Metodický pokyn č. 61. k monitorovacímu indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn č. 61. k monitorovacímu indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst"

Transkript

1 k monitorovacímu indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst Platnost: od

2 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kterým se upřesňují, případně mění postupy popsané v řízené dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále také ROP SV ) k monitorovacímu indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst Cílem metodického pokynu je sjednocení metodiky monitorovacího indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst, která nahrazuje dosavadní úpravy prostřednictvím dříve vydaných jednotlivých metodických dokumentů (viz níže). Tímto zároveň dochází k upřesnění výpočtu monitorovacího indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst a stanovení náležitostí pro doložení splnění a zachování tohoto monitorovacího indikátoru. Tento metodický pokyn ruší platnost příslušných ustanovení, týkajících se indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst, v následujících dokumentech: Metodická informace č upozornění na povinnost naplnění indikátoru nová pracovní místa v rámci projektu a k opravě tiskové chyby ve výzvách, vyhlášených v rámci 16., 17. a 18. kola Metodická informace č. 20 ke způsobu sledování, vykazování a dokladování naplňování indikátoru Nová pracovní místa Metodická informace č. 23 k upřesnění způsobu vykazování indikátoru Nová pracovní místa Metodický pokyn č. 44 k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů počet nově vytvořených pracovních míst a k úhradě DPH v režimu přenesené daňové působnosti Příručka pro žadatele a příjemce, kapitola Monitorovací indikátory a kapitola Povinné přílohy k monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti Příručka pro žadatele a příjemce, příloha č. 6 Indikátory a jejich kvantifikace Postupy dle tohoto metodického pokynu jsou platné v rámci všech kol výzev pro monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti, zaregistrované v IS Benefit7 po (včetně).

3 ~ 3 ~ 1. Pravidla indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst 1.1 Obecná pravidla Nově vytvořenými pracovními místy se rozumí nárůst počtu ročních pracovních jednotek, resp. přepočteného stavu zaměstnanců. Plánovaného počtu nově vytvořených pracovních míst, vykazovaného v rámci indikátoru a uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace, či Dodatku k této smlouvě (dále jen Smlouva ), musí být dosaženo do závazného termínu dle článku 1.1 Smlouvy, tj. 1 rok od finančního ukončení projektu, či do 1 roku od ukončení projektu 1 dle článku 2.2 Smlouvy. Nová pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem. Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být i nájemce předmětu projektu. Pracovní místa vytvořená nájemcem předmětu projektu budou dokladována podle stejných pravidel jako pracovní místa vytvořená příjemcem. Skutečnost, že se jedná o pracovní místo, které se týká činnosti, k níž se vztahuje investice, musí žadatel prokázat a mít ji popsanou již v žádosti o poskytnutí dotace. Povinností příjemce dotace je zachovat nově vytvořená pracovní místa, která vznikla v souvislosti s projektem a k jejichž vzniku ho zavazuje Smlouva po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let od finančního ukončení projektu. Během sledovaného období tohoto indikátoru může dojít k poklesu počtu zaměstnanců v provozovně způsobenému reorganizací, restrukturalizací, změnami výrobního programu nebo jinými externími vlivy. Pracovní místa vzniklá v souvislosti s projektem, vyjádřená prostřednictvím přepočteného stavu zaměstnanců, musí být vždy naplněna a zachována. Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců v provozovně musí příjemce zdůvodnit a prokazatelně doložit, že se nejednalo o pracovní místa související s podpořeným projektem. Při zániku pracovních míst vytvořených nad rámec projektu není příjemce sankcionován. Neudržení indikátoru uvedeného ve Smlouvě je považováno za porušení rozpočtové kázně a může vést k odejmutí části či celé dotace. V případě oprávněné potřeby je možné změnit pracovní pozici či náplň pracovní pozice, nově vzniklé v souvislosti s projektem. Podmínkou však je, že nová pracovní pozice či upravená pracovní náplň této pozice se bude vztahovat k realizovanému projektu. Primární je vždy zachovat nově vzniklé pracovní místo, resp. přepočtený stav zaměstnanců. Změny pracovních pozic/ náplní a jejich dostatečné zdůvodnění uvede příjemce v nejbližší monitorovací zprávě. 1 Při schválení změny termínu ukončení projektu na dřívější termín, než je datum ukončení projektu dle článku 2.2 Smlouvy, automaticky dochází k následující úpravě závazného termínu pro splnění tohoto indikátoru na 1 rok od nového termínu ukončení projektu, který příjemce uvedl v Oznámení příjemce o změnách v projektu a který příslušný Územní odbor realizace programu schválil.

4 ~ 4 ~ 1.2 Volba různé úrovně indikátorů typu počet nově vytvořených pracovních míst Při zadávání indikátorů do projektové žádosti mohl žadatel vybrat pro jednu aktivitu více indikátorů typu počet nově vytvořených pracovních míst z různé úrovně. Povinně volitelným indikátorem je Počet nově vytvořených pracovních míst 2. V případě, že žadatel zvolil povinně volitelný indikátor Počet nově vytvořených prac. míst 2, mohl současně vybrat z nepovinných indikátorů takový indikátor (či indikátory), ve kterém specifikoval, pro které osoby budou pracovní místa určena. Jedná se o následující nepovinné indikátory: Počet nově vytvořených prac. míst pro muže Počet nově vytvořených prac. míst pro ženy Počet vytvořených prac. míst pro znevýhodněné skupiny - pro muže Počet vytvořených prac. míst pro znevýhodněné skupiny - pro ženy Závazná je cílová hodnota povinně volitelného indikátoru (Počet nově vytvořených prac. míst 2 ). V případě nedodržení plánovaných cílových hodnot nepovinných indikátorů (např. pokud příjemce nakonec zaměstnal více žen než mužů, než jak původně plánoval), musí příjemce zdůvodnit rozdíl v monitorovací zprávě, kde uvede, proč nebyl indikátor naplněn. Pokud však žadatel označil svůj projekt jako projekt s pozitivním vlivem na horizontální téma Rovné příležitosti, protože např. vytvoří pracovní místa pro znevýhodněné skupiny, či zvolil kritéria, která jsou spojená se zaměstnáním žen, projekt mohl být na základě tohoto v rámci hodnocení projektové žádosti obodován a musí pak tyto indikátory také naplnit. Přestože se jedná o nepovinné indikátory, budou v tomto případě závazné, protože za ně byl zvýhodněn v rámci bodovacích kritérií. 2 Jedná se o indikátory Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí), Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem, nebo Počet nově vytvořených pracovních míst celkem.

5 ~ 5 ~ 2. Výpočet přepočteného stavu zaměstnanců Přepočtený stav zaměstnanců se zjistí jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných zaměstnanci příjemce/nájemce 3 (zvlášť za projekt a zvlášť za provozovnu), zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku: čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci na straně zaměstnavatele, pracovní neschopnosti (za období, za kterou je poskytována náhrady mzdy a nemocenská včetně 1. až 3. pracovního dne, za které nenáleží náhrada mzdy); ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo ošetřování jiného člena domácnosti, jiných důležitých osobních překážek v práci (např. svatba, úmrtí, vyšetření nebo ošetření, v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci), překážek v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia, neplaceného volna v rozsahu do 4 týdnů, a celkového fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na zaměstnavatelem stanovenou plnou denní pracovní dobu. Do přepočteného počtu zaměstnanců není možné započítat ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené. Pouze pokud tyto osoby současně vykonávají práci v pracovním poměru, lze je do indikátoru započítat (zahrnují se do evidenčního počtu zaměstnanců toho zaměstnavatele, pro kterého práci vykonávají). Do indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst nejsou započítávána pracovní místa vzniklá na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Celkový pracovní fond za sledovaných dvanáct měsíců lze zjistit: a) z plánovacího kalendáře (pracovní dny včetně svátků, které připadají na pracovní dny) b) vypočítat tak, že se sečtou všechny pracovní dny ve sledovaném období včetně svátků, které připadají na pracovní dny, a tento součet se vynásobí počtem hodin dle denní plné pracovní doby stanovené ze strany zaměstnavatele. Příklad: celkový fond pracovní doby za rok 2011 při denní plné pracovní době stanovené zaměstnavatelem ve výši 8 hodin: 253 (počet pracovních dní v roce včetně svátků připadajících na dny pracovního klidu) x 8 (hodinová pracovní doba stanovená zaměstnavatelem) = 2080 hodin. 3 Včetně přesčasových hodin odpracovaných zaměstnancem, jsou-li nařízeny ze strany zaměstnavatele.

6 ~ 6 ~ Příklad výpočtu skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců při 8hodinové pracovní době: Pracovník Pracovní Další Odprac. Nařízené Neplacené neschopnost práci Dovolená překážky v hodiny přesčasy volno Součet A B C D Celkem 7280 Přepočtený stav zaměstnanců je tedy v tomto konkrétním případě: 7280 : 2080 = 3,5 Tento výpočet se aplikuje i v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, kde se ve výpočtu použije nominální fond pracovní doby (obsahuje pracovní dny a svátky, které připadají na pracovní dny). Tento přístup vychází z výpočtu Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ministerstva práce a sociálních věcí. Za rok 2011 byl nominální fond pracovní doby při stanovené plné pracovní době odpovídající 8hodinové pracovní době (40 hodin/týden) roven 2080 hodin. V případě, že příjemce zvolil jako povinný indikátor počet nově vytvořených pracovním míst, doložil informaci o výchozím přepočteném stavu zaměstnanců v provozovně již v rámci předkládaných příloh před podpisem Smlouvy. Obdobím pro výpočet výchozího přepočteného stavu zaměstnanců bylo u projektů zakládajících veřejnou podporu posledních 12 měsíců předcházejících datu doručení oznámení o splnění kritérií přijatelnosti, u ostatních projektů se výchozím stavem počtu zaměstnanců rozumí přepočtený stav zaměstnanců za posledních 12 měsíců předcházejících datu zaregistrování projektu. Pokud připadlo datum doručení oznámení o splnění kritérií přijatelnosti nebo datum registrace projektu do období od prvního do předposledního dne měsíce, počítá se uvedených 12 měsíců k poslednímu dni měsíce předešlého.

7 ~ 7 ~ 3. Vykazování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst 3.1 Vykázání splnění indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst Pokud závazný termín pro splnění tohoto indikátoru dle Smlouvy připadá na 1 rok od finančního ukončení projektu, příjemce dokládá naplnění indikátoru v 2. monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu (dále také MZoU ). Pokud však závazný termín pro splnění tohoto indikátoru dle Smlouvy připadá na 1 rok od ukončení projektu dle článku 2.2 Smlouvy, příjemce dokládá naplnění indikátoru již v 1. MZoU. Příjemce v obou případech vykáže splnění indikátoru: a) k závaznému termínu dle Smlouvy jako stav zaměstnanců k tomuto datu nebo b) za určité nepřetržité období určené příjemcem dotace (např. u sezónních pracovníků) od dosažení hodnoty indikátoru do závazného termínu pro naplnění indikátoru dle Smlouvy, a to pomocí přepočteného stavu zaměstnanců za toto období. Příjemce si sám určí ten způsob vykázání přepočteného stavu zaměstnanců, který je z těchto možností pro splnění indikátoru v jeho případě výhodnější Povinné doklady ke kontrolám splnění indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst Povinné doklady pro doložení vzniku nově vytvořených pracovních míst jsou pro MZoU předložené po (včetně) následující: výpočet přepočteného stavu zaměstnanců - v případě, že příjemce vykazuje splnění indikátoru jako stav k závaznému termínu dle Smlouvy, pak příjemce předkládá výpočet přepočteného počtu zaměstnanců příjemce/nájemce k datu naplnění indikátoru za celou provozovnu a za projekt včetně způsobu výpočtu. V případě, že příjemce dokládá splnění indikátoru za období určené příjemcem dotace, pak příjemce předkládá přepočtený počet zaměstnanců příjemce/nájemce za příjemcem/nájemcem určené období za celou provozovnu a za projekt včetně způsobu výpočtu, seznam pracovních pozic vytvořených v souvislosti s projektem s uvedením konkrétních pracovníků na jednotlivých pozicích a s vyznačením období, kdy daný pracovník na pracovní pozici působil (datum nástupu, příp. datum ukončení pracovního poměru). pracovní smlouvy (případně i dodatky o prodloužení pracovních smluv) zaměstnanců na pozicích, nově vzniklých v souvislosti s projektem, ve kterých bude uveden úplný název projektu či registrační číslo projektu ROP SV, mzdové listy za zaměstnance na nových pracovních místech k závaznému termínu dle Smlouvy nebo za určité nepřetržité období indikátoru (dle způsobu vykázání splnění indikátoru, který si příjemce zvolil). Další doklady týkající se prokázání vzniku a trvání nových pracovních míst mohou být vyžádány v rámci kontrol.

8 ~ 8 ~ 3.2 Vykazování zachování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst (udržitelnost indikátoru) Příjemce je povinen zachovat efekty projektu v nezměněné podobě po dobu 5 let od finančního ukončení projektu. Jelikož indikátor počet nově vytvořených pracovních míst je tvořen přepočteným stavem zaměstnanců za 1 rok, období udržitelnosti u tohoto indikátoru začíná 1 rok od finančního ukončení projektu a končí uplynutím 5 let od finančního ukončení projektu. Sledované roční období udržitelnosti indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst v rámci jedné MZoU, počínaje 3. MZoU (viz dále), začíná následující den po finančním ukončení projektu + N let a končí N + 1 let od finančního ukončení projektu. Sledované období tohoto indikátoru je tedy odlišné od sledovaného období MZoU 4. Udržitelnost indikátoru je vykazována taktéž prostřednictvím přepočteného stavu zaměstnanců První vykázání zachování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst Příjemce poprvé vykáže zachování tohoto indikátoru v rámci 3. MZoU prostřednictvím přepočteného stavu zaměstnanců za roční období, které začíná následujícím dnem po datu připadajícím na 1 rok od finančního ukončení projektu a končí 2 roky od finančního ukončení projektu bez ohledu na to, zda měl povinnost prokázat splnění tohoto indikátoru v 1. nebo v 2. MZoU. Pokud příjemce vykázal splnění indikátoru k závaznému termínu dle Smlouvy k v rámci 1. MZoU, pak ve 2. MZoU zachování indikátoru neprokazuje (viz Schéma vykazování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst č. 1 níže). 4 Sledované období 1. MZoU začíná následující den po dni ukončení sledovaného období závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu a končí uplynutím jednoho roku. Sledovaná období následujících MZoU běží po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni ukončení sledovaného období předchozí MZoU. Sledované období poslední, tj. 5. MZoU, je prodlouženo do doby 5 let od finančního ukončení projektu.

9 ~ 9 ~ Schéma vykazování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst č. 1 - závazný termín pro naplnění indikátoru dle Smlouvy je 1 rok od ukončení projektu (tj. 1 rok od data dle článku 2.2 Smlouvy) ZMZ 1. MZoU = závazný termín 2. MZoU 3. MZoU 4. MZoU 5. MZoU FU 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let Legenda: ZMZ MZoU 1. MZoU = závazný termín 3. MZoU závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu, ve které je vykazováno splnění indikátoru k termínu dle Smlouvy monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu, ve které je vykazována udržitelnost indikátoru NPM FU finanční ukončení projektu (+ N let) sledované období pro vykázání udržitelnosti indikátoru počet NPM uvedení výsledné hodnoty přepočteného počtu zaměstnanců k datu N let v MZoU závazný termín pro splnění indikátoru počet NPM - do 1 roku od ukončení projektu realizace projektu, tj. data dle čl. 2.2 Smlouvy

10 ~ 10 ~ Pokud však měl příjemce povinnost vykázat splnění indikátoru 1 rok od finančního ukončení projektu, tj. v rámci 2. MZoU, zachování indikátoru následně prokazuje všech následujících MZoU, počínaje 3. MZoU (viz následující Schéma vykazování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst č. 2). Schéma vykazování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst č. 2 - závazný termín pro splnění indikátoru dle Smlouvy je 1 rok od finančního ukončení projektu ZMZ 1. MZoU 2. MZoU 3. MZoU 4. MZoU 5. MZoU FU 1 rok = závazný termín 2 roky 3 roky 4 roky 5 let Legenda: ZMZ MZoU 2. MZoU 3. MZoU FU závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu, ve které je vykazováno splnění indikátoru k termínu dle Smlouvy monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu, ve které je vykazována udržitelnost indikátoru NPM finanční ukončení projektu (+ N let) sledované období pro vykázání udržitelnosti indikátoru počet NPM uvedení výsledné hodnoty přepočteného počtu zaměstnanců k datu N let v MZoU závazný termín pro splnění indikátoru počet NPM - do 1 roku od finančního ukončení projektu

11 ~ 11 ~ Následující vykazování zachování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst Ve 4. MZoU vždy příjemce vykáže přepočtený stav zaměstnanců za roční období, které začíná následujícím dnem po datu, připadajícím na 2 roky od finančního ukončení projektu a končí 3 roky od finančního ukončení projektu bez ohledu na to, zda prokazoval splnění indikátoru v 1. nebo 2. MZoU. V rámci poslední, tj. 5. MZoU, příjemce vykáže přepočtený stav zaměstnanců za 2 sledovaná roční období (viz výše uvedená Schémata): 1. roční období začíná následujícím dnem po datu připadajícím na 3 roky od finančního ukončení projektu a končí 4 roky od finančního ukončení projektu. Příjemce uvede přepočtený počet zaměstnanců za toto období zvlášť do přílohy Povinná příloha MZ o zajištění udržitelnosti, část 3. OSTATNÍ 3.1 Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu. 2. roční období začíná následujícím dnem po datu připadajícím na 4 roky od finančního ukončení projektu a končí 5 roky od finančního ukončení projektu. Příjemce uvede přepočtený počet zaměstnanců (hodnotu indikátoru) za toto období jak do monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu v IS BENEFIT7, tak do přílohy Povinná příloha MZ o zajištění udržitelnosti, část 3. OSTATNÍ 3.1 Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu Povinné doklady ke kontrolám zachování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst Povinné doklady, které příjemce dodává ke kontrolám zachování indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst, tj. od 3. MZoU včetně, jsou pro MZoU předložené po (včetně) následující: výpočet přepočteného stavu zaměstnanců za sledované roční období udržitelnosti indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst v rámci MZoU (včetně způsobu výpočtu) za projekt a za provozovnu, seznam pracovních pozic vytvořených v souvislosti s projektem s uvedením konkrétních pracovníků na jednotlivých pozicích a s vyznačením období, kdy daný pracovník na pracovní pozici působil (datum nástupu, datum ukončení pracovního poměru). pracovní smlouvy (případně i dodatky o prodloužení pracovních smluv) zaměstnanců na pozicích, nově vzniklých v souvislosti s projektem (pokud již nebyly předloženy), ve kterých bude uveden úplný název projektu či registrační číslo projektu ROP SV, mzdové listy za zaměstnance na pozicích, nově vzniklých v souvislosti s projektem za sledované roční období indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst. V případě poslední, tj. 5. MZoU, příjemce předkládá uvedené podklady za obě roční sledovaná období indikátoru (viz kapitola výše). Další doklady týkající se prokázání vzniku a trvání nových pracovních míst mohou být vyžádány v rámci kontrol.

12 ~ 12 ~ Metodický pokyn schválil: předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

13 Švendova Hradec Králové tel.:

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV ke způsobu sledování a vykazování indikátoru Nová pracovní místa a ke změnám v některých atributech vybraných indikátorů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Výzva pro předkládání žádostí

Více

Metodický pokyn č. 44

Metodický pokyn č. 44 k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů počet nově vytvořených pracovních míst

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah 1 Cíl metodiky... 1 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst... 2 2.1 Pravidla, která platí pro naplnění indikátoru... 2 2.2 Rozdělení

Více

Indikátory. Projektové a finanční řízení pro pokročilé

Indikátory. Projektové a finanční řízení pro pokročilé Indikátory Projektové a finanční řízení pro pokročilé Indikátory - úvod Vyčíslují žádoucí efekty projektu (uvedeny v příloze č. 6 PPŽP Indikátory a jejich kvantifikace) Typy: Výstupu (délka silnic, počet

Více

Metodická informace č. 17

Metodická informace č. 17 upozornění na povinnost naplnění indikátoru nová pracovní místa v rámci projektu a na tiskovou chybu ve výzvách, vyhlášených v rámci 16., 17. a 18. kola Datum zveřejnění: 15. 2. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Metodický pokyn č. 37 k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Účinnost od: 1. 6. 2011 ~ 1 ~ Metodický pokyn č. 37 Metodický pokyn č. 37 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu

Více

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH Účinnost: od 1. 1. 2012 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Metodický pokyn č. 35

Metodický pokyn č. 35 k úpravě předkládání monitorovacích zpráv, k administraci úroků a způsobu vracení nevyčerpané části dotace u projektů z 19. kola výzvy Účinnost od: 26.1. 2011 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 65 PŘÍLOHA Č. 3 METODICKÝ LIST INDIKÁTORŮ PLATNOST OD

Více

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku k zástavám na majetku Platnost: od 19. 9. 2014 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR 7. června 2018 ve 13:00 hodin Kancelář MAS, Sladovnická 198, Chotěboř 1 PROVÁZANOST VÝZVY S IROP IROP výzva č. 65 Sociální podnikání Integrované projekty

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Metodický dopis č. 1

Metodický dopis č. 1 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce specifická část výzvy Implementace krajských akčních plánů I (02_16_034), verze 1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 3. 2014 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 15. 7. 2009 Platný od: 15. 7. 2009 verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 15 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( s vysvětlujícími příklady)

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( s vysvětlujícími příklady) 1 z 6 16.1.2013 14:54 Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Výklady a stanoviska > Plnění povinného podílu OZP Výklad 14 zákona č. 435/2004 Sb., Výklad 5 písm. d)

Více

Metodický pokyn č. 33. k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko

Metodický pokyn č. 33. k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko Účinnost od: 25. 10. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 Příloha č. 1, bod 42-10/2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace Přílo: 6 Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 17.9. 2007 Datum zveřejnění: 14. 9. 2007 Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslení dosažených efektů poskytnuté finanční pomoci. Pomocí indikátorů

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.

Více

Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: Název bodu: Návrh usnesení: 35-29a/2012 Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Typy monitorovacích zpráv a) průběžné monitorovací zprávy předkládají se v průběhu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 56 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 2 Období 1 01.02.2009-31.01.2010 1. Údaje o projektu: Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů Opatření

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí Udržitelnost projektu Projektové a finanční řízení - pokročilí Požadavky na udržitelnost Udržitelnost projektu 5 let od finančního ukončení projektu Provoz výsledků projektu v daném rozsahu a účelu, aktivity,

Více

Podmínky vyplývající z právního aktu. Seminář pro příjemce výzva č. 36 Praha

Podmínky vyplývající z právního aktu. Seminář pro příjemce výzva č. 36 Praha Podmínky vyplývající z právního aktu Seminář pro příjemce výzva č. 36 Praha 19. 4. 2013 Obsah prezentace 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2. Část I a II RoPD - povinnosti 3. Část III RoPD platební podmínky

Více

II. Výklad pojmů. 2. Dotací se rozumí finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené příjemci za podmínek stanovených v této Metodice.

II. Výklad pojmů. 2. Dotací se rozumí finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené příjemci za podmínek stanovených v této Metodice. Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu za účelem podpory administrace krajských projektů OP PMP I. Úvodní ustanovení, zaměření dotační podpory

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Seminář pro žadatele. Výzva 2 MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Seminář pro žadatele. Výzva 2 MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení Seminář pro žadatele Výzva 2 MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 26. října 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Metodický pokyn č. 32. k možnosti využití zálohových plateb u projektů z 19. kola výzvy

Metodický pokyn č. 32. k možnosti využití zálohových plateb u projektů z 19. kola výzvy k možnosti využití zálohových plateb u projektů z 19. kola výzvy Účinnost od: 15.10. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru... 6 1.5. Dohody o pracích

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR 7. červen 2018 V 10:00 hodin Kancelář MAS, Sladovnická 198, Chotěboř 1 PROVÁZANOST VÝZVY S IROP IROP výzva č. 62 Sociální infrastruktura Integrované projekty

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele Výzva IROP č. 6.

MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele Výzva IROP č. 6. Seminář pro žadatele 6. Výzva MAS Krušné hory IROP Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. MěÚ Ostrov, 12.9.2017 od 14,00 hod Zasedačka ve věži 1 Program semináře 1. Seznámení

Více

Výzva k předkládání národních projektů v rámci JPD 3 opatření 1.1

Výzva k předkládání národních projektů v rámci JPD 3 opatření 1.1 Výzva k předkládání národních projektů v rámci JPD 3 opatření 1.1 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro Úřad práce hlavního města Prahy Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 23. září 2004, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 507/2005 Sb., č. 452/2008 Sb., č. 390/2011

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli dotace.

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., s kontaktní adresou: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy Tuto Monitorovací zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli finanční

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Datum zveřejnění: 1. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Seminář pro žadatele. 3. výzva MAS Českomoravské pomezí IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Seminář pro žadatele. 3. výzva MAS Českomoravské pomezí IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Seminář pro žadatele 3. výzva MAS Českomoravské pomezí IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 9. listopadu 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

MAS Společná CIDLINA - IROP Sociální podnikání II.

MAS Společná CIDLINA - IROP Sociální podnikání II. MAS Společná CIDLINA, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014-2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

VÝZVU. k předkládání žádostí o podporu. (SC 1.4 Ostravská aglomerace) Změna k datu Identifikace výzvy

VÝZVU. k předkládání žádostí o podporu. (SC 1.4 Ostravská aglomerace) Změna k datu Identifikace výzvy Ministerstvo dopravy České republiky Řídící orgán OP Doprava vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o podporu (SC 1.4 Ostravská aglomerace) Změna k datu 23. 7. 2019 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Investiční

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 26. října 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZLEPŠENÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

INDIKÁTORY. Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti OP PPR. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a

INDIKÁTORY. Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti OP PPR. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a INDIKÁTORY Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti OP PPR Obsah prezentace Indikátory obecný popis Nastavení indikátorů Vykazování indikátorů IS ESF a Karta účastníka Indikátory 21.

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-VZ- /2018 uzavřená

Více