3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 110 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Návrh na odvolání a zvolení člena kontrolního výboru Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok Návrh na poskytnutí finanční odměny za rok 2012 členům výborů finančního a kontrolního, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Mladá Boleslav Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi Informace o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku Návrh rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok Návrh na spolufinancování projektu Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Návrh na schválení Zásad pro poskytování dotací z městského Programu regenerace městské památkové zóny Mladá Boleslav Návrh na prominutí odvodu do rozpočtu zřizovatele - Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, příspěvková organizace Návrh na schválení prodeje části pp. 122/3 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Pavelkovi) Návrh na schválení koupě částí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav v ulici Šámalova (JUDr. Helena Kudrličková, Josef Šubrt, Ing. Renáta Zdrubecká) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města č ze dne (VOLFOVA mladoboleslavská sodovkárna, v.o.s.) Návrh na schválení bezúplatného nabytí pp. 608/199 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) Návrh na uzavření Smlouvy darovací (k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (budoucí prodej společnosti RWE GasNet, s.r.o.) Návrh na schválení koupě stp. 6849, pp. 862/12 a pp. 862/25 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR Ministerstvo obrany) Návrh na schválení žádosti o dotaci na projekt Škola bezpečnějšího internetu 2460

2 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na odvolání a zvolení člena kontrolního výboru o d v o l á v á Michaela Štanderu z funkce člena kontrolního výboru ZM I v o l í Jana Nejmana, bytem xxx členem kontrolního výboru ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke Zprávě o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 b e r e n a v ě d o m í a) zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2012 b) informaci o stížnostech a peticích za rok 2012 I radě města, aby na příštím zasedání zastupitelstva města předložila kompletní návrh o nápravných opatřeních, které budou reagovat na zjištění kontrolního výboru 2461

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí finanční odměny za rok 2012 členům výborů finančního a kontrolního, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Mladá Boleslav poskytnutí jednorázové odměny členům výborů finančního a kontrolního, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Mladá Boleslav, za rok 2012, za výkon funkce člena výboru v celkové výši ,- Kč, s rozdělením dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na volbu přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi v o l í Mgr. Vlastimila Hrůšu, nar. xxx, bytem xxx Magdu Piroutkovou, nar. xxx, bytem xxx Marcelu Černou, nar. xxx, bytem xxx Jitku Rodovou, nar. xxx, bytem xxx Zbyňka Jonáše, nar. xxx, bytem xxx Ing. Jiřího Kořínka, nar. xxx, bytem xxx Antonína Kůstku, nar. xxx, bytem xxx Márii Pospíšilovou, nar. xxx, bytem xxx Evu Procházkovou, nar. xxx, bytem xxx Janu Schejbalovou, nar. xxx, bytem xxx Miloslavu Vosáhlovou, nar. xxx, bytem xxx do funkce přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební období č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k Informaci rozpočtových opatřeních v závěru roku 2012 o schválených 2462

4 b e r e n a v ě d o m í informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne , která vstoupila v platnost od do , v rámci usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 11/5 SPO a ObŽÚ usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 11/18 SPO a ObŽÚ usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 12/1 OŠKtV usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 12/2 SPO a ObŽÚ usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 12/4 OŠKtV usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 12/5 SPO a ObŽÚ usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 12/6 EO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 12/7 EO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 12/8 EO usnesení RM č.3342 dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2013 a) návrh rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2013, který počítá s celkovými příjmy ,88 tis. Kč, s celkovými výdaji ve výši ,38 tis. Kč, se splátkami investičních úvěrů, které budou v souhrnu činit tis. Kč a s financováním ze zůstatku na rozpočtových účtech k ve výši 1.960,50 tis. Kč, b) výnosy z podnikatelské činnosti města v roce 2013 ve výši tis. Kč a náklady s ní související ve výši tis. Kč, c) výnosy z podnikatelské činnosti města, prováděné dle mandátní smlouvy firmou DOMOS v roce 2013, ve výši tis. Kč a náklady s ní související ve výši tis. Kč, d) závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2013 dle důvodové zprávy, e) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2013 v rozpočtované výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu. I s t a n o v í následující pravidla: 1. správci jednotlivých kapitol jsou vedoucí příslušných odborů Magistrátu města Mladá Boleslav, 2. se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří správci kapitol nebo jejich zástupci a odpovídají za dodržování rozpočtových pravidel (dle zák. 250/2000 Sb., o 2463

5 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dle interních směrnic magistrátu města), 3. návrh rozpočtových opatření vypracovávají správci jednotlivých kapitol; definitivní úpravu navrhovaného rozpočtového opatření provádí vedoucí ekonomického odboru a předkládá ho k projednání radě města. Předkladatelem rozpočtových opatření pro zastupitelstvo města je náměstek primátora odpovědný za ekonomiku, 4. přesuny neinvestičních prostředků mezi jednotlivými paragrafy odvětvového třídění v rámci kapitoly na výdajové straně rozpočtu jsou v kompetenci správců kapitol, za dodržení podmínek uvedených v bodu 2. části II. tohoto usnesení a po schválení radou města I I p o v ě ř u j e radu města k provedení a schválení rozpočtových opatření ke schválenému rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2013 v objemu do 2 mil. Kč u každého jednotlivého případu a s tím související úpravy závazných ukazatelů rozpočtu města, která by vstoupila v platnost v období mezi dvěma řádnými po sobě jdoucími zasedáními zastupitelstva města, zpracovaných dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. I V. MUDr. Raduanu Nwelati, primátorovi města Mladá Boleslav, předložit zastupitelstvu města na jeho každém řádném zasedání informaci o provedených rozpočtových opatřeních dle bodu III. tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a) předfinancování projektu Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013 (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01518), jehož celkové náklady činí ,- Kč, z rozpočtu města a úhradu této částky, odpovídající 100 % celkových výdajů projektu, z rozpočtu města b) spolufinancování projektu Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013 (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01518) ve výši ,- Kč c) přijetí dotace ve výši ,- Kč na projekt Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013 (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01518) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, IČ d) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Řízení IPRM Mladá Boleslav 2013 (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01518) s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, IČ , dle přílohy tohoto materiálu I 2464

6 vedoucímu odboru řízení projektů zajistit neprodleně realizaci usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Zásad pro poskytování dotací z městského Programu regenerace městské památkové zóny Mladá Boleslav Zásady pro poskytování dotací z městského Programu regenerace městské památkové zóny Mladá Boleslav dle přílohy důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na prominutí odvodu do rozpočtu zřizovatele - Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, příspěvková organizace prominutí odvodu do rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav ve výši 6.631,- Kč Základní škole Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, příspěvkové organizaci, IČ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje části pp. 122/3 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Pavelkovi) 2465

7 prodej části pozemkové parcely 122/3 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 20 m2 v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Bole-slav do společného jmění manželů Jaroslava Pavelky, nar. xxx a Cecylie Pavelkové, nar. xxx, společně bytem xxx, za cenu 300,- Kč/m2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení koupě částí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav v ulici Šámalova (JUDr. Helena Kudrličková, Josef Šubrt, Ing. Renáta Zdrubecká) n e ani jednu z uvedených předložených variant č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva města č ze dne (VOLFOVA mladoboleslavská sodovkárna, v.o.s.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v celém rozsahu. č

8 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení bezúplatného nabytí pp. 608/199 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) bezúplatný převod pozemkové parcely 608/199 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m2 v k.ú. Mladá Boleslav z majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Smlouvy darovací (k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi) uzavření Smlouvy darovací mezi statutárním městem Mladá Boleslav jako obdarovyným a vlast-níky pp. 666/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 329 m2, pp. 666/2 (zahrada) o výměře 72 m2 a pp. 666/3 (zahrada) o výměře 39 m2 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslav jako dárci, tj.: - pan Václav Dušička, nar. xxx, trvale bytem xxx, - manželé pan Milan Gregorovič, nar. xxx a paní Lucie Gregorovičová, nar. xxx, společně trvale bytem xxx, - manželé pan Patrik Suder, nar. xxx a paní Hana Suderová, nar. xxx, společně bytem xxx - pan Radek Vigláš, nar. xxx, trvale bytem xxx - manželé pan Radim Šelemberk, nar. xxx a paní Mariana Šelemberková, nar. xxx, společně trvale bytem xxx dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) a v souladu se Smlouvou o budoucí smlouvě darovací, smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne (příloha č. 2) a ve znění Dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne (příloha č. 3) I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně 2467

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (budoucí prodej společnosti RWE GasNet, s.r.o.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne : 1. v bodě I. změna termínu (vypuštění nejpozdějšího termínu) uzavření vlastní kupní smlouvy 2. v bodě II. změna termínu realizace usnesení I 1. změnu termínu uzavření vlastní kupní smlouvy, tj. vypuštěním textu v poslední větě návrhu usnesení..nejpozději však do s tím, že poslední věta usnesení bude znít: Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po dokončení rekonstrukce regulační stanice. 2. změnu termínu realizace usnesení z na pro vedoucího OSMM realizovat usnesení; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení koupě stp. 6849, pp. 862/12 a pp. 862/25 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR Ministerstvo obrany) záměr koupě nemovitostí ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha-Hradčany a s příslušností k organizační složce právnické osoby Vojenské ubytovací a stavební správě, se sídlem Hra-dební 772/12, Praha-Staré město, IČ do majetku statutárního města Mladá Boleslav za cenu dle znaleckého posudku (který zadá prodávající) + 10% z této ceny a s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. Jedná se o tyto nemovitosti: - pp. 862/12 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře 503 m2 - pp. 862/25 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha ) o výměře 474 m2 - stp (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 207 m2 v katastrálním území Mladá Boleslav I 2468

10 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Škola bezpečnějšího internetu podání žádosti o dotaci na projekt Škola bezpečnějšího internetu financovaný prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání I b e r e n a v ě d o m í partnerství Statutárního města Mladá Boleslav, města Líbeznice, Národního centra bezpečnějšího internetu a občanského sdružení Stonožka Líbeznice v projektu Škola bezpečnějšího internetu 2469

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více