F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE"

Transkript

1 F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná porucha s bludy F25 = schizoafektivní poruchy F28 = jiné neorganické psychotické poruchy F29 = nespecifikovaná neorganická psychóza F20 - SCHIZOFRENIE - dlouhodobý průběh určován průběhem a léčbou v prvních 5 letech onemocnění DIF. DG.: abúzus psychoakt. látek, organické onemocnění, bipolární poruchy, schizotypní porucha, schizoafektivní porucha, schizoidní a emočně nestabilní porucha osobnosti. HYPOTÉZY VZNIKU: - dopaminová (vyšší množství receptorů pro dopamin) - glutamátová (snížení funkce NMDA receptorů) HIS: Emil Kraepelin (1899) = dementia praecox (poruchy pozornosti a chápání, halucinace, ozvučené myšlenky, ovlivňování myšlení, narušená plynulost myšlení, zhoršování kognitivních funkcí, oploštění emotivity, projevy chorobného chování (stereotypie, negativismus, katatonie ) Eugen Bleuler (1911) = základní příznaky (4A = asociace [formální poruchy myšlení] + afektivita [poruchy] + ambivalence + autismus, poruchy subj. vnímání sebe sama, poruchy vůle a chování) a akcesorní příznaky (poruchy vnímání, bludy, poruchy paměti, proměna osobnosti, změny mluveného a psaného projevu, tělesné příznaky, katatonní příznaky) Kurt Schneider (1957) = příznaky 1. řádu (ozvučování myšlenek, slyšení hlasů, ovlivňování, vysílání myšlenek, bludné vnímání) a 2. řádu (ostatní smyslové klamy, bludné nápady, bezradnost, depresivní a euforické rozlady, citové ochuzení ) T. J. Crow (1980): 1. pozitivní příznaky = nadměrné nebo zkreslené vyjádření normálních funkcí: bludy, halucinace, dezorganizace řeči, postižení chování 2. negativní příznaky = ztráta nebo oslabení norm. funkcí: oploštělá emotivita, postižení plynulosti řeči a chování, abulie 3. SAPS = škála pro hodnocení pozitivních přízn., SANS = negat. příznaky, PANSS = pozitiv. i negativ. příznaky

2 A) po dobu alespoň 1 měsíce přítomny: alespoň 1 z následujících: 1. ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek 2. bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání, zřetelně se projevující pohyby těla nebo končetin nebo zvláštními myšlenkami, činnostmi nebo pocity; bludné vnímání 3. halucinace hlasů 4. neustálé bludy jiných typů, které nemohou být podmíněné příslušnou kulturou a jsou zcela nepatřičné nebo alespoň 2 z následujících: 1. nejasné halucinace jakéhokoliv typu, pokud se vyskytují denně po dobu nejméně 1 měsíce a jsou spojeny s bludy bez jasného emotivního obsahu 2. neologismy, zárazy myšlení 3. katatonní chování 4. negativní symptomy apatie, ochuzení řeči a ploché nebo nepřiměřené odpovědi B) jestliže pacient splňuje kritéria pro depresivní nebo manickou epizodu, musí být výše uvedené příznaky patrné ještě před touto epizodou C) závislost, org. poškození F20.0 PARANOIDNÍ SCHIZOFRENIE B) paranoidní bludy a halucinace = musí převládat C) narušení emotivity, vůle, řeči, katatonní příznaky = nesmí dominovat F20.1 HEBEFRENNÍ SCHIZOFRENIE - začíná obvykle v adolescenci nebo časné dospělosti - prognóza špatná pro rychlý rozvoj negat. příznaků B) výrazná a trvalá mělkost nebo oploštění emotivity + výrazná a trvalá nepřiměřenost a nevhodnost emotivity C) alespoň 1: chování je bezcílné nebo rozporuplné trvalá porucha myšlení, kt. se projevuje rozporuplnou, roztěkanou nebo inkoherentní mluvou D) nesmí dominovat halucinace nebo bludy F20.2 KATATONNÍ SCHIZOFRENIE B) alespoň 1 alespoň 2 týdny: 1. stupor 2. rigidita

3 3. nástavy 4. vosková ohebnost 5. vzrušení (nesmyslná motorická aktivita neovlivnitelná zevními podněty) 6. negativismus (neúčelný odpor ke všem instrukcím nebo pokusům o pohyb) 7. povelový automatismus F20.3 NEDIFERENCOVANÁ SCHIZOFRENIE B) buď nedostatečné nebo nadměrné množství příznaků pro zařazení do některého ze subtypů schizofrenie F20.4 POSTSCHIZOFRENNÍ DEPRESE v průběhu posledního roku, ale ne už v současné době B) musí být ještě přítomny hlavní příznaky typické pro schizofrenii, ale nemají už převládat v klinickém obraze C) depresivní příznaky musí splňovat kritéria pro středně závažnou depresivní epizodu F20.5 REZIDUÁLNÍ SCHIZOFRENIE - chronické stadium někdy v minulosti, ale ne v současné době B) v průběhu posledního roku byly přítomny alespoň 4 z následujících negat. příznaků: 1. zpomalené PM tempo n. snížená reaktivita 2. snížení emotivity 3. nedostatek iniciativy 4. omezené vyjadřování 5. nevýrazná neverbální komunikace (nevýrazný body language) 6. snížená sociální výkonnost F20.6. SIMPLEXNÍ SCHIZOFRENIE - plíživý rozvoj podivínského chování, pokles celkového výkonu - vyvíjejí se char. negat. rysy rezidální schizofrenie, aniž by předcházely jakékoliv zjevné psychtické příznaky A) v období 1 roku se pozvolna rozvíjí všechny 3 charakteristiky: 1. změna chování ve smyslu ztráty temperamentu a zájmů, bezcílnosti, do zahleděného přístupu k životu 2. postupně se objevují a prohlubují negat. příznaky apatie, chudá řeč, hypoaktivita, oploštění emotivity, pasivita 3. pokles sociální, studijní nebo pracovní výkonnosti B) nejsou typické příznaky pro schizofrenii - ani halucinace, ani bludy

4 C) demence, org. porucha TH: antipsychotika, elektrokonvulze Stadia léčby: 1. akutní léčba od psychotických příznaků do remise nebo významného zlepšení ~ cca 6 týdnů. optimální dávky antipsychotik popř. sedativ 2. stabilizace stavu 6 týdnů až 6 měsíců, příznaky ubývají na intenzitě nejnižší účinná dávka, zahájení psychoterapie 3. po 6 měsících snižování medikace. Psychoterapie F21 - SCHIZOTYPNÍ PORUCHA - vyznačuje se excentrickým chováním a anomáliemi myšlení a emotivity, které připomínají schizofrenii, ale není přítomen žádný ucelený a charakteristický schizofrenní příznakový okruh A) po 2 roky nejméně 4 příznaky: 1. nepřiměřené nebo omezené emoční reakce (vypadá chladně a povzneseně) 2. chování nebo vzevření je podivné, výstřední 3. sociální stažení 4. podezíravost 5. náznak paranoidních bludů (bez formování) 6. obsedantní ruminace 7. občasné samotosenzorické iluze a depersonalizační a derealizační zážitky ( bod 1.) 8. vágní, obřadné, komplikované myšlení a řeč 9. občasné, přechodné, jakoby psychotické epizody s intenzivními bludy, sluchové nebo jiné halucinace B) nikdy nesplňoval kritéria pro schizofrenii F22 - TRVALÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S BLUDY F22.0 PORUCHA S BLUDY - dobře formované bludy - není formální porucha myšlení, emotivita přiměřená, osobnost dobře integrovaná A) blud nebo skupina příbuzných bludů, jiných, než jaké jsou typické pro schizofrenii tj. jde zejména o perzekuční bludy, velikášské, hypochondrické, žárlivecké, erotomanické B) nejméně 3 měsíce C) nejsou obecná kritéria pro schizofrenii D) ne trvalé halucinace (přechodné mohou být) E) občas i depresivní příznaky

5 TH: antipsychotika, ale jde to těžko, protože nevěří svému lékaři F23 - AKUTNÍ (A) PŘECHODNÉ PSYCHOTICKÉ PORUCHY A) akutní začátek bludů, halucinací. Od počátku příznaků do jejich plného rozvoje by nemělo uplynout více než 2 týdny. B) nejsou splněna kritéria pro organické poškození C) ani pro manickou nebo depresivní epizodu (i rekurentní depresivní ep.) D) nejsou psychoaktivní látky bližší určení: F23.x0 = bez spojení s akutním stresem F23.x1 = ve spojení s akutním stresem F23.0 AKUTNÍ POLYMORFNÍ PSYCHOTICKÁ PORUCHA BEZ PŘÍZNAKŮ SCHIZOFRENIE A) obecná kritéria F23 B) rychlá změna příznaků během dne nebo ze dne na den C) kdykoliv během trvání jakýkoli typ halucinací nebo bludů D) aspoň 2 následující příznaky: 1. emoční bouře (intenzivní pocity štěstí nebo vytržení, nebo naopak úzkost, podrážděnostt) 2. popletenost 3. n. motilita E) pokud se objeví příznaky char. pro schizofrenii, trvají jen krátce F) netrvá déle než 3 měsíce F23.1 AKUTNÍ POLYMORFNÍ PSYCHOTICKÁ PORUCHA S PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE A) splněna kritéria pro F23.0 A, B, C, D B) některé příznaky schizofrenie musí být přítomny od počátku poruchy, ale nemusí být splněna všechna kritéria C) takové příznaky schizofrenie netrvají déle než 1 měsíc (jinak jde o schizofrenii) F23.2 AKUTNÍ SCHIZOFORMNÍ PSYCHOTICKÁ PORUCHA - akutní porucha, u které jsou psychotické příznaky poměrně stálé a splňují kritéria pro schizofrenii, ale trvají méně než 1 měsíc F24 - INDUKOVANÁ PORUCHA S BLUDY

6 A) u jedince (několika jedinců) se rozvine blud nebo bludný systém, jehož původ pramení v jiné osobě s poruchou klasifikovanou pod F20-23 B) osoby mají k sobě blízký vztah a jsou relativně izolovány od ostatních lidí C) jedinec (několik jedinců) nesmělo mít bludy před kontaktem s jinou osobou TH: oddělení od dominantního partnera F25 - SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHY A) kritéria pro afektivní poruchu středního nebo těžkého stupně B) po dobu nejméně 2 týdnů se musí alespoň 1 následující příznak: 1. ozvučování, manipulace s myšlenkami 2. bludy kontrolování 3. halucinace hlasů 4. kulturně nepodmíněné bludy 5. nepřiměřená a nesouvislá řeč 6. intermitentní, ale časté projevy katatonie C) A i B musí být současné D) organické poškození, psychoakt. látky F25.0 SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA, MANICKÝ TYP A) kritéria pro F25 B) kritéria pro manickou poruchu F25.1 SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA, DEPRESIVNÍ TYP + příznaky minimálně středně těžké depres. poruchy F25.2 SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA, SMÍŠENÝ TYP + příznaky bipolární afekt. poruchy TH: antipsychotika a antidepresiva

1. Klinický obraz. 1.1. Kazuistiky. Lucie Motlová

1. Klinický obraz. 1.1. Kazuistiky. Lucie Motlová / 19 1. Klinický obraz Lucie Motlová Schizofrenie se vyznačuje pestrostí příznaků. Při klinickém vyšetření se zjišťují poruchy vnímání, myšlení, jazyka, emocí, motoriky a kognitivních funkcí. Diagnóza

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a pro žáky s vybraným AC PR KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁSTPRO ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA APRO ŽÁKY S VYBRANÝM DUŠEVNÍM

Více

Základní psychické poruchy stručný přehled

Základní psychické poruchy stručný přehled Základní psychické poruchy stručný přehled Příloha k vyhodnocení testu BITEPT z www.psychotesty.psyx.cz PhDr. Michaela Peterková 2008 Poruchy nálady: mánie, deprese a bipolární porucha Jsou dva základní

Více

Volnočasové aktivity u duševně nemocných

Volnočasové aktivity u duševně nemocných Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Volnočasové aktivity u duševně nemocných Sociální práce Vedoucí práce: MgA. Lucie Kráčmerová Vypracovala: Pavlína Östergaardová Čelákovice

Více

Edukace v rámci rehabilitace u osob se schizofrenními poruchami. Alena Řezáčová

Edukace v rámci rehabilitace u osob se schizofrenními poruchami. Alena Řezáčová Edukace v rámci rehabilitace u osob se schizofrenními poruchami Alena Řezáčová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se věnuje tématu Edukace v rámci rehabilitace u osob se schizofrenními

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Karolina Diallo Autor

Více

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 209 8.1. KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE AFEKTIVNÍCH PORUCH V této kapitole pojednáme zvlášť o depresivní poruše a o bipolární poruše. Léčba depresivních

Více

Studenti s psychickými poruchami

Studenti s psychickými poruchami Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Studenti s psychickými poruchami PhDr. Sylva Hönigová Text k distančnímu studiu STUDENTI S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM, CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM A PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií Bc.Klára Toboláková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lidmi se schizofrenií a jejich vnímáním partnerského vztahu. Cílem práce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce BRNO 2006 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph. D. Jana

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

STARÝ MÝTUS SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE. Kraepelin a Bleuler - vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie

STARÝ MÝTUS SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE. Kraepelin a Bleuler - vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií STARÝ MÝTUS psychoterapie je de facto u lidí trpící psychózou kontraindikovaná

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ F91

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ F91 PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ F91 Poruchy chování Poruchy chování jsou charakterizovány opakujícím se a trvalým obrazem dissociálního, agresivního a vzdorovitého chování. Ojedinělé dissociální nebo kriminální

Více

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými,

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými, ÚVOD Tento text je určen těm, jejichž blízký příbuzný syn, dcera, manžel, manželka či někdo jiný onemocněl závažnou duševní chorobou, patřící do skupiny nemocí, které společně označujeme jako»psychóza«.

Více

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman Erik Herman Ján Praško Pavel Doubek Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Erik Herman, Ján Praško, Pavel Doubek, Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Nemocnice Na Františku s poliklinikou,

Více

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41.

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41. Psychiatrie ČÁST A 1. Demence u Alzheimerovy choroby a poruchy paměti 2. Vaskulární demence a neurastenický syndrom 3. Demence u m.pick, Jakob-Creutzfeldt a Huntington a organické emoční změny 4. Duševní

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více