Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008"

Transkript

1 statutární město Karviná č.j.: MMK/146008/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové ZM vedoucí odborů MMK ostatní přítomni (hosté) 9 Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor města Karviné pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době zahájení je přítomno 30 členů zastupitelstva města, tudíž je ZM usnášení schopno. Oznámil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: Ing. Irena Hanselová, JUDr. Karin Němcová, Bc. Miloslav Pawlica, Ing. Zbyněk Gajdacz, Ing. Ladislav Šincl, Ing. Jaroslav Krupka, JUDr. Luděk Vebera a Ing. Vlasta Svačinová. Před projednáváním procedurálních otázek podal členům ZM informaci, že vedoucí finančního odboru Ing. Josef Polách ukončil pracovní poměr dohodou a k odešel do starobního důchodu. Na MMK pracoval od v uvedené funkci. Touto cestou mu poděkoval za jeho dlouholetou práci pro město Karviná. Na návrh tajemníka magistrátu pověřila rada města paní Marii Kamrlovou, vedoucí oddělení rozpočtů, dočasným zastupováním pracovního místa vedoucího finančního odboru, a to na dobu do ukončení výběrového řízení a jmenování nového vedoucího odboru. I když se hlasovalo hlasovacím zařízením, přesto pro případ poruchy byly určeny tyto sčitatelky: paní Dagmar Dlouhá a Jitka Korzonková. Jako hlavní sčitatelku určil paní Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byl rovněž k nahlédnutí zápis z 18. zasedání ZM konaného dne , který byl ověřen bez připomínek. Hlasování na tomto jednání ZM bylo veřejné, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města, do komise pro přípravu usnesení byli schváleni: pan Petr Madea, Ing. Miroslav Hajdušík a Mgr. Martin Bandor, ověřovateli zápisu byli schváleni: Ing. Jiří Prekop a MUDr. Radek Sušil. Tím byly ukončeny procedurální otázky, viz hlasování čís Usnesení ZM č

2 Na základě usnesení zastupitelstva města, rady města a potřeb odvětvových odborů byl program 19. zasedání ZM doplněn o tyto materiály: Výběrové řízení na postoupení pohledávek. Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné, kterou se mění OZV č. 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Žádost paní Emilie Olšarové a pana Milana Bittaly o prominutí společného dluhu. Žádost pana Karla Opluštila o povolení splácení dluhu. Záměr realizovat projekt Senioři bez hranic v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski - změna usnesení ZM č. 514 z Poskytnutí finančního příspěvku Karvinské hornické nemocnici, a. s. z rozpočtu statutárního města Karviné. Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj z rozpočtu statutárního města Karviné. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za výkon funkce členů výborů v roce Investiční záměr projektu Modernizace školní jídelny Základní školy Karviná- Nové Město Cihelní Investiční záměr Škola za školou realizovaný v Základní škole, Dělnická na adrese Sokolovská 1758/1 Karviná-Nové Město. Dotace z Fondu primátora města Karviné v roce Dotace z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné. U prezence byl členům ZM po projednání v RM dne předán: z odboru MH materiál: Záměr realizovat Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu, z odboru ŠK upravený materiál č. 15: Příprava a realizace projektu Karvinský informační systém základních škol, z odboru SM upravený materiál č : Záměr realizovat projekt Modernizace a rekonstrukce ZŠ Mendelovy v Karviné. Protože všechny tyto body byly uvedeny v programu 19. zasedání ZM Karviné, nebylo potřeba o jejich doplnění hlasovat. Po dnešním jednání mimořádné schůze RM před zasedáním ZM byl u prezence členům ZM předán materiál: z odboru MH: Záměr realizovat Projekt turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk 2

3 Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Protože tento bod nebyl uveden v programu 19. zasedání ZM, nechal o jeho doplnění hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 6. p. T. Hanzel - zeptal se, zda má někdo k návrhu programu nějaké připomínky, nebo zda chce ještě někdo program 19. zasedání ZM doplnit. Protože další návrhy na doplnění programu nebyly podány, nechal takto navržený program chválit. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Program 19. zasedání ZM byl schválen, viz hlasování č. 7. Na základě nových ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, došlo k upřesnění pravidel stanovených zákonem o obcích ve věci oznámení o osobním zájmu. Dle 8 zákona o střetu zájmu je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, a nebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení bude vždy součástí zápisu z jednání. Nyní bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 1. Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 9. září 2008 p. T. Hanzel - zeptal se, zda jsou k vyřízení interpelací nějaké dotazy nebo připomínky. p. T. Hanzel - protože žádné připomínky k interpelacím nebyly podány, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne 9. září p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo 3

4 pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 8. Usnesení ZM č Termíny konání schůzí RM Karviné a zasedání ZM Karviné na rok 2009 p. T. Hanzel - uvedl, že návrh termínů konání schůzí RM a zasedání ZM na rok 2009 byl projednán na schůzi Rady města Karviné dne s tím, že rada města doporučila navržené termíny zastupitelstvu města ke schválení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné připomínky k předloženým návrhům nebyly podány, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í termíny konání schůzí Rady města Karviné na rok 2009, a to: , , , , , , 7. 4., , 5. 5., , 9. 6., , , , 8. 9., , , , , a R o z h o d l o schválit termíny konání zasedání Zastupitelstva města Karviné na rok 2009, a to: , 3. 3., , , , , a p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 9. Usnesení ZM č Výběrové řízení na postoupení pohledávek p. T. Hanzel - sdělil, že odbor správy poplatků a pohledávek připravil třetí soubor pohledávek pro postoupení formou vyhlášení veřejného výběrového řízení. Jednalo se o pohledávky města vzniklé z titulu dlužného nájemného, úhrady za služby spojené s užíváním bytu a nezaplacených faktur za opravy bytů ke dni , dále z titulu příslušenství - poplatků a úroků z prodlení a z titulu náhrad nákladů soudních řízení. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodování o postoupení pohledávky vyšší než 20 tis. Kč, bylo schválení vyhlášení veřejného výběrového řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek předloženo ke schválení. Nabídky bude následně posuzovat výběrová komise jmenovaná radou města s tím, že konečné rozhodnutí přijme zastupitelstvo města. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. 4

5 p. T. Hanzel - protože žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o vyhlášení výběrového řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 10. Usnesení ZM č Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 7/2008, kterou se mění OZV č. 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů p. T. Hanzel - řekl, že vzhledem k tomu, že od byl radou města zrušen Odbor finanční a Odbor správy a poplatků a pohledávek MMK a nově zřízen Odbor ekonomický MMK, bude nutné upravit v OZV znění článku I., bod 2, kde bude nahrazen text: správy poplatků a pohledávek slovem ekonomický. Změna nabude účinnosti od K předložené změně otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože k předloženému materiálu nebyly podány žádné připomínky, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v y d a l o Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 7/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 11. Usnesení ZM č

6 5. Žádost paní Emilie Olšarové a pana Milana Bittaly o prominutí společného dluhu p. T. Hanzel - sdělil, že oba jmenovaní byli společnými nájemci bytu, kdy za doby jejich manželství vznikl dluh na nájemném, který oba uhradili. Požádali město o prominutí poplatku z prodlení. Předložený návrh projednala rada města s tím, že zastupitelstvu města doporučila neuzavřít dohodu o prominutí dluhu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené žádosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o neuzavřít s paní Emilií Olšarovou a panem Milanem Bittalou dohodu o prominutí dluhu. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 12. Usnesení ZM č Žádost pana Karla Opluštila o povolení splácení dluhu p. T. Hanzel - uvedl, že jmenovaný požádal město o povolení splácení dluhu, který je vymáhán rozhodnutím soudu. Protože se jedná o pohledávku, která by měla být splácena ve lhůtě delší než 18 měsíců, povolení splácení je v kompetenci zastupitelstva města. Rada města projednala předloženou žádost s tím, že nedoporučila dohodu o splátkách dluhu uzavřít. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené žádosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o neuzavřít s panem Karlem Opluštilem dohodu o splátkách dluhu. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 13. Usnesení ZM č

7 7. Záměr realizovat projekt Senioři bez hranic v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski - změna a doplnění usnesení ZM č. 514 ze dne p. T. Hanzel - řekl, že se jedná se o materiál, který byl schválen na minulém zasedání ZM, a to usnesením ZM č Na ZM byla předložena ke schválení jeho změna, neboť při přípravě projektu nebylo dostatečně ujasněno, kdo bude oprávněn vystupovat za polský region. Po upřesnění bylo rozhodnuto, že dohoda o spolupráci na projektu bude uzavřena mezi městem Karviná a městem Godów. K předložené změně otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené žádosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 55 a 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č. 514 ze dne tak, že v části úkol: 233/2008/ZM v y p u s t i l o text: rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński mezi statutárním městem Karviná a městem Gołkowice za účelem realizace projektu Senioři bez hranic (příloha č. 1 k tomuto usnesení), a n a h r a d i l o jej textem: rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński mezi statutárním městem Karviná a městem Godów za účelem realizace projektu Senioři bez hranic dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Ostatní text usnesení zůstane nezměněn. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 14. Usnesení ZM č Poskytnutí finančního příspěvku Karvinské hornické nemocnici, a. s. z rozpočtu statutárního města Karviné p. T. Hanzel - uvedl, že odbor ŠK obdržel žádost Karvinské hornické nemocnice, a. s. o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení přístrojové techniky, a to automatického mobilního přístroje pro akutní náhradu funkce ledvin. Zdravotní komise posoudila předloženou žádost se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné, kterou doporučila zastupitelstvu města ke schválení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. 7

8 p. T. Gallik - sdělil, že politický klub KSČM s předloženými návrhy uvedenými v materiálech č. 8 a č. 9 souhlasil, ale do budoucna by nemělo vedení města předcházet rozhodnutí zastupitelstva města Karviné, neboť před schválením těchto bodů byl již oběma nemocnicím předán šek na uvedené částky. p. T. Hanzel - protože další dotazy ani připomínky k předložené žádosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout finanční příspěvek ve výši ,-- Kč Karvinské hornické nemocnici, a. s., Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město, IČ na pořízení automatického mobilního přístroje pro akutní náhradu funkce ledvin a pro mimotělní očišťování krve Kimal Hygieia ULTIMA pro Jednotku intenzívní péče (JIP). p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 15. Usnesení ZM č Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj z rozpočtu statutárního města Karviné p. T. Hanzel - odbor ŠK obdržel rovněž žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení přístrojové techniky - na vybavení kardiologického oddělení a interní JIP. Zdravotní komise posoudila žádost v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné, kterou po projednání v radě města doporučila zastupitelstvu města ke schválení. K předložené žádosti otevřel diskuzi. p. J. Adámek - požádal vedení města, aby oslovilo tiskové mluvčí obou nemocnic za účelem prezentace, jak město svými finančními příspěvky podporuje zdravotnictví ve městě Karviná, tedy o zakoupení uvedených přístrojů, např. ve vestibulu obou nemocnic tak, aby tuto informaci získali také občané města. p. T. Hanzel - měl za to, že město tyto informace prezentuje, i nadále bude oběma nemocnicím ve městě poskytovat finanční příspěvky na zakoupení zdravotnické technicky. Protože další dotazy k předložené žádosti nebyly podány, požádal návrhovou komisi o návrh na usnesení. 8

9 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout finanční příspěvek ve výši ,-- Kč Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj, IČ na pořízení přístrojové techniky: 1. rekordér pro EKG holter pro kardiologické oddělení, částka ,-- Kč, 2. dávkovač ARGUS ks pro interní JIP, částka ,-- Kč, 3. plicní ventilátor pro JIP, částka ,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 16. Usnesení ZM č Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby p. T. Hanzel - sdělil, že odbor správy majetku obdržel žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby, která dle schválených Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby splňuje stanovené podmínky. Na základě této skutečnosti rada města doporučila žadateli finanční příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši ,-- Kč poskytnout. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s manželi Ivanem a Petrou Bollogovými, na základě které bude žadateli poskytnut finanční příspěvek ve výši ,-- Kč na podporu individuální bytové výstavby. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 31 přítomných členů ZM hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 17. Usnesení ZM č

10 11. Poskytnutí peněžitých plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za výkon funkce členů výborů v roce 2008 p. T. Hanzel - vedení statutárního města Karviné rozhodlo na poradě vedení o poskytnutí peněžitých plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM za jejich práci ve výborech v roce Rada města projednala předložené návrhy, které doporučila zastupitelstvu města ke schválení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout peněžitá plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za výkon funkce členů výborů v roce 2008 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 18. Usnesení ZM č Záměr realizovat Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika p. T. Hanzel - řekl, že cílem projektu je navázat a dále rozvíjet spolupráci s městem Ustroň v oblasti kultury a cestovního ruchu. Hlavní investiční aktivitou bude budování kulturního a společenského centra v parku Boženy Němcové, které bude sloužit k pořádání společných akcí a setkání. Nejvýznamnější akcí bude pořádání Lázeňských promenádních koncertů za účasti českých i polských zástupců. Projekt bude realizován v letech Po schválení projektové žádosti a realizaci projektu budou z Operačního programu poskytnuty finanční prostředky ve výši 90 % s tím, že 10 % bude maximální podíl statutárního města Karviné. K předloženému záměru otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému záměru nebyly podány, 10

11 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o realizaci projektu Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 55 a 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika mezi statutárním městem Karviná a městem Ustroň za účelem realizace projektu Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o financování projektu Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu z rozpočtu statutárního města Karviná v celkové výši ,00. Dle Programového dodatku Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika bude na realizovaný projekt statutárnímu městu Karviná poskytnuto 90 %, tj ,00 z celkových nákladů projektu, 10 %, tj ,00 bude tvořit maximální podíl statutárního města Karviná. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 31 přítomných členů ZM hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 19. Usnesení ZM č Investiční záměr projektu Modernizace školní jídelny Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666 p. T. Hanzel - sdělil, že odbor ŠK podal žádost o dotaci z Finančních mechanizmů evropského hospodářského prostoru a Finančních mechanizmů Norska na projekt Modernizace a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Cihelní. Protože byl upřednostněn jiný projekt - rekonstrukce objektu Jeslí Karviná, hledal se jiný zdroj financování, čímž je program MF ČR Program zahrnuje státní podporu s cílem zlepšit stávající technický stav budov škol s tím, že žadatelem v rámci dotačního titulu může být pouze obec. Předpokládané dokončení akce je plánováno na období prázdnin roku Předpokládané náklady budou činit 10 mil. Kč s tím, že grantová pomoc bude činit až 90 % oprávněných nákladů. K předloženému záměru otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému záměru nebyly podány, 11

12 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o investiční záměr projektu Modernizace školní jídelny Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 31 přítomných členů ZM hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 20. Usnesení ZM č Investiční záměr Škola za školou realizovaný v Základní škole, Dělnická na adrese Sokolovská 1758/1 Karviná-Nové Město p. T. Hanzel - uvedl, že ZŠ Dělnická vypracovala projekt pod názvem Škola za školou. Cílem je vybudování multifunkčního prostoru vhodného pro realizaci naučných a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Celkové náklady projektu by měly činit cca 8 mil. Kč. Projekt by měl být financován z programu MF ČR s tím, že grantová pomoc bude činit až 90 % oprávněných nákladů. K předloženému záměru otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému záměru nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o investiční záměr projektu Škola za školou realizovaný v Základní škole, Dělnická na adrese Sokolovská 1758/1 Karviná-Nové Město. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 21. Usnesení ZM č Příprava a realizace projektu Karvinský informační systém základních škol p. T. Hanzel - sdělil, že se jedná o upravený materiál, který obdrželi členové ZM po projednání v RM dne dnes u prezence. Příprava a realizace projektu by měla být uplatněna v dotačním programu Regionální operační program Moravskoslezsko Projekt nabízí základním školám pracoviště moderně vybavená multimediálními počítačovými technologiemi a jejich vzájemné propojení. Tento systém umožní doplnění 12

13 o další počítačová pracoviště učitelů, která budou sloužit pro přípravu digitálních, grafických, zvukových a filmových předloh. Akce bude realizována v roce Maximální příspěvek může být ve výši 92,5 %, zbývající náklady ve výši 7,5 % musí být z ostatních veřejných zdrojů. Odbor ŠK bude žadatelem dotace a jednotlivé školy budou partnerskými organizacemi. K předloženému projektu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému projektu nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o přípravu a realizaci projektu Karvinský informační systém základních škol v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. S c h v á l i l o spolufinancování projektu Karvinský informační systém základních škol z rozpočtu statutárního města Karviná v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, a to minimálním podílem 7,5 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň profinancování projektu z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů. Získaná dotace ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů je poskytována dle podmínek stanovených v programovém dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko zpětně. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 22. Usnesení ZM č Dotace z Fondu primátora města Karviné v roce 2008 p. T. Hanzel - odborná pracovní skupina Fondu primátora města Karviné posoudila v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné žádosti a doporučila zastupitelstvu města uvedené žádosti ke schválení. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženým návrhům nebyly podány, 13

14 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout dotace z Fondu primátora města Karviné níže uvedeným právnickým osobám: Příjemce IČ Kč Sportovní klub Karviná, občanské sdružení ,-- HCB, občanské sdružení, Cihelní 1652/51, ,-- Karviná C e l k e m ,-- p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 31 přítomných členů ZM hlasovalo pro 31, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 23. Usnesení ZM č Dotace z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné p. T. Hanzel - sdělil, že členové odborné pracovní skupiny Fondu životního prostředí statutárního města Karviné projednali na svém zasedání žádost o poskytnutí dotace TS Karviná, a. s. na vypracování Studie proveditelnosti pro Odpadové centrum a sběrný dvůr Technických služeb Karviná. Návrh byl projednán také na schůzi rady města, která doporučila zastupitelstvu města předloženou žádost schválit. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o poskytnout dotaci z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné níže uvedené právnické osobě: Příjemce: IČ Kč Technické služby Karviná, a. s ,-- p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 33 přítomných členů ZM hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 24. Usnesení ZM č

15 Doplněný bod programu - Záměr realizovat Projekt turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika p. T. Hanzel - řekl, že se jednalo o materiál, který byl projednán dnes na mimořádné schůzi rady města před konáním zasedání ZM. Materiál obdrželi členové ZM u prezence. Hlavním cílem projektu je zpracování projektové dokumentace cyklotrasy propojující město Karviná a obec Zebrzydowice s tím, že předkladatelem projektu bude tato obec. Součástí projektu je také uzavřená Dohoda o spolupráci, která je přílohou tohoto usnesení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému záměru nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o realizaci Projektu turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 55 a 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika mezi statutárním městem Karviná a obcí Zebrzydowice za účelem realizace Projektu turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o financování Projektu turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi z rozpočtu statutárního města Karviné v maximální výši ,00 (slovy:patnácttisíceuro). Dle Směrnice Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - l¹sk Cieszyňski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika bude na realizovaný projekt statutárnímu městu Karviná poskytnuto 85 %, tj ,00 z celkových nákladů projektu, 15 %, tj ,00 bude tvořit podíl statutárního města Karviné. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 25. Usnesení ZM č

16 18. MAJETKOVÉ A BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI MĚSTA Přijetí úvěru a dotace Společenstvím pro dům č. p. 711, ulice Olbrachtova, Karviná-Ráj v souvislosti s revitalizací domu p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 711, ul. Olbrachtova, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Wüstenrot - stavební spořitelnou a. s., subjektu Společenství pro dům č. p. 711, ul. Olbrachtova, Karviná-Ráj, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotky ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 26. Usnesení ZM č Přijetí úvěru a dotace Společenstvím pro dům č. p. 831, v Karviné- Ráji v souvislosti s opravami panelového domu p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 831, ul. Borovského, Karviná-Ráj s přijetím úvěru, který bude poskytnut Československou obchodní bankou, a. s., subjektu Společenství pro dům č. p. 831, v Karviné-Ráji, IČ , v souvislosti s provedením oprav předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 16

17 p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 27. Usnesení ZM č Nabytí pozemků od manželů Františka a Jaroslavy Kneislových p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o nabýt z vlastnictví pana Františka Kneisla pozemky p. č. 1309/6 o výměře 208 m2, p. č. 1309/8 o výměře 23 m2, oba v k.ú. Ráj, obec Karviná a ze SJM Františka a Jaroslavy Kneislových část pozemku p. č. 1309/5 v k.ú. Ráj, obec Karviná nově označenou dle geometrického plánu č /2008, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, jako pozemek p. č. 1309/9 o výměře 124 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná do vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu 500,-- Kč za 1 m2 prodávaného pozemku, tj. za 355 m ,-- Kč a venkovní úpravy a trvalé porosty za cenu dle znaleckého posudku ,-- Kč, tj. celkem ,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 28. Usnesení ZM č Nabytí pozemku p. č. 282 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná - Knebl, Štěpán, Ševčíková p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o nabýt z majetku Františka Štěpána, 17

18 Stanislava Knebla a Marcely Ševčíkové pozemek p. č. 282 o výměře 567 m2 v k.ú. Karvináměsto, obec Karviná, (blíže specifikováno v snímku z katastrální mapy, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení) do majetku statutárního města Karviné za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši ,-- Kč navýšenou o částku ,-- Kč, která představuje vyčíslení nákladů na odstranění stavby umístěné na výše uvedeném pozemku a úpravu pozemku, tj. celkem ,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 29 přítomných členů ZM hlasovalo pro 29, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 29. Usnesení ZM č Nabytí pozemků - Ing. Roman Linzer, Evelina Maslowská p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o nabýt pozemky: p. č. 4215/1 - ostatní plocha o výměře 2273 m2,p. č. 4215/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, p. č. 4215/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2, p. č. 4215/5 - ostatní plocha o výměře 3 m2, p. č. 4215/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, p. č. 4215/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2, p. č. 4215/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2, p. č. 4215/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, včetně součástí a příslušenství se všemi právy a povinnostmi, z podílového spoluvlastnictví, a to 1/4 podílu od pana Ing. Romana Linzera a 3/4 podílu od paní Eveliny Maslowské, do vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu 800,-- Kč za 1 m2 pozemku, tj. za m2 celkem ,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 30. Usnesení ZM č Převod části pozemku - pan Jaroslav Štěpnička - změna usnesení ZM č ze dne

19 p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č ze dne tak, že v části úkol: 239/2006/ZM v y p u s t i l o text:... do majetku manželů Jaroslava a Aleny Štěpničkových část pozemku p. č. 501/214 v k.ú. Ráj, obec Karviná, o výměře 16 m2 (označení a výměra dotčené části pozemku budou dány geometrickým zaměřením)... a n a h r a d i l o jej textem: do vlastnictví pana Jaroslava Štěpničky část pozemku p. č. 501/214 o výměře 11 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, nově označenou v geometrickém plánu č /2008 ze dne , který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, jako část pozemku p. č. 501/533 o celkové výměře 52 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná. Ostatní text usnesení zůstane nezměněn. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 31. Usnesení ZM č Převod části pozemku - Rostislav Kniezek, Jaroslav a Zdenka Kniezkovi - změna usnesení ZM č. 489 ze dne p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o změnit usnesení ZM Karviné č. 489 ze dne tak, že v části úkol: 197/2008/ZM v y p u s t i l o text:... do vlastnictví pana Rostislava Kniezka část pozemku p. č. 1734/26 o výměře cca 20 m2 a do vlastnictví manželů Jaroslava a Zdenky Kniezkových část pozemku p. č. 1734/26 o výměře cca 20 m2, to vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení)... a n a h r a d i l o jej textem: do vlastnictví pana Rostislava Kniezka část pozemku p. č. 1734/26 o výměře 26 m2 a do vlastnictví manželů Jaroslava a Zdenky Kniezkových část pozemku p. č. 1734/26 o výměře 26 m2, to vše v k.ú. Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto usnesení). Ostatní text usnesení zůstává nezměněn. R o z h o d l o uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření 19

20 budoucí kupní smlouvy č. KS 46/052484/2008/OSM/Lo ze dne s panem Rostislavem Kniezkem a dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. KS 45/052493/2008/OSM/Lo ze dne s manžely Jaroslavem a Zdenkou Kniezkovými, kdy oba dodatky budou upravovat výměru části pozemku p. č. 1734/26 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, z 20 m2 na 26 m2 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Dodatky budou účinné ode dne podpisu dodatku oběma smluvními stranami. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 29 přítomných členů ZM hlasovalo pro 29, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 32. Usnesení ZM č Převod pozemku - Ing. Jan Jurčík p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o převést do vlastnictví Ing. Janu Jurčíkovi pozemek p. č. 4256/26 o výměře 1 m2 v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, (blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení) za kupní cenu ve výši 500,-- Kč za 1 m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 500,-- Kč. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 29 přítomných členů ZM hlasovalo pro 29, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 33. Usnesení ZM č Převod pozemku - pan Stanislav Pieter p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 20

21 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o převést do majetku Stanislava Pietra části pozemků p. č. 4002/2 a p. č. 3638/1, oba v k.ú. Karviná-město, obec Karviná, (blíže specifikováno v snímku z katastrální mapy, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení) za kupní cenu 100,-- Kč/1m2 prodávaného pozemku. R o z h o d l o uložit Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření pozemků, které bude podkladem pro uzavření kupní smlouvy. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 28 přítomných členů ZM hlasovalo pro 28, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 34. Usnesení ZM č Převod pozemku p. č. 411/11 v k.ú. Ráj, obec Karviná - pan Antonín Šafář - zrušení usnesení ZM č. 969 ze dne p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o zrušit usnesení ZM Karviné č. 969 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě. R o z h o d l o nepřevést do majetku panu Antonínu Šafářovi část pozemku p. č. 411/11 o výměře cca 145 m2 v k.ú. Ráj, obec Karviná, v souvislosti s vybudováním řadových garáží. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 28 přítomných členů ZM hlasovalo pro 27, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 35. Usnesení ZM č CTP Property IV, a. s. - zrušení usnesení ZM č. 490 ze dne p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: 21

22 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o zrušit usnesení ZM Karviné č. 490 ze dne v plném znění dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 29 přítomných členů ZM hlasovalo pro 29, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 36. Usnesení ZM č Milan a Ivana Habšudovi - doplnění smlouvy p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, r o z h o d l o začlenit do smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SBB 110/2142/2007/OSM/OI uzavírané s manžely Milanem a Ivanou Habšudovými nový odstavec uvedený v příloze č. 1 k tomuto usnesení. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 28 přítomných členů ZM hlasovalo pro 28, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 37. Usnesení ZM č Záměr realizovat projekt Modernizace a rekonstrukce ZŠ Mendelovy v Karviné p. T. Gallik - měl technickou poznámku, protože v důvodové zprávě materiálu bylo uvedeno, že na jednání ZM bude ústně sdělen aktualizovaný rozpočet, čemuž zcela nerozuměl. Ing. H. Bogoczová - vysvětlila, že se jedná o věci, které se velmi rychle vyvíjejí a právě proto nebyli schopni tento rozpočet uvést do materiálu s tím, že se rozpočty aktualizují, neboť mají svůj vývoj. p. T. Hanzel - protože k předložené majetkové záležitosti nebyly podány další dotazy ani připomínky, 22

23 Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s c h v á l i l o spolufinancování projektu Modernizace a rekonstrukce ZŠ Mendelovy v Karviné z rozpočtu statutárního města Karviná v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu, oblast podpory Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, a to minimálním podílem 7,5 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň profinancování projektu z rozpočtu statutárního města Karviná v maximální výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů. Získaná dotace ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů je poskytována dle podmínek stanovených v programovém dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko zpětně. p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 30 přítomných členů ZM hlasovalo pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 38. Usnesení ZM č INFORMATIVNÍ ZPRÁVY Informativní zpráva o zabezpečení zimní údržby místních komunikací na území města Karviné v období p. T. Hanzel - uvedl, že statutární město Karviná každoročně zajišťuje zimní údržbu místních komunikací prostřednictvím Technických služeb, a. s. Karviná, které ve spolupráci s odborem MH zpracovaly plán zimní údržby. Na území Karviné budou udržovány místní komunikace I. až III. třídy. Přílohou materiálu byl Plán zimní údržby, kde byly určeny také časové limity pro její provádění na místních komunikacích v majetku města, a to podle jejich dopravní důležitosti. Zpráva byla projednána na schůzi rady města s tím, že zastupitelstvu města bylo doporučeno předložit informativní zprávu na vědomí. K předloženému materiálu otevřel diskuzi. MUDr. R. Sušil - vznesl technickou poznámku, zda se časový údaj (4 hod.) vztahuje k započetí sněžení nebo k ukončení sněžení. p. J. Mert - ředitel TS Karviná, a. s. - sdělil, že časový údaj se vztahuje k ukončení sněžení. p. T. Hanzel - protože k informativní zprávě nebyly podány další dotazy ani připomínky, Mgr. M. Bandor - za návrhovou komisi přečetl původní návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v z a l o n a v ě d o m í informativní zpráva o zabezpečení 23

24 zimní údržby místních komunikací na území města Karviné v období p. T. Hanzel - o předloženém návrhu nechal hlasovat. Z 32 přítomných členů ZM hlasovalo pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl schválen, viz hlasování č. 39. Usnesení ZM č Nové interpelace členů ZM p. T. Gallik - 1. Oprava v domě č. p v Karviné-Hranicích Sdělil, že se na klub KSČM obrátili občané domu č. p v Karviné-Hranicích s požadavkem, na odstranění některých technických závad, např. ve spolupráci s SmVaK řešit přívod studené vody, který se nachází v havarijním stavu, opravu střechy, ze které odpadává omítka přímo na izolaci, která je tím poškozována, čímž dochází k následnému zatékání. Přestože si byl vědom, že nelze odstranit všechny závady, na které pan Matula upozorňoval, požádal, aby byly opraveny alespoň technické závady, které provést lze. p. T. Hanzel - řekl, že na interpelaci bude odpovězeno odborem SM písemně. p. J. Adámek - 1. Změny v dopravě na ul. 17. listopadu Uvedl, že došlo k změně dopravy na ulici 17. listopadu s tím, že občané města nebyli dostatečně o této skutečnosti informováni. Měl za to, že informace měla být podána prostřednictvím kabelové televize, protože získal informaci, že zábor veřejného prostranství by měl trvat měsíc. p. T. Hanzel - uvedl, že má informaci, že uzávěrka silnice by měla být do soboty zrušena. Na interpelaci bude odpovězeno OI písemně. 2. Rušení klidu v domě s pečovatelskou službou, č. p. 871 Vznesl požadavek na vedoucí odboru sociálních věcí a náměstka primátora Ing. Závackého na vyřešení problému - rušení klidu v domě s pečovatelskou službou č. p. 871 v Karviné-Ráji. Měl za to, že tyto problémy činí někteří obyvatelé domu, často jsou řešeny MP Karviná ve spolupráci s odborem sociálních věcí. Situací, která trvá déle než půl roku, jsou ostatní obyvatele domu znepokojeni, někteří uvažují o vystěhování. Záležitost navrhl řešit např. zřízením domovníka. Ing. D. Závacký - s uvedenou problematikou již byl seznámen a domníval se, že již byla vyřešena. Několikrát se zúčastnil šetření na místě samém, byla provedena určitá opatření, která určila, kdo by mohl být pachatelem těchto problémů. Osoby, kterých se to týkalo, byly o tom informovány, protože je zájem záležitost vyřešit v klidu. Pokud se bude věc znovu opakovat, bude opětovně řešena s dotyčnou osobou i s úhradou finančních náhrad. Situace bude nadále sledována. p. T. Hanzel - tím bylo na interpelaci odpovězeno. 24

Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 9. září 2008

Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 9. září 2008 statutární město Karviná č.j.: MMK/126390/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 9. září 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007 statutární město Karviná č.j. KP/ 2997/2007 viz program viz usnesení Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE 43. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 30. 9. 2008 viz zápis

2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE 43. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 30. 9. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j. MMK/135562/2008 viz program viz zápis Usnesení ze 43. schůze Rady města Karviné konané dne 30. 9. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Finanční záležitosti

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 27.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3907 Schválení

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více