Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro vnitřní trh a služby

2 OBSAH Proč potřebujeme vnitřní trh Jak EU vnitřní trh spravuje... 5 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Co dělá EU... 7 Perspektivy...12 Další informace...12 Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Vnitřní trh Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v srpnu 2013 Obálka a fotografie na straně 2: istockphoto.com/melhi 12 s ,7 cm ISBN doi: /80591 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Evropská unie, 2014 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 V N I T Ř N Í T R H 3 Proč potřebujeme vnitřní trh Evropský vnitřní trh, někdy také nazývaný jednotný trh, umožňuje lidem a firmám neomezeně se pohybovat a obchodovat na území 28 států. V praxi dává občanům právo pracovat, studovat nebo trávit důchod v libovolné zemi EU. Spotřebitelům přináší širší nabídku zboží za příznivější ceny a nabízí jim větší ochranu při nákupech doma, v zahraničí nebo on-line. Malé i velké firmy mohou snadněji podnikat přes hranice a obstát na světovém trhu. Rostoucí jednotný trh Za více než 20 let své existence se jednotný trh rozrostl ze 345 milionů spotřebitelů v roce 1992 na více než 500 milionů spotřebitelů v současnosti. Rovněž se zvýšil přeshraniční obchod mezi zeměmi EU z 800 miliard eur v roce 1992 na 2,8 bilionu eur v roce 2011 (v hodnotě zboží). V témže období se objem obchodu mezi EU a zbytkem světa ztrojnásobil, a to z 500 miliard eur v roce 1992 na 1,5 bilionu eur v roce Čtyři svobody Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, souhrnně označované jako čtyři svobody, které jsou zakotveny ve Smlouvě o Evropské unii, jsou základním kamenem jednotného trhu. Tato smlouva zmocňuje orgány EU, aby přijímaly zákony (v podobě nařízení, směrnic a rozhodnutí), které mají přednost před vnitrostátními právními předpisy a jsou závazné pro orgány jednotlivých států. Evropská komise hraje důležitou roli při navrhování právních předpisů EU, dohledu nad dodržováním smluv EU a řádným uplatňováním práva EU jednotlivci, vnitrostátními orgány a dalšími evropskými orgány na území celé Unie. Jednotný trh stručně: fakta a čísla Hospodářství s největším HDP na světě 500 milionů spotřebitelů, 20 milionů malých a středních podniků 28 členských zemí Symbol evropské integrace Největší světový vývozce a dovozce potravin a krmiv 7 % světové populace 20 % světového dovozu a vývozu Jednotná měna k posílení jednotného trhu Trh funguje lépe, když všichni používají stejnou měnu. Prvním krokem k zavedení společné měny bylo vytvoření eura 1. ledna Přesně o tři roky později byly uvedeny do oběhu eurové bankovky a mince. Dnes euro používají spotřebitelé a podniky v 17 členských státech, které společně tvoří eurozónu. Během dluhové krize se euro ukázalo být dostatečně odolné: udrželo si svou kupní sílu v době, kdy Unie poskytovala pomoc vysoce zadluženým zemím. Euro se také hojně používá v mezinárodních platbách a je jednou z hlavních světových měn vedle amerického dolaru a japonského jenu. Na počátku roku 2014 se 18. zemí eurozóny stane Lotyšsko. Jednotný trh EU nabízí spotřebitelům větší nabídku zboží za konkurenční ceny, ať již nakupují doma, v zahraničí nebo on-line. istockphoto/sturti

4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 4 Vývoj politiky Jednotný evropský akt z roku 1987 byl první zásadní revizí Římské smlouvy z konce 50. let, která vytvořila seskupení států později nazvané Evropská unie. Hlavním cílem aktu bylo dát evropské integraci a již existujícímu společnému trhu další stimul. Akt také změnil pravidla pro fungování evropských orgánů a institucí a v určitých oblastech rozšířil jejich pravomoci. Na tomto základě se vedoucí představitelé EU dohodli na tehdy slavném plánu zavádějícím podle dohodnutého harmonogramu řadu nových pravidel k dokončení jednotného trhu. Úspěšně se pak jednotný trh otevřel k 1. lednu 1993 pro 12 členských států. Dnes tvoří jednotný trh 28 zemí. Na základě dohod mezi EU a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem se většina pravidel jednotného trhu uplatňuje i v těchto zemích (v rámci Evropského hospodářského prostoru), s výjimkou předpisů týkajících se rybolovu a zemědělství. Na území EU je možné v rámci schengenského prostoru cestovat bez prokazování cestovního dokladu na hranicích mezi 22 zeměmi. Ale jednotný trh svůj plný potenciál ještě zdaleka nevyčerpal. Dnes v době krize je více než kdy jindy potřeba se zaměřit na oblasti, kde jednotný trh zatím nefunguje tak, jak by ve prospěch občanů a podniků měl. Především je nutné zlepšit právní regulaci a dohled nad finančními službami, zejména bankovnictvím. Ve hře jsou rovněž významné socio-ekonomické faktory. Vedle stárnutí obyvatelstva, které zdůrazňuje nutnost větší finanční jistoty, znamená nárůst využívání nástrojů informačních technologií a internetu ve všech věkových skupinách sice více zákazníků nakupujících on-line, ale také potřebu přijmout právní předpisy upravující tyto činnosti. Navíc hlubší integrace a vzájemná závislost finančních trhů spolu s rozmachem on-line bankovnictví a elektronických transakcí vyžadují přísnější regulaci a dohled na úrovni EU. Mínění veřejnosti Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2011 jsou evropští občané obecně přesvědčeni, že jednotný trh přináší větší nabídku zboží, více pracovních míst a spravedlivější hospodářskou soutěž. Na druhé straně je však jednotný trh stále vnímán jako nástroj, který přináší prospěch pouze velkým podnikům, zhoršuje pracovní podmínky a nepomáhá zlepšovat životní podmínky chudých a znevýhodněných osob. Průzkum ukazuje, že jednotný trh ještě není zdaleka dokončen a že více než třetina Evropanů (35 %) nezná výhody, které jim nabízí. Překonat krizi Hospodářská a finanční krize EU tvrdě zasáhla. Zapříčinila šest po sobě jdoucích čtvrtletí hospodářského poklesu a prudkého nárůstu nezaměstnanosti na 19 milionů lidí. Krize postihla jednotlivé státy Unie s různou intenzitou pět jich muselo požádat o mimořádnou pomoc a v řadě zemí odhalila strukturální nedostatky. Poškodila také veřejné finance a otřásla důvěrou veřejnosti v bankovní sektor. Krize však stále není u konce. EU může z krize vyjít silnější, neboť kvůli ní zlepšila koordinaci hospodářských politik a fungování jednotného trhu. Finanční sektor je nyní pod dohledem jediného orgánu a reguluje ho jednotný soubor pravidel. Dokončení vnitřního trhu a obnovení důvěry v něj je důležitým prvkem v úsilí, které EU umožní se hospodářsky vzpamatovat. Jednotnou měnu euro používají spotřebitelé a podniky v 17 a brzy již v 18 zemích EU, které společně tvoří eurozónu. istockphoto/claudio Arnese

5 V N I T Ř N Í T R H 5 Jak EU vnitřní trh spravuje Evropská komise má k dispozici několik nástrojů, kterými může zajistit, aby jednotný trh fungoval správně a měli z něj prospěch všichni. V posledních 20 letech došlo v této oblasti ke dvěma hlavním změnám. Před dvaceti lety se za hlavní způsob řešení problémů považovalo přijetí nových právních předpisů nebo právních kroků proti členským zemím. Dnešní přístup je daleko náročnější a praktičtější. Otázka fungování jednotného trhu je předmětem úzké spolupráce Komise s členskými státy EU, ale také s občany a podniky. Další změnou je způsob, jakým jsou dnes díky IT nástrojům a internetu poskytovány informace. Komise dnes dostává zpětnou vazbu od všech, kterých se nová pravidla a předpisy týkají, daleko snáze a rychleji. Po přijetí právního předpisu sledují příslušné orgány, jak je předpis prováděn a uplatňován. Aby svou práci prováděly efektivně, musí být vnitrostátní orgány ve spojení se svými protějšky v ostatních zemích. Jedině tak mohou spolupracovat při řešení problémů, které vyvstanou. Zpětná vazba v každé fázi cyklu se shromažďuje a vyhodnocuje, takže se tvůrci politik mohou rozhodnout, zda je zapotřebí přijmout nový právní předpis nebo zda stačí upravit nebo zrušit stávající předpis. Konzultování veřejnosti Komise se při rozhodování, kterým směrem se dát, často obrací na občany, podniky, obchodní sdružení, odborové svazy a další subjekty a žádá je o názor prostřednictvím tzv. otevřené konzultace probíhající obvykle on-line. Zainteresované strany mohou písemně zasílat své zkušenosti, připomínky a návrhy. Komise tyto názory zohlední při přípravě návrhu nového právního předpisu a když je návrh přijat, dbá na to, aby byl nový přepis správně prováděn a uplatňován v celé EU. Srovnání výsledků ohledně prosazování pravidel EU Předpisy EU musí být do právního řádu jednotlivých států transponovány, jinak nebudou účinné. Komise od roku 1998 hodnotí, jak členské státy provádí a prosazují pravidla jednotného trhu. Slouží jí k tomu tzv. srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu. V on-line systému hlášení je možné sledovat státy s nejlepšími a nejhoršími výsledky pomocí diagramu používajícího symboliku světelných semaforů: zelená pro státy s nadprůměrnými výsledky, žlutá pro průměrné a červená pro podprůměrné. Navzdory současným hospodářským turbulencím se členským státům daří provádět téměř všechna pravidla EU do vnitrostátních právních řádů nebylo včas provedeno pouze 0,6 % směrnic týkajících se jednotného trhu. Právní kroky v případě porušení práva Každý členský stát nese odpovědnost za správné a včasné provedení práva EU a je na Komisi, aby to zajistila. Proto v případě, kdy členský stát nesplní povinnost vyplývající z práva EU, má Komise vlastní pravomoce, kterými může porušování předpisů ukončit, nebo v krajním případě může věc postoupit Soudnímu dvoru EU v Lucemburku. V řízení o nesplnění povinnosti existuje několik formálních etap. Často se začíná šetřením, které Komise provádí v reakci na přijatou stížnost. Komise však může šetření zahájit i z vlastního podnětu, pokud narazí na nesrovnalosti. Není-li záležitost vyřešena v rámci výměny stanovisek mezi Komisí a vládou členského státu, může být Soudní dvůr požádán, aby vydal rozhodnutí, zda došlo k porušení práva. Avšak Soudní dvůr nemůže vnitrostátní opatření, které není v souladu s právními předpisy EU, ani prohlásit za neplatné, ani danému členskému státu nařídit, aby odškodnil osoby poškozené porušením práva EU. Je spíše na dotčeném členském státě, zda přijme opatření, kterými dosáhne souladu s právem EU. Pokud tak členský stát neučiní, může Komise věc opět postoupit Soudu a požádat ho, aby tomuto státu vyměřil penále účtované do chvíle, dokud porušování práva neskončí, anebo Soud požádá, aby státu uložil jednorázovou paušální pokutu. Rozsudky často stanovují důležité precedenty a vyjasňují některé body stávajících právních předpisů. Soudní dvůr například opakovaně rozhodl proti zvláštnímu zlatému podílu hlasovacích práv v privatizovaných společnostech s odůvodněním, že tato výsada omezuje volný pohyb kapitálu. Prospotřebitelská politika hospodářské soutěže Politiky EU týkající se hospodářské soutěže a jednotného trhu se vzájemně doplňují, protože politika hospodářské soutěže především prosazuje uplatňování pravidel, která zajišťují spravedlivou konkurenci mezi podniky.

6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 6 Spotřebitelé si díky tomu mohou vybírat z větší škály zboží a má to i příznivý vliv na cenu výrobků a jejich kvalitu. Existuje řada případů v oblasti hospodářské soutěže, kdy z opatření Komise těžili přímo spotřebitelé v rámci celého jednotného trhu. Jako příklad lze uvést případ z oblasti telekomunikací, kdy mobilní operátoři účtovali příliš vysoké ceny za hovory ze sítí jiných operátorů (až desetkrát více než u pevných linek). V roce 2009 nařídila Komise telekomunikačním regulačním orgánům v jednotlivých zemích, aby zajistily, že se sazby za tyto hovory budou zakládat na reálných nákladech. Komise jednotlivým operátorům za jejich postupy narušující hospodářskou soutěž uložila pokuty. Sazby se díky tomuto opatření snížily a systém cen v celé EU je od této doby transparentnější. Další informace o politice hospodářské soutěže EU najdete v publikaci Hospodářská soutěž, která je součástí této edice. Informovat veřejnost Informovat občany a firmy o právech a příležitostech, které jednotný trh skýtá, je jedním z nejdůležitějších úkolů Evropské komise. Díky internetu je možné rychle a účinně šířit a aktualizovat informace ve všech jazycích EU. Hledáte práci? Proč to nezkusit v zahraničí? Jednotný trh zaručuje všem evropským občanům právo pracovat a studovat v libovolné zemi EU. istockphoto/wdstock Portál Vaše Evropa poskytuje uživatelsky přívětivé praktické informace pro občany EU a podniky: od cestovních dokladů a práv cestujících po otevření bankovního účtu v jiné zemi EU a o tom, co dělat, když potřebujete ošetřit u lékaře během dočasného pobytu v jiné členské zemi. Podniky se mohou dozvědět více o daních a bankovních účtech, kde zažádat o finanční prostředky od bank nebo fondů rizikového kapitálu, které jsou podporovány ze strany EU. Pomáhat ve více oblastech Unie však dělá víc než jen podávání informací občanům a podnikům. Prostřednictvím různých cest jim pomáhá využívat všech výhod jednotného trhu a překonat problémy, s nimiž se setkají. Každý občan EU, který nakupuje zboží a služby v dalších zemích EU, na Islandu nebo v Norsku a potřebuje poradit, se může obrátit na evropská spotřebitelská centra. Centra bezplatně poskytují praktické informace o tom, kde ušetřit peníze a jak se vyhnout problémům. Rovněž odborně radí spotřebitelům, jak podat stížnost. Nicméně vždy prosazují nejdříve pokus o smírné řešení. V roce 2006 byla zahájena činnost sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Tato síť spojuje vnitrostátní orgány ze všech zemí EU a umožňuje jim, aby si vzájemně pomáhaly při potírání škodlivých obchodních praktik, které porušují předpisy EU týkající se spotřebitele v přeshraničních situacích. Tato spolupráce například spočívá ve výměně důležitých informací. Od svého zavedení se síť již zabývala žádostmi o vzájemnou pomoc a více než 200 upozorněními na nekalé praktiky. Síť Solvit pomáhá přímo občanům a podnikům najít rychlé a pragmatické řešení problémů, které zapříčinilo nesprávné uplatňování pravidel EU orgány veřejné správy. Mezi nejčastější problémy patří uznávání odborných kvalifikací, přístup ke vzdělání, povolení k pobytu a sociální zabezpečení. Podniky, které chtějí poskytovat služby ve více členských státech EU, mohou také získat informace o příslušných postupech a požadavcích u tzv. jednotných kontaktních míst, což jsou internetové portály elektronické správy, ke kterým se mohou připojit buď ve své vlastní zemi nebo v některé z dalších zemí EU. V neposlední řadě mohou evropští podnikatelé získat bohatou nabídku bezplatné podpory v podnikání, zahrnující odborné poradenství ohledně právních předpisů EU pro jednotný trh (od patentů po otázky zdanění), od sítě Enterprise Europe Network, která má téměř 600 členských organizací v 50 zemích.

7 V N I T Ř N Í T R H 7 Co dělá EU Dokončení jednotného trhu je pro Evropskou komisi prioritou, jelikož v něm vidí cestu, jak oživit evropské hospodářství po prodělané krizi. Z tohoto důvodu vznikly Akty o jednotném trhu I a II: řada opatření na podporu hospodářství a zaměstnanosti. Prioritní opatření pro nový růst V dubnu 2011 Evropská komise přijala Akt o jednotném trhu I. Obsahoval 12 opatření na nastartování evropské ekonomiky a otevření možností k vyššímu růstu, konkurenceschopnosti a sociálnímu pokroku. Komise tento seznam sestavila poté, co zanalyzovala přibližně 850 příspěvků ze čtyřměsíční veřejné diskuse a stanoviska a závěry dalších orgánů EU. Za každým opatřením rychle následovaly konkrétní návrhy na nové právní předpisy nebo změny pravidel, které měly zlepšit každodenní život občanů, spotřebitelů, pracovníků a podniků, zejména těch malých. Jedním z cílů bylo zlepšit přístup k finančním prostředkům pro začínající podniky, které často postrádají zdroje potřebné pro nábor zaměstnanců, uvedení nových produktů na trh nebo vybudování infrastruktury. Tím jsou konkurenčně značně znevýhodněny. Proto Komise navrhla nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla týkající se fondů rizikového kapitálu v celé Evropě. Od července 2013 by měl nový jednotný soubor pravidel pomoci těmto fondům přilákat více kapitálových závazků. To jim umožní expandovat a nabídnout větší perspektivy růstu začínajícím firmám. Další prioritou Aktu o jednotném trhu I je zlepšení mobility pracovníků v EU, protože mnoho vysoce kvalifikovaných pracovních míst zůstává neobsazeno. Komise navrhla zavedení evropského profesního průkazu, který by zájemcům pomohl získat snáze a rychleji uznání jejich kvalifikace v celé EU. istockphoto/monkey Business Images Evropský průmysl je konkurenceschopnější, mají-li podniky možnost nabízet své výrobky na celém jednotném trhu. Udržet tempo Evropská komise v říjnu 2012 předložila dalších 12 klíčových akcí v rámci Aktu o jednotném trhu II. Tato opatření lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí, které lze považovat za tahouny růstu: integrované sítě, přeshraniční mobilita jednotlivců a firem, digitální ekonomika a opatření posilující soudržnost a spotřebitelské výhody. Je to příležitost využít naší silné stránky, jednotného trhu, k tomu, aby se naše sociálně tržní hospodářství opět stalo konkurenceschopným a prosperovalo, uvedl komisař Barnier při oznámení této iniciativy. Na tyto konkrétní návrhy v každé oblasti Komise navázala sérií opatření. V březnu 2013 předložila nová pravidla na snížení nákladů na zavádění vysokorychlostního internetu o 30 %. Tato pravidla se opírají o osvědčené postupy již vyzkoušené v Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku a Spojeném království. Opatření EU však ponechávají organizační otázky z velké části na uvážení členských států.

8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 8 Důvěru spotřebitelů chce Komise zvýšit novými bezpečnostními pravidly pro spotřební zboží na jednotném trhu, která navrhla v únoru 2013, a také posílením dozoru nad trhem, zejména pro nepotravinářské výrobky dovážené ze zemí mimo EU. Cílem je, aby se závadné výrobky vůbec nedostaly spotřebiteli do rukou a aby se dala jednoduše vysledovat jejich cesta v dodavatelském řetězci, takže by mohly být v případě problému snadno nalezeny a rychle staženy z trhu. Jakmile budou nová pravidla přijata Evropským parlamentem a Radou, začnou být prosazována vnitrostátními orgány zabývajícími se dozorem nad trhem. Tyto orgány budou spolu úžeji spolupracovat a koordinovat kontroly bezpečnosti výrobků, zejména na vnějších hranicích EU. Jednotný trh pro spotřebitele Existence jednotného trhu je pro 500 milionů spotřebitelů v EU výhodná, neboť mohou nakupovat zboží a služby od jakéhokoli obchodníka (za stejných podmínek a smluvní závazků v celé EU). Čím informovanější rozhodnutí mohou přijímat, tím větší to má dopad na posílení jednotného trhu a na podporu hospodářské soutěže, inovací a růstu. Internet Přestože řada lidí považuje internet za samozřejmost, mnoho sítí a služeb, které byly vyvinuty během posledních 20 let, vděčí za svou existenci proaktivní a flexibilní politice EU. Nejnovější technický vynález nebo výstřelek módy si nyní můžete objednat z kterékoli evropské země a bude vám doručen až domů. Firmy sídlící na opačném konci kontinentu mohou spojit své síly a nabídnout lepší služby nebo větší nabídku výrobků. V moderním on-line světě může kupující více ovlivňovat služby prostřednictvím u nebo zveřejněním internetové recenze. Ale internet je daleko více než jen nakupování. Jeho dopad je patrný i v kulturní oblasti. Díky politice jednotného trhu EU má veřejnost na internetovém portálu europeana.eu k dispozici digitální verze děl evropské literatury, filmů, obrazů a ostatní umělecké tvorby. Více konkurence na trhu s energií Díky legislativě upravující jednotný trh, která byla zavedena v posledních patnácti letech, v kombinaci s prosazováním práva hospodářské soutěže nejsou již vnitrostátní trhy ovládány státními monopoly, ale jsou otevřené dodavatelům ze zahraničí. V důsledku toho mají domácnosti a podniky možnosti zvolit si libovolného dodavatele. Rozvinutější přeshraniční obchod v odvětví energetiky také pomáhá předcházet problémům s narušením či přerušením dodávek elektřiny v členských státech EU. Několik evropských energetických společností nyní také působí na trzích několika členských států, a zvyšuje tak konkurenční prostředí mezi poskytovateli služeb. istockphoto/squaredpixels Díky právním předpisům jednotného trhu si mohou domácnosti a podniky vybrat dodavatele energie podle svého přání.

9 V N I T Ř N Í T R H 9 istockphoto/squaredpixels Směrnice jednotného trhu EU stanoví celoevropské požadavky na bezpečnost výrobků a ochranu životního prostředí. Studium či práce v zahraničí V současnosti je většina diplomů a odborné kvalifikace získaných v jednom státě Unie uznávána v ostatních členských státech. Studijní programy EU, jako jsou Erasmus a Leonardo, umožňují každý rok stovkám tisícům Evropanů studovat a připravovat se na budoucí povolání v zahraničí. Kromě výhod pro jednotlivce posilují tyto iniciativy evropské hospodářství. Podle průzkumu Eurobarometru 56 % občanů vnímá volný pohyb osob jako nejpozitivnější přínos evropské integrace. Většina lidí se také domnívá, že to ekonomice prospívá. Výhody pro evropské podniky Každý podnik v EU může obchodovat na 28 vnitrostátních trzích a mít 500 milionů potenciálních zákazníků. Větším podnikům to umožňuje využívat úspor z rozsahu, zatímco malé a střední podniky mohou prorazit na nové trhy. Malé a střední podniky jsou pro evropské hospodářství mimořádně důležité, neboť vytvářejí 85 % všech nových pracovních míst v EU. Patří také mezi nejinovativnější v EU, což je klíč k překonání krize. Výhody jednotného trhu také podnikům pomáhají být konkurenceschopní na trzích v zemích mimo EU. Politika jednotného trhu EU usnadňuje podnikání v Evropě mnoha způsoby. Jedním z nich je vzájemné uznávání výrobků, díky němuž různé technické normy v jednotlivých státech nestojí v cestě volnému obchodu se zbožím v rámci EU. Proto může být produkt vyráběný v souladu se zákonnými požadavky a uvedený na trh v jednom členském státě prodáván i v ostatních státech. Odhaduje se, že legislativa v oblasti jednotného trhu snížila od roku 2007 administrativní zatížení firem v EU o 25 %. Udržitelný a bezpečný průmysl Kromě volného oběhu zboží stanovily směrnice jednotného trhu v celé EU bezpečnostní a environmentální požadavky na výrobky několika kategorií. Tyto předpisy nejenže umožňují volný oběh zboží v EU, ale mají velký význam pro evropské občany. Výrobky jsou nyní mnohem bezpečnější. Pokud je na obalu výrobku označení CE, výrobce zaručuje, že výrobek splnil veškeré platné směrnice a že může být prodáván v celé EU. Usnadňuje to život podnikům, které chtějí prodávat přes hranice, i kupujícím, kteří mají jistotu, že si kupují bezpečný a normy splňující výrobek. Ochrana inovací K vytvoření skutečného jednotného trhu je nutné odstranit či co nejvíce snížit veškerá omezení svobody pohybu a praktiky narušující hospodářskou soutěž a zároveň vytvořit prostředí, které podporuje inovace a investice. V této souvislosti je pro úspěch jednotného trhu klíčová ochrana duševního vlastnictví. Aby to bylo pro podniky působící v několika státech EU snazší a levnější, byla zavedena v roce 1993 ochranná známka Společenství. V praxi to znamená, že podniky platí méně za zápis své ochranné známky a ty, co vyplňují žádosti na internetu, mohou ušetřit ještě více. Firmy budou mít také brzy možnost žádat o jednotný patent svého vynálezu, který bude platný v 25 státech EU. Odpadne jim tak povinnost podávat žádost o patent

10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 10 v každé zemi zvlášť. To podnikům, a zejména těm menším, výrazně sníží náklady a administrativu. Finanční služby: lepší regulace a dohled Finanční krize zdůraznila potřebu zlepšit v celé EU právní úpravu, transparentnost a dohled nad finančními trhy, jejich aktéry a produkty. V souladu s cíli jednotného trhu a volného pohybu kapitálu stále více bank působí v několika státech. Zatímco banky jsou díky tomu efektivnější, regulace a dohled ustrnuly na vnitrostátní úrovni. V této oblasti se již řada věcí podařila. Podle revidované směrnice EU o kapitálových požadavcích budou muset všechny banky v eurozóně od 1. ledna 2014 držet větší objem hodnotnějšího kapitálu. Tento požadavek zvýší stabilitu bank v EU a zlepší jejich schopnost řídit odpovídajícím způsobem rizika spojená s jejich činností a schopnost absorbovat případné ztráty. Rovněž se stanoví nové maximální stropy pro bonusy vedoucích pracovníků. LEVNĚJŠÍ VOLÁNÍ Z MOBILU V ZAHRANIČÍ Stahování dat v zahraničí (za MB) Volání ze zahraničí (za minutu) Posílání SMS ze zahraničí istockphoto/tan Wei Ming Obnovení důvěry ve finanční systém je jedním z hlavních motivů plánované bankovní unie, která stanoví jednotný soubor pravidel pro banky eurozóny. Mezi další iniciativy patří například nové technické normy pro deriváty obchodované na neregulovaných burzách, které stanoví nařízení o infrastruktuře evropských trhů, jež vstoupilo v platnost v srpnu Plánuje se také rozšíření pravidel pro investiční služby, například makléřství a správy portfolia, a zvýšení ochrany spotřebitelů prostřednictvím lepší dostupnosti a transparentnosti bankovních účtů. Také se vyžaduje, aby na evropské úrovni existoval řádný dohled umožňující řešení přeshraničních rizik a aspektů. Z tohoto důvodu byly vytvořeny tři celoevropské orgány, které fungují od roku Jedná se o Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Rovněž byla zřízena Evropská rada pro systémová rizika, která identifikuje rizika, jež by se mohla rozšířit na celý finanční sektor, a zajišťuje, aby nebyla ohrožena finanční stabilita. v eurocentech bez DPH Eurotarif stanoví maximální ceny povolené podle práva EU. Zaveden byl v roce 2009 pro volání a SMS a v roce 2012 pro stahování dat. EU dosáhla snížení cen za roaming o více než 80 % od roku 2007.

11 V N I T Ř N Í T R H 11 Obnovit důvěru v banky Dluhová krize eurozóny ukázala, že k přetnutí začarovaného kruhu mezi bankami a státními pokladnami jednotlivých členských států je potřeba provést důkladné reformy. Pokud země navyšuje veřejný dluh do příliš vysokých částek a trpí tím její úvěruschopnost, táhne to dolů i banky, které většinou bývají největším držitelem veřejného dluhu. Naopak, pokud jsou na tom špatně banky, vláda může být donucena zasáhnout a vynaložit peníze na jejich záchranu. Chceme-li přetnout tuto vazbu a obnovit důvěru veřejnosti v banky, nestačí stanovit společná pravidla. Zejména u zemí, které jsou součástí eurozóny, je hlubší a integrovanější přístup k finančním dohledu nutností. Proto se vedoucí představitelé EU v červnu 2012 zavázali vytvořit bankovní unii, v níž se budou všechny banky eurozóny řídit jednotným souborem pravidel. Tato myšlenka byla dále rozpracována v plánu Komise pro hospodářskou a měnovou unii z listopadu Počínaje koncem roku 2014 bude na všechny banky eurozóny a ostatní věřitele dohlížet v rámci tzv. jednotného mechanismu dohledu Evropská centrální banka. Země EU mimo eurozónu se mohou rozhodnout, zda se k tomuto mechanismu připojí či ne. Podle návrhu Komise z července 2013 je třeba tento mechanismus doplnit jednotným mechanismem pro řešení problémů, který se bude zabývat likvidací finančních institucí v úpadku, aby co nejméně utrpěli daňoví poplatníci a reálná ekonomika. Od srpna 2013 také platí přísnější předpisy EU pro státní podpory, které vyžadují, aby poskytovatelé úvěrů, kterým chybí finanční prostředky, se je nejdříve snažili získat od vlastních investorů a teprve potom požádali o státní podporu. Podle těchto plánů bude založen nový evropský fond financovaný bankovním sektorem. Jeho účelem bude přispívat na restrukturalizaci bank v úpadku. V případě, že prostředky od akcionářů bank a věřitelů nebudou dostačující a pokud tento nový fond ještě nebude mít vybudované odpovídající zdroje, může být banka výjimečně rekapitalizována přímo, tj. může získat nový kapitál jako jeden z prvků plánu záchrany bank, které by jinak zkrachovaly. To lze provést prostřednictvím stálého eurovalu známého pod jménem Evropský mechanismus stability a není nutné žádat o pomoc vládu členského státu. Prioritou zůstává zavést bezpečný, odpovědný, pro spotřebitele vstřícný a prorůstový finanční sektor v Evropě. Proto bude v nejbližším období předloženo několik zásadních návrhů. Patří mezi ně revidovaná pravidla pro zaměstnanecké penzijní fondy, strukturální reformy bank a revidovaná pravidla pro inovativní platební služby zahrnující platby kartou, přes internet nebo mobilním zařízením. Přestože mnohé detaily těchto reforem musí být ještě doladěny, vyjadřují evropští představitelé vůli začít novou éru solidního hospodářského růstu opírajícího se o silný a spolehlivý finanční sektor. istockphoto/justin Horrocks Stabilní banky jsou pro občany důležité zejména při pořizování nového bydlení.

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání

Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise Nábor pracovních sil ze zahraničí pokyny pro zaměstnavatele Evropská komise Evropská komise ani nikdo jiný jednající jménem Evropské komise není zodpovědný za jednání, které by se mohlo řídit informacemi

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více