Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2."

Transkript

1 1

2 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2012 v oblasti vnitřních předpisů Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Charakteristika kreditního systému studia Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce s absolventy Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Zájem o studium Zájem o studium na vysoké škole Přijímací zkoušky Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Akademičtí pracovníci přepočtené počty Věková struktura akademických pracovníků Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovního úvazku a nejvyšší dosažené kvalifikace Počty pracovníků s cizím státním občanstvím Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy Kariérní řád a motivační nástroje Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům Stipendia studentům dle finančních částek Poradenské služby poskytované na vysoké škole Přístup ke studentům se specifickými potřebami Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty

3 8.6 Ubytovací a stravovací služby vysoké školy Péče o zaměstnance Infrastruktura Knihovna Informační a komunikační služby Výpůjčky Celoživotní vzdělávání Kurzy celoživotního vzdělávání počty kurzů Kurzy celoživotního vzdělávání - počty účastníků Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Naplňování Dlouhodobého záměru Propojenost tvůrčí činnosti s činností vzdělávací Zapojení studentů do tvůrčí činnosti vysoké školy Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace Vnitřní grantový systém Projekty pro město Znojmo Publikace pracovníků SVŠE Vědecké konference(spolu)pořádané vysokou školou Podpora studentů doktorských studijních programů Podílení se aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Podílení se aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Vysoká škola uvede počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Uvede celkový počet platných smluv v roce 2011 a nově uzavřených smluv v tomto roce Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech Celkové příjmy, které škola obdržela v rámci odborných konzultací a poradenství Strategie pro komercializaci Působení v regionu Internacionalizace Strategie a rozvoj zahraničních vztahů Spolupráce na výzkumu Studentské mobility Mobility vyučujících Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Vlastní hodnotící procesy Výsledky hodnocení a jejich využití Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty Jaký je mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací Vnější hodnocení kvality

4 13.4 Finanční kontrola Benchmarking (porovnávání) s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR, příp. v zahraničí Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání, atd.) Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích Závěr

5 1 Úvod Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo usilovala v roce 2012, v souladu s Dlouhodobým záměrem, o postupné naplňování základního cíle, tj. rozvíjení pozice vysokoškolského centra regionální působnosti. K naplnění cíle a v přípravě kvalitních absolventů se ve své činnosti opírala o rozvíjející se spolupráci s městem Znojmo i podnikatelskými subjekty. Spolupráci s uvedenými subjekty se škola snaží kvalifikovaně rozvíjet zapojením do řešení aktuálních otázek regionu. I v roce 2012 byla k úspěšnému naplnění záměru využívána spolupráce s vysokými školami v Brně a Praze, rovněž se zahraničními partnerskými vysokými školami i možností přeshraniční spolupráce. V oblasti pedagogické se v roce 2012 realizovalo studium ve třech oborech presenční formy studia a čtyřech oborech kombinované formy studia. V roce 2012 byla pozornost na jednotlivých oborech soustředěna na realizaci vnitřního projektu zabezpečení výuky všech předmětů kombinované formy studia distančními studijními oporami (projekt je směrován k ). Zpracovávají se dvě formy: a) Distanční studijní text v podobě komplexního učebního textu. b) Pracovní sešit k základnímu učebnicovému textu. Dominantní souvislostí je snaha o prohloubení průběžnosti studia, což je podpořeno i postupným využíváním systému Odevzdej tak, aby každý student v každém semestru musel zpracovat alespoň jednu písemnou práci. V dubnu byl úspěšně ukončen první cyklus přednášek v rámci Univerzity třetího věku a v říjnu 2012 byl zahájen nový, v pořadí druhý cyklus přednášek. Znovu byl navštěvován téměř stovkou účastníků. Nabídnutou příležitost získat osvědčení o absolvování využila cca 25 % účastníků, kteří podstoupili závěrečné testy. Přístup i zájem účastníků U3V potvrdily, že se jedná o akci, která se setkala s velmi příznivou odezvou u znojemské veřejnosti. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti došlo v roce 2012 k výraznému zlepšení v oblasti publikačních aktivit v odborných ekonomických periodikách, čímž se postupně naplňuje jeden z hlavních cílů činnosti. Dále se rozvíjela spolupráce s městem, a to zejména zpracováváním projektů, které byly městem zadány. Úspěšně rovněž pokračovala činnost Účetního centra, nabízejícího účetní služby především firmám vlastněným městem. Práci zabezpečují studenti školy pod odborným vedením a dohledem auditorské firmy. 5

6 V oblasti internacionalizace činnosti školy je SVŠE jedinou vysokoškolskou vzdělávací institucí v příhraničním regionu Jižní Morava Niederösterreich a v rámci přeshraniční spolupráce mezi regiony rozvíjela spolupráci s vysokými školami podobného zaměření v Rakousku, jako např. Fachhochschule Krems. SVŠE se rovněž podílela na příhraniční spolupráci s městským úřadem v Retz a účastnila se regionálně a mezinárodně významného projektu - Dnů partnerských měst. 6

7 2 Základní údaje o vysoké škole 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo Adresa studijního střediska Praha: Hybernská 1009/24, 110 Praha 1 Nové Město Telefon: Fax: www: 7

8 Organizační schéma SVŠE Znojmo Vedoucí kateder: Katedra marketingu a managementu Katedra financí a účetnictví Katedra ekonomie a veřejné správy Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, informatiky a práva Ing. Martin Přibyl, Ph.D. Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mgr. Marie Reháková Mgr. Tomáš Jurman 2.2 Složení akademické rady Interní členové - doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - SVŠE, prorektorka pro vědu a výzkum - prof. Ing. Dušan Šimo, CSc. - SVŠE - prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - SVŠE, rektor - doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. - SVŠE, vedoucí katedry financí a účetnictví 8

9 - PhDr. Jaroslav Louka - ředitel Institutu Certifikace účetních, a.s. - PhDr. Julia Nielsen - SVŠE, prorektorka pro vnější vztahy - Ing. Pavel Štohl - prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy Externí členové - Ing. Pavel Balík - místostarosta města Znojma - Ing. Miroslav Hořický - jednatel mezinárodní auditorské společnosti BDO CA s.r.o. - Ing. Vlastimil Gabrhel - starosta města Znojma - doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. - prorektorka pre výskum a vedu, Paneurópska vysoká škola, Bratislava - Ing. Tomáš Kopic - zástupce společnosti AMMANN, Czech Republic a.s. - prof. Ing. Bohumil Král, CSc. - vedoucí katedry manažerského účetnictví, VŠE Praha - Ing. Zdeněk Mrňa - generální ředitel společnosti S-Morava Leasing, a.s. - prof. Ing. Ľudmila Nagyová, Ph.D. - Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre - Ing. Pavel Vajčner - generální ředitel společnosti Znovín Znojmo, a.s. - doc. Ing. Anna Váňová, Ph.D. - Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol SVŠE nemá zastoupení v reprezentaci vysokých škol a na jednání nebyla přizvána. 2.4 Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Při vymezení svého poslání vychází SVŠE především z priorit vymezených v Dlouhodobém záměru MŠMT, které odráží základní orientaci rozvoje a zkvalitňování činnosti SVŠE. Škola ve všech oblastech činnosti usiluje o naplňování všech tří priorit, tzn.: 1) kvality a relevance 2) otevřenost 3) efektivity a financování 9

10 Základním cílem školy je s důrazem na uvedené priority rozvíjet pozici vysokoškolského centra regionální působnosti, využívajícího ve své činnosti spolupráce s městem Znojmo i podnikatelskými subjekty při přípravě kvalitních absolventů. Ve spolupráci s uvedenými subjekty se kvalifikovaně podílet na řešení aktuálních otázek regionu. K úspěšnému naplnění je využíváno kontaktů rovněž s vysokými školami v Brně a Praze, ale také přeshraniční spolupráce. 2.5 Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2012 v oblasti vnitřních předpisů V roce 2012 byly provedený následující úpravy a změny ve vnitřních předpisech školy: Statut SVŠE - znění úpravy bylo po projednání v AR SVŠE dne postoupeno k posouzení MŠMT. Nová verze vstoupila v platnost k K hlavním úpravám náleželo spojení problematiky studijní s rozvojem školy v kompetenci jednoho prorektora. Dále posílení pozice garanta oboru v řešení obsahově pedagogických a výzkumných otázek. Začlenění sportovního centra do struktury školy a podřízení kompetenci prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy. Vyhláška rektora č. 1/2012 o BP - na základě dosavadních zkušeností obsahuje doporučení k zadávání literatury a práci s literaturou, zejména podmínky udělení zápočtu v obou seminářích souvisejících s vypracováním BP. Studijní a zkušební řád SVŠE upraven byl čl. 9 vymezující podmínky zápisu do dalšího semestru a zejména postup při nesplnění požadovaného počtu kreditů či neúspěšném ukončení opakovaně zapsaného předmětu. 10

11 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy V roce 2012 realizovala vysoká škola studium v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v oborech: - Účetnictví a finanční řízení podniku - Marketing a management - Mzdové účetnictví, daně a personalistika - Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vysoká škola realizuje všechny akreditované studijní obory v prezenční i kombinované formě. Pouze studijní obor Mzdové účetnictví, daně a personalistika je realizován v kombinované formě. Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) se realizuje také ve studijním středisku Praha. SVŠE Znojmo Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby Akreditované studijní programy (počty) KKOV , Bakalářské studium Magisterské studium P K/D P K/D Navazující magisterské studium P K/D Doktorské studium 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 68 74,75 CELKEM 11

12 obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o 81,82 kultuře a umění CELKEM Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce SVŠE v roce 2012 neuskutečňovala žádný studijní program v cizím jazyce ani studijní programy tzv. joint/double/multiple degrese. Rovněž nespolupracovala s jinou vysokou školou se sídlem v ČR ani s žádnou vyšší odbornou školou. 3.3 Akreditované studijní obory nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) SVŠE Znojmo Název studijního programu 1 Ekonomika a management Skupina KKOV Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí 6208R Forma (prezenční, kombinovaný, kombinovaná distanční) Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, bakalářský doktorský) Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE Počet kmenových zaměstnanců na pobočce SVŠE Znojmo, Hybernská 1009/24, Praha 1 - Nové Město ANO ANO Charakteristika kreditního systému studia V kreditním systému nedošlo ve sledovaném období ke změnám. Systém je kompatibilní s ECTS Student musí získat pro udělení bakalářského titulu 180 kreditů. Je uplatňována šestistupňová klasifikační stupnice (hodnocení A až F). K postupu do vyššího semestru musí student získat min. 15 kreditů a případné kredity za opakovaně zapsané studijní povinnosti. 12

13 V oblasti Diploma Supplement byly nadále uplatňovány principy platné v předchozím období. Absolventi bakalářského stupně získávají Diplom jehož součástí je i Dodatek k diplomu. Dodatek k diplomu je vyhotoven ve dvojjazyčné mutaci. 3.5 Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit SVŠE v roce 2012 realizovala vzdělávací aktivity rovněž nad rámec uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Přehledové tabulky o programech celoživotního vzdělávání jsou uvedeny v kapitole 10, a to jak podle jednotlivých kurzů, tak také s ohledem na počet jednotlivých účastníků. Jsou zde uvedeny programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, ale také programy mimo tento rámec. Ve sledovaném období byl otevřen jíž druhý ročník přednášek Univerzity třetího věku. SVŠE pořádala rovněž další akce nad rámec vzdělávací činnosti vysoké školy konference, semináře, workshopy, přednášky. Workshopy na témata: Apetito se mění na Smetanito - Vlastimil Veselý (konzultant, bývalý marketing manager Vitana a Bell Veselá Kráva) Case study Přednáška a workshop pro studenty na téma komunikace se zákazníky - Petr Pištělák (Chief Consultant Profit Booster). Spolupráce na propagaci Pivních slavností HOSTAN 2012 a monitoring této akce. Vývoj ekonomiky v České republice - Andrej Babiš (majitel Agrofertu Holding a.s.), Podnikání v dopravě - Radim Jančura (majitel Student Agency) Semináře: Účetní a daňová specifika s.r.o. Účetní závěrka Pohledávky po lhůtě splatnosti Novela zákoníku práce Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd Přednášky odborníků z praxe: Václav Novák, spoluzakladatel a senior managing partner M.L. Moran, krizový manažer: Přednáška pro studenty z oblasti restrukturalizace firem Petr Pištělák, Chief Consultant Profit Booster: Přednáška a workshop pro studenty na téma komunikace se zákazníky 13

14 Jitka Zikmundová, místostarosta města Český Krumlov: Rozvoj turistické destinace v rámci Konference s přívlastkem Jan Stráský, ředitel národního parku Šumava a bývalý předseda federální vlády České republiky: Role národního parku v cestovním ruchu v rámci Konference s přívlastkem Marta Ženíšková (vedoucí odd. nemocenského pojištění na MPSV), Nemocenské a sociální pojištění v roce 2012 Václav Benda (specialista na oblast DPH), Uplatňování DPH v roce 2013 a připravované změny pro rok 2013 Ivana Pilařová (auditorka, zkušební komisař KDP), Daň z příjmů právnických osob novela pro rok 2013, judikáty z oblasti daně z příjmu a účetnictví Zuzana Rylová (daňová poradkyně), Daň z příjmu fyzických osob 14

15 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech Níže uvedená tabulka představuje statistiku aktivních studentů k a koresponduje s výstupem matriky SIMS. Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Výše uvedená tabulka je shodná s tabulkou 4.2 Studenti samoplátci 15

16 4.2 Studenti ve věku nad 30 let Z níže uvedené tabulky je patrný vysoký počet studentů nad 30 let, který je způsoben skutečností, že se jedná většinou o studenty kombinované formy studia. Tito studenti jsou ke studiu motivováni především doplněním, resp. zvyšováním vzdělání souběžně s výkonem zaměstnání. SVŠE Znojmo Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Převažujícími příčinami studijní neúspěšnosti studentů je zejména nesoulad mezi náročností výuky a schopnostmi studentů, příp. jejich studijním úsilím. U studentů kombinované formy často vznikají studijní obtíže v kombinaci s nutnosti současně zvládat studijní a pracovní povinnosti. 16

17 Studijní a zkušební řád SVŠE umožňuje studentům v kombinované formě vykonávat zápočty a zkoušky i v prvních 10 výukových týdnech následujícího semestru. Počty neúspěšných studentů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili studium v období od do podle 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění zanecháním studia, podle 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu v bakalářském stupni studia. SVŠE Znojmo Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

18 4.4 Opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá výuka je zabezpečena kvalitními učebními texty, zaměřuje škola pozornost na využívání metod vyžadujících průběžnou formu studia v semestru, a to jak u prezenční, tak u kombinované formy studia. V jednotlivých předmětech se podle obsahových možností vyučující snaží do závěrečného hodnocení promítnout i studijní výsledky dosažené v průběžných kontrolách studia během semestru. Dále je také věnována pozornost zpracování podpůrných učebních pomůcek umožňujících studentům aktivně si ověřovat zvládnutí probrané látky. Ke zvýšení samostatnosti a lepší dostupnosti studijních materiálů potřebných ke studiu je využíván e-learning v rámci informačního systému Moggis. V roce 2012 začal být využíván systém Odevzdej umožňující průběžnost, samostatnost a kontrolovatelnost práce studenta při plnění studijních povinností v průběhu semestru. Je rovněž využit k potírání plagiátorství. Pro zjištění zpětné vazby od studentů k jednotlivým předmětům je v každém semestru využívána předmětová anketa. Závěry z této ankety jsou projednávány na úrovni vedoucích příslušných kateder a následně také na úrovni vedení školy. 18

19 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Ve sledovaném období měla SVŠE Znojmo již 658 absolventů, z toho 180 studentů úspěšně ukončilo studium v roce Téměř 1/3 pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Ostatní absolventi až na výjimky pracují na místech přímo souvisejících s oborem studia. Počty absolventů vycházejí z údajů SIMS a představují počty studentů, kteří ukončili studium absolvováním studia v daném studijním programu v období od do v bakalářském stupni studia. SVŠE Znojmo Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) Navazující Bakalářské Magisterské magisterské studium studium studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, 61,67,71- nauky a služby 73 Ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

20 5.2 Spolupráce s absolventy V roce 2012 byla dále rozvíjena spolupráce s absolventy SVŠE, a to zejména prostřednictvím Klubu absolventů. Členům klubu je umožňována účast na odborných konferencích a seminářích pořádaných školou za zvýhodněných podmínek. Registrovaní absolventi jsou též zváni na sportovní a kulturní akce a také na absolventská setkání, která jsou každoročně pořádána v červnu (v souvislosti s ukončením školního roku) a v listopadu, kdy se organizuje setkání pouze pro absolventy - Den se SVŠE, proběhlo 9. listopadu Členové klubu absolventů mají povinnost každoročně aktualizovat svoje údaje o případném navazujícím magisterském studiu, zaměstnání apod. 5.3 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Škola úzce spolupracuje s předními regionálními firmami, kde studenti mají možnost absolvovat pracovní stáže, a tím získat možnosti pro pozdější uplatnění v praxi. Dále škola pro vybrané firmy provádí zpracování projektů a na danou problematiku vypisuje témata bakalářských prací. Škola je oslovována s nabídkami pracovních míst od místních i mezinárodních firem pro studenty i absolventy. 20

21 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium na vysoké škole V akademickém roce 2012/2013 zaznamenala SVŠE na obou studijních střediscích pokles zájmů uchazečů o studium. Přihlášku do bakalářského studijního programu podalo celkem 292 uchazečů, z toho 240 ve Znojmě a 52 v Praze. Do 1. ročníku bakalářského studijního programu nastoupilo celkem 179 studentů. Z toho 68 v prezenční formě a 111 v kombinované formě. Zájem o studium na vysoké škole SVŠE Znojmo Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby KKOV , ,67, Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní 68 činnost pedagogika, učitelství a 74,75 sociál. péče obory z oblasti 77 psychologie vědy a nauky o 81,82 kultuře a umění CELKEM Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu 21

22 6.2 Přijímací zkoušky Přijímací řízení probíhalo na SVŠE Znojmo ve třech kolech. Informace o přijímacím řízení byly zveřejněny s dostatečným časovým předstihem, stejně jako lhůty pro podání přihlášek ke studiu, podmínky pro přijetí, termín a rámcový obsah přijímacích zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akreditovaném studijním oboru. Podmínkou pro skládání přijímacích zkoušek je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Maturitní vysvědčení je nutné předložit nejpozději u přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí ke studiu na prezenční formu je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu a z cizího jazyka formou písemných testů, ohodnocených 0 až 35 body z každého předmětu. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů (max. 70 bodů). Část přijímací zkoušky "test z všeobecného předmětu" může být nahrazena doloženým výsledkem Scio testu studijních předpokladů (Národní srovnávací zkouška) v případě dosažení alespoň 60 percentilů. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni: absolventi obchodních akademií ke studiu v prezenční formě na základě úspěšně absolvované maturitní zkoušky, která nahrazuje přijímací zkoušku, absolventi jiných typů středních škol, pokud dosáhli průměrného prospěchu do 2,25. U studentů prezenční formy jsou posuzována i výroční vysvědčení ze 3. ročníku, pololetní vysvědčení ze 4. ročníku a maturitní vysvědčení, absolventi jiných typů středních škol, kteří úspěšně složili státní maturitní zkoušku - vyšší stupeň obtížnost, absolventi VŠ a VOŠ - na základě diplomu, studenti, kteří se zúčastnili celostátní soutěže MÁ DÁTI, DAL a získali v certifikované části 70 bodů a více - je třeba doložit potvrzení o vykonání zkoušky, studenti, kteří se úspěšně zúčastní soutěží z účetnictví nebo ze základů ekonomiky. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 5 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. Uchazeč, který nebyl přijat, má právo požádat rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od jeho doručení a s výsledkem přezkoumání musí být vyrozuměn do 15 dnů. Pokud uchazeč obdržel pravomocné rozhodnutí o přijetí, je navržen termín k podepsání smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 6.3 Spolupráce se středními školami Škola spolupracuje s obchodními akademiemi a středními odbornými školami zaměřenými na účetnictví a ekonomiku pro studenty organizuje celostátní soutěže v účetnictví, což má rovněž dopad do projevení zájmu o studium na SVŠE. V roce

23 navázala škola spolupráci i s dalšími školami, na kterých proběhla prezentace interaktivní výuky účetnictví. 23

24 7 Akademičtí pracovníci 7.1 Akademičtí pracovníci přepočtené počty SVŠE Znojmo Fakulta 1 (název)* Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**) Akademičtí pracovníci CELKEM Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci*** CELKEM 20,71 2,7 1,97 3,73 12, ,71 Fakulta 2 (název)* CELKEM 20, Věková struktura akademických pracovníků Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) SVŠE Znojmo Akademičtí pracovníci CELKEM Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci*** CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy do 29 let let let let let nad 70 let CELKEM

25 7.3 Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovního úvazku a nejvyšší dosažené kvalifikace Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) SVŠE Znojmo Akademičtí pracovníci CELKEM Fakulta 1 (název)* DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Rozsahy úvazků prof. doc. Th.D. ostatní do 0, do 0, do 0, do 1, Počty pracovníků s cizím státním občanstvím Akademičtí pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob) SVŠE Znojmo Fakulta 1 (název)* 1 CELKEM Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy Ze stávajícího počtu pedagogických pracovníků jsou 4 studenty DSP na veřejnoprávních vysokých školách a v příštím roce by měli studium úspěšně dokončit. Pro pedagogické i administrativní pracovníky je nabízeno vnitropodnikové jazykové vzdělávání. 7.6 Kariérní řád a motivační nástroje Pro akademický pracovníky školy byl zpracován kariérní řád, kde jsou uvedeny motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců, a to zejména v závislosti na publikační činnosti vyučujících. 25

26 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 8.1 Stipendia studentům V roce 2012 SVŠE Znojmo poskytovala sociální a ubytovací stipendia studentům prezenční formy studia. Pro výplatu stipendií byly využity prostředky poskytnuté ve formě dotace ze státního rozpočtu. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty studentů, kterým byla vyplacena stipendia a celkové vyplacené částky od MŠMT. Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů) SVŠE Znojmo Počty Účel stipendia studentů za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) 14 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle 91 odst. 2 písm. b) 0 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) 0 v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. d) 81 v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 3 5 v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. e) 0 z toho ubytovací stipendium 81 na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) 0 na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) 0 studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c) 0 jiná stipendia 1 CELKEM 182 Jiná stipendia jedná se o sportovní stipendium za vynikající sportovní výsledky. Do počtu studentů u ubytovacích stipendií jsou zahrnuti i ti studenti, kteří mají nárok na ubytovací stipendium od MŠMT ČR a také ti studenti, kteří mají ještě k tomu nárok na ubytovací příspěvek od SVŠE Znojmo. Na ubytovací stipendium od MŠMT mělo nárok 81 studentů, z prostředků SVŠE bylo stipendium vyplaceno 61 studentům. Stipendia za vynikající studijní výsledky jsou vyplácena z rozpočtu SVŠE Znojmo a v roce 2012 na takové stipendium mělo nárok 14 studentů. Pro získání prospěchového 26

27 stipendia musí studenti splnit podmínky Stipendijního řádu SVŠE Znojmo a výše prospěchového stipendia se odvíjí od akademického roku, ve kterém student nastoupil ke studiu na SVŠE Znojmo. 8.2 Stipendia studentům dle finančních částek Stipendia studentům podle účelu stipendia (finanční prostředky) SVŠE Znojmo Účel stipendia Finanční prostředky v tis. Kč Prospěchová stipendia 75,00 Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 0 Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 0 Sociální stipendia 17,82 Na podporu studia v zahraničí 0 Mimořádná stipendia jiná 32,00 Doktorandská stipendia 0 Ubytovací stipendia 702,525 CELKEM 827, Poradenské služby poskytované na vysoké škole Škola se podílí na poradenství a marketingových průzkumech pro město Znojmo. Poradenské služby poskytuje rovněž v oblasti účetního a daňového poradenství. Studenti a absolventi školy mají možnost konzultovat účetní a daňové problémy s vyučujícími doc. Březinovou, Ing. Dandovou a Ing. Štohlem. Na škole je od roku 2011 zřízeno Účetní centrum a to ve spolupráci s auditorskou společností BDO CA, s.r.o. a městem Znojmem. V rámci účetního centra studenti zpracovávají účetní data skutečných firem a účetní a daňové problémy mohou konzultovat s odborníky s auditorské praxe. 8.4 Přístup ke studentům se specifickými potřebami Pro vrcholové sportovce a tělesně handicapované studenty škola nabízí možnost studia dle individuálního studijního plánu. Vstřícný přístup je uplatňován ke všem studentům, kteří mají potřebu řešit své specifické záležitosti. A to prostřednictvím studijního oddělení, které žádost postoupí vedení školy. 27

28 8.5 Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty Pro jazykově nadané studenty škola v rámci volitelných předmětů nabízí kurzy anglického a německého jazyka vedoucí k získání mezinárodně platných certifikátů (FCE AJ, Deutsch-Zertifikat NJ) Mimořádně nadaní studenti mají jednak možnost získat prospěchová stipendia a přednostně se zúčastňovat zahraničních stáží. Nadaní studenti mohou v průběhu studia absolvovat praxi v renomovaných firmách, a tím jim usnadnit získat zajímavé zaměstnání. SVŠE neustále podporuje studenty, kteří se aktivně podílejí na výzkumné činnosti a prezentují ji v mezinárodních soutěžích studentské vědecké a odborné činnosti. V roce 2012 se studenti SVŠE umístili na 1.místě v silné mezinárodní konkurenci na Studentské vědecké akademii na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. SVŠE si je vědoma významu nadaných studentů na škole, neboť umožňují kvalitní výuku a dále přispívají k vytváření pozitivního image školy. Proto stipendijní řád SVŠE umožňuje čerpání stipendií na základě dosažených studijních výsledků (u studijního průměru do 1,20 je prospěchové stipendium Kč, u studijního průměru od 1,21 do 1,50 je prospěchové stipendium Kč za akademický rok). 8.6 Ubytovací a stravovací služby vysoké školy Ubytování, stravování SVŠE Znojmo Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 76 Počet lůžek v pronajatých zařízeních 76 Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/ Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/ Počet lůžkodnů v roce Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 studentům 0 Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 zaměstnancům vysoké školy 0 Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 ostatním strávníkům 0 Ubytování studentů škola zabezpečuje v prostorách, které provozuje společnost Elektrokov, a.s. Jedná se o ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích (ceny od do Kč za měsíc, škola přispívá studentům mimo region Znojmo na ubytování na VŠ kolejích částkou 620 Kč nebo 320 Kč měsíčně podle toho, kdy si student podal žádost o VŠ koleje). Společnost Elektrokov, jako partner školy, přednostně nabízí ubytování studentům SVŠE. Kapacita penzionu byla v roce 2011 navýšena a v současné době penzion nabízí 76 lůžek. Penzion se nachází v blízkosti hlavní budovy školy (asi 10 minut pěšky od školy). Součástí relativně uzavřeného ubytovacího komplexu je i vlastní parkoviště. Studenti SVŠE Znojmo žádají o ubytování na kolejích formou žádosti, která se podává zároveň 28

29 s přihláškou ke studiu. Studenti 2. a 3. ročníku nahlašují pokračování v ubytování přímo na VŠ kolejích správci penzionu. Všechny podané žádosti o koleje byly kladně vyřízeny. Studenti 2. a 3. ročníku obsadili 60 míst. Stravování studentů škola zabezpečuje, a to v prostorách školy, kde je zřízen bufet, který nabízí mj. výběr ze dvou menu a bufet je otevřen i v době kombinované výuky, a to v sobotu a v neděli. 8.7 Péče o zaměstnance Sociální záležitosti zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v trvalém pracovním poměru, řeší smlouva se zaměstnavatelem (SVŠE Znojmo, s.r.o.). Pro zaměstnance školy jsou pořádány kulturní a sportovní aktivity, např. cyklovýlety, vodácké víkendy, návštěvy divadelních a jiných kulturních představení. Zaměstnanci mají možnost si zakupovat vstupenky za snížené vstupné na akce pořádané Vysokoškolským klubem HARVART. 29

30 9 Infrastruktura 9.1 Knihovna Vysokoškolské knihovny Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 1 Přírůstek knihovního fondu za rok 400 Knihovní fond celkem 4450 Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)* fyzicky 18 elektronicky - 0 Základní i další doporučená literatura ke studijním oborům Marketing a management, Účetnictví a finanční řízení podniku a Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb je dostupná v dynamicky se rozvíjející knihovně SVŠE čítající v současnosti přes 4400 svazků a seriálových titulů z těchto oborů z nichž značnou část tvoří cizojazyčná odborná literatura. V průběhu roku 2012 přibylo do fondu 350 nových titulů. Knihovna se stále vylepšuje jak službami, vybavením, tak informačním zajištěním. K přehledu titulů mají studenti přístup na internetových stránkách školy přes vnitřní informační systém knihovny. Výpůjční a evidenční program knihovny, který byl zaveden v roce 2011 zajišťuje informační dostupnost zápůjček a všech knihovních jednotek včetně výzkumných a jiných prací. Tento informační program je neustále doplňován a zlepšován o nové uživatelské technologie. Dostupná jsou také pravidelně odebíraná odborná periodika v počtu 18 ks. K vybraným časopisům je v knihovně umožněn vstup do elektronického archivu. Závěrečné práce studentů jsou archivovány jak fyzicky, tak elektronicky v informačním systému knihovny a v informačním systému Theses, který zároveň slouží k odhalování plagiátů těchto prací. Systém uchovává jednotlivá metadata a jednotlivé soubory se závěrečnými pracemi studentů SVŠE. Školní knihovna a počítačová studovna také umožňují přístup ke kvalitním elektronickým zdrojům z oborů studia, které lze typově rozdělit na databáze časopisů, článkové databáze, databáze EU, elektronické knihy, encyklopedie a slovníky. 9.2 Informační a komunikační služby Elektronické zdroje jsou zastoupeny především formou internetu. Ve škole mají studenti k dispozici (kromě počítačových učeben) celkem 15 počítačových pracovišť, která díky připojení k internetu jsou studenty často využívání k vyhledání nových informací a poznatků. Počítačové učebny jsou stále intenzivněji zapojovány do výuky dalších předmětů, tedy nejen předmětů s přímou vazbou na informační technologie. Příkladem je využití počítačové učebny pro výuku předmětu Finanční analýza. Studenti mají také možnost připojení se k bezdrátové internetové síti, jež pokrývá celoškolské pracoviště. 30

31 9.3 Výpůjčky Momentálně je evidováno 890 uživatelů včetně 390 absolventů SVŠE, kterým jsou výpůjčky umožňovány na základě registrace do vnitřního systému školy (díky této registraci mohou studenti i nadále po vystudování SVŠE využívat určitých výhod na této škole). Za rok 2012 je registrováno cca ks výpůjček a obslouženo bylo vypůjčovatelů. V knihovně je mimo knihovních svazků také možno zapůjčit CD nebo DVD vztahující se k vyučovaným předmětů, mezi něž se řadí jak cizojazyčné filmy, tak interaktivní výuka k vybraným předmětům. 31

32 10 Celoživotní vzdělávání 10.1 Kurzy celoživotního vzdělávání počty kurzů Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) Kurzy Vysoká škola (název) orientované na výkon povolání Kurzy zájmové Soukromá vysoká škola ekonomická do 15 do 100 do 15 Znojmo s.r.o. hod hod více hod do 100 hod více U3V CELKEM Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 48 32

33 10.2 Kurzy celoživotního vzdělávání - počty účastníků Vysoká škola (název) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. Skupiny akreditovaných studijních Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) Kurzy orientované na výkon povolání Kurzy zájmové do 15 hod do 100 hod více do 15 hod do 100 hod více U3V CELKEM programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. Péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 104 Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách 33

34 V roce 2012 bylo otevřeno celkem 40 kurzů orientovaných na výkon povolání v rámci Celoživotního vzdělávání, do kterých bylo zapsáno 13 studentů. U kurzů do 15 i do 100 hodin byl zaznamenán pokles proti roku U kurzů do 15 hodin klesl počet studentů o 33 % a u kurzů do 100 hodin o 62,5 %. I v roce 2012 jsme pokračovali již s druhým ročníkem přednášek Univerzity třetího věku (U3V). Do druhého ročníku bylo zapsáno celkem 91 uchazečů, což je pokles proti roku 2011 o 13 %. Přednášek bylo uskutečněno 8 z oborů práva, daní, psychologie, marketingu atd. 34

35 11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 11.1 Naplňování Dlouhodobého záměru SVŠE Znojmo každoročně podává žádosti do GAČR se snahou využít svůj vědecký a výzkumný potenciál. Bohužel v roce 2012 nebylo podání žádosti úspěšné. Úspěšně nedopadla ani snaha o získání dotace na vědu a výzkum z jihomoravského kraje. V rámci Výzkumného a poradenského centra SVŠE Znojmo bylo realizováno 8 výzkumných projektů, které byly částečně financovány z prostředků přidělené městem Znojmo: Březinová Hana : Účetní a daňové aspekty insolvenčního řízení Hrdý Milan: Aktuální účetní, finanční a daňové problémy podnikové činnosti v ČR a jejich možná řešení Plhoňová Věra: Společenská odpovědnost městského úřadu Znojmo Přibyl Martin: Rekreační zvyklosti zaměstanců bank (projekt s FH Krems) Přibyl Martin: Průzkum názorů občanů Znojma na možnosti využití bývalého pivovaru Šimo Dušan: Markegingové prístupy k dopytu a ponuke vybraných druhov zeleniny v regióne Znojmo v podmienkach ekonomickej nestability zeleného sektora Veselá Jitka: Hodnocení kvality života ve Znojmě Veselá Jitka: Hodnocení spokojenosti s dosavadní prací radnice 11.2 Propojenost tvůrčí činnosti s činností vzdělávací V rámci výzkumných prací jsou prováděna dotazníková šetření, analýzy získaných informací a jejich vyhodnocování. Na těchto pracích se úspěšně podílejí studenti SVŠE. Dále v rámci Účetního centra, které má SVŠE založeno za odborného vedení BDO CA s.r.o., vedou studenti účetnictví reálným účetním jednotkám a získané poznatky využívají při výuce účetnictví a daňových předmětů. Výsledky výzkumu Účetní a daňové aspekty insolvenčního řízení vedly k zavedení volitelného předmětu Insolvenční řízení, v němž se studenti seznamují s aktuálními účetními a daňovými postupy v insolvenčních procesech Zapojení studentů do tvůrčí činnosti vysoké školy Studenti jsou zapojeni do vybraných projektů Vnitřního grantového systému, kde se podílejí zejména na zajištění dotazníkových šetření, třídění získaných informací, jejich analýzách a vyhodnocování. Dále studenti pod odborným dohledem vedou účetnictví reálným účetním jednotkám v rámci Účetního centra SVŠE Znojmo, vystavují účetní doklady, provádějí účetní zápisy do účetních knih, sestavují účetní závěrky. Jednají s klienty Účetního centra. 35

36 Studentům je zdarma umožněna účast na konferencích a seminářích organizovaných školou. Zvýhodněné podmínky (symbolický poplatek) umožňuje účast absolventům členům klubu absolventů. Zkušenosti a poznatky z dotazníkových šetření jsou využívány při vypisování témat bakalářských prací Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace Škola obdržela dotaci od města Znojma na vědu a výzkum ve výši Kč, celá částka byla použita na řešení projektů realizovaných vysokou školou. Konkrétně byla dotace na vědu a výzkum od města Znojma využita účelově takto: 1. Realizace interního vědeckého grantu SVŠE Znojmo "Aktuální finanční, účetní a daňové problémy podnikové činnosti v ČR a jejich možná řešení": Kč 2. Publikační činnost (vytištění skript a studijních opor na SVŠE): Kč 3. Tvorba e-learningových učebních pomůcek: Kč 4. Pořádání mezinárodních vědeckých konferencí (zpracování a vydání sborníku): Kč Vnitřní grantový systém V rámci vnitřního grantového systému byly zpracovány následující projekty: doc. Ing. Březinová Hana, CSc.: Účetní a daňové aspekty v insolvenčním řízení doc. Ing. Hrdý Milan, Ph.D: Aktuální účetní, finanční a daňové problémy podnikové činnosti v ČR a jejich možná řešení Ing. Věra Plhoňová PhD: Analýza koncepce CSR a její vnímání občany města, popř. okresu Znojmo Ing. Martin Přibyl, PhD: Sociologický průzkum pocitu bezpečí občanů města Znojma Ing. Jitka Veselá: Hodnocení spokojenosti s dosavadní prací radnice Ing. Jitka Veselá: Hodnocení kvality života ve Znojmě prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.: Marketingové prístupy k dopytu a ponuke vybraných druhov zeleniny v regióne Znojmo v podmienkach ekonomickej nestability zeleného sektora Ing. Martin Přibyl, PhD: Rekreační zvyklosti zaměstnanců banky Bank Austria Ing. Martin Přibyl PhD: Průzkum názorů občanů Znojma na možnosti využití bývalého Pivovaru Projekty pro město Znojmo Ing. Věra Plhoňová PhD: Analýza koncepce CSR a její vnímání občany města, popř. okresu Znojmo 36

37 Ing. Martin Přibyl, PhD: Sociologický průzkum pocitu bezpečí občanů města Znojma Ing. Jitka Veselá: Hodnocení spokojenosti s dosavadní prací radnice Ing. Jitka Veselá: Hodnocení kvality života ve Znojmě prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.: Marketingové prístupy k dopytu a ponuke vybraných druhov zeleniny v regióne Znojmo v podmienkach ekonomickej nestability zeleného sektora Ing. Martin Přibyl PhD: Průzkum názorů občanů Znojma na možnosti využití bývalého Pivovaru Publikace pracovníků SVŠE BŘEZINOVÁ, Hana. Zdanění půjček studentům. puls.bivs.cz. 2012, roč. VIII, č. 1, s. 9. ISBN BŘEZINOVÁ, Hana. Účetnictví veřejné správy. puls.bivs.cz. 2012, roč. VIII, č. 1, s. 13. ISBN BŘEZINOVÁ, Hana. Některé postupy v účetnictví v insolvenčním řízení. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní vědecké konference Nové trendy 2012, New Trends 20122, Znojmo, 2012, ISBN BŘEZINOVÁ, Hana. Některé postupy v účetnictví v insolvenčním řízení a při likvidaci.. Newsletter č. 17/2012.Online vydání dostupné z BŘEZINOVÁ, Hana. Novela zákona o účetnictví.. Bilance, Účetnictví , č.11, s 8-9. ISSN BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným. Znojmo: SVŠE Znojmo., s. ISBN BŘEZINOVÁ, Hana. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Wolters Kluwer ČR, a.s., ÚNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. 2012, roč. X, č. 3, s ISSN X. BŘEZINOVÁ, Hana. Insolvenční řízení jako proces. Komora auditorů České republiky, Auditor. 2012, roč. XIX, č.3, s 1. ISSN BŘEZINOVÁ, Hana. Pohledávky v insolvenčním řízení. Komora auditorů České republiky, Auditor. 2012, roč. XIX, č.3, s ISSN BŘEZINOVÁ, Hana. Kdy sestavit a ověřit účetní závěrku při reorganizaci. Komora auditorů České republiky, Auditor. 2012, roč. XIX, č.3, s ISSN BŘEZINOVÁ, Hana. Změny u dohod o provedení práce. puls.bivs.cz. 2012, roč. VIII, č. 2, s. 10. ISBN BŘEZINOVÁ, Hana. Novela zákona o účetnictví. Newsletter č. 9/2012.Online vydání dostupné z BŘEZINOVÁ, Hana; NOVOTNÝ, Radek. Změny tvorby opravné podložky podle 8 na tvorbu opravné položky podle 8c. Generální finanční ředitelství Praha Zápis z Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců České 37

38 republiky ze dne Dostupné z BŘEZINOVÁ, Hana. Mediace. Newsletter č. 13/2012. Online vydání dostupné z BŘEZINOVÁ, Hana. Mezitímní účetní závěrka u vybraných účetních jednotek. Komora auditorů České republiky, Auditor. 2012, roč. XIX, č.7, s ISSN BŘEZINOVÁ, Hana. Přístupy k insolventnímu procesu a likvidaci. Komora auditorů České republiky, Auditor. 2012, roč. XIX, č.7, s ISSN Čichovský, Ludvik; Boháček, Jiří; Urban, Jindřich. Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi. 1.vyd. Praha. Adart s ISBN FUCHS, Kamil. Pojetí předmětu v Brněnské škole - historie i možnost inspirace. Nová ekonomika, Bratislava 1/2012, roč. V, s , 9 s. ISSN FUCHS, Kamil. Odkaz osobnosti jako příspěvek k aktuálním teoretickým otázkám. Acta academica karviniensia, Karviná 3/2012. s ISSN X. HRDÝ, Milan. Problematika diskontní úrokové míry při oceňování bank a dalších finančních institucí. Časopis oceňování, ročník 5., č. 3/2012, s HRDÝ, Milan; Hinke, J. Vypovídací schopnosti výkazů finančního účetnictví u malých a středních podniků v ČR a jejich možná zlepšení s využitím dotazníkového šetření. Český finanční a účetní časopis, ročník 7., 2012, č. 3, s , ISSN HRDÝ, Milan; MAREK, P. Does Optimizing of the Capital Structure of the Concrete Firm Matter in the Practice of Corporate Finance? Melbourne In: Proceedings of 19th International Business Research Conference. [online] Melbourne : SSRN, s. ISBN URL: HRDÝ, Milan; MAREK, P. Optimizing of the Capital Structure of the Concrete Firm in the Theory and Practice of the Temporary Corporate Finance, 2012: In Conference Proceedings of the 4th WSEAS World Multiconference on Applied Business and Development (AEBD'12). Porto - Portugal: WSEAS Press, 2012, pp HRDÝ, Milan; ŠIMEK, Bohuslav. Valuation of the Company in Financial Distress. E+M, Ekonomie a management, roč. 2012, č. 4, s , ISSN KUCHYNKOVÁ, Ladislava. Komparace výstupů manažera z hlediska genderu. In Nové trendy Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. ISBN KŘÁPEK, Milan. Život a dílo Otakara Borůvky. Slovácko, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Ročník LIII, od s , 12 s. ISSN KRULOVÁ, Jitka, PLHOŇOVÁ, Věra. Nabídka služeb hotelových zařízení ve městě Znojmě a jeho okolí. In: Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2012, s ISBN PLAČEK, Michal. Veřejná ekonomie. 1. vyd. Znojmo : SVŠE, s. ISBN

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 11 Studenti... 15 Absolventi...

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 11 Studenti... 15 Absolventi... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Praha, červen 2015 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) Vypracování. Výroční zprávy Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2013

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) Vypracování. Výroční zprávy Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2013 B3-14/2-P UNIVEZIT PLCKÉH V LMUCI PŘÍKZ EKT UP (P) B3-14/2-P Vypracování Výroční zprávy Univerzity Palackého v lomouci za rok 2013 bsah: Zpracoval: Tento příkaz rektora UP je vydán za účelem vypracování

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL 1 / 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL 1 / 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÝCH ŠKOL Obsah strana název OBSAH Seznam tabulek Úvod Základní údaje o vysokých školách změny ve vedení vysokých škol Souhrnné informace o vysokých školách Přístup ke vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004 1. Úvod Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen VŠPJ) vznikla zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. června 2004. Na základě pověření

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2015 Brno, květen 2016 OBSAH 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 4 2.2 Složení akademické rady... 5 2.3 Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu 20. 10. 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Řád celoživotního vzdělávání. Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Řád celoživotního vzdělávání. Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vedení IMS vzalo na vědomí:

Vedení IMS vzalo na vědomí: Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 17. února 2015 Přítomni: Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS Dr. K. Kozák, vedoucí KAS Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS Doc. M. Kubát,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S. NA ROK 2013 Akademický senát

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 20 6. Zájem o studium 22 7. Akademičtí pracovníci 24

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Říjen 2015 ŠKODA AUTO Vysoká škola 1 Aktualizace DZ na rok 2016

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA STUDIA V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA STUDIA V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Fakulta stavební VUT v Brně Datum vydání: 13.6. 2012 Účinnost od: 1. 9. 2012 Počet stran: 7 Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. (část I, část III),

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

4 Studijní a pedagogická činnost

4 Studijní a pedagogická činnost 4 Studijní a pedagogická činnost 4.1 Studijní programy Vysoká škola ekonomická v Praze uskutečňuje výuku v celkem sedmi studijních programech: Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Mezinárodní

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2010 Brno, 2011 1. Úvod Rašínova vysoká škola s. r. o., IČ: 26275619; ve zkratce RaVŠ; Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; tel.:

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 012 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Výroční zpráva o činnosti Fakulty životního prostředí za rok 2012 1. ÚVOD V roce 2012 Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Květen 2008 Název: Autoři: Ing. Pavel Štohl a kol. Vydavatel: Počet stran: 14 Pořadí vydání: první Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010. elektronický časopis pro absolventy SVŠE

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010. elektronický časopis pro absolventy SVŠE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010 elektronický časopis pro absolventy SVŠE Z obsahu tohoto čísla: KLUB ABSOLVENTŮ NOVINKY ZE ŽIVOTA SVŠE ROZHOVOR S HONZOU NEDVĚDEM PŘIPRAVUJEME NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ SOUKROMÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006.

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 26. 1. Úvod: Úplný název soukromé vysoké školy: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Používaná zkratka: MVŠO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2009 Brno, 2010 1. Úvod Rašínova vysoká škola s. r. o., IČ: 26275619; ve zkratce RaVŠ; Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; tel.:

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 012 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 4 OBSAH 1. ÚVOD...8 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UTB...9 2.a Název a adresa univerzity a fakult...9 2.a.1 Fakulty...9 2.a.2 Objekty UTB...9 2.b Organizační

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2007

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2007 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: 572 549 018, 572 549 018, http://www.vos.cz/epi, e-mail: epi@vos.cz Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 2014 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2013 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2013

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství. Výroční zpráva o činnosti ČVUT FBMI za rok 2014

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství. Výroční zpráva o činnosti ČVUT FBMI za rok 2014 České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Výroční zpráva o činnosti ČVUT FBMI za rok 2014 Kladno, březen 2015 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského

Více

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016)

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016) DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O.P.S. NA OBDOBÍ 2016-2020 (VČETNĚ AKTUALIZACE PRO

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie. Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8. Identifikátor školy: 600 005 976

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie. Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8. Identifikátor školy: 600 005 976 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8 Identifikátor školy: 600 005 976 Termín konání inspekce: 17.

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 Průvodce studiem 2014/15 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2014 Vypracovaly: Mgr. Iveta Schwarzová,

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-484/11-J. nám. Svobody 1, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-484/11-J. nám. Svobody 1, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-484/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2013

SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 31. října 2013 Čj.: 118/90111/13 Za věcnou stránku odpovídá: ICV, Odbor vysokoškolského poradenství Za oblast právní odpovídá: Správní odbor rektorátu Účinnost:

Více

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2012

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2012 Výroční zpráva Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY za rok 2012 Obsah: Činnost Nadace v roce 2012 1 Nové skutečnosti po skončení roku 2012 2 Složení orgánů a rad k 31.12.2012 3 Zřizovatelé

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Prázdninový provoz. studijního oddělení (červenec srpen 2010) 03 2009/2010. Cena Milana Sojky. vydání 03 - akademický rok 2009/2010

Prázdninový provoz. studijního oddělení (červenec srpen 2010) 03 2009/2010. Cena Milana Sojky. vydání 03 - akademický rok 2009/2010 Prázdninový provoz Cena Milana Sojky Cena rektora VŠEM Elektronický zápis 2010/2011 Elektronické zkouškové testy Administrativní zápis 2010/2011 Harmonogram zkouškových soustředění Postup do vyššího ročníku

Více

Srovnávací tabulka: Věcný záměr zákona o vysokých školách

Srovnávací tabulka: Věcný záměr zákona o vysokých školách Srovnávací tabulka: věcný záměr zákona o vysokých školách (2. verze ze dne 9.5.2011) a platná právní úprava (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok

Více

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi...

Obsah Úvod... 5 Základní údaje o vysoké škole... 7 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2011 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HODNOCENÍ Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HODNOCENÍ Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2014 č. j. VŠPJ/01460/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HODNOCENÍ Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2014 Projednaná ve Správní radě VŠPJ dne 15. dubna 2015 Schválená v Akademickém senátu VŠPJ dne 22.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 6. 2014 Zpracoval/a: RNDr. Alena Chvátalová,

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 2015 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2014 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě 2007 výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě Obsah výroční zpráva Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2007 strana (1) Úvod..........................................................................

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Nabídka na: Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR-odbor venkovských podpor PRV 14150 Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, září 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 3. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 4. Závěr Str. 1

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Rozvojový projekt na rok 009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Centralizovaný : 5. Program na podporu vzdělávání seniorů Podprogram: Název projektu: Rozvoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2014 Karviná,

Více

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fph.vse.cz Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské (včetně

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více