TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka"

Transkript

1 TONAVA, akciova spolecnost Elektronicke obchodnı va hy BASIC PRINT Technicka prırucka Listopad 2002 Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 1

2 Obsah 1 DESKA CPU MIKROKONTROLEROVY SUBSYSTEM PAMŤ TOVY SUBSYSTEM PERIFERNISUBSYSTEM PROGRAM LINEA RNI NAPA JECI ZDROJ DISPLEJ OBSLUHY / KLA VESNICE ZA KAZNICKA STRANA DISPLEJE SPINANY NAPA JECI ZDROJ TECHNICKE PARAMETRY: VAHA: TISKARNA LTP256: NASTAVENI A KONFIGURACE VA HY NASTAVENIROZSAHU KONFIGURACE VAH VYMAZAVANIDAT Z VAHY SEZNAM CHYBOVYCH HLA SENI CHYBU VAZENI: CHYBY TISKARNY (LTP256) CHYBY PR I KOMUNIKACI (RS485) SPECIA LNI FUNKCE MAZANIHESLA EC VAHA S EURO SEZNAM VYKRESU...15 Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 2

3 Elektronicke zarızenıje tvoreno na sledujıcımi prvky, podle za vislosti na ruznych modelech. Deska CPU/AD/interface tiska rny Prodavac ska strana displeje/kla vesnice Za kaznicka strana displeje Linea rnızdroj energie Zapnuty zdroj energie 1 DESKA CPU CPU deska je tvorena na sledujıcımi operac nımi subsyste my: subsyste m mikropoc ıtac e pamťšovy subsyste m subsyste m A/D prevodnıku subsyste m perifernıch interaface program 1.1 MIKROKONTROLE ROVY SUBSYSTE M Tento subsyste m rıdı vsechny va znı funkce a periferie, rıdı displeje, kla vesnici, A/D prevodnık, komunikaci, atd. Mikrokontrole r je HITACHI H8/510 model, IC6, nızkoprıkonovy a vysokorychlostnıcmos mikropocıtac, s 8bitovymi datovou sbťrnicıa 24bitovou adresovou sbťrnicı(zvla dne az 16 externıch Mbytu), 16 Mhz (8 Mhz internıch) hodinami, obsahuje 7 x 8-bitovych portu (60 I/O), 2x16-bitove c asovac e, 8-bitovy c asovac, 2 se riove porty, 5 externıch prerusenıa 18 internıch prerusenıs 8 ďrovnťmi prerusovacıpriority v obou prıpadech. Toto zarızenıje napa jeno stejnosmťrnym napťtım 5V. Adresova nı pamťšove ho prostoru se prova dı dekode ru IC5, pomocı adres A21 - A23 generuje az 8 bloku po 2Mbytech. Tento subsyste m ma take nulovacı obvod IC8, ktery kontroluje napa jecı napťtı mikrokontrole ru a pokud je nizsınez 4,75V, je vysla n signa l RESET do OV, coz uvede mikrokontrole r do vychozıho stavu. 1.2 PAMˇT OVY SUBSYSTE M Dostupna pamťšje organizova na do trıkategoriı: EPROM RAM EEPROM Pamťš EPROM, IC7, ktera obsahuje vlastnı rıdicı program (Run), je jıvyhrazen blok v pamťšove m prostoru o velikosti od 128K do 4M a je adresova n od 0H do 1FFFFFH. PamťšRAM sesta va z 1 bloku / 128 K, je adresova na od H do 3FFFFFH. Tato pamťš je nızkoprıkonova CMOS a pokud je jednotka odpojena od napa jecıho sıšove ho napťtıje tato pamťš napa jena za lohovou bateriı BT1 (3,6 V/170 mah) a T1/R53. Hlavnıďlohou je uchovat data. PamťšEEPROM, IC18, je nevolatilnıread/write pamťš. Ma kapacitu 16x16 bitu a uchova va serizovacıdata. Tato pamťš je seriovť ovla dana (12C) a je rızena piny P55, P56 a P57 mikropoc ıtac e IC Perifernı subsystem Vsechny periferie jsou buň realizova ny v mikrokontrole ru, nebo jsou prımo ovla da ny vstopy a vystupy I/O. Mohou byt umıstťny mimo kla vesnici, naprıklad v komunikac nım a pocıtac ove m ovla dac i, nebo v A/D prevodnıku, na kla vesnici, LED displeji, tiska rnť, v hodina ch a komunikac nıch kontrole rech, ac koli v prıpadť komunikacıjsou interface obvody umıstťny mimo CPU desku. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 3

4 Popis zarızenı, umıstýny ch na desce: Konvertor: Je rızen paralelnť piny P10-P16 a NMI prerusovacım pinem mikrokontrole ru. Bzuca k: Je rızen pinem P82 a tranzistor T7 zesiluje proud, ktery ovla da prımo bzuca k. Tiska rna: Je rızena obvodem IC19 piny P40-P47 a pres P31 a obvod IC19. Obvod IC14 funguje jako vystupnı pamťš pro nahra va nı dat tiska rny. Podobnť funguje obvod IC15 jako ochrana bodu hlavy tiska rny. Hodiny: Jsou rızeny se riovť (I2C), a to piny P55, P56 a P57, obvodu IC16. Kla vesnice: Je rızena prımo piny P40-P47 a P60-P67. Diody D21-D28 umozn ujıpouzıvat port P4 jak k ovla da nıkla vesnice, tak i displeju. Vystup je pres konektor C03. LED displej: Je rızen prımo piny P40-P47 a P50-P54. Vystup je pres konektor C Popis externıch periferiı: -RS232 se se riovym vystupem: Je realizova n na pinech P84, P85 a P81 mikropocıtac e. Signa ly pricha zejız CPU desky pres konektor C02. Prizpusobovacıobvod IC1 upravuje ďroven signa lu TTL na standard RS232 V24. Vystup je pres konektor C02. -RS485 se se riovym vystupem: Je realizova n na pinech P84, P85 a P81 mikropocıtac e. Signa ly pricha zejız CPU desky pres konektor C02. Prizpusobovacıobvod IC1 upravuje ďroven signa lu TTL na standard RS485. Vystup je pres konektor C02. -Ovla da nıza suvky: Je ovla da na pinem 33 mikropoc ıtac e. Vystup ke zdroji energie je pres konektor C PROGRAM EPROM obsahuje program pro zarızenı, ktery mikrokontrole r dekoduje a pomocıktere ho rıdı. Kod je zıska n prostrednictvım prekladac e, ktery kod zpracova va a/nebo kompiluje z programovych zdroju. Programove moduly jsou vyvinuty v jazyku "C", s vyjimkou kritickych castıv rızenıv rea lne m c ase (tj. obsluha prerusenı), ktere byly vyvinuty v assembleru pro H8/ Program je rozdťlen do dvou za kladnıch c a stı: Hlavnıprogram: Zpracova nıďdaje hmotnosti Funkce Obsluha prerusenı: displej kla vesnice komunikace tiska rna Hlavnıprogram Hlavnıprogram sesta va ze zpracova nıďdaje hmotnosti a podprogramu va hovych funkcı. Zpracova nıďdaje hmotnosti: Program zpracova nıďdaje hmotnosti je tvoren na sledujıcımi moduly: CtenıA/D prevodnıku: Mikrokontrole r vysle signa l do tohoto modulu, kdykoli je vyvola no nemaskovatelne prerusenı(nmi). Toto nac tenıse dťje kazdych 80 ms paralelnť s presnostırozlisenı bodu ( ) Nastavenıcıslicove filtrace Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 4

5 Program prova dı nastavenı struktury digita lnıho FIR filtru v ra dech 2 az 5. Delka prechodove charakteristiky filtru (rychlost odpovťdi) je neprımo ďmťrna ra du filtru. Korekce ďdaju A/D prevodnıku: Tato korekce je prova dťna pomocıs internıho koeficientu, vypoc ıtane ho pri nastavenı (set up) vah. Kompenzace poc a tec nınuly: Tento vypoc et zohledn uje skutec nou hodnotu zatızenı snımac e sil pri zapnutı pri nezatızenych vaha ch. Vypoc et dılku: Vycha zıse z rozdťlenı, odpovıdajıcıho kazde jednotce va hy. Pocıta se s dılky, coz koresponduje se stupnicı, kterou va ha pouzıva. Stabilita ďdaje hmotnosti: U tohoto modelu je krite rium va hove stability kontrolova no na za kladť rozdılu mezi jednotlivymi ďdaji A/D prevodnıku a predem stanovenou hodnotou. Jestlize je rozdıl tťchto ďdaju mensı, nez tato predem stanovena hodnota, povazuje se ďdaj za stabilnı. Automaticke sledova nınuly: Jestlize je va ha blızko nule, zkontrolujte se, zda je hodnota v rozmezı +/- 1/4 dılku. V tomto prıpadť se prova dısoftwarove sledova nınuly v opakovane m cyklu 0,3 dılku za vterinu a LED indikace pro ďzkou nulu je zapnuta. Jestlize je va ha mezi +1/4 a +1/2 v kladne m smťru dťlenı, indikovana hmotnost je nula a LED indikace pro ďzkou nulu je vypnuta. Pro hodnoty nad +1/2 dılku uka ze displej aktua lnıhmotnost. Pro hodnoty mensı, nez -1/4 dılku a vťtsı nez -4 dılku indika tor hmotnosti zhasne a bťhem 4 vterin je nula obnovena. Pro hodnoty mensınez -3 dılky se indikuje chybove hla senıerr3, tedy negativnıva hu. Vystup z te to situace je mozny pouze pres vypnutı zarızenı. Maskova nıdispleje: Toto urc uje zobrazovacıc as mezi kazdymi dvťma stabilnımi c tenımi. Zaokrouhlova nı: Zde je stanoveno mozne zaokrouhlenı hodnoty hmotnosti na poslednım mıstť na hodnoty na 0, 2 nebo 5. Bude to ďdaj hmotnosti, uka zany na displeji a pouzity pri kalkulaci ceny. Cena je take zaokrouhlena na jednotku. Funkce: Funkce jsou popsa ny v odpovıdajıcım na vodu k obsluze Prerusenı Prerusenıslouzık rızenıdispleje, kla vesnice a komunikacıneza visle na hlavnım programu, a to takovym zpusobem, ze tyto operace probıhajı v predurc enych okamzicıch podle stanovene ho programu. V prerusovacım rezimu pracujına sledujıcımoduly: A/D konvertor (NMI interrupt) Analogovť digita lnı konverznı subsyste m sesta va z bťznť pouzıvane ho diferencia lnıho predzesilovac e IC3, analogove ho filtru 3.ra du IC2, ktery je napojen na dvojity integrac nı prevodnık s automatickym nulova nım IC1, ktery ma rozlisovacıschopnost ( ) bitu, a ktery s 500 khz hodinami (synchronizac nısigna l E z mikrokontrole ru), vykona va 12 konverzıza sekundu. Ma paralelnıvystup. Zarızenıpracuje s internımi dılky, ktere jsou pouzity k vazenı. Zbyvajıcıch dılky je pouzito jako okraj pro nulu i za kladnıstupnici. Zdroj energie pro snımac sil je +10V a syste m prevodnıku je proporciona lnı, pric emz odchylky v napa jecım napťtısnımac e neovlivn ujıvystupnıhodnotu prevodnıku. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 5

6 Displej V tomto prerusenıse prova dıdynamicke rızenıdispleje ve c tyrech 8c ıslicovych skupina ch. Take se rıdıjednotlive LED indika tory Kla vesnice R ızenı kla vesnice kontroluje, jestli je stisknuta jaka koli kla vesa (s c asovou filtracı pro odstranťnı za kmitu kla vesnice) a urc uje numerickou hodnotu kla vesy. Skutec na hodnota kla vesy je determinova na tabulkou hodnot, pridťlenych v souladu s typem programu a/nebo kla vesnice va hy Komunikace: Va ha zpracova va znaky vysılane a prijımane bťhem prerusenıtak, ze syste m muze posılat bloky znaku maxima lnırychlostı Tiska rna: Ruzne bity, do nichz jsou znaky rozlozeny, jsou posıla ny do 8 tiska rny LTP Linea rnı napa jecı zdroj Tento linea rnızdroj energie generuje vsechna napťtı, jez jsou potrebna k fungova nıva hy. Deska je napa jena strıdavym napťtım z transforma toru a generuje potrebna stejnosmťrna napťtıpro desku mikropoc ıtac e (CPU), komunikac nıdesku a tiska rnu pres konektor C01. Strıdava vstupnınapťtıjsou: Napťtı pro analogovy a cıslicovy dıl je 13,8V AC + 13,8V AC 0,5A prumťrnym prıkonem. Napťtıpro tiska rnu SEIKO LTP256 je 24V AC 1,5A. Napťtıpro displeje je 9,8V AC 1,5A. Deska generuje pťt vystupnıch napťtı: Zdroj napťtı+10v a -5V pro analogovou cast a +5V pro cıslicovou cast. Zdroje jsou tvoreny usmťrn ovacım mostem D1, filtrac nımi kondenza tory C7 a C12, regula tory IC4 a IC5 pro +10V a -5V, a stabiliza torem IC1 pro zdroj +5V. Zdroj napťtı+6,2v pro LED displeje je tvoren usmťrn ovacım mostem D2, filtrac nımi kondenza torem C10 a stabiliza torem IC3. Zdroj napťtı pro tiska rnu LTP256 (+24V) sesta va z usmťrn ovacıho mostu D3, filtrac nıho kondenza toru C28 a programovatelne ho stabiliza toru IC2, jehoz vystupnı napťtımuze byt nastaveno potenciometrem P1. Tranzistor T1 rıdınapťtıovla da nı tiska rny, pomocıvstupu, ktery pricha zız desky CPU pres konektor C03. Podobnť se ovla da zdroj pro otevıra nıpenťznıza suvky pomocıtranzistoru T3, T4 a T5 vystupem pres C02. Vystupnınapťtıdo CPU desky procha zıpres konektor C03. Vstup napťtız transforma toru je pres konektor C01 a tento zdroj ma ochranne obvody proti zkratu (RV1 - RV4) a pro ochranu pred rusenım (F5-F10 a C16-C27). Tento zdroj je urc en pro kolısa nı vstupnıch napťtı mezi -15% a +10% jejich jmenovite hodnoty. 3 Displej obsluhy / kla vesnice Displej obsluhy sesta va ze trıskupin sesti 7-segmentovych c ıslic a desetinne c a rky, pro zobrazenıhmotnosti, cenť a sumť. Da le rovnťz sesta va z pťti 7-segmentovych c ıslic a desetinne c a rky, pro zobrazenıta ry. Vyska cıslic pro hmotnost, cenu a sumu je 14mm, cıslice pro ta ru jsou o nťco mensı, tj. 10mm. Ma take celkem 6 LED diod, ktere fungujıjako specificke funkc nıindika tory. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 6

7 Dynamicke rızenıdispleje se prova dıve c tyrech skupina ch po 8 anoda ch (AN0 - AN7), v periodť 1,68ms na c ıslici (celkem 13,44ms). Osmic kove dekode ry IC6, IC9, IC8 a IC7 ovla dajıc tyri skupiny segmentu (katod) pro displej hmotnosti, ta ry, ceny a sumy, pric emz osmic kovy dekode r IC5 ovla da anody vsech skupin.displeju. Obvody IC1 a IC11 vykonovť zesilujınapa jenıanod a obvody IC2, IC3, IC4 a obvod IC10 zesilujınapa jenısegmentu. Se riove odpory se R1-R32 omezujıproud, ktery tťmito segmenty prote ka. Dynamicke rızenıje prova dťno sekvenc nıaktivacıanody pro kazdou ze trıskupin a opakuje se pokazde v osmic kove m cyklu. Napojenına CPU je pres konektor C02. Kla vesnice sesta va z matrice o osmi rada ch a pťti sloupcıch s celkem 34 kla vesami. R adovy a sloupcovy skenova nıje rızeno z mikrokontrole ru. Vstup do kla vesnice je pres konektor C03. 4 Za kaznicka strana displeje Displej obsluhy sesta va ze trıskupin sesti 7-segmentovych c ıslic a desetinne c a rky, pro zobrazenıhmotnosti, cenť a sumť. Da le rovnťz sesta va z pťti 7-segmentovych c ıslic a desetinne c a rky, pro zobrazenıta ry. Vyska cıslic pro hmotnost, cenu a sumu je 14mm, cıslice pro ta ru jsou o nťco mensı, tj. 10mm. Ma take celkem 6 LED diod, ktere fungujıjako specificke funkc nıindika tory. Dynamicke rızenıdispleje se prova dıve c tyrech skupina ch po 8 anoda ch (AN0 - AN7), v periodť 1,68ms na c ıslici (celkem 13,44ms). Osmic kove dekode ry IC6, IC9, IC8 a IC7 ovla dajıc tyri skupiny segmentu (katod) pro displej hmotnosti, ta ry, ceny a sumy, pric emz osmic kovy dekode r IC5 ovla da anody vsech skupin.displeju. Obvody IC1 a IC11 vykonovť zesilujınapa jenıanod a obvody IC2, IC3, IC4 a obvod IC10 zesilujınapa jenısegmentu. Se riove odpory se R1-R32 omezujıproud, ktery tťmito segmenty prote ka. Dynamicke rızenıje prova dťno sekvenc nıaktivacıanody pro kazdou ze trıskupin a opakuje se pokazde v osmic kove m cyklu. Spojenına CPU je pres konektor C02. 5 Spınany napa jecı zdroj Tento spınany napa jecızdroj generuje vsechna napťtı, potrebna k funkci vah. Zdroj je uzpusoben k napa jenıvah buň ze sıtť, nebo z 12V externıbaterie. Deska je urc ena pro generova nı potrebnych stejnosmťrnych napťtı, vyuzıvanych CPU deskou (analogovy subsyste m, LED displej a tiska rna). Je napa jena strıdavym napťtım z transforma toru pres konektor C01. Vstupnınapťtıje 12V st / 2A, je usmťrnťno diodovym mostem D6 a filtrova no kondenza tory C34 a C35 a vstupuje prımo do vysokofrekvenc nıho transforma toru TR1. Tento transforma tor je v dvojc inne m zapojenıpropojen se dvťmi napa jecımi tranzistory MOS, T3 a T4, rızenymi integrovanym rıdicım obvodem IC1. Tento integrovany obvod je rıdicıobvod pro spınane zdroje, specia lnť je navrzen pro dvojc inne rızenıs pouzitım tranzistoru typu MOS a obsahuje komplementa rnıvystupnıobvody pro spına nıa rozepına nına pracovnıfrekvenci 100 khz. Zpťtna vazba syste mu je zajisšova na z vystupu pro napa jenıled, +5V, ktery je propojen na vstup invertoru obvodu IC1. Referenc nınapťtıje zabudova no v samotne m obvodu IC1. Deska generuje dvť napťtı: Napťtı+5V LED displeje, sesta vajıcıho z vysokorychlostnıch usmťrn ovacıch diod D8 a D9, cıvky L2 a filtrac nıch kondenza toru C14 a C15. Toto napťtıprocha zı pres konektor CO3. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 7

8 Napa jecı napťtı tiska rny LTP256 (+24V) sesta va z vysokorychlostnıch usmťrn ovacu D1 a D7, cıvky L1 a filtrac nıch kondenza toru C2 a C12, a nastavitelne ho stabiliza toru IC5, jehoz vystupnı napťtı se reguluje potenciometrem P1. Tranzistor T5 upravuje rıdıcınapťtıtiska rny, ktere pricha zız CPU desky pres konektor CO3. Toto napťtıvystupuje pres konektor CO3. Napa jenı+5v digita lnıho a analogove ho subsyste mu je tvoreno regula torem IC2 a stabilizac nımi kondenza tory C22 a C23. Toto napťtı vystupuje pres konektor CO3. Zdroj energie -5V, ktery napa jı analogovou desku a sesta va z prepınacıho regula toru IC3, filtrac nıch cıvek L3 a L4 a filtrac nıch kondenza toru C30, C24, C25 a C31. Tato napťtıvystupujıpres konektor CO3. Zdroj energie pro snımac sıly je zıska va n pres regula tor IC4 a odpory R18 a R19, ktere zvysujıvystupnınapťtına +10V. Toto napťtıvystupuje pres konektor CO3. Podobnť se ovla da zdroj pro otevıra nı penťznı za suvky pomocı tranzistoru T6 a T7 vystupem pres CO4. Pripojenıinternıa externıbaterie je provedeno pres konektor CO2. Dioda D2 ochran uje tuto baterii pred nabitım internım stejnosmťrnym proudem pri napa jenız transforma toru. Internı baterie je nabıjena obvodem, sesta vajıcım z tranzistoru T1 a T2 a zenerovych diod DZ2 a D5. Dioda D4 zabran uje zpťtne mu proudu pri provozu pouze z baterie, ktera je pripojena pres nızkoztra tovou Schottkyho diodu D3. JistťnıRV1-RV3 zajisšujıa filtr, tvoreny F1, F2, C4-C7 zajisšuje ochranu pred elektrickym rusenım. 6 Technicke parametry: Hlavnıparametry jsou: 6.1 Va ha: Napa jecınapťtısnımac e sil 10V. Pripojenısnımac e sil c tyri nebo sest vodic u. Citlivost Snımac sil Nulovy okraj pri nastavenı 0,75 mv/v - 3,2 mv/v. 390 R in, 350 R out, citlivost 2,0 mv/v 30% vnitrnıch dılku Internırozlisenı bitu (+/ ). Presnost Maxima lnınelinearita dılku me nť nez 50 ppm Opakovatelnost chyba me nť nez 50 ppm Teplotnıposuv rozsahu me nť nez 10 ppm/ o C. Teplotnıposuv nuly me nť nez 0,20 V/ o C Rychlost prevodu Povolena hodnota nuly pri zapnutı Rozsah automaticke ho nulova nı Rozsah ďzke nuly Rychlost automaticke ho sledova nınuly Automaticke nulova nı Maxima lnıva zivost Minima lnıva zivost 12/s. 20% z rozsahu <= 4% z rozsahu 1/2 dılku 0,3 dılku/sec. -2e za 7,4 sec. 9 dılku nad Max 20 dılku. Subtraktivnıa postupna ta ra Max nebo Max 1-e1. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 8

9 6.2 Tiska rna LTP256: Rychlost tisku 50mm/sec. Hustota bodu 4 body/mm. De lka tisku 48mm. Celkovy poc et bodu Nastavenı a konfigurace va hy 7.1 Nastavenı rozsahu Zapnťte va hu a zatımco probıha kontrola displeje, zadejte prıstupovy kod Jakmile je kompletnıkontrola displeje, zobrazıse na displeji ďdaj A/D prevodnıku ve vnitrnıch dılcıch a na displeji ta ry se zobrazıhla senı A0Úpo vynulova nıvah. Pokud va hy nejsou uklidnťny, zobrazıse na displeji hmotnosti Po uklidnťnıjsou vahy automaticky nulova ny, anebo mohou byt nulova ny stisknutım kla vesy C. Aby bylo nulova nıspra vne, musı byt hodnota displeje mezi a dılky. Na displeji hmotnosti se objevı sdťlenı "LLLLLL", pokud je nula pod minima lnıhodnotou, anebo "nnnnnn", pokud je nad maxima lnı hodnotou. Jakmile je nulova nıukonc eno, tarovy displej uka ze "A1" a vahovy displej uka ze hodnotu hmotnosti podle poslednıho nastavenı. Pote umıstťte na misku za vazı, ktere je vťtsınez 2/3 jmenovite va zivosti, a po uklidnťnıva hy stisknťte ( ). Na ta rove m displeji se objevı"pes t". Zadejte skutec nou hodnotu hmotnosti za vazına misce a stisknťte ( ). Pokud spra vnť probťhl nastavovacıproces, objevıse sdťlenı"correc". Jestlize bylo nastavenı spra vnť provedeno, odstran te veskere zatızenı z misky vah.. Stisknťte ( ), cımz bude provedena kontrola displeje a pote bude va ha pripravena k pouzitı. Doporuc ujeme pote zkontrolovat, zda je va ha spra vnť nastavena. Stisknťte bťhem testu displeje pro kontrolu adjustac nıho sekvenc nıho c ısla. Je velmi dulezite, aby zacatek nastavovacıho cyklu byl proveden minima lnť patna ct minut po zapnutıvah, za stabilnıteploty a trojna sobne m zatızenına jmenovity rozsah (tzv. rozcvic enı snımac e silú). 7.2 Konfigurace vah Po zapnutıvah stisknťte postupnť kla vesy , na displeji hmotnosti se objevısdťlenı "SETUP", na cenove m displeji se objevı"set-up option" a na displeji celkove sumy sta vajıcı hodnota volby. Nastavenıtťchto konfigurac nıch parametru se ruznıpodle typu va hy. Stiskem (FIX) se volıparametr. Stiskem (+) se volıdalsıparametr. Stiskem ( ) se vystupuje z funkce konfigurace. 1 MON Modifikuje mťnovy symbol na lıstku. 2 PD Volıdesetinnou carku a zaokrouhlovacıhodnotu. 3 RTOT Zaokrouhluje souc et operacı. 4 MON 1 Modifikuje specia lnımťnovy symbol na lıstku. 5 PD 1 Desetinne mısto / zaokrouhlena hodnota pro druhou mťnu. 6 BEEP Aktivuje/deaktivuje bzucak. 7 CONTA Volıtyp poc itadla operacı. 8 FI Volıtyp maskova nıpro va hu. 9 L CASH Volıotevıracıdobu za suvky. 10 CUT Volıde lku lıstku Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 9

10 7.2.1 MON Programova nı mťnove ho symbolu na lıstcıch. Pokud nenı programova no, va ha vytiskne default hodnotu na lıstcıch. (FIX) zprıstupn uje fungova nı. ( ) (SHIFT) ( ) (CLEAR) (SHIFT) (A A) pro prechod na dalsıznak. vracına predchozıznak. maze cely ra dek. aktivuje/deaktivuje mala pısmena ( ) vystup z funkce. (+) zprıstupn uje dalsıparametr PD Stisknťte (0) (1) (2) nebo (3) v souladu s poc tem pozadovanych desetinnych mıst. (FIX) volızaokrouhlene hodnoty 1, 5, 10 nebo 50, nebo specia lnıhodnoty se zkra cenım. Displej celkove sumy uka ze desetinna mısta a zvolenou zaokrouhlenou hodnotu. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru RTOT To je zaokrouhlena hodnota pro souc et operacı. Volitelne zaokrouhlene hodnoty jsou: 1, 5, 10 a 50 a specia lnıhodnoty se zkra cenım. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru MON E Programova nı uvedenı specia lnı mťny na lıstcıch. Pokud nenı programova no, default hodnota je vytistťna na lıstcıch. (FIX) zprıstupn uje funkci. ( ) (SHIFT) ( ) (CLEAR) (SHIFT) (A A) prechod na dalsıznak. vracına predchozıznak. maze cely ra dek. aktivuje/deaktivuje mala pısmena ( ) vystup z funkce. (+) zprıstupn uje dalsıparametr PD 1 Stisknťte (0) (1) (2) nebo (3) v souladu s poc tem desetinnych mıst, pozadovanych pro druhou mťnu. Zaokrouhlene hodnoty 1, 5, 10 nebo 50 jsou voleny (FIX). Displej celkove sumy uka ze desetinna mısta a zvolenou zaokrouhlenou hodnotu. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru BEEP Stisknťte numericke kla vesy od 1 do 9 pro volbu de lku akusticke ho signa lu kla vesnice. Kla vesa 0 rusıtento signa l. Stisknťte (+) pro zprıstupnťnıdalsıho parametru CONTA Typ lıstkove ho poc itadla muze byt zvolen (typy 0-1). 0 - Vypoc te celkovy poc et operacı, vc etnť zrusenych. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 10

11 1 - Vypoc te celkovy poc et operacı, s vyjimkou zrusenych. 2 - Vypoc te celkovy poc et balenı. Stisknťte (+) pro zprıstupnťnıdalsıho parametru FI Tato funkce volıtyp filtru ďdaje hmotnosti, v rozmezıhodnot 0-9. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru L CASH Tato funkce volıdelku otevıracıho impulsu penťznızasuvky. Tato hodnota muze nabyvat hodnot od 0 do 9 a tomu odpovıda de lka impulsu od 30ms do 300 ms. Stisknťte (+) pro zprıstupnťnıdalsıho parametru CUT Tato funkce volıde lku vydane ho papıru. Hodnoty jsou od 1 do 9, s tım, ze 5 je standard zarızenı. Stisknťte (+) pro prıstup k dalsımu parametru. 7.3 Vymaza va nı dat z va hy Inicializace va hove pamťti Kdyz je va ha aktivova na stisknutım (1) (0) (0) (0) (0) (0), default hodnoty jsou ulozeny do programova nıva hy, s vyjimkou za hlavıa nahra va nıplu. Inicializovane konfigurace: pocıtadlo GRAND TOTAL heslo volba typu lıstku a papıru korelativnıcıslo programova nıc a rkove ho kodu aktivace c a rkove ho kodu aktivace asociovane ho kodu aktivace carkove funkce automaticke /manua lnıstıtkova nı prodejnıdata poc et stıtku volba typu stıtku rychlost oznamovacıdispleje volba typu oznamova nı ta ra Inicializovane za znamy: pridťlenıkla vesy PLD dennıprodeje hodinove prodeje trzba prodavacu prubťzny lıstek Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 11

12 V prubťhu te to operace jsou ostatnı c innosti va hy jsou potlac eny, s vyjimkou zvuku, vyda vane ho bzucakem. Jakmile je operace dokonc ena, va hove poc itadlo je restartova no a va hy jsou pripraveny k pouzitı Uplne vymaza nıva hove pamťti Kdyz jsou va hy aktivova ny stisknutım (1) (0) (1) (1) (0) (0), cela pamťš, vc etnť konfiguracı, je vymaza na. V prubťhu te to operace jsou ostatnı c innosti va hy jsou potlac eny, s vyjimkou zvuku, vyda vane ho bzucakem. Jakmile je operace dokonc ena, va hove poc itadlo je restartova no a va hy jsou pripraveny k pouzitı Va hovy test Po stisknutı(t) (C) uka ze cenovy displej dılky s rozlisenım 1/10 a displej celkove sumy uka ze konvertorove nacıtanı. Stisknutım jake koli kla vesy se vra tıte k va hove mu modu Specia lnıprogramovacıfunkce Po zapnutıva hy stisknťte (1) (2) (3) (4) (5) (6) a na sledujıcıdata se objevına displeji: Jme no programu a datum vyroby. Stisknťte (+/-) pro resetova nıva hy. Stisknťte ( ) pro prechod na test tiska rny. Bťhem teto funkce stisknťte (+/-) pro aktivaci testu tiska rny. Displej uka ze: Va hovy displej: -1.cıslice: kroky motoru (na rust od 0 na 4 pri kazde m pohybu motoru) -2.c ıslice: status hlavy, "d" znamena snızeny (pracovnı pozice), "U" znamena zvyseny Pote se objevısdťlenı"test": Cenovy displej: objevıse "t", a da le teplota hlavy ve stupnıch Celsia. Mnozstevnıdisplej: Objevıse dvť hodnoty, jedna mezi 0 a 15 (norma lnť 3), coz indikuje intenzitu detektoru vydavac e papıru. Dalsıhodnota (oddťlena "-") uka ze stupen detekce prijımac e (od 0 do 255). Aby zarızenıfungovalo spra vnť, tato hodnota musıbyt vysoka (nad 100), protoze nizsı hodnota indikuje, ze papır nenıspra vnť detekova n. Stisknťte ( ) pro ukonc enıte to funkce a resetova nıva hy Ska ly Pro zprıstupnťnıte to funkce stisknťte sekvenci bťhem testu displeje. Mohou byt zvoleny na sledujıcırozsahy: Displej Max dılek poc et dılku typ vah 6 6 kg 2 g jednorozsahova kg 5 g jednorozsahova kg 10 g jednorozsahova kg 20 g jednorozsahova Stisknťte (+) pro prechod na jednu hodnotu, (FIX) pro na vrat a ( ) pro vystup. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 12

13 8 Seznam chybovy ch hla senı 8.1 Chybu vazenı: nestabilnıva ha Uuuuuu va ha pod minima lnıhodnotou Nnnnnn va ha nad maxima lnıhodnotou 8.2 Chyby tiska rny (LTP256) PAPER END v tiska rnť nenıpapır PRINT ERROR chyba tiska rny (vzprıcena hlava) LABEL OUT stıtek pripraven HOT PRINT zvysena teplota v hlavť tiska rny (nad 80 st.c) 8.3 Chyby pri komunikaci (RS485) Ert.1 chyba kontrolnıho souc tu Ert.2 pretec enıprijımanych informacı Ert.3 chyba parity Ert.4 chyba ra mcova nı Ert.5 spatna verifikace 9 Specia lnı funkce 9.1 Maza nı hesla Pokud je va ha aktivova na stisknutım (1) (0) (0) (0) (0) (1), programovane heslo je vymaza no. V prubťhu te to operace jsou ostatnı c innosti va hy jsou potlac eny, s vyjimkou zvuku, vyda vane ho bzucakem. Jakmile je operace dokonc ena, va hove poc itadlo je restartova no a va hy jsou pripraveny k pouzitı. 9.2 EC va ha s Euro Dulezite: Tyto funkce pouzijte jen v prıpadť nutnosti. Zmťny v Euro fa zıch jsou nevratne. Smťnny kurs musıbyt vzdy vyja dren jako 1 Euro=XX,XXXX UMN, kde UMN je kazdou z ruznych na rodnıch mťnovych jednotek. Vzdy se musıjednat o 6 signifikantnıch c ıslic. Tj. pro Spanťlsko, 1 Euro=166,386 peset, pro Nťmecko 1 Euro=1,95583 marek, pro Ita lii 1 Euro=1936,27 lir, pro Francii 1 Euro=6,55957 franc. franku Adaptacnı proces na jednotlivou mýnu sesta va ze 4 fa zı: 1 fa ze 0Ú Sta vajıcıfa ze (1998), pokud va ha pracuje se dvťma mťnami, pesetou nebo NMU a Euro. Pracovnımťnou je peseta nebo NMU, Euro je informativnımťna. Bťhem te to periody muze byt smťnny kurs modifikova n. Stisknťte a 2. Pak stisknťte 8. 2.fa ze 1Ú Od 1/1/1999, kdy va ha bude pracovat se 2 mťnami, pesetou nebo NMU a Euro. Pracovnı mťna je peseta nebo NMU a euro je informativnımťna. 3.fa ze 2Ú 2:od 1/1/2002, kdy va ha bude pracovat se 2 mťnami, euro a pesetou, nebo NMU. Pracovnı mťna je euro, a alternativnımťnou je peseta nebo NMU. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 13

14 4.fa ze 3Ú: Od 7/1/2002, kdy va ha bude pracovat s jednou mťnou, euro, ktera bude pracovnımťnou va hy. Pro zmťnu fa zıbudou uzity ruzne kody. Kazdy ma 6 cıslic. Pro iniciaci EURO fa zıve va ze zadejte heslo , zatımco va ha prova dıtest dipleje. Heslo 0 - Umozn uje zmťnu smťnne ho kurzu. Vaha je ve fa zi 0, coz znamena, ze mťna muze byt modifikova na, kdykoli je potreba. Stisknťte kla vesy a 2, zatımco va ha je v norma lnım operac nım modu, a pak 8. Heslo 1 - Zmťny z fa ze 0 na fa zi 1. Zadejte heslo , zatımco va ha prova dıdisplejove poc ıta nı. Po zada nıkodu va ha uda vstupnımodus smťnne ho kurzu. Pote, 19 co distributor zada kurs, je pozadova no potvrzenı. Jestlize je potvrzenıkladne, smťnny kurs bude ulozen (zustane trvale zafixova n) a va ha zac ne operaci fa ze 1. Pokud nenıpotvrzeno, va ha bude pokrac ovat v operaci fa ze 0. Heslo 2 - Zmťny z fa ze 1 nad fa zi 2. Zadejte heslo , zatımco va ha prova dıtest displeje. Po zada nı kodu va ha vymaze vsechny PLU ceny. Jsou generova ny celkove souc ty prodavacu a PLU, inicializova ny pokladny. Pote va ha zac ne pracovat ve fa zi 2. Heslo 3 - zmťny z fa ze 2 na fa zi 3. Zadejte heslo , zatımco va ha prova dıtest displeje. Smťnny kurs muze byt zada n pouze heslem 0 a 1. Heslo 0 muze byt zada no tolikra t, kolikra t je potreba, a umozn uje zmťnu smťnne ho kursu. Heslo 1 umozn uje zada nı konec ne ho smťnne ho kursu, ktery zustane trvale ulozen v pamťti. Euro ma dvť desetinna mısta ve fazıch 1 a 2. Nemuze byt zmťnťno stisknutım kla vesy Set-up. Zaokrouhlenıeuro je 1 kra t 1 pro fa ze 1 a 2. Nemuze byt zmťnťno kla vesou Set-up. Poc et desetinnych mıst, stejnť jako zaokrouhlenıcelkove sumy v alternativnımťnť bťhem fa zı1 a 2 nemuze byt mťnťno kla vesou Set-up. Podobnť, ve fazıch 1 a 2, nemuze byt provedena za dna modifikace desetinnych mıst a zaokrouhlenıeura. Heslo 1 umozn uje trvale nastavenına sledujıcıch polozek: smťnny kurs desetinna mısta a zaokrouhlenı alternativnı mťny na euro, jez jsou permanentnť fixova na na ty, ktere existujıve fa zi 0 na zev euro bude trvale fixova n jako "Eur" ve fa zi 3 musıva ha umoznit zmťny v poc tu desetinnych mıst a zaokrouhlenıeuro. Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 14

15 10 Seznam vy kresu 1. Blokove sche ma BASIC PRINT 2. Blokove sche ma BASIC PRINT s displejem za kaznıka na noze 3. Blokove sche ma BASIC PRINT É vnitrnızapojenı 4. Blokove sche ma BASIC PRINT s displejem za kaznıka na noze É vnitrnızapojenı 5. Sche ma zapojenıcpu a A/D, sche ma vazeb jednotlivych vykresu, vykres cıslo 1 ze 7 6. Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 7 ze 7 7. Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 5 ze 7 8. Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 6 ze 7 9. Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 3 ze Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 2 ze Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 4 ze Rozlozenısoucastek na desce CPU A/D 13. Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, sche ma vazeb jednotlivych vykresu, vykres cıslo 1 ze Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, vykres c ıslo 2 ze Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, vykres c ıslo 3 ze Rozlozenısoucastek na desce displeje a kla vesnice displeje a kla vesnice 17. Sche ma zapojenılinea rnıho napa jecıho zdroje 18. Rozlozenısouc a stek na desce linea rnıho napa jecıho zdroje 19. Sche ma zapojenıspınane ho napa jecıho zdroje 20. Rozlozenısouc a stek na desce spınane ho napa jecıho zdroje 21. Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka 22. Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka 23. Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka na noze 24. Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka na noze 25. Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka (stick) 26. Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka (stick) 27. Sche ma zapojenıkomunikac nıho adapte ru RS Rozlozenısouc a stek na desce komunikac nıho adapte ru RS Sche ma zapojenıdispleje komunikac nıho adapte ru RS Rozlozenısouc a stek na desce komunikac nıho adapte ru RS 485 Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 15

16 Blokove sche ma BASIC PRINT Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 16

17 Blokove sche ma BASIC PRINT s displejem za kaznıka na noze Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 17

18 Blokove sche ma BASIC PRINT É vnitrnızapojenı Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 18

19 Blokove sche ma BASIC PRINT s displejem za kaznıka na noze É vnitrnızapojenı (4) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 19

20 Sche ma zapojenıcpu a A/D, sche ma vazeb jednotlivych vykresu, vykres cıslo 1 ze 7 (5) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 20

21 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 7 ze 7 (6) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 21

22 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 5 ze 7 (7) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 22

23 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 6 ze 7 (8) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 23

24 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 3 ze 7 (9) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 24

25 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 2 ze 7 (10) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 25

26 Sche ma zapojenıcpu a A/D, vykres cıslo 4 ze 7 (11) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 26

27 Rozlozenısoucastek na desce CPU A/D (12) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 27

28 Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, sche ma vazeb jednotlivych vykresu, vykres c ıslo 1 ze 3 (13) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 28

29 Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, vykres cıslo 2 ze 3 (14) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 29

30 Sche ma zapojenıdispleje a kla vesnice, vykres cıslo 3 ze 3 (15) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 30

31 Rozlozenısoucastek displeje a kla vesnice (16) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 31

32 Sche ma zapojenılinea rnıho napa jecıho zdroje (17) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 32

33 Rozlozenısouc a stek na desce linea rnıho napa jecıho zdroje (18) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 33

34 Sche ma zapojenıspınane ho napa jecıho zdroje (19) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 34

35 Rozlozenısouc a stek na desce spınane ho napa jecıho zdroje (20) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 35

36 Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka (21) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 36

37 Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka (22) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 37

38 Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka na noze (23) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 38

39 Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka na noze (24) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 39

40 Sche ma zapojenıdispleje za kaznıka (stick) (25) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 40

41 Rozlozenısouc a stek na desce displeje za kaznıka (stick) (26) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 41

42 Sche ma zapojenıkomunikac nıho adapte ru RS 232 (27) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 42

43 Rozlozenısouc a stek na desce komunikac nıho adapte ru RS 232 (28) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 43

44 Sche ma zapojenıdispleje komunikac nıho adapte ru RS 485 (29) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 44

45 Rozlozenısouc a stek na desce komunikac nıho adapte ru RS 485 (30) Technicka prıruc ka É BASIC PRINT, strana 45

ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC, typ LABEL

ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC, typ LABEL TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC, typ LABEL Technicka prırucka Technicka prıruc ka Í strana 1 Obsah ELEKTRONICKE VYBAVENI... 3 1 CPU DESKA... 3 1.1 MIKRO-KONTROLNISUBSYSTE M...3

Více

ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC typ AUTONOMA-20

ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC typ AUTONOMA-20 TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY rada BASIC typ AUTONOMA-20 Technicka prırucka Technicka prıruc ka, Basic, Autonoma 20, É strana 1 Obsah 1 DESKA CPU/A-D KONVERTOR/ INTERFACE TISKA RNY... 3

Více

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

ELEKTRONICKE VA HY BASIC AUTONOMA-10

ELEKTRONICKE VA HY BASIC AUTONOMA-10 TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY BASIC AUTONOMA-10 Technicka prırucka Technicka prıruc ka, Basic, Autonoma 10, É strana 1 Obsah 1 DESKA CPU / DODAVATELSKEHO DISPLEJE / KLA VESNICE... 3 1.1

Více

Osciloskop. 4 kana lovy: Vzorkova ný(c asova za kladna)

Osciloskop. 4 kana lovy: Vzorkova ný(c asova za kladna) 4 kana lovy: Osciloskop Vzorkova ný(c asova za kladna) 11,52 khz A/D prevodnýk 10 bitu Za kl.vstupnýnapeéovy rozsah kana l 1-4 0-16 V DC +/- 8 V AC ; pres kondenza tor -5,5 - + 10,5 ; pro bipola rnýdc

Více

VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI. Popis jednotlivych svorek, obr.1. Technicke parametry

VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI. Popis jednotlivych svorek, obr.1. Technicke parametry 1 VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI Tento selektor umozn uje instalaci skupin ucastnık s vnitrnı komunikacıu standardnıch telefon (system 200). Selektor

Více

R ÍDÍCÍ JEDNOTKA ROA34

R ÍDÍCÍ JEDNOTKA ROA34 R ÍDÍCÍ JEDNOTKA ROA34 ( ROKIT ) NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 RIDICI JEDNOTKA ROA34 POPIS R ÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Svorkovnice ante ny P - Mikroprocesor B - Prepınac funkcı Q - Pojistka napa jenı24 V ( 315 ma ) C -

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5

PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5 Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 Instalace programu Amos 500 Manager...3 PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5 Popis Menu...5 Nabídka Soubor...5 Nabídka Ústř edna...6 Nabídka Nastavení...7 Popis zá lož

Více

GMI 3.4 - Generátor minutových impulsů pro řízení podnikových hodin

GMI 3.4 - Generátor minutových impulsů pro řízení podnikových hodin GMI 3.4 - Generátor minutových impulsů pro řízení podnikových hodin (konstrukční a servisní dokumentace pro HW GMI 3.4 a SW GMI_3_4.asm) ( Martin Pantůček 12.12.2009, revize 14.1.2010) Tato dokumentace

Více

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Obsah Obsah OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Použ ití...3 Podmínky pro provoz zařízení...3 Technické parametry...3 POPIS MĚŘ ICÍSTANICE...4 Měřicístanice obsahuje...4 Popis čelního panelu...4 OVLÁ DÁ NÍMĚŘ

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY SÉRIE TO - TYP TOB 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA /C TXC0-4G.0225 TOB 15 TP 25-2/01 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH: 1. ÚVOD 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Více

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha Návod k obsluze brite WeighOnly Pultová obchodní váha 2 METTLER TOLEDO Návod k obsluze brite WeighOnly Číslo zakázky 30209989 Obsah 1 Vaše nová pultová obchodní váha...4 1.1 Nejdůležitější funkce...4 1.2

Více

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem FC013 Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem Shrnutí FC013 je komunikativní regulátor pro topné a chladicí panely řízené signálem 0...10 V ss a řízení otáček EC (elektronicky komutovaného) motoru

Více

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 2 Obsah : Prohlášení o shodě 1. Bezpečnostní pokyny 2. Ovládací panel váhy 3. Popis funkcí na tlačítkách 4. Popis symbolů na displeji 5. Vypínací automatika

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X 2. vydání - prosinec 2011 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1 TXV 133 39 1. POPIS A PARAMETRY Základní dokumentace Moduly

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí JUMO GmbH & Co. KG JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. MoritzJuchheimStraße 1, 36039 Fulda Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Německo Česká republika Slovenská

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

Regulá tor TEMco 1200

Regulá tor TEMco 1200 Regulá tor TEMco 1200 Regulá tor je určen k programovému řízení pecí s termočlá nky typu K a S. Má vestavě nou paměť na 9 programů po 9 krocích. Regulá tor má ná sledující ovlá dací a indikační prvky:

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí

Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí Vá ženýuživateli, do rukou se Vá m dostá vá přístroj s možností měřit, zobrazovat a uklá dat zobrazené a naměřené hodnoty do pamě ti. Ty je pak dá le možno

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

Pro servisnı techniky. Na vod k instalaci. Modulacnıkaska dova regulace HMR 1.02

Pro servisnı techniky. Na vod k instalaci. Modulacnıkaska dova regulace HMR 1.02 Pro servisnı techniky Na vod k instalaci Modulacnıkaska dova regulace HMR 1.02 Predmluva Predmluva Tento na vod k instalaci je urc en pro: Modulac nı kaska dova regulace HMR 1.02 Modulac nı kaska dova

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

ZA 340. Indikace polohy s analogovým výstupem. Zkrácený návod. control motion interface

ZA 340. Indikace polohy s analogovým výstupem. Zkrácený návod. control motion interface control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.de ZA 340 Indikace polohy s analogovým

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 UŽIVATELSKÝ NÁVOD... 1 1. Technický popis... 3 2. Příslušenství... 3 3. Návod použití... 3 4. Možné poruchy váhy... 5 5. Důležité upozornění... 5 6. Popis připojení

Více

Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22. popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. verze 1.

Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22. popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. verze 1. Detektor vysokofrekvenčního pole RFD - 22 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod verze 1.0 RFD-22 popis a návod k použití RFD-22 je širokopásmový, vysoce citlivý

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANA 954 Anemometr pro měření rychlosti a směru větru v horizontální rovině, popis - návod k obsluze - 1 - OBSAH 1 TECHNICKÉ PARAMETRY 2 2 MĚŘICÍ

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007 Měřič krevního tlaku Ing. Martin Švrček martin.svrcek@phd.feec.vutbr.cz Ústav biomedicínckého inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 4, 61200 Brno Tento článek

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW. Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň

Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW. Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň Přednáška v rámci předmětu NVS Prosinec 2015 STARMON s.r.o o Výrobce a dodavatel zabezpečovacích zařízení

Více

Displej pro solární regulátor Tracer-2215RN MT-5

Displej pro solární regulátor Tracer-2215RN MT-5 Displej pro solární regulátor Tracer-2215RN MT-5 Displej (model MT-5) je možné připojit k solárnímu regulátoru série Tracer MPPT. Přehled Digitální dálkový displej zobrazuje informace o práci systému,

Více

INGOS. Termostatická vodní lá zeň TVL 15

INGOS. Termostatická vodní lá zeň TVL 15 INGOS Termostatická vodní lá zeň TVL 15 Ná vod k obsluze Vý robce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 - Modřany - 1 - Obsah: 0. Ú vod 0.1 Urč ení přístroje a specifikace 0.2 Technické údaje 1.

Více

ÚAMT FEKT VUT. mikroprocesor Rabbit. Diplomová prá ce. Tomá škreuzwieser. Brno 2004. Email: kreuzwieser@kn.vutbr.cz

ÚAMT FEKT VUT. mikroprocesor Rabbit. Diplomová prá ce. Tomá škreuzwieser. Brno 2004. Email: kreuzwieser@kn.vutbr.cz ÚAMT FEKT VUT Zá znamová karta pro mikroprocesor Rabbit Diplomová prá ce Tomá škreuzwieser Email: kreuzwieser@kn.vutbr.cz Brno 2004 Osnova prezentace Cíl mé prá ce (zadá ní) Proč jsou pamě ťové karty důležité

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ4. pro kogenera ní jednotky TEDOM

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ4. pro kogenera ní jednotky TEDOM Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Nová Ves 41 Okrajová 1356 675 21 OK ÍŠKY 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 0618-870982 Tel.: 0618-848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z89 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC nebo 115/230 VAC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a

Více

OVLÁDACÍ PANEL MP5-SB, MP5-PROX

OVLÁDACÍ PANEL MP5-SB, MP5-PROX OVLÁDACÍ PANEL MP5-SB, MP5-PROX Obecný popis Tento typ panelu je základním modulem systému DOMINUS - MILLENNIUM na lince DOMINOR. Panel MP5-SB a MP5-PROX je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU1,

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-138K (ZSK02)

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-138K (ZSK02) NÁVOD K OBSLUZE Detektor SE-138K (ZSK02) DETEKTOR SE-138K typ přístroje TECHNICKÉ PARAMETRY SE-138K detekované plyny Hořlavé a výbušné plyny rozsah měření 0-20% DMV maximální zátěž detektoru 30% DMV kalibrovaného

Více

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál REM 610 Ochrana motoru 1MRS755683 Ochrana motoru REM 610 Vydáno: 25.11.2003 Verze: A/02.03.2005 Obsah: 1. Úvod... 6 1.1. Informace o tomto manuálu...6 1.2. Použití ochrany...6 1.3. Charakteristické vlastnosti...6

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

Digitální RPM switch. se třemi nezávisle ovládanými výstupy. RS-01 (fw 1.1)

Digitální RPM switch. se třemi nezávisle ovládanými výstupy. RS-01 (fw 1.1) Digitální RPM switch se třemi nezávisle ovládanými výstupy RS-01 (fw 1.1) Stručný popis zařízení Jedná se o multifunkční modul spínající své výstupy na základě naměřených otáček. Může být použit jako shift

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

Zařízení má několik částí.

Zařízení má několik částí. Logická stavebnice, jak název napovídá je určena pro snadnou a efektivní práci s logickými obvody. Bez problémů se však dá použít i v analogové oblasti slaboproudé elektroniky. Mezi nesporné priority patří

Více

AMOS 1600 UŽ IVATELSKÝ MANUÁL verze 2.00

AMOS 1600 UŽ IVATELSKÝ MANUÁL verze 2.00 OBSAH Obecné informace o ústředně AMOS 1600...2 Ovládáníústředny...2 Přístupové kó dy...3 Master kó d...3 Zadáníchybné ho kó du...3 Zobrazenístavu sekcí...4 Zobrazovánívšech sekcísysté mu bez ochrany kó

Více

Venkovní pasivní infračervený detektor LX40, LX80. Instalační manuál

Venkovní pasivní infračervený detektor LX40, LX80. Instalační manuál Venkovní pasivní infračervený detektor LX40, LX80 Instalační manuál OLYMPO controls s.r.o. Havránkova 33, 619 00 Brno - Dolní Heršpice Tel.: (05) 43 55 81 11 Fax: (05) 43 55 81 17 a 18 www.olympo.cz Strana

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ SIGNALIZAÈNÍ SOUPRAVY FS-5 ; FS-10 DYNASIG Souprava synchronizovaných svìtel FS je pøenosné signalizaèní zaøízení urèené pro navádìní a pøesmìrování vozidel v jízdních pruzích,

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

OBSAH...2 Ú VOD...3 CO JE NOVÉ HO?...4

OBSAH...2 Ú VOD...3 CO JE NOVÉ HO?...4 Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 CO JE NOVÉHO?...4 Dalšínovinky...4 INSTALACE PROGRAMU AMOS-TSM MANAGER...5 PRÁCE S PROGRAMEM AMOS-TSM MANAGER...6 Nabídka Soubor...7 Nový...7 Otevřít...7 Konec...7 Nabídka

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Zkouška z předmětu Počítačové systémy

Zkouška z předmětu Počítačové systémy Zkouška z předmětu Počítačové systémy Jméno a příjmení: Datum zkoušky: Celkový počet bodů: Výsledná známka: Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, uvažujte v následujících příkladech procesor Z80. Odpovědi

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Řídicí jednotka hodin s DCF David Uherko E4 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

zpracovalo: ALBE GROUP s.r.o. Veveří 8 Brno 602 00 Potápění na nádech - aktualizace pro Galileo

zpracovalo: ALBE GROUP s.r.o. Veveří 8 Brno 602 00 Potápění na nádech - aktualizace pro Galileo česky zpracovalo: ALBE GROUP s.r.o. Veveří 8 Brno 602 00 ALBE GROUP s.r.o., Veveří 8, Brno 602 00, Potápění na nádech - aktualizace pro Galileo CZE Tato příručka popisuje režim potápěčských počítačů Galileo

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Příklad osazení A Příklad osazení B Příklad osazení C STN-DV2 je aplikací zaměřenou především na návěstidla, případně cívkové přestavníky výměn.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1 Indikátor T7 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

mitepc-lcd mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack

mitepc-lcd mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack Uživatelská příručka 1. Úvod 1.1 Dokument Informace v tomto dokumentu

Více

Typ Napětí Hmotnost kg

Typ Napětí Hmotnost kg 9.50/ nova0 Kompaktní automatizační stanice Stanice nova0 je nejmenší kompaktní jednotkou výrobkové řady systému EY3600. Slouží k ovládání a regulaci topení, vzduchotechniky a chlazení i pro všechny ostatní

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více