Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady..."

Transkript

1 1

2 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých škol Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2011 v oblasti vnitřních předpisů Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Charakteristika kreditního systému studia Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce s absolventy Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Zájem o studium Zájem o studium na vysoké škole Přijímací zkoušky Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Akademičtí pracovníci přepočtené počty Věková struktura akademických pracovníků Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovního úvazku a nejvyšší dosažené kvalifikace Počty pracovníků s cizím státním občanstvím Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy Kariérní řád a motivační nástroje Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům Stipendia studentům dle finančních částek Poradenské služby poskytované na vysoké škole Přístup ke studentům se specifickými potřebami Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty Ubytovací a stravovací služby vysoké školy Péče o zaměstnance

3 9 Infrastruktura Knihovna Informační a komunikační služby Výpůjčky Vydané publikace SVŠE: Celoživotní vzdělávání Kurzy celoživotního vzdělávání počty kurzů Kurzy celoživotního vzdělávání - počty účastníků Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Naplňování Dlouhodobého záměru Propojenost tvůrčí činnosti s činností vzdělávací Zapojení studentů do tvůrčí činnosti vysoké školy Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace Vědecké konference(spolu)pořádané vysokou školou Podpora studentů doktorských studijních programů Podíl výdajů na VaVaI na celkových výdajích vysoké školy Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sféra podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Uvede celkový počet platných smluv v roce 2011 a nově uzavřených smluv v tomto roce Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech(osoby, které se v roce 2011 podílely na výuce alespoň v jednom předmětu) (tabulka 11.2) Internacionalizace Strategie a rozvoj zahraničních vztahů Spolupráce na výzkumu a společné publikační aktivity Studentské mobility Mobility vyučujících Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Vlastní hodnotící procesy Vnější hodnocení kvality Finanční kontrola Certifikáty kvality Benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR, příp. v zahraničí Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání, atd.) Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích Rozvoj vysoké školy Závěr

4 1 Úvod Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo usilovala v roce 2011, v souladu s Dlouhodobým záměrem, o postupné naplňování základního cíle, kterým je rozvíjet pozici vysokoškolského centra regionální působnosti, využívajícího ve své činnosti spolupráce s městem Znojmo i podnikatelskými subjekty při přípravě kvalitních absolventů. Ve spolupráci s uvedenými subjekty se škola snaží kvalifikovaně podílet na řešení aktuálních otázek regionu. K úspěšnému naplnění tohoto záměru využívala spolupráce s vysokými školami v Brně a Praze, rovněž se zahraničními partnerskými vysokými školami i možností přeshraniční spolupráce. V oblasti pedagogické se i v roce 2011 realizovalo studium ve třech oborech presenční formy studia a čtyřech oborech kombinované formy studia. V říjnu 2011 byl zahájen první (úvodní) cyklus přednášek v rámci Univerzity třetího věku, který navštěvovalo přes 100 účastníků, což předčilo očekávání. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti byla rozvíjena spolupráce s městem, zejména pokračováním řešení projektů zadaných městem. Byla rovněž zahájena činnost účetního centra nabízejícího účetní služby především firmám vlastněným městem. Práci zabezpečují studenti školy pod odborným vedením a dohledem auditorské firmy. 2 Základní údaje o vysoké škole 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo Adresa studijního střediska Praha: Hybernská 1009/24, 110 Praha 1 Nové Město Telefon: Fax: www: 4

5 Organizační schéma SVŠE Znojmo Vedoucí kateder: Katedra marketingu a managementu Katedra financí a účetnictví Katedra ekonomie a veřejné správy Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, informatiky a práva Ing. Martin Přibyl, Ph.D. Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mgr. Marie Reháková Mgr. Tomáš Jurman 2.2 Složení akademické rady Interní členové - doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - SVŠE, členka katedry financí a účetnictví - prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - SVŠE, rektor - doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. - SVŠE, vedoucí katedry financí a účetnictví - PhDr. Jaroslav Louka - ředitel Institutu Certifikace účetních, a.s. - PhDr. Julia Nielsen - SVŠE, prorektorka pro vnější vztahy - prof. Ing. Dušan Šimo, CSc. SVŠE od 11/2011, člen katedry marketing a management 5

6 - Ing. Pavel Štohl SVŠE, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Externí členové - Ing. Pavel Balík - místostarosta města Znojma - Ing. Vlastimil Gabrhel - starosta města Znojma od 11/ Ing. Miroslav Hořický - jednatel mezinárodní auditorské společnosti BDO - doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. - prorektorka pre výskum a vedu, Paneurópska vysoká škola, Bratislava - Ing. Tomáš Kopic - zástupce společnosti AMMANN, Česká republika od 11/ prof. Ing. Bohumil Král, CSc. - vedoucí katedry manažerského účetnictví, VŠE Praha - Ing. Zdeněk Mrňa - generální ředitel společnosti S-Morava Leasing, a.s. - prof. Ing. Ľudmila Nagyová, Ph.D. - Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre - Ing. Pavel Vajčner - generální ředitel společnosti Znovín Znojmo, a.s. - doc. Ing. Anna Váňová, Ph.D. - Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica Členství v AR k listopadu 2011 ukončili: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. a bývalý starosta MUDr. Zbyšek Kaššai. 2.3 Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých škol SVŠE nemá zastoupení v reprezentaci vysokých škol a na jednání nebyla přizvána. 2.4 Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Při vymezení svého poslání vychází SVŠE především z priorit vymezených v Dlouhodobém záměru MŠMT, které odráží základní orientaci rozvoje a zkvalitňování činnosti SVŠE. Škola ve všech oblastech činnosti usiluje o naplňování všech tří priorit, tzn.: 1) Kvality a relevance 2) Otevřenost 3) Efektivity a financování Základním cílem školy je s důrazem na uvedené priority, rozvíjet pozici vysokoškolského centra regionální působnosti, využívajícího ve své činnosti spolupráce s městem Znojmo i podnikatelskými subjekty při přípravě kvalitních absolventů. Ve spolupráci s uvedenými subjekty se kvalifikovaně podílet na řešení aktuálních otázek regionu. K úspěšnému naplnění je využíváno kontaktů rovněž s vysokými školami v Brně a Praze, ale také přeshraniční spolupráce. 6

7 2.5 Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2011 v oblasti vnitřních předpisů V průběhu roku 2011 se škola účastnila projektu EFIN v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu EFIN byla podpora a rozvoj efektivních principů řízení, především podpůrných ekonomických a administrativních procesů, v institucích terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumných institucích. V rámci projektu byl kladen důraz na principy, které byly úspěšně zavedeny v podobných institucích v ČR a v zahraničí, popřípadě v jiných sektorech činnosti (neziskový a podnikatelský sektor). Zavedení principů efektivního řízení má za cíl zvýšení účinnosti vynakládaných prostředků a zdrojů a zvýšení účelnosti poskytovaných činností a služeb instituce. V rámci projektu EFIN byl společností Deloitte Advisory s.r.o. realizován projekt Procesní analýzy VŠ, VOŠ a v.v.i., jehož předmětem bylo zpracování 16 procesních analýz vybraných institucí terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumných institucí. Cílem tohoto projektu je zmapovat a analyzovat stávající systém řízení zejména podpůrných (ekonomických a administrativních) procesů na veřejných vysokých školách, soukromých vysokých školách, vyšších odborných školách a veřejných výzkumných institucích. Pro každou ze zkoumaných institucí je zpracována dílčí zpráva, která obsahuje vyhodnocení procesů a doporučení formulovaná k jejich optimalizaci. Předmětem procesních analýz VŠ, VOŠ a v.v.i. jsou procesy řídicí, podpůrné a administrativní (tj. procesy s vnitřním zákazníkem), nikoliv procesy hlavní (tedy vzdělávání, výzkum a vývoj a třetí role). V závěrech bylo konstatováno, že vnitřní předpisy odráží v potřebném rozsahu a kvalitě řídící procesy na škole. Proto v uplynulém roce došlo pouze k dílčím změnám v předpisech upravujících závěr studia. Konkrétně: Vyhláška rektora č. 1/2011 o BP - na základě dosavadních zkušeností obsahuje doporučení k zadávání literatury a práci s literaturou, zejména podmínky udělení zápočtu v obou seminářích souvisejících s vypracováním BP. Vyhláška rektora č. 2/2011 ke SZZ týkající se úpravy v podobě zadávání otázek a přípravy studentů. Opatření rektora č. 1/2011 ke zveřejňování a archivaci BP V uvedených předpisech byla rovněž přijata opatření k odhalování i postihu plagiátorství. Nově byl zpracován předpis upravující podmínky odměňování pracovníků SVŠE a v průběhu roku realizován. 7

8 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy V roce 2011 realizovala vysoká škola studium v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v oborech: - Účetnictví a finanční řízení podniku - Marketing a management - Mzdové účetnictví, daně a personalistika - Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vysoká škola realizuje všechny akreditované studijní obory v prezenční i kombinované formě. Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) se realizuje také ve studijním středisku Praha. Studijní obor Mzdové účetnictví daně a personalistika je realizován pouze v kombinované formě. SVŠE Znojmo Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. 41,43 vědy a nauky zdravot., lékař. a farm vědy a nauky společenské vědy, 61,67,71- nauky a služby 73 ekonomie 62, právo, právní a 68 veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a 74,75 sociál. péče obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o kultuře 81,82 a umění CELKEM 2 CELKEM 8

9 3.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce SVŠE v roce 2011 neuskutečňovala žádný studijní program v cizím jazyce ani studijní programy tzv. joint/double/multiple degrese. Rovněž nespolupracovala s jinou vysokou školou se sídlem v ČR ani s žádnou vyšší odbornou školou. 3.3 Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) SVŠE Znojmo Název studijního programu 1 Ekonomika a management Skupina KKOV 6208R Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaná Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující bakalářský magisterský, magisterský, doktorský) Probíhají na pobočce státní závěrečné ANO zkoušky? ANO/NE Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných ANO kvalifikačních prací? ANO/NE Počet kmenových zaměstnanců na pobočce 7 SVŠE Znojmo, Hybernská 1009/24, Praha 1 - Nové Město 3.4 Charakteristika kreditního systému studia V kreditovém systému nedošlo ve sledovaném období ke změnám. Systém je kompatibilní s ECTS Student musí získat pro udělení bakalářského titulu 180 kreditů. Je uplatňována šestistupňová klasifikační stupnice (hodnocení A až F). K postupu do vyššího semestru musí student získat min. 15 kreditů a případné kredity za opakovaně zapsané studijní povinnosti. V oblasti Diploma Supplement byly nadále uplatňovány principy platné v předchozím období. Absolventi bakalářského stupně získávají Diplom jehož součástí je i Dodatek k diplomu. Dodatek k diplomu je vyhotoven ve dvojjazyčné mutaci. 3.5 Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit SVŠE v roce 2011 uskutečňovala vzdělávací aktivity rovněž nad rámec uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Přehledové tabulky o programech celoživotního vzdělávání jsou uvedeny v kapitole 10, a to jak podle jednotlivých kurzů, tak také s ohledem na počet jednotlivých účastníků. Jsou zde uvedeny programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, ale také programy mimo tento rámec. Ve sledovaném období otevřela úvodní ročník Univerzita třetího věku. SVŠE pořádala rovněž další akce nad rámec vzdělávací činnosti vysoké školy konference, semináře, workshopy, přednášky. 9

10 Workshopy na témata: - Moderace u jednání ( organizován ve spolupráci s Wirschaftsuniversitat Vídeň) - Facilitační techniky (dr. Johanna Rechberger univerzita v Linz) - Dopady účetních a daňových změn na podnikatele (Ing. Pavel Štohl) - Komunikace ve společnosti (Ing. Tomáš Kopic) Semináře: - Účetní a daňová specifika s.r.o. - Účetní závěrka - Změny v sociálním pojištění - Pohledávky po lhůtě splatnosti - Novela zákoníku práce - Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd - Novela DPH Přednášky odborníků z praxe: - Transferové ceny (Ing. Michal Jelínek - auditorská společnost BDO CA, s.r.o.) - Strategie společnosti Amman pro příští dekádu (víceprezident společnosti Ammann p. Stryffeller) - Zavedení eura - výhody a nevýhody (Ing. Petr Mach) - Trh práce v Německu (Marianne Steiner) 10

11 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech Níže uvedená tabulka představuje statistiku aktivních studií k a koresponduje s výstupem matriky SIMS. SVŠE Znojmo Fakulta 1 (název)* Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Navazující Bakalářské Magisterské magisterské studium studium studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních KKOV programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a 41,43 veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, 61,67,71-73 nauky a služby ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní 68 činnost pedagogika, učitelství a sociál. 74,75 péče obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o 81,82 kultuře a umění vědy a nauky o 81,82 kultuře a umění CELKEM

12 4.2 Studenti ve věku nad 30 let SVŠE Znojmo Fakulta 1 (název)* Studenti ve věku nad 30 let Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorsk é studium Skupiny akreditovaných KKOV studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy 41,43 a nauky zdravot., lékař. a farm vědy a nauky společenské vědy, nauky a 61,67, služby ekonomie 62, právo, právní a 68 veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a 74,75 sociál. péče obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o kultuře a 81,82 umění Fakulta 2 (název)* CELKE M Skupiny akreditovaných KKOV studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy 41,43 a nauky zdravot., lékař. a farm vědy a nauky společenské vědy, nauky a 61,67, služby ekonomie 62,65 právo, právní a 68 veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a 74,75 sociál. péče obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o kultuře a 81,82 umění CELKEM 313 Z výše uvedené tabulky je patrný vysoký počet studentů nad 30 let, který je způsoben skutečností, že se jedná většinou o studenty kombinované formy studia. V tomto 12

13 případě je studium těchto studentů motivováno doplněním, resp. zvyšováním vzdělání souběžně s výkonem zaměstnání. 4.3 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Příčinami studijní neúspěšnosti je zejména nesoulad mezi náročností výuky a schopnostmi studentů, příp. jejich studijním úsilím. U kombinované formy studijní obtíže vznikají navíc ještě z nutnosti současně zvládat studijní a pracovní povinnosti. Studijní a zkušební řád SVŠE umožňuje studentům v kombinované formě vykonávat zápočty a zkoušky i v prvních 10 výukových týdnech následujícího semestru. Počty neúspěšných studentů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili studium v období od do podle 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění zanecháním studia, podle 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu v bakalářském stupni studia. Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) SVŠE Znojmo Navazující Bakalářské Magisterské Doktorské magisterské CELKEM studium studium studium studium P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných KKOV studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a 41,43 veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, 61,67,71-73 nauky a služby ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní 68 činnost pedagogika, učitelství a sociál. 74,75 péče obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o 81,82 kultuře a umění CELKEM

14 4.4 Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá výuka je zabezpečena kvalitními učebními texty, orientuje škola pozornost na využívání metod vyžadujících průběžnou formu studia v semestru, a to jak u prezenční, tak u kombinované formy studia. Podle obsahových možností jednotlivých předmětů se realizuje snaha o promítnutí studijních výsledků dosažených v průběžných formách ověřování zvládnutí látky do závěrečného hodnocení. Je věnována zvýšená pozornost zpracování učebních pomůcek umožňujících aktivně si ověřovat zvládnutí látky. K posílení samostatnosti a průběžnosti studia je využíván e-learning v rámci informačního systému Moggis. Jako zpětná vazba je využívána každosemestrálně anketa studentů k jednotlivým předmětům a vyučujícím. Závěry jsou vyhodnocována na úrovni vedoucího příslušné katedry, následně ve vedení školy. 14

15 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Ve sledovaném období SVŠE Znojmo měla již 478 absolventů, z toho 164 studentů úspěšně ukončilo studium v roce Téměř 1/3 pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Ostatní absolventi až na výjimky pracují na místech přímo souvisejících s oborem studia. Počty absolventů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili studium absolvováním studia v daném studijním programu v období od do v bakalářském stupni studia. SVŠE Znojmo Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium CELKEM P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných KKOV studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a 41,43 veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, 61,67,71-73 nauky a služby ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní 68 činnost pedagogika, učitelství a sociál. 74,75 péče obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o 81,82 kultuře a umění CELKEM

16 5.2 Spolupráce s absolventy Při SVŠE Znojmo byl zřízen Klub absolventů. Členům tohoto klubu škola nabízí za zvýhodněných podmínek účast na odborných konferencích a seminářích, sportovních a kulturních akcích a zve je na absolventská setkání (vždy v červnu, na konci školního roku). V listopadu byl organizován 2. ročník Dne absolventů na SVŠE. Členové klubu absolventů mají povinnost každoročně aktualizovat svoje údaje o případném navazujícím magisterském studiu, zaměstnání apod. 5.3 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Škola úzce spolupracuje s předními regionálními firmami, kde studenti mají možnost absolvovat pracovní stáže a tím získat možnosti pro pozdější uplatnění v praxi. Dále škola pro tyto firmy provádí zpracování projektů na požadovaná témata a studenti tak opět mají snazší možnost získat uplatnění v těchto společnostech 16

17 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium na vysoké škole V akademickém roce 2011/2012 zaznamenala SVŠE na obou studijních střediscích pokles zájmů uchazečů o studium. Přihlášku do bakalářského studijního programu podalo celkem 420 uchazečů, z toho 360 ve Znojmě a 60 v Praze. Do 1. ročníku bakalářského studijního programu nastoupilo celkem 224 studentů. Z toho 85 v prezenční formě a 139 v kombinované formě. Zájem o studium na vysoké škole SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby KKOV , ,67, Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní 68 činnost pedagogika, učitelství a 74,75 sociál. péče obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o 81,82 kultuře a umění CELKEM Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu 17

18 6.2 Přijímací zkoušky SVŠE organizovala přijímací řízení ve třech kolech, která byla zveřejněna s dostatečným předstihem, stejně jako lhůty pro podání přihlášek ke studiu, podmínky pro přijetí, termín a rámcový obsah přijímacích zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akreditovaném studijním oboru. Podmínkou pro skládání přijímacích zkoušek je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení je nutné předložit nejpozději u přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí ke studiu na prezenční formu je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu a z cizího jazyka formou písemných testů, ohodnocených 0 až 35 body z každého předmětu. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů (max. 70 bodů). Část přijímací zkoušky "test z všeobecného předmětu" může být nahrazena doloženým výsledkem Scio testu studijních předpokladů (Národní srovnávací zkouška) v případě dosažení alespoň 60 percentilů. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni: absolventi obchodních akademií jsou přijímáni ke studiu v prezenční formě na základě úspěšně absolvované maturitní zkoušky, která nahrazuje přijímací zkoušku absolventi jiných typů středních škol, pokud dosáhli průměrného prospěchu do 2,25. U studentů prezenční formy jsou posuzována i výroční vysvědčení ze 3. ročníku, pololetní vysvědčení ze 4. ročníku a maturitní vysvědčení absolventi jiných typů středních škol, kteří úspěšně složili státní maturitní zkoušku - vyšší stupeň obtížnost absolventi VŠ a VOŠ - na základě diplomu studenti, kteří se zúčastnili celostátní soutěže MÁ DÁTI, DAL a získali v certifikované části 70 bodů a více - je třeba doložit potvrzení o vykonání zkoušky studenti, kteří se úspěšně zúčastní soutěží z účetnictví nebo ze základů ekonomiky Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 5 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. Uchazeč, který nebyl přijat, má právo požádat rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí do 15 dnů od jeho doručení a s výsledkem přezkoumání musí být vyrozuměn do 15 dnů. Pokud uchazeč obdržel pravomocné rozhodnutí o přijetí, je navržen termín k podepsání smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 6.3 Spolupráce se středními školami Škola spolupracuje s obchodními akademiemi a středními odbornými školami zaměřenými na účetnictví a ekonomiku - pro studenty organizuje celostátní soutěže v účetnictví, což má rovněž dopad do projevení zájmu o studium na SVŠE. 18

19 7 Akademičtí pracovníci 7.1 Akademičtí pracovníci přepočtené počty Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**) SVŠE Znojmo Akademičtí pracovníci CELKEM Vědečtí Odborní CELKEM Profesoři Docenti Asistenti Lektoři pracovníci*** asistenti Fakulta 1 29,9 2,7 1,7 7,4 18,1 29,9 (název)* Fakulta 2 (název)* CELKEM 29,9 7.2 Věková struktura akademických pracovníků Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) SVŠE Znojmo Akademičtí pracovníci CELKEM Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci*** CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy do 29 let let let let let nad 70 let CELKEM

20 7.3 Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovního úvazku a nejvyšší dosažené kvalifikace Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) SVŠE Znojmo Akademičtí pracovníci CELKEM Fakulta 1 (název)* Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní do 0, do 0, do 0, do 1, Počty pracovníků s cizím státním občanstvím SVŠE Znojmo Akademičtí pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob) Fakulta 1 (název)* 1 CELKEM Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy Ze stávajícího počtu pedagogických pracovníků jsou 3 studenty DSP na veřejnoprávních vysokých školách. 8 pedagogů a 4 administrativní pracovníci využívají možností dalšího jazykového vzdělávání. 7.6 Kariérní řád a motivační nástroje Pro akademický pracovníky školy byl zpracován kariérní řád, kde jsou uvedeny motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců, a to zejména v závislosti na publikační činnosti vyučujících. 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 8.1 Stipendia studentům SVŠE poskytovala v roce 2011 sociální a ubytovací stipendia studentům prezenční formy studia. Pro výplatu stipendií byly využity prostředky poskytnuté ve formě dotace ze státního rozpočtu. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty studentů, kterým byla vyplacena stipendia a celkové vyplacené částky. 20

21 Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů) SVŠE Znojmo Účel stipendia Počty studentů Prospěchová stipendia 15 Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 0 Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 0 Sociální stipendia 2 Na podporu studia v zahraničí 0 Mimořádná stipendia jiná 1 Doktorandská stipendia 0 Ubytovací stipendia 83 CELKEM 101 Mimořádná stipendia jiná jedná se o sportovní stipendium za vynikající sportovní výsledky. Ubytovací stipendia do celkového počtu jsou zahrnuti studenti, kteří mají nárok na ubytovací stipendium od MŠMT ČR a studenti, kteří mají ještě k tomu nárok na ubytovací příspěvek od SVŠE Znojmo. Na ubytovací stipendium od MŠMT mělo nárok 82 studentů, z prostředků SVŠE bylo stipendium vyplaceno 76 studentům. 8.2 Stipendia studentům dle finančních částek Stipendia studentům podle účelu stipendia (finanční prostředky) SVŠE Znojmo Účel stipendia Finanční prostředky v tis. Kč Prospěchová stipendia 75,00 Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 0 Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 0 Sociální stipendia 17,82 Na podporu studia v zahraničí 0 Mimořádná stipendia jiná 32,00 Doktorandská stipendia 0 Ubytovací stipendia 702,525 CELKEM 827,345 Prostředky pro výplatu stipendií jsou poskytovány z rozpočtu SVŠE Znojmo. Prospěchová stipendia - jsou vyplácena studentům, kteří splní podmínky Stipendijního řádu SVŠE Znojmo a výše prospěchového stipendia se odvíjí od akademického roku, ve kterém student nastoupil ke studiu na SVŠE Znojmo. Sociální stipendia - jsou vyplácena z finančních prostředků MŠMT ČR studentům, kteří splní podmínky pro přiznání 21

22 sociálního stipendia. Mimořádná stipendia - dle rozhodnutí vedení SVŠE Znojmo ve výši Kč/semestr z finančních prostředků SVŠE. Ubytovací stipendia - celková částka se skládá z ubytovacího stipendia od MŠMT ČR a z ubytovacího příspěvku od SVŠE Znojmo. MŠMT poskytlo ubytovací stipendium ve výši Kč, SVŠE vyplatilo ze svých finančních prostředků Kč. 8.3 Poradenské služby poskytované na vysoké škole Poradenské služby poskytuje škola v oblasti účetního a daňového poradenství. Studenti a absolventi školy mají možnost konzultovat účetní a daňové problémy s vyučujícími Ing. Dandovou a Ing. Štohlem 8.4 Přístup ke studentům se specifickými potřebami Pokud studenti mají potřebu řešit svoje specifické záležitosti, mohou prostřednictvím studijního oddělení předat svoji žádost vedení školy. 8.5 Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty Mimořádně nadaní studenti mají jednak možnost získat prospěchová stipendia a přednostně se zúčastňovat zahraničních stáží. Nadaní studenti mohou v průběhu studia absolvovat praxi v renomovaných firmách a tím jim usnadnit získat zajímavé zaměstnání. SVŠE si je vědoma významu nadaných studentů na škole, neboť umožňují kvalitní výuku na škole a dále přispívají k vytváření pozitivního image školy. Proto stipendijní řád SVŠE umožňuje čerpání stipendií na základě dosažených studijních výsledků (u studijního průměru do 1,20 je prospěchové stipendium Kč, u studijního průměru od 1,21 do 1,50 je prospěchové stipendium Kč za akademický rok, od akademického roku 2009/2010 činí prospěchové stipendium u studijního průměru do 1,20 částku Kč, u studijního průměru od 1,21 do 1,50 je to Kč za akademický rok). Díky celostátním soutěžím v účetnictví pro střední školy (např. MD - Dal) vysoká škola se snaží získávat nadané studenty, kteří by na znojemské vysoké škole pokračovali ve studiu, a to zejména v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Pro jazykově nadané studenty škola organizuje kurzy anglického a německého jazyka vedoucí k získání mezinárodně platných certifikátů (FCE apod.) 8.6 Ubytovací a stravovací služby vysoké školy Ubytování, stravování SVŠE Znojmo Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 76 Počet lůžek v pronajatých zařízeních 76 Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/ Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/ Počet lůžkodnů v roce Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 studentům 0 Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 zaměstnancům vysoké školy 0 Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 ostatním strávníkům 0 22

23 Ubytovací a stravovací služby Ubytování studentů škola zabezpečuje v prostorách, které provozuje společnost Elektrokov, a.s. Jedná se o ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích (ceny od do Kč za měsíc, škola přispívá studentům mimo region Znojmo na ubytování ve VŠ kolejích částkou 620 Kč měsíčně). Společnost Elektrokov, jako partner školy, přednostně nabízí ubytování našim vysokoškolákům. Kapacita penzionu bylo v roce 2011 navýšena, v současné době penzion nabízí 76 lůžek. Penzion se nachází v blízkosti hlavní budovy školy (asi 8 minut pěšky od školy). Součástí relativně uzavřeného ubytovacího komplexu je i vlastní parkoviště. Studenti SVŠE Znojmo žádají o ubytování na kolejích formou žádosti, která se podává při nástupu do 1. semestru. Studenti 2. a 3.ročníku nahlašují pokračování v ubytování přímo na VŠ kolejích správci penzionu. K podalo žádost o koleje 24 ze zapsaných studentů 1.semestru. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Studenti 2. a 3. ročníku obsadili 41 míst. Stravování studentů škola zabezpečuje, a to v prostorách školy, kde je zřízen bufet, který nabízí mj. výběr ze dvou menu a bufet je otevřen i v době kombinované výuky, a to v sobotu a v neděli. 8.7 Péče o zaměstnance Sociální záležitosti zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v trvalém pracovním poměru, řeší smlouva se zaměstnavatelem (SVŠE Znojmo, s.r.o.). Pro zaměstnance školy pořádáme kulturní a sportovní aktivity, např. cyklovýlet v Rakousku, návštěva divadla apod 9 Infrastruktura 9.1 Knihovna Vysokoškolské knihovny Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 1 Přírůstek knihovního fondu za rok 850 Knihovní fond celkem 4050 Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)* fyzicky 20 elektronicky - 0 Od roku 2008, kdy knihovna prošla velkými změnami, se stále vylepšuje, jak službami, tak vybavením a neustále se doplňuje novými svazky knih. Do fondu bylo během roku 2011 získáno zhruba 850 nových titulů (nákupem nebo darem, příp. zápůjčkou), čímž rozsah fondu vzrostl na cca 4050 svazků z nichž jsou některé cizojazyčné (především v anglickém a německém jazyce). Počet odebíraných periodik se ustálil na 20 od roku K vybraným časopisům je v knihovně také umožněn vstup do elektronického archivu. Od listopadu 2011 je v knihovně nainstalován nový výpůjční a evidenční program, který zajišťuje celkové vylepšení a přehlednost všech zápůjček v knihovně. Na webových stránkách školy studenti mohou do tohoto programu vstoupit a vyhledat si požadovanou knihu dle zadaných kritérií. Zároveň program umožňuje studentům zjistit veškeré údaje o knize potřebné pro citace a dostupnost či nedostupnost vyhledané 23

24 knihy v knihovně. V programu jsou také zaevidována metadata všech bakalářských prací vypracovaných studenty SVŠE. V průběhu akademického roku 2012/2013 bude do programu provedena evidence dostupných čísel jednotlivých odebíraných periodik. SVŠE využívá od konce roku 2010 informační systém Theses sloužící nejen na odhalování plagiátů, ale i jako úložiště závěrečných bakalářských prací, kde jsou zavedena jak metadata, tak jednotlivé soubory s pracemi. Závěrečné BP jsou vkládány včetně posudků vedoucího a oponenta. 9.2 Informační a komunikační služby Elektronické zdroje jsou zastoupeny především formou internetu. Ve škole mají studenti k dispozici (kromě počítačových učeben) celkem 15 počítačových pracovišť, která díky připojení k internetu jsou studenty často využívána k vyhledávání nových informací a poznatků. Počítačové učebny jsou stále intenzivněji zapojovány do výuky dalších předmětů, tedy nejen předmětů s přímou vazbou na informační technologie. Příkladem je využití počítačové učebny pro výuku předmětu Finanční analýza. 9.3 Výpůjčky Momentálně je evidováno 900 uživatelů včetně 320 absolventů SVŠE, kterým jsou výpůjčky umožňovány na základě založení tzv. absolventské karty (díky této kartě mohou studenti i nadále po vystudování SVŠE využívat určitých výhod na této škole). Za rok 2011 je registrováno, tj. cca ks výpůjček a obslouženo bylo 912 vypůjčovatelů. V knihovně je mimo knihovních svazků také možno zapůjčit CD nebo DVD vztahujících se k vyučovaným předmětům, mezi něž se řadí i cizojazyčné filmy. 9.4 Vydané publikace SVŠE: 1) FUCHS, Kamil a Jitka KRULOVÁ. Průvodce zpracováním a obhajobou bakalářské práce. 1. vyd. Znojmo: Tiskárná Sládek, ISBN ) PLHOŇOVÁ, Věra. Základy podnikání malých a středních firem: Distanční studijní opora. 1. vyd. Znojmo: Tiskárná Sládek, ISBN ) PLAČEK, Michal. New public management. 1. vyd. Znojmo: Tiskárná Sládek, ISBN ) KOTRBA, Tomáš a Miroslav FORET. New public management. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tiskárny Havlíčkův Brod, ISBN ) FUCHS, Kamil. Ekonomie I: Základy mikroekonomie. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tiskárny Havlíčkův Brod, ISBN

25 10 Celoživotní vzdělávání 10.1 Kurzy celoživotního vzdělávání počty kurzů Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) Kurzy orientované na Vysoká škola (název) výkon povolání Kurzy zájmové do Soukromá vysoká škola do 15 do 100 do ekonomická Znojmo s.r.o. hod hod více hod hod více U3V CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 71 25

26 10.2 Kurzy celoživotního vzdělávání - počty účastníků Vysoká škola (název) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. Skupiny akreditovaných studijních programů Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) Kurzy orientované na výkon povolání Kurzy zájmové do 15 hod do 100 hod více do 15 hod do 100 hod více U3V CELKEM KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 135 Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách Za rok 2011 bylo celkem otevřeno 63 kurzů orientovaných na výkon povolání v rámci Celoživotního vzdělávání, do kterých bylo zapsáno 30 studentů. U kurzů do 15 hodin byl zaznamenán proti roku 2010 pokles o 33,3 %, naopak u kurzů do 100 hodin byl nárůst o 9,1 %. Nově byl v říjnu 2011 zahájen 1. ročník Univerzity třetího věku (U3V), kterým SVŠE usiluje o získání postavení regionálního vzdělávacího vysokoškolského centra, nabízejícího občanům seniorům podmínky a možnosti dalšího vzdělávání, tak jak je obvyklé v tradičních univerzitních centrech. Základním posláním U3V je otevření 26

27 vysokoškolských zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem je nejen osvěžit a prohlubovat dosavadní vědomosti, prezentovat nové poznatky, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Snahou je podpořit touhu po dalším vzdělávání i poskytnout teoretické i praktické odpovědi na otázky, které provází každodenní život člověka v postproduktivním věku. Do úvodního ročníku se zapsalo 105 uchazečů. V akademickém roce 2011/2012 bylo celkem 8 přednášek z různých oborů jako např. z ekonomie, psychologie, marketingu, právního systému, daní atd. 11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Na podporu rozvoje a profilování zaměření výzkumné činnosti je realizován vnitřní grantový systém SVŠE. Ke koordinaci výzkumné činnosti, včetně projektů řešených z podnětu města Znojmo, bylo zříceno Výzkumné a poradenské centrum, které ve spolupráci s prorektorem pro vědu a výzkum ovlivňuje zaměření činnosti a organizačně zabezpečuje. Na základě doporučení AK MŠMT je věnována zvýšená pozornost tomu, aby řešené projekty a ostatní aktivity byly ve vazbě na všechny studijní obory. Což se úspěšně splnilo v roce V rámci vnitřního grantového systému je řešeno 11 úkolů, z toho 4 na základě zadání a financování městem, 2 byly v roce 2011 dokončeny. K hlavním akcím z oblasti VVČ patří listopadová mezinárodní vědecké konferenci Nové trendy nové nápady, druhým ročníkem, pokračovala Účetní a daňová konference. V jarních měsících je SVŠE spolupořadatelem konference cestovního ruchu Vítejte u nás. V průběhu roku 2011 byl ze strany vedení školy zvýšen tlak na vyučující, aby výsledky zapojení do VVČ byly přednostně směrovány do odborných periodik. K tomu byla nastavena i pravidla finanční stimulace Naplňování Dlouhodobého záměru Z hlediska DZ se jedná o dvě priority: a) zvýšení a zkvalitnění publikační aktivity pracovníků SVŠE. Předpokládá se, že minimálně jeden výstup bude každoročně publikován v periodiku odborného zaměření. b) orientace výzkumných kapacit školy na řešení projektů zadávaných městem Znojmo. Druhý z bodů je systematicky rozvíjen a úspěšně se naplňuje. U prvního z bodů nastal v roce 2011 výrazný posun a podařilo se umístit 7 článků do odborných periodik, s důrazem na periodika v seznamu rady vlády. Dalších 5 článků bylo rozpracováno. Na podporů rozvoje publikační aktivity byl zaveden stimulační program jednorázových odměn Propojenost tvůrčí činnosti s činností vzdělávací Marketingový výzkum pro město Znojmo je založen na anketách, které zabezpečují studenti SVŠE, včetně vyhodnocení. Tento podíl studentů na výzkumných projektech je využit rovněž při zadávání seminárních závěrečných bakalářských pracích. 27

28 V roce 2011 bylo školou založeno a zahájilo činnost účetní centrum, kde pod odborným dohledem(školy a auditorské firmy BDO) poskytují studenti účetní služby především firmám města Znojmo Zapojení studentů do tvůrčí činnosti vysoké školy Především se jedná o ankety a dotazníková šetření zabezpečovaná studenty SVŠE, spojená s řešením projektů pro město Znojmo. Účast studentů na workshopech obsahově spojených s výukou předmětů. Studentům je zdarma umožněna účast na konferencích a seminářích organizovaných školou. Zvýhodněné podmínky (symbolický poplatek) umožňuje účast absolventům členům klubu absolventů. Zkušenosti a poznatky z dotazníkových šetření jsou využívány při vypisování témat bakalářských prací Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace Rozvoj vědecko-výzkumné činnosti je dotován z prostředků města Znojmo. V roce 2011 se jednalo o částku , která pokryla náklady projektů řešených na základě zadání města Vědecké konference(spolu)pořádané vysokou školou Celkem byly zorganizovány 3 konference, z toho 2 s mezinárodní účastí. 6. ročník mezinárodní vědecké konference Nové trendy nové nápady. (ČR, SR, Rakousko, Švýcarsko) Vítejte u nás (ČR, Rakousko) Účetní a daňová konference. Dále byly zorganizovány 2 workshopy s rakouskými lektory Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty) S počtem CELKOVÝ počet účastníků vyšším SVŠE Znojmo než 60 (z CELKEM) CELKEM S mezinárodní účastí (z CELKEM) 11.6 Podpora studentů doktorských studijních programů Pokud pracovníci SVŠE studují doktorský studijní program, využívají dvou forem podpory. Jednak je studium zohledňováno sníženou pedagogickou normou (2 hod týdně), jednak je umožněna aktivní účast na konferencích domácích i zahraničních. V případě postdoktorandů jsou upřednostňována při zahraničních pobytech (studijních i přednáškových). 28

29 11.7 Podíl výdajů na VaVaI na celkových výdajích vysoké školy Z celkových osobních nákladů 14 mil. Kč činily náklady na vědu a výzkum 2,8 mil. Kč a další 1,5 mil. Kč činily ostatní náklady na rozvoj vědy a výzkum. To znamená, že na celkových výdajích vysoké školy se podílely cca 20 % Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem se aplikační sféra podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů 1) spolupráce při zadávání a řešení bakalářských prací 2) podíl na výuce (vybrané přednášky v rámci předmětů) 3) činnost účetního centra 4) stáže studentů v domácích firmách a institucích 5) zahraniční stáže (švýcarský koncern Ammann a jiné podniky ve státech EU a v Číně) 6) účast v Akademické radě školy 11.9 Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací. Studovaných oborů se přímo netýká Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Uvede celkový počet platných smluv v roce 2011 a nově uzavřených smluv v tomto roce. V roce 2011 byly nově uzavřeny smlouvy se společnostmi: - BDO CA, s.r.o. - švýcarský koncern Ammann Czech Republic, a.s. Kromě toho má škola uzavřeny smlouvy z minulých let s městem Znojmem a se společností S-Morava leasing, a.s Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech(osoby, které se v roce 2011 podílely na výuce alespoň v jednom předmětu) (tabulka 11.2) 1) Odborníci ze společnosti Amman Czech Republic, a.s. se podíleli na výuce v předmětu Marketingová komunikace 2) Auditoři a daňoví poradci ze společnosti BDO CA, s.r.o. se podíleli na výuce v předmětu Pokročilé účetnictví 29

30 12 Internacionalizace 12.1 Strategie a rozvoj zahraničních vztahů 2011 Jedním z hlavních cílů SVŠE v roce 2011 bylo budování a rozvíjení spolupráce se zahraničními vysokými školami a vzdělávacími institucemi se zaměřením na tyto priority: 1) Spolupráce na výzkumu a společné publikační aktivity 2) Studentské mobility s důrazem na studijní pobyty a pracovní praxe v zahraničních podnicích 3) Mobility vyučujících 4) Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu 12.2 Spolupráce na výzkumu a společné publikační aktivity SVŠE má zájem participovat na výzkumných projektech se zaměřením na oblast účetnictví, cestovního ruchu a marketingu. SVŠE podporuje studenty, kteří se aktivně podílejí na výzkumné činnosti a prezentují ji v mezinárodních soutěžích studentské vědecké a odborné činnosti. V rámci této aktivity se studenti SVŠE umístili na 3.místě v mezinárodní konkurenci na Studentské vědecké akademii na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici Studentské mobility Další prioritou SVŠE je umožnit svým studentům účast na studijních a pracovních pobytech v zahraničí. Od akademického roku 2011/2012 je SVŠE zapojena do programu Erasmus. Našimi adekvátními partnery jsou vysoké školy (resp. fakulty) ekonomického zaměření především ze sousedních států a pak států z partnerských měst města Znojmo. V rámci zahraničních pracovních praxí SVŠE studentům nabízí možnost výjezdu na krátkodobé 3-týdenní stáže do partnerských podniků SVŠE v zahraničí. Součástí studentských mobilit je zajištění dobrých studijních podmínek pro příjem studentů z ciziny incoming students a nabídku výuky v anglickém jazyce. Nabídka všech informací je zveřejněna na webových stránkách školy a je průběžně doplňována. V roce 2011 SVŠE přijala přihlášku turecké studentky v rámci programu Erasmus Mobility vyučujících SVŠE podporuje výjezdy svých pedagogických pracovníků na partnerské zahraniční vysoké školy. Prioritou je aktivita pedagogů SVŠE směřující k publikačnímu výstupu. SVŠE umožňuje svým pedagogům další jazykové vzdělávání především v AJ (možnosti vlastních jazykových kurzů na SVŠE). 30

31 Ve spolupráci s katedrami jsme vytvořily na SVŠE podmínky pro mobility kolegů ze zahraničních vysokých škol Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu SVŠE je jedinou vysokoškolskou vzdělávací institucí v příhraničním regionu Jižní Morava Niederösterreich a v rámci přeshraniční spolupráce mezi regiony má zájem o navazování spolupráce s vysokými školami podobného zaměření v Rakousku, jako např. Fachhochschule Krems. SVŠE se podílí na příhraniční spolupráci s městským úřadem v Retz, Nationalpark Thayatal a pravidelně se účastní regionálně a mezinárodně významného projektu - Dnů partnerských měst. Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů SVŠE Znojmo Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání CELKEM Erasmus Comenius Grundtwig Leonardo Jean Monnet Erasmus Mundus Tempus Další Ceepus Aktion Rozvojové programy MŠMT Ostatní Počet projektů 3 3 Počet vyslaných studentů* Počet přijatých studentů** Počet vyslaných akademických pracovníků*** Počet přijatých akademických pracovníků**** Počet vyslaných ostatních pracovníků Počet přijatých ostatních pracovníků Dotace v tis. Kč

32 Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje Vysoká škola (název) 7. rámcový program EK Z toho CELKEM Marie-Curie Actions Ostatní CELKEM Počet projektů 3 3 Počet vyslaných studentů* 4 4 Počet přijatých studentů** 0 0 Počet vyslaných akademických a vědeckých pracovníků*** 2 2 Počet přijatých akademických a vědeckých pracovníků**** 0 0 Dotace v tis. Kč Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí Vysoká škola (název) Počet Země vyslaných studentů* Holandsko 2 Rakousko 1 Itálie 1 Počet přijatých studentů** Německo 1 Počet vyslaných akademických pracovníků*** Počet přijatých akademických pracovníků**** 13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 13.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Kvalita vzdělávacího procesu je průběžně sledovanou a hodnocenou činnosti školy. Ve roce 2011 se hodnocení opíralo: - o předmětovou anketu, kterou vyplňují anonymně studenti obou forem studia v posledním výukovém týdnu každého semestru. Anketa je následně vyhodnocena na úrovní katedry a v případě problémů či nespokojenosti studentů je projednána vedoucím katedry s příslušným vyučujícím. Následně jsou výsledky ankety projednány ve vedení školy. Výsledky se promítají nejen do obsahových otázek předmětů a jeho zabezpečení po materiální stránce, ale jsou rovněž vyvozovány personální závěry. Důraz je kladen především na vytváření podmínek ke zvýraznění průběžného studia a forem kontroly. - druhou základní formou vnitřního hodnocení je systém vnitřní evaluace školy, ze kterého vychází hodnocení akademických pracovníků, který se soustřeďuje do oblastí: - Pedagogická činnost - Vědeckovýzkumná činnost - Publikační činnost (nepedagogická) 32

Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2.

Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2. 1 Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol...9

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 11 Studenti... 15 Absolventi...

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 11 Studenti... 15 Absolventi... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Květen 2008 Název: Autoři: Ing. Pavel Štohl a kol. Vydavatel: Počet stran: 14 Pořadí vydání: první Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Dlouhodobý záměr v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo na roky 2011-2015 1 1. Úvod Dlouhodobý záměr SVŠE znojmo

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi...

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více