EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4"

Transkript

1 KONTAKT Naše adresa: GYPSTREND, s.r.o Kobe ice Telefon: Fax: EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 1

2 Základní informace o projektu I. etapa vestavba 6 bytových jednotek do stávajícího podkroví objektu ( 2. a 3. patro ) Termín zahájení výstavby: 11/2005 edpokládaný termín dokon ení: 04/2007 Investor: GYPSTREND, s.r.o. Kobe ice, ( ) Generální dodavatel stavby: GYPSTREND, s.r.o. Kobe ice, ( ) Generální projektant stavby: Ing. Romeo Doupal STUDIO 58 Horní nám. 58, Opava ( ) Ceny bytových jednotek Prodejní cena: Nájemní cena: Princip alokace: od ,- K /m 2 + p íslušná sazba DPH 7,0% z prodejní ceny bytové jednotky + p íslušná sazba DPH (výsledek udává cenu nájmu za m 2 /rok) priorita nájem (st edn dobý korporátní) p ed prodejem agregace jednotek p ed jednotlivými jednotkami II. etapa výstavba 4 bytových jednotek rekonstrukcí 1.patra objektu Termín zahájení výstavby: 02/2007 edpokládaný termín dokon ení: 12/2007 Investor: GYPSTREND, s.r.o. Kobe ice, ( ) Generální dodavatel stavby: GYPSTREND, s.r.o. Kobe ice, ( ) Generální projektant stavby: Ing. Romeo Doupal STUDIO 58 Horní nám. 58, Opava ( ) 2

3 Lokalita Lokalita projektu Kylešovský kopec je bez diskuse nejvyhledávan jším územím pro bydlení v Opav. Tato exluzivní vilová tvr je již více než 100 let uznávána jako nejlepší adresa ve m st. Stávající bytový d m na ulici Gudrichova.4 v Opav se nachází v území zvaném Kylešovský kopec, na pozemku parc /16 v k.ú. Opava P edm stí. K domu náleží pozemek pod stavbou parc /16 (viz p íloha - kopie katastrální mapy). Kylešovský kopec byl nejstarší osídlenou lokalitou Opavy. Archeologové zde objevili stopy po velmi vzácném tábo išti mezolitických lovc. Ve st edov ku zdejší pozemky náležely knížecímu dvoru. Do polí a zahrad na Kylešovský kopec, odkud byl nádherný výhled jednak na m sto a jednak ke Hradci, vedla oblíbená výletní cesta opavských m an. Na ni se v roce 1797 napojila alej P átelství, sledující opavské hradby mezi Hradeckou bránou a knížecím zámkem a tvo ila sou ást stské promenády. Dynamickou a exluzivní výstavbou rodinných dom a vil nejvýznamn jších ob an m sta Opavy na konci 19. a za átku 20. století se stala ihned po svém vzniku nejvyhledávan jší vilovou lokalitou Opavy, kterou stává dodnes. Dopravní dostupnost a MHD m leží p ibližn 10 minut pomalé ch ze od centra. V t sné blízkosti se nachází autobusová zastávka linky.213 (Kylešovice SÚS centrum Kate inky Sádrovna). 5 minut ch ze je od bytového domu vzdálena železni ní stanice Opava Východ, v etn autobusového nádraží. Rovn ž doprava vlastním autem (parkování na oploceném pozemku p iléhajícím k domu parc /269 viz p íloha kopie katastrální mapy) je jednoduchá jak do centra, tak i k jednotlivým výjezd m z Opavy (viz grafické p ílohy mapy). Ob anská vybavenost Nedaleko (naproti bytového domu p es ulici) se nachází obch dek se smíšeným zbožím s pultovým prodejem potraviná ského zboží a základním sortimentem denních pot eb. V dosahu MHD se nachází obchodní centra s komplexní vybaveností (GLOBUS, TESCO, HYPERNOVA, KAUFLAND, OBI a další). Sportovní areál TYRŠ V STADION je doslova coby kamenem dohodil. D m je v t sném sousedství s jednou z nejlepších základních škol. Popis stávajícího stavu bytového domu m byl postaven eským družstvem v roce 1922 jako ty bytový s místností pro svobodné a rozsáhlým ubytováním pro obslužný personál. Stávající bytový d m je t ípodlažní objekt, celopodsklepený. Objekt je zast ešen ev ným krovem s lenitým tvarem st ešních rovin, krytina (relativn nedávno vym na) z eternitových šablon na d ev ném bedn ní, zdivo cihelné, okna d ev ná dvojitá. V suterénu je 1 bytová jednotka a kóje, v p ízemí a 1. pat e po dvou bytových jednotkách na každém podlaží, ve 2.pat e jedna bytová jednotka (sm rem do zahrady) + da. Objekt je napojen vodovodní, plynovodní, elektro a splaškovou kanaliza ní p ípojkou.terén kolem domu je rovinatý a stávající vjezd na pozemek p ilehající k domu je z ulice Zukalova a Gudrichova. 3

4 Popis nového stavu Výstavba byt vede k vytvo ení st ídm luxusního bydlení, které kombinuje p vodní emesln propracované prvky s technickými nároky sou asnosti. Velké otev ené dispozice p ijímacích prostor jsou schopny podporovat spole enský i soukromý život odpovídající nejvyšším nárok m. Komfort a soukromí podporuje vybavenost koupelnami. Veškeré rozvody v dom jsou nové. P vodní prvky prošly citlivým restaurováním a vzniklý výsledek odpovídá svými užitnými vlastnostmi a životností novostavb a zárove zachovává to nejlepší z p vodní stavby. Veškeré omítky interiér budou nové sádrové. Celá fasáda bude po komplexní oprav opat ena kvalitním nát rem. Principy užívání byt budou reflektovat sou asný stav poznání praktikovaný v místech s nejdelší tradicí spoluvlastnictví byt. Parkování bude nájemné. Výt žek tohoto nájmu bude využit k úhrad údržby zahrady a zelen. Standartní vybavení bytu podlahové krytiny: vodní ky: povrchy st n: vnit ní dve e: vstupní dve e: okna: vytáp ní: elektroinstalace: další vybavení: koupelna - keramická dlažba kuchy, obývací pokoj, ložnice, - d ev né plovoucí podlahy a nov položené parkety terasa d ev né podlahové rošty sádrokartonové, sádroblokové a sádroplátové koupelna - keramické obklady do výšky 200 cm, malba bílá ostatní - malba bílá vodní kazetové vodní kazetové, nebo protipožární plné dýhované Sapeli - motiv buk, bezpe nostní kování Cobra, obložková zárube ev ná bílá, v podkrovní ásti st ešní úst ední topení pro bytovou jednotku s kombinovaným kotlem na zemní plyn VAILLANT (v koupeln ) a otopnými t lesy Radik silnoproud - rozvod v. osazení vypína i a zásuvkami (bez sv tel vývody budou ukon eny svorkami) slaboproud - rozvod telefonní linky (obývací pokoj), rozvod pro spole nou televizní anténu - STA (obývací pokoj), rozvod pro domácí telefon (u vstupu do bytu), možnost kabelové televize pop ípad satelitu (místo STA) kuchyn : standardní p íprava pro kuchy skou linku (p ívod teplé a studené vody, kanaliza ní odpad, p íprava pro elektrický sporák) koupelna + wc: umyvadlo FONDO v etn krytu na sifon (p lnoha), vana ocelová smaltovaná 180 cm, barva bílá, pákové baterie RAF, p ívod pro pra ku (v n kterých bytech v kuchyni), WC záv sné FONDO se zabudovaným splachovadlem ve zdi Zm na vybavení bytu: Možnost výb ru: a) obklady a dlažby materiálové ešení, výška obkladu b) vnit ní dve e materiálové ešení, v etn kování c) vodovodní baterie - platí zásada výb ru umyvadlové baterie, vanové baterie a p ípadn sprchové baterie od jednoho setu d) za izovací p edm ty - platí zásada výb ru umyvadla, WC mísy p ípadn umývátka od jednoho setu V p ípad zm ny vybavení bytu bude ešena otázka zm ny ceny vybavení bytu. 4

5 Dispozi ní a interiérové úpravy bytu: A P ed zahájením stavebních prací v daném byt : Po dohod s vlastníkem je možné zájemci o koupi bytu p edat prázdný prostor v rozsahu dle dispozi ního len ní jednotlivých bytových jednotek, p ípadn prázdný prostor v rozsahu celého podlaží (1., 2., nebo 3.patro, v etn st ešní terasy). Takovýto prostor bude pouze vybaven podkladní vrstvou pro podlahovou krytinu (samonivela ní st rka), bez p ek. Do tohoto prostoru budou p ivedeny napojovací místa studené vody, kanalizace, plynu, silno a slaboproudu. Nejsou umožn ny zásahy do fasády, st echy, oken a spole ných prostor, v etn vstupních dve í do bytu (lze dosáhnout posunu pouze n kterých st ešních oken). V p ípad úprav bude ešena otázka zm ny ceny úprav na bázi cen vyvolaných úpravami. B Po zahájení stavebních prací v daném byt : Dispozi ní zm ny budou umožn ny až po konzultaci s vlastníkem a zhotovitelem stavby, tak aby neohrožovaly termín dokon ení a kolaudace díla. V p ípad úprav bytu bude ešena otázka zm ny ceny úprav bytu. 5

6 MAPY OPAVA MAPA ESKÉ REPUBLIKY BRUNTÁL KRNOV POLSKO OLOMOUC HLU ÍN BYTOVÝ D M, GUDRICHOVA 4 HRADEC n/ MORAVICÍ OSTRAVA MAPA OPAVY (vý ez s ozna ením byt. domu-gudrichova 4) 6

7 KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY 4 BYTOVÝ D M GUDRICHOVA 4, OPAVA PARKOVÁNÍ NÁJEMNÉ (výt žek nájmu bude využit k úhrad údržby zahrady a zelen ) VJEZD NA POZEMEK 7

8 FOTODOKUMENTACE STÁV. STAVU Pohled z ul. Gudrichova ( sm rem od ul. Boženy N mcové ) Pohled z ul. Gudrichova ( sm rem od ul. Zukalova ) 8

9 POHLEDY POHLED 1 ( z ul. GUDRICHOVA ) - nový stav POHLED 2 ( z ul. Zukalova ) - nový stav POHLED 3 ( ze dvora ) - nový stav POHLED 4 ( od školy ) - nový stav 3 ul. ZUKALOVA 2 4 ul. GUDRICHOVA 1 9

10 8 BYTOVÝ D M, GUDRICHOVA 4, OPAVA 5.NP - 4.PATRO ul. ZUKALOVA 8 TERASA K BYTU.1 TERASA K BYTU.2 34,57 m2 34,35 m ul. GUDRICHOVA 0 m ,0 m 10

11 BYTOVÝ D M, GUDRICHOVA 4, OPAVA 4.NP - 3.PATRO 11,60 m2 11,58 m2 ul. ZUKALOVA 7,71 m2 32,18 m2 1 schodišt 2 3,96 m2 schodišt na st ešní terasu schodišt na st ešní terasu M 3,96 m2 L 32,10 m2 7,69 m2 19,30 m2 27,64 m2 14,50 m2 3,96 m2 ul. GUDRICHOVA 0 m ,0 m 11

12 BYTOVÝ D M, GUDRICHOVA 4, OPAVA 3.NP - 2.PATRO schodišt ul. ZUKALOVA 3,06 m2 20,94 m2 3,96 m2 2,20 m2 44,95 m ,95 m2 22,79 m2 2,20 m2 3,96 m2 3,06 m2 18,53 m2 1,95 m2 3,96 m ,96 m2 1,95 m2 16,62 m2 17,29 m2 33,41 m2 33,14 m2 17,29 m2 ul. GUDRICHOVA 0 m ,0 m 12

13 BYT kk (109,32 m2) 3.a 4. PATRO 1 2+kk ( v. st ešní terasy ) 109,32 m2 1258/11 76/ ,60 m2 7,71 m2 1 32,18 m2 schodišt na st ešní terasu 3,96 m2 19,30 m2 PLOCHA 3.PATRA: 74,75 m2 schodišt z bytu na st ešní terasu 34,57 m2 PLOCHA 4.PATRA (ST EŠNÍ TERASY): 34,57 m ,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 13

14 BYT.1 (111,25 m2) 3.a 4. PATRO 1 ( v. st ešní terasy ) 1258/11 76/1098 Poznámka: v p ípad tohoto ešení je možné p edat zájemci volný prostor, pro návrh vlastního dispozi ní len ní. Do tohoto prostoru budou p ivedeny napojovací místa studené vody, kanalizace, plynu, silno a slaboproudu - podrobnosti viz textová ást - Dispozi ní a interiérové úpravy bytu - oddíl A. 1 76,68 m2 schodišt na st ešní terasu PLOCHA 3.PATRA: 76,68 m2 schodišt z bytu na st ešní terasu 34,57 m2 PLOCHA 4.PATRA (ST EŠNÍ TERASY): 34,57 m ,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 14

15 BYT kk (101,43 m2) 3.a 4. PATRO 2 3+kk 135,78 m2 1258/10 103/ ,58 m2 schodišt na st ešní terasu M L 2 32,10 m2 7,69 m2 3,96 m2 27,64 m2 3,96 m2 14,50 m2 PLOCHA 3.PATRA: 101,43 m2 schodišt z bytu na st ešní terasu 34,35 m2 PLOCHA 4.PATRA (ST EŠNÍ TERASY): 34,35 m ,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

16 BYT.2 (138,12 m2) PODKLAD PRO INDIVIDUÁLNÍ DISPOZI NÍ LEN NÍ 3.a 4. PATRO 2 3+kk 135,78 m2 1258/10 103/1098 Poznámka: v p ípad tohoto ešení je možné p edat zájemci volný prostor, pro návrh vlastního dispozi ní len ní. Do tohoto prostoru budou p ivedeny napojovací místa studené vody, kanalizace, plynu, silno a slaboproudu - podrobnosti viz textová ást - Dispozi ní a interiérové úpravy bytu - oddíl A. schodišt na st ešní terasu 2 103,77 m2 PLOCHA 3.PATRA: 103,77 m2 schodišt z bytu na st ešní terasu 34,35 m2 PLOCHA 4.PATRA (ST EŠNÍ TERASY): 34,35 m ,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

17 BYT kk (95,59 m2) 2. PATRO 3 3+kk 95,59 m2 1258/9 95/1098 3,06 m2 20,94 m2 3 3,96 m2 2,20 m2 44,95 m2 18,53 m2 1,95 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 17

18 BYT.3 (98,84 m2) PODKLAD PRO INDIVIDUÁLNÍ DISPOZI NÍ LEN NÍ 2. PATRO 3 98,84 m2 1258/9 95/1098 Poznámka: v p ípad tohoto ešení je možné p edat zájemci volný prostor, pro návrh vlastního dispozi ní len ní. Do tohoto prostoru budou p ivedeny napojovací místa studené vody, kanalizace, plynu, silno a slaboproudu - podrobnosti viz textová ást - Dispozi ní a interiérové úpravy bytu - oddíl A. 3 98,84 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 18

19 BYT kk (54,66 m2) 2. PATRO 4 2+kk 54,66 m2 1258/7 55/ ,29 m2 3,96 m2 4 33,41 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 19

20 BYT.4 (55,89 m2) PODKLAD PRO INDIVIDUÁLNÍ DISPOZI NÍ LEN NÍ 2. PATRO 4 55,89 m2 1258/7 55/1098 Poznámka: v p ípad tohoto ešení je možné p edat zájemci volný prostor, pro návrh vlastního dispozi ní len ní. Do tohoto prostoru budou p ivedeny napojovací místa studené vody, kanalizace, plynu, silno a slaboproudu - podrobnosti viz textová ást - Dispozi ní a interiérové úpravy bytu - oddíl A. 4 55,89 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 20

21 BYT kk (95,53 m2) 2. PATRO 5 3+kk 95,53 m2 1258/8 96/ ,79 m2 3,06 m2 44,95 m2 2,20 m2 3,96 m2 16,62 m2 1,95 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 21

22 BYT.5 (98,78 m2) PODKLAD PRO INDIVIDUÁLNÍ DISPOZI NÍ LEN NÍ 2. PATRO 5 98,78 m2 1258/8 96/1098 Poznámka: v p ípad tohoto ešení je možné p edat zájemci volný prostor, pro návrh vlastního dispozi ní len ní. Do tohoto prostoru budou p ivedeny napojovací místa studené vody, kanalizace, plynu, silno a slaboproudu - podrobnosti viz textová ást - Dispozi ní a interiérové úpravy bytu - oddíl A. 5 98,78 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 22

23 BYT kk (54,39 m2) 2. PATRO 6 2+kk 54,39 m2 1258/5 54/1098 3,96 m2 6 33,14 m2 17,29 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 23

24 BYT.6 (55,62 m2) PODKLAD PRO INDIVIDUÁLNÍ DISPOZI NÍ LEN NÍ 2. PATRO 6 55,62 m2 1258/5 54/1098 Poznámka: v p ípad tohoto ešení je možné p edat zájemci volný prostor, pro návrh vlastního dispozi ní len ní. Do tohoto prostoru budou p ivedeny napojovací místa studené vody, kanalizace, plynu, silno a slaboproudu - podrobnosti viz textová ást - Dispozi ní a interiérové úpravy bytu - oddíl A. 6 55,62 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 24

25 BYTOVÝ D M, GUDRICHOVA 4, OPAVA II. ETAPA - VARIANTA A - 3 BYTY 2.NP - 1.PATRO schodišt 19,25 m2 19,25 m2 ul. ZUKALOVA 19,38 m2 3,33 m2 3,06 m2 43,79 m2 7a 9a 43,79 m2 3,96 m2 3,06 m2 19,38 m2 4,10 m2 3,78 m2 4,34 m2 1,28 m2 2,56 m2 8a 4,14 m2 1,53 m2 3,89 m2 20,62 m2 14,96 m2 38,59 m2 19,69 m2 ul. GUDRICHOVA 0 m ,0 m 25

26 BYT.7a 5 + kk (140,45 m2) 1. PATRO 7a 5+kk 140,45 m2-136/ ,25 m2 3,33 m2 19,38 m2 3,06 m2 43,79 m2 7a 1,28 m2 4,10 m2 3,78 m2 4,34 m2 2,56 m2 20,62 m2 14,96 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 26

27 BYT.8a 2 + kk (62,42 m2) 1. PATRO 8a 2+kk 62,42 m2-60/1098 8a 4,14 m2 38,59 m2 19,69 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 27

28 BYT.9a 3 + kk (94,86 m2) 1. PATRO 9a 3+kk 94,86 m2-92/ ,25 m2 3,96 m2 9a 43,79 m2 3,06 m2 19,38 m2 1,53 m2 3,89 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 28

29 BYTOVÝ D M, GUDRICHOVA 4, OPAVA II. ETAPA - VARIANTA B - 4 BYTY 2.NP - 1.PATRO schodišt 19,25 m2 19,25 m2 ul. ZUKALOVA 3,33 m2 19,38 m2 3,06 m2 43,79 m2 7B 9B 43,79 m2 3,33 m2 3,06 m2 19,38 m2 3,89 m2 1,53 m2 4,14 m2 8B 10B 4,14 m2 1,53 m2 3,89 m2 19,69 m2 29,86 m2 29,86 m2 19,69 m2 ul. GUDRICHOVA 0 m ,0 m 29

30 BYT.7B 3 + kk (94,23 m2) 1. PATRO 7 3+kk 94,23 m2-92/ ,25 m2 3,33 m2 19,38 m2 3,06 m2 43,79 m2 7B 3,89 m2 1,53 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 30

31 BYT.8B 2 + kk (54,69 m2) 1. PATRO 8 2+kk 54,69 m2-52/1098 4,14 m2 8B 19,69 m2 29,86 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 31

32 BYT.9B 3 + kk (94,23 m2) 1. PATRO 9 3+kk 94,23 m2-92/ ,25 m2 3,33 m2 9B 43,79 m2 3,06 m2 19,38 m2 1,53 m2 3,89 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 32

33 BYT.10B 2 + kk (53,69 m2) 1. PATRO 10 2+kk 53,69 m2-52/ B 4,14 m2 29,86 m2 19,69 m2 0 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 33

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.06 SITUACE 1.10 PŮDORYS - současný stav 1.11 PŮDORYS - bourací práce 1.12 PŮDORYS - navrhovaný stav 2.10 PŮDORYS - návrh architektonický OBSAH: 1:50

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA Společné části domu Byty - Domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - zděná sklepní kóje - elektricky

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVEROZÁPADNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ Z ULICE O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba bytového domu Jírovcova C se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

www.jiznistran.cz 1. ETAPA PROJEKTU

www.jiznistran.cz 1. ETAPA PROJEKTU TECHNICKÉ ŘEŠENÍ RODINNÝCH DOMŮ Stavební konstrukce Cihelné bloky obvodových, vnitřních nosných stěn i příček. Obvodový plášť je doplněn kontaktním zateplovacím systémem. Sendvičová, zvukově izolační stěna

Více

POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVERNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ ZE DVORA O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba 2 bytových domů Jírovcova A a B se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti náměstí

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Popis standardního vybavení stavby:

Popis standardního vybavení stavby: Popis standardního vybavení stavby: Konstrukční systém základové poměry jsou složité a bude použito různých technologií, které se navzájem kombinují: základové pasy, piloty, stříkané stěny. Svislou nosnou

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

Rezidence Pod Bertramkou

Rezidence Pod Bertramkou Rezidence O PROJEKTU Rezidence přestavuje ideální kombinaci klidného bydlení v zeleni a centra města na dosah ruky. Projekt se skládá ze dvou vzájemně propojených objektů a nabízí celkem 20 nadstandardních

Více

Znalecký posudek. 2763/2011

Znalecký posudek. 2763/2011 Znalecký posudek. 2763/2011 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 902 na pozemku p.. St. 1687 a pozemku tvo eného parcelami. St. 1687 a. 350/54 v kat. úz. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07

ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07 ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07 O ceně bytové jednotky č. 375/6 nacházející se v 3.NP obytného domu č.p. 375, vč. příslušenství a vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 163/1000 příslušejícího k oceňované

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek, viz p íloha. 2 této

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU MATĚJKOVA INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU OBSAH CODECO, a.s. 2 O projektu 3 Harmonogram 3 Dopravní dostupnost 3 Lokalita 4 Dispoziční řešení 5 Základní přehled bytů 6 Standardní vybavení 6 Financování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

BYTOVÝ OBJEKT 204-205 Brněnská Pole 664 51 Šlapanice

BYTOVÝ OBJEKT 204-205 Brněnská Pole 664 51 Šlapanice BYTOVÝ OBJEKT 204-205 Brněnská Pole 664 51 Šlapanice OBSAH 1) Technická specifikace staveb 2) Standardní vybavení bytů 1 Základy: železobetonové piloty a základové pasy 1) TECHNICKÁ SPECIFIKACE STAVEB

Více

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město Objekt je řešen jako bezbariérový. Společné části domu: - - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích poštovní schránky čistící

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 008 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 15.2.2009 místní šetření proběhlo dne 13.3.2009 za účasti Pana Jaromíra Hypiuse jméno a adresa objednatele odhadu Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě. Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03. Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob.

Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě. Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03. Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob. Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03 Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob.: 602 100 066 Výstavba rodinných dvojdomků V roce 2015 zahájila společnost

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

:DLOUHÁ LOUKA. katalog standardů

:DLOUHÁ LOUKA. katalog standardů :DLOUHÁ LOUKA katalog standardů KOUPELNY PODLAHY DVEŘE KOVÁNÍ VYTÁPĚNÍ ELEKTRO KOUPELNY umyvadla 1 umývátko Ideal standard Eurovit tlačítko Ambia 2 umyvadlo Vitra, série S50 1 umývátko Ideal standard Eurovit

Více