VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov Březen

2 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka, MBA 2. Významné stavební akce roku Hospodaření nemocnice Zvyšování kvality poskytované péče a služeb, bezpečí pacientů 5. Lékařská a ošetřovatelská péče Ukazatelé zdravotní péče Poděkování pacientů 8. Stížnosti pacientů 9. Výkonnost nemocnice 10. Nemocniční lékárenství + prodejna a sklad PZT 11. Regulační poplatky 12. Dopravní zdravotní služba 13. Prádelna 14. Stravovací provoz 15. Energetika 16. Voda 17. Co nás stojí jeden den 18. Počet zaměstnanců dle kategorií 19. Průměrné mzdy dle kategorií 20. Výběrové řízení na obsazení vedoucích pozic 21. Akreditace MZ ČR pro specializační přípravu lékařů 22. Akreditace MZ ČR pro vzdělávání jiných zdravotnických pracovníků 23. Ostatní investice pořízené v roce Sponzorské dary za rok

3 Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka, MBA Vážení čtenáři, předkládáme Vám Výroční zprávu Nemocnice Pelhřimov za rok Podává základní přehled o tom, jak si naše nemocnice v uplynulém roce vedla v oblasti zdravotní péče, ekonomiky, ale také rozvoje či investic a jaké plány a výhledy má do roku Nemocnice Pelhřimov je součástí zdravotního systému Kraje Vysočina a také moderní nemocnicí na evropské úrovni. Má zaveden systém kontroly kvality dle národních akreditačních standardů osvědčený platnými certifikáty. Poskytuje základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb, a to nejen pro občany Pelhřimova, ale také pro celý region kraje. Díky vysoké kvalitě služeb je vyhledávána pacienty. Počtem ošetřených klientů se zároveň řadí mezi standardní poskytovatele zdravotní péče v rámci České republiky. O spokojenost pacientů a kvalitní služby se u nás stará 109 lékařů a 347 zaměstnanců - středního zdravotnického personálu. Na své budoucí povolání se zde připravují studenti Vysoké školy polytechnické v Jihlavě i studenti 6. ročníků lékařských fakult. Celkově bylo v roce 2012 v nemocnici zaměstnáno 705 zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. Na 10 lůžkových odděleních je umístěno 340 lůžek, z toho 294 akutních, 46 lůžek následné péče. Na 23 lůžkách se provádí intenzivní péče. Nemocnice Pelhřimov ambulantně ošetřila v roce pacientů, hospitalizováno bylo pacientů, provedli jsme operací. Narodilo se zde 570 dětí. Rok 2014 nebyl pro Nemocnici Pelhřimov a všechny její zaměstnance snadný a lehký. Hlavním úkolem bylo dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku a též udržení pozitivního vývoje osobních nákladů. Nepříznivě se na chodu nemocnice a práci managementu stále více projevuje také nestabilita, která v českém zdravotnictví v posledních letech panuje. Nejasnost financování zdravotnické péče, pozdě vydávané cenové (úhradové) vyhlášky, stále komplikovanější jednání se zdravotními pojišťovnami, to vše jde v protikladu k rostoucím nárokům na zdravotní péči v naší nemocnici a to nejen v počtu výkonů, ale také s ohledem na jejich kvalitu a ekonomickou náročnost. Nemocnice Pelhřimov také v roce 2014 výrazně pracovala na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, především zdravotnického personálu. I nadále se chceme zaměřovat na podporu zvyšování kvalifikace našich lékařů a sester, stejně tak budeme pokračovat v systémové změně přístupu našich zaměstnanců k pacientům. V tomto ohledu máme stále mnohé před sebou. Nejvýznamnější investicí z hlediska vynaložených finančních prostředků byl nepochybně sanitní vůz, zakoupený s podporou Města Pelhřimova a též špičkový ultrazvukový diagnostický přístroj pro zjišťování diagnóz u urgentních pacientů. Rok 2014 byl také ve znamení přípravy na reakreditaci nemocnice. Již potřetí jsme obhájili v závěru roku Akreditaci nemocnice a certifikát udělený Spojenou akreditační komisí je s platností do Tato výroční zpráva je vizitkou činnosti všech pracovníků nemocnice, kterým bych chtěl na tomto místě za jejich práci upřímně poděkovat. Ing. Jan Mlčák, MBA ředitel 3

4 Významné stavební akce roku Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie, včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení Dne byla zahájena první etapa této akce, během níž byla vybudována přístavba ke stávající budově. Byly přeloženy inženýrské sítě a provedeny nezbytné terénní úpravy. Dokončení první etapy je leden 2015 s tím, že dojde k přesunutí provozu ze staré budovy do nové přístavby, část provozu oddělení hematologie a transfúziologie bude dočasně umístěno v uvolněných prostorách pavilonu radioterapeutického oddělení. V rámci druhé etapy bude provedena rekonstrukce stávající budovy a akce bude celkově dokončena v měsíci říjnu Celkové stavební náklady akce jsou ve výši cca 70 milionů Kč a hradí ji Kraj Vysočina. Náklady na novou zdravotnickou techniku a další nezbytné vybavení dosáhnou částky cca 16 milionů Kč, na jejichž úhradě se bude společně podílet Kraj Vysočina a Nemocnice Pelhřimov.. 2. Výměna oken a rekonstrukce spojovací chodby na gynekologicko-porodnickém oddělení S ohledem na špatný technický stav oken a spojovací chodby gynekologicko-porodnického oddělení, došlo v průběhu roku 2014 k jejich postupné rekonstrukci. Byla vyměněna všechna okna, včetně vnitřních a vnějších parapetů. Spojovací chodba mezi vstupním objektem a hlavní budovou oddělení byla kompletně přebudována tak, aby nemohlo dojít k ohrožení procházejících osob. Součástí akce byla i výměna vstupních dveří, jak do části porodnice, tak i části gynekologie. V měsících duben květen 2015 bude dokončena i výměna prosklení schodiště směrem k parkovišti. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši tis. Kč a hradí je Kraj Vysočina. 3. Výměna oken na oddělení dlouhodobě nemocných Součástí akce výměny oken a rekonstrukce spojovací chodby na gynekologicko porodnickém oddělení byla i výměna oken na oddělení dlouhodobě nemocných 2. Tato akce navazovala na obdobnou, kterou provedla Nemocnice Pelhřimov na oddělení dlouhodobě nemocných 1 již v minulosti. V současné době jsou vyměněna okna, včetně vnitřních a vnějších parapetů na celém oddělení. Finančně je tato akce zahrnuta ve výše uvedené akce na gynekologicko porodnickém oddělení. 4. Ambulance magnetoterapie rehabilitačního oddělení V říjnu roku 2014 rozšířila Nemocnice Pelhřimov provoz rehabilitačního oddělení o novou magnetoterapii. Bylo nezbytné provést drobné stavební úpravy a doplnit nezbytnou zdravotnickou techniku. Akce si vyžádala celkové náklady ve výši 144 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu nemocnice. 4

5 5. Dětské oddělení V průběhu roku došlo na dětském oddělení ke dvěma akcím. Nově byl vybaven prostor ambulance dětského oddělení ve 2. NP budovy s ohledem na zajištění požární bezpečnosti ve chráněné únikové cestě. Akce si vyžádala náklady ve výši 42 tis. Kč. Ve 4. NP budovy byla provedena výměna vnitřních parapetů, výmalba antibakteriálním nátěrem, byly instalovány ochranné prvky a jednotka intenzivní péče dětského oddělení byla vybavena novou signalizací sestra pacient. Zároveň došlo i k doplnění nábytkového vybavení. Celkové náklady akce byla ve výši 500 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu nemocnice. 6. Rehabilitační pracoviště neurologického oddělení V rámci drobných stavebních úprav byla na neurologickém oddělení zřízena samostatná místnost pro poskytování rehabilitační péče pacientům tohoto oddělení. Náklady dosáhly částky 30 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu nemocnice. 7. Nový babybox V měsíci prosinci 2014 byl uveden do provozu nový babybox, který nahradil stávají, instalovaný v roce Nemocnice ze svého rozpočtu uhradila nezbytné drobné stavební práce ve výši 14 tis. Kč. Vlastní babybox zajistilo, za přispění sponzorů, Občanské sdružení Babybox pro odložené děti STATIM. Hospodaření nemocnice 2014 Ukazatel Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč Zisk, ztráta Výkonnost v tis. bodů Mzdové náklady v tis. Kč Sociální a zdravotní pojištění v tis. Kč Osobní náklady celkem v tis. Kč Procentuální čerpání ON z celkových nákladů 51,2 51,6 53,4 55,0 56,0 53,9 V roce 2014 vykázala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace zisk ve výši 902 tis. Kč. 5

6 Zvyšování kvality poskytované péče a služeb, bezpečí pacientů Akreditace nemocnice V roce 2014 Nemocnice Pelhřimov pokračovala v programu Kontinuální zvyšování kvality a bezpečí pacientů a v prosinci získala akreditaci od Spojené akreditační komise na další 3 roky. Laboratoř nukleární medicíny, která je zapojena do programu zvyšování kvality NASKL, úspěšně splnila podmínky Auditu II. V rámci programu Nemocnice podporující zdraví jsme se zaměřili na edukaci pacientů. Byla vytvořena celá řada edukačních materiálů a informační brožura na zdravý životní styl. Edukace jsou zaměřeny zejména na prevenci a léčbu závislosti na tabáku a alkoholu, na správné stravování, pitný režim a pohybové aktivity. Otevřena byla ambulance léčby závislosti na tabáku a nutriční poradna. V rámci tohoto programu se nemocnice zaměřila i na veřejnost. Pro žáky základních škol připravili zaměstnanci dětského oddělení již tradiční programy: Doktora se nebojíme, prevence úrazů, zdravé stravování. Pro širokou veřejnost i zaměstnance byl uspořádán Den diabetu, v pořadí již druhý ročník. Zde si příchozí mohli nechat změřit glykémii, TK, tuk v těle a na základě výsledů jim byl doporučen další postup. Oddělení dlouhodobě nemocných nachystalo pro seniory opět aktivity u příležitosti masopustu, MDŽ, Velikonoc, Vánoc a pečení perníčků. Certifikace Všechny laboratorní provozy jsou Evidovány v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČSL JEP a zapojeni do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Oddělení klinické biochemie splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště klinické biochemie. Oddělení nukleární medicíny splnilo podmínky Auditu II pro laboratoř nukleární medicíny. Oddělení hematologie a transfúziologie splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště transfúzní služby a pro hematologickou laboratoř. Oddělení lékařské mikrobiologie splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště lékařské mikrobiologie. Patologicko-anatomické oddělení splnilo podmínky Auditu I pro laboratoř patologie. Bezpečná nemocnice Nemocnice Pelhřimov se zapojuje do celonárodní soutěže Bezpečná nemocnice, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina společně se SAK ČR, Českou asociací sester a Projektem HOPE. První získala v roce 2009, když obsadila 3. místo s projektem: Bezpečná péče v Nemocnici Pelhřimov při selhávání životních funkcí, druhé v roce 2010, když obsadila rovněž 3. místo s projektem: Technické zajištění bezpečí pacientů při pobytu v Nemocnici Pelhřimov centrální velín, třetí v roce 2011, kdy obsadila 2. místo s projektem: Nemocnice v krizové situaci, čtvrté v roce 2012, kdy obsadila 2. místo s projektem: Sledování teplot při skladování léků, léčivých přípravků, chemických látek, potravin a v provozu technických zařízení a v roce 2013 získala Cenu hejtmana za 3. místo za projekt: Bezpečí v péči o oslabeného pacienta. 6

7 Lékařská a ošetřovatelská péče 2014 Hospitalizační péče 10 lůžkových oddělení s 340 lůžky z toho 23 pro intenzivní péči, z toho 46 pro následnou péči, z toho 271 pro standardní péči. Ambulantní péče 55 odborných ambulancí rozšířeno o 3 ambulantní subspecializace: lipidová ambulance, proktologická ambulance, ambulance kostního metabolismu. Odborná nelůžková pracoviště 3 pracoviště pneumologie nelůžková (návaznost na lůžkovou léčebnu TRN Humpolec v rámci okresu), radioterapie a lůžkové oddělení zrušeno v roce 1999, zůstává ambulantní trakt, denní onkologická radiologie stacionář pro aplikaci chemoterapie, ambulance klinické onkologie a úzká provázanost na klinická oddělení spolupráce formou specializovaných onkologických týmů, ORL lůžkové oddělení zrušeno v roce 1999, nyní péče zajišťována ve 2 ambulancích všeobecné ORL péče, ambulance sluchadla, audiokomory, foniatrie a dětské ORL ambulance, zákrokového sálku, pro velké operace jsou využívány centrální operační sály. Pacienti jsou hospitalizováni na ostatních lůžkových odděleních dle charakteru onemocnění. Komplementární péče 6 oddělení komplementu: klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, radiodiagnostika a zobrazovací metody, nukleární medicína, lékařská mikrobiologie, patologie. Ostatní pracoviště nemocniční lékárna, Dosanka domácí péče, dopravní zdravotní služba, hospodářsko technické provozy, včetně administrativního zajištění. 7

8 Ukazatelé zdravotní péče / /2014 rozdíl počet lůžek ošetřovací doba ve 6,16 6,40 0,24 dnech využití lůžkového fondu 71,84% 71,77% - 0,07 ošetřovací dny (OD) celkem náklad na l OD v Kč 5.642, ,13 276,24 SZM na OD v Kč 333,15 385,73 52,58 léky na OD v Kč 675,51 733,68 58,17 krev na OD v Kč 72,90 76,89 3,99 Počet operací v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 rok rok Počet ošetřených a vyšetřených pacientů v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 rok 2013 rok 2014 počet ošetřených pacientů v ambulancích počet vyšetřených pacientů v komplementu počet ošetření v ambulancích počet vyšetření v komplementu Počet porodů v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 rok rok Průměrná doba hospitalizace rok 2013 rok ,6 dne 6,40 dne Objednací doba u plánovaných hospitalizací na operačních odděleních ortopedie totální endoprotéza u kyčelního kloubu - max. 3 měsíce totální endoprotéza u kolenního kloubu - max. 3 měsíce chirurgie dnů ORL - 1 měsíc urologie - 3 týdny gynekologie týdny Akutní stavy jsou řešeny bezprostředně. 8

9 Poděkování pacientů V roce 2014 obdržela nemocnice 169 děkovných dopisů za odborný přístup, péči a lidský přístup. O těchto případech je informována porada primářů i vrchních sester, v kopii jsou předávány vedoucímu pracoviště na vědomí. Současně jsou zveřejňovány i na intranetových stránkách nemocnice. Stížnosti V roce 2014 bylo podáno 6 stížností, z toho jedna byla částečně důvodná. Všechny stížnosti jsou projednány na úrovni ředitele a náměstka LPP. Při oprávněných či částečně oprávněných stížnostech byla přijata osobní, organizační i odborná opatření, která by podobné stavy eliminovala na nejnižší možnou míru. Výkonnost nemocnice Ukazatel Využití lůžkového fondu v % ,77 Průměrná ošetřovací doba ve dnech ,40 Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetření v ambulanci Počet ošetřených pacientů v ambulanci Počet vyšetření v komplementu Počet vyšetřených pacientů v komplementu UOP lůžko UOP ambulance UOP doprava UOP jiné výkony

10 Využití lůžkového fondu v % Rok Počet ošetřených pacientů v ambulanci Rok Počet hospitalizovaných pacientů Rok 10

11 Nemocniční lékárenství + prodejna a sklad PZT V lékárně bylo v roce 2014 vydáno receptů na hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a na individuálně vyráběné léčivé přípravky (IVLP) a poukazů na pomůcky zdravotnické techniky (PZT). V tabulkách je uvedeno porovnání údajů s rokem Tržby od zdravotních pojišťoven za léčivé tis. Kč tis. Kč přípravky a PZT Tržby od zdravotních pojišťoven za léčivé tis. Kč tis. Kč přípravky a PZT Tržby za volný prodej léčiv a PZT 931 tis. Kč 881 tis. Kč Tržby od jiných zdrav. zařízení za léčiva a PZT 333 tis. Kč 895 tis. Kč Pro lůžkovou část byla vydána HVLP, IPL, inf. roztoky a dezinfekce na žádanek Tržby v lůžkové části za léčiva a PZT tis. Kč tis. Kč Regulační poplatky Za rok 2014 bylo na regulačních poplatcích vybráno tis. Kč. V členění za: ošetření v ambulancích tis. Kč ústavní pohotovost a LPS tis. Kč za položky na receptech v lékárně 661 tis. Kč Vybrané regulační poplatky byly použity v rámci rozpočtu na úhradu provozních nákladů nemocnice (strava, praní prádla, úpravy dětského oddělení, zvýšení komfortu pro pacienty následné péče, zlepšení prostředí pro pacienty, apod.). Dopravní zdravotní služba Vozidla Počet Počet Počet vozů Počet Počet Počet vozů ujetých km pacientů ujetých km pacientů Sanitní Dosanka HTS Prádelna Údržba Nádvorní CELKEM

12 Prádelna Vyprané prádlo pro vlastní potřebu 323,65 t 337,12 t Vyprané prádlo pro zákazníky 28,98 t 22,53 t Celkem vypráno 352,60 t 359,65 t Tržby od zákazníků ,- Kč ,- Kč Fakturační cena za 1 kg 30,85,- Kč/kg 33,64 Kč/kg Stravovací provoz Počet stravovacích dnů pacientů Náklady na potraviny pro pacienty ,- Kč ,- Kč Náklady na 1 stravovací den pacientů 56,01 Kč 55,78 Kč Počet vydaných jídel ostatním strávníkům Náklady na potraviny ostatním strávníkům ,- Kč ,- Kč Počet uvařených jídel celkem Energetika Vlastní výroba elektřiny v kog.jednotkách kwh kwh Nakoupená elektrická energie kwh kwh Celkem spotřeba elektrické energie kwh kwh Náklady na elektrickou energii ,- Kč ,- Kč Výroba tepla v kogeneračních jednotkách GJ GJ Výroba tepla v kotelně GJ GJ Celková spotřeba tepla GJ GJ Spotřeba plynu m m3 Náklady na plyn ,- Kč ,- Kč Voda Celková spotřeba vody m m3 Náklady na vodu Kč ,- Kč Srážková voda ,- Kč ,- Kč 12

13 Co nás stojí jeden den Přehled nákladů vynaložených za kalendářní den v roce 2013, % Náklady celkem na 1 den Kč Kč 105,09 z toho: spotřeba léků Kč Kč 108,81 spotřební zdravotnický materiál Kč Kč 116,00 potraviny Kč Kč 100,51 spotřeba energie Kč Kč 97,76 opravy a údržba Kč Kč 122,48 osobní náklady Kč Kč 101,16 Přehled výnosů dosažených za kalendářní den v roce 2013, % Výnosy celkem denně Kč Kč 105,24 z toho: tržby od zdravotních pojišťoven Kč Kč 109,25 tržby za prodané zboží Kč Kč 102,34 Počet zaměstnanců dle kategorií Kategorie zaměstnanců Období 1-12/2013 Období 1-12/2014 rozdíl lékaři 91,15 93,26 + 2,11 farmaceuti 3,79 3,69-0,10 jiní odborní VŠ 9,37 9, jiní odborní SŠ 4,19 4,00-0,19 SZP 321,85 329,52 + 7,67 zdravot. asistenti 4,96 5,20 + 0,24 PZP + NZP + řidiči 85,62 90,26 + 4,64 THP 59,35 59,05-0,30 dělníci a ost. provoz 71,64 70,12-1,52 Celkem za nemocnici 651,92 664, ,38 13

14 Průměrné mzdy dle kategorií rok 2013 rok 2014 Průměrná mzda Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Vyplacené mzdové prostředky, včetně pojištění za rok 2014 činily tis. Kč tis. Kč Výběrová řízení na obsazení vedoucích pozic V roce 2014 neproběhlo žádné výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice. Akreditace MZ ČR pro specializační přípravu lékařů Získané akreditace: Anesteziologie a intenzivní medicína I. typu Dětské lékařství Dětská neurologie (certifikovaný kurz) Diabetologie a endokrinologie Gastroenterologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfúzní lékařství Chirurgie I. typu Chirurgie II. typu Nefrologie Neurologie Nukleární medicína Ortopedie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro děti a dorost Radiologie a zobrazovací metody Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie ambulantní zařízení Traumatologie Urologie základní kmen Vnitřní lékařství I. typu Vnitřní lékařství II. typu 14

15 Rezidenční místa Od roku 2009 se specializační vzdělávání u nelékařských zdravotnických pracovníků uskutečňuje v rámci rezidenčních míst. Celkem se jedná o 48 rezidentů v 19 specializačních oborech. Od roku 2014 se stali rezidenty i dva lékaři v oborech Anesteziologie a intenzivní medicína a Chirurgie. Rok rezidentů (studium všech rezidentů již ukončeno) Rok rezidentů Rok rezidentů Rok rezidentů Rok rezidentů (nelékaři) - 2 rezidenti (lékaři) Akreditace MZ ČR pro vzdělávání jiných zdravotnických pracovníků Nemocnice Pelhřimov má akreditaci MZ ČR: pro praktickou výuku bakalářského studia porodní asistentka, pro praktickou výuku certifikovaného kurzu Zajištění průchodnosti dýchacích cest, pro praktickou výuku certifikovaného kurzu Práce sestry v anesteziologii, pro praktickou výuku certifikovaného kurzu Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči, pro pořádání Akreditovaných kvalifikačních kurzů (AKK): sanitář, řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Ostatní investice pořízené v roce 2014 V roce 2014 investovala Nemocnice Pelhřimov celkem ,99 Kč. Všechny nákupy byly realizovány po výběrových řízeních za účasti zástupců zřizovatele. Konkrétní investice Ergometrie stavební úpravy ONM ,05 Motodlaha Ortopedie lůžko ,05 Manažerský informační systém Správa areálu ,50 Dermatom Operační sály ,99 UZ přístroj ARO ,40 Osobní vůz Renault DZS ,00 Lůžko nemocniční Interna emergency ,00 Novorozenecký bilirubinometr novorozenci ,00 15

16 Sponzorské dary Dárci v roce 2014: Město Pelhřimov MUDr. Jiří Běhounek, Pelhřimov Českomoravský beton, a.s., Beroun Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov Projekt HOPE, o.p.s., Praha Rozvodí, spol. s r.o., Horní Cerekev Nutricia, a.s., Praha Servier, s.r.o., Praha RIMOVA CZ, s.r.o., Pelhřimov Paní Hana Sulaimanová, Pelhřimov MUDr. Jana Norková, Pelhřimov MediPel, s.r.o., MUDr. Eva Hlavičková, Pelhřimov StaMPI, spol. s r.o., Pelhřimov SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Nemocnici Pelhřimov TPA HORWATH TAX, s.r.o., Praha Paní Danuše Zíková, Pelhřimov Pan Jaroslav Jezbera, Pelhřimov Bc. Monika Šteflová, Pelhřimov HERO CZECH, s.r.o., Praha Pan Pavel Prokop, Vystrkov Paní Marie Papežová, Pelhřimov Paní Zdeňka Dubová, Dušejov Ing. Jan Klem, Brno ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7.527,00 Kč Kč 5.000,00 Kč 5.000,00 Kč 2.500,00 Kč 2.372,00 Kč 2.200,00 Kč 2.000,00 Kč 1.000,00 Kč 1,000,00 Kč V roce 2014 získala Nemocnice Pelhřimov od fyzických i právnických osob věcné a finanční dary v celkové hodnotě tis. Kč. Za všechny dary v jakékoliv formě a rozsahu děkujeme. Využíváme je na spolufinancování zdravotnické techniky a vylepšení prostředí ve zdravotnických provozech. Velice přínosný byl pro Nemocnici Pelhřimov finanční příspěvek Města Pelhřimov ve výši Kč. Naším cílem je, aby pelhřimovská nemocnice udržela - i pomocí přístrojového vybavení - dobrý standard poskytované zdravotní péče a aby i v budoucnu měla co nabídnout svým klientům v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina. Citát na závěr: Devět desetin našeho štěstí spočívá ve zdraví. /Arthur Schopenhauer/ 16

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb r-- Wo:J C o' rc. AGISTRÁ T HLA VNÍHO MĚSTA PRAHY Sp.zn.: S-MHMPI1446204112/ZDR DBOR SPRÁ VNÍCH ČINNOSTÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI 0/ -337_ T.. 1 Sp.zn.: Datum vyhotovení: S-MHMP/1446204112/ZDR

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : 324. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více