ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky"

Transkript

1 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna: 194/1999 Sb. Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 357/2003 Sb. Zmìna: 413/2005 Sb. Zmìna: 124/2008 Sb. Èeská národní rada se usnesla na tomto zákonì: 1 Obecná ustanovení (1) Fyzické osoby, které ke dni 31. prosince 1992 byly státními obèany Èeské republiky a zároveò státními obèany Èeské a Slovenské Federativní Republiky, jsou od 1. ledna 1993 státními obèany Èeské republiky. (2) Pøi posuzování, zda je fyzická osoba státním obèanem Èeské republiky, popøípadì do 31. prosince 1992 byla státním obèanem Èeské a Slovenské Federativní Republiky, se postupuje podle pøedpisù platných v dobì, kdy mìlo dojít k nabytí nebo pozbytí státního obèanství této osoby.^1) (3) Pro úèely tohoto zákona se dítìtem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud podle právního øádu, který se na ni vztahuje,^1a) nenabyla

2 zletilosti døíve. ÈÁST PRVNÍ Nabývání státního obèanství 2 Státní obèanství Èeské republiky se nabývá a) narozením ( 3), b) osvojením ( 3a), c) urèením otcovství ( 4), d) nalezením na území Èeské republiky ( 5), e) prohlášením ( 6, 18a nebo 18b), f) udìlením ( 7 až 12). 3 Narozením Dítì nabývá narozením státní obèanství Èeské republiky, a) je-li alespoò jeden rodiè státním obèanem Èeské republiky nebo b) jsou-li rodièe osobami bez státního obèanství (dále jen "bezdomovec"), alespoò jeden z nich má trvalý pobyt na území Èeské republiky a dítì se na jejím území narodí. 3a Osvojením Dítì, jehož alespoò jeden osvojitel je státním obèanem Èeské republiky, nabývá státního obèanství Èeské republiky dnem právní moci rozsudku o osvojení 4 Urèením otcovství Dítì narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní obèankou nebo bezdomovkyní a otec státním obèanem Èeské republiky, nabývá státní obèanství Èeské republiky

3 a) dnem souhlasného prohlášení rodièù o urèení otcovství^2) nebo b) dnem právní moci rozsudku o urèení otcovství.^3) 5 Nalezením na území Èeské republiky Fyzická osoba nalezená na území Èeské republiky je státním obèanem Èeské republiky, pokud se neprokáže, že nabyla narozením státní obèanství jiného státu. 6 Prohlášením (1) Fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním obèanem Èeské a Slovenské Federativní Republiky, ale nemìla ani státní obèanství Èeské republiky ani státní obèanství Slovenské republiky, si mùže zvolit státní obèanství Èeské republiky prohlášením. (2) Rodièe, popøípadì jeden z nich mohou do prohlášení zahrnout i dítì. (3) Rodièe, popøípadì jeden z nich mohou pro dítì uèinit samostatné prohlášení. (4) Èiní-li prohlášení podle odstavce 2 nebo 3 pouze jeden z rodièù dítìte, pøipojí souhlas druhého rodièe s volbou státního obèanství Èeské republiky pro dítì, pokud nebyl výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe omezen nebo pozastaven anebo nedošlo-li ke zbavení rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm nebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. (5) Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje. (6) Potomci fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992 státním obèanem Èeské a Slovenské Federativní Republiky, ale nemìla ani státní obèanství Èeské republiky, ani státní obèanství Slovenské republiky, v linii pøímé, kteøí nabyli zletilosti, si mohou zvolit státní obèanství Èeské republiky prohlášením pouze za pøedpokladu, že nemají jiné státní obèanství. (7) Prohlášení se èiní u krajského úøadu, v hlavním mìstì Praze u úøadu mìstské èásti^3a) urèené Statutem hlavního mìsta Prahy, ve mìstech Brno, Ostrava a Plzeò u magistrátù tìchto mìst (dále jen "úøad"),

4 pøíslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, která prohlášení èiní. V cizinì se toto prohlášení èiní pøed zastupitelským úøadem Èeské republiky. (8) Pøíslušný úøad vydá o prohlášení osvìdèení; kopii prohlášení a osvìdèení zašle Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") a nabytí státního obèanství Èeské republiky oznámí a) ohlašovnì místa trvalého pobytu v Èeské republice,^3f) b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti. Udìlením 7 (1) Státní obèanství Èeské republiky lze na žádost udìlit fyzické osobì, která splòuje souèasnì tyto podmínky: a) má na území Èeské republiky ke dni podání žádosti po dobu nejménì pìti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde pøevážnì zdržuje, b) prokáže, že nabytím státního obèanství Èeské republiky pozbyde dosavadní státní obèanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní obèanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s pøiznaným postavením uprchlíka na území Èeské republiky, c) nebyla v posledních pìti letech pravomocnì odsouzena pro úmyslný trestný èin, d) prokáže znalost èeského jazyka a e) plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního pøedpisu upravujícího pobyt a vstup cizincù na území Èeské republiky,^3g) povinnosti vyplývající ze zvláštních pøedpisù upravujících veøejné zdravotní pojištìní, sociální zabezpeèení, dùchodové pojištìní, danì, odvody a poplatky. (2) Manželé mohou podat spoleènou žádost o udìlení státního obèanství Èeské republiky. (3) Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky stanoví obecnì závazným právním pøedpisem kriteria pro prokazování znalostí èeského jazyka podle odstavce 1 písm. d). 8 (1) K žádosti o udìlení státního obèanství Èeské republiky žadatel

5 pøipojí a) rodný list, pokud uzavøel manželství, i oddací list, popøípadì doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemøelého manžela, b) doklad o tom, že nabytím státního obèanství Èeské republiky pozbyde dosavadní státní obèanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního obèanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s pøiznaným postavením uprchlíka na území Èeské republiky, c) životopis. (2) Za úèelem prokázání podmínky uvedené v 7 odst. 1 písm. c) si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního pøedpisu^3h) výpis z evidence Rejstøíku trestù, jde-li o žadatele staršího 15 let. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstøíku trestù a výpis z evidence Rejstøíku trestù se pøedávají v elektronické podobì, a to zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup. (3) Za úèelem prokázání podmínky uvedené v 7 odst. 1 písm. e) si ministerstvo mùže vyžádat potvrzení finanèního úøadu o úhradì daní a poplatkù, kopie daòových pøiznání, výpisù z obchodního rejstøíku, živnostenských listù nebo pracovních smluv, potvrzení zdravotní pojiš ovny o øádném prùbìhu a platbách veøejného zdravotního pojištìní a potvrzení zamìstnavatele o úhradì danì z pøíjmù a o platbách na veøejné zdravotní pojištìní, sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státní politiku zamìstnanosti. 9 (1) Rodièe mohou do žádosti zahrnout i dítì. K žádosti pøipojí a) rodný list dítìte, b) doklad o tom, že dítì nabytím státního obèanství Èeské republiky pozbyde dosavadní státní obèanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního obèanství dítìte, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s pøiznaným postavením uprchlíka na území Èeské republiky. (2) Pokud žádost podle odstavce 1 podává pouze jeden z rodièù, pøedloží kromì dokladù uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) také souhlas druhého rodièe se zmìnou státního obèanství dítìte, pokud výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe nebyl omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm anebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù

6 se v tìchto pøípadech nevyžaduje. (3) Státní obèanství Èeské republiky lze na žádost zákonného zástupce udìlit i dítìti samostatnì; k žádosti se pøipojí doklady uvedené v odstavci (1) Státní obèanství Èeské republiky udìluje ministerstvo; žadateli vydá Listinu o udìlení státního obèanství Èeské republiky. (2) Žádost se podává u úøadu pøíslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Úøad ovìøí pohovorem se žadatelem jeho znalost èeského jazyka a o výsledku uèiní záznam do spisu. Znalost èeského jazyka neprokazuje žadatel, který je nebo byl státním obèanem Slovenské republiky. Úøad vyplní se žadatelem dotazník, jehož obsah je stanoven v pøíloze; prostøednictvím Policie Èeské republiky pak zašle žádost spolu se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úøadu a s doklady stanovenými tímto zákonem nejpozdìji do 30 dnù od jejího podání ministerstvu. (3) Ministerstvo je povinno posoudit žádost o udìlení státního obèanství i z hlediska bezpeènosti státu; mùže si pøi tom vyžádat stanoviska Policie Èeské republiky a zpravodajských služeb Èeské republiky; pokud je obsahem tìchto stanovisek informace podléhající utajení podle zvláštního zákona^3b), nestává se souèástí spisu. (4) Správní øízení o udìlení státního obèanství je zahájeno dnem, kdy žádost došla ministerstvu. (5) Ministerstvo o žádosti o udìlení státního obèanství rozhodne do 90 dnù od zahájení správního øízení. (6) Úøad zašle zápis o složení státoobèanského slibu nebo zápis o pøevzetí listiny o udìlení státního obèanství Èeské republiky ministerstvu a oznámí nabytí státního obèanství a) ohlašovnì místa trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti. 11 (1) Ministerstvo mùže prominout podmínku stanovenou v 7 odst. 1 písm. a), má-li žadatel na území Èeské republiky povolen trvalý pobyt a a) narodil se na území Èeské republiky, anebo b) žije na území Èeské republiky nepøetržitì alespoò 10 let, anebo

7 c) mìl v minulosti státní obèanství Èeské republiky, popøípadì státní obèanství Èeské a Slovenské Federativní Republiky, anebo d) byl osvojen státním obèanem Èeské republiky, anebo e) jeho manžel (manželka) je státním obèanem Èeské republiky, anebo f) jehož alespoò jeden z rodièù je státním obèanem Èeské republiky, anebo g) pøesídlil do Èeské republiky do 31. prosince 1994 na základì pozvání vlády, nebo h) je bezdomovcem nebo má na území Èeské republiky pøiznáno postavení uprchlíka. (2) Ministerstvo mùže dále prominout podmínku stanovenou v 7 odst. 1 písm. b), pokud má žadatel na území Èeské republiky povolen trvalý pobyt, oprávnìnì se zdržuje na území Èeské republiky po dobu nejménì 5 let, má skuteèný vztah k Èeské republice a a) právní pøedpisy státu, jehož je státním obèanem, neumožòují jeho propuštìní ze státního svazku nebo tento stát odmítá o jeho propuštìní ze státního svazku vydat doklad, b) jeho propuštìní ze státního svazku je spojeno s nepøimìøenými správními poplatky èi jinými v demokratickém státì nepøijatelnými podmínkami, c) podáním žádosti o propuštìní ze státního svazku by žadatel mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování z dùvodù rasy, náboženství, národnosti, pøíslušnosti k urèité sociální skupinì nebo pro politické pøesvìdèení, d) udìlení státního obèanství Èeské republiky by bylo významným pøínosem pro Èeskou republiku zejména z hlediska vìdeckého, spoleèenského, kulturního èi sportovního, nebo e) pozbyl v minulosti státní obèanství Èeskoslovenské republiky nebo Èeské a Slovenské Federativní Republiky nebo Èeské republiky, pokud nejde o žadatele, který je státním obèanem Slovenské republiky. (3) Podmínku stanovenou v 7 odst. 1 písm. b) lze rovnìž prominout žadateli, který má v Èeské republice povolen trvalý pobyt po dobu nejménì 5 let, má skuteèný vztah k Èeské republice a oprávnìnì se zdržuje na jejím území po dobu nejménì 20 let. (4) Ministerstvo mùže dále v pøípadech hodných zvláštního zøetele prominout i podmínku stanovenou v 7 odst. 1 písm. d) a e).

8 12 Státoobèanský slib (1) Fyzická osoba, které bylo udìleno státní obèanství Èeské republiky, nabývá státní obèanství Èeské republiky podle 7 dnem složení tohoto slibu: "Slibuji na svou èest vìrnost Èeské republice. Slibuji, že budu zachovávat všechny zákony a jiné obecnì závazné právní pøedpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti státního obèana Èeské republiky". (2) Dítì zahrnuté do žádosti rodièù, nabývá státní obèanství Èeské republiky dnem, kdy je nabývá alespoò jeden z rodièù; bylo-li státní obèanství Èeské republiky tomuto dítìti udìleno samostatnì, nabývá je dnem pøevzetí Listiny o udìlení státního obèanství Èeské republiky zákonnými zástupci. (3) Ministerstvo mùže složení státoobèanského slibu prominout. V tom pøípadì fyzická osoba nabývá státní obèanství Èeské republiky dnem, kdy rozhodnutí o prominutí složení státoobèanského slibu nabylo právní moci. (4) Fyzická osoba skládá státoobèanský slib pøed tajemníkem obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, v hlavním mìstì Praze pøed tajemníkem úøadu mìstské èásti pøíslušného podle místa jejího trvalého pobytu, ve mìstech Brno, Ostrava a Plzeò pøed tajemníkem magistrátu tìchto mìst, v cizinì pøed vedoucím zastupitelského úøadu Èeské republiky. ÈÁST DRUHÁ Pozbývání státního obèanství 13 Státní obèanství Èeské republiky se pozbývá a) prohlášením ( 16), b) nabytím cizího státního obèanství na základì výslovného projevu vùle ( 17 odst. 1). nadpis vypuštìn 14 zrušen

9 15 zrušen 16 Prohlášením (1) Státní obèan Èeské republiky, který se zdržuje v cizinì a souèasnì je státním obèanem cizího státu, mùže nejdøíve dnem, kdy dosáhne zletilosti, prohlásit, že se vzdává státního obèanství Èeské republiky. (2) Prohlášení podle odstavce 1 se èiní pøed zastupitelským úøadem Èeské republiky. Žadatel v nìm uvede a) kdy nabyl cizí státní obèanství, b) místo posledního trvalého pobytu na území Èeské republiky nebo, že nikdy takový pobyt nemìl. K prohlášení pøipojí doklad o státním obèanství Èeské republiky a doklad o tom, že nabyl státní obèanství cizího státu. (3) Rodièe mohou do prohlášení podle odstavce 1 zahrnout i dítì, které je státním obèanem Èeské republiky a souèasnì je státním obèanem cizího státu. K prohlášení pøipojí: a) rodný list dítìte, b) doklad o tom, že dítì nabylo státní obèanství cizího státu. (4) Pokud žádost podle odstavce 3 podává pouze jeden z rodièù, pøedloží kromì dokladù uvedených v odstavci 3 také souhlas druhého rodièe se zmìnou státního obèanství dítìte, pokud výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe nebyl omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm anebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje. (5) Zastupitelský úøad Èeské republiky vydá fyzické osobì doklad o pozbytí státního obèanství Èeské republiky. (6) Úøad po obdržení prohlášení o vzdání se státního obèanství Èeské republiky oznámí jeho pozbytí

10 a) ohlašovnì místa souèasného trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti. 17 Nabytím cizího státního obèanství (1) Státní obèan Èeské republiky pozbývá státní obèanství Èeské republiky dnem, kdy na základì výslovného projevu vùle (žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon smìøující k nabytí cizího státního obèanství) dobrovolnì nabyde cizí státní obèanství. K pozbytí státního obèanství Èeské republiky nedojde v pøípadech, kdy došlo k nabytí cizího státního obèanství v souvislosti s uzavøením manželství se státním obèanem cizího státu, a to za pøedpokladu, že došlo k nabytí cizího státního obèanství manžela za trvání manželství. K pozbytí státního obèanství Èeské republiky nedojde ani v pøípadech, kdy k nabytí cizího státního obèanství došlo narozením. (2) Úøad po obdržení oznámení o pozbytí státního obèanství Èeské republiky oznámí jeho pozbytí a) ohlašovnì místa souèasného trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti, d) ministerstvu, pokud pozbytí státního obèanství Èeské republiky nebylo úøadu oznámeno tímto ministerstvem. ÈÁST TØETÍ Zvláštní ustanovení o státním obèanství Èeské republiky v souvislosti se zánikem Èeské a Slovenské Federativní Republiky 18 nadpis vypuštìn (1) Fyzická osoba, která mìla k 31. prosinci 1992 státní obèanství Èeské a Slovenské Federativní Republiky a která nabyla volbou státní obèanství Slovenské republiky v dobì od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993, se pokládá za státního obèana Èeské republiky, pokud se neprokáže, že toto obèanství podle tohoto zákona pozbyla po provedení volby obèanství Slovenské republiky.

11 (2) Státní obèan Èeské republiky, který mìl k 31. prosinci 1992 státní obèanství Èeské a Slovenské Federativní Republiky, nepozbyde nabytím státního obèanství Slovenské republiky státní obèanství Èeské republiky. 18a (1) Fyzická osoba, která mìla k 31. prosinci 1992 státní obèanství Èeské a Slovenské Federativní Republiky, která nebyla státním obèanem Èeské republiky a která mìla na území Èeské republiky trvalý pobyt podle zvláštních právních pøedpisù^3f),^3g) ke dni 31. prosince 1992 a tento pobyt dosud trvá, anebo která od tohoto data až dosud žije trvale na území Èeské republiky (dále jen "prohlašovatel"), mùže uèinit prohlášení o nabytí státního obèanství Èeské republiky. (2) Prohlášení podle odstavce 1 se èiní pøed úøadem pøíslušným podle místa trvalého pobytu prohlašovatele, popøípadì podle místa, kde prohlašovatel trvale žije. K prohlášení se pøipojí a) rodný list, a pokud prohlašovatel uzavøel manželství, i oddací list, popøípadì doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemøelého manžela, b) doklady, jimiž prohlašovatel mùže prokázat trvalý pobyt na území Èeské republiky, popøípadì skuteènost, že na území Èeské republiky trvale žije nejpozdìji od 31. prosince 1992.^3c) (3) Rodièe, popøípadì jeden z nich mohou do prohlášení zahrnout i dítì; toto dítì nemusí splòovat podmínku uvedenou v odstavci 1. K prohlášení se pøipojí a) rodný list dítìte, b) souhlas druhého rodièe s nabytím státního obèanství Èeské republiky, pokud nebyl výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe omezen nebo pozastaven anebo nedošlo-li ke zbavení rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm. (4) Rodièe, popøípadì jeden z nich mohou pro dítì uèinit samostatné prohlášení; toto dítì nemusí splòovat podmínku uvedenou v odstavci 1, pokud je alespoò jeden z rodièù státním obèanem Èeské republiky. K prohlášení se pøipojí doklady uvedené v odstavci 3. (5) Jsou-li oba rodièe dítìte žijícího na území Èeské republiky zbaveni rodièovské zodpovìdnosti nebo výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen anebo nemají zpùsobilost k právním úkonùm, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje. Poruèník nebo opatrovník k žádosti pøipojí

12 a) rodný list dítìte, b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poruèníkem nebo opatrovníkem. (6) Státní obèanství Èeské republiky se podle tohoto ustanovení nabývá dnem vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství Èeské republiky prohlášením. Nejsou-li splnìny podmínky pro vydání osvìdèení, úøad prohlášení rozhodnutím odmítne. (7) Nabytí státního obèanství Èeské republiky oznámí pøíslušný úøad a) ohlašovnì místa trvalého pobytu nebo místa, kde fyzická osoba trvale žije, b) Policii Èeské republiky, c) územní vojenské správì, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti, d) ministerstvu. 18b (1) Státní obèan Slovenské republiky, který mìl k 31. prosinci 1992 státní obèanství Èeské a Slovenské Federativní Republiky a který nabyl státní obèanství Slovenské republiky udìlením v dobì od 1. ledna 1994 do 1. záøí 1999, mùže uèinit prohlášení o nabytí státního obèanství Èeské republiky, pokud toto obèanství již v mezidobí nenabyl jinak. (2) K pøijetí prohlášení je pøíslušný zastupitelský úøad, je-li prohlášení èinìno v cizinì. Je-li prohlášení èinìno v Èeské republice, je k jeho pøijetí pøíslušný úøad podle místa trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území Èeské republiky. Pokud prohlašovatel v Èeské republice nikdy trvalý pobyt nemìl, je k pøijetí prohlášení pøíslušný Úøad mìstské èásti Praha 1. (3) Prohlašovatel prokáže svoji totožnost a v prohlášení uvede místo souèasného trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu v Èeské republice; nemìl-li nikdy takový pobyt, tuto skuteènost uvede. (4) K prohlášení se pøipojí rodný list prohlašovatele a listina o udìlení státního obèanství Slovenské republiky; pokud prohlašovatel uzavøel manželství, pøipojí se podle okolností i oddací list, doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemøelého manžela. (5) Zastupitelský úøad, který prohlášení obdrží, je povinen je postoupit spolu s pøipojenými doklady nejpozdìji do 30 dnù úøadu pøíslušnému podle odstavce 2.

13 (6) Rodièe mohou do prohlášení zahrnout i dítì; to nemusí splòovat podmínku uvedenou v odstavci 1. K prohlášení se pøipojí rodný list dítìte. Pokud prohlášení podává pouze jeden z rodièù, k prohlášení pøipojí souhlas druhého rodièe s nabytím státního obèanství Èeské republiky, pokud nebyl výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm nebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. (7) Rodièe mohou pro dítì uèinit samostatné prohlášení; toto dítì nemusí splòovat podmínku uvedenou v odstavci 1, pokud je alespoò jeden z rodièù státním obèanem Èeské republiky. K prohlášení se pøipojí doklady uvedené v odstavci 6. (8) Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje. Poruèník nebo opatrovník k žádosti pøipojí a) rodný list dítìte, b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poruèníkem nebo opatrovníkem. (9) Pøíslušný úøad ovìøí, zda jsou splnìny podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství Èeské republiky prohlášením; jsou-li tyto podmínky splnìny, úøad osvìdèení vydá, v opaèném pøípadì prohlášení rozhodnutím odmítne. (10) Státní obèanství Èeské republiky se podle tohoto ustanovení nabývá dnem vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství prohlášením. (11) Nabytí státního obèanství Èeské republiky oznámí pøíslušný úøad a) ohlašovnì místa trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, pokud má prohlašovatel na území Èeské republiky povolen pobyt, c) územní vojenské správì, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti, d) ministerstvu. 18c (1) Státní obèan Slovenské republiky, který

14 a) se narodil na území Slovenské republiky rodièùm, z nichž jeden mìl státní obèanství Èeské socialistické republiky nebo Èeské republiky a druhý státní obèanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a b) ke dni 31. prosince 1992 byl státním obèanem Èeské a Slovenské Federativní Republiky a souèasnì Slovenské republiky mladším 18 let, mùže uèinit prohlášení o nabytí státního obèanství Èeské republiky, pokud toto obèanství již v mezidobí nenabyl jinak. (2) K pøijetí prohlášení je pøíslušný zastupitelský úøad, je-li prohlášení èinìno v cizinì. Je-li prohlášení èinìno v Èeské republice, je k jeho pøijetí pøíslušný úøad podle místa trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území Èeské republiky. (3) Prohlašovatel prokáže svoji totožnost a v prohlášení uvede místo souèasného trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu v Èeské republice; nemìl-li nikdy takový pobyt, tuto skuteènost uvede. (4) K prohlášení se pøipojí rodný list prohlašovatele a doklad o státním obèanství Slovenské republiky a dále doklady o státním obèanství rodièù prohlašovatele v dobì jeho narození. Pokud prohlašovatel uzavøel manželství, pøipojí se podle okolností i oddací list, doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemøelého manžela. (5) Za dítì mohou uèinit prohlášení podle odstavce 1 jeho rodièe, popøípadì jeden z nich. K prohlášení se pøipojí rodný list dítìte a doklad o státním obèanství Slovenské republiky a dále doklady o státním obèanství rodièù v dobì narození dítìte. Jestliže prohlášení èiní za dítì pouze jeden z rodièù, pøipojí k prohlášení souhlas druhého rodièe s nabytím státního obèanství Èeské republiky, pokud nebyl výkon rodièovské zodpovìdnosti druhého rodièe omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodièovské zodpovìdnosti nebo zpùsobilosti k právním úkonùm nebo pokud není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám. (6) Jsou-li oba rodièe dítìte zbaveni rodièovské zodpovìdnosti, výkon jejich rodièovské zodpovìdnosti byl pozastaven èi omezen, nemají-li zpùsobilost k právním úkonùm nebo pokud není pobyt rodièù žijících mimo území Èeské republiky znám, mùže uèinit prohlášení soudem ustanovený poruèník, popøípadì opatrovník dítìte; souhlas rodièù se v tìchto pøípadech nevyžaduje. Poruèník nebo opatrovník k prohlášení pøipojí a) doklady uvedené v odstavci 5 vìtì druhé a b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poruèníkem nebo opatrovníkem. (7) Zastupitelský úøad, který prohlášení obdrží, je povinen je

15 postoupit spolu s pøipojenými doklady nejpozdìji do 30 dnù úøadu pøíslušnému podle odstavce 2. (8) Pøíslušný úøad ovìøí, zda jsou splnìny podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství Èeské republiky prohlášením; jsou-li tyto podmínky splnìny, úøad osvìdèení vydá, v opaèném pøípadì prohlášení rozhodnutím odmítne. (9) Státní obèanství Èeské republiky se podle tohoto ustanovení nabývá dnem vydání osvìdèení o nabytí státního obèanství prohlášením. (10) Nabytí státního obèanství Èeské republiky oznámí pøíslušný úøad a) ohlašovnì místa trvalého pobytu v Èeské republice, b) Policii Èeské republiky, pokud má prohlašovatel na území Èeské republiky povolen pobyt, c) územní vojenské správì, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti, d) ministerstvu. 19 Žádosti o udìlení státního obèanství Èeské republiky podané pøed nabytím úèinnosti tohoto zákona, o kterých nebude rozhodnuto do nabytí jeho úèinnosti, se považují za podání podle ustanovení 18a. ÈÁST ÈTVRTÁ Ustanovení spoleèná a závìreèná Doklady o státním obèanství 20 (1) Státní obèanství Èeské republiky se prokazuje a) obèanským prùkazem, b) cestovním dokladem, c) osvìdèením, popøípadì potvrzením o státním obèanství Èeské republiky, d) vysvìdèením o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství, je-li v nìm údaj o státním obèanství Èeské republiky uveden. (2) Osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky vydává úøad pøíslušný

16 podle místa trvalého pobytu osoby, o jejíž státní obèanství se jedná. Pokud osoba trvalý pobyt na území Èeské republiky nikdy nemìla, vydává osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky Úøad mìstské èásti Praha 1. (3) Žádost o vydání osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky podává fyzická osoba nejdøíve dnem, kdy nabyde zletilosti; za dítì podává žádost jeho zákonný zástupce. (4) Žádost o vydání osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky se podává u úøadu nebo obecního úøadu, mìstského úøadu, v hlavním mìstì Praze u úøadu mìstské èásti, v územnì èlenìných statutárních mìstech u úøadu mìstského obvodu nebo úøadu mìstské èásti, pro územní vojenské újezdy u újezdního úøadu urèeného zvláštním právním pøedpisem,^3e) pøíslušného podle místa trvalého, popøípadì posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní obèanství se jedná. Pokud osoba na území Èeské republiky trvalý pobyt nikdy nemìla, podává žádost u Úøadu mìstské èásti Praha 1. Má-li osoba trvalý pobyt v cizinì, mùže žádost podat prostøednictvím zastupitelského úøadu Èeské republiky. Tento úøad je povinen žádost postoupit úøadu pøíslušnému k vydání osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky nejpozdìji do 15 dnù od jejího podání. 21 Prohlášení o volbì ( 6) a o pozbytí státního obèanství Èeské republiky ( 16) se èiní ve dvojím vyhotovení. Zastupitelský úøad Èeské republiky zašle obì vyhotovení ministerstvu. 22 (1) Doklady vystavené orgány cizího státu, které pøedkládají fyzické osoby podle tohoto zákona, a) musí být opatøeny potøebnými ovìøeními,^4) nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je Èeská republika vázána, b) musí být úøednì pøeloženy do èeského jazyka,^5) jsou-li vystaveny v cizím jazyce. (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v pøípadì, že jsou doklady vystaveny pøíslušnými orgány Slovenské republiky. 23 (1) Úøad vede evidenci fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní obèanství Èeské republiky, pokud mají nebo mìly v územním obvodu úøadu trvalý pobyt. Pokud takovýto pobyt na území Èeské republiky nikdy nemìly, vede evidenci Úøad mìstské èásti Praha 1. Krajský úøad vede evidenci fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní obèanství Èeské republiky, pokud mají nebo mìly v územním obvodu kraje trvalý

17 pobyt. (2) Ústøední evidenci fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní obèanství Èeské republiky, vede ministerstvo. (3) Soud, který rozhodl o osvojení dítìte, jestliže tímto osvojením dítì nabylo státní obèanství Èeské republiky podle 3a, oznámí tuto skuteènost do 10 pracovních dnù ode dne nabytí právní moci rozsudku o osvojení úøadu pøíslušnému podle místa trvalého pobytu dítìte. Nemá-li dítì trvalý pobyt na území Èeské republiky, pak Úøadu mìstské èásti Praha 1. (4) Soud nebo obecní úøad, pøed nimiž dojde k souhlasnému prohlášení rodièù o urèení otcovství, nebo soud, který rozhodl o otcovství k dítìti, jehož matka je cizinka a otcem byl urèen státní obèan Èeské republiky, oznámí tuto skuteènost do 10 pracovních dnù ode dne uèinìní souhlasného prohlášení rodièù nebo nabytí právní moci rozsudku úøadu pøíslušnému podle místa trvalého pobytu dítìte. Nemá-li dítì trvalý pobyt na území Èeské republiky, pak Úøadu mìstské èásti Praha Zjiš ování státního obèanství (1) Ve sporných pøípadech provádí zjiš ování státního obèanství Èeské republiky úøad pøíslušný podle místa trvalého pobytu, popøípadì posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní obèanství se jedná. Pokud osoba trvalý pobyt na území Èeské republiky nikdy nemìla, provádí zjiš ování Úøad mìstské èásti Praha 1. (2) Úøad vystaví fyzické osobì potvrzení o výsledku provedeného zjištìní. Je-li to tøeba k uplatnìní práv fyzické osoby, do potvrzení uvede, kdy, popøípadì na základì jakých ustanovení fyzická osoba státní obèanství Èeské republiky nabyla nebo pozbyla. (3) Žádost o zjištìní státního obèanství Èeské republiky podává fyzická osoba nejdøíve dnem, kdy nabyde zletilosti; za dítì podává žádost jeho zákonný zástupce. 25 Vyhovuje-li se podle tohoto zákona v plném rozsahu podání žadatele, nevydává se s výjimkou ustanovení 12 odst. 3 rozhodnutí ve správním øízení.^6) 26 (1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, mùže pøíslušný orgán státní správy prominout pøedložení dokladù stanovených v 8 odst. 1 písm. a), 9 odst. 1 písm. a) a c), pokud by jejich obstarání bylo spojeno s

18 tìžko pøekonatelnou pøekážkou, lze-li bez jejich pøedložení zjistit pøesnì a úplnì skuteèný stav vìci. (2) Skuteènost, že není pobyt druhého rodièe žijícího mimo území Èeské republiky znám ( 6 odst. 4, 9 odst. 2, 16 odst. 4, 18b odst. 6, 18b odst. 8, 18c odst. 5 a 18c odst. 6), prokazuje žadatel (prohlašovatel) potvrzením nebo rozhodnutím vydaným pøíslušným úøadem státu, jehož je obèanem; nemùže-li z objektivních dùvodù takový doklad pøedložit, nahradí jej èestným prohlášením. 27 Prohlášení podle tohoto zákona nepodléhají správním poplatkùm. Pøechodná ustanovení 27a Žádosti o udìlení státního obèanství Èeské republiky, podané podle zákona Èeské národní rady è. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské socialistické republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, do 31. prosince 1992, se vyøizují podle pøedpisù platných ke dni jejich podání. 27b Vláda mùže naøízením prodloužit lhùty stanovené v 18 odst. 1 a 2, 18a a 19 odst. 1 tohoto zákona, a to nejdéle do 30. èervna c Dítì, jehož osvojitelé byli ke dni jeho osvojení státními obèany Èeské republiky nebo by se jimi stali k 1. lednu 1969, nabylo osvojením státní obèanství Èeské republiky, pokud toto obèanství nenabylo jinak. 27d Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu, úøadu mìstské èásti hlavního mìsta Prahy, magistrátu mìst Brna, Ostravy a Plznì nebo obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti. 28 Zrušují se 1. Zákon Èeské národní rady è. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské socialistické republiky, ve znìní zákona Èeské národní rady è. 92/1990 Sb.

19 2. Zákon è. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního obèanství. 29 Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. ledna Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r. Pøíl. DOTAZNÍK k žádosti o udìlení státního obèanství I. 1. Žadatel (žadatelka) Jméno a pøíjmení, popøípadì též rodné pøíjmení Datum a místo narození Zamìstnání Bydlištì Vzdìlání Rodinný stav Kdy a kde uzavøel(a) manželství, popøípadì kdy a kde bylo manželství rozvedeno Mìsíèní pøíjem 2. Manžel (manželka) Jméno a pøíjmení, popøípadì rodné pøíjmení Datum a místo narození Zamìstnání

20 Bydlištì Vzdìlání Státní obèanství Mìsíèní pøíjem 3. Dìti Jméno a pøíjmení Datum a místo narození Bydlištì Státní obèanství 4. Dosavadní státní obèanství žadatele (žadatelky) Jak žadatel(ka) nabyl(a), popøípadì pozbyl(a) dosavadní státní obèanství a jak je prokazuje Dosavadní státní obèanství Žádal již v minulosti o státní obèanství Èeské republiky, kdy a kde 5. Pobyt na území Èeské republiky Od kdy se zdržuje na území Èeské republiky Od kdy má povolen trvalý pobyt na území Èeské republiky Pobyt pøed vstupem na území Èeské republiky Prùkaz k pobytu na území Èeské republiky Cestovní doklad Jméno a pøíjmení II. Rodièe žadatele (žadatelky) Datum a místo narození Státní obèanství

21 Bydlištì Pobyt na území Èeské republiky Žádali již v minulosti o státní obèanství Èeské republiky, kdy a kde Dne podpis pracovníka úøadu podpis žadatele (žadatelky) razítko se státním znakem Vybraná ustanovení novel Èl.II zákona è. 357/2003 Sb. Pøechodná ustanovení 1. Prohlášení o nabytí nebo pozbytí státního obèanství Èeské republiky uèinìná dìtmi staršími 15 let nebo žádosti o udìlení státního obèanství tìmito dìtmi podané pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona, o nichž nebude rozhodnuto do nabytí jeho úèinnosti, se vyøizují podle dosavadních právních pøedpisù. 2. Žádosti slovenských státních obèanù, kteøí mìli k 31. prosinci 1992 státní obèanství Èeské a Slovenské Federativní Republiky a kteøí nabyli státní obèanství Slovenské republiky udìlením v dobì od 1. ledna 1994 do 1. záøí 1999, podané pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona, o nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí jeho úèinnosti, se považují za prohlášení podaná podle 18b zákona è. 40/1993 Sb., ve znìní tohoto zákona. 1) Napø. zákon è. 236/1920 Sb., kterým se doplòují a mìní dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního obèanství a práva domovského v republice Èeskoslovenské, zákon è. 152/1926 Sb., o udìlení státního obèanství èeskoslovenského nìkterým osobám, zákon è. 60/1930 Sb., jímž se provádí úmluva ze dne 16. èervence 1928 mezi Èeskoslovenskem a Spojenými státy Severoamerickými o naturalizaci, zákon è. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání èeskoslovenského státního obèanství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 1a) Napøíklad 8 odst. 2 obèanského zákoníku. 2) 52 odst. 1 zákona è. 94/1963 Sb., o rodinì, ve znìní zákona è. 132/1982 Sb. a zákona è. 234/1992 Sb.

22 3) 54 odst. 1 zákona è. 94/1963 Sb. 3a) 4 zákona è. 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, ve znìní zákona è. 273/2001 Sb. 3b) 2 písm. a) zákona è. 412/2005 Sb., o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti. 3c) 34 až 39 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád). 3e) 2 zákona è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. Vyhláška è. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách. 3f) Zákon è. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných èíslech a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o evidenci obyvatel), ve znìní pozdìjších pøedpisù. 3g) Zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 3h) Zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 4) 52 zákona è. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 5) Zákon è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících. 6) Zákon è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád).

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003, 357/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. záøí 2003, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady. ČÁST PRVNÍ Nabývání státního občanství

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady. ČÁST PRVNÍ Nabývání státního občanství Systém ASPI - stav k 20.2.2007 do částky 12/2007 Sb. a 9/2007 Sb.m.s. Obsah a text 40/1993 Sb. - poslední stav textu Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon č. 40/199 Zákon o svobodném Sb., přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění zákona č. 272/199 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č.

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Cílová skupina a legislativa

Cílová skupina a legislativa Cílová skupina a legislativa zákony kde se vyskytuje slovo "bezdomovec" 74/1946 Sb. o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 179/1946 Sb. o udělení státního občanství krajanům z Maďarska

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON. ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

ZÁKON. ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 186 ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 827/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 827/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 827/0 Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Zástupce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující

B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (cvičící) JUDr. Dana Římanová (cvičící) JUDr.

Více

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR.

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR Nabývání státního občanství ČR Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství. Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence

Více

Zákon č. 186/2013 Sb., Účinnost od

Zákon č. 186/2013 Sb., Účinnost od Porada dne 20. 12. 2013 Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Účinnost od 1. 1. 2014 1 Základní principy, na

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2010. Hlava I Obecná ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne... 2010. Hlava I Obecná ustanovení Návrh ZÁKON ze dne... 2010 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlava I Obecná

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince Narodilo se vám dítě? a/ dítě z manželství jeden z rodičů předloží: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu /jménech/ dítěte - oddací list - občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÚ Washington ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen,,osvědčení ) podle 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Splnění této podmínky může být prominuto žadateli, který má na území ČR povolen trvalý pobyt a

Splnění této podmínky může být prominuto žadateli, který má na území ČR povolen trvalý pobyt a Informace k podání žádosti o udělení státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 29 Změna pohlaví (1) Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 1. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 239 ZÁKON ze

Více

Nabývání státního občanství České republiky udělením

Nabývání státního občanství České republiky udělením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky udělením 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Občanský sňatek (uzavření manželství)

Občanský sňatek (uzavření manželství) Občanský sňatek (uzavření manželství) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem

Více

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Uzavření manželství 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství 04. Základní informace k životní situaci Uzavření manželství je matriční událostí, která se zapisuje do knihy manželství.

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

I. Informace k udělení státního občanství České republiky

I. Informace k udělení státního občanství České republiky I. Informace k udělení státního občanství České republiky O udělení státního občanství České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra. Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok. Podmínky

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

ZÁKON. ze dne 21. záøí o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti

ZÁKON. ze dne 21. záøí o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti 413/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. záøí 2005 o zmìnì zákonù v souvislosti s pøijetím zákona o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti Zmìna: 138/2006 Sb. Zmìna: 362/2007 Sb. Zmìna: 274/2008

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Návrh ZÁKON ze dne... 2012 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Státní občanství vznik, právní úprava, zánik. veřejného Problém bipolitismu a apatrismu a) Bipolité Apatridé

Státní občanství vznik, právní úprava, zánik. veřejného Problém bipolitismu a apatrismu a) Bipolité Apatridé Státní občanství vznik, právní úprava, zánik. Státní občané jsou jedním z hlavních znaků moderního státu. Ve starověkém Římě status civitatis, v českých dějinách inkolát, vznik současného pojmu ze 3. stavu

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Aktualizované znění. 301/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 2. srpna o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Aktualizované znění. 301/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 2. srpna o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Aktualizované znění 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů částka 85 Sbírky zákonů ročník 2000 rozeslána 7. září 2000 (účinnost 1.

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 301/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD 1. 1. 2014 dle 11 a následujících zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně

Více

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO )

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) I N F O R M A C E pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) 1. Zápis údajů o rozvodu manželství Pro provedení zápisu údajů o rozvodu manželství

Více

301/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 2. srpna o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 2. srpna o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb., 578/2002 Sb. Změna: 165/2004 Sb. Změna: 422/2004 Sb. Změna: 499/2004

Více

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb., 578/2002 Sb. Změna: 165/2004 Sb. Změna: 422/2004 Sb. Změna: 499/2004

Více

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele ROK 2006 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. VS-2/60/2-2006 ze dne 3. 2. 2006 2. VS-327/60/2-2005 ze dne 10. 2. 2006 3. VS-408/60/2-2005 ze dne 7. 3. 2006 1. Doklad o právní způsobilosti k

Více

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech LIBEREC a SEMILY: Věra Čermáková, tel , kancelář č. C 211,

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech LIBEREC a SEMILY: Věra Čermáková, tel , kancelář č. C 211, Základní informace - řízení o udělení státního občanství ČR Udělení státního občanství České republiky podle ust. 13 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů

Více

o matrikách, jménu a příjmení

o matrikách, jménu a příjmení ZÁKON č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 58/2002 Sb. (úplné znění č. 52/2003 Sb.), zákona č. 165/2004 Sb.,

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne...

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne... Z Á P I S o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v...., sepsaný dne... Dostavili se: OTEC: jméno, popřípadě jména příjmení (popřípadě

Více

o matrikách, jménu a příjmení

o matrikách, jménu a příjmení ZÁKON č. 01/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 20/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb. (úplné znění č. 52/200 Sb.), zákona č. 165/2004 Sb.,

Více

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 342/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony Změna: 274/2008 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 7 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 68,- Kè OBSAH 35. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1. Část platného znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více