Známí špi?koví zlepšovatelé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Známí špi?koví zlepšovatelé"

Transkript

1 Díky senza?nímu nástupu na sebe strhl obrovskou pozornost Waterberg?v syn Wagut. Poté co se již p?i dubnových výpo?tech plemenných hodnot dostal do TOP 50 nejlepších fleckvieh býk? v N?mecku a Rakousku, je nyní na 12. míst? jako nejlepší nový býk s hodnocením exteriéru. Spolu s ostatními velice zajímavými syny Waterberga dopl?uje nabídku RBW. Známí špi?koví zlepšovatelé Velký po?et známých býk? z opakovaného nasazení se op?t nachází ve skupin? špi?kových zlepšovatel? fleckvieh. Býci jako Winnipeg, Rureif, Wal, Gebalot a Pepsi jsou znovu hodn? vep?edu, ale vzhledem k nedostupnosti jejich spermatu, nebo znak?m exteriéru, je nelze nasadit v inseminaci. Pot?šitelným zp?sobem se zlepšil Randyho syn Vanstein, který si nyní s tém?? dcerami p?ipsal 3 body v indexu GZW a 9 bod? v dlouhov?kosti a to odd?vod?uje jeho široké použití, p?estože jeho dcery mají jen pr?m?rné kon?etiny. Synové Malefiza zklamali S v?tším po?tem dcer z opakovaného nasazení nesplnili první synové Malefiza Manitoba a Mandela o?ekávání. Poté co Manitoba s prvními dcerami z opakovaného nasazení ztratil v dubnu 4 body v indexu GZW, v srpnu opakovan? p?išel o 5 bod? v indexu pro mlé?nou produkci a spadl z tém?? 1100 kg mléka na sou?asných 888 kg. A?koli má v produkci 900 nových dcer, pouze 70 jich má hodnocení exteriéru, což brání velkým zm?nám v plemenných hodnotách pro tyto znaky. Mandela ztratil 3 body GZW a je pouze podpr?m?rným zlepšovatelem utvá?ení vemene. Hodn? používaní býci Imposium GZW 134 a Resolut GZW 133 svoje kvality potvrdili. Stejn? tak je hodn? stabilní syn Dionise Diadora, který kombinuje vysokou mlé?nou užitkovost (+1236 kg mléka) s velice dobrými vemeny. První nové dcery býka Rau potvrdili výborné plemenné hodnoty pro tvarové vlastnosti vemen, ovšem kon?etiny zustávají jen pr?m?rné. Také Hupsol má stabilní PH pro vemena. Naproti tomu Wilhelm, jeden z prvních syn? Weinolda, výrazn? na své úrovni ztratil. P?išel o 7 bod? v PH pro mléko a o 8 bod? v celkové plemenné hodnot? GZW. V srpnu se objevilo mnoho dalších Weinoldových syn? s plemennými hodnotami, ale po poklesu Wilhelma není žádná plnohodnotná náhrada, nebo? jich mnoho má problémy s 1/5

2 kon?etinami a vemeny u potomstva. Nejzajímav?jším synem Weinolda z programu RBW je Weilot, který za?íná s GZW 121, s 523 kg mléka je na pr?m?ru a p?edává solidní kon?etiny i vemena. Kon?etiny jsou trochu více zaúhlené, sp?nky i paznehty jsou velice dobré. Weilot pochází z dcery Lotarryho z podniku Reich-Saile. Celý cross Weinold x Lotarry x Malf x Horror je netradi?ní kombinace bez krve Romena a Redada. Alternativou by mohl být i Wetar (GZW 124), kombinace Weinold x Rentar z rodiny Gitte chovatele Martin Pilz, Kalmünz. Synové Waterberga Synové Safíra jsou bez v?tšího významu. Nejlepším synem Safira se stal Safter, který však díky špatným kon?etinám nep?jde do dalšího nasazení. Samen si musel sv?j zisk z posledního po?ítání ode?íst a nyní je s GZW 125 druhý nejlepší Safir v TOP listu, ovšem již není žádné jeho sperma k dispozici. Sawart si sice drží sv?j výborný exteriér, ale ztratil dále v GZW a PH pro mléko. Ze syn? Waterberga jsou velice zajímaví Watmorr a Wagut. Herta - dcera Watmorra z chovu Robert Böttle, Unlingen 2/5

3 Po prvních plemenných hodnotách v dubnu musel Wattmorr pár bod? odpo?ítat a s GZW 123 a MW 124 stojí vysoko v TOPu. S 1260 kg mléka je p?esv?d?ivým zlepšovatelem, u kterého je t?eba dát pozor na obsah mlé?ných složek. Kupodivu p?idal n?kolik bod? ve vemenech. Velkým vít?zem t?chto plemenných hodnot je Wagut. P?i svém velice dobrém debutu v dubnu byl ješt? bez plemenných hodnot pro exteriér a nyní vystoupal s GZW 134 zcela na špi?ku žeb?í?ku. Wagut, nejlepší nová?ek kombinující dobrou produkci s výborným masem Wagut p?ináší díky Magutovi zajímavou Malfovu krev do populace. P?enáší vysoké množství mléka s dobrou úrovní bílkoviny. Dcery jsou v?tšího t?lesného rámce s dostate?ným osvalením. Velmi vysoká je jeho PH pro maso Vemena jeho dcer jsou nadpr?m?rn? hodnocená, hloubka vemene a záv?sný vaz jsou pr?m?rné. Rozmíst?ní struk? je optimální, což je pro syna Waterberga netypické. Zajímavým nová?kem je také Wapold s GZW 128, který jde p?es Poldiho až k dce?i Horwarta jménem Rosalin z farmy Hubert Schönenberger, což byla velice úsp?šná kráva na zemských i spolkových výstavách. 3/5

4 Dcera Horwarta Rosalin od Huberta Schönenbergera, bába Wapolda Wapold se vyzna?uje enormní produkcí (1201 kg mléka) s velice dobrými vemeny. Vý?et syn? Waterberga dopl?uje Wardy. Tento býk jde p?es Randyho k kráv? Lottchen (O: Haxpat) od chovatele Jürgen Hörn z Eppingenu. Také jeho matka se blýskla sedmi laktacemi a vysokou celoživotní užitkovostí. Tento vynikající zlepšovatel exteriéru má špatné hodnoty pro somatické bu?ky. Je od n?j hodnoceno p?es 40 dcer, takže je relativn? spolehliv? vyhodnocený. Ostatní býci Se Sambou p?išel v dubnu zajímavý syn Samuta. Nyní musel sice n?kolik bod? GZW odpo?ítat až na sou?asných 122, ale má vynikající hodnoty pro vemeno Velice stabilní je Erg?v syn Ermut s GZW 128 a ur?it? pat?í k možným býk?m pro nasazení, protože vedle vysoké produkce nabízí jest? liniovou alternativu a kvalitní kon?etiny. Otcové býk? Homorry a Renwart jsou s GZW 124 a 122 beze zm?n. Za úvahu by mohl stát Merkur?v syn Murai, p?idal dost bod? v GZW i v mléce, je to outcross, vysoká dojivost (+1350 kg mléka) s lehkými porody a 4/5

5 nadpr?m?rné vemeno s dobrým záv?sný vazem také není k zahození. 5/5

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE

NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE / NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ ZLEPŠOVATELŮ NA ROK 2015 DOVOZ Z FRANCIE BÝCI PRO INSEMINACI JALOVIC FIRST Sylvaner x Pinay *29.10.2010 FR 7613879841 Snadnost porodů...108 Růst..121 Osvalení....117

Více

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Benešovská 123 252 09 Hradištko GPS: 14 24 55 E; 49 51 54 N tel: +420 257 896 444 fax: +420 257 740 491 datová schránka: 4vndkx2 E-mail: cmsch@cmsch.cz http://www.cmsch.cz

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku The Sweden Democrats: An analysis of the far-right territorial and voter base in contemporary Sweden Autor:

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Potenciální přínosy a perspektivní lokality ODBORNÁ STUDIE Listopad 2012 Návrat zubrů (Bison bonasus) do České republiky Česká krajina 2012 Dalibor

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorb

Genofondy rostlin v zahradní tvorb Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorb konané 23. 26. záí 2013 Pavel Sekerka (ed.) Unie botanických zahrad R Botanická zahrada hl. m. Prahy Katedra zahradnictví FAPPZ ZU Katedra zahradní

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více