Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008"

Transkript

1 statutární město Karviná č.j.: MMK/146008/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové ZM vedoucí odborů MMK ostatní přítomni (hosté) 9 Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor města Karviné pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době zahájení je přítomno 30 členů zastupitelstva města, tudíž je ZM usnášení schopno. Oznámil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: Ing. Irena Hanselová, JUDr. Karin Němcová, Bc. Miloslav Pawlica, Ing. Zbyněk Gajdacz, Ing. Ladislav Šincl, Ing. Jaroslav Krupka, JUDr. Luděk Vebera a Ing. Vlasta Svačinová. Před projednáváním procedurálních otázek podal členům ZM informaci, že vedoucí finančního odboru Ing. Josef Polách ukončil pracovní poměr dohodou a k odešel do starobního důchodu. Na MMK pracoval od v uvedené funkci. Touto cestou mu poděkoval za jeho dlouholetou práci pro město Karviná. Na návrh tajemníka magistrátu pověřila rada města paní Marii Kamrlovou, vedoucí oddělení rozpočtů, dočasným zastupováním pracovního místa vedoucího finančního odboru, a to na dobu do ukončení výběrového řízení a jmenování nového vedoucího odboru. I když se hlasovalo hlasovacím zařízením, přesto pro případ poruchy byly určeny tyto sčitatelky: paní Dagmar Dlouhá a Jitka Korzonková. Jako hlavní sčitatelku určil paní Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí zápis z 18. zasedání ZM konaného dne , který byl ověřen bez připomínek. Hlasování na tomto jednání ZM bylo veřejné, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města, do komise pro přípravu usnesení byli schváleni: pan Petr Madea, Ing. Miroslav Hajdušík a Mgr. Martin Bandor, ověřovateli zápisu byli schváleni: Ing. Jiří Prekop a MUDr. Radek Sušil. Tím byly ukončeny procedurální otázky, viz hlasování čís Usnesení ZM č

2 Na základě usnesení zastupitelstva města, rady města a potřeb odvětvových odborů byl program 19. zasedání ZM doplněn o tyto materiály: Výběrové řízení na postoupení pohledávek. Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné, kterou se mění OZV č. 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Žádost paní Emilie Olšarové a pana Milana Bittaly o prominutí společného dluhu. Žádost pana Karla Opluštila o povolení splácení dluhu. Záměr realizovat projekt Senioři bez hranic v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski - změna usnesení ZM č. 514 z Poskytnutí finančního příspěvku Karvinské hornické nemocnici, a. s. z rozpočtu statutárního města Karviné. Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj z rozpočtu statutárního města Karviné. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za výkon funkce členů výborů v roce Investiční záměr projektu Modernizace školní jídelny Základní školy Karviná- Nové Město Cihelní Investiční záměr Škola za školou realizovaný v Základní škole, Dělnická na adrese Sokolovská 1758/1 Karviná-Nové Město. Dotace z Fondu primátora města Karviné v roce Dotace z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné. U prezence byl členům ZM po projednání v RM dne předán: z odboru MH materiál: Záměr realizovat Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu, z odboru ŠK upravený materiál č. 15: Příprava a realizace projektu Karvinský informační systém základních škol, z odboru SM upravený materiál č : Záměr realizovat projekt Modernizace a rekonstrukce ZŠ Mendelovy v Karviné. Protože všechny tyto body byly uvedeny v programu 19. zasedání ZM Karviné, nebylo potřeba o jejich doplnění hlasovat. Po dnešním jednání mimořádné schůze RM před zasedáním ZM byl u prezence členům ZM předán materiál: z odboru MH: Záměr realizovat Projekt turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk 2

3 Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Protože tento bod nebyl uveden v programu 19. zasedání ZM, nechal o jeho doplnění hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 6. p. T. Hanzel - zeptal se, zda má někdo k návrhu programu nějaké připomínky, nebo zda chce ještě někdo program 19. zasedání ZM doplnit. Protože další návrhy na doplnění programu nebyly podány, nechal takto navržený program chválit. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Program 19. zasedání ZM byl schválen, viz hlasování č. 7. Na základě nových ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, došlo k upřesnění pravidel stanovených zákonem o obcích ve věci oznámení o osobním zájmu. Dle 8 zákona o střetu zájmu je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, a nebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení bude vždy součástí zápisu z jednání. Nyní bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 1. Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 9. září 2008 p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací nějaké dotazy nebo připomínky. p. T. Hanzel - protože žádné připomínky k interpelacím nebyly podány, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 9. září p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo 3

4 pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 8. Usnesení ZM č Termíny konání schůzí RM Karviné a zasedání ZM Karviné na rok 2009 p. T. Hanzel - uvedl, že návrh termínů konání schůzí RM a zasedání ZM na rok 2009 byl projednán na schůzi Rady města Karviné dne s tím, že rada města doporučila navržené termíny zastupitelstvu města ke schválení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné připomínky k předloženým návrhům nebyly podány, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í termíny konání schůzí Rady města Karviné na rok 2009, a to: , , , , , , 7. 4., , 5. 5., , 9. 6., , , , 8. 9., , , , , a R o z h o d l o schválit termíny konání zasedání Zastupitelstva města Karviné na rok 2009, a to: , 3. 3., , , , , a p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 9. Usnesení ZM č Výběrové řízení na postoupení pohledávek p. T. Hanzel - sdělil, že odbor správy poplatků a pohledávek připravil třetí soubor pohledávek pro postoupení formou vyhlášení veřejného výběrového řízení. Jednalo se o pohledávky města vzniklé z titulu dlužného nájemného, úhrady za služby spojené s užíváním bytu a nezaplacených faktur za opravy bytů ke dni , dále z titulu příslušenství - poplatků a úroků z prodlení a z titulu náhrad nákladů soudních řízení. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodování o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč, bylo schválení vyhlášení veřejného výběrového řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek předloženo ke schválení. Nabídky bude následně posuzovat výběrová komise jmenovaná radou města s tím, že konečné rozhodnutí přijme zastupitelstvo města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. 4

5 p. T. Hanzel - protože žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o vyhlášení výběrového řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 10. Usnesení ZM č Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 7/2008, kterou se mění OZV č. 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů p. T. Hanzel - řekl, že vzhledem k tomu, že od byl radou města zrušen Odbor finanční a Odbor správy a poplatků a pohledávek MMK a nově zřízen Odbor ekonomický MMK, bude nutné upravit v OZV znění článku I., bod 2, kde bude nahrazen text: správy poplatků a pohledávek slovem ekonomický. Změna nabude účinnosti od K předložené změně otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože k předloženému materiálu nebyly podány žádné připomínky, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v y d a l o Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 7/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 11. Usnesení ZM č

6 5. Žádost paní Emilie Olšarové a pana Milana Bittaly o prominutí společného dluhu p. T. Hanzel - sdělil, že oba jmenovaní byli společnými nájemci bytu, kdy za doby jejich manželství vznikl dluh na nájemném, který oba uhradili. Požádali město o prominutí poplatku z prodlení. Předložený návrh projednala rada města s tím, že zastupitelstvu města doporučila neuzavřít dohodu o prominutí dluhu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené žádosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o neuzavřít s paní Emilií Olšarovou a panem Milanem Bittalou dohodu o prominutí dluhu. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 12. Usnesení ZM č Žádost pana Karla Opluštila o povolení splácení dluhu p. T. Hanzel - uvedl, že jmenovaný požádal město o povolení splácení dluhu, který je vymáhán rozhodnutím soudu. Protože se jedná o pohledávku, která by měla být splácena ve lhůtě delší než 18 měsíců, povolení splácení je v kompetenci zastupitelstva města. Rada města projednala předloženou žádost s tím, že nedoporučila dohodu o splátkách dluhu uzavřít. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené žádosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o neuzavřít s panem Karlem Opluštilem dohodu o splátkách dluhu. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 13. Usnesení ZM č

7 7. Záměr realizovat projekt Senioři bez hranic v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski - změna a doplnění usnesení ZM č. 514 ze dne p. T. Hanzel - řekl, že se jedná se o materiál, který byl schválen na minulém zasedání ZM, a to usnesením ZM č Na ZM byla předložena ke schválení jeho změna, neboť při přípravě projektu nebylo dostatečně ujasněno, kdo bude oprávněn vystupovat za polský region. Po upřesnění bylo rozhodnuto, že dohoda o spolupráci na projektu bude uzavřena mezi městem Karviná a městem Godów. K předložené změně otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené žádosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 55 a 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č. 514 ze dne tak, že v části úkol: 233/2008/ZM v y p u s t i l o text: rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński mezi statutárním městem Karviná a městem Gołkowice za účelem realizace projektu Senioři bez hranic (příloha č. 1 k tomuto usnesení), a n a h r a d i l o jej textem: rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński mezi statutárním městem Karviná a městem Godów za účelem realizace projektu Senioři bez hranic dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Ostatní text usnesení zůstane nezměněn. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 14. Usnesení ZM č Poskytnutí finančního příspěvku Karvinské hornické nemocnici, a. s. z rozpočtu statutárního města Karviné p. T. Hanzel - uvedl, že odbor ŠK obdržel žádost Karvinské hornické nemocnice, a. s. o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení přístrojové techniky, a to automatického mobilního přístroje pro akutní náhradu funkce ledvin. Zdravotní komise posoudila předloženou žádost se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné, kterou doporučila zastupitelstvu města ke schválení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. 7

8 p. T. Gallik - sdělil, že politický klub KSČM s předloženými návrhy uvedenými v materiálech č. 8 a č. 9 souhlasil, ale do budoucna by nemělo vedení města předcházet rozhodnutí zastupitelstva města Karviné, neboť před schválením těchto bodů byl již oběma nemocnicím předán šek na uvedené částky. p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k předložené žádosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout finanční příspěvek ve výši ,-- Kč Karvinské hornické nemocnici, a. s., Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město, IČ na pořízení automatického mobilního přístroje pro akutní náhradu funkce ledvin a pro mimotělní očišťování krve Kimal Hygieia ULTIMA pro Jednotku intenzívní péče (JIP). p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 15. Usnesení ZM č Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj z rozpočtu statutárního města Karviné p. T. Hanzel - odbor ŠK obdržel rovněž žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení přístrojové techniky - na vybavení kardiologického oddělení a interní JIP. Zdravotní komise posoudila žádost v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné, kterou po projednání v radě města doporučila zastupitelstvu města ke schválení. K předložené žádosti otevřel diskuzi. p. J. Adámek - požádal vedení města, aby oslovilo tiskové mluvčí obou nemocnic za účelem prezentace, jak město svými finančními příspěvky podporuje zdravotnictví ve městě Karviná, tedy o zakoupení uvedených přístrojů, např. ve vestibulu obou nemocnic tak, aby tuto informaci získali také občané města. p. T. Hanzel - měl za to, že město tyto informace prezentuje, i nadále bude oběma nemocnicím ve městě poskytovat finanční příspěvky na zakoupení zdravotnické technicky. Protože další dotazy k předložené žádosti nebyly podány, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. 8

9 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout finanční příspěvek ve výši ,-- Kč Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj, IČ na pořízení přístrojové techniky: 1. rekordér pro EKG holter pro kardiologické oddělení, částka ,-- Kč, 2. dávkovač ARGUS ks pro interní JIP, částka ,-- Kč, 3. plicní ventilátor pro JIP, částka ,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 16. Usnesení ZM č Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby p. T. Hanzel - sdělil, že odbor správy majetku obdržel žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby, která dle schválených Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby splňuje stanovené podmínky. Na základě této skutečnosti rada města doporučila žadateli finanční příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši ,-- Kč poskytnout. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s manželi Ivanem a Petrou Bollogovými, na základě které bude žadateli poskytnut finanční příspěvek ve výši ,-- Kč na podporu individuální bytové výstavby. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 31 přítomných členů ZM hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 17. Usnesení ZM č

10 11. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za výkon funkce členů výborů v roce 2008 p. T. Hanzel - vedení statutárního města Karviné rozhodlo na poradě vedení o poskytnutí peněžitých plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM za jejich práci ve výborech v roce Rada města projednala předložené návrhy, které doporučila zastupitelstvu města ke schválení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout peněžitá plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za výkon funkce členů výborů v roce 2008 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 18. Usnesení ZM č Záměr realizovat Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika p. T. Hanzel - řekl, že cílem projektu je navázat a dále rozvíjet spolupráci s městem Ustroň v oblasti kultury a cestovního ruchu. Hlavní investiční aktivitou bude budování kulturního a společenského centra v parku Boženy Němcové, které bude sloužit k pořádání společných akcí a setkání. Nejvýznamnější akcí bude pořádání Lázeňských promenádních koncertů za účasti českých i polských zástupců. Projekt bude realizován v letech Po schválení projektové žádosti a realizaci projektu budou z Operačního programu poskytnuty finanční prostředky ve výši 90 % s tím, že 10 % bude maximální podíl statutárního města Karviné. K předloženému záměru otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému záměru nebyly podány, 10

11 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o realizaci projektu Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 55 a 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika mezi statutárním městem Karviná a městem Ustroň za účelem realizace projektu Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o financování projektu Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu z rozpočtu statutárního města Karviná v celkové výši ,00. Dle Programového dodatku Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika bude na realizovaný projekt statutárnímu městu Karviná poskytnuto 90 %, tj ,00 z celkových nákladů projektu, 10 %, tj ,00 bude tvořit maximální podíl statutárního města Karviná. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 31 přítomných členů ZM hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 19. Usnesení ZM č Investiční záměr projektu Modernizace školní jídelny Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666 p. T. Hanzel - sdělil, že odbor ŠK podal žádost o dotaci z Finančních mechanizmů evropského hospodářského prostoru a Finančních mechanizmů Norska na projekt Modernizace a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Cihelní. Protože byl upřednostněn jiný projekt - rekonstrukce objektu Jeslí Karviná, hledal se jiný zdroj financování, čímž je program MF ČR Program zahrnuje státní podporu s cílem zlepšit stávající technický stav budov škol s tím, že žadatelem v rámci dotačního titulu může být pouze obec. Předpokládané dokončení akce je plánováno na období prázdnin roku Předpokládané náklady budou činit 10 mil. Kč s tím, že grantová pomoc bude činit až 90 % oprávněných nákladů. K předloženému záměru otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému záměru nebyly podány, 11

12 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o investiční záměr projektu Modernizace školní jídelny Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 31 přítomných členů ZM hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 20. Usnesení ZM č Investiční záměr Škola za školou realizovaný v Základní škole, Dělnická na adrese Sokolovská 1758/1 Karviná-Nové Město p. T. Hanzel - uvedl, že ZŠ Dělnická vypracovala projekt pod názvem Škola za školou. Cílem je vybudování multifunkčního prostoru vhodného pro realizaci naučných a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Celkové náklady projektu by měly činit cca 8 mil. Kč. Projekt by měl být financován z programu MF ČR s tím, že grantová pomoc bude činit až 90 % oprávněných nákladů. K předloženému záměru otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému záměru nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o investiční záměr projektu Škola za školou realizovaný v Základní škole, Dělnická na adrese Sokolovská 1758/1 Karviná-Nové Město. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 21. Usnesení ZM č Příprava a realizace projektu Karvinský informační systém základních škol p. T. Hanzel - sdělil, že se jedná o upravený materiál, který obdrželi členové ZM po projednání v RM dne dnes u prezence. Příprava a realizace projektu by měla být uplatněna v dotačním programu Regionální operační program Moravskoslezsko Projekt nabízí základním školám pracoviště moderně vybavená multimediálními počítačovými technologiemi a jejich vzájemné propojení. Tento systém umožní doplnění 12

13 o další počítačová pracoviště učitelů, která budou sloužit pro přípravu digitálních, grafických, zvukových a filmových předloh. Akce bude realizována v roce Maximální příspěvek může být ve výši 92,5 %, zbývající náklady ve výši 7,5 % musí být z ostatních veřejných zdrojů. Odbor ŠK bude žadatelem dotace a jednotlivé školy budou partnerskými organizacemi. K předloženému projektu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému projektu nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o přípravu a realizaci projektu Karvinský informační systém základních škol v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. S c h v á l i l o spolufinancování projektu Karvinský informační systém základních škol z rozpočtu statutárního města Karviná v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, a to minimálním podílem 7,5 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň profinancování projektu z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů. Získaná dotace ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů je poskytována dle podmínek stanovených v programovém dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko zpětně. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 22. Usnesení ZM č Dotace z Fondu primátora města Karviné v roce 2008 p. T. Hanzel - odborná pracovní skupina Fondu primátora města Karviné posoudila v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné žádosti a doporučila zastupitelstvu města uvedené žádosti ke schválení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženým návrhům nebyly podány, 13

14 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout dotace z Fondu primátora města Karviné níže uvedeným právnickým osobám: Příjemce IČ Kč Sportovní klub Karviná, občanské sdružení ,-- HCB, občanské sdružení, Cihelní 1652/51, ,-- Karviná C e l k e m ,-- p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 31 přítomných členů ZM hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 23. Usnesení ZM č Dotace z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné p. T. Hanzel - sdělil, že členové odborné pracovní skupiny Fondu životního prostředí statutárního města Karviné projednali na svém zasedání žádost o poskytnutí dotace TS Karviná, a. s. na vypracování Studie proveditelnosti pro Odpadové centrum a sběrný dvůr Technických služeb Karviná. Návrh byl projednán také na schůzi rady města, která doporučila zastupitelstvu města předloženou žádost schválit. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout dotaci z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné níže uvedené právnické osobě: Příjemce: IČ Kč Technické služby Karviná, a. s ,-- p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 24. Usnesení ZM č

15 Doplněný bod programu - Záměr realizovat Projekt turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika p. T. Hanzel - řekl, že se jednalo o materiál, který byl projednán dnes na mimořádné schůzi rady města před konáním zasedání ZM. Materiál obdrželi členové ZM u prezence. Hlavním cílem projektu je zpracování projektové dokumentace cyklotrasy propojující město Karviná a obec Zebrzydowice s tím, že předkladatelem projektu bude tato obec. Součástí projektu je také uzavřená Dohoda o spolupráci, která je přílohou tohoto usnesení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému záměru nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o realizaci Projektu turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 55 a 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika mezi statutárním městem Karviná a obcí Zebrzydowice za účelem realizace Projektu turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o financování Projektu turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi z rozpočtu statutárního města Karviné v maximální výši ,00 (slovy:patnácttisíceuro). Dle Směrnice Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika bude na realizovaný projekt statutárnímu městu Karviná poskytnuto 85 %, tj ,00 z celkových nákladů projektu, 15 %, tj ,00 bude tvořit podíl statutárního města Karviné. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 25. Usnesení ZM č

16 18. MAJETKOVÉ A BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI MĚSTA Přijetí úvěru a dotace Společenstvím pro dům č. p. 711, ulice Olbrachtova, Karviná-Ráj v souvislosti s revitalizací domu p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 711, ul. Olbrachtova, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou a. s., subjektu Společenství pro dům č. p. 711, ul. Olbrachtova, Karviná-Ráj, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotky ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 26. Usnesení ZM č Přijetí úvěru a dotace Společenstvím pro dům č. p. 831, v Karviné- Ráji v souvislosti s opravami panelového domu p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 831, ul. Borovského, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Československou obchodní bankou, a. s., subjektu Společenství pro dům č. p. 831, v Karviné-Ráji, IČ , v souvislosti s provedením oprav předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 16

17 p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 27. Usnesení ZM č Nabytí pozemků od manželů Františka a Jaroslavy Kneislových p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o nabýt z vlastnictví pana Františka Kneisla pozemky p. č. 1309/6 o výměře 208 m2, p. č. 1309/8 o výměře 23 m2, oba v k.ú. Ráj, obec Karviná a ze SJM Františka a Jaroslavy Kneislových část pozemku p. č. 1309/5 v k.ú. Ráj, obec Karviná nově označenou dle geometrického plánu č /2008, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, jako pozemek p. č. 1309/9 o výměře 124 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná do vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu 500,-- Kč za 1 m2 prodávaného pozemku, tj. za 355 m ,-- Kč a venkovní úpravy a trvalé porosty za cenu dle znaleckého posudku ,-- Kč, tj. celkem ,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 28. Usnesení ZM č Nabytí pozemku p. č. 282 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná - Knebl, Štěpán, Ševčíková p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o nabýt z majetku Františka Štěpána, 17

18 Stanislava Knebla a Marcely Ševčíkové pozemek p. č. 282 o výměře 567 m2 v k.ú. Karvináměsto, obec Karviná, (blíže specifikováno v snímku z katastrální mapy, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení) do majetku statutárního města Karviné za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši ,-- Kč navýšenou o částku ,-- Kč, která představuje vyčíslení nákladů na odstranění stavby umístěné na výše uvedeném pozemku a úpravu pozemku, tj. celkem ,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 29 přítomných členů ZM hlasovalo pro 29, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 29. Usnesení ZM č Nabytí pozemků - Ing. Roman Linzer, Evelina Maslowská p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o nabýt pozemky: p. č. 4215/1 - ostatní plocha o výměře 2273 m2,p. č. 4215/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, p. č. 4215/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2, p. č. 4215/5 - ostatní plocha o výměře 3 m2, p. č. 4215/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, p. č. 4215/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2, p. č. 4215/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2, p. č. 4215/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, včetně součástí a příslušenství se všemi právy a povinnostmi, z podílového spoluvlastnictví, a to 1/4 podílu od pana Ing. Romana Linzera a 3/4 podílu od paní Eveliny Maslowské, do vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu 800,-- Kč za 1 m2 pozemku, tj. za m2 celkem ,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 30. Usnesení ZM č Převod části pozemku - pan Jaroslav Štěpnička - změna usnesení ZM č ze dne

19 p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č ze dne tak, že v části úkol: 239/2006/ZM v y p u s t i l o text:... do majetku manželů Jaroslava a Aleny Štěpničkových část pozemku p. č. 501/214 v k.ú. Ráj, obec Karviná, o výměře 16 m2 (označení a výměra dotčené části pozemku budou dány geometrickým zaměřením)... a n a h r a d i l o jej textem: do vlastnictví pana Jaroslava Štěpničky část pozemku p. č. 501/214 o výměře 11 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, nově označenou v geometrickém plánu č /2008 ze dne , který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, jako část pozemku p. č. 501/533 o celkové výměře 52 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná. Ostatní text usnesení zůstane nezměněn. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 31. Usnesení ZM č Převod části pozemku - Rostislav Kniezek, Jaroslav a Zdenka Kniezkovi - změna usnesení ZM č. 489 ze dne p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č. 489 ze dne tak, že v části úkol: 197/2008/ZM v y p u s t i l o text:... do vlastnictví pana Rostislava Kniezka část pozemku p. č. 1734/26 o výměře cca 20 m2 a do vlastnictví manželů Jaroslava a Zdenky Kniezkových část pozemku p. č. 1734/26 o výměře cca 20 m2, to vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení)... a n a h r a d i l o jej textem: do vlastnictví pana Rostislava Kniezka část pozemku p. č. 1734/26 o výměře 26 m2 a do vlastnictví manželů Jaroslava a Zdenky Kniezkových část pozemku p. č. 1734/26 o výměře 26 m2, to vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto usnesení). Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. R o z h o d l o uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření 19

20 budoucí kupní smlouvy č. KS 46/052484/2008/OSM/Lo ze dne s panem Rostislavem Kniezkem a dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. KS 45/052493/2008/OSM/Lo ze dne s manžely Jaroslavem a Zdenkou Kniezkovými, kdy oba dodatky budou upravovat výměru části pozemku p. č. 1734/26 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, z 20 m2 na 26 m2 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Dodatky budou účinné ode dne podpisu dodatku oběma smluvními stranami. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 29 přítomných členů ZM hlasovalo pro 29, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 32. Usnesení ZM č Převod pozemku - Ing. Jan Jurčík p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o převést do vlastnictví Ing. Janu Jurčíkovi pozemek p. č. 4256/26 o výměře 1 m2 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, (blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení) za kupní cenu ve výši 500,-- Kč za 1 m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 500,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 29 přítomných členů ZM hlasovalo pro 29, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 33. Usnesení ZM č Převod pozemku - pan Stanislav Pieter p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 20

21 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o převést do majetku Stanislava Pietra části pozemků p. č. 4002/2 a p. č. 3638/1, oba v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, (blíže specifikováno v snímku z katastrální mapy, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení) za kupní cenu 100,-- Kč/1m2 prodávaného pozemku. R o z h o d l o uložit Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření pozemků, které bude podkladem pro uzavření kupní smlouvy. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 28 přítomných členů ZM hlasovalo pro 28, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 34. Usnesení ZM č Převod pozemku p. č. 411/11 v k.ú. Ráj, obec Karviná - pan Antonín Šafář - zrušení usnesení ZM č. 969 ze dne p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o zrušit usnesení ZM Karviné č. 969 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě. R o z h o d l o nepřevést do majetku panu Antonínu Šafářovi část pozemku p. č. 411/11 o výměře cca 145 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, v souvislosti s vybudováním řadových garáží. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 28 přítomných členů ZM hlasovalo pro 27, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 35. Usnesení ZM č CTP Property IV, a. s. - zrušení usnesení ZM č. 490 ze dne p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: 21

22 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o zrušit usnesení ZM Karviné č. 490 ze dne v plném znění dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 29 přítomných členů ZM hlasovalo pro 29, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 36. Usnesení ZM č Milan a Ivana Habšudovi - doplnění smlouvy p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o začlenit do smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SBB 110/2142/2007/OSM/OI uzavírané s manžely Milanem a Ivanou Habšudovými nový odstavec uvedený v příloze č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 28 přítomných členů ZM hlasovalo pro 28, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 37. Usnesení ZM č Záměr realizovat projekt Modernizace a rekonstrukce ZŠ Mendelovy v Karviné p. T. Gallik - měl technickou poznámku, protože v důvodové zprávě materiálu bylo uvedeno, že na jednání ZM bude ústně sdělen aktualizovaný rozpočet, čemuž zcela nerozuměl. Ing. H. Bogoczová - vysvětlila, že se jedná o věci, které se velmi rychle vyvíjejí a právě proto nebyli schopni tento rozpočet uvést do materiálu s tím, že se rozpočty aktualizují, neboť mají svůj vývoj. p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány další dotazy ani připomínky, 22

23 Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o spolufinancování projektu Modernizace a rekonstrukce ZŠ Mendelovy v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, a to minimálním podílem 7,5 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň profinancování projektu z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů. Získaná dotace ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů je poskytována dle podmínek stanovených v programovém dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko zpětně. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 38. Usnesení ZM č INFORMATIVNÍ ZPRÁVY Informativní zpráva o zabezpečení zimní údržby místních komunikací na území města Karviné v období p. T. Hanzel - uvedl, že statutární město Karviná každoročně zajišťuje zimní údržbu místních komunikací prostřednictvím Technických služeb, a. s. Karviná, které ve spolupráci s odborem MH zpracovaly plán zimní údržby. Na území Karviné budou udržovány místní komunikace I. až III. třídy. Přílohou materiálu byl Plán zimní údržby, kde byly určeny také časové limity pro její provádění na místních komunikacích v majetku města, a to podle jejich dopravní důležitosti. Zpráva byla projednána na schůzi rady města s tím, že zastupitelstvu města bylo doporučeno předložit informativní zprávu na vědomí. K předloženému materiálu otevřel diskuzi. MUDr. R. Sušil - vznesl technickou poznámku, zda se časový údaj (4 hod.) vztahuje k započetí sněžení nebo k ukončení sněžení. p. J. Mert - ředitel TS Karviná, a. s. - sdělil, že časový údaj se vztahuje k ukončení sněžení. p. T. Hanzel - protože k informativní zprávě nebyly podány další dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í informativní zpráva o zabezpečení 23

24 zimní údržby místních komunikací na území města Karviné v období p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 39. Usnesení ZM č Nové interpelace členů ZM p. T. Gallik - 1. Oprava v domě č. p v Karviné-Hranicích Sdělil, že se na klub KSČM obrátili občané domu č. p v Karviné-Hranicích s požadavkem, na odstranění některých technických závad, např. ve spolupráci s SmVaK řešit přívod studené vody, který se nachází v havarijním stavu, opravu střechy, ze které odpadává omítka přímo na izolaci, která je tím poškozována, čímž dochází k následnému zatékání. Přestože si byl vědom, že nelze odstranit všechny závady, na které pan Matula upozorňoval, požádal, aby byly opraveny alespoň technické závady, které provést lze. p. T. Hanzel - řekl, že na interpelaci bude odpovězeno odborem SM písemně. p. J. Adámek - 1. Změny v dopravě na ul. 17. listopadu Uvedl, že došlo k změně dopravy na ulici 17. listopadu s tím, že občané města nebyli dostatečně o této skutečnosti informováni. Měl za to, že informace měla být podána prostřednictvím kabelové televize, protože získal informaci, že zábor veřejného prostranství by měl trvat měsíc. p. T. Hanzel - uvedl, že má informaci, že uzávěrka silnice by měla být do soboty zrušena. Na interpelaci bude odpovězeno OI písemně. 2. Rušení klidu v domě s pečovatelskou službou, č. p. 871 Vznesl požadavek na vedoucí odboru sociálních věcí a náměstka primátora Ing. Závackého na vyřešení problému - rušení klidu v domě s pečovatelskou službou č. p. 871 v Karviné-Ráji. Měl za to, že tyto problémy činí někteří obyvatelé domu, často jsou řešeny MP Karviná ve spolupráci s odborem sociálních věcí. Situací, která trvá déle než půl roku, jsou ostatní obyvatele domu znepokojeni, někteří uvažují o vystěhování. Záležitost navrhl řešit např. zřízením domovníka. Ing. D. Závacký - s uvedenou problematikou již byl seznámen a domníval se, že již byla vyřešena. Několikrát se zúčastnil šetření na místě samém, byla provedena určitá opatření, která určila, kdo by mohl být pachatelem těchto problémů. Osoby, kterých se to týkalo, byly o tom informovány, protože je zájem záležitost vyřešit v klidu. Pokud se bude věc znovu opakovat, bude opětovně řešena s dotyčnou osobou i s úhradou finančních náhrad. Situace bude nadále sledována. p. T. Hanzel - tím bylo na interpelaci odpovězeno. 24

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 25. schůze Rady města Karviné konané dne 15.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1079 Schválení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015 Bod pořadu jednání: Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení Zpracoval:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5.

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5. Z á p i s z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 1. 2009 od 08:30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz. prezenční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin Zasedání číslo 3/2015 Datum 9. 4. 2015 Přítomni Jednání řídil Ověřovatelé zápisu Program jednání Dle prezenční

Více