo hotovo, jeho dovednosti utlumíme. Klienti v průběhu dopoledne dochází ke zdravotním sestrám do ošetřovny se svými problémy. Do oběda mají volný program. V následující kapitole je uvedeno spektrum aktivit, kterým se klienti mohou věnovat. Oběd se podává kolem 12 hodiny. Klientům, kteří nejsou v domově (např. jsou u lékaře či na výletě), je oběd schován a podán později. Kolem hodiny jednou týdně je přítomen obvodní a psychiatrický lékař, který obchází klienty nebo klienti dochází k němu do ordinace, kterou má v hlavní budově. Večeře se podává kolem hodiny. Poté většinou chodí klienti už spát, protože jsou 35

36 po celém dni unaveni. Jejich únavu mnohdy způsobují silné léky, takže někteří klienti spí i přes den. Večer mohou sledovat televizi. Někteří klienti je mají na pokoji a kdo ji nemá, může si jí pustit ve společenské místnosti, která je k dispozici na každém oddělení. Přes noc je vždy přítomna noční služba. Skládá se z jednoho zdravotního pracovníka a pracovnic přímé obslužné péče. Většinou jeden zaměstnanec na patře. Protože chování klientů je nepředvídatelné a může dojít ke konfliktu, například k napadení klienta jiným klientem, napadení personálu nebo nějaké jiné agresi, má pracovník k dispozici pager, kterým se spojí se službou security. Případně může volat policii. 36

37 3. 5. Aktivity klientů Veškeré aktivity, které domov klientům umožňuje, jsou zcela dobrovolné. V hlavní budově se nachází místnost ergoterapie, která je pestře vybavena. Každý pracovní den od 7 do 15,30 hodin jsou přítomny dvě ergoterapeutky. Na ergoterapii může přijít kdokoliv. Dle přání klientů vymýšlí ergoterapeutky program. Například si čtou z knih, vyšívají, kreslí, luští křížovky, poslouchají hudbu, dívají se na televizi, vyrábí různé výrobky z různých materiálu- vánoční či velikonoční výzdoba. Tímto se učí novým dovednostem a osobnostně se rozvíjí. A protože je ergoterapie pro svoji různorodost oblíbená, navštěvuje jí mnoho klientů a dá se říct, že i pravidelně. V rámci ergoterapie se chodí na různé procházky po okolí. Dále je možné půjčit třeba petangue, míče a různé společenské hry. V areálu domova se nachází keramická dílna, která je pro klienty otevřena každý den nebo dle jejich zájmu. Klienti do dílny nemusí chodit pravidelně a vždy pracují pod dohledem vyškoleného zaměstnace. Je potřeba dbát na bezpečnost, protože v dílně je přítomna i vypalovací pec. Mnohdy tam přijdou jen na kávu, popovídat si a při tom třeba malují hrnek. I tím je dílna prospěšná. Práce v keramické dílně zdokonaluje klientům jemnou motoriku. Mohou se vyjádřit pomocí kreseb na keramiku, či vytvářet různé tvary z hlíny. Tím se odreagují a přijdou na jiné myšlenky. Výrobky, které klienti vyrobí jsou k prodeji, takže si je může kdokoliv koupit. Také se jimi reprezentuje domov při různých akcí, například výstava výrobků v obci či konání Her bez hranic, které popisuji níže. Z peněz se pak kupuje další materiál nutný pro výrobu. Vedle keramické dílny je skleník. Skleník má na starosti údržba. Pokud má klient zájem může v něm pracovat. Pěstují se tam různé květiny či sezónní zelenina. U klientů moc v oblibě není. V areálu je kotec se dvěma psi. Jsou to malý kříženci a v domově jsou již několik let. Jmenují se Máša a Filip. O tyto psi se starají už dlouho již ti samí klienti, ale stále nad 37

38 sebou potřebují mít dohled, protože občas zapomenou psi nakrmit nebo jim nalít česrtvou vodu, takže je kontrolují zaměstanci bytovky. Klienti chodí psi venčit, nejčastěji jen v areálu zámku, protože psi nejsou moc poslušní. Pracovníci přímé obslužné péče spolu s ergoterapeutkami plánují různé výlety a akce. Řídí se přáními klientů. Dle možností je k dispozici služební vůz s řidičem, jinak využívají autobusovoou či vlakovou dopravu. Bohužel z důvodu nedostatku finančních prostředků, není umožněno klientům cestovat, tak jak by chtěli, takže se někam podívají třeba jen jednou za dva měsíce. Mnozí klienti by třeba na výlet rádi jeli, ale protože kouří, raději dají peníze za cigarety. Přijde jim to tak výhodnější. Další skupinkou jsou klienti, kteří se bojí neznámého, takže už roky nikde nebyli, jen pobývají v areálu. To je nešvar již z minulé doby, kdy klienti nikam nesměli a byli zavření, takže se u nich rozvynula fobie. Někteří klienti jsou tak samostatní, že jedou sami, třeba do nedalekého Kolína a nepotřebují doprovod, vše zvládnou sami. Takových klientů je v domově málo. Domov každoročně pořádá Hry bez hranic. Vždy pozve několik dalších domovů a jednotlivá družstva z nich mezi sebou soutěží v různých disciplínách. Poté je připraveno občertsvení a hudební vystoupení obvykle v podání Jakuba Smolíka či Martina Maxy. Stejně tak se i domov Svojšice účastní akcí pořádaných jiným domovem. Klienti domova mají možnost přivýdělku. Jedná se o dohodu o provedení práce. Vždy jde o manuální práci. Pomáhají v jídelně sklízet špinavé nádobí nebo prostírat, vozí jídlo na patra, údržbě s prací kolem domova, například sekání trávy, plení, nošení věcí... Na tyto práce vždy dohlíží persnonál nebo zkontroluje kvalitu odvedené práce. Poté klientovi zapíše určitý počet odpracovaných hodin a následující měsíc dostane zaplaceno. Klienti jsou rádi, že mají více peněz. Mohou si dovolit více cigaret a kávy. To je pro ně asi nejdůležitější. Myslím, že pracovníci domova dělají pro své klienty maximum aby byli spokojení a vhodně využili svůj volný čas. 38

39 3. 6 Problémy klientů Problémů se v domově vyskytuje několik. Jsou dány velkým počtem klientů a dalšími různými faktory. Veškeré problémy, které v této kapitole popisuji se spolu navzájem prolínají. Převážně se jedná o problémy všech klientů Nedostatek finančních prostředků S tímto problémem se potýkají snad všichni klienti domova. Musí si zaplatit pobyt, léky a na ostatní potřebné věci jim zbyde minimum. Někteří mají vkladní knížky s velkou částkou peněz (ještě z doby, kdy se za služby neplatilo, veškeré peníze jim zbývaly, pokud byli hospitalizování v psychiatrické léčebně). Z ní nemohou volně vybírat, jsou vinkulované a svolení o výběr vydává soud, který se musí písemně požádat. Žádost vyhotoví sociální pracovnice.. Do žádosti se musí přesně uvést a jakou částku se jedná a za co bude vynaložena. Obvykle žádost soud schválí do 2 měsíců, což je velmi dlouhá doba na to, když klient něco potřebuje rychle. Následně když se výběr schválí, je potřeba do dvou měsíců doložit účtenky soudu. Sociální pracovnice může poprosit rodinné příslušníky o finanační pomoc. Mnohdy ale odmítají. Takže pak většinou personál svojí solidaritou nakupuje věci klientům ze svých finančních prostředků. Většinou jde o vynaložení malé finanční částky, například káva, cigarety, sušenka, levné boty, ponožky. Protože by klienti se svými penězi neuměli vhodně naložit, sociální pracovnice jim vyplácí kapesné. Tento problém se mi zdá téměř neřešitelný. Bohužel si klienti nemohou dovolit drahé věci a nežijí na tak vysoké úrovni, jak by chtěli. Někdy klienti nechápou, že už nemají peníze. Nedokážou pochopit, že si platí pobyt a léky. 39

40 Často lidé z okolí nosí oblečení či jiné věci, které už nepotřebují. I za takovou pomoc jsou klienti (resp. personál) rádi Kouření Dle mého názoru je kouření největším problémem. V domově kouří více jak ¾ klientů, jsou to ve většině případů silní kuřáci. Mají zakázáno kouřit na pokojích a tento zákaz nerespektují i přes opakované malé požáry. Bohužel s tím nejde nic udělat, personál neposlouchají. Klienti kouřením využívají svůj volný čas i přes řadu nabízených aktivit Konflikty V domově žije 110 klientů, takže se dají hádky mezi klienty očekávat. Klienti jsou různých povah a věkové kategorie. Slovní konflikt může často vyústit ve fyzický. Pokud se konflikty daného klienta často opakují, je to konzultováno s psychiatrickým lékařem. Klient pak může být hospitalizován na psychiatrickém oddělení, kde je jejich stav stabilizován Krádeže Krádeže vyplývají z nedostatku fininačních prostředků. Klient řeší svou situaci tak, že pokud nemá danou věc a nemá na ní peníze, ukradne jí. Samozřejmě si toho personál či poškozený klient všimne. Personál pozná komu daná věc patří. Obvykle se takový spor vyřeší. V nouzové situaci může být přivolána Policie, která situaci prošetří. Často dochází ke krádeži cigaret či kávy. I peníze nejsou výjimkou. Chytrý klient řekne, že si cigaretu půjčí a za chvílí ji vrátí, že je bude mít. Samozřejmě ten cigartey nemá a nikdy cigaretu nevrátí. 40

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace

Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace Dotazník pro zájemce o službu: Sociální rehabilitace ZÁJEMCE Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa trvalého bydliště:...... Korespondenční adresa:...... Telefon:... E-mail:... Zdravotní pojišťovna:...

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DATUM PŘIJETÍ DOTAZNÍKU: ČÍSLO JEDNACÍ:. 1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE: Jméno a příjmení : Datum narození: Státní příslušnost: Trvalé bydliště:

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie BETANIA, Komorní Lhotka, domov pro seniory Komorní Lhotka č. 151, PSČ 739 53 Hnojník Tel. 558 694 267, e-mail: betania@slezskadiakonie.cz Datum podání žádosti.

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Den přijetí žádosti

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Pohoda V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše

Více

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště...

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště... Žádost o umístění do Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace o domov pro seniory o domov se zvláštním režimem Datum podání:... Číslo P: Rodné číslo: 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum.

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum. ŽÁDOST O POBYT v MG Senior Centrum OP s. r. o. domově pro seniory Ostrožná 244/27, 746 01 Opava Jméno, příjmení a titul žadatele: Datum narození: Místo narození: Věk: Státní příslušnost: Stav: Zdravotní

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

3. Bydliště: PSČ: 6. Povolání (obor vyučení, studia): Poslední zaměstnání:

3. Bydliště: PSČ: 6. Povolání (obor vyučení, studia): Poslední zaměstnání: ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOMOV DŮCHODCŮ STARÁ ROLE Občanský průkaz číslo: Datum podání žádosti Rodné číslo žadatele: 1. Žadatel: Telefon: 2. Narozen: 3. Bydliště: PSČ: 4. Státní

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více