Znalecký posudek /14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. 182-3982/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení"

Transkript

1 Znalecký posudek /14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení P edm t ocen ní: pro exekutora JUDr. Ivanu Kozákovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na bytové jednotce. 1881/23 v bytovém dom.p a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/142 na spole ných ástech domu.p a na nebytové jednotce. 1881/101 v bytovém dom.p a to v etn p íslušejícího spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p a na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2. Ulice: U Staré elektrárny.p M sto: Ostrava PS Okres: Ostrava-m sto Katastrální území: Slezská Ostrava Identifika ní kód: Sídlo katastr. ú adu v Ostrav Kraj: Moravskoslezský Vlastník bytu. 1881/23 a spoluvlastnického podílu k bytovému domu a k pozemk m: Karásek Old ich podíl: 1/2 Šromek Jaroslav podíl: 1/2 Vlastník nebytové jednotky. 1881/101: mj. Karásek Old ich podíl: 1/142 Objednavatel: JUDr. Ivana Kozáková soudní exekutor Bráfova T ebí Znalecký posudek je zpracován ke dni Vypracoval: Ing. František Vl ek 30. dubna Ostrava 1 licence znaleckého ústavu A-Consult plus íslo 0536 Tento znalecký posudek obsahuje 14 stran textu a 7 p íloh. Objednateli se p edává v 2 vyhotoveních. V Ostrav dne

2 2 Obsah Úkol... 3 Prohlídka nemovitých v cí... 3 Podklady pro znalecký posudek:... 3 Nález a posudek... 4 Úvod... 4 A. Místopis, vstupní údaje:... 5 B. Nákladové ohodnocení byt a nebytových prostor... 5 C. Pozemky... 9 D. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací E. Omezení vlastnických práv Znalecká doložka P ílohy Usnesení.j. 042 EX 1884/08-52 ze dne Výpis z katastru nemovitostí LV Výpis z katastru nemovitostí LV Výpis z katastru nemovitostí LV Kopie katastrální mapy Situa ní plánek Fotodokumentace

3 3 Úkol Na základ usnesení.j. 042 EX 1884/08-52 ze dne jsem byl jmenován znalcem pro ocen ní nemovitých v cí zapsaných na LV. 3148, 3500 a 3574 pro k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, okr. Ostrava-m sto. Úkolem znaleckého posudku je ocenit nemovité v ci zapsané na LV. 3148, 3500 a 3574, a to: - spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/2 na bytové jednotce. 1881/23 v dom.p na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2. - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/142 na nebytové jednotce. 1881/101 v dom.p na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2. - p íslušný spoluvlastnický podíl na spole ných ástech bytového domu.p a na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2. Dále je úkolem znaleckého posudku ocenit uvedené nemovité v ci v etn p íslušenství a ocenit p ípadná práva a závady s nemovitými v cmi spojená, dále ocenit závady, které prodejem v dražb nezaniknou, a dále stanovit výslednou (obvyklou) cenu nemovitých v cí ke dni zpracování znaleckého posudku. Prohlídka nemovitých v cí Prohlídka nemovitých v cí se uskute nila dne od hod. za ú asti paní Jany Kalasové, p íbuzné povinného. Podklady pro znalecký posudek: 1. Základní podklady Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, list vlastnictví získaná z internetové databáze Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, list vlastnictví. 3500, vyhotovený dálkovým p ístupem, ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, list vlastnictví. 3574, vyhotovený dálkovým p ístupem, ze dne Situa ní podklady Kopie katastrální mapy p edm tného území, získaná z internetové databáze 3. Ostatní podklady Informace zjišt né p i místním šet ení Fotodokumentace po ízená znalcem dne Prohlášení vlastníka budovy.p. 1881

4 4 Nález a posudek Úvod Ocen ní je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku a o zm n n kterých zákon (zákon o oce ování majetku): Majetek a služba se oce ují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zp sob oce ování. Obvyklou cenou se pro ú ely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena p i prodejích stejného, pop ípad obdobného majetku nebo p i poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. P itom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, osobních pom r prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimo ádnými okolnostmi trhu se rozum jí nap íklad stav tísn prodávajícího nebo kupujícího, d sledky p írodních i jiných kalamit. Osobními pom ry se rozum jí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota p ikládaná majetku nebo služb vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocen ní je zpracováno k datu uvedenému na titulní stran. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Podle 66 odst. (5) znalec oce uje nemovitou v c a její p íslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostmi spojené obvyklou cenou podle zvláštního p edpisu 18) 2 odst. 1 zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. Na této zásad je vypracováno toto ocen ní.

5 5 A. Místopis, vstupní údaje: Všeobecné místopisné údaje Bytový d m s oce ovanou bytovou jednotkou se nachází v centrální ásti m sta Ostrava ( obyvatel), v m stském obvod Slezská Ostrava p i ulici U Staré elektrárny. Bytový d m je umíst n v jádrové zón m sta, v zástavb administrativních budov a bytových dom, naproti ú adu m stského obvodu Slezská Ostrava. Historické centrum m sta je vzdáleno cca 250 m. Veškerá ob anská vybavenost a služby (základní a mate ská škola, ú ad, kostel, pošta, sportovní za ízení apod.) se nacházejí v docházkové vzdálenosti. Bytový d m je umíst n v lokalit s dobrou dopravní dostupností, autobusové a trolejbusové zastávky MHD se nacházejí ve vzdálenosti do 250 m. Vlakové nádraží Ostrava-St ed je vzdáleno cca 3 km. Napojení na páte ní komunikaci. II/477 (ul. Bohumínská), spojující centrum Ostravy s jižní ástí m sta, je možné ve vzdálenosti 550 m. Napojení na dálnici D1, spojující m sta Ostrava, Olomouc a Brno, je možné ve vzdálenosti 5,8 km. Parkování je v podzemních garážích pod bytovým domem. Okolo bytového domu se nacházejí další parkovací stání. Z hlediska bydlení se v rámci m sta Ostrava jedná o atraktivní lokalitu v dosahu veškerých institucí a služeb ve m st. Údaje o oce ovaném bytu Podlahová plocha bytové jednotky je 49,76 m 2. Hlavní vstup do domu je z jižní strany z ulice U Staré elektrárny. D m je napojen na ve ejnou elektrickou a vodovodní sí, odpadní vody jsou svedeny do ve ejné kanalizace. Vytáp ní je zajišt no elektrickými p ímotopy a klimatiza ními jednotkami. Oh ev vody zajiš uje elektrický bojler. Budova je postavena na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2. K oce ované bytové jednotce p ináleží spoluvlastnický podíl o velikosti id. 55/4802 na spole ných ástech domu.p a na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2. B. Nákladové ohodnocení byt a nebytových prostor Použitá metodika Jako nejvhodn jší pro zjišt ní nákladové ceny bytu je v daném p ípad použita p im en metodika zjišt ní reproduk ní ceny, snížené o p im ené opot ebení. Vlastní zam ení a výpo et nákladové ceny bytu je provedeno podle oce ovacího systému vypracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus spol. s r.o., který je chrán n autorskými smlouvami a autorskými právy. Základem pro nákladové ocen ní bytu nebo nebytových prostor je zjišt ní nákladové ceny vybraných konstrukcí tj. obvodových st n, vnit ního nosného zdiva, p í ek, fasády, strop, podlah a vnit ní vybavení, k jejich výchozí cen se p ipo tou pom rnou ástí výkopy, st ešní krytina, ev. konstrukce krovu, a n které samostatn oce ované vybavení (výtahy), jakož i pom rná ást spole ných prostor (schodišt, chodby a pod.) Vynásobením zjišt né vým ry a cen jednotlivých konstrukcí a p ípo tem konstrukcí, vybavení nebo pom rných ploch se zjistí výchozí cena v cenové úrovni k Pro p epo et na cenovou úrove ke dni ocen ní slouží tzv. Stavební index, zpracovaný na základ statistických informací, vydávaných eským statistickým ú adem v Praze.

6 Takto zjišt ná cena istých stavebních dodávek se vynásobí koeficientem místa, tj. koeficientem odrážejícím skute nost rozdílných náklad na výstavbu podle místa výstavby. Náklady na projekt, technický dozor, rizika pojišt ní a pod., jsou zahrnuty ve výchozí cen staveb. Výsledkem jsou skute né pr m rné (st ední) náklady nutné na z ízení bytu. Od výchozí ceny se ev. ode te opot ebení, které odpovídá stavb daného stá í. Pro stanovení plánované životnosti jednotlivých staveb, jakož i zjišt ní procenta opot ebení staveb je vypracována metodika, která je sou ástí oce ovacího systému. Ocen ní bytu se provádí nezávisle na hodnot celého domu. Podrobný výpo et cen jednotlivých konstrukcí staveb, resp. jejich ástí není pro obsáhlost uveden. M sto: Ostrava Katastrální území: Slezská Ostrava D m.p Technický stav budovy: Dobrý Stá í budovy: 18 let 6 1. Bytová jednotka. 1881/23 Spoluvlastnický podíl na budov : 55/4802 Údaje o oce ované bytové jednotce Oce ovaná bytová jednotka se nachází ve 3. nadzemním podlaží. Podlahová plocha bytu je o velikosti 49,76 m 2. Oce ovaná bytová jednotka má jednu obytnou místnost, která je d lící p í kou rozd len a na alkovnu ke spaní, dále pak p edsí, kuchy, koupelnu a WC. Podlahy jsou laminátové, plovoucí, v p edsíni, v koupeln a na WC je provedená keramická dlažba, na terase je betonová dlažba. Vnit ní omítky jsou vápenné štukované, v kuchyni, koupeln a na WC je keramický obklad. Okna a dve e na terasu jsou EURO s izola ním dvojsklem, orientovaná na západ. Okna jsou umíst na v kuchyni a v obytném pokoji. Vnit ní dve e jsou d ev né, nápl ové. Dle zjišt ných informací je bytová jednotka již rok bez užívání a ke dni ocen ní se nachází v pr m rném stavu. P íslušenství bytové jednotky tvo í terasa, která navazuje na obývací pokoj a na kuchy. Terasa je o vým e 32 m 2. Jednotka je napojena na inženýrské sít elektro, vodu a kanalizaci. Vytáp ní je zajišt no elektrickými p ímotopy a klimatiza ní jednotkou. Oh ev vody zajiš uje elektrický bojler. K oce ované bytové jednotce p ináleží spoluvlastnický podíl o velikosti id. 55/4802 na spole ných ástech domu.p a na pozemcích parc /3, 1177/2 s 1179/2. Plocha bytové jednotky: 49,76 m 2 2. Nebytová jednotka. 1881/101 Spoluvlastnický podíl na budov : 1847/4802 Údaje o oce ované nebytové jednotce

7 Nebytová jednotka. 1881/101 je v katastru nemovitostí vedená jako dílna nebo provozovna, ve skute nosti se jedná o podzemní garáže pod bytovým domem.p Vjezd do garáží je možný z ulice Zámostní ze zadní strany domu. Ke každé bytové jednotce p ináleží jedno garážové stání. Popis obytného domu.p Dle zjišt ných informací byla budova postavena v roce 1996 jako samostatn stojící bytový d m. Objekt je p tipodlažní, podsklepený v celém p doryse. V dom se nacházejí dva vchody, avšak s jedním íslem popisným. Nosnou konstrukci tvo í železobetonový skelet s vyzdívkou z cihel nebo tvárnic. Stropní konstrukce tvo í betonové panely. St echa domu je plochá, pravd podobn krytá živi nou krytinou. Fasádu tvo í štukované omítky, v 1.NP je provedený keramický obklad. Vnit ní omítky jsou vápenné hladké. Klempí ské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schodišt je betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, která je provedena ve všech komunika ních prostorech. Okna i dve e na terasy jsou plastové EURO s izola ním dvojsklem. V 1.NP jsou ocelové výkladce. D m se ke dni ocen ní nachází v dobrém stavebn -technickém stavu. V 1.NP bytového domu se nacházejí nebytové prostory (rehabilitace, prodejní prostory) a komunika ní prostory. Bytová jednotka. 1881/23 Vý et jednotlivých místností a jejich vým ry: 3.nadzemní podlaží pokoj m kuchy m p edsí m koupelna m WC m Vým ra celkem m Dispozi ní ešení: 1+1 Výpo et ceny ást konstrukcí Výchozí hodnota ásti spole ných konstrukcí K Výchozí podíl spole ných prostor a vybavení K Výchozí cena bytu K Výchozí cena v CÚ k K Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena bytu CÚ 2014 K Rok uvedení do provozu 1996 Plánovaná životnost rok 100 Opot ebení % Cena k roku 2014 K Zaokrouhlení K Cena zaokrouhlená K Bytová jednotka. 1881/23 7

8 Nebytová jednotka. 1881/101 Vý et jednotlivých místností a jejich vým ry : 1.podzemní podlaží nebytový prostor - podzemní garáže m Vým ra celkem m Výpo et ceny ást konstrukcí Výchozí hodnota ásti spole ných konstrukcí K Výchozí podíl spole ných prostor a vybavení K Výchozí cena bytu K Výchozí cena v CÚ k K Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena bytu CÚ 2014 K Rok uvedení do provozu 1996 Plánovaná životnost rok 100 Opot ebení % Cena k roku 2014 K Zaokrouhlení K Cena zaokrouhlená K

9 9 C. Pozemky Použitá metodika Zjišt ní hodnoty pozemk v souladu s tržním stavem se provádí ve smyslu Metodického návodu zpracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus spol. s r.o. Tento metodický pokyn také obsahuje jednotný postup spolupracujících odhadc pro vypracování cenových map zastav ných pozemk. Pro ocen ní pozemk v místech, kde jsou cenové mapy pozemk schválené ministerstvem financí R se vychází z t chto cen, je-li jejich cena odlišná od Metodického návodu firmy stanovují se ceny variantn. Pro ocen ní pozemk b žn zastav ných se využívá Metoda srovnávací hodnoty. Dle výpisu z katastru nemovitostí M sto: Ostrava Katastrální území: Slezská Ostrava Sm rná cena pozemku byla stanovena podle cenové mapy schválené ministerstvem financí pro m sto Ostrava s platností od Parcela. Vým ra m 2 Druh Využití 1142/3 2 zastav ná plocha a nádvo í objekt k bydlení 1177/ zastav ná plocha a nádvo í objekt k bydlení 1179/2 315 zastav ná plocha a nádvo í objekt k bydlení Vým ra pozemku celkem m Výpo et ceny Vým ra pozemku m Sm rná cena pozemku K /m Výchozí cena pozemku K Spoluvlast. podíl o velikosti 55/4802 (po zaokrouhlení) K Spoluvlast. podíl o velikosti 1847/4802 (po zaokrouhlení) K

10 10 D. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskute n ných prodej nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nep edpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typ nemovitostí, že uskute n né prodeje a vyhodnocované prodeje by m ly být starší než 1 rok. To proto, že se p edpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základ vlastního pr zkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údaj z denního i odborného tisku, výv sek realitních kancelá í, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelá emi a správci nemovitostí. Záv rem tohoto šet ení je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti m sí ní zprost edkovatelskou smlouvu, se zohledn ním sou asné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. bytových jednotkách, uvedené velikosti, vybavení, zjišt ného technického stavu, v dané lokalit, a u srovnatelných nemovitostí je ke dni ocen ní poptávka srovnatelná s nabídkou. S p ihlédnutím k umíst ní nemovitosti, zp sobu využití a k jejímu technickému stavu, vybavení, jsem názoru, že oce ovaná nemovitost je ke dni ocen ní obchodovatelná. Jako podklady byly použity údaje z vlastního pr zkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údaj z denního i odborného tisku, výv sek realitních kancelá í, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelá emi a správci nemovitostí. Podle t chto podklad byly v uplynulé dob v oblasti, kde se nachází oce ovaná nemovitost, zobchodovány tyto bytové jednotky: Typ objektu, lokalita srovnatelné nemovitosti Byt ul. Balcarova, Ostrava- Moravská Ostrava Stav objektu Velikosti byt (užitná plocha v m 2 ) Dobrý 2+1 (60 m 2 ) Cena objektu [K ] Cena na m 2 podl.plochy [K ] Datum nabídky prodeje 2014 Byt ul. s. legií, Ostrava- Moravská Ostrava Dobrý 2+1 (60 m 2 ) Byt ul. Veleslavínova, Ostrava- Moravská Ostrava Pr m rný 2+kk (56 m 2 ) Byt Masarykovo nám stí, Ostrava-Moravská Ostrava Pr m rný 2+1 (56 m 2 ) Byt ul. Veleslavínova, Ostrava- Moravská Ostrava Pr m rný 2+1 (65 m 2 ) Vyhodnocení oce ované nemovitosti vzhledem k srovnatelným nemovitostem Oce ovaná bytová jednotka je s ohledem na ú el užití pro bydlení umíst na v atraktivní lokalit v rámci m sta Ostrava. Z hlediska dostupnosti se jedná o dob e dostupnou lokalitu, velikostí podlahových ploch a zejména stavem a standardem vybavení se nemovitost adí do st ední cenové kategorie. Nevýhodou je skute nost, že ložnice (alkovna) bytové jednotky

11 je bez p ímého denního osv tlení a že bytová jednotka není napojena na plynovodní sí. Výhodou je rozlehlá terasa, která navazuje na kuchy a na obývací pokoj. P i stanovení srovnávací hodnoty vycházím z orienta ního propo tu srovnatelných cen p epo tených na m 2 užitné plochy. 1. Bytová jednotka. 1881/23 Podle výše uvedených porovnání a dle pr zkumu trhu byly v uplynulé dob zobchodovány, nebo inzerovány v jádrové zón v historickém centru m sta a jeho p ilehlém okolí bytové jednotky obdobné velikosti a pr m rném technickém stavu a vybavení v rozmezí od 15 do 20 tis. K za 1 m 2 užitné plochy. Na základ výše uvedených srovnání, a zavedených p edpoklad s ohledem na dobrý stav bytové jednotky a rozlehlou terasu, odhaduji srovnatelnou hodnotu ve výši: K /m 2 tj. celkem za podlahovou plochu bytové jednotky (49,76 m 2 ) tj. celkem K Nebytová jednotka. 1881/101 Po nemovitých v cech uvedeného typu, t.j. nebytový prostor, sklepní prostor, garáž, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjišt nému technickému stavu, v dané lokalit u srovnatelných nemovitých v cí je poptávka srovnatelná s nabídkou. Proto jsem názoru, že oce ovaná nebytová jednotka je obchodovatelná. Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, informace z nabídek z internetových stránek. Podle t chto podklad byly v uplynulé dob zobchodovány nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oce ovaná nebytová jednotka, tyto nemovité v ci: Typ objektu, lokalita srovnatelné nemovitosti Stav objektu Zastav ná plocha [m 2 ] Cena objektu [K ] Datum nabídky / prodeje Garáž, ul. Gajdošova, Moravská Ostrava Dobrý Garáž, ul. Keramická, Slezská Ostrava Dobrý Garáž, ul. Gajdošova, Moravská Ostrava Dobrý Garáž, ul. Petra K i ky, Moravská Ostrava Dobrý Oce ovaná nemovitost je umíst na v rámci m sta v atraktivní lokalit, v bytovém dom p i ulici U Staré elektrárny. Z hlediska dostupnosti se jedná o lokalitu s dobrou dostupností, s dobrým dopravním napojením. Pro porovnání byly použity údaje o prodejích adových garáží v této lokalit, údaje o garážových stáních nebyly ke dni ocen ní dohledány. Podle výše uvedených porovnání a dle pr zkumu trhu byly obdobné nemovité v ci (garáže) v uplynulé dob zobchodovány nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oce ovaná nebytová jednotka, v pr m ru od do K za m 2 užitné plochy.

12 12 Vzhledem ke skute nosti, že oce ované nebytové prostory pro garážování, pop. skladování v 1.NP bytového domu se nachází v dobrém stavebn -technickém stavu s pravidelnou údržbou, odhaduji srovnatelnou hodnotu p edm tné nebytové jednotky v etn p íslušejícího podílu na spole ných ástech budovy a na pozemcích na ástku ve výši: K /m 2 tj. celkem za užitnou plochu nebytové jednotky. 1881/101 (1 847 m 2 ) tj. celkem K E. Omezení vlastnických práv Dle výpisu z katastru nemovitostí a zjišt ných informací se k oce ované bytové jednotce neváží žádná v cná b emena ani jiná omezení, která by výrazn omezovala možnost prodeje nemovitosti v exeku ní dražb. Na listech vlastnictví LV a 3574 je vyzna ena zm na právních vztah. Šet ením nebylo zjišt no, eho se tato zm na týká. Omezení vyplývající z údaj uvedených ve výpisu z katastru nemovitostí jsou: Zástavní práva exekutorská k zajišt ní pohledávek. Usnesení soudu o na ízení exekuce, exeku ní p íkaz k prodeji nemovitosti Exekutorského ú adu T ebí - viz. výpis z katastru nemovitostí oddíl C. Tato práva nemají výrazný vliv na obvyklou cenu nemovitosti a v odhadu obvyklé ceny jsem je nezohlednil. Dle p edložených podklad a zjišt ných informací neváznou na oce ovaných nemovitostech žádné jiné závazky ani jiná omezení, pop. závazky vyplývající ze smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze p esv d it z výpisu z katastru nemovitostí.

13 Rekapitulace jednotlivých metod p i zjišt ní odhadu obvyklé ceny bytu (pro ú el exeku ního ízení) Na základ usnesení.j. 042 EX 1884/08-52 ze dne jsem byl jmenován znalcem pro ocen ní nemovitých v cí zapsaných na LV. 3148, 3500 a 3574 pro k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, okr. Ostrava-m sto. Úkolem znaleckého posudku je ocenit nemovité v ci zapsané na LV. 3148, 3500 a 3574, a to: - spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/2 na bytové jednotce. 1881/23 v dom.p na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2. - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/142 na nebytové jednotce. 1881/101 v dom.p na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2. - p íslušný spoluvlastnický podíl na spole ných ástech bytového domu.p a na pozemcích parc /3, 1177/2 a 1179/2 13 Nákladová cena Bytová jednotka. 1881/23 K Nákladová cena bytu a se spoluvl. podílem na spole ných ástech domu a na pozemcích K Nebytová jednotka. 1881/101 K Nákladová cena bytu a se spoluvl. podílem na spole ných ástech domu a na pozemcích K Srovnávací hodnota Cena bytové jednotky dle srovnávací hodnoty (po zaokrouhlení) K Cena nebytové jednotky dle srovnávací hodnoty (po zaokrouhlení) K Záv r - zd vodn ní obvyklé ceny: Na základ cen zjišt ných jednotlivými metodami a na základ výše uvedených skute ností, stá í bytového domu, umíst ní nemovitostí v atraktivní lokalit s dobrou dopravní dostupností a dostupností ob anské vybavenosti, a s ohledem na stavebn -technický stav domu a stav bytové jednotky, stanovuji obvyklou cenu oce ované bytové jednotky na ástku ve výši: K S ohledem na zadaný úkol znaleckého posudku tj. stanovení hodnoty spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 je v souladu se zavedenými principy provedena korekce zjišt né obvyklé ceny bytové jednotky o 15%. Výslednou obvyklou cenu oce ované bytové jednotky. 1881/23 stanovuji na ástku ve výši (po zaokrouhlení): K

14 14 Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 stanovuji na ástku ve výši (po zaokrouhlení): K Obvyklou cenu nebytové jednotky. 1881/101 stanovuji na ástku ve výši: K Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/142 stanovuji na ástku ve výši (po zaokrouhlení): K Ocen ní je v souladu s Mezinárodními oce ovacími standardy, schválenými v roce 1994 Mezinárodním výborem pro normy oce ování aktiv (IVSC), zejména se standardy IVS 1 Oce ování na základ tržní hodnoty a IVS 4 Oce ování pro záruky p j ek, hypotéky a dluhopisy. Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku a o zm n n kterých zákon (zákon o oce ování majetku), která je citována v Úvodu. Prohlašuji, že p i provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostrav ze dne pod.j. Spr pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady nemovitostí, pro základní obor stavebnictví, odv tví stavby obytné a stavby pr myslové. Znalecký úkon je zapsán pod po adovým íslem /14 znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dle p ipojené likvidace. Ing.František Vl ek 30. dubna Ostrava 1 licence znaleckého ústavu A-Consult plus íslo 0536 V Ostrav dne

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutora JUDr. Karla Urbana Bytová jednotka č. 1488/31 v domě č.p. 1488 na

Více

Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutorku Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2915/2 v domě č.p. 2915

Více

Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Bytová jednotka č. 2/5 v domě č.p. 2 na pozemku parc.č. 15

Více

Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 202/4 v bytovém domě č.p.

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Předmět ocenění: Garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 2197/149 a pozemek parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 219-3264/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 219-3264/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 219-3264/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 25-4050/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 25-4050/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 25-4050/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt č. 980/5 ve vlastnictví dokončený

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 176-3513/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení. pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 176-3513/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení. pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 176-3513/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 21 na pozemku parc.č. St.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1916-502/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 stavby č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek č. 233-2663/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 233-2663/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 233-2663/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rekreační chata č.e. 13 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt č. 1354/14 ve vlastnictví dokončený

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1

Vlastník: Šťastný Jiří podíl 1/1 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6045 / 126 / 2012 Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 5 v domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5780/ 119/2015 O ceně administrativní a ceně obvyklé nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu 613/44400 k pozemku p.č.st. 427 - bytové jednotky č. 1179/24 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1689-275/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti 196/1000 na nemovité věci bytovém domě č. p. 2163 na ul. Těšínská, katastrální území Opava - Předměstí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 212/2, jehož součástí

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1769-355/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1769-355/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1769-355/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemků parc. č. 42/1 a parc.č. 42/2, katastrální území Hradiště pod Babí horou, obec Těrlicko, okres Karviná, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1786-372/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1786-372/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1786-372/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 230/2 jehož součástí je rodinný dům č.p. 35 a pozemku parc.č. 183/6 a příslušenství, katastrální území a

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více