Sylabus přednášky č.6 z ING3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus přednášky č.6 z ING3"

Transkript

1 Sylabus přednášky č.6 z ING3 Přesnost vytyčování staveb (objekty s prostorovou skladbou) Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Výtah z ČSN Praha

2 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB (Výtah z ČSN , Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky (stavby prostorové ) ČSN navazuje na ČSN Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky, jejíž hlavní body byly probrány v předmětu ING, v 7. semestru a uvádí konkrétní mezní vytyčovací odchylky podle druhů staveb (prostorové, liniové, plošné), rozlišuje vytyčení prostorové polohy (v daném vytyčovacím systému nebo vůči stávajícím stavbám) a podrobné vytyčení (vytyčení dalších bodů pro určení tvaru a rozměrů staveb ve směru vodorovném i svislém a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních prvků uvnitř stavby). Požadovaná přesnost podrobného vytyčení objektů s prostorovou skladbou je rozlišena podle druhu a materiálu nosné konstrukce, přesnost liniových staveb (prostorová poloha i podrobné vytyčení) je rozdělena podle druhu stavby (dráhy, pozemní komunikace, mosty, tunely, vodní toky, nadzemní a podzemní vedení atd.), stejně jako přesnost staveb plošných. Dále je požadovaná přesnost upravena pro jednotlivé fáze výstavby (např. výkopy, základy, konstrukce) a vytyčované prvky (např. vodorovnost, rovnoběžnost, kolmost apod.). Norma uvádí i zásady pro vztah mezi dílčími a celkovou odchylkou (např. odchylkou pro výšku jednotlivých pater budovy a výšku celé budovy). V dalším textu jsou okomentovány úvodní a zásadní odstavce výše uvedené normy, s ohledem na pochopení principů jejich řazení, využití pro rozbory přesnosti při vytyčování staveb a orientaci v této důležité normě. 1 Předmět normy (norma stanovuje): hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování prostorových staveb a zásady pro jejich užívání, popř. způsob určování jejich hodnot, hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro rozměření a osazení stavebních dílců montovaných konstrukcí a dílců bednění monolitických konstrukcí, se zpracovaným návrhem geometrické přesnosti podle ČSN , hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb a zásady pro jejich užívání, popř. způsob určování jejich hodnot. 2 Normativní odkazy Odstavec uvádí normy, na které jsou v textu odkazy a které se tím stávají nedílnou součástí probírané normy. 3 Termíny a definice úředně oprávněný zeměměřický inženýr fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle podmínek uvedených v příslušných předpisech (Zákon č.200/94 Sb. a vyhláška č.31/95 Sb.), ověřovací měření měření prováděná zhotovitelem stavby pro ověření správnosti geometrických parametrů dokončené etapy stavební činnosti, u nichž byla předepsána mezní odchylka, kontrolní měření nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření, prováděné stavebníkem, stavby prostorové stavby, které vznikají prostorovým řazením stavebních konstrukcí a všechny tři rozměry jsou řádově stejné (např. budovy a speciální stavby jako vysoké pece, plynojemy, věže, vodojemy a zásobníky kapalin, technologické objekty, samostatné stožáry vysílačů, vodní hráze a přehrady), 2

3 stavby liniové stavby, u kterých převládá jeden rozměr (např. dráhy železniční, tramvajové, lanové, pozemní komunikace, mosty, tunely, štoly, upravené a umělé vodní toky, nadzemní a podzemní vedení), stavby plošné stavby, u kterých je svislý rozměr podstatně menší než ostatní dva rozměry (např. pohybové plochy letišť, upravená prostranství, hřiště, parkoviště a terénní úpravy) 4 Všeobecně stanovení mezních vytyčovacích odchylek vychází z ustanovení normy ČSN Přesnost vytyčování staveb, část 1: Základní požadavky, primární systém soustava trvalých bodů tvořících vytyčovací síť (polohovou i výškovou), budovanou s přesností vyhovující požadavkům kladeným na vytyčení hodnot geometrických veličin, sekundární systém - soustava charakteristických bodů (CHB) půdorysu prostorové stavby (budovy), mostu, tunelu nebo plošné stavby, tedy upravených prostranství či terénních úprav, hlavních bodů (HB) osy liniové stavby a hlavních výškových bodů (HVB) u všech typů staveb, vytvoření sekundárního systému je možno vycházet z bodů závazných geodetických referenčních systémů, bodů vytyčovacích sítí (primárního systému) nebo bodů sekundárního systému již dohotovené blízké stavby, obecné podmínky tato norma předpokládá použití elektronických teodolitů s elektronickým dálkoměrem odpovídající přesnosti, vytyčování staveb se třídí na: vytyčení prostorové polohy, tj. zřízení sekundárního systému, vytyčování podrobné 5 Stavby prostorové Vytyčení prostorové polohy kritériem přesnosti je mezní vytyčovací souřadnicová odchylka δx Mxy, jejíž hodnota závisí na vzájemném technologickém propojení jednotlivých objektů. Objekty prostorových staveb se z hlediska přesnosti vytyčení polohy člení do tří kategorií: kategorie A objekty vzájemně spojené technologickým zařízením (např. transportními či jinými typy mostů, kolektory, lanovými dráhami apod.), kategorie B objekty, které přiléhají k drážní komunikaci, kategorie C ostatní objekty. Mezní vytyčovací souřadnicové odchylky platí pro nejkratší vzdálenosti mezi dvěma sousedními objekty, vyznačenými svými charakteristickými body (CHB) tabulka 1. Pro jeden objekt se vytyčují minimálně dva body sekundární sítě, při větším počtu jsou vhodnou nezávislou kontrolou podrobného vytyčení. Tabulka 1 Mezní vytyčovací odchylky CHB objektů Mezní vytyčovací souřadnicová odchylka CHB nebo osy objektu ve vodorovné rovině δx M Kategorie objektu A B C a 20 ± 10 ± 20 ± < a 50 ± 15 ± 30 ± < a 100 ± 25 ± 40 ± 60 a > 100 ± 35 ± 50 ± 100 3

4 Pro všechny CHB téhož objektu musí být dodržena rovněž mezní vytyčovací odchylka stanovená pro tvar a rozměr objektu podrobného vytyčení. Při použití primárního systému k podrobnému vytyčení, se primární síť zřizuje s přesností umožňující dodržení mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení. Vytyčené body se kontroluji zaměřením ostatních bodů z jednoho CHB polární metodou pomocí prvků nezávislých na vytyčení. Určení HVB je nutné provést nejméně ze dvou bodů primárního výškového systému nebo z ověřených bodů referenčního systému Bpv. Mezní vytyčovací odchylky jsou v tab.2. Tabulka 2 Mezní vytyčovací odchylky HVB objektů Mezní vytyčovací odchylka HVB δx M Kategorie objektu A B C a 100 ± 10 ± 20 ± 30 a > 100 ± 15 ± 30 ± 40 Pro mezní vytyčovací odchylku δx M a směrodatnou odchylku σ platí pro tab.1 vztah δx M = u.σ, kde u = 2,5 (dvojrozměrná odchylka). Pro jednorozměrnou odchylku tabulky 2 platí u = 2,0. Mezní vytyčovací odchylky prostorové polohy staveb prostorových se zvláštními požadavky na prostorovou polohu (např. vysoké pece, plynojemy, věže, stožáry, hráze a přehrady) se stanoví v projektové dokumentaci. Podrobné vytyčení zásady Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení se stanoví podle druhu a materiálu nosné konstrukce, a to pro: zděné konstrukce, betonové monolitické konstrukce, betonové montované konstrukce, kovové konstrukce, dřevěné konstrukce, konstrukce kombinované z různých materiálů. Mezní vytyčovací odchylky se stanoví pro vytyčení rozměrů a tvaru objektu, výkopu pro základy a nosné konstrukce (základy, stěny, sloupy), popř. pro další body nebo výškové úrovně, uvedené v projektové dokumentaci, a to podle charakteru bodů, ve dvou vzájemně kolmých směrech ve vodorovné rovině a ve svislém směru. Při podrobném vytyčování se doporučuje použít hodnotu normované náhodné veličiny s normálním rozdělením (koeficientu spolehlivosti) u = 2,0. Potom vztah mezi mezní vytyčovací odchylkou δx M a směrodatnou odchylkou σ je δx M = 2.σ. Mezní vytyčovací odchylky konstrukcí, na které navazuje montáž technologického zařízení, musí vyhovovat technickým podmínkám dodávky těchto zařízení. Pokud mezní vytyčovací odchylky stanovené v této normě pro tento účel nevyhovují, odvodí se ze zadané tolerance Tx. Mezní vytyčovací odchylky geometrických prvků rozměrů a tvaru částí konstrukce stavby, které nejsou stanoveny touto normou a mají se vytyčit, se určí ze vztahu δx M =Tx/5, kde Tx je tolerance daná mezními hodnotami geometrického prvku. Je-li přitom překročena mezní vytyčovací odchylka dosažitelná obvyklými přístroji a postupy, předepíše se v projektové 4

5 dokumentaci použití specifických metod a přístrojů, upraví se stavební či montážní postupy nebo se použije rektifikační zařízení, postupné zpřesnění apod. Určení mezní vytyčovací odchylky celkové délky sčítáním nebo násobením mezních vytyčovacích odchylek pro dílčí rozměry, rozpětí nebo rozteče je nepřípustné! Podrobné vytyčení Zděné konstrukce Mezní vytyčovací odchylky rozměrů a tvaru obvodového zdiva v kterémkoliv podlaží a výkopu pro základy jsou uvedeny v tab.3. Mezní vytyčovací odchylka δc M úhlopříčky c je dána vztahem: kde a,b δa M δb M c ( ) ( ), jsou délka a šířka objektu, jejich mezní odchylky, délka úhlopříčky. Tabulka 3 Mezní vytyčovací odchylky pro zděné konstrukce Rozměr a nebo b Mezní vytyčovací odchylka δx M obvodové zdivo výkop pro základy a, b 25 ± 12 ± < a, b 40 ± 20 ± 80 a, b > 40 ± a/2000, ± b/2000 ± a/500, ± b/500 Mezní vytyčovací odchylka výškové úrovně základů stavby, tj. přenesení výšky z HVB objektu, je: o u objektů připojených na veřejnou kanalizaci nebo přiléhajících k pozemní komunikaci ± 10 mm, o u ostatních objektů ± 30 mm. Mezní vytyčovací odchylka výšky bodů vodorovné roviny je pro: o výkop pro základy ± 25 mm, o body na konstrukci ve vzdálenosti d: d 25 m 25 m < d 50 m ± 10 mm, d > 50 m ± 15 mm. Mezní vytyčovací odchylka konstrukčních výšek je: o pro výšku 1. podlaží o pro výšky nad 1. podlažím ± (5+2p) mm, kde p je počet podlaží od výchozí vytyčovací úrovně. Mezní vytyčovací odchylka svislice a promítnutí přímek půdorysné osnovy nebo os stavby do vyšších pater je pro: o h 5 m o 5 m < h 20 m ± 8 mm, o h > 20 m ± 10 mm, kde h je převýšení úrovní, mezi nimiž se vytyčuje. Uvedené hodnoty platí bez ohledu na počet podlaží. 5

6 Mezní vytyčovací odchylky δx Mi polohy vnitřních nosných zdí, kolmých k obvodovému zdivu ve vodorovné rovině, se stanoví z mezní vytyčovací odchylky celkového rozměru δd M obvodového zdiva podle vztahu: kde d d i - je celkový rozměr, dílčí rozměr., Mezní vytyčovací odchylka úhlopříčky c se počítá ze vztahu pro δc M (str.5). Betonové monolitické konstrukce Mezní vytyčovací odchylky soustavy vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os v kterémkoliv podlaží jsou pro: o vytyčení vzájemné vzdálenosti a dvou přímek ve směru kolmice, popř. šikmé délky, uvedeny v tab.4; vytyčení dvou CHB (hlavní polohová čára nebo osa) se považuje vzhledem k ostatním vytyčovaným bodům objektu za bezchybné. Tabulka 4 Mezní vytyčovací odchylky přímek půdorysné osnovy Mezní vytyčovací odchylka vzdálenosti a přímek půdorysné osnovy δx v příčném směru M pro: výkop pro základy bednění a 16 ± 40 ± 5 16 < a 25 ± 60 ± 8 25 < a 40 ± 100 ± 13 a > 40 ± a/400 ± a/3 300, o vytyčení rovnoběžky pro bednění (vzájemné vzdálenosti a dvou bodů v příčném směru na vzdálenost d v podélném směru) jsou uvedeny v tab.5: Tabulka 5 Mezní vytyčovací odchylky rovnoběžnosti bednění v příčném směru Mezní vytyčovací odchylka rovnoběžnosti δx M pro vzdálenosti d v podélném směru (mgon) d 25 m 25 m < d 100 m d > 100 m a 16 ± 18 ± 4,5 ± 3 16 < a 25 ± 28 ± 7 ± 5 25 < a 40 - ± 11 ± 7 a > 40 - ± (ρ.a)/(d.2 300) ± (ρ.a)/(d.3 500) o sevřený úhel (odchylku kolmosti) pro délku kolmice a uvedeny v tab.9, o vytyčení mezilehlých bodů v příčném směru pro: výkop pro základy ± 25 mm, bednění ± 5 mm. Mezní vytyčovací odchylka výškové úrovně základů stavby, tj. přenesení výšky z HVB stavby bez ohledu na vodorovnou vzdálenost bodů, pomocí nichž je vodorovná rovina vytyčena (určena) je: o u stavby kategorie A,B 6

7 o u stavby kategorie C připojené na kanalizaci ostatní ± 10 mm, ± 20 mm. Mezní vytyčovací odchylky výšky vodorovné roviny (úroveň přímek půdorysné osnovy) jsou uvedeny v tab. 6. Tabulka 6 Mezní vytyčovací odchylky vodorovné roviny vytyčených bodů Mezní vytyčovací odchylka výšky vodorovné roviny δx M pro: výkop základy konstrukce podpory jeřábových drah a 40 ± 25 ± 5 ± 3 ± 3 40 < a 100 ± 25 ± 7 ± 5 ± 4 a > 100 ± 25 ± 10 ± 7 ± 5 Mezní vytyčovací odchylka konstrukční výšky h je pro: o h 12 m ± 6 mm, o h > 12 m ± h/ Mezní vytyčovací odchylka svislice ve směrech přímek půdorysné osnovy a svislého promítnutí bodů půdorysných osnov do vyšších úrovní je pro: o h 12 m ± 4 mm, o 12 m < h 30 m ± h/3 000, o h > 30 m ± 10 mm. Betonové montované konstrukce Mezní vytyčovací odchylky soustavy vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os v kterémkoli podlaží jsou pro: o vytyčení vzájemné vzdálenosti a dvou přímek v obou směrech uvedeny v tab. 7. Tabulka 7 Mezní vytyčovací odchylky vzdálenosti přímek půdorysné osnovy Mezní vytyčovací odchylka vzdálenosti a přímek půdorysné osnovy δx M pro: v příčném směru výkop základy sloupy nebo stěnové panely v libovolném podlaží a 16 ± 50 ± 7 ± 4 16 < a 25 ± 50 ± 11 ± 7 25 < a 40 ± 75 ± 16 ± < a 100 ± 100 ± 40 ± 25 a > 100 ± 100 ± a/2 500 ± a/4 000 o vytyčení rovnoběžky (vzájemné vzdálenosti a dvou bodů v příčném směru na vzdálenost d v podélném směru) uvedeny v tab. 8. 7

8 Tabulka 8 Mezní vytyčovací odchylky rovnoběžnosti v příčném směru Mezní vytyčovací odchylka rovnoběžnosti δx M pro vzdálenost d v podélném směru (mgon) d 25 m 25 m < d 100 m d > 100 m a 16 ± 10 ± 3 ± 2 16 < a 25 ± 15 ± 5 ± 3 25 < a 40 - ± 8 ± 5 40 < a ± 20 ± 13 a > ± (ρ.a)/(d.2 300) vytyčení kolmice (sevřeného úhlu) pro délku kolmice a pro osazení sloupů uvedeny v tab. 9. Tabulka 9 Mezní vytyčovací odchylky kolmice Mezní vytyčovací odchylka sevřeného úhlu δx M (mgon) a 40 ± < a 100 ± 6 a > 100 ± 4 vytyčení mezilehlých bodů na osách nebo přímkách půdorysné osnovy v příčném směru pro: výkop pro základy ± 25 mm, betonování nebo osazení základů ± 10 mm, osazení sloupů nebo stěnových panelů osazení nosníků jeřábových drah ± 3 mm. Mezní vytyčovací odchylka úrovně základů stavby, tj. přenesení výšky z HVB stavby bez ohledu na vodorovnou vzdálenost bodů, pomocí nichž je vodorovná rovina vytyčena, je: u stavby kategorie A, B u stavby kategorie C ± 10 mm. Mezní vytyčovací odchylky výšky vodorovné roviny jsou uvedeny v tab. 6. Mezní vytyčovací odchylky konstrukčních výšek h a svislice, popř. promítnutí bodu osnov, jsou stejné jako u betonových monolitických konstrukcí. Kovové konstrukce Mezní vytyčovací odchylky soustavy přímek půdorysné osnovy nebo os jsou pro: o vytyčení vzdálenosti a přímek v obou směrech v úrovni základu uvedeny v tab. 10, o rovnoběžnost uvedeny v tab. 11, o vytyčení kolmice (sevřeného úhlu) pro délku kolmice a uvedeny v tab. 9, o přímost (tj. vytyčení mezilehlých bodů na přímkách půdorysné osnovy v příčném směru) pro: výkop pro základy ± 25 mm, betonování nebo osazení základů osazení svislých nosných konstrukcí ± 3 mm. 8

9 Tabulka 10 Mezní vytyčovací odchylky vzdálenosti přímek Mezní vytyčovací odchylka vzdálenosti a přímek půdorysné osnovy δx M pro: výkop 9 základy sloupy nebo stěnové panely a 16 ± 50 ± 5 ± 4 16 < a 25 ± 50 ± 8 ± 7 25 < a 40 ± 70 ± 12 ± < a 100 ± 70 ± 30 ± 25 a > 100 ± 100 ± a/3 300 ± a/4 000 Tabulka 11 Mezní vytyčovací odchylky rovnoběžnosti v příčném směru Mezní vytyčovací odchylka rovnoběžnosti δx M pro vzdálenosti d v podélném směru: (mgon) d 25 m 25 m < d 100 m d > 100 m a 16 ± 8 ± 2 ± 1,3 16 < a 25 ± 12 ± 3 ± 2,0 25 < a 40 - ± 5 ± 3 40 < a ± 13 ± 9 a > ± (ρ.a)/(d.5 000) Mezní vytyčovací odchylka vzdálenosti a os nebo přímek půdorysné osnovy (rozměrů a tvaru, v úrovních nad základy pokud se toto vytyčení požaduje) je pro: o a 16 m ± 2,5 mm, o a > 16 m ± a/ Mezní vytyčovací odchylky výškové úrovně základu kovové konstrukce, tj. přenesení výšky z HVB jsou stejné jako pro betonové monolitické konstrukce, tedy: o u stavby kategorie A,B o u stavby kategorie C připojené na kanalizaci ± 10 mm, ostatní ± 20 mm. Mezní vytyčovací odchylky výšky vodorovné roviny pro výkop základů, betonování nebo osazení základů a osazení kovových prvků a konstrukcí jsou v tab. 12. Tabulka 12 Mezní vytyčovací odchylky vodorovné roviny vytyčených bodů Mezní vytyčovací odchylka výšky vodorovné roviny δx M pro: výkop základy prvky a konstrukce a 100 ± 25 ± 5 ± 3 a > 100 ± 25 ± 10 ± 5 Mezní vytyčovací odchylka vytyčení výšek h pro montáž kovové konstrukce je pro: o h 10 m ± 3 mm, o 10 m < h 25 m o h > 25 m ± h/5 000.

10 Mezní vytyčovací odchylky vytyčení svislice a promítnutí půdorysné osnovy nebo os do vyšších úrovní jsou: o u objektů nejvýše desetipodlažních (nadzemních i podzemních) pro: h 15 m h > 15 m ± h/ o u objektů více než desetipodlažních (nadzemních i podzemních) pro: h 25 m 25 m < h 50 m ± h/5 000, h > 50 m ± 10 mm, kde h je převýšení úrovní, mezi nimiž se vytyčuje. Dřevěné konstrukce Pro stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se stanoví tyto mezní vytyčovací odchylky: o tesařské konstrukce jako pro zděné konstrukce, o dřevěné montované konstrukce jako pro betonové monolitické konstrukce Konstrukce montované z různých materiálů Pro stavby s nosnou konstrukcí z různých materiálů se použijí mezní vytyčovací odchylky jako pro kovové konstrukce. Rozměření Rozměření je souhrnem měřických úkonů pro osazení prvků, které navazují na značky podrobného vytyčení (popř. na body sekundárního systému CHB a HVB). Výsledkem je vyznačení montážních značek pro osazení. o Mezní odchylka rozměření zahrnuje i nepřesnosti montážních značek. o Hodnoty mezních odchylek rozměření se stanovují pro osazení stavebních dílců montovaných konstrukcí a dílců bednění betonových monolitických konstrukcí. o Rozsah rozměření, tj. množství geometrických prvků rozměření se stanovuje v závislosti na rozsahu podrobného vytyčení a podle konstrukčního řešení styků a spojů jednotlivých dílců. o Mezní odchylky rozměření se stanoví pro vodorovné montážní roviny zpravidla ve směru totožném s podélnými a příčnými osami stavebního objektu. Mezní odchylky rozměření platí i pro výškové úrovně a svislé roviny. o V závislosti na technologickém zajištění přesnosti stavby a v souladu s funkčními požadavky na konstrukci a její části se rozlišují stupně přesnosti: stupeň 1 speciální technologické postupy a pomůcky, kontroly a hodnocení stupeň 2 běžné technologické postupy a pomůcky, kontroly a hodnocení, stupeň 3 bez zvláštních nároků na technologické postupy a pomůcky, kontroly a hodnocení, o Mezní odchylky rozměření δx Mr pro osazení dílců ve vodorovné rovině se pro jednotlivé vzdálenosti l určují podle tab

11 o Mezní odchylky rozměření δx Mv výškových úrovní se pro jednotlivé rozsahy geometrických parametrů určují podle tab. 14. o Mezní odchylky svislého promítání δx Ms bodů a přímek půdorysných osnov z nižších do vyšších úrovní se při rozměření stanoví podle tab. 15. o Pro kontrolu rozměření se použije ustanovení ČSN

12 12

Sylabus přednášky č.7 z ING3

Sylabus přednášky č.7 z ING3 Sylabus přednášky č.7 z ING3 Přesnost vytyčování staveb (objekty liniové a plošné) Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Výtah z ČSN 73 0420-2 Praha 2014 1 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB (Výtah z ČSN 73 0420-2,

Více

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření

Více

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu Typ liniové sítě záleží na požadavcích na přesnost. Mezi tyto sítě patří: polygonové sítě -> polygonový pořad vedený souběžně s liniovou stavbou troj a čtyřúhelníkové řetězce -> zdvojený polygonový pořad

Více

Úvod do inženýrské geodézie

Úvod do inženýrské geodézie Úvod do inženýrské geodézie Úvod do inženýrské geodézie Rozbory přesnosti Vytyčování Čerpáno ze Sylabů přednášek z inženýrské geodézie doc. ing. Jaromíra Procházky, CSc. Úvod do inženýrské geodézie Pod

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.7 Vytyčování, souřadnicové výpočty, podélné a příčné profily Vytyčování Geodetická činnost uskutečněná odborně a nestranně na

Více

Kontrola svislosti montované budovy

Kontrola svislosti montované budovy 1. Zadání Kontrola svislosti montované budovy Určete skutečné odchylky svislosti panelů na budově ČVUT. Objednatel požaduje kontrolu svislosti štítové stěny objektu. Při konstrukční výšce jednoho podlaží

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10.

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. 2014 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. 2015 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 (Souřadnicové výpočty 4, Orientace osnovy vodorovných směrů) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. prosinec

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová Určení svislosti Ing. Zuzana Matochová Svislost stěn Jedná se o jeden z geometrických parametrů, který udává orientaci části konstrukce vzhledem ke stanovenému směru. Geometrické parametry jsou kontrolovány

Více

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE (Řešení kruţnicových oblouků v souřadnicích) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. prosinec 2015

Více

TUNELY 2. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 PROFILY TUNELŮ

TUNELY 2. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 PROFILY TUNELŮ TUNELY Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 017 ÚČEL A. Dopravní železniční (jednokolejné, dvoukolejné) silniční podzemní městské dráhy B. Rozvody průplavní,

Více

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures ČESKÁ NORMA MDT 69:531.7:62-187 Červen 1994 Geometrická přesnost ve výstavbě ČSN 73 0212-4 KONTROLA PŘESNOSTI Část 4: Liniové stavební objekty Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking.

Více

Vytyčovací metody staveb

Vytyčovací metody staveb VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE Prezentace na vybrané téma: Vytyčovací metody staveb Autor: Eliška Karlíková Datum vytvoření: 15.2.2014 Předmět: HE18 Diplomový seminář Geodézie

Více

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II. 7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY A METODY ZEMĚMĚŘICKÝ ZÁKON

ZÁKLADNÍ POJMY A METODY ZEMĚMĚŘICKÝ ZÁKON Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství VYTYČOVÁNÍ STAVEB Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 19. 2. 2018 ZÁKLADNÍ POJMY A METODY

Více

Vytyčení polohy bodu polární metodou

Vytyčení polohy bodu polární metodou Obsah Vytyčení polohy bodu polární metodou... 2 1 Vliv měření na přesnost souřadnic... 3 2 Vliv měření na polohovou a souřadnicovou směrodatnou odchylku... 4 3 Vliv podkladu na přesnost souřadnic... 5

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Název oboru: Kód oboru: Druh zkoušky: Forma zkoušky: Školní rok: Číslo tématu Téma ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie Druh zkoušky: profilová nepovinná 1. Základní geometrické útvary 2. Principy a druhy promítání 3. Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu

Více

Geodetická část projektové dokumentace stavby (1)

Geodetická část projektové dokumentace stavby (1) Geodetická část projektové dokumentace stavby (1) GEODETICKÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY Ing. Jiří Lechner, CSc. jiri.lechner@vugtk.cz Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Více

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 ING. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. MĚŘENÍ ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ. měření úhlů v jedné poloze dalekohledu.

Více

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení), Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY VOŠ a SŠS Vysoké Mýto prosinec 2007 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY POMŮCKY K URČOVÁNÍ

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

SYLABUS 12. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 12. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 12. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Geodézie ve stavebnictví) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G Ing. Petr Polák, doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. leden 2016 1 13.

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností Obecná část 1. Základní ustanovení katastrálního zákona,

Více

SYLABUS 2. a 3. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 2. a 3. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 2. a 3. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE Plánování přesnosti měření v IG) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2018 1 3. PLÁNOVÁNÍ

Více

Sylabus přednášky č.5 z ING3

Sylabus přednášky č.5 z ING3 Sylabus přednášky č.5 z ING3 Navrhování geometrické přesnosti Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Výtah z publikace Z. Matějka a kol.: Geometrická přesnost staveb, Praha 1999 Praha 2014 1 NAVRHOVÁNÍ GEOMETRICKÉ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

INŽENÝRSK. Legislativa v IG LEGISLATIVA V IG LEGISLATIVA V IG. dokumenty schválené parlamentem porušení.trestné zákony mají nejvyšší závaznost ZÁKONY

INŽENÝRSK. Legislativa v IG LEGISLATIVA V IG LEGISLATIVA V IG. dokumenty schválené parlamentem porušení.trestné zákony mají nejvyšší závaznost ZÁKONY 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. INŽENÝRSK ENÝRSKÁ GEODÉZIE II Legislativa v IG Geodézie při

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Zaměřování terénu a tvorba vrstevnicového plánu 2. Svislé nosné konstrukce 3. Otvory ve zdech 4. Komíny

Více

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě, Polohové vytyčování) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. listopad 2015

Více

Geometrická přesnost ve výstavbětechnické normy, metrologie (1)

Geometrická přesnost ve výstavbětechnické normy, metrologie (1) Geometrická přesnost ve výstavbětechnické normy, metrologie (1) Geometrická přesnost ve výstavbě technické normy, metrologie Ing. Jiří Lechner, CSc. e-mail: jiri.lechner@vugtk.cz Prohloubení nabídky dalšího

Více

Sada 2 Geodezie II. 16. Měření posunů a přetvoření

Sada 2 Geodezie II. 16. Měření posunů a přetvoření S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 16. Měření posunů a přetvoření Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu Václav Čech, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 008 Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK Určení prostorových posunů stavebního objektu Zadání : Zjistěte posun bodu P do P, umístěného na horní terase Stavební fakulty.

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Sada 2 Geodezie II. 14. Vytyčení polohopisu

Sada 2 Geodezie II. 14. Vytyčení polohopisu S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 14. Vytyčení polohopisu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MAPOVÉ PODKLADY Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 7. 4. 2017 PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Obor studia: 23-45-L / 01 Mechanik seřizovač VY_32_inovace_FREI19 : předepsané tolerance, podmínky kontroly tolerancí Datum vypracování: 04.02.2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 7. POLOHOVÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ Vytyčení je součástí realizace

Více

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II. 7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Geodézie (profilová část maturitní zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí) 1) Měření délek 2) Teodolity 3) Zaměření stavebních objektů 4) Odečítací pomůcky 5) Nivelační přístroje a pomůcky 6)

Více

Geodézie Přednáška. Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Geodézie Přednáška. Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce Geodézie Přednáška Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce strana 2 Geodetické vytyčovací práce řeší úlohu přenosu geometricky daných prvků nebo útvarů z plánu, mapy nebo náčrtu do terénu a tam

Více

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2.1 Body 2.2 Bodová pole 2.3 Polohové bodové pole. 2.3.1 Rozdělení polohového bodového pole. 2.3.2 Dokumentace geodetického bodu. 2.3.3 Stabilizace a signalizace bodů.

Více

ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury. ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ II. - ČSN Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části

ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury. ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ II. - ČSN Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ I. Výběr literatury ČSN EN ISO 128-23 Typy čar a jejich použití ČSN 01 0451 Technické písmo ČSN 01 3130 Technické výkresy Kótování Základní

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ ROZDĚLENÍ DO SKUPIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Vytyčování hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ GE16 MODUL 02 GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ GE16 MODUL 02 GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, ALEXEJ VITULA, JIŘÍ BUREŠ INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I GE16 MODUL 02 GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Geodézie (profilová část maturitní zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí) 1) Měření délek 2) Teodolity 3) Zaměření stavebních objektů 4) Odečítací pomůcky 5) Nivelační přístroje a pomůcky 6)

Více

CENÍK VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY

CENÍK VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 1 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU... 1 11. Členění... 1 12. Platnost... 1 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘICKÉ BODY II. Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 24. 3. 2017 Měřické body 2. část S-JTSK

Více

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 Ing. Hana Staňková, Ph.D. Měření úhlů Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 POPIS TEODOLITU THEO 00 THEO 00 kolimátor dalekohled

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.22. Praxe - PRA Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 15 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

Vytyčování hranic pozemků (1)

Vytyčování hranic pozemků (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 8/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Rychlý náhled do kapitoly: Funkce schodišť Názvy jednotlivých konstrukčních části Rozdělení schodišť Technické, typologické a rozměrové

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, email: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ OBJEKTY

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Geodézie ve stavebnictví Pořadov é číslo 1 Téma Označení

Více

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Položka Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, email: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.1 BUDOVY

Více

Ukázka hustoty bodového pole

Ukázka hustoty bodového pole Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz síť bodů pokrývající území ČR u bodů jsou známé souřadnice Y, X v S-JTSK, případně souřadnice B, L v ERTS pro každý bod jsou vyhotoveny geodetické údaje (GÚ) ukázka

Více

0 Úvod...5. 1 Základní pojmy...8

0 Úvod...5. 1 Základní pojmy...8 Obsah 0 Úvod...5 1 Základní pojmy...8 2 Soustava norem geometrické přesnosti...13 2.1 Základní normy souboru...14 2.2 Normy pro navrhování...15 2.3 Normy realizačních procesů...15 2.4 Normy pro kontrolu

Více

Tvorba dokladů systému kvality z pohledu realizace. Ing. Linda Veselá ÚVTŘ, útvar technologií a materiálů

Tvorba dokladů systému kvality z pohledu realizace. Ing. Linda Veselá ÚVTŘ, útvar technologií a materiálů Tvorba dokladů systému kvality z pohledu realizace Ing. Linda Veselá ÚVTŘ, útvar technologií a materiálů Cíle přednášky Cílem dnešní přednášky je upozornit 1. Na nedostatky projektové dokumentace 2. Na

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Geometrické tolerance Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.

Více

9. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

9. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. 9. přednáška ze stavební geodézie SG01 Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě I Vytyčování, fáze vytyčování Metody polohového vytyčení Vytyčování úhlů Vytyčování přímek

Více

GARÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ

GARÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ Položka Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, email: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.1 GARÁŽE

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

SYLABUS 8. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 8. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 8 PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Vytyčování kružnicových oblouků) 3 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc listopad 2015 1 11 VYTYČOVÁNÍ OBLOUKŮ

Více

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II 1. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK Metody určov ování převýšení Geometrická nivelace Ing.

Více

Sada 2 Geodezie II. 13. Základní vytyčovací prvky

Sada 2 Geodezie II. 13. Základní vytyčovací prvky S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 13. Základní vytyčovací prvky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 2.ročník GEODETICKÉ VÝPOČTY I. DĚLENÍ POZEMKŮ Ing. Jana Marešová, Ph.D. rok 2018-2019 V praxi se geodet často setká s úkolem rozdělit pozemek (dědictví,

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1 Souřadnicové výpočty 2 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc listopad 2015 1 Geodézie 1 přednáška č8 VÝPOČET SOUŘADNIC

Více

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ DÍLY A JEJICH ZAKRESLOVÁNÍ VE ST. VÝKRESECH

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ DÍLY A JEJICH ZAKRESLOVÁNÍ VE ST. VÝKRESECH ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ DÍLY A JEJICH ZAKRESLOVÁNÍ VE ST. VÝKRESECH 1. TERÉN + 2. VÝKOPY + 3. ZÁKLADY + 4. SVISLÉ KONSTRUKCE 5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 6. KOMÍNY A VENTILACE 7. VODOROVNÉ KONSTRUKCE + 8. PODLAHY

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAV VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH P

ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAV VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH P ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAV VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ V MĚŘÍTKU 1 : 100 A 1 : 50 1.Kreslení svislých konstrukcí: Půdorys- - Pro zobrazení a kótování svislých stěn,

Více

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce = pohled do bednění stropní konstrukce (+ schodišť, ramp apod.) a půdorysný řez svislými nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Řez je veden

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE Teodolit a měření úhlů ještě doplnění k výškovému systému jadranský systém udává pro stejný bod hodnotu výšky o cca 0,40 m větší než systém Bpv Potřebujeme vědět

Více

Geodetické práce pro KN (1)

Geodetické práce pro KN (1) Geodetické práce pro KN (1) Geodetické práce pro KN vytyčování hranic pozemků Ing. Milan Kocáb, Ing. Michal Volkmann Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

6.15. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.15. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.15. Geodézie - GEO Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 10 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně Pozemní stavitelství Konstrukce spojující různé úrovně Schodiště Rampy Výtahy Žebříky Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00

Více