EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ"

Transkript

1 EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ PETRA POULOVÁ 1, MILOSLAVA ČERNÁ 1 A MILAN KŘENEK 2 Univerzita Hradec Králové 1, Univerzita Karlova v Praze 2 Abstrakt: Příspěvek Efektivita elearningových kurzů se zabývá možnostmi využití elearningu v univerzitním prostředí. V příspěvku jsou shrnuty zkušenosti získané při výzkumu porovnávajícím studijní výsledky dosažené tradiční prezenční formou výuky a pomocí elearningového kurzu. Klíčová slova: elearning, efektivita Abstract: The paper The Efficiency of elearning Courses deals with elearning potential in the process of education at university level. Research part of the paper is focused comparison of study results gained by students in the traditional face-to-face education and elearning way of academic education. Key words: elearning, efficiency 1. ÚVOD V posledním desetiletí došlo k velmi výrazné diverzifikaci v přijímání moderních technologií a zvláště elearningu ve vzdělávacích institucích. Pestrá paleta stupňů akceptace nových vzdělávacích přístupů se uplatňuje nejen napříč širokým spektrem vzdělávacích institucí, ale i v rámci jednotlivých institucí samotných. v tomto ohledu je zajímavé pozorovat rozvoj elearningu v oblasti vysokého školství. Přes řadu překážek, s nimiž se elearning v univerzitním prostředí potýkal, je možné konstatovat, že se v uplynulých pěti letech navzdory počáteční rezistenci rozšířilo povědomí o možnostech elearningu na většinu vysokoškolských pracovišť. V příspěvku jsou shrnuty zkušenosti získané na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové při výzkumu porovnávajícímu studijní výsledky dosažené tradiční prezenční formou výuky a pomocí elearningového kurzu.

2 2. POROVNÁNÍ EFEKTIVITY ELEARNINGOVÝCH A TRADIČNÍCH VYSOKOŠKOLSKÝCH KURZŮ Cílem výzkumu bylo ověřit, zda vhodné využívání elearningu ve vysokoškolské výuce má pozitivní vliv na postoj studentů ke vzdělávacímu procesu a vede k srovnatelnému výkonu studentů v oblasti kognitivního učení. Předmětem výzkumu byl výkon studentů dosažený v experimentální skupině v kognitivní oblasti (zapamatování, porozumění a aplikace poznatků) a jeho porovnání s výkonem studentů dosaženým tradičním prezenčním vyučováním v předmětech Databázové systémy a Odborný anglický jazyk. Pro potřeby výzkumů byla formulována výzkumná otázka Do jaké míry ovlivní výuka s podporou elearningu nárůst znalostí a dovedností studentů a zvýší zájem o vzdělávací proces a motivaci studentů k učení v předmětu Databázové systémy / Odborný anglický jazyk?. Daný problém spadá do kategorie kauzálních výzkumných problémů, pro které se jako optimální jeví metoda pedagogického experimentu srovnávající dvě skupiny. K porovnání bylo použito statistických metod vyjadřujících významnost rozdílu mezi zjištěnými údaji. Jednalo se tedy o kvantitativně orientovaný výzkum, ve kterém jako výzkumné nástroje k získání dat byly zvoleny především didaktické testy a dotazníky. 2.1 Výzkumný soubor K prvním krokům ve výzkumném záměru patřil výběr výzkumného souboru. Protože cílem výzkumu bylo porovnat efektivitu elearningové výuky v prostředí vysoké školy s efektivitou tradičního prezenčního vyučování, byla provedena sondáž ve skupině studentů vysoké školy. Pro výběr výzkumného souboru byl použit dostupný výběr. Proto závěry výzkumu je možné zevšeobecnit pouze omezeně, na Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, případně na další fakulty českých vysokých škol specializujících se na informatické nebo ekonomické obory.

3 Výzkumný soubor byl v prvním případě tvořen studenty vysoké školy - Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu - kteří se zúčastnili v akademickém roce 2003/04 výuky předmětu Databázové systémy. Experimentální a kontrolní skupina byly vytvořeny náhodným výběrem losováním. Do experimentální skupiny bylo zařazeno 76 studentů, do kontrolní skupiny 74 studentů. V případě výzkumu v předmětu Odborný anglický jazyk bylo do kontrolní skupiny vybráno 31 studentů a v experimentální skupině bylo 53 studentů. Experiment se uskutečnil v akademickém roce 2004/ Výzkumné nástroje Ve výzkumu byl použit experimentální plán s využitím pretestu a posttestu. Pomocí pretestu byla zjištěna úroveň vědomostí studentů na počátku experimentu, posttest ověřil úroveň jejich vědomostí na konci experimentálního působení. Všechny didaktické testy, které byly ve výzkumu použity, byly určené k měření výsledků vzdělávacího procesu v kognitivním učení. Při tvoření úloh v didaktickém testu bylo vycházeno z jasně vymezených cílů podle Niemierkovy taxonomie a rozboru učiva a pro jednotlivé didaktické testy (pretest i posttest) byla sledována reliabilita, validita, obtížnost a citlivost jednotlivých úloh zařazených do testu. V případě předmětu Databázové systémy bylo pro pretest vytvořeno sedm testových úloh pět úloh uzavřeného typu s výběrem odpovědi, pro každou úlohu byly nabídnuty čtyři až osm možných odpovědí, přičemž více z nich mohlo být správných. Dvě úlohy byly koncipovány jako otevřené úlohy se širokou odpovědí. Pro posttest bylo vytvořeno deset testových úloh uzavřeného typu a pět úloh otevřeného typu (úlohy se širokou odpovědí). Úlohy uzavřeného typu byly v převážné většině úlohy s výběrem odpovědi, pro každou úlohu byly nabídnuty tři až sedm možných odpovědí, přičemž alespoň jedna z nich byla správná. v testu byly využity i přiřazovací úlohy.

4 Tab. 1. Charakteristiky úloh pretestu v předmětu Databázové systémy Doporučená hodnota Hodnota obtížnosti 34,00 50,67 38,00 74,00 54,00 51,33 67, ULI 0,52 0,51 0,44 0,36 0,44 0,47 0,44 >0,25 Tetrachorický koeficient Bodově biserální koeficient 0,62 0,60 0,49 0,64 0,52 0,55 0,66 >0,15 0,46 0,46 0,43 0,51 0,43 0,50 0,53 >0,20 Tab. 2. Charakteristiky úloh posttestu v předmětu Databázové systémy Doporuč. hodnota Hodnota obtížnosti ULI 0,61 0,61 0,49 0,41 0,45 0,49 0,60 0,57 0,54 0,49 0,61 0,56 0,66 0,46 0,53 >0,25 Tetrachor. koeficient Bodově biserální koeficient 0,69 0,63 0,45 0,25 0,35 0,45 0,62 0,60 0,54 0,43 0,68 0,63 0,72 0,41 0,56 >0,15 0,39 0,42 0,26 0,15 0,33 0,31 0,43 0,37 0,34 0,28 0,48 0,42 0,55 0,38 0,46 >0,20 Pro předmět Odborný anglický jazyk didaktický test zahrnující stylistickou, gramatickou a lexikální oblast. Na začátku letního semestru byl tento vědomostní test zadán jako pretest oběma skupinám experimentální i kontrolní. Na konci semestru byl skupinám zadán stejný test, v tomto případě jako posttest spolu s dotazníkem. Pro získání informací o postoji studentů k obsahové náplní i formě výuky a o časové náročnosti vlastního studia bylo použito dotazníkového šetření. Otázky použité v dotazníku byly konstruovány na základě analýzy předchozích interview se studenty. Do dotazníku byly zařazeny uzavřené a polouzavřené otázky, otevřené byly využity pouze výjimečně. Forma uzavřených odpovědí byla volena z důvodu

5 snadnějšího vyhodnocování odpovědí a pro zvýšení ochoty respondentů dotazník pravdivě vyplnit. 2.3 Experimentální změna Pro experimentální výuku byly vytvořeny tzv. e-předměty v rámci virtuálního studijního prostředí OLIVA. Základ virtuálního studijního prostředí tvoří LMS (Learning Management System) WebCT, v rámci kterého jsou jednotlivé e-předměty provozovány. Studenti zařazení do kontrolní skupiny neměli v průběhu semestru ani před zkouškou do e-předmětů přístup. Pro studenty experimentální skupiny nebyla rozvrhována přednáška, místo ní měli k dispozici studijní opory e-předmětu. Účast na cvičeních nebyla povinná, v době cvičení mohli studenti vyhledat vyučující a konzultovat případné problémy. Obr.1. Ukázka studijních materiálů e-předmětu Databázové systémy Kromě vlastních studijních materiálů měli studenti možnost procvičit si v e-předmětu prostřednictvím testů, kvízů a úkolů k odeslání probranou látku.

6 Každá lekce měla stanoveny cíle, úkoly a náplň, podobně jako je tomu v běžné výuce. Výhodou této podpory je, že student si sám volí čas, kdy přípravě přistoupí, omezuje jej jen možnost přístupu k Internetu. Obr.2. Ukázka testů e-předmětu Odborný anglický jazyk 2.4 Analýza výsledků výzkumu Zpracovávání údajů vycházelo z databáze, která obsahovala podrobný záznam o výsledcích každého studenta. Údaje byly zpracovávány pomocí tabulkového procesoru MS Excel a statistického software NCCS2000. Aby se předešlo podezření, že výsledky výzkumu byly úmyslně zmanipulovány, například tak, že do kontrolní skupiny byli zařazeni studenti s horšími studijními předpoklady, byla na počátku experimentu provedena analýza statistické

7 významnosti rozdílů mezi výkony v pretestu studentů zařazených do experimentální a kontrolní skupiny. Pomocí programu NCSS2000 byla Studentovým t-testem i neparametrickým Mann-Whitneyovým testem zkontrolována analýza rozptylu na hladině významnosti 0,05 pro překontrolování statistické rovnocennosti výběrových souborů v ukazateli výsledky pretestu a z této analýzy vyplynulo v obou experimentech potvrzení nulové hypotézy - nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi úrovní pretestu kontrolní a experimentální skupiny, a proto se skupiny mohly považovat za rovnocenné. Tento poznatek opravňoval provést pedagogický experiment. V důvodu podrobnější analýzy výkonu studentů v posttestu byl v případě předmětu Databázové systémy test rozdělen podle taxonomie výukových cílů na dva disjunktní subtesty subtest i zapamatování a subtest II - porozumění a používaní vědomostí v typových situacích. Používání vědomostí v problémových situacích nebylo ověřováno testem ale prostřednictvím semestrálního projektu. Analýzu výsledků výzkumu podle výkonů experimentální a kontrolní skupiny byla provedena pomocí relativní metriky výkonů dosažených v posttestu (subtestech). Pomocí relativní metriky bylo možné porovnávat výkony mezi skupinami i při různém počtu studentů. Tab.3. Relativní dosažený výkon studentů v posttestu předmětu Databázové systémy Experimentální skupina Kontrolní skupina Rozdíl V E - V K Zapamatování 48,9% 55,7% -6,7% Porozumění 76,2% 77,2% -1,0% Aplikace 90,4% 90,0% 0,4%

8 100,0% 80,0% 76,2% 77,2% 90,4% 90,0% 60,0% 48,9% 55,7% 40,0% 20,0% 0,0% zapamatování porozumnění aplikace experimentální skupina kontrolní skupina Obr.3. Dosažený výkon studentů v posttestu předmětu Databázové systémy Studenti experimentální skupiny v předmětu Databázové systémy dosáhli nepatrně lepších výsledků v případě použití znalostí v problémových situacích, naopak v úlohách ověřující porozumění a zapamatování poznatků byly jejich výkony nižší. Tab.4. Výkon studentů v pretestu a posttestu předmětu Odborný anglický jazyk Experimentální skupina Kontrolní skupina Rozdíl V E - V K Pretest 10,22 11,35 1,13 Posttest 13,78 12,06 1,72 Rozdíl V pretest V posttest 3,56 0,71 Ověřování hypotéz výzkumů bylo prováděno ve statistickém programu NCSS2000. Pro ověření nulové hypotézy byl opět použit Studentův t-test. Při výpočtech byla zvolena hladina významnosti 0,05, závěry tedy platí s pravděpodobností 95%. Ve výzkumu v předmětu Databázové systémy byla potvrzena nulová hypotéza tvrdící, že není statisticky významný rozdíl mezi získanou úrovní znalostí studentů v prezenční výuce a výuce s elearningovou podporou.

9 V případě výzkumu v předmětu Odborný anglický jazyk bylo zjištěno při vyhodnocení pretestu a posttestu, že u kontrolní skupiny bez elearningové podpory ke zlepšení výkonu studentů nedošlo. v případě experimentální skupiny došlo ke zlepšení a bylo možné konstatovat, že zjištěný rozdíl byl statisticky významný. Zároveň bylo zjištěno, že výsledky posttestu vykazují statisticky významný rozdíl ve prospěch experimentální skupiny. 2.5 Postoje studentů Velmi výrazné bylo pozitivní hodnocení předmětu využívajícího elearningovou podporu. Kontrolní a experimentální skupina byly vytvořeny náhodným výběrem z homogenní skupiny vysokoškolských studentů, kteří měli podobnou motivaci ke studiu předmětu i velmi podobné studijní předpoklady a větší obliba elearningové výuky oproti tradiční výuce byla způsobena řadou faktorů. Mezi významné patří možnost větší individualizace studia možnost volby studijního tempa, možnost volby místa a času studia, možnost volby preferované formy studijních materiálů tištěné texty, hypertext s obrázky a animacemi, videozáznamy přednášek, zhuštěný tvar přednášek v prezentacích apod.. Z pohledu časové náročnosti odpovídali studenti předmětu Databázové systémy zařazení do experimentální skupiny na příslušnou otázku dotazníkového šetření, že věnovali práci na předmětu průměrně v průměru o 7% více času než studenti kontrolní skupiny. Tato časová náročnost ale zahrnuje pouze čas strávený vlastním studiem předmětu. Nejsou v ní zachyceny informace o další časové náročnosti studia, jako například čas potřebný na dojíždění na výuku. Tato vedlejší časová náročnost studia je nezanedbatelným faktorem a značně ovlivňuje zjištěné výsledky, protože může ovlivnit zjištěné hodnoty o desítky procent. 3. ZÁVĚR Na základě provedených výzkumů je možné prohlásit, že studenti v experimentální skupině využívající ke studiu elearningovou podporu výuky předmětu dosáhli

10 minimálně stejných studijních výsledků v oblasti úloh ověřujících zapamatování, porozumnění poznatkům a použití vědomostí v problémových situacích jako studenti vyučovaní prezenčně. v případě dobře navrženého a vhodným způsobem realizovaného elearningového kurzu jsou tedy výsledky, kterých dosáhnou studenti absolvující elearningový předmět srovnatelné s výsledky studentů vyučovaných tradičním způsobem. Na výsledky uvedených výzkumu navázaly společně Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Fakulta managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Západočeská univerzita v Plzni a v roce 2005 připravily společně v rámci Evropských strukturálních fondů projekt RIUS Rozběh interuniverzitního studia v rámci sítě vybraných univerzit v České republice. Systém interuniverzitního studia by měl jednotlivým vysokým školám v České republice umožnit nabídnout své studijní předměty studentům jiných vysokých škol. Studenti z různých vysokých škol si v rámci tohoto projektu mohou zapisovat předměty z veřejné nabídky a v průběhu akademického roku je absolvovat. Uvedeným způsobem se studentům výrazně rozšiřují možnosti při tvorbě individuálních studijních plánů o předměty, které jejich domácí škola nenabízí. Interuniverzitní studium probíhá převážně distančně. Prezenčně se konají pouze zahajovací schůzky k jednotlivým předmětům a závěrečné zkoušky. Většina výuky probíhá pomocí elearningu, protože do nabídky vysokých škol jsou zařazeny pouze předměty plně podporovány tutorovanými elearningovými kurzy. Literatura 1. ČERNÁ, M., POULOVÁ, P. elearning - vize a skutečnost. Technológia vzdělávania, 2005, vol. 13, (no. 5), s GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Padio, CHRÁSTKA, M. Didaktické testy. Brno: Padio, JABLONSKÁ, E., RYSOVÁ, H. Vyhodnocení dotazníku pro získání zpětné vazby. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže elearning 2002, Hradec Králové: Gaudeamus 2002, s PELIKÁN J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.

11 RNDr. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Rokitanského 62, Hradec Králové, Mgr. Miloslava Černá Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Rokitanského 62, Hradec Králové, Doc. Ing. Milan Křenek, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta M.D. Rettigové 4, Praha 1, Příspěvek vznikl za podpory projektu RIUS (CZ / /0067), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK

UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK PETRA POULOVÁ, HANA ŠRÁMKOVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: V roce 1998 vznikl na FIM UHK Institut dalšího

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE HUMANITNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ V TERCIÁRNÍ PŘÍPRAVĚ IT ODBORNÍKŮ

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE HUMANITNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ V TERCIÁRNÍ PŘÍPRAVĚ IT ODBORNÍKŮ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE HUMANITNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ V TERCIÁRNÍ PŘÍPRAVĚ IT ODBORNÍKŮ INFORMATION TECHNOLOGIES IN HUMANITIES, SOCIAL AND TECHNICAL SUBJECTS WITHIN THE TERTIARY

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 12 Pedagogický experiment

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 12 Pedagogický experiment Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 12 Pedagogický experiment pedagogického výzkumu 1 Základní charakteristika Experiment znamená značný pokrok ve vědě, zejména však v přírodní vědách. Experiment

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1.1 Úvod Mohutný rozvoj didaktické techniky v posledních letech vyvolává vznik zcela nových

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Téma disertační práce: Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Obsah 1. Hlavní cíl 2. Návaznost dizertační práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Developing Interactive and Communicative Competences in Students of Health and Social Nonmedical Specializations at Tertiary Level with the Help of E-learning Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Academic Writing na ZČU. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni , IVIG

Academic Writing na ZČU. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni , IVIG Academic Writing na ZČU Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni 7. 9. 2017, IVIG Spolupráce s Centrem akademického psaní AV ČR - seminář pro doktorandy ZČU IVIG 2016 prezentace Odborné psaní

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

SOFTWARE STAT1 A R. Literatura 4. kontrolní skupině (viz obr. 4). Proto budeme testovat shodu středních hodnot µ 1 = µ 2 proti alternativní

SOFTWARE STAT1 A R. Literatura 4. kontrolní skupině (viz obr. 4). Proto budeme testovat shodu středních hodnot µ 1 = µ 2 proti alternativní ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH ÚLOH UŽITÍM SOFTWARE STAT1 A R Obsah 1 Užití software STAT1 1 2 Užití software R 3 Literatura 4 Příklady k procvičení 6 1 Užití software STAT1 Praktické užití aplikace STAT1 si ukažme

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V OBLASTI NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH METOD A FOREM

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V OBLASTI NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH METOD A FOREM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V OBLASTI NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH METOD A FOREM JANA MOTYKOVÁ Centrum pro studium vysokého školství Abstrakt: Příprava a pilotní ověření vzdělávacího kurzu pro

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

SPOLUPRÁCE UNIVERZIT V ELEARNINGU

SPOLUPRÁCE UNIVERZIT V ELEARNINGU Univerzita Tomáš áše e Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky SPOLUPRÁCE UNIVERZIT V ELEARNINGU INTERUNIVERZITNÍ STUDIUM A VIRTUÁLNÍ MOBILITA STUDENTŮ Bedřich Zimola, Jan Hán, H Petra Poulová Žilina,

Více

Experiment a experimentální design výzkumu v pedagogických vědách. Kateřina Vlčková Institut výzkumu školního vzdělávání

Experiment a experimentální design výzkumu v pedagogických vědách. Kateřina Vlčková Institut výzkumu školního vzdělávání Experiment a experimentální design výzkumu v pedagogických vědách Kateřina Vlčková Institut výzkumu školního vzdělávání 1 Termín experiment v laickém jazyce Experiment v laickém jazyce používán volněji

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES Jitka Feberová, Jan Polášek, Pavel Kasal jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz, jan.polasek@cuni.cz, pavel.kasal@lfmotol.cuni.cz ANOTACE

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1

Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1 Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1 WORKSHOP 13. 6. 2012 Mgr. Jan Sedláček Dotazníkového šetření studentů předmětu ZMAT1: Opakované dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 5. až 8. 3. 2012. Byl zachován (až

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

T V POD NIKU. Ostrava 2011

T V POD NIKU. Ostrava 2011 PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU IT P T V POD NIKU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Pavlína Hronová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem

Více

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Od března 2010 do srpna 2012 byl na VŠRR realizován projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32599 Inovace bakalářského

Více

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky)

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) 1) Význam a využití statistiky v biologických vědách a veterinárním lékařství ) Rozdělení znaků (veličin) ve statistice 3) Základní a

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ

JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ 1 JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ PŘIPRAVENI NA STUDIUM VŠ V OBLASTI PŘENOSITELNÝCH ICT KOMPETENCÍ Mgr. Ing. Vladimír Očenášek KIT PEF ČZU v Praze učíme informatické předměty na 2 fakultách, 8 oborech a 6 střediscích:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

SOFTWAROVÉ SYSTÉMY NA PODPORU DIV NA FIM UHK

SOFTWAROVÉ SYSTÉMY NA PODPORU DIV NA FIM UHK SOFTWAROVÉ SYSTÉMY NA PODPORU DIV NA FIM UHK HANA ROHROVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: Text příspěvku je zaměřen na distanční vzdělávání a způsob jeho realizace především v prostředí Fakulty informatiky

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Tutorujeme pomocí Moodle

Tutorujeme pomocí Moodle Tutorujeme pomocí Moodle Ing. Robert Kempný Ing. Petr Korviny, Ph.D. Ing. Roman Foltýn 1 ÚDiV Ústav distančního vzdělávání Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc. vedoucí 227 A401 Ingrid JURČÍKOVÁ sekretářka

Více

DISTANCE LEARNING OF COMPUTER SCIENCE DISTANČNÍ VÝUKA INFORMATIKY

DISTANCE LEARNING OF COMPUTER SCIENCE DISTANČNÍ VÝUKA INFORMATIKY DISTANCE LEARNING OF COMPUTER SCIENCE Rostislav Fojtík*, Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika Přijato: 30. 4. 2016 / Akceptováno: 1. 7. 2016 Typ článku: výzkumný článek DOI: 10.5507/jtie.2016.019

Více

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ POČÍTAČEM PODPOROVANÉ A FRONTÁLNÍ VÝUKY FYZIKY

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ POČÍTAČEM PODPOROVANÉ A FRONTÁLNÍ VÝUKY FYZIKY SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ POČÍTAČEM PODPOROVANÉ A FRONTÁLNÍ VÝUKY FYZIKY Jiří Mazurek Anotace: Cílem článku je prezentovat výsledky pedagogického experimentu, který proběhl v první polovině roku 2009 na čtyřech

Více

COMPARISON OF FULL-TIME AND DISTANCE LEARNING PROGRAMMING

COMPARISON OF FULL-TIME AND DISTANCE LEARNING PROGRAMMING COMPARISON OF FULL-TIME AND DISTANCE LEARNING PROGRAMMING Rostislav FOJTÍK*, Ostravská univerzita v Ostravě Přijato: 16. 2. 2015 / Akceptováno: 25. 5. 2015 Typ článku: Výzkum DOI: 10.5507/jtie.2015.002

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Výzkum efektivity výuky technických předmětů

Výzkum efektivity výuky technických předmětů Masarykova univerzita Dvořák, K. (2011). Výzkum efektivity výuky technických předmětů. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční

Více

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Název projektu: Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0339 Doba

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání

Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání Marcela Sokolová AULA, 2012, Vol.20, No. 1: 78-99 Selected aspects of implementing e-learning into corporate training Abstract. Nowadays human

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PROJEKT ZJIŠŤOVÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ EFEKTIVNOSTI STUDIA PREZENČNÍ A DISTANČNÍ FORMOU

PROJEKT ZJIŠŤOVÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ EFEKTIVNOSTI STUDIA PREZENČNÍ A DISTANČNÍ FORMOU PROJEKT ZJIŠŤOVÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ EFEKTIVNOSTI STUDIA PREZENČNÍ A DISTANČNÍ FORMOU IVANA ŠIMONOVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: Příspěvek popisuje průběh tříletého projektu, ve kterém byly mapovány

Více

hlavní výstupy výzkumného projektu

hlavní výstupy výzkumného projektu Vysoká škola ekonomická v Praze Akademický výzkumný projekt IGA 2012 Fakulta financí a účetnictví číslo projektu Empirické ověření gramotnosti studentů vysokých škol Finanční gramotnost vysokoškoláků hlavní

Více

Velká kniha e-learningu

Velká kniha e-learningu Velká kniha e-learningu Potřebné know-how pro provoz a přípravu kurzů. I.A Základní pojmy 1. Základní pojmy 1.1. Distanční vzdělávání 1.2. Vzdělávání online (Web-Based Learning) 1.2.1. Charakteristiky

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR

SOFTWAROVÁ PODPORA HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR SOFTWAROVÁ PODPORA HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR Abstrakt: příspěvek se zabývá možností hodnocení kvality elektronických studijních opor určených pro distanční vzdělávání realizované formou

Více

Matematika, informatika, projekty

Matematika, informatika, projekty Matematika, informatika, projekty Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc Katedra informatiky a kvantitativních metod FIM UHK Hradec Králové tana.gavalcova@uhk.cz 1 Obsah příspěvku: Projekt REFIMAT, ESF, OP

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Popis modelu IUS v rámci sítě vybraných univerzit ČR. - výchozí stav -

Popis modelu IUS v rámci sítě vybraných univerzit ČR. - výchozí stav - Projekt: ROZBĚH INTERUNIVERZITNÍHO STUDIA V SÍTI VYBRANÝCH UNIVERZIT ČR Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0067 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více