ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony"

Transkript

1 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky: ÈÁST PRVNÍ Zmìna zákona o Rejstøíku trestù Èl. I Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní zákona è. 126/2003 Sb., zákona è. 253/2006 Sb., zákona è. 342/2006 Sb., zákona è. 179/2007 Sb., zákona è. 269/2007 Sb. a zákona è. 345/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 6a se na konci odstavce 6 doplòuje vìta Došlo-li v evidenci obyvatel ke zmìnì údajù uvedených v odstavci 2, poskytují se Rejstøíku trestù i pùvodní údaje zní: 12 Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potøeby jiného než trestního øízení a správnímu orgánu pro potøeby øízení o pøestupku a pro úèely správního øízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti èi dùvìryhodnosti. Pro jiné úèely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní právní pøedpis.. 3. Poznámka pod èarou è. 5 zní: 5) Zákon è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o elektronickém podpisu), ve znìní pozdìjších pøedpisù. 4 odst. 3 naøízení vlády è. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o elektronickém podpisu), ve znìní pozdìjších pøedpisù. 2 odst. 3 vyhlášky è. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách..

2 4. V 16a odst. 1 se slova podle zvláštního právního pøedpisu^5) nahrazují slovy opatøené zaruèeným elektronickým podpisem^5). 5. V 16a odstavec 3 zní: (3) V elektronické podobì opatøené zaruèeným elektronickým podpisem^5) mohou být pøedávány též trestní listy, zprávy soudu nebo státního zastupitelství, výpisy a opisy urèené státním orgánùm a žádosti o nì.. 6. V 16a se doplòuje odstavec 4, který zní: (4) Pro úèely správního øízení se žádosti o opisy nebo výpisy a opisy èi výpisy pøedávají v elektronické podobì opatøené zaruèeným elektronickým podpisem^5), a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. Opis nebo výpis vydá správce Rejstøíku trestù bez zbyteèného odkladu.. ÈÁST DRUHÁ Zmìna zákona o spotøebních daních Èl. II Zákon è. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, ve znìní zákona è. 479/2003 Sb., zákona è. 237/2004 Sb., zákona è. 313/2004 Sb., zákona è. 558/2004 Sb., zákona è. 693/2004 Sb., zákona è. 179/2005 Sb., zákona è. 217/2005 Sb., zákona è. 377/2005 Sb., zákona è. 379/2005 Sb., zákona è. 545/2005 Sb., zákona è. 310/2006 Sb., zákona è. 575/2006 Sb., zákona è. 261/2007 Sb., zákona è. 270/2007 Sb., zákona è. 296/2007 Sb. a zákona è. 37/2008 Sb., se mìní takto: 1. V 9 odst. 3 písm. h) se slova 13 odst. 20 nahrazují slovy 13 odst. 21 a slova 13 odst. 21 písm. d) se nahrazují slovy 13 odst. 22 písm. d). 2. V 13 odst. 2 se písmeno l) zrušuje. Dosavadní písmeno m) se oznaèuje jako písmeno l). 3. V 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který vèetnì poznámky pod èarou è. 19a zní: (4) Celní øeditelství si vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^19a) výpis z evidence Rejstøíku trestù týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstøíku trestù týkající se statutárního orgánu nebo èlenù statutárních orgánù, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.

3 19a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 4 až 24 se oznaèují jako odstavce 5 až V 13 odstavec 5 zní: (5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo èlenem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním obèanem Èeské republiky, pøikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisùm z evidence Rejstøíku trestù vydané státem, jehož je tato osoba obèanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce. To platí obdobnì i v pøípadì státního obèana Èeské republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce v zahranièí. Zdržovala-li se zahranièní fyzická osoba v dobì podle vìty první v Èeské republice, vyžádá si celní øeditelství výpis z evidence Rejstøíku trestù podle odstavce V 13 odst. 21 se slova odstavce 16 nahrazují slovy odstavce V 13 odst. 24 se slova odstavce 20 nahrazují slovy odstavce 21, slova odstavce 21 se nahrazují slovy odstavce 22 a slova odstavce 19 se nahrazují slovy odstavce V 20 odst. 2 se na konci písmene o) èárka nahrazuje teèkou a písmeno p) se zrušuje. 8. V 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Celní øeditelství si vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^19a) výpis z evidence Rejstøíku trestù týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstøíku trestù týkající se statutárního orgánu nebo èlenù statutárních orgánù, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Dosavadní odstavce 4 až 22 se oznaèují jako odstavce 5 až V 20 odstavec 5 zní: (5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo èlenem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním obèanem Èeské republiky, pøikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisùm z evidence Rejstøíku trestù vydané státem, jehož je tato osoba obèanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3

4 letech zdržovala nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce. To platí obdobnì i v pøípadì státního obèana Èeské republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce v zahranièí. Zdržovala-li se zahranièní fyzická osoba v dobì podle vìty první v Èeské republice, vyžádá si celní øeditelství výpis z evidence Rejstøíku trestù podle odstavce V 20 odst. 19 písm. b) se slova odstavce 5 nahrazují slovy odstavce V 20 odst. 20 se slova odstavce 18 nahrazují slovy odstavce V 20 odst. 21 se slova odstavce 18 nahrazují slovy odstavce 19 a slova odstavce 19 se nahrazují slovy odstavce V 20 odst. 22 písm. a) se slova odstavce 17 nahrazují slovy odstavce 18 a slova odstavce 16 se nahrazují slovy odstavce V 22 odst. 2 se na konci písmene h) èárka nahrazuje teèkou a písmeno i) se zrušuje. 15. V 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Celní øeditelství si vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^19a) výpis z evidence Rejstøíku trestù týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstøíku trestù týkající se statutárního orgánu nebo èlenù statutárních orgánù, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Dosavadní odstavce 4 až 23 se oznaèují jako odstavce 5 až V 22 odstavec 5 zní: (5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo èlenem jeho statutárního orgánu fyzická osoba, která není státním obèanem Èeské republiky, pøikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2 doklady odpovídající výpisùm z evidence Rejstøíku trestù vydané státem, jehož je tato osoba obèanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce. To platí obdobnì i v pøípadì státního obèana Èeské republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce v zahranièí. Zdržovala-li se zahranièní fyzická osoba v dobì podle vìty první v Èeské republice, vyžádá si celní øeditelství výpis z evidence Rejstøíku trestù podle odstavce V 22 odst. 19 písm. b) se slova odstavce 5 nahrazují slovy

5 odstavce V 22 odst. 20 se slova odstavce 18 nahrazují slovy odstavce V 22 odst. 21 se slova odstavce 18 nahrazují slovy odstavce 19 a slova odstavce 19 se nahrazují slovy odstavce V 36 odst. 5 se na konci písmene f) èárka nahrazuje teèkou a písmeno g) se zrušuje. 21. V 36 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: (6) Celní øeditelství si vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^19a) výpis z evidence Rejstøíku trestù týkající se navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstøíku trestù týkající se statutárního orgánu nebo èlenù statutárních orgánù, je-li navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Dosavadní odstavce 6 až 13 se oznaèují jako odstavce 7 až V 109 odst. 4 se slova 22 odst. 8 nahrazují slovy 22 odst V 134g odst. 3 písm. f) se slova 20 odst. 11 nahrazují slovy 20 odst V 134j odst. 1 písm. e) se slova 20 odst. 17 nebo 18 nahrazují slovy 20 odst. 18 nebo V 134r odst. 3 písm. f) se slova 20 odst. 11 nahrazují slovy 20 odst. 12. ÈÁST TØETÍ Zmìna zákona o auditorech Èl. III Zákon è. 254/2000 Sb., o auditorech a o zmìnì zákona è. 165/1998 Sb., ve znìní zákona è. 209/2002 Sb., zákona è. 169/2004 Sb., zákona è. 284/2004 Sb., zákona è. 56/2006 Sb., zákona è. 57/2006 Sb., zákona è. 70/2006 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 3 odstavec 5 vèetnì poznámky pod èarou è. 3a zní: (5) Za úèelem doložení bezúhonnosti žadatele podle odstavce 4 si

6 Komora vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^3a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 3a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších 2. V 26 odstavec 1 zní: (1) Komora zapíše na písemnou žádost do seznamu asistentù auditora toho, kdo a) je plnì zpùsobilý k právním úkonùm, b) je bezúhonný, c) získal vysokoškolské vzdìlání uvedené v 3 odst. 1 písm. a) a pøedloží o tom doklady, d) je v pracovním pomìru u auditora nebo v auditorské spoleènosti, jeho pracovní úvazek èiní nejménì 35 hodin týdnì a pod vedením a dohledem auditora vykonává práce spojené s poskytováním auditorských služeb, a pøedloží o tom doklady.. 3. V 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Pøi posuzování bezúhonnosti se postupuje podle 3 odst. 4 a 5.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se oznaèují jako odstavce 3 až 9. ÈÁST ÈTVRTÁ Zmìna zákona o daòovém poradenství a Komoøe daòových poradcù Èeské republiky Èl. IV Zákon è. 523/1992 Sb., o daòovém poradenství a Komoøe daòových poradcù Èeské republiky, ve znìní zákona è. 170/2004 Sb., zákona è. 284/2004 Sb., zákona è. 70/2006 Sb. a zákona è. 312/2006 Sb., se mìní takto: 1. V 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který vèetnì poznámky pod èarou è. 3c zní: (3) Za úèelem doložení bezúhonnosti žadatele si Komora vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^3c) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.

7 3c) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 3 až 12 se oznaèují jako odstavce 4 až 13 a dosavadní poznámky pod èarou è. 3c a 3d se oznaèují jako poznámky pod èarou è. 3d a 3e, a to vèetnì odkazù na poznámky pod èarou. 2. V 5 odst. 4 se slova výpis z rejstøíku trestù ne starší šesti mìsícù a zrušují. 3. V 5 odst. 12 vìtì druhé se èíslo 3 nahrazuje èíslem V 15 odst. 1 se slova 5 odst. 4 písm. a) nahrazují slovy 5 odst. 5 písm. a). ÈÁST PÁTÁ Zmìna zákona o pojiš ovnictví Èl.V Zákon è. 363/1999 Sb., o pojiš ovnictví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojiš ovnictví), ve znìní zákona è. 159/2000 Sb., zákona è. 316/2001 Sb., zákona è. 12/2002 Sb., zákona è. 126/2002 Sb., zákona è. 39/2004 Sb., zákona è. 257/2004 Sb., zákona è. 377/2005 Sb., zákona è. 381/2005 Sb., zákona è. 413/2005 Sb., zákona è. 444/2005 Sb., zákona è. 57/2006 Sb., zákona è. 70/2006 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 8 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplòují slova ; výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^3) se nepøikládá. Poznámka pod èarou è. 3 zní: 3) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších 2. V 8 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplòují slova ; výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^3) se nepøikládá. 3. V 8 odst. 4 písmeno a) zní: a) doklad o splnìní podmínek dùvìryhodnosti podle 10a fyzické osoby, která je navrhována jako povìøený zástupce poboèky v Èeské republice, adresu bydlištì této fyzické osoby a doklad o dosaženém druhu vzdìlání a praxi; výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^3) se nepøikládá,.

8 4. V 8 odst. 5 se na konci textu písmene g) doplòují slova ; výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^3) se nepøikládá. 5. V 8 odst. 5 se na konci textu písmene h) doplòují slova ; výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^3) se nepøikládá. 6. V 11 odst. 3 vìtì prvé se za slova pojiš ovnì nebo zajiš ovnì doplòují slova ; výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^3) se nepøikládá. 7. V 23 odst. 5 v úvodní èásti ustanovení se za slova bezúhonnost podle 10a, vkládají slova výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^3) se nepøikládá,. 8. V 38 odstavec 4 zní: (4) Fyzická osoba, která není státním obèanem Èeské republiky, dokládá svoji bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je obèanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce. To platí obdobnì i v pøípadì státního obèana Èeské republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce v zahranièí.. ÈÁST ŠESTÁ Zmìna zákona o pojiš pojistných událostí ovacích zprostøedkovatelích a likvidátorech Èl. VI Zákon è. 38/2004 Sb., o pojiš ovacích zprostøedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmìnì živnostenského zákona (zákon o pojiš ovacích zprostøedkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znìní zákona è. 444/2005 Sb., zákona è. 57/2006 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 13 odst. 3 písmeno c) vèetnì poznámky pod èarou è. 5a zní: c) doklady prokazující dùvìryhodnost žadatele ( 19); výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^5a) se nepøikládá, 5a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších 2. V 13 odst. 5 písmeno c) zní: c) doklady prokazující dùvìryhodnost žadatele ( 20); výpis z evidence

9 Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^5a) se nepøikládá,. 3. V 15 odst. 3 písmeno b) zní: b) doklady prokazující dùvìryhodnost žadatele ( 19); výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^5a) se nepøikládá,. 4. V 15 odst. 5 písmeno b) zní: b) doklady prokazující dùvìryhodnost žadatele ( 20); výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^5a) se nepøikládá,. 5. V 27 odstavec 6 zní: (6) Fyzická osoba, která není státním obèanem Èeské republiky, dokládá svoji bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je obèanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce. To platí obdobnì i v pøípadì státního obèana Èeské republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce v zahranièí.. ÈÁST SEDMÁ Zmìna zákona o penzijním pøipojištìní se státním pøíspìvkem Èl. VII Zákon è. 42/1994 Sb., o penzijním pøipojištìní se státním pøíspìvkem a o zmìnách nìkterých zákonù souvisejících s jeho zavedením, ve znìní zákona è. 61/1996 Sb., zákona è. 15/1998 Sb., zákona è. 170/1999 Sb., zákona è. 353/2001 Sb., zákona è. 309/2002 Sb., zákona è. 36/2004 Sb., zákona è. 237/2004 Sb., zákona è. 257/2004 Sb., zákona è. 377/2005 Sb., zákona è. 444/2005 Sb., zákona è. 56/2006 Sb., zákona è. 57/2006 Sb., zákona è. 70/2006 Sb., zákona è. 342/2006 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 5 odst. 2 písmeno d) zní: d) odbornou zpùsobilost navrhovaných èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady penzijního fondu,. 2. V 5 se doplòuje odstavec 5, který zní: (5) Pro úèely tohoto zákona se považuje za bezúhonnou fyzická osoba, která nebyla pravomocnì odsouzena pro trestný èin majetkové povahy nebo úmyslný trestný èin. Bezúhonnost se prokazuje u navrhovaných èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady penzijního fondu..

10 ÈÁST OSMÁ Zmìna zákona o povinném znaèení lihu Èl. VIII V 7 zákona è. 676/2004 Sb., o povinném znaèení lihu a o zmìnì zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, odstavec 8 vèetnì poznámky pod èarou è. 13 zní: (8) Osoba je spolu s návrhem na registraci povinna pøedložit úøednì ovìøený výpis z obchodního rejstøíku nebo úøednì ovìøenou kopii živnostenského listu, anebo jiný doklad, který ji opravòuje k podnikání, ne starší 1 mìsíce k datu podání návrhu na registraci. Pro úèely registrace si pøíslušné celní øeditelství vyžádá výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^13) osoby, která podala návrh na registraci, a odpovìdného zástupce, je-li ustanoven. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. Fyzická osoba, která není státním obèanem Èeské republiky, je povinna pøipojit doklady odpovídající výpisùm z evidence Rejstøíku trestù vydané státem, jehož je tato osoba obèanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce, a dále doklady požadované živnostenským zákonem. Je-li navrhovatelem právnická osoba, fyzická osoba, která žádost podepsala, musí být osobou bezúhonnou ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat pøekážka provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 13) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších ÈÁST DEVÁTÁ Zmìna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Èl. IX Zákon è. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 60/2005 Sb., zákona è. 413/2005 Sb., zákona è. 70/2006 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 28 odstavec 2 zní: (2) Osoba žádající o zvláštní registraci pøedloží doklad o registraci podle 27 a dále výpis z obchodního rejstøíku ne starší 1 mìsíce nebo úøednì ovìøenou kopii živnostenského listu nebo jiného dokladu, který

11 ji opravòuje na území Spoleèenství k podnikání v èinnostech uvedených v odstavci 1, ne starší 1 mìsíce.. 2. V 28 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který vèetnì poznámky pod èarou è. 10c zní: (4) Za úèelem posouzení bezúhonnosti osoby pro úèely zvláštní registrace si Generální øeditelství cel vyžádá výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^10c). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 10c) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 4 až 6 se oznaèují jako odstavce 5 až 7. ÈÁST DESÁTÁ Zmìna zákona o dani z pøidané hodnoty Èl. X Zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní zákona è. 635/2004 Sb., zákona è. 669/2004 Sb., zákona è. 124/2005 Sb., zákona è. 215/2005 Sb., zákona è. 217/2005 Sb., zákona è. 377/2005 Sb., zákona è. 441/2005 Sb., zákona è. 545/2005 Sb., zákona è. 109/2006 Sb., zákona è. 230/2006 Sb., zákona è. 319/2006 Sb., zákona è. 172/2007 Sb., zákona è. 261/2007 Sb. a zákona è. 270/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 87 odst. 6 se na konci textu písmene f) èárka nahrazuje teèkou a písmeno g) se zrušuje. 2. V 87 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který vèetnì poznámky pod èarou è. 60a zní: (7) Za úèelem posouzení bezúhonnosti pro úèely øízení o vydání povolení si celní úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^60a) výpis z evidence Rejstøíku trestù navrhovatele, je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstøíku trestù statutárního orgánu nebo èlenù statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem právnická osoba. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 60a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 7 až 13 se oznaèují jako odstavce 8 až 14.

12 ÈÁST JEDENÁCTÁ Zmìna zákona o vyhledávání, prùzkumu a tìžbì nerostných zdrojù z moøského dna za hranicemi pravomocí státù Èl. XI Zákon è. 158/2000 Sb., o vyhledávání, prùzkumu a tìžbì nerostných zdrojù z moøského dna za hranicemi pravomocí státù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 7 odstavec 3 zní: (3) K žádosti o vydání osvìdèení pøipojí ovìøené kopie dokladù uvedených v 6 odst. 1 písm. a) a d). Pokud se fyzická osoba zdržovala v posledních 5 letech mimo území Èeské republiky, pøedloží doklady uvedené ve vìtì první ze státù, ve kterých se v posledních 5 letech zdržovala nepøetržitì po dobu delší než 3 mìsíce; dále je tato osoba povinna prokázat svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstøíku trestù nebo rovnocenným dokladem vydaným pøíslušným orgánem státu, popøípadì státù, ve kterých se po uvedenou dobu zdržovala.. 2. V 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který vèetnì poznámky pod èarou è. 5 zní: (4) Ministerstvo si za úèelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^5) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 5) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 4 a 5 se oznaèují jako odstavce 5 a 6. ÈÁST DVANÁCTÁ Zmìna energetického zákona Èl. XII Zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní zákona è. 151/2002 Sb., zákona è. 262/2002 Sb., zákona è. 309/2002 Sb., zákona è. 278/2003 Sb., zákona è. 356/2003 Sb., zákona è. 670/2004 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 342/2006 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto:

13 1. V 7 odst. 4 písmeno b) zní: b) v pøípadì fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho èlenem, a odpovìdného zástupce, originál nebo ovìøená kopie výpisu z evidence trestù nebo obdobného rejstøíku vedeného ve státì, jehož je obèanem, jakož i státu, kde se naposledy tato osoba v posledních 3 letech zdržovala nepøetržitì po dobu nejménì 6 mìsícù; nevydává- li stát takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti uèinìné pøed pøíslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 6 mìsícù,. 2. V 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který vèetnì poznámky pod èarou è. 1a zní: (5) Energetický regulaèní úøad si za úèelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^1a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 1a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 5 a 6 se oznaèují jako odstavce 6 a 7. ÈÁST TØINÁCTÁ Zmìna zákona o hospodaøení energií Èl. XIII Zákon è. 406/2000 Sb., o hospodaøení energií, ve znìní zákona è. 359/2003 Sb., zákona è. 694/2004 Sb., zákona è. 180/2005 Sb., zákona è. 177/2006 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 214/2006 Sb., zákona è. 574/2006 Sb. a zákona è. 393/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 10 odstavec 7 zní: (7) K žádosti o zápis do seznamu energetických auditorù podle odstavce 6 se pøipojí doklad o složení odborné zkoušky.. 2. V 10 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který vèetnì poznámky pod èarou è. 6f zní: (8) Ministerstvo si za úèelem prokázání bezúhonnosti uchazeèe vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^6f) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.

14 6f) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 8 až 16 se oznaèují jako odstavce 9 až V 10 odst. 16 se èíslo 14 nahrazuje èíslem V 10 odst. 17 se èíslo 13 nahrazuje èíslem 14. ÈÁST ÈTRNÁCTÁ Zmìna zákona o zahranièním obchodu s vojenským materiálem Èl. XIV V 9 odst. 2 písm. c) zákona è. 38/1994 Sb., o zahranièním obchodu s vojenským materiálem a o doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní zákona è. 310/2002 Sb. a zákona è. 413/2005 Sb., se slova výpisy z evidence Rejstøíku trestù ne staršími 3 mìsícù zrušují. ÈÁST PATNÁCTÁ Zmìna veterinárního zákona Èl. XV V 50 zákona è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní zákona è. 131/2003 Sb. a zákona è. 48/2006 Sb., se na konci odstavce 4 doplòují vìty Za úèelem prokázání bezúhonnosti si pøíslušný orgán uvedený v odstavci 1 a 2 vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^25g) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Poznámka pod èarou è. 25g zní: 25g) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších ÈÁST ŠESTNÁCTÁ Zmìna zákona o zemìdìlských skladních listech a zemìdìlských veøejných skladech Èl. XVI

15 Zákon è. 307/2000 Sb., o zemìdìlských skladních listech a zemìdìlských veøejných skladech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní zákona è. 444/2005 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 15 odst. 4 se vìta poslední nahrazuje vìtou Pro úèely tohoto zákona se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocnì odsouzena pro trestný èin.. 2. V 15 se doplòuje odstavec 5, který vèetnì poznámky pod èarou è. 4a zní: (5) Ministerstvo si pøi povolování provozování zemìdìlského veøejného skladu k ovìøení bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. j) vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^4a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 4a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších ÈÁST SEDMNÁCTÁ Zmìna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech Èl. XVII Zákon è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní zákona è. 309/2002 Sb., zákona è. 53/2004 Sb. a zákona è. 186/2006 Sb., se mìní takto: 1. V 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který vèetnì poznámky pod èarou è. 41a zní: (4) Ústøední pozemkový úøad, který udìluje úøední oprávnìní, si k ovìøení bezúhonnosti podle odstavce 3 vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^41a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 41a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 4 až 20 se oznaèují jako odstavce 5 až V 18 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.

16 Dosavadní písmena b) a c) se oznaèují jako písmena a) a b). 3. V 18 odst. 11 se èíslo 8 nahrazuje èíslem 9. ÈÁST OSMNÁCTÁ Zmìna lesního zákona Èl. XVIII Zákon è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon), ve znìní zákona è. 238/1999 Sb., zákona è. 67/2000 Sb., zákona è. 132/2000 Sb., zákona è. 76/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 149/2003 Sb., zákona è. 1/2005 Sb., zákona è. 444/2005 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 222/2006 Sb. a zákona è. 267/2006 Sb., se mìní takto: 1. V 38 se doplòuje odstavec 8, který vèetnì poznámky pod èarou è. 23a zní: (8) Orgán státní správy lesù, který lesní stráž ustanovuje, si k ovìøení bezúhonnosti osoby uvedené v odstavci 3 vyžádá výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^23a). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 23a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších 2. V 41 se doplòuje odstavec 4, který zní: (4) Orgán státní správy lesù, který rozhoduje o udìlení licence, si k ovìøování bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 2 vyžádá výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^23a). Žádost o vydání výpisu z Rejstøíku trestù a výpis z Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. ÈÁST DEVATENÁCTÁ Zmìna zákona o obchodu s reprodukèním materiálem lesních døevin Èl. XIX V 21 zákona è. 149/2003 Sb., o uvádìní do obìhu reprodukèního materiálu lesních døevin lesnicky významných druhù a umìlých køížencù, urèeného k obnovì lesa a k zalesòování, a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o obchodu s reprodukèním materiálem lesních døevin), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který vèetnì poznámky

17 pod èarou è. 12b zní: (4) Orgán státní správy lesù, který rozhoduje o udìlení licence, si k ovìøení bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 3 vyžádá výpis z evidence Rejstøíku trestù podle zvláštního právního pøedpisu^12b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 12b) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavec 4 se oznaèuje jako odstavec 5. ÈÁST DVACÁTÁ Zmìna zákona o myslivosti Èl. XX Zákon è. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znìní zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 59/2003 Sb., zákona è. 444/2005 Sb., zákona è. 267/2006 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 12 odst. 5 se za vìtu druhou vkládá vìta Žádost o vydání opisu z evidence Rejstøíku trestù a opis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. 2. V 35 odst. 1 písm. c) se slova k prokázání bezúhonnosti pøedloží výpis z evidence Rejstøíku trestù^15); zrušují. 3. V 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého hospodáøe, si k ovìøení bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^15) opis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání opisu z evidence Rejstøíku trestù a opis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. Ke splnìní podmínky bezúhonnosti je také tøeba pøedložení èestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocnì uložena sankce za spáchání pøestupku podle zákona o pøestupcích^14), ani jí nebyla pravomocnì uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za pøestupky na úseku myslivosti^14) a k pokutám za pøestupky uložené podle tohoto zákona se nepøihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.. Dosavadní odstavce 2 až 7 se oznaèují jako odstavce 3 až 8.

18 4. V 47 odst. 3 písmeno d) zní: d) je bezúhonný ( 12 odst. 4),. 5. V 47 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ovìøení bezúhonnosti podle odstavce 3 písm. d) vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^15) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. Ke splnìní podmínky bezúhonnosti je také tøeba pøedložení èestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocnì uložena sankce za spáchání pøestupku podle zákona o pøestupcích^14), ani jí nebyla pravomocnì uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za pøestupky na úseku myslivosti^14) a k pokutám za pøestupky uložené podle tohoto zákona se nepøihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území Èeské republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnù, lze výpis z evidence Rejstøíku trestù^15) nahradit platným loveckým lístkem ze zemì jeho pobytu.. Dosavadní odstavce 4 a 5 se oznaèují jako odstavce 5 a 6. ÈÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Zmìna zákona o rybáøství Èl. XXI Zákon è. 99/2004 Sb., o rybníkáøství, výkonu rybáøského práva, rybáøské stráži, ochranì moøských rybolovných zdrojù a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o rybáøství), ve znìní zákona è. 444/2005 Sb. a zákona è. 267/2006 Sb., se mìní takto: 1. V 8 odst. 1 písm. g) se slova výpisem z evidence Rejstøíku trestù nebo z jiné obdobné evidence ne starším 3 mìsícù, je-li žadatelem o povolení výkonu rybáøského práva fyzická osoba, jakož i prokázání bezúhonnosti osoby navržené za rybáøského hospodáøe nebo zástupce rybáøského hospodáøe a nebo u èlena statutárního orgánu právnické osoby zrušují. 2. V 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který vèetnì poznámky pod èarou è. 8a zní: (2) Pøíslušný rybáøský orgán, který rozhoduje o povolení výkonu rybáøského práva, si k ovìøení bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g) vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^8a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a

19 výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. Fyzická osoba, která není státním obèanem Èeské republiky, je ke splnìní podmínky bezúhonnosti povinna pøedložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstøíku trestù vydaný státem, jehož je tato osoba obèanem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3 mìsíce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3 mìsíce. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u èlena statutárního orgánu právnické osoby, oprávnìného jednat za tuto osobu. 8a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní odstavce 2 až 6 se oznaèují jako odstavce 3 až V 8 odst. 6 písm. c) se slova [odstavec 1 písm. g)] nahrazují slovy (odstavec 2). 4. V 14 odstavec 7 zní: (7) Pøíslušný rybáøský orgán, který ustanovuje rybáøskou stráž, si k ovìøení bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^8a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. Ke splnìní podmínky bezúhonnosti je také tøeba pøedložení èestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku rybáøství jí nebyla pravomocnì uložena sankce za spáchání pøestupku podle zákona o pøestupcích, ani jí nebyla pravomocnì uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke splnìní podmínky bezúhonnosti je také tøeba pøedložení dokladù odpovídajících výpisu z evidence Rejstøíku trestù vydaných státem, jehož je osoba obèanem, jakož i doklady vydané státy, v nichž se tato osoba více než 3 mìsíce nepøetržitì zdržovala v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 mìsícù, je-li žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u èlena statutárního orgánu právnické osoby, oprávnìného jednat za tuto osobu.. ÈÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Zmìna zákona o zemìmìøictví Èl. XXII V 14 zákona è. 200/1994 Sb., o zemìmìøictví a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù souvisejících s jeho zavedením, ve znìní zákona è. 186/2001 Sb., se doplòuje odstavec 9, který vèetnì poznámky pod èarou è. 11b zní:

20 (9) Za úèelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si úøad udìlující oprávnìní vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^11b) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 11b) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších ÈÁST DVACÁTÁ TØETÍ Zmìna zákona o dráhách Èl. XXIII Zákon è. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znìní zákona è. 189/1999 Sb., zákona è. 23/2000 Sb., zákona è. 71/2000 Sb., zákona è. 132/2000 Sb., zákona è. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod è. 144/2002 Sb., zákona è. 175/2002 Sb., zákona è. 309/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 103/2004 Sb., zákona è. 1/2005 Sb., zákona è. 181/2006 Sb., zákona è. 186/2006 Sb., zákona è. 191/2006 Sb. a zákona è. 296/2007 Sb., se mìní takto: 1. Za 13 se vkládá nový 13a, který vèetnì poznámky pod èarou è. 5b zní: 13a Za úèelem zjištìní, zda osoba podle 12 písm. a) nebo b) splòuje podmínku bezúhonnosti podle 13, si drážní správní úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^5b) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 5b) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších 2. V 15 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až h) se oznaèují jako písmena a) až g). 3. Za 26 se vkládá nový 26a, který zní: 26a Za úèelem zjištìní, zda osoba podle 25 písm. a) nebo b) splòuje podmínku bezúhonnosti podle 26, si drážní správní úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^5b) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence

21 Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. 4. V 28 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až f) se oznaèují jako písmena a) až e). 5. Za 46 se vkládá nový 46a, který zní: 46a Za úèelem zjištìní, zda žadatel splòuje podmínku spolehlivosti podle 46, si drážní správní úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^5b) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z Rejstøíku trestù a výpis z Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. ÈÁST DVACÁTÁ ÈTVRTÁ Zmìna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Èl. XXIV Zákon è. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmìnì zákona è. 168/1999 Sb., o pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla), ve znìní zákona è. 307/1999 Sb., ve znìní zákona è. 478/2001 Sb., zákona è. 175/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 193/2003 Sb., zákona è. 103/2004 Sb., zákona è. 186/2004 Sb., zákona è. 237/2004 Sb., zákona è. 411/2005 Sb., zákona è. 226/2006 Sb., zákona è. 311/2006 Sb., zákona è. 342/2006 Sb. a zákona è. 170/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 54 odst. 5 se vìta druhá nahrazuje vìtami Za úèelem zjištìní, zda žadatel splòuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 písm. a) a odstavce 5, si krajský úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^9b) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Poznámka pod èarou è. 9b zní: 9b) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších 2. V 55 odst. 2 se písmeno f) zrušuje a na konci textu písmene e) se èárka nahrazuje teèkou. 3. V 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

22 (3) Za úèelem zjištìní, zda osoba splòuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. f), si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^9b) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Dosavadní odstavec 3 se oznaèuje jako odstavec V 63 odstavec 5 zní: (5) Pro vymezení bezúhonnosti platí ustanovení 54 odst. 5. Za úèelem zjištìní, zda osoba podle 63 odst. 4 písm. a) a 54 odst. 4 splòuje podmínku bezúhonnosti, si obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^9b) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. 5. V 64 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) a f) se oznaèují jako písmena d) a e). ÈÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Zmìna zákona o silnièní dopravì Èl. XXV Zákon è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì, ve znìní zákona è. 38/1995 Sb., zákona è. 304/1997 Sb., zákona è. 132/2000 Sb., zákona è. 150/2000 Sb., zákona è. 361/2000 Sb., zákona è. 175/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 577/2002 Sb., zákona è. 103/2004 Sb., zákona è. 186/2004 Sb., zákona è. 1/2005 Sb., zákona è. 229/2005 Sb., zákona è. 253/2005 Sb., zákona è. 411/2005 Sb., zákona è. 226/2006 Sb. a zákona è. 374/2007 Sb., se mìní takto: 1. V 5 se na konci textu odstavce 5 doplòují vìty Za úèelem zjištìní, zda osoba uvedená v odstavcích 2 a 3 splòuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. a), si dopravní úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^5c) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Poznámka pod èarou è. 5c zní: 5c) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších

23 2. V 21 odst. 6 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) až e) se oznaèují jako písmena b) až d). 3. V 21 odst. 8 se za vìtu první vkládají vìty Za úèelem zjištìní, zda osoba uvedená v písemném oznámení splòuje podmínku bezúhonnosti, si dopravní úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^5c) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. 4. V 21 odst. 9 se za vìtu první vkládají vìty Za úèelem zjištìní, zda osoba øidièe splòuje podmínku bezúhonnosti, si dopravní úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^5c) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. ÈÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Zmìna zákona o námoøní plavbì Èl. XXVI Zákon è. 61/2000 Sb., o námoøní plavbì, ve znìní zákona è. 136/2006 Sb. a zákona è. 342/2006 Sb., se mìní takto: 1. Za 10 se vkládá nový 10a, který vèetnì poznámky pod èarou è. 5a zní: 10a Za úèelem zjištìní, zda provozovatel námoøního plavidla splòuje podmínku bezúhonnosti, si Úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^5a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 5a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších 2. V 11 odst. 3 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až j) se oznaèují jako písmena a) až i). ÈÁST DVACÁTÁ SEDMÁ Zmìna zákona o vnitrozemské plavbì

24 Èl. XXVII Zákon è. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbì, ve znìní zákona è. 358/1999 Sb., zákona è. 254/2001 Sb., zákona è. 309/2002 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 118/2004 Sb., zákona è. 327/2005 Sb., zákona è. 186/2006 Sb. a zákona è. 342/2006 Sb., se mìní takto: 1. V 25 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se oznaèují jako písmena b) a c) se zrušuje. ÈÁST DVACÁTÁ OSMÁ Zmìna zákona o civilním letectví Èl. XXVIII Zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní zákona è. 189/1999 Sb., zákona è. 146/2000 Sb., zákona è. 258/2002 Sb., zákona è. 309/2002 Sb., zákona è. 167/2004 Sb., zákona è. 413/2005 Sb., zákona è. 186/2006 Sb. a zákona è. 225/2006 Sb., se mìní takto: 1. V 21 se dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a doplòuje se odstavec 2, který vèetnì poznámky pod èarou è. 1k zní: (2) Za úèelem zjištìní, zda èlen leteckého personálu splòuje podmínku bezúhonnosti, si Úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^1k) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 1k) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších Dosavadní poznámky pod èarou è. 1k a 1l se oznaèují jako poznámky pod èarou è. 1l a 1m, a to vèetnì odkazù na poznámky pod èarou. 2. V 28 se dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a doplòuje se odstavec 2, který zní: (2) Za úèelem zjištìní, zda osoba podle 27 odst. 2 písm. a) a b) splòuje podmínku bezúhonnosti, si Úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^1k) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový

25 pøístup.. 3. V 30 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se oznaèují jako písmena b) a c). 4. V 49d se dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a doplòuje se odstavec 2, který zní: (2) Za úèelem zjištìní, zda osoba podle 49c odst. 1 písm. b) a c) splòuje podmínku bezúhonnosti, si Úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^1k) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. 5. V 59 se dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a doplòuje se odstavec 2, který zní: (2) Za úèelem zjištìní, zda osoba podle 58 odst. 1 písm. a) a b) splòuje podmínku bezúhonnosti, si Úøad vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^1k) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. ÈÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ Zmìna zákona o získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel Èl. XXIX V 13 odst. 5 zákona è. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel a o zmìnách nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 411/2005 Sb., se za slova písm. f) vkládají slova a g). ÈÁST TØICÁTÁ Zmìna zákona o silnièním provozu Èl. XXX V 82 zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých zákonù (zákon o silnièním provozu), ve znìní zákona è. 411/2005 Sb., se doplòuje odstavec 3, který vèetnì poznámky pod èarou è. 27a zní: (3) Za úèelem zjištìní, zda osoba uvedená v odstavci 1 splòuje

26 podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. f), si pøíslušný orgán uvedený v 92 odst. 1 vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^27a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. 27a) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších ÈÁST TØICÁTÁ PRVNÍ Zmìna zákona o Antarktidì Èl. XXXI Zákon è. 276/2003 Sb., o Antarktidì a o zmìnì nìkterých zákonù, se mìní takto: 1. V 9 odst. 3 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až g) se oznaèují jako písmena a) až f). 2. V 9 se odstavec 4 zrušuje. ÈÁST TØICÁTÁ DRUHÁ Zmìna zákona o geologických pracích Èl. XXXII Zákon è. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znìní zákona è. 543/1991 Sb., zákona è. 369/1992 Sb., zákona è. 366/2000 Sb., zákona è. 320/2002 Sb., zákona è. 18/2004 Sb., zákona è. 3/2005 Sb., zákona è. 444/2005 Sb. a zákona è. 186/2006 Sb., se mìní takto: 1. V 3 odst. 4 se za vìtu první vkládají vìty Ministerstvo si za úèelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^2d) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z Rejstøíku trestù a výpis z Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Poznámka pod èarou è. 2d zní: 2d) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších 2. V 4 odst. 2 písm. d) se slova a jeho bezúhonnosti zrušují, èást vìty za støedníkem se zrušuje a støedník se nahrazuje èárkou. 3. V 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

27 (3) V øízení o stanovení prùzkumného území ministerstvo posuzuje bezúhonnost žadatele, která se prokazuje výpisem z evidence Rejstøíku trestù. Ministerstvo si za úèelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^2d) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z Rejstøíku trestù a výpis z Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Dosavadní odstavce 3 až 9 se oznaèují jako odstavce 4 až 10. ÈÁST TØICÁTÁ TØETÍ Zmìna zákona o posuzování vlivù na životní prostøedí Èl. XXXIII V 19 odst. 5 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), se slova pøedložením dokladu nahrazují slovem dokladem a na konci se doplòují vìty Ministerstvo si za úèelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^7) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup.. Poznámka pod èarou è. 7 zní: 7) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších ÈÁST TØICÁTÁ ÈTVRTÁ Zmìna zákona o zoologických zahradách Èl. XXXIV Zákon è. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o zoologických zahradách), se mìní takto: 1. V 4 odst. 2 se na konci textu písmene j) èárka nahrazuje teèkou a písmeno k) se vèetnì poznámky pod èarou è. 5 zrušuje. 2. V 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který vèetnì poznámky pod èarou è. 3a zní: (3) Ministerstvo si za úèelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^3a) výpis z evidence Rejstøíku trestù. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence

124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Rejstříku trestů

124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Rejstříku trestů 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Č ÁST PRVNÍ

ZÁKON kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Č ÁST PRVNÍ Strana 1544 Sbírka zákonů č. 124 / 2008 Částka 39 124 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I 254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna:

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 764 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 764 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. 307 10. funkční období 307 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 764/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 764/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 764/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

Více

ZÁKON. ze dne 21. záøí o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti

ZÁKON. ze dne 21. záøí o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti 413/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. záøí 2005 o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti Zmìna: 138/2006 Sb. Zmìna: 362/2007 Sb. Zmìna: 274/2008

Více

a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), Strana 4473 298 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 258 10. funkční období 258 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 580 ze 7. volebního

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státních úřednících

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státních úřednících III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státních úřednících Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 146 Sbírka zákonů č. 420 / 2011 Strana 5455 420 ZÁKON ze dne 27. října 2011 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Parlament

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 313 32 ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 2/1969

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3033 223 ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

70/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ

70/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ 70/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Změna: 254/2008 Sb. Změna: 93/2009 Sb. Změna: 285/2009 Sb. Změna:

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk 393) Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení dne 3. května 2016

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

V l á d n í n á v r h ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I. Změna zákona o cenách. Čl. II

V l á d n í n á v r h ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I. Změna zákona o cenách. Čl. II V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2018, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5257 377 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 154 10. funkční období 154 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření (Navazuje na sněmovní tisk č. 494 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1065 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 717/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 717/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 717/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Zástupce předkladatele: ministr financí

Více

223/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

223/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 223/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb Změna: 201/2012 Sb. Změna: 297/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

413/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005

413/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 413/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Změna: 138/2006 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 274/2008

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 647 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 647 ze 7. volebního období PS PČR) 276 10. funkční období 276 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2016 Strana 3595 243 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 210/1990 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 210/1990 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 131 Sbírka zákonů č. 375 / 2011 Strana 4849 375 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních

Více

ZÁKON ze dne o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON ze dne. 2014 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 102 Sbírka zákonů č. 264 / 2016 Strana 4061 264 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

letiště Ruzyně SLS/OLS čárový kód podání 160 08 PRAHA 6 ODDĚLENÍ LETIŠŤ Ž Á D O S T O P O V O L E N Í P R O V O Z O V A T [POA] H E L I P O R T

letiště Ruzyně SLS/OLS čárový kód podání 160 08 PRAHA 6 ODDĚLENÍ LETIŠŤ Ž Á D O S T O P O V O L E N Í P R O V O Z O V A T [POA] H E L I P O R T letiště Ruzyně SLS/OLS čárový kód podání 160 08 PRAHA 6 ODDĚLENÍ LETIŠŤ žadatel č.j... Ž Á D O S T O P O V O L E N Í P R O V O Z O V A T [POA] H E L I P O R T podle ustanovení 30 zákona č. 49/1997 Sb.,

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k zakázce mimo režim zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázkách Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k výbìrovému

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I Návrh ZÁKON ze dne 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. ledna 2008 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 747/6

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 747/6 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 747/6 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění

Více

4 ) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném. znění..

4 ) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném. znění.. Strana 5018 Sbírka zákonů č.369 / 2010 369 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2052 Sbírka zákonů č. 199 / 2017 199 ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1762 Sbírka zákonů č. 185 / 2013 Částka 77 185 ZÁKON ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb.,

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOlNtHO PROSTØEDÍ V Praze dne 22.7.2004 È.j.: M HM P-070964/2004/0ZPNI/EIA/099-2/Be Vyøizuje: Ing. Beranová ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí podle 7

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 662 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 11.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 662 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 11. 76 9. funkční období 76 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

ZÁKON. ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření IIIc V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2)

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON è. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON è. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK ZÁKON è. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK ve znìní zákona è. 264/1992 Sb., zákona è. 591/1992 Sb., zákona è. 600/1992 Sb., zákona è. 286/1993 Sb., zákona è. 156/1994 Sb., zákona è. 84/1995 Sb., zákona è.

Více

Zákon č. 186/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č. 186/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Zákon č. 186/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

ČÁST PRVNĺ Změna trestního zákona

ČÁST PRVNĺ Změna trestního zákona 413 ZÁKON ze dne 21. září 2005 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. května 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 738/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. bøezna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 49. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 1 z 13 18.7.2011 10:29 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 148/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění zákonů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3004 Sbírka zákonů č. 250 / 2014 250 ZÁKON ze dne 23. října 2014 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května o insolvenčních správcích ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května o insolvenčních správcích ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2001 3. volební období 725/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 211 USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996

Více