Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro vnitřní trh a služby

2 OBSAH Proč potřebujeme vnitřní trh Jak EU vnitřní trh spravuje... 5 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Co dělá EU... 7 Perspektivy...12 Další informace...12 Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Vnitřní trh Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v srpnu 2013 Obálka a fotografie na straně 2: istockphoto.com/melhi 12 s ,7 cm ISBN doi: /80591 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Evropská unie, 2014 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 V N I T Ř N Í T R H 3 Proč potřebujeme vnitřní trh Evropský vnitřní trh, někdy také nazývaný jednotný trh, umožňuje lidem a firmám neomezeně se pohybovat a obchodovat na území 28 států. V praxi dává občanům právo pracovat, studovat nebo trávit důchod v libovolné zemi EU. Spotřebitelům přináší širší nabídku zboží za příznivější ceny a nabízí jim větší ochranu při nákupech doma, v zahraničí nebo on-line. Malé i velké firmy mohou snadněji podnikat přes hranice a obstát na světovém trhu. Rostoucí jednotný trh Za více než 20 let své existence se jednotný trh rozrostl ze 345 milionů spotřebitelů v roce 1992 na více než 500 milionů spotřebitelů v současnosti. Rovněž se zvýšil přeshraniční obchod mezi zeměmi EU z 800 miliard eur v roce 1992 na 2,8 bilionu eur v roce 2011 (v hodnotě zboží). V témže období se objem obchodu mezi EU a zbytkem světa ztrojnásobil, a to z 500 miliard eur v roce 1992 na 1,5 bilionu eur v roce Čtyři svobody Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, souhrnně označované jako čtyři svobody, které jsou zakotveny ve Smlouvě o Evropské unii, jsou základním kamenem jednotného trhu. Tato smlouva zmocňuje orgány EU, aby přijímaly zákony (v podobě nařízení, směrnic a rozhodnutí), které mají přednost před vnitrostátními právními předpisy a jsou závazné pro orgány jednotlivých států. Evropská komise hraje důležitou roli při navrhování právních předpisů EU, dohledu nad dodržováním smluv EU a řádným uplatňováním práva EU jednotlivci, vnitrostátními orgány a dalšími evropskými orgány na území celé Unie. Jednotný trh stručně: fakta a čísla Hospodářství s největším HDP na světě 500 milionů spotřebitelů, 20 milionů malých a středních podniků 28 členských zemí Symbol evropské integrace Největší světový vývozce a dovozce potravin a krmiv 7 % světové populace 20 % světového dovozu a vývozu Jednotná měna k posílení jednotného trhu Trh funguje lépe, když všichni používají stejnou měnu. Prvním krokem k zavedení společné měny bylo vytvoření eura 1. ledna Přesně o tři roky později byly uvedeny do oběhu eurové bankovky a mince. Dnes euro používají spotřebitelé a podniky v 17 členských státech, které společně tvoří eurozónu. Během dluhové krize se euro ukázalo být dostatečně odolné: udrželo si svou kupní sílu v době, kdy Unie poskytovala pomoc vysoce zadluženým zemím. Euro se také hojně používá v mezinárodních platbách a je jednou z hlavních světových měn vedle amerického dolaru a japonského jenu. Na počátku roku 2014 se 18. zemí eurozóny stane Lotyšsko. Jednotný trh EU nabízí spotřebitelům větší nabídku zboží za konkurenční ceny, ať již nakupují doma, v zahraničí nebo on-line. istockphoto/sturti

4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 4 Vývoj politiky Jednotný evropský akt z roku 1987 byl první zásadní revizí Římské smlouvy z konce 50. let, která vytvořila seskupení států později nazvané Evropská unie. Hlavním cílem aktu bylo dát evropské integraci a již existujícímu společnému trhu další stimul. Akt také změnil pravidla pro fungování evropských orgánů a institucí a v určitých oblastech rozšířil jejich pravomoci. Na tomto základě se vedoucí představitelé EU dohodli na tehdy slavném plánu zavádějícím podle dohodnutého harmonogramu řadu nových pravidel k dokončení jednotného trhu. Úspěšně se pak jednotný trh otevřel k 1. lednu 1993 pro 12 členských států. Dnes tvoří jednotný trh 28 zemí. Na základě dohod mezi EU a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem se většina pravidel jednotného trhu uplatňuje i v těchto zemích (v rámci Evropského hospodářského prostoru), s výjimkou předpisů týkajících se rybolovu a zemědělství. Na území EU je možné v rámci schengenského prostoru cestovat bez prokazování cestovního dokladu na hranicích mezi 22 zeměmi. Ale jednotný trh svůj plný potenciál ještě zdaleka nevyčerpal. Dnes v době krize je více než kdy jindy potřeba se zaměřit na oblasti, kde jednotný trh zatím nefunguje tak, jak by ve prospěch občanů a podniků měl. Především je nutné zlepšit právní regulaci a dohled nad finančními službami, zejména bankovnictvím. Ve hře jsou rovněž významné socio-ekonomické faktory. Vedle stárnutí obyvatelstva, které zdůrazňuje nutnost větší finanční jistoty, znamená nárůst využívání nástrojů informačních technologií a internetu ve všech věkových skupinách sice více zákazníků nakupujících on-line, ale také potřebu přijmout právní předpisy upravující tyto činnosti. Navíc hlubší integrace a vzájemná závislost finančních trhů spolu s rozmachem on-line bankovnictví a elektronických transakcí vyžadují přísnější regulaci a dohled na úrovni EU. Mínění veřejnosti Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2011 jsou evropští občané obecně přesvědčeni, že jednotný trh přináší větší nabídku zboží, více pracovních míst a spravedlivější hospodářskou soutěž. Na druhé straně je však jednotný trh stále vnímán jako nástroj, který přináší prospěch pouze velkým podnikům, zhoršuje pracovní podmínky a nepomáhá zlepšovat životní podmínky chudých a znevýhodněných osob. Průzkum ukazuje, že jednotný trh ještě není zdaleka dokončen a že více než třetina Evropanů (35 %) nezná výhody, které jim nabízí. Překonat krizi Hospodářská a finanční krize EU tvrdě zasáhla. Zapříčinila šest po sobě jdoucích čtvrtletí hospodářského poklesu a prudkého nárůstu nezaměstnanosti na 19 milionů lidí. Krize postihla jednotlivé státy Unie s různou intenzitou pět jich muselo požádat o mimořádnou pomoc a v řadě zemí odhalila strukturální nedostatky. Poškodila také veřejné finance a otřásla důvěrou veřejnosti v bankovní sektor. Krize však stále není u konce. EU může z krize vyjít silnější, neboť kvůli ní zlepšila koordinaci hospodářských politik a fungování jednotného trhu. Finanční sektor je nyní pod dohledem jediného orgánu a reguluje ho jednotný soubor pravidel. Dokončení vnitřního trhu a obnovení důvěry v něj je důležitým prvkem v úsilí, které EU umožní se hospodářsky vzpamatovat. Jednotnou měnu euro používají spotřebitelé a podniky v 17 a brzy již v 18 zemích EU, které společně tvoří eurozónu. istockphoto/claudio Arnese

5 V N I T Ř N Í T R H 5 Jak EU vnitřní trh spravuje Evropská komise má k dispozici několik nástrojů, kterými může zajistit, aby jednotný trh fungoval správně a měli z něj prospěch všichni. V posledních 20 letech došlo v této oblasti ke dvěma hlavním změnám. Před dvaceti lety se za hlavní způsob řešení problémů považovalo přijetí nových právních předpisů nebo právních kroků proti členským zemím. Dnešní přístup je daleko náročnější a praktičtější. Otázka fungování jednotného trhu je předmětem úzké spolupráce Komise s členskými státy EU, ale také s občany a podniky. Další změnou je způsob, jakým jsou dnes díky IT nástrojům a internetu poskytovány informace. Komise dnes dostává zpětnou vazbu od všech, kterých se nová pravidla a předpisy týkají, daleko snáze a rychleji. Po přijetí právního předpisu sledují příslušné orgány, jak je předpis prováděn a uplatňován. Aby svou práci prováděly efektivně, musí být vnitrostátní orgány ve spojení se svými protějšky v ostatních zemích. Jedině tak mohou spolupracovat při řešení problémů, které vyvstanou. Zpětná vazba v každé fázi cyklu se shromažďuje a vyhodnocuje, takže se tvůrci politik mohou rozhodnout, zda je zapotřebí přijmout nový právní předpis nebo zda stačí upravit nebo zrušit stávající předpis. Konzultování veřejnosti Komise se při rozhodování, kterým směrem se dát, často obrací na občany, podniky, obchodní sdružení, odborové svazy a další subjekty a žádá je o názor prostřednictvím tzv. otevřené konzultace probíhající obvykle on-line. Zainteresované strany mohou písemně zasílat své zkušenosti, připomínky a návrhy. Komise tyto názory zohlední při přípravě návrhu nového právního předpisu a když je návrh přijat, dbá na to, aby byl nový přepis správně prováděn a uplatňován v celé EU. Srovnání výsledků ohledně prosazování pravidel EU Předpisy EU musí být do právního řádu jednotlivých států transponovány, jinak nebudou účinné. Komise od roku 1998 hodnotí, jak členské státy provádí a prosazují pravidla jednotného trhu. Slouží jí k tomu tzv. srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu. V on-line systému hlášení je možné sledovat státy s nejlepšími a nejhoršími výsledky pomocí diagramu používajícího symboliku světelných semaforů: zelená pro státy s nadprůměrnými výsledky, žlutá pro průměrné a červená pro podprůměrné. Navzdory současným hospodářským turbulencím se členským státům daří provádět téměř všechna pravidla EU do vnitrostátních právních řádů nebylo včas provedeno pouze 0,6 % směrnic týkajících se jednotného trhu. Právní kroky v případě porušení práva Každý členský stát nese odpovědnost za správné a včasné provedení práva EU a je na Komisi, aby to zajistila. Proto v případě, kdy členský stát nesplní povinnost vyplývající z práva EU, má Komise vlastní pravomoce, kterými může porušování předpisů ukončit, nebo v krajním případě může věc postoupit Soudnímu dvoru EU v Lucemburku. V řízení o nesplnění povinnosti existuje několik formálních etap. Často se začíná šetřením, které Komise provádí v reakci na přijatou stížnost. Komise však může šetření zahájit i z vlastního podnětu, pokud narazí na nesrovnalosti. Není-li záležitost vyřešena v rámci výměny stanovisek mezi Komisí a vládou členského státu, může být Soudní dvůr požádán, aby vydal rozhodnutí, zda došlo k porušení práva. Avšak Soudní dvůr nemůže vnitrostátní opatření, které není v souladu s právními předpisy EU, ani prohlásit za neplatné, ani danému členskému státu nařídit, aby odškodnil osoby poškozené porušením práva EU. Je spíše na dotčeném členském státě, zda přijme opatření, kterými dosáhne souladu s právem EU. Pokud tak členský stát neučiní, může Komise věc opět postoupit Soudu a požádat ho, aby tomuto státu vyměřil penále účtované do chvíle, dokud porušování práva neskončí, anebo Soud požádá, aby státu uložil jednorázovou paušální pokutu. Rozsudky často stanovují důležité precedenty a vyjasňují některé body stávajících právních předpisů. Soudní dvůr například opakovaně rozhodl proti zvláštnímu zlatému podílu hlasovacích práv v privatizovaných společnostech s odůvodněním, že tato výsada omezuje volný pohyb kapitálu. Prospotřebitelská politika hospodářské soutěže Politiky EU týkající se hospodářské soutěže a jednotného trhu se vzájemně doplňují, protože politika hospodářské soutěže především prosazuje uplatňování pravidel, která zajišťují spravedlivou konkurenci mezi podniky.

6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 6 Spotřebitelé si díky tomu mohou vybírat z větší škály zboží a má to i příznivý vliv na cenu výrobků a jejich kvalitu. Existuje řada případů v oblasti hospodářské soutěže, kdy z opatření Komise těžili přímo spotřebitelé v rámci celého jednotného trhu. Jako příklad lze uvést případ z oblasti telekomunikací, kdy mobilní operátoři účtovali příliš vysoké ceny za hovory ze sítí jiných operátorů (až desetkrát více než u pevných linek). V roce 2009 nařídila Komise telekomunikačním regulačním orgánům v jednotlivých zemích, aby zajistily, že se sazby za tyto hovory budou zakládat na reálných nákladech. Komise jednotlivým operátorům za jejich postupy narušující hospodářskou soutěž uložila pokuty. Sazby se díky tomuto opatření snížily a systém cen v celé EU je od této doby transparentnější. Další informace o politice hospodářské soutěže EU najdete v publikaci Hospodářská soutěž, která je součástí této edice. Informovat veřejnost Informovat občany a firmy o právech a příležitostech, které jednotný trh skýtá, je jedním z nejdůležitějších úkolů Evropské komise. Díky internetu je možné rychle a účinně šířit a aktualizovat informace ve všech jazycích EU. Hledáte práci? Proč to nezkusit v zahraničí? Jednotný trh zaručuje všem evropským občanům právo pracovat a studovat v libovolné zemi EU. istockphoto/wdstock Portál Vaše Evropa poskytuje uživatelsky přívětivé praktické informace pro občany EU a podniky: od cestovních dokladů a práv cestujících po otevření bankovního účtu v jiné zemi EU a o tom, co dělat, když potřebujete ošetřit u lékaře během dočasného pobytu v jiné členské zemi. Podniky se mohou dozvědět více o daních a bankovních účtech, kde zažádat o finanční prostředky od bank nebo fondů rizikového kapitálu, které jsou podporovány ze strany EU. Pomáhat ve více oblastech Unie však dělá víc než jen podávání informací občanům a podnikům. Prostřednictvím různých cest jim pomáhá využívat všech výhod jednotného trhu a překonat problémy, s nimiž se setkají. Každý občan EU, který nakupuje zboží a služby v dalších zemích EU, na Islandu nebo v Norsku a potřebuje poradit, se může obrátit na evropská spotřebitelská centra. Centra bezplatně poskytují praktické informace o tom, kde ušetřit peníze a jak se vyhnout problémům. Rovněž odborně radí spotřebitelům, jak podat stížnost. Nicméně vždy prosazují nejdříve pokus o smírné řešení. V roce 2006 byla zahájena činnost sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Tato síť spojuje vnitrostátní orgány ze všech zemí EU a umožňuje jim, aby si vzájemně pomáhaly při potírání škodlivých obchodních praktik, které porušují předpisy EU týkající se spotřebitele v přeshraničních situacích. Tato spolupráce například spočívá ve výměně důležitých informací. Od svého zavedení se síť již zabývala žádostmi o vzájemnou pomoc a více než 200 upozorněními na nekalé praktiky. Síť Solvit pomáhá přímo občanům a podnikům najít rychlé a pragmatické řešení problémů, které zapříčinilo nesprávné uplatňování pravidel EU orgány veřejné správy. Mezi nejčastější problémy patří uznávání odborných kvalifikací, přístup ke vzdělání, povolení k pobytu a sociální zabezpečení. Podniky, které chtějí poskytovat služby ve více členských státech EU, mohou také získat informace o příslušných postupech a požadavcích u tzv. jednotných kontaktních míst, což jsou internetové portály elektronické správy, ke kterým se mohou připojit buď ve své vlastní zemi nebo v některé z dalších zemí EU. V neposlední řadě mohou evropští podnikatelé získat bohatou nabídku bezplatné podpory v podnikání, zahrnující odborné poradenství ohledně právních předpisů EU pro jednotný trh (od patentů po otázky zdanění), od sítě Enterprise Europe Network, která má téměř 600 členských organizací v 50 zemích.

7 V N I T Ř N Í T R H 7 Co dělá EU Dokončení jednotného trhu je pro Evropskou komisi prioritou, jelikož v něm vidí cestu, jak oživit evropské hospodářství po prodělané krizi. Z tohoto důvodu vznikly Akty o jednotném trhu I a II: řada opatření na podporu hospodářství a zaměstnanosti. Prioritní opatření pro nový růst V dubnu 2011 Evropská komise přijala Akt o jednotném trhu I. Obsahoval 12 opatření na nastartování evropské ekonomiky a otevření možností k vyššímu růstu, konkurenceschopnosti a sociálnímu pokroku. Komise tento seznam sestavila poté, co zanalyzovala přibližně 850 příspěvků ze čtyřměsíční veřejné diskuse a stanoviska a závěry dalších orgánů EU. Za každým opatřením rychle následovaly konkrétní návrhy na nové právní předpisy nebo změny pravidel, které měly zlepšit každodenní život občanů, spotřebitelů, pracovníků a podniků, zejména těch malých. Jedním z cílů bylo zlepšit přístup k finančním prostředkům pro začínající podniky, které často postrádají zdroje potřebné pro nábor zaměstnanců, uvedení nových produktů na trh nebo vybudování infrastruktury. Tím jsou konkurenčně značně znevýhodněny. Proto Komise navrhla nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla týkající se fondů rizikového kapitálu v celé Evropě. Od července 2013 by měl nový jednotný soubor pravidel pomoci těmto fondům přilákat více kapitálových závazků. To jim umožní expandovat a nabídnout větší perspektivy růstu začínajícím firmám. Další prioritou Aktu o jednotném trhu I je zlepšení mobility pracovníků v EU, protože mnoho vysoce kvalifikovaných pracovních míst zůstává neobsazeno. Komise navrhla zavedení evropského profesního průkazu, který by zájemcům pomohl získat snáze a rychleji uznání jejich kvalifikace v celé EU. istockphoto/monkey Business Images Evropský průmysl je konkurenceschopnější, mají-li podniky možnost nabízet své výrobky na celém jednotném trhu. Udržet tempo Evropská komise v říjnu 2012 předložila dalších 12 klíčových akcí v rámci Aktu o jednotném trhu II. Tato opatření lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí, které lze považovat za tahouny růstu: integrované sítě, přeshraniční mobilita jednotlivců a firem, digitální ekonomika a opatření posilující soudržnost a spotřebitelské výhody. Je to příležitost využít naší silné stránky, jednotného trhu, k tomu, aby se naše sociálně tržní hospodářství opět stalo konkurenceschopným a prosperovalo, uvedl komisař Barnier při oznámení této iniciativy. Na tyto konkrétní návrhy v každé oblasti Komise navázala sérií opatření. V březnu 2013 předložila nová pravidla na snížení nákladů na zavádění vysokorychlostního internetu o 30 %. Tato pravidla se opírají o osvědčené postupy již vyzkoušené v Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku a Spojeném království. Opatření EU však ponechávají organizační otázky z velké části na uvážení členských států.

8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 8 Důvěru spotřebitelů chce Komise zvýšit novými bezpečnostními pravidly pro spotřební zboží na jednotném trhu, která navrhla v únoru 2013, a také posílením dozoru nad trhem, zejména pro nepotravinářské výrobky dovážené ze zemí mimo EU. Cílem je, aby se závadné výrobky vůbec nedostaly spotřebiteli do rukou a aby se dala jednoduše vysledovat jejich cesta v dodavatelském řetězci, takže by mohly být v případě problému snadno nalezeny a rychle staženy z trhu. Jakmile budou nová pravidla přijata Evropským parlamentem a Radou, začnou být prosazována vnitrostátními orgány zabývajícími se dozorem nad trhem. Tyto orgány budou spolu úžeji spolupracovat a koordinovat kontroly bezpečnosti výrobků, zejména na vnějších hranicích EU. Jednotný trh pro spotřebitele Existence jednotného trhu je pro 500 milionů spotřebitelů v EU výhodná, neboť mohou nakupovat zboží a služby od jakéhokoli obchodníka (za stejných podmínek a smluvní závazků v celé EU). Čím informovanější rozhodnutí mohou přijímat, tím větší to má dopad na posílení jednotného trhu a na podporu hospodářské soutěže, inovací a růstu. Internet Přestože řada lidí považuje internet za samozřejmost, mnoho sítí a služeb, které byly vyvinuty během posledních 20 let, vděčí za svou existenci proaktivní a flexibilní politice EU. Nejnovější technický vynález nebo výstřelek módy si nyní můžete objednat z kterékoli evropské země a bude vám doručen až domů. Firmy sídlící na opačném konci kontinentu mohou spojit své síly a nabídnout lepší služby nebo větší nabídku výrobků. V moderním on-line světě může kupující více ovlivňovat služby prostřednictvím u nebo zveřejněním internetové recenze. Ale internet je daleko více než jen nakupování. Jeho dopad je patrný i v kulturní oblasti. Díky politice jednotného trhu EU má veřejnost na internetovém portálu europeana.eu k dispozici digitální verze děl evropské literatury, filmů, obrazů a ostatní umělecké tvorby. Více konkurence na trhu s energií Díky legislativě upravující jednotný trh, která byla zavedena v posledních patnácti letech, v kombinaci s prosazováním práva hospodářské soutěže nejsou již vnitrostátní trhy ovládány státními monopoly, ale jsou otevřené dodavatelům ze zahraničí. V důsledku toho mají domácnosti a podniky možnosti zvolit si libovolného dodavatele. Rozvinutější přeshraniční obchod v odvětví energetiky také pomáhá předcházet problémům s narušením či přerušením dodávek elektřiny v členských státech EU. Několik evropských energetických společností nyní také působí na trzích několika členských států, a zvyšuje tak konkurenční prostředí mezi poskytovateli služeb. istockphoto/squaredpixels Díky právním předpisům jednotného trhu si mohou domácnosti a podniky vybrat dodavatele energie podle svého přání.

9 V N I T Ř N Í T R H 9 istockphoto/squaredpixels Směrnice jednotného trhu EU stanoví celoevropské požadavky na bezpečnost výrobků a ochranu životního prostředí. Studium či práce v zahraničí V současnosti je většina diplomů a odborné kvalifikace získaných v jednom státě Unie uznávána v ostatních členských státech. Studijní programy EU, jako jsou Erasmus a Leonardo, umožňují každý rok stovkám tisícům Evropanů studovat a připravovat se na budoucí povolání v zahraničí. Kromě výhod pro jednotlivce posilují tyto iniciativy evropské hospodářství. Podle průzkumu Eurobarometru 56 % občanů vnímá volný pohyb osob jako nejpozitivnější přínos evropské integrace. Většina lidí se také domnívá, že to ekonomice prospívá. Výhody pro evropské podniky Každý podnik v EU může obchodovat na 28 vnitrostátních trzích a mít 500 milionů potenciálních zákazníků. Větším podnikům to umožňuje využívat úspor z rozsahu, zatímco malé a střední podniky mohou prorazit na nové trhy. Malé a střední podniky jsou pro evropské hospodářství mimořádně důležité, neboť vytvářejí 85 % všech nových pracovních míst v EU. Patří také mezi nejinovativnější v EU, což je klíč k překonání krize. Výhody jednotného trhu také podnikům pomáhají být konkurenceschopní na trzích v zemích mimo EU. Politika jednotného trhu EU usnadňuje podnikání v Evropě mnoha způsoby. Jedním z nich je vzájemné uznávání výrobků, díky němuž různé technické normy v jednotlivých státech nestojí v cestě volnému obchodu se zbožím v rámci EU. Proto může být produkt vyráběný v souladu se zákonnými požadavky a uvedený na trh v jednom členském státě prodáván i v ostatních státech. Odhaduje se, že legislativa v oblasti jednotného trhu snížila od roku 2007 administrativní zatížení firem v EU o 25 %. Udržitelný a bezpečný průmysl Kromě volného oběhu zboží stanovily směrnice jednotného trhu v celé EU bezpečnostní a environmentální požadavky na výrobky několika kategorií. Tyto předpisy nejenže umožňují volný oběh zboží v EU, ale mají velký význam pro evropské občany. Výrobky jsou nyní mnohem bezpečnější. Pokud je na obalu výrobku označení CE, výrobce zaručuje, že výrobek splnil veškeré platné směrnice a že může být prodáván v celé EU. Usnadňuje to život podnikům, které chtějí prodávat přes hranice, i kupujícím, kteří mají jistotu, že si kupují bezpečný a normy splňující výrobek. Ochrana inovací K vytvoření skutečného jednotného trhu je nutné odstranit či co nejvíce snížit veškerá omezení svobody pohybu a praktiky narušující hospodářskou soutěž a zároveň vytvořit prostředí, které podporuje inovace a investice. V této souvislosti je pro úspěch jednotného trhu klíčová ochrana duševního vlastnictví. Aby to bylo pro podniky působící v několika státech EU snazší a levnější, byla zavedena v roce 1993 ochranná známka Společenství. V praxi to znamená, že podniky platí méně za zápis své ochranné známky a ty, co vyplňují žádosti na internetu, mohou ušetřit ještě více. Firmy budou mít také brzy možnost žádat o jednotný patent svého vynálezu, který bude platný v 25 státech EU. Odpadne jim tak povinnost podávat žádost o patent

10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 10 v každé zemi zvlášť. To podnikům, a zejména těm menším, výrazně sníží náklady a administrativu. Finanční služby: lepší regulace a dohled Finanční krize zdůraznila potřebu zlepšit v celé EU právní úpravu, transparentnost a dohled nad finančními trhy, jejich aktéry a produkty. V souladu s cíli jednotného trhu a volného pohybu kapitálu stále více bank působí v několika státech. Zatímco banky jsou díky tomu efektivnější, regulace a dohled ustrnuly na vnitrostátní úrovni. V této oblasti se již řada věcí podařila. Podle revidované směrnice EU o kapitálových požadavcích budou muset všechny banky v eurozóně od 1. ledna 2014 držet větší objem hodnotnějšího kapitálu. Tento požadavek zvýší stabilitu bank v EU a zlepší jejich schopnost řídit odpovídajícím způsobem rizika spojená s jejich činností a schopnost absorbovat případné ztráty. Rovněž se stanoví nové maximální stropy pro bonusy vedoucích pracovníků. LEVNĚJŠÍ VOLÁNÍ Z MOBILU V ZAHRANIČÍ Stahování dat v zahraničí (za MB) Volání ze zahraničí (za minutu) Posílání SMS ze zahraničí istockphoto/tan Wei Ming Obnovení důvěry ve finanční systém je jedním z hlavních motivů plánované bankovní unie, která stanoví jednotný soubor pravidel pro banky eurozóny. Mezi další iniciativy patří například nové technické normy pro deriváty obchodované na neregulovaných burzách, které stanoví nařízení o infrastruktuře evropských trhů, jež vstoupilo v platnost v srpnu Plánuje se také rozšíření pravidel pro investiční služby, například makléřství a správy portfolia, a zvýšení ochrany spotřebitelů prostřednictvím lepší dostupnosti a transparentnosti bankovních účtů. Také se vyžaduje, aby na evropské úrovni existoval řádný dohled umožňující řešení přeshraničních rizik a aspektů. Z tohoto důvodu byly vytvořeny tři celoevropské orgány, které fungují od roku Jedná se o Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Rovněž byla zřízena Evropská rada pro systémová rizika, která identifikuje rizika, jež by se mohla rozšířit na celý finanční sektor, a zajišťuje, aby nebyla ohrožena finanční stabilita. v eurocentech bez DPH Eurotarif stanoví maximální ceny povolené podle práva EU. Zaveden byl v roce 2009 pro volání a SMS a v roce 2012 pro stahování dat. EU dosáhla snížení cen za roaming o více než 80 % od roku 2007.

11 V N I T Ř N Í T R H 11 Obnovit důvěru v banky Dluhová krize eurozóny ukázala, že k přetnutí začarovaného kruhu mezi bankami a státními pokladnami jednotlivých členských států je potřeba provést důkladné reformy. Pokud země navyšuje veřejný dluh do příliš vysokých částek a trpí tím její úvěruschopnost, táhne to dolů i banky, které většinou bývají největším držitelem veřejného dluhu. Naopak, pokud jsou na tom špatně banky, vláda může být donucena zasáhnout a vynaložit peníze na jejich záchranu. Chceme-li přetnout tuto vazbu a obnovit důvěru veřejnosti v banky, nestačí stanovit společná pravidla. Zejména u zemí, které jsou součástí eurozóny, je hlubší a integrovanější přístup k finančním dohledu nutností. Proto se vedoucí představitelé EU v červnu 2012 zavázali vytvořit bankovní unii, v níž se budou všechny banky eurozóny řídit jednotným souborem pravidel. Tato myšlenka byla dále rozpracována v plánu Komise pro hospodářskou a měnovou unii z listopadu Počínaje koncem roku 2014 bude na všechny banky eurozóny a ostatní věřitele dohlížet v rámci tzv. jednotného mechanismu dohledu Evropská centrální banka. Země EU mimo eurozónu se mohou rozhodnout, zda se k tomuto mechanismu připojí či ne. Podle návrhu Komise z července 2013 je třeba tento mechanismus doplnit jednotným mechanismem pro řešení problémů, který se bude zabývat likvidací finančních institucí v úpadku, aby co nejméně utrpěli daňoví poplatníci a reálná ekonomika. Od srpna 2013 také platí přísnější předpisy EU pro státní podpory, které vyžadují, aby poskytovatelé úvěrů, kterým chybí finanční prostředky, se je nejdříve snažili získat od vlastních investorů a teprve potom požádali o státní podporu. Podle těchto plánů bude založen nový evropský fond financovaný bankovním sektorem. Jeho účelem bude přispívat na restrukturalizaci bank v úpadku. V případě, že prostředky od akcionářů bank a věřitelů nebudou dostačující a pokud tento nový fond ještě nebude mít vybudované odpovídající zdroje, může být banka výjimečně rekapitalizována přímo, tj. může získat nový kapitál jako jeden z prvků plánu záchrany bank, které by jinak zkrachovaly. To lze provést prostřednictvím stálého eurovalu známého pod jménem Evropský mechanismus stability a není nutné žádat o pomoc vládu členského státu. Prioritou zůstává zavést bezpečný, odpovědný, pro spotřebitele vstřícný a prorůstový finanční sektor v Evropě. Proto bude v nejbližším období předloženo několik zásadních návrhů. Patří mezi ně revidovaná pravidla pro zaměstnanecké penzijní fondy, strukturální reformy bank a revidovaná pravidla pro inovativní platební služby zahrnující platby kartou, přes internet nebo mobilním zařízením. Přestože mnohé detaily těchto reforem musí být ještě doladěny, vyjadřují evropští představitelé vůli začít novou éru solidního hospodářského růstu opírajícího se o silný a spolehlivý finanční sektor. istockphoto/justin Horrocks Stabilní banky jsou pro občany důležité zejména při pořizování nového bydlení.

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Písemné stanovisko 2011 DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA CS 3 ÚVOD 1. Celosvětová

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 8.9.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko Národního shromáždění Bulharské republiky k

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Úvod a souvislosti. 1 Informace o vás. Dotazník konzultace. 1.1 Dotazník vyplňujete jako: *

Úvod a souvislosti. 1 Informace o vás. Dotazník konzultace. 1.1 Dotazník vyplňujete jako: * Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů v období 2015 2020 Veřejná konzultace týkající se iniciativy na podporu malých a středních podniků (tzv. iniciativy Small Business

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

eidas a pozice ICT UNIE Představenstvo ICT UNIE

eidas a pozice ICT UNIE Představenstvo ICT UNIE eidas a pozice ICT UNIE Představenstvo ICT UNIE 27. 1. 2016 Poslání ICT UNIE Posláním ICT UNIE je být respektovanou profesní organizací ICT průmyslu odstraňující bariéry brzdící rozvoj informačních a komunikačních

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více