TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka"

Transkript

1 TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka Listopad 2002 Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 1

2 Obsah 1 DESKA CPU MIKROKONTROLEROVY SUBSYSTEM PAMŤ TOVY SUBSYSTEM PERIFERNISUBSYSTEM PROGRAM LINEA RNI NAPA JECI ZDROJ DISPLEJ OBSLUHY / KLA VESNICE ZA KAZNICKA STRANA DISPLEJE SPINANY NAPA JECI ZDROJ TECHNICKE PARAMETRY: VAHA: TISKARNA LTP256: NASTAVENI A KONFIGURACE VA HY NASTAVENIROZSAHU KONFIGURACE VAH VYMAZAVANIDAT Z VAHY SEZNAM CHYBOVYCH HLA SENI CHYBU VAZENI: CHYBY TISKARNY (LTP256) CHYBY PR I KOMUNIKACI (RS485) SPECIA LNI FUNKCE MAZANIHESLA EC VAHA S EURO SEZNAM VYKRESU...15 Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 2

3 Elektronicke zarızenıje tvoreno na sledujıcımi prvky, podle za vislosti na ruznych modelech. Deska CPU/AD/interface tiska rny Prodavac ska strana displeje/kla vesnice Za kaznicka strana displeje Linea rnızdroj energie Zapnuty zdroj energie 1 DESKA CPU CPU deska je tvorena na sledujıcımi operac nımi subsyste my: subsyste m mikropoc ıtac e pamťšovy subsyste m subsyste m A/D prevodnıku subsyste m perifernıch interaface program 1.1 MIKROKONTROLE ROVY SUBSYSTE M Tento subsyste m rıdı vsechny va znı funkce a periferie, rıdı displeje, kla vesnici, A/D prevodnık, komunikaci, atd. Mikrokontrole r je HITACHI H8/510 model, IC6, nızkoprıkonovy a vysokorychlostnıcmos mikropocıtac, s 8bitovymi datovou sbťrnicıa 24bitovou adresovou sbťrnicı(zvla dne az 16 externıch Mbytu), 16 Mhz (8 Mhz internıch) hodinami, obsahuje 7 x 8-bitovych portu (60 I/O), 2x16-bitove c asovac e, 8-bitovy c asovac, 2 se riove porty, 5 externıch prerusenıa 18 internıch prerusenıs 8 ďrovnťmi prerusovacıpriority v obou prıpadech. Toto zarızenıje napa jeno stejnosmťrnym napťtım 5V. Adresova nı pamťšove ho prostoru se prova dı dekode ru IC5, pomocı adres A21 - A23 generuje az 8 bloku po 2Mbytech. Tento subsyste m ma take nulovacı obvod IC8, ktery kontroluje napa jecı napťtı mikrokontrole ru a pokud je nizsınez 4,75V, je vysla n signa l RESET do OV, coz uvede mikrokontrole r do vychozıho stavu. 1.2 PAMˇT OVY SUBSYSTE M Dostupna pamťšje organizova na do trıkategoriı: EPROM RAM EEPROM Pamťš EPROM, IC7, ktera obsahuje vlastnı rıdicı program (Run), je jıvyhrazen blok v pamťšove m prostoru o velikosti od 128K do 4M a je adresova n od 0H do 1FFFFFH. PamťšRAM sesta va z 1 bloku / 128 K, je adresova na od H do 3FFFFFH. Tato pamťš je nızkoprıkonova CMOS a pokud je jednotka odpojena od napa jecıho sıšove ho napťtıje tato pamťš napa jena za lohovou bateriı BT1 (3,6 V/170 mah) a T1/R53. Hlavnıďlohou je uchovat data. PamťšEEPROM, IC18, je nevolatilnıread/write pamťš. Ma kapacitu 16x16 bitu a uchova va serizovacıdata. Tato pamťš je seriovť ovla dana (12C) a je rızena piny P55, P56 a P57 mikropoc ıtac e IC Perifernı subsystem Vsechny periferie jsou buň realizova ny v mikrokontrole ru, nebo jsou prımo ovla da ny vstopy a vystupy I/O. Mohou byt umıstťny mimo kla vesnici, naprıklad v komunikac nım a pocıtac ove m ovla dac i, nebo v A/D prevodnıku, na kla vesnici, LED displeji, tiska rnť, v hodina ch a komunikac nıch kontrole rech, ac koli v prıpadť komunikacıjsou interface obvody umıstťny mimo CPU desku. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 3

4 Popis zarızenı, umıstýny ch na desce: Konvertor: Je rızen paralelnť piny P10-P16 a NMI prerusovacım pinem mikrokontrole ru. Bzuca k: Je rızen pinem P82 a tranzistor T7 zesiluje proud, ktery ovla da prımo bzuca k. Tiska rna: Je rızena obvodem IC19 piny P40-P47 a pres P31 a obvod IC19. Obvod IC14 funguje jako vystupnı pamťš pro nahra va nı dat tiska rny. Podobnť funguje obvod IC15 jako ochrana bodu hlavy tiska rny. Hodiny: Jsou rızeny se riovť (I2C), a to piny P55, P56 a P57, obvodu IC16. Kla vesnice: Je rızena prımo piny P40-P47 a P60-P67. Diody D21-D28 umozn ujıpouzıvat port P4 jak k ovla da nıkla vesnice, tak i displeju. Vystup je pres konektor C03. LED displej: Je rızen prımo piny P40-P47 a P50-P54. Vystup je pres konektor C Popis externıch periferiı: -RS232 se se riovym vystupem: Je realizova n na pinech P84, P85 a P81 mikropocıtac e. Signa ly pricha zejız CPU desky pres konektor C02. Prizpusobovacıobvod IC1 upravuje ďroven signa lu TTL na standard RS232 V24. Vystup je pres konektor C02. -RS485 se se riovym vystupem: Je realizova n na pinech P84, P85 a P81 mikropocıtac e. Signa ly pricha zejız CPU desky pres konektor C02. Prizpusobovacıobvod IC1 upravuje ďroven signa lu TTL na standard RS485. Vystup je pres konektor C02. -Ovla da nıza suvky: Je ovla da na pinem 33 mikropoc ıtac e. Vystup ke zdroji energie je pres konektor C PROGRAM EPROM obsahuje program pro zarızenı, ktery mikrokontrole r dekoduje a pomocıktere ho rıdı. Kod je zıska n prostrednictvım prekladac e, ktery kod zpracova va a/nebo kompiluje z programovych zdroju. Programove moduly jsou vyvinuty v jazyku "C", s vyjimkou kritickych castıv rızenıv rea lne m c ase (tj. obsluha prerusenı), ktere byly vyvinuty v assembleru pro H8/ Program je rozdťlen do dvou za kladnıch c a stı: Hlavnıprogram: Zpracova nıďdaje hmotnosti Funkce Obsluha prerusenı: displej kla vesnice komunikace tiska rna Hlavnıprogram Hlavnıprogram sesta va ze zpracova nıďdaje hmotnosti a podprogramu va hovych funkcı. Zpracova nıďdaje hmotnosti: Program zpracova nıďdaje hmotnosti je tvoren na sledujıcımi moduly: CtenıA/D prevodnıku: Mikrokontrole r vysle signa l do tohoto modulu, kdykoli je vyvola no nemaskovatelne prerusenı(nmi). Toto nac tenıse dťje kazdych 80 ms paralelnť s presnostırozlisenı bodu ( ) Nastavenıcıslicove filtrace Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 4

5 Program prova dı nastavenı struktury digita lnıho FIR filtru v ra dech 2 az 5. Delka prechodove charakteristiky filtru (rychlost odpovťdi) je neprımo ďmťrna ra du filtru. Korekce ďdaju A/D prevodnıku: Tato korekce je prova dťna pomocıs internıho koeficientu, vypoc ıtane ho pri nastavenı (set up) vah. Kompenzace poc a tec nınuly: Tento vypoc et zohledn uje skutec nou hodnotu zatızenı snımac e sil pri zapnutı pri nezatızenych vaha ch. Vypoc et dılku: Vycha zıse z rozdťlenı, odpovıdajıcıho kazde jednotce va hy. Pocıta se s dılky, coz koresponduje se stupnicı, kterou va ha pouzıva. Stabilita ďdaje hmotnosti: U tohoto modelu je krite rium va hove stability kontrolova no na za kladť rozdılu mezi jednotlivymi ďdaji A/D prevodnıku a predem stanovenou hodnotou. Jestlize je rozdıl tťchto ďdaju mensı, nez tato predem stanovena hodnota, povazuje se ďdaj za stabilnı. Automaticke sledova nınuly: Jestlize je va ha blızko nule, zkontrolujte se, zda je hodnota v rozmezı +/- 1/4 dılku. V tomto prıpadť se prova dısoftwarove sledova nınuly v opakovane m cyklu 0,3 dılku za vterinu a LED indikace pro ďzkou nulu je zapnuta. Jestlize je va ha mezi +1/4 a +1/2 v kladne m smťru dťlenı, indikovana hmotnost je nula a LED indikace pro ďzkou nulu je vypnuta. Pro hodnoty nad +1/2 dılku uka ze displej aktua lnıhmotnost. Pro hodnoty mensı, nez -1/4 dılku a vťtsı nez -4 dılku indika tor hmotnosti zhasne a bťhem 4 vterin je nula obnovena. Pro hodnoty mensınez -3 dılky se indikuje chybove hla senıerr3, tedy negativnıva hu. Vystup z te to situace je mozny pouze pres vypnutı zarızenı. Maskova nıdispleje: Toto urc uje zobrazovacıc as mezi kazdymi dvťma stabilnımi c tenımi. Zaokrouhlova nı: Zde je stanoveno mozne zaokrouhlenı hodnoty hmotnosti na poslednım mıstť na hodnoty na 0, 2 nebo 5. Bude to ďdaj hmotnosti, uka zany na displeji a pouzity pri kalkulaci ceny. Cena je take zaokrouhlena na jednotku. Funkce: Funkce jsou popsa ny v odpovıdajıcım na vodu k obsluze Prerusenı Prerusenıslouzık rızenıdispleje, kla vesnice a komunikacıneza visle na hlavnım programu, a to takovym zpusobem, ze tyto operace probıhajı v predurc enych okamzicıch podle stanovene ho programu. V prerusovacım rezimu pracujına sledujıcımoduly: A/D konvertor (NMI interrupt) Analogovť digita lnı konverznı subsyste m sesta va z bťznť pouzıvane ho diferencia lnıho predzesilovac e IC3, analogove ho filtru 3.ra du IC2, ktery je napojen na dvojity integrac nı prevodnık s automatickym nulova nım IC1, ktery ma rozlisovacıschopnost ( ) bitu, a ktery s 500 khz hodinami (synchronizac nısigna l E z mikrokontrole ru), vykona va 12 konverzıza sekundu. Ma paralelnıvystup. Zarızenıpracuje s internımi dılky, ktere jsou pouzity k vazenı. Zbyvajıcıch dılky je pouzito jako okraj pro nulu i za kladnıstupnici. Zdroj energie pro snımac sil je +10V a syste m prevodnıku je proporciona lnı, pric emz odchylky v napa jecım napťtısnımac e neovlivn ujıvystupnıhodnotu prevodnıku. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 5

6 Displej V tomto prerusenıse prova dıdynamicke rızenıdispleje ve c tyrech 8c ıslicovych skupina ch. Take se rıdıjednotlive LED indika tory Kla vesnice R ızenı kla vesnice kontroluje, jestli je stisknuta jaka koli kla vesa (s c asovou filtracı pro odstranťnı za kmitu kla vesnice) a urc uje numerickou hodnotu kla vesy. Skutec na hodnota kla vesy je determinova na tabulkou hodnot, pridťlenych v souladu s typem programu a/nebo kla vesnice va hy Komunikace: Va ha zpracova va znaky vysılane a prijımane bťhem prerusenıtak, ze syste m muze posılat bloky znaku maxima lnırychlostı Tiska rna: Ruzne bity, do nichz jsou znaky rozlozeny, jsou posıla ny do 8 tiska rny LTP Linea rnı napa jecı zdroj Tento linea rnızdroj energie generuje vsechna napťtı, jez jsou potrebna k fungova nıva hy. Deska je napa jena strıdavym napťtım z transforma toru a generuje potrebna stejnosmťrna napťtıpro desku mikropoc ıtac e (CPU), komunikac nıdesku a tiska rnu pres konektor C01. Strıdava vstupnınapťtıjsou: Napťtı pro analogovy a cıslicovy dıl je 13,8V AC + 13,8V AC 0,5A prumťrnym prıkonem. Napťtıpro tiska rnu SEIKO LTP256 je 24V AC 1,5A. Napťtıpro displeje je 9,8V AC 1,5A. Deska generuje pťt vystupnıch napťtı: Zdroj napťtı+10v a -5V pro analogovou cast a +5V pro cıslicovou cast. Zdroje jsou tvoreny usmťrn ovacım mostem D1, filtrac nımi kondenza tory C7 a C12, regula tory IC4 a IC5 pro +10V a -5V, a stabiliza torem IC1 pro zdroj +5V. Zdroj napťtı+6,2v pro LED displeje je tvoren usmťrn ovacım mostem D2, filtrac nımi kondenza torem C10 a stabiliza torem IC3. Zdroj napťtı pro tiska rnu LTP256 (+24V) sesta va z usmťrn ovacıho mostu D3, filtrac nıho kondenza toru C28 a programovatelne ho stabiliza toru IC2, jehoz vystupnı napťtımuze byt nastaveno potenciometrem P1. Tranzistor T1 rıdınapťtıovla da nı tiska rny, pomocıvstupu, ktery pricha zız desky CPU pres konektor C03. Podobnť se ovla da zdroj pro otevıra nıpenťznıza suvky pomocıtranzistoru T3, T4 a T5 vystupem pres C02. Vystupnınapťtıdo CPU desky procha zıpres konektor C03. Vstup napťtız transforma toru je pres konektor C01 a tento zdroj ma ochranne obvody proti zkratu (RV1 - RV4) a pro ochranu pred rusenım (F5-F10 a C16-C27). Tento zdroj je urc en pro kolısa nı vstupnıch napťtı mezi -15% a +10% jejich jmenovite hodnoty. 3 Displej obsluhy / kla vesnice Displej obsluhy sesta va ze trıskupin sesti 7-segmentovych c ıslic a desetinne c a rky, pro zobrazenıhmotnosti, cenť a sumť. Da le rovnťz sesta va z pťti 7-segmentovych c ıslic a desetinne c a rky, pro zobrazenıta ry. Vyska cıslic pro hmotnost, cenu a sumu je 14mm, cıslice pro ta ru jsou o nťco mensı, tj. 10mm. Ma take celkem 6 LED diod, ktere fungujıjako specificke funkc nıindika tory. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 6

7 Dynamicke rızenıdispleje se prova dıve c tyrech skupina ch po 8 anoda ch (AN0 - AN7), v periodť 1,68ms na c ıslici (celkem 13,44ms). Osmic kove dekode ry IC6, IC9, IC8 a IC7 ovla dajıc tyri skupiny segmentu (katod) pro displej hmotnosti, ta ry, ceny a sumy, pric emz osmic kovy dekode r IC5 ovla da anody vsech skupin.displeju. Obvody IC1 a IC11 vykonovť zesilujınapa jenıanod a obvody IC2, IC3, IC4 a obvod IC10 zesilujınapa jenısegmentu. Se riove odpory se R1-R32 omezujıproud, ktery tťmito segmenty prote ka. Dynamicke rızenıje prova dťno sekvenc nıaktivacıanody pro kazdou ze trıskupin a opakuje se pokazde v osmic kove m cyklu. Napojenına CPU je pres konektor C02. Kla vesnice sesta va z matrice o osmi rada ch a pťti sloupcıch s celkem 34 kla vesami. R adovy a sloupcovy skenova nıje rızeno z mikrokontrole ru. Vstup do kla vesnice je pres konektor C03. 4 Za kaznicka strana displeje Displej obsluhy sesta va ze trıskupin sesti 7-segmentovych c ıslic a desetinne c a rky, pro zobrazenıhmotnosti, cenť a sumť. Da le rovnťz sesta va z pťti 7-segmentovych c ıslic a desetinne c a rky, pro zobrazenıta ry. Vyska cıslic pro hmotnost, cenu a sumu je 14mm, cıslice pro ta ru jsou o nťco mensı, tj. 10mm. Ma take celkem 6 LED diod, ktere fungujıjako specificke funkc nıindika tory. Dynamicke rızenıdispleje se prova dıve c tyrech skupina ch po 8 anoda ch (AN0 - AN7), v periodť 1,68ms na c ıslici (celkem 13,44ms). Osmic kove dekode ry IC6, IC9, IC8 a IC7 ovla dajıc tyri skupiny segmentu (katod) pro displej hmotnosti, ta ry, ceny a sumy, pric emz osmic kovy dekode r IC5 ovla da anody vsech skupin.displeju. Obvody IC1 a IC11 vykonovť zesilujınapa jenıanod a obvody IC2, IC3, IC4 a obvod IC10 zesilujınapa jenısegmentu. Se riove odpory se R1-R32 omezujıproud, ktery tťmito segmenty prote ka. Dynamicke rızenıje prova dťno sekvenc nıaktivacıanody pro kazdou ze trıskupin a opakuje se pokazde v osmic kove m cyklu. Spojenına CPU je pres konektor C02. 5 Spınany napa jecı zdroj Tento spınany napa jecızdroj generuje vsechna napťtı, potrebna k funkci vah. Zdroj je uzpusoben k napa jenıvah buň ze sıtť, nebo z 12V externıbaterie. Deska je urc ena pro generova nı potrebnych stejnosmťrnych napťtı, vyuzıvanych CPU deskou (analogovy subsyste m, LED displej a tiska rna). Je napa jena strıdavym napťtım z transforma toru pres konektor C01. Vstupnınapťtıje 12V st / 2A, je usmťrnťno diodovym mostem D6 a filtrova no kondenza tory C34 a C35 a vstupuje prımo do vysokofrekvenc nıho transforma toru TR1. Tento transforma tor je v dvojc inne m zapojenıpropojen se dvťmi napa jecımi tranzistory MOS, T3 a T4, rızenymi integrovanym rıdicım obvodem IC1. Tento integrovany obvod je rıdicıobvod pro spınane zdroje, specia lnť je navrzen pro dvojc inne rızenıs pouzitım tranzistoru typu MOS a obsahuje komplementa rnıvystupnıobvody pro spına nıa rozepına nına pracovnıfrekvenci 100 khz. Zpťtna vazba syste mu je zajisšova na z vystupu pro napa jenıled, +5V, ktery je propojen na vstup invertoru obvodu IC1. Referenc nınapťtıje zabudova no v samotne m obvodu IC1. Deska generuje dvť napťtı: Napťtı+5V LED displeje, sesta vajıcıho z vysokorychlostnıch usmťrn ovacıch diod D8 a D9, cıvky L2 a filtrac nıch kondenza toru C14 a C15. Toto napťtıprocha zı pres konektor CO3. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 7

8 Napa jecı napťtı tiska rny LTP256 (+24V) sesta va z vysokorychlostnıch usmťrn ovacu D1 a D7, cıvky L1 a filtrac nıch kondenza toru C2 a C12, a nastavitelne ho stabiliza toru IC5, jehoz vystupnı napťtı se reguluje potenciometrem P1. Tranzistor T5 upravuje rıdıcınapťtıtiska rny, ktere pricha zız CPU desky pres konektor CO3. Toto napťtıvystupuje pres konektor CO3. Napa jenı+5v digita lnıho a analogove ho subsyste mu je tvoreno regula torem IC2 a stabilizac nımi kondenza tory C22 a C23. Toto napťtı vystupuje pres konektor CO3. Zdroj energie -5V, ktery napa jı analogovou desku a sesta va z prepınacıho regula toru IC3, filtrac nıch cıvek L3 a L4 a filtrac nıch kondenza toru C30, C24, C25 a C31. Tato napťtıvystupujıpres konektor CO3. Zdroj energie pro snımac sıly je zıska va n pres regula tor IC4 a odpory R18 a R19, ktere zvysujıvystupnınapťtına +10V. Toto napťtıvystupuje pres konektor CO3. Podobnť se ovla da zdroj pro otevıra nı penťznı za suvky pomocı tranzistoru T6 a T7 vystupem pres CO4. Pripojenıinternıa externıbaterie je provedeno pres konektor CO2. Dioda D2 ochran uje tuto baterii pred nabitım internım stejnosmťrnym proudem pri napa jenız transforma toru. Internı baterie je nabıjena obvodem, sesta vajıcım z tranzistoru T1 a T2 a zenerovych diod DZ2 a D5. Dioda D4 zabran uje zpťtne mu proudu pri provozu pouze z baterie, ktera je pripojena pres nızkoztra tovou Schottkyho diodu D3. JistťnıRV1-RV3 zajisšujıa filtr, tvoreny F1, F2, C4-C7 zajisšuje ochranu pred elektrickym rusenım. 6 Technicke parametry: Hlavnıparametry jsou: 6.1 Va ha: Napa jecınapťtısnımac e sil 10V. Pripojenısnımac e sil c tyri nebo sest vodic u. Citlivost Snımac sil Nulovy okraj pri nastavenı 0,75 mv/v - 3,2 mv/v. 390 R in, 350 R out, citlivost 2,0 mv/v 30% vnitrnıch dılku Internırozlisenı bitu (+/ ). Presnost Maxima lnınelinearita dılku me nť nez 50 ppm Opakovatelnost chyba me nť nez 50 ppm Teplotnıposuv rozsahu me nť nez 10 ppm/ o C. Teplotnıposuv nuly me nť nez 0,20 V/ o C Rychlost prevodu Povolena hodnota nuly pri zapnutı Rozsah automaticke ho nulova nı Rozsah ďzke nuly Rychlost automaticke ho sledova nınuly Automaticke nulova nı Maxima lnıva zivost Minima lnıva zivost 12/s. 20% z rozsahu <= 4% z rozsahu 1/2 dılku 0,3 dılku/sec. -2e za 7,4 sec. 9 dılku nad Max 20 dılku. Subtraktivnıa postupna ta ra Max nebo Max 1-e1. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 8

9 6.2 Tiska rna LTP256: Rychlost tisku 50mm/sec. Hustota bodu 4 body/mm. De lka tisku 48mm. Celkovy poc et bodu Nastavenı a konfigurace va hy 7.1 Nastavenı rozsahu Zapnťte va hu a zatımco probıha kontrola displeje, zadejte prıstupovy kod Jakmile je kompletnıkontrola displeje, zobrazıse na displeji ďdaj A/D prevodnıku ve vnitrnıch dılcıch a na displeji ta ry se zobrazıhla senı A0Úpo vynulova nıvah. Pokud va hy nejsou uklidnťny, zobrazıse na displeji hmotnosti Po uklidnťnıjsou vahy automaticky nulova ny, anebo mohou byt nulova ny stisknutım kla vesy C. Aby bylo nulova nıspra vne, musı byt hodnota displeje mezi a dılky. Na displeji hmotnosti se objevı sdťlenı "LLLLLL", pokud je nula pod minima lnıhodnotou, anebo "nnnnnn", pokud je nad maxima lnı hodnotou. Jakmile je nulova nıukonc eno, tarovy displej uka ze "A1" a vahovy displej uka ze hodnotu hmotnosti podle poslednıho nastavenı. Pote umıstťte na misku za vazı, ktere je vťtsınez 2/3 jmenovite va zivosti, a po uklidnťnıva hy stisknťte ( ). Na ta rove m displeji se objevı"pes t". Zadejte skutec nou hodnotu hmotnosti za vazına misce a stisknťte ( ). Pokud spra vnť probťhl nastavovacıproces, objevıse sdťlenı"correc". Jestlize bylo nastavenı spra vnť provedeno, odstran te veskere zatızenı z misky vah.. Stisknťte ( ), cımz bude provedena kontrola displeje a pote bude va ha pripravena k pouzitı. Doporuc ujeme pote zkontrolovat, zda je va ha spra vnť nastavena. Stisknťte bťhem testu displeje pro kontrolu adjustac nıho sekvenc nıho c ısla. Je velmi dulezite, aby zacatek nastavovacıho cyklu byl proveden minima lnť patna ct minut po zapnutıvah, za stabilnıteploty a trojna sobne m zatızenına jmenovity rozsah (tzv. rozcvic enı snımac e silú). 7.2 Konfigurace vah Po zapnutıvah stisknťte postupnť kla vesy , na displeji hmotnosti se objevısdťlenı "SETUP", na cenove m displeji se objevı"set-up option" a na displeji celkove sumy sta vajıcı hodnota volby. Nastavenıtťchto konfigurac nıch parametru se ruznıpodle typu va hy. Stiskem (FIX) se volıparametr. Stiskem (+) se volıdalsıparametr. Stiskem ( ) se vystupuje z funkce konfigurace. 1 MON Modifikuje mťnovy symbol na lıstku. 2 PD Volıdesetinnou carku a zaokrouhlovacıhodnotu. 3 RTOT Zaokrouhluje souc et operacı. 4 MON 1 Modifikuje specia lnımťnovy symbol na lıstku. 5 PD 1 Desetinne mısto / zaokrouhlena hodnota pro druhou mťnu. 6 BEEP Aktivuje/deaktivuje bzucak. 7 CONTA Volıtyp poc itadla operacı. 8 FI Volıtyp maskova nıpro va hu. 9 L CASH Volıotevıracıdobu za suvky. 10 CUT Volıde lku lıstku Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 9

10 7.2.1 MON Programova nı mťnove ho symbolu na lıstcıch. Pokud nenı programova no, va ha vytiskne default hodnotu na lıstcıch. (FIX) zprıstupn uje fungova nı. ( ) (SHIFT) ( ) (CLEAR) (SHIFT) (A A) pro prechod na dalsıznak. vracına predchozıznak. maze cely ra dek. aktivuje/deaktivuje mala pısmena ( ) vystup z funkce. (+) zprıstupn uje dalsıparametr PD Stisknťte (0) (1) (2) nebo (3) v souladu s poc tem pozadovanych desetinnych mıst. (FIX) volızaokrouhlene hodnoty 1, 5, 10 nebo 50, nebo specia lnıhodnoty se zkra cenım. Displej celkove sumy uka ze desetinna mısta a zvolenou zaokrouhlenou hodnotu. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru RTOT To je zaokrouhlena hodnota pro souc et operacı. Volitelne zaokrouhlene hodnoty jsou: 1, 5, 10 a 50 a specia lnıhodnoty se zkra cenım. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru MON E Programova nı uvedenı specia lnı mťny na lıstcıch. Pokud nenı programova no, default hodnota je vytistťna na lıstcıch. (FIX) zprıstupn uje funkci. ( ) (SHIFT) ( ) (CLEAR) (SHIFT) (A A) prechod na dalsıznak. vracına predchozıznak. maze cely ra dek. aktivuje/deaktivuje mala pısmena ( ) vystup z funkce. (+) zprıstupn uje dalsıparametr PD 1 Stisknťte (0) (1) (2) nebo (3) v souladu s poc tem desetinnych mıst, pozadovanych pro druhou mťnu. Zaokrouhlene hodnoty 1, 5, 10 nebo 50 jsou voleny (FIX). Displej celkove sumy uka ze desetinna mısta a zvolenou zaokrouhlenou hodnotu. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru BEEP Stisknťte numericke kla vesy od 1 do 9 pro volbu de lku akusticke ho signa lu kla vesnice. Kla vesa 0 rusıtento signa l. Stisknťte (+) pro zprıstupnťnıdalsıho parametru CONTA Typ lıstkove ho poc itadla muze byt zvolen (typy 0-1). 0 - Vypoc te celkovy poc et operacı, vc etnť zrusenych. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 10

11 1 - Vypoc te celkovy poc et operacı, s vyjimkou zrusenych. 2 - Vypoc te celkovy poc et balenı. Stisknťte (+) pro zprıstupnťnıdalsıho parametru FI Tato funkce volıtyp filtru ďdaje hmotnosti, v rozmezıhodnot 0-9. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru L CASH Tato funkce volıdelku otevıracıho impulsu penťznızasuvky. Tato hodnota muze nabyvat hodnot od 0 do 9 a tomu odpovıda de lka impulsu od 30ms do 300 ms. Stisknťte (+) pro zprıstupnťnıdalsıho parametru CUT Tato funkce volıde lku vydane ho papıru. Hodnoty jsou od 1 do 9, s tım, ze 5 je standard zarızenı. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru. 7.3 Vymaza va nı dat z va hy Inicializace va hove pamťti Kdyz je va ha aktivova na stisknutım (1) (0) (0) (0) (0) (0), default hodnoty jsou ulozeny do programova nıva hy, s vyjimkou za hlavıa nahra va nıplu. Inicializovane konfigurace: pocıtadlo GRAND TOTAL heslo volba typu lıstku a papıru korelativnıcıslo programova nıc a rkove ho kodu aktivace c a rkove ho kodu aktivace asociovane ho kodu aktivace carkove funkce automaticke /manua lnıstıtkova nı prodejnıdata poc et stıtku volba typu stıtku rychlost oznamovacıdispleje volba typu oznamova nı ta ra Inicializovane za znamy: pridťlenıkla vesy PLD dennıprodeje hodinove prodeje trzba prodavacu prubťzny lıstek Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 11

12 V prubťhu te to operace jsou ostatnı c innosti va hy jsou potlac eny, s vyjimkou zvuku, vyda vane ho bzucakem. Jakmile je operace dokonc ena, va hove poc itadlo je restartova no a va hy jsou pripraveny k pouzitı Uplne vymaza nıva hove pamťti Kdyz jsou va hy aktivova ny stisknutım (1) (0) (1) (1) (0) (0), cela pamťš, vc etnť konfiguracı, je vymaza na. V prubťhu te to operace jsou ostatnı c innosti va hy jsou potlac eny, s vyjimkou zvuku, vyda vane ho bzucakem. Jakmile je operace dokonc ena, va hove poc itadlo je restartova no a va hy jsou pripraveny k pouzitı Va hovy test Po stisknutı(t) (C) uka ze cenovy displej dılky s rozlisenım 1/10 a displej celkove sumy uka ze konvertorove nacıtanı. Stisknutım jake koli kla vesy se vra tıte k va hove mu modu Specia lnıprogramovacıfunkce Po zapnutıva hy stisknťte (1) (2) (3) (4) (5) (6) a na sledujıcıdata se objevına displeji: Jme no programu a datum vyroby. Stisknťte (+/-) pro resetova nıva hy. Stisknťte ( ) pro prechod na test tiska rny. Bťhem teto funkce stisknťte (+/-) pro aktivaci testu tiska rny. Displej uka ze: Va hovy displej: -1.cıslice: kroky motoru (na rust od 0 na 4 pri kazde m pohybu motoru) -2.c ıslice: status hlavy, "d" znamena snızeny (pracovnı pozice), "U" znamena zvyseny Pote se objevısdťlenı"test": Cenovy displej: objevıse "t", a da le teplota hlavy ve stupnıch Celsia. Mnozstevnıdisplej: Objevıse dvť hodnoty, jedna mezi 0 a 15 (norma lnť 3), coz indikuje intenzitu detektoru vydavac e papıru. Dalsıhodnota (oddťlena "-") uka ze stupen detekce prijımac e (od 0 do 255). Aby zarızenıfungovalo spra vnť, tato hodnota musıbyt vysoka (nad 100), protoze nizsı hodnota indikuje, ze papır nenıspra vnť detekova n. Stisknťte ( ) pro ukonc enıte to funkce a resetova nıva hy Ska ly Pro zprıstupnťnıte to funkce stisknťte sekvenci bťhem testu displeje. Mohou byt zvoleny na sledujıcırozsahy: Displej Max dılek poc et dılku typ vah 6 6 kg 2 g jednorozsahova kg 5 g jednorozsahova kg 10 g jednorozsahova kg 20 g jednorozsahova Stisknťte (+) pro prechod na jednu hodnotu, (FIX) pro na vrat a ( ) pro vystup. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 12

13 8 Seznam chybovy ch hla senı 8.1 Chybu vazenı: nestabilnıva ha Uuuuuu va ha pod minima lnıhodnotou Nnnnnn va ha nad maxima lnıhodnotou 8.2 Chyby tiska rny (LTP256) PAPER END v tiska rnť nenıpapır PRINT ERROR chyba tiska rny (vzprıcena hlava) LABEL OUT stıtek pripraven HOT PRINT zvysena teplota v hlavť tiska rny (nad 80 st.c) 8.3 Chyby pri komunikaci (RS485) Ert.1 chyba kontrolnıho souc tu Ert.2 pretec enıprijımanych informacı Ert.3 chyba parity Ert.4 chyba ra mcova nı Ert.5 spatna verifikace 9 Specia lnı funkce 9.1 Maza nı hesla Pokud je va ha aktivova na stisknutım (1) (0) (0) (0) (0) (1), programovane heslo je vymaza no. V prubťhu te to operace jsou ostatnı c innosti va hy jsou potlac eny, s vyjimkou zvuku, vyda vane ho bzucakem. Jakmile je operace dokonc ena, va hove poc itadlo je restartova no a va hy jsou pripraveny k pouzitı. 9.2 EC va ha s Euro Dulezite: Tyto funkce pouzijte jen v prıpadť nutnosti. Zmťny v Euro fa zıch jsou nevratne. Smťnny kurs musıbyt vzdy vyja dren jako 1 Euro=XX,XXXX UMN, kde UMN je kazdou z ruznych na rodnıch mťnovych jednotek. Vzdy se musıjednat o 6 signifikantnıch c ıslic. Tj. pro Spanťlsko, 1 Euro=166,386 peset, pro Nťmecko 1 Euro=1,95583 marek, pro Ita lii 1 Euro=1936,27 lir, pro Francii 1 Euro=6,55957 franc. franku Adaptacnı proces na jednotlivou mýnu sesta va ze 4 fa zı: 1 fa ze 0Ú Sta vajıcıfa ze (1998), pokud va ha pracuje se dvťma mťnami, pesetou nebo NMU a Euro. Pracovnımťnou je peseta nebo NMU, Euro je informativnımťna. Bťhem te to periody muze byt smťnny kurs modifikova n. Stisknťte a 2. Pak stisknťte 8. 2.fa ze 1Ú Od 1/1/1999, kdy va ha bude pracovat se 2 mťnami, pesetou nebo NMU a Euro. Pracovnı mťna je peseta nebo NMU a euro je informativnımťna. 3.fa ze 2Ú 2:od 1/1/2002, kdy va ha bude pracovat se 2 mťnami, euro a pesetou, nebo NMU. Pracovnı mťna je euro, a alternativnımťnou je peseta nebo NMU. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 13

14 4.fa ze 3Ú: Od 7/1/2002, kdy va ha bude pracovat s jednou mťnou, euro, ktera bude pracovnımťnou va hy. Pro zmťnu fa zıbudou uzity ruzne kody. Kazdy ma 6 cıslic. Pro iniciaci EURO fa zıve va ze zadejte heslo , zatımco va ha prova dıtest dipleje. Heslo 0 - Umozn uje zmťnu smťnne ho kurzu. Vaha je ve fa zi 0, coz znamena, ze mťna muze byt modifikova na, kdykoli je potreba. Stisknťte kla vesy a 2, zatımco va ha je v norma lnım operac nım modu, a pak 8. Heslo 1 - Zmťny z fa ze 0 na fa zi 1. Zadejte heslo , zatımco va ha prova dıdisplejove poc ıta nı. Po zada nıkodu va ha uda vstupnımodus smťnne ho kurzu. Pote, 19 co distributor zada kurs, je pozadova no potvrzenı. Jestlize je potvrzenıkladne, smťnny kurs bude ulozen (zustane trvale zafixova n) a va ha zac ne operaci fa ze 1. Pokud nenıpotvrzeno, va ha bude pokrac ovat v operaci fa ze 0. Heslo 2 - Zmťny z fa ze 1 nad fa zi 2. Zadejte heslo , zatımco va ha prova dıtest displeje. Po zada nı kodu va ha vymaze vsechny PLU ceny. Jsou generova ny celkove souc ty prodavacu a PLU, inicializova ny pokladny. Pote va ha zac ne pracovat ve fa zi 2. Heslo 3 - zmťny z fa ze 2 na fa zi 3. Zadejte heslo , zatımco va ha prova dıtest displeje. Smťnny kurs muze byt zada n pouze heslem 0 a 1. Heslo 0 muze byt zada no tolikra t, kolikra t je potreba, a umozn uje zmťnu smťnne ho kursu. Heslo 1 umozn uje zada nı konec ne ho smťnne ho kursu, ktery zustane trvale ulozen v pamťti. Euro ma dvť desetinna mısta ve fazıch 1 a 2. Nemuze byt zmťnťno stisknutım kla vesy Set-up. Zaokrouhlenıeuro je 1 kra t 1 pro fa ze 1 a 2. Nemuze byt zmťnťno kla vesou Set-up. Poc et desetinnych mıst, stejnť jako zaokrouhlenıcelkove sumy v alternativnımťnť bťhem fa zı1 a 2 nemuze byt mťnťno kla vesou Set-up. Podobnť, ve fazıch 1 a 2, nemuze byt provedena za dna modifikace desetinnych mıst a zaokrouhlenıeura. Heslo 1 umozn uje trvale nastavenına sledujıcıch polozek: smťnny kurs desetinna mısta a zaokrouhlenı alternativnı mťny na euro, jez jsou permanentnť fixova na na ty, ktere existujıve fa zi 0 na zev euro bude trvale fixova n jako "Eur" ve fa zi 3 musıva ha umoznit zmťny v poc tu desetinnych mıst a zaokrouhlenıeuro. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 14

15 10 Seznam vy kresu 1. Blokove sche ma BASIC PRINT 2. Blokove sche ma BASIC PRINT s displejem za kaznıka na noze 3. Blokove sche ma BASIC PRINT É vnitrnızapojenı 4. Blokove sche ma BASIC PRINT s displejem za kaznıka na noze É vnitrnızapojenı 5. Sche ma zapojenıcpu a A/D, sche ma vazeb jednotlivych vykresu, vykres cıslo 1 ze 7 6. Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 7 ze 7 7. Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 5 ze 7 8. Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 6 ze 7 9. Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 3 ze Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 2 ze Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 4 ze Rozlozenısoucastek na desce CPU A/D 13. Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, sche ma vazeb jednotlivych vykresu, vykres cıslo 1 ze Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, vykres c ıslo 2 ze Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, vykres c ıslo 3 ze Rozlozenısoucastek na desce displeje a kla vesnice displeje a kla vesnice 17. Sche ma zapojenılinea rnıho napa jecıho zdroje 18. Rozlozenısouc a stek na desce linea rnıho napa jecıho zdroje 19. Sche ma zapojenıspınane ho napa jecıho zdroje 20. Rozlozenısouc a stek na desce spınane ho napa jecıho zdroje 21. Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka 22. Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka 23. Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka na noze 24. Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka na noze 25. Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka (stick) 26. Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka (stick) 27. Sche ma zapojenıkomunikac nıho adapte ru RS Rozlozenısouc a stek na desce komunikac nıho adapte ru RS Sche ma zapojenıdispleje komunikac nıho adapte ru RS Rozlozenısouc a stek na desce komunikac nıho adapte ru RS 485 Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 15

16 Blokove sche ma BASIC PRINT Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 16

17 Blokove sche ma BASIC PRINT s displejem za kaznıka na noze Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 17

18 Blokove sche ma BASIC PRINT É vnitrnızapojenı Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 18

19 Blokove sche ma BASIC PRINT s displejem za kaznıka na noze É vnitrnızapojenı (4) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 19

20 Sche ma zapojenıcpu a A/D, sche ma vazeb jednotlivych vykresu, vykres cıslo 1 ze 7 (5) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 20

21 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 7 ze 7 (6) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 21

22 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 5 ze 7 (7) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 22

23 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 6 ze 7 (8) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 23

24 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 3 ze 7 (9) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 24

25 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 2 ze 7 (10) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 25

26 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 4 ze 7 (11) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 26

27 Rozlozenısoucastek na desce CPU A/D (12) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 27

28 Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, sche ma vazeb jednotlivych vykresu, vykres c ıslo 1 ze 3 (13) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 28

29 Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, vykres cıslo 2 ze 3 (14) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 29

30 Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, vykres cıslo 3 ze 3 (15) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 30

31 Rozlozenısoucastek displeje a kla vesnice (16) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 31

32 Sche ma zapojenılinea rnıho napa jecıho zdroje (17) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 32

33 Rozlozenısouc a stek na desce linea rnıho napa jecıho zdroje (18) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 33

34 Sche ma zapojenıspınane ho napa jecıho zdroje (19) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 34

35 Rozlozenısouc a stek na desce spınane ho napa jecıho zdroje (20) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 35

36 Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka (21) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 36

37 Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka (22) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 37

38 Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka na noze (23) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 38

39 Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka na noze (24) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 39

40 Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka (stick) (25) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 40

41 Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka (stick) (26) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 41

42 Sche ma zapojenıkomunikac nıho adapte ru RS 232 (27) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 42

43 Rozlozenısouc a stek na desce komunikac nıho adapte ru RS 232 (28) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 43

44 Sche ma zapojenıdispleje komunikac nıho adapte ru RS 485 (29) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 44

45 Rozlozenısouc a stek na desce komunikac nıho adapte ru RS 485 (30) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 45

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

OPTIMA G E R M A N Y

OPTIMA G E R M A N Y Electronic OPTIMA G E R M A N Y Cash Register ELEKTRONICKÁ REGISTRAČ NÍ POKLADNA OPTIMA CR 705 / 715 CR 2000 / 2010 Ná vod k obsluze CR 20XX / CR7XX CZ 04 Vážený zá kazníku Naše nová registrační pokladna

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100 NÁ VOD K POUŽ ITÍ Tiská rna ODP 100 1 1 Všeobecně Popis ODP 100 je inkoustová tiská rna vytvořená na bá zi HP 6122. Zá sobník papíru byl nahrazen podavačem CD/DVD médií. Dá le byly přidá ny dalšíelektronické

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

OPTIMA G E R M A N Y

OPTIMA G E R M A N Y Electronic OPTIMA G E R M A N Y Cash Register ELEKTRONICKÁ REGISTRAČ NÍ POKLADNA OPTIMA CR 500/505 Ná vod k obsluze BA CR 5xx IX 03 Vážený zá kazníku Naše nová registrační pokladna byla vyvinuta pro podporu

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE One Line Router Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C NA VOD K OBSLUZE Odlisnosti volby NELZE do linky vytocit na PRVNIM mıste: # # # tyto znaky LZE vytocit volbou:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 Snímání z jedné strany, s permanentním magnetem Měření železných plechů 0,04-4 mm tloušťky (jeden plech) Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím vstupem LCD

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU

TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU OSOBNÍ BEZDRÁTOVÝ ČASOMĚRNÝ SYSTÉM CHRONOSPLIT HL 640 ZKRÁCENÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1, 10/2005 1. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ CHRONOSPLIT HL 640... 2 2.

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí DDC (Direct digital control) regulátory mark320 a mark220 jsou volně programovatelné podstanice s MPC5200 procesorem a OS Linux. Jsou vhodné pro řízení velkých aplikací

Více