F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE"

Transkript

1 F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná porucha s bludy F25 = schizoafektivní poruchy F28 = jiné neorganické psychotické poruchy F29 = nespecifikovaná neorganická psychóza F20 - SCHIZOFRENIE - dlouhodobý průběh určován průběhem a léčbou v prvních 5 letech onemocnění DIF. DG.: abúzus psychoakt. látek, organické onemocnění, bipolární poruchy, schizotypní porucha, schizoafektivní porucha, schizoidní a emočně nestabilní porucha osobnosti. HYPOTÉZY VZNIKU: - dopaminová (vyšší množství receptorů pro dopamin) - glutamátová (snížení funkce NMDA receptorů) HIS: Emil Kraepelin (1899) = dementia praecox (poruchy pozornosti a chápání, halucinace, ozvučené myšlenky, ovlivňování myšlení, narušená plynulost myšlení, zhoršování kognitivních funkcí, oploštění emotivity, projevy chorobného chování (stereotypie, negativismus, katatonie ) Eugen Bleuler (1911) = základní příznaky (4A = asociace [formální poruchy myšlení] + afektivita [poruchy] + ambivalence + autismus, poruchy subj. vnímání sebe sama, poruchy vůle a chování) a akcesorní příznaky (poruchy vnímání, bludy, poruchy paměti, proměna osobnosti, změny mluveného a psaného projevu, tělesné příznaky, katatonní příznaky) Kurt Schneider (1957) = příznaky 1. řádu (ozvučování myšlenek, slyšení hlasů, ovlivňování, vysílání myšlenek, bludné vnímání) a 2. řádu (ostatní smyslové klamy, bludné nápady, bezradnost, depresivní a euforické rozlady, citové ochuzení ) T. J. Crow (1980): 1. pozitivní příznaky = nadměrné nebo zkreslené vyjádření normálních funkcí: bludy, halucinace, dezorganizace řeči, postižení chování 2. negativní příznaky = ztráta nebo oslabení norm. funkcí: oploštělá emotivita, postižení plynulosti řeči a chování, abulie 3. SAPS = škála pro hodnocení pozitivních přízn., SANS = negat. příznaky, PANSS = pozitiv. i negativ. příznaky

2 A) po dobu alespoň 1 měsíce přítomny: alespoň 1 z následujících: 1. ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek 2. bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání, zřetelně se projevující pohyby těla nebo končetin nebo zvláštními myšlenkami, činnostmi nebo pocity; bludné vnímání 3. halucinace hlasů 4. neustálé bludy jiných typů, které nemohou být podmíněné příslušnou kulturou a jsou zcela nepatřičné nebo alespoň 2 z následujících: 1. nejasné halucinace jakéhokoliv typu, pokud se vyskytují denně po dobu nejméně 1 měsíce a jsou spojeny s bludy bez jasného emotivního obsahu 2. neologismy, zárazy myšlení 3. katatonní chování 4. negativní symptomy apatie, ochuzení řeči a ploché nebo nepřiměřené odpovědi B) jestliže pacient splňuje kritéria pro depresivní nebo manickou epizodu, musí být výše uvedené příznaky patrné ještě před touto epizodou C) závislost, org. poškození F20.0 PARANOIDNÍ SCHIZOFRENIE B) paranoidní bludy a halucinace = musí převládat C) narušení emotivity, vůle, řeči, katatonní příznaky = nesmí dominovat F20.1 HEBEFRENNÍ SCHIZOFRENIE - začíná obvykle v adolescenci nebo časné dospělosti - prognóza špatná pro rychlý rozvoj negat. příznaků B) výrazná a trvalá mělkost nebo oploštění emotivity + výrazná a trvalá nepřiměřenost a nevhodnost emotivity C) alespoň 1: chování je bezcílné nebo rozporuplné trvalá porucha myšlení, kt. se projevuje rozporuplnou, roztěkanou nebo inkoherentní mluvou D) nesmí dominovat halucinace nebo bludy F20.2 KATATONNÍ SCHIZOFRENIE B) alespoň 1 alespoň 2 týdny: 1. stupor 2. rigidita

3 3. nástavy 4. vosková ohebnost 5. vzrušení (nesmyslná motorická aktivita neovlivnitelná zevními podněty) 6. negativismus (neúčelný odpor ke všem instrukcím nebo pokusům o pohyb) 7. povelový automatismus F20.3 NEDIFERENCOVANÁ SCHIZOFRENIE B) buď nedostatečné nebo nadměrné množství příznaků pro zařazení do některého ze subtypů schizofrenie F20.4 POSTSCHIZOFRENNÍ DEPRESE v průběhu posledního roku, ale ne už v současné době B) musí být ještě přítomny hlavní příznaky typické pro schizofrenii, ale nemají už převládat v klinickém obraze C) depresivní příznaky musí splňovat kritéria pro středně závažnou depresivní epizodu F20.5 REZIDUÁLNÍ SCHIZOFRENIE - chronické stadium někdy v minulosti, ale ne v současné době B) v průběhu posledního roku byly přítomny alespoň 4 z následujících negat. příznaků: 1. zpomalené PM tempo n. snížená reaktivita 2. snížení emotivity 3. nedostatek iniciativy 4. omezené vyjadřování 5. nevýrazná neverbální komunikace (nevýrazný body language) 6. snížená sociální výkonnost F20.6. SIMPLEXNÍ SCHIZOFRENIE - plíživý rozvoj podivínského chování, pokles celkového výkonu - vyvíjejí se char. negat. rysy rezidální schizofrenie, aniž by předcházely jakékoliv zjevné psychtické příznaky A) v období 1 roku se pozvolna rozvíjí všechny 3 charakteristiky: 1. změna chování ve smyslu ztráty temperamentu a zájmů, bezcílnosti, do zahleděného přístupu k životu 2. postupně se objevují a prohlubují negat. příznaky apatie, chudá řeč, hypoaktivita, oploštění emotivity, pasivita 3. pokles sociální, studijní nebo pracovní výkonnosti B) nejsou typické příznaky pro schizofrenii - ani halucinace, ani bludy

4 C) demence, org. porucha TH: antipsychotika, elektrokonvulze Stadia léčby: 1. akutní léčba od psychotických příznaků do remise nebo významného zlepšení ~ cca 6 týdnů. optimální dávky antipsychotik popř. sedativ 2. stabilizace stavu 6 týdnů až 6 měsíců, příznaky ubývají na intenzitě nejnižší účinná dávka, zahájení psychoterapie 3. po 6 měsících snižování medikace. Psychoterapie F21 - SCHIZOTYPNÍ PORUCHA - vyznačuje se excentrickým chováním a anomáliemi myšlení a emotivity, které připomínají schizofrenii, ale není přítomen žádný ucelený a charakteristický schizofrenní příznakový okruh A) po 2 roky nejméně 4 příznaky: 1. nepřiměřené nebo omezené emoční reakce (vypadá chladně a povzneseně) 2. chování nebo vzevření je podivné, výstřední 3. sociální stažení 4. podezíravost 5. náznak paranoidních bludů (bez formování) 6. obsedantní ruminace 7. občasné samotosenzorické iluze a depersonalizační a derealizační zážitky ( bod 1.) 8. vágní, obřadné, komplikované myšlení a řeč 9. občasné, přechodné, jakoby psychotické epizody s intenzivními bludy, sluchové nebo jiné halucinace B) nikdy nesplňoval kritéria pro schizofrenii F22 - TRVALÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S BLUDY F22.0 PORUCHA S BLUDY - dobře formované bludy - není formální porucha myšlení, emotivita přiměřená, osobnost dobře integrovaná A) blud nebo skupina příbuzných bludů, jiných, než jaké jsou typické pro schizofrenii tj. jde zejména o perzekuční bludy, velikášské, hypochondrické, žárlivecké, erotomanické B) nejméně 3 měsíce C) nejsou obecná kritéria pro schizofrenii D) ne trvalé halucinace (přechodné mohou být) E) občas i depresivní příznaky

5 TH: antipsychotika, ale jde to těžko, protože nevěří svému lékaři F23 - AKUTNÍ (A) PŘECHODNÉ PSYCHOTICKÉ PORUCHY A) akutní začátek bludů, halucinací. Od počátku příznaků do jejich plného rozvoje by nemělo uplynout více než 2 týdny. B) nejsou splněna kritéria pro organické poškození C) ani pro manickou nebo depresivní epizodu (i rekurentní depresivní ep.) D) nejsou psychoaktivní látky bližší určení: F23.x0 = bez spojení s akutním stresem F23.x1 = ve spojení s akutním stresem F23.0 AKUTNÍ POLYMORFNÍ PSYCHOTICKÁ PORUCHA BEZ PŘÍZNAKŮ SCHIZOFRENIE A) obecná kritéria F23 B) rychlá změna příznaků během dne nebo ze dne na den C) kdykoliv během trvání jakýkoli typ halucinací nebo bludů D) aspoň 2 následující příznaky: 1. emoční bouře (intenzivní pocity štěstí nebo vytržení, nebo naopak úzkost, podrážděnostt) 2. popletenost 3. n. motilita E) pokud se objeví příznaky char. pro schizofrenii, trvají jen krátce F) netrvá déle než 3 měsíce F23.1 AKUTNÍ POLYMORFNÍ PSYCHOTICKÁ PORUCHA S PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE A) splněna kritéria pro F23.0 A, B, C, D B) některé příznaky schizofrenie musí být přítomny od počátku poruchy, ale nemusí být splněna všechna kritéria C) takové příznaky schizofrenie netrvají déle než 1 měsíc (jinak jde o schizofrenii) F23.2 AKUTNÍ SCHIZOFORMNÍ PSYCHOTICKÁ PORUCHA - akutní porucha, u které jsou psychotické příznaky poměrně stálé a splňují kritéria pro schizofrenii, ale trvají méně než 1 měsíc F24 - INDUKOVANÁ PORUCHA S BLUDY

6 A) u jedince (několika jedinců) se rozvine blud nebo bludný systém, jehož původ pramení v jiné osobě s poruchou klasifikovanou pod F20-23 B) osoby mají k sobě blízký vztah a jsou relativně izolovány od ostatních lidí C) jedinec (několik jedinců) nesmělo mít bludy před kontaktem s jinou osobou TH: oddělení od dominantního partnera F25 - SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHY A) kritéria pro afektivní poruchu středního nebo těžkého stupně B) po dobu nejméně 2 týdnů se musí alespoň 1 následující příznak: 1. ozvučování, manipulace s myšlenkami 2. bludy kontrolování 3. halucinace hlasů 4. kulturně nepodmíněné bludy 5. nepřiměřená a nesouvislá řeč 6. intermitentní, ale časté projevy katatonie C) A i B musí být současné D) organické poškození, psychoakt. látky F25.0 SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA, MANICKÝ TYP A) kritéria pro F25 B) kritéria pro manickou poruchu F25.1 SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA, DEPRESIVNÍ TYP + příznaky minimálně středně těžké depres. poruchy F25.2 SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA, SMÍŠENÝ TYP + příznaky bipolární afekt. poruchy TH: antipsychotika a antidepresiva

Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné

Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné Přednáška č. 8 Schizofrenní poruchy Historie Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které se vyskytovalo ve všech historických epochách lidstav Je rozšířeno po celém světě Významné osoby, trpící pravděpodobně

Více

SCHIZOFRENIE. Markéta Vojtová

SCHIZOFRENIE. Markéta Vojtová SCHIZOFRENIE Markéta Vojtová Schizofrenie Skupina závažných poruch Onemocnění neznámé etiologie s poruchami: myšlení jednání vnímání emocí vůle Specificky lidské onemocnění Historie 1 1856 Benedict A.

Více

F20 F29 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy

F20 F29 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F20 F29 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F20 Schizofrenie F20.0 Paranoidní schizofrenie F20.1 Hebefrenní schizofrenie F20.2 Katatonní schizofrenie F20.3 Nediferencovaná schizofrenie

Více

Schizofrenie a poruchy s bludy: * schizofrenie (symptomy, ovlivnění života) * schizoafektivní psychosa

Schizofrenie a poruchy s bludy: * schizofrenie (symptomy, ovlivnění života) * schizoafektivní psychosa Schizofrenie a poruchy s bludy: * schizofrenie (symptomy, ovlivnění života) * schizoafektivní psychosa ONEMOCNĚNÍ SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU F20 F29 Schizofrenie F20 = závažná duševní choroba, která se projevuje

Více

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Psychóza Psychóza je charakterizována bludy, halucinacemi, dezorganizovaným

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Schizofrenie (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Schizofrenie (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Schizofrenie (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Schizofrenie, zařazení dle klasifikace Schizofrenie psychotické onemocnění Epidemiologie,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41.

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41. Psychiatrie ČÁST A 1. Demence u Alzheimerovy choroby a poruchy paměti 2. Vaskulární demence a neurastenický syndrom 3. Demence u m.pick, Jakob-Creutzfeldt a Huntington a organické emoční změny 4. Duševní

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE. Charakteristiky vybraných nemocí

SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE. Charakteristiky vybraných nemocí SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE Charakteristiky vybraných nemocí MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ Klasifikační systém v Evropě MKN 10, v USA DSM IV (úpravy, revize, sbližování). Víceosá diagnostika: I. osa klinická

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

- psychologické (selhání psychologických obranných procesů a zhroucení mezilidské komunikace)

- psychologické (selhání psychologických obranných procesů a zhroucení mezilidské komunikace) Otázka: Schizofrenie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): balip = je to závažné psychotické onemocnění. Narušuje schopnost nemocného srozumitelně jednat a chovat se v souladu s okolnostmi. Projevuje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychóza Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mez

Psychóza Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mez Schizofrenní poruchy MUDr. Helena Reguli Psychóza Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Schizofrenie. Obsah stránky: Výklad hesla:

Schizofrenie. Obsah stránky: Výklad hesla: Toto heslo bylo vytvořeno Lucií Knotovou, Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze. Obsah stránky:.................................................................... 1 Výklad

Více

Žádost o umožnění dotazníkové akce. Dotazník pro organizace služeb komunitní péče

Žádost o umožnění dotazníkové akce. Dotazník pro organizace služeb komunitní péče Seznam příloh Příloha A: Příloha B: Příloha C: Příloha D: Žádost o umožnění dotazníkové akce Dotazník pro pacienty Dotazník pro organizace služeb komunitní péče Afektivní poruchy (poruchy nálady) F30-F39

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie SUBJEKTIVNÍ PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF SCHIZOPHRENIA

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie SUBJEKTIVNÍ PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF SCHIZOPHRENIA Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie SUBJEKTIVNÍ PROŽÍVÁNÍ SCHIZOFRENIE THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF SCHIZOPHRENIA Bakalářská diplomová práce Autor: Karolína Juřicová

Více

1. Klinický obraz. 1.1. Kazuistiky. Lucie Motlová

1. Klinický obraz. 1.1. Kazuistiky. Lucie Motlová / 19 1. Klinický obraz Lucie Motlová Schizofrenie se vyznačuje pestrostí příznaků. Při klinickém vyšetření se zjišťují poruchy vnímání, myšlení, jazyka, emocí, motoriky a kognitivních funkcí. Diagnóza

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch Psychické poruchy - oblasti psychických poruch 1. poruchy vnímání (iluze dochází ke zkreslení vnímaného objektu - za šera považuji keř za přikrčenou postavu nebo nesprávně porozumím slyšenému slovu či

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

7 Přílohy. Příloha A. Tabulka 1 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 F29) F20 Schizofrenie

7 Přílohy. Příloha A. Tabulka 1 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 F29) F20 Schizofrenie 7 Přílohy Příloha A Tabulka 1 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 F29) F20 Schizofrenie F21 Schizotypální porucha F22 Poruchy s trvalými bludy F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy

Více

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra psychologie Duševní a behaviorální poruchy Martin Dlabal Ústí nad Labem

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

SCHIZOFRENIE. MUDr. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno. V prezentaci je použito mnoho z prezentace prof. Přikryla Schizofrenie.

SCHIZOFRENIE. MUDr. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno. V prezentaci je použito mnoho z prezentace prof. Přikryla Schizofrenie. SCHIZOFRENIE MUDr. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno V prezentaci je použito mnoho z prezentace prof. Přikryla Schizofrenie. Co je to psychóza? Co je to schizofrenie? Je v tom rozdíl?

Více

Psychotické poruchy ( psychózy )

Psychotické poruchy ( psychózy ) Psychotické poruchy ( psychózy ) Schizofrenie patří do skupiny psychotických poruch. Psychotické poruchy ( psychózy ) jsou závažná duševní onemocnění, která vedou ke značnému utrpení v životě nemocných

Více

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů 4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů konativních stavů a procesů a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ Na základě studia obecné psychologie definujte

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Integ race klienta se schizofrenií do společnosti

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Integ race klienta se schizofrenií do společnosti VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Integ race klienta se schizofrenií do společnosti Bakalářská práce Autor: Karolina Doricová Vedoucí práce: Doc. Jaroslav Stančiak PhDr.

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Resocializace a léčba osob se schizofrenním onemocněním. Michaela Hollá

Resocializace a léčba osob se schizofrenním onemocněním. Michaela Hollá Resocializace a léčba osob se schizofrenním onemocněním Michaela Hollá Bakalářská práce 2009 2 3 4 5 6 ABSTRAKT V mé bakalářské práci se zabývám duševní nemocí jménem schizofrenie. Má práce se rozděluje

Více

Integrace osob s duševním onemocněním do společnosti. Sociální práce. (schizofrenie, hraniční porucha osobnosti, depresivní onemocnění)

Integrace osob s duševním onemocněním do společnosti. Sociální práce. (schizofrenie, hraniční porucha osobnosti, depresivní onemocnění) Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Integrace osob s duševním onemocněním do společnosti (schizofrenie, hraniční porucha osobnosti, depresivní onemocnění) Sociální

Více

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitel: Petr Čech Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Mgr. Martina Kacerovská

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Mgr. Martina Kacerovská ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Mgr. Martina Kacerovská FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Mgr. Martina

Více

Organická duševní porucha. MUDr.Tomáš Turek PL Bohnice tomas.turek@plbohnice.cz

Organická duševní porucha. MUDr.Tomáš Turek PL Bohnice tomas.turek@plbohnice.cz Organická duševní porucha MUDr.Tomáš Turek PL Bohnice tomas.turek@plbohnice.cz F00 F09 Organické duševní poruchy, včetně symptomatických Diagnostická kriteria Objektivní důkazy / pozitivní anamneza Diagnostická

Více

Obecně se patické změny instinktů mohou vyskytovat ve formě oslabení či úplného utlumení, abnormního zesílení nebo zvrácenosti.

Obecně se patické změny instinktů mohou vyskytovat ve formě oslabení či úplného utlumení, abnormního zesílení nebo zvrácenosti. PORUCHY MOTIVAČNÍCH A KONATIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY PUDŮ A INSTINKTŮ Z obecné psychologie si připomeňte vymezení pudů a instinktů, jejich vlastnosti, fyziologické mechanismy a vývoj. Obecně se patické změny

Více

Schizofrenie v přednemocniční neodkladné péči

Schizofrenie v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Schizofrenie v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář

Více

Návrat pacientů s diagnózou schizofrenie do společnosti v souvislosti s kvalitou života

Návrat pacientů s diagnózou schizofrenie do společnosti v souvislosti s kvalitou života UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKARSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKARSTVÍ ODDELENÍ OŠETROVATELSTVÍ Návrat pacientů s diagnózou schizofrenie do společnosti v souvislosti s kvalitou života

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Diagnostika schizofrenie

Diagnostika schizofrenie Diagnostika schizofrenie Schizofrenní spektrum Skupina onemocnění blízkých schizofrenii s častějším výskytem v příbuzenstvu typická schizofrenie + schizotypní porucha + paranoidní porucha osobnosti + schizoafektivní

Více

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M.

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. 2008) Poruchy vědomí Poruchy vědomí Vědomí = označení pro míru bdělosti a schopnosti přijímat podněty, uvědomovat si je a reagovat na ně. Vědomí

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

vypracovala: Petra Finková Co je deprese? Deprese je onemocnění, poměrně časté a léčitelné. Deprese je součástí normální emoční výbavy člověka.

vypracovala: Petra Finková Co je deprese? Deprese je onemocnění, poměrně časté a léčitelné. Deprese je součástí normální emoční výbavy člověka. vypracovala: Petra Finková Co je deprese? Deprese je onemocnění, poměrně časté a léčitelné. Deprese je součástí normální emoční výbavy člověka. Klinický obraz deprese: 1. depresivní nálada =stavy smutku,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Sociální práce s klienty se schizofrenií Social Works With Clients With Schizophrenia Diplomová práce Vedoucí práce: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Resocializace dospělých jedinců s psychotickým onemocněním a jejich uplatnění v pracovním procesu Bc. Tereza Bulíčková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci

Více

VYUŽITÍ KRÁTKÝCH DIAGNOSTICKÝCH METOD PŘI SROVNÁVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U SCHIZOFRENIE

VYUŽITÍ KRÁTKÝCH DIAGNOSTICKÝCH METOD PŘI SROVNÁVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U SCHIZOFRENIE Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty VYUŽITÍ KRÁTKÝCH DIAGNOSTICKÝCH METOD PŘI SROVNÁVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U SCHIZOFRENIE Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zuzana

Více

PSYCHIATRIE A SOUDNÍ PSYCHIATRIE (NEJEN) PRO POLICISTY

PSYCHIATRIE A SOUDNÍ PSYCHIATRIE (NEJEN) PRO POLICISTY OBSAH PSYCHIATRIE A SOUDNÍ PSYCHIATRIE (NEJEN) PRO POLICISTY ÚVOD -------------- 1. PŘEDMĚT PSYCHIATRIE A SOUDNÍ PSYCHIATRIE 1.1 Psychiatrie jako obor lékařství 1.2 Soudní forenzní psychiatrie 2. VÝVOJ

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova sport zdravotně postižených MUDr.Michaela Malá MUDr. Zdeněk

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Afektivní poruchy MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU AFEKTIVNÍ PORUCHY Hlavní projev: změna nálady ve smyslu snížení (deprese) nebo zvýšení (manie) Definice nálady: déletrvající

Více

Studenti s psychickými poruchami

Studenti s psychickými poruchami Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Studenti s psychickými poruchami PhDr. Sylva Hönigová Text k distančnímu studiu STUDENTI S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM, CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM A PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Kresba jako pomocný diagnostický prostředek u psychických poruch

Kresba jako pomocný diagnostický prostředek u psychických poruch Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Kresba jako pomocný diagnostický prostředek u psychických poruch Drawing as diagnostic means of psychic aberration of adults. Magisterská

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Psychologický ústav

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Psychologický ústav Masarykova univerzita Filozofická fakulta Psychologický ústav Tomáš Svěrák Longitudinální sledování kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: PhDr. Hana Přikrylová Kučerová,

Více

Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby)

Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby) Klinický obraz (Příznaky Huntingtonovy choroby) Počáteční příznaky HCH mohou být jak neurologické (motorické, hybné), tak psychické (psychiatrické a kognitivní). U jednoho pacienta mohou převládat symptomy

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Martina Vašinová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Účinné faktory v léčbě schizofrenie z pohledu sestry a pacienta

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Pacienti s duáln lní diagnózou v ordinaci pro návykovn vykové nemoci MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. leden 2005 říjen 2006 323 klientů / 142 v systematické léčbě z nich

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta Katedra psychologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta Katedra psychologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra psychologie Role spirituality u pacientů s psychotickým onemocněním v remisi (The role of spirituality of patients with psychotic illness in

Více

Psychóza v dospívání a dětském věku

Psychóza v dospívání a dětském věku Více informací a kontaktů naleznete na www.psychiatrickarehabilitace.cz Psychóza v dospívání a dětském věku PŘÍRUČKA PRO dětské lékaře Psychóza v dospívání a dětském věku Autorka textu: MUDr. Lucie Kališová

Více

ZÁhiAav mpvcelmatlildfb

ZÁhiAav mpvcelmatlildfb mražská vysoká škola ésychosocáálních síudáíi skrkok TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE ZÁhiAav mpvcelmatlildfb Bc. obor Psychologie N a moruchy čáíí a vnímání Kvantitativní: senzorická hyper- a hypoestezie.

Více