ZÁKON. ze dne 13. èervna o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù"

Transkript

1 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004 Sb. Zmìna: 99/2004 Sb. Zmìna: 356/2003 Sb., 41/2004 Sb., 237/2004 Sb. Zmìna: 326/2004 Sb. Zmìna: 436/2004 Sb. Zmìna: 499/2004 Sb., 586/2004 Sb., 587/2004 Sb. Zmìna: 179/2005 Sb., 379/2005 Sb., 413/2005 Sb. Zmìna: 21/2006 Sb., 22/2006 Sb. Zmìna: 59/2006 Sb. Zmìna: 186/2006 Sb., 264/2006 Sb. Zmìna: 378/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky: ÈÁST PRVNÍ Zmìna zákona è. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Èl.I

2 Zákon è. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znìní zákona è. 70/1994 Sb., zákona è. 149/1998 Sb., zákona è. 63/1999 Sb. a zákona è. 353/2001 Sb., se mìní takto: 1. V 4b odst. 3 vìtì druhé se slova "popøípadì místnì pøíslušný okresní úøad," zrušují. 2. V 6 odst. 1 písmeno a) zní: "a) obecní úøad pro svùj správní obvod, v hlavním mìstì Praze úøad mìstské èásti a v územnì èlenìných statutárních mìstech úøad mìstské èásti nebo mìstského obvodu (dále jen "obecní úøad") v pøenesené pùsobnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do Kè a vìcnou loterii s herní jistinou do Kè,". 3. V 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmeno c) se oznaèuje jako písmeno b). 4. V 6 odst. 1 písmeno b) zní: "b) ministerstvo v ostatních pøípadech.". 5. V 18 odst. 1 písm. a) se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úøad". 6. V 18 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "krajský úøad" a slovo "územní" slovem "správní". 7. V 46 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úøady" nahrazují slovy "krajské úøady". 8. V 46 odst. 2 vìtì první se slova "okresními úøady" nahrazují slovy "krajskými úøady". 9. V 48 odst. 1 písm. a) se slovo "územním" nahrazuje slovem "správním". 10. V 48 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "krajský úøad", slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním" a slova "okresní úøad" slovy "krajský úøad". 11. V 48 odst. 2 vìtì první se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Krajský úøad" a zrušují se slova "podle 6 odst. 1 písm. b) povolení k provozování tomboly nebo vìcné loterie nebo jí vydal", ve vìtì druhé se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)" a slova "zastoupený okresním úøadem," se nahrazují slovy "nebo kraj,". 12. V 48 odst. 6 vìtì druhé se slova "okresními úøady" nahrazují slovy "krajskými úøady" a slova "okresního úøadu" se nahrazují slovem

3 "kraje". 13. Za 48 se vkládá nový 48a, který zní: " 48a Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu, obecnímu úøadu, úøadu mìstské èásti nebo úøadu mìstského obvodu podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST DRUHÁ Zmìna zákona è. 403/1990 Sb., o zmírnìní následkù nìkterých majetkových køivd Èl.II Zákon è. 403/1990 Sb., o zmírnìní následkù nìkterých majetkových køivd, ve znìní zákona è. 458/1990 Sb., zákona è. 528/1990 Sb., zákona è. 137/1991 Sb., zákona è. 264/1992 Sb. a zákona è. 115/1994 Sb., se mìní takto: 1. V 6 odst. 1 vìtì první se slova "okresního národního výboru, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází (dále jen "okresní národní výbor")" nahrazují slovy "krajského úøadu, v jehož správním obvodu se nemovitost nachází". 2. V 6 odstavec 2 zní: "(2) V pøípadì pøevodu nemovitosti podle vládního naøízení è. 15/1959 Sb. se k výzvì pøipojí potvrzení krajského úøadu o odnìtí vìci a o tom, komu byla odòata. Tyto doklady lze nahradit stejným zpùsobem jako doklady podle odstavce 1. K výzvì se dále pøipojí potvrzení a) krajského úøadu o výši èástky, která byla za odòatou vìc vlastníku vyplacena5) (dále jen "vyplacená èástka"), s uvedením organizace, která ji zaplatila; b) Ministerstva financí o tom, zda bylo pøíslušným Ministerstvem financí nebo pøíslušnou Správou pro vìci majetkové a devizové za odòaté vìci vyplaceno mimoøádné odškodnìní ze státního rozpoètu (dále jen "odškodnìní"), komu bylo vyplaceno a v jaké výši.". 3. Za 23a se vkládá nový 23b, který zní: " 23b Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.".

4 ÈÁST TØETÍ Zmìna zákona è. 500/1990 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky ve vìcech pøevodù vlastnictví státu k nìkterým vìcem na jiné právnické nebo fyzické osoby Èl.III Zákon è. 500/1990 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky ve vìcech pøevodù vlastnictví státu k nìkterým vìcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znìní zákona è. 438/1991 Sb., zákona è. 282/1992 Sb., zákona è. 473/1992 Sb., zákona è. 170/1993 Sb., zákona è. 155/1994 Sb., zákona è. 191/1994 Sb., zákona è. 218/1994 Sb., zákona è. 161/1997 Sb., zákona è. 164/1998 Sb., zákona è. 269/1998 Sb., zákona è. 21/2000 Sb., zákona è. 246/2000 Sb., zákona è. 254/2001 Sb. a zákona è. 274/2001 Sb., se mìní takto: 1. 4 se zrušuje se zrušuje. 3. V 11 odst. 4 se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "krajskému úøadu", slova "magistrátnímu úøadu" se nahrazují slovem "Magistrátu" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním" vèetnì poznámky pod èarou è. 4) se zrušuje se zrušuje. 6. V 16a se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 a 3 se oznaèují jako odstavce 1 a V 16a odst. 1 se slova "dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení komise pøíslušný okresní úøad" nahrazují slovy "krajský úøad", slova "pøíslušný obvodní úøad" se nahrazují slovy "pøíslušný úøad mìstské èásti". 8. V 16a se na konci odstavce 1 doplòuje tato vìta: "Spisový materiál soustøedìný okresními úøady bude ke dni ukonèení èinnosti okresních úøadù pøedán pøíslušným krajským úøadùm.". 9. V 16a odst. 2 se slova "Okresní úøady" nahrazují slovy "Krajské úøady" a slova "obvodní úøady" se nahrazují slovy "úøady mìstských èástí". 10. Za 16a se vkládá nový 16b, který zní: " 16b

5 Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu, Magistrátu hlavního mìsta Prahy nebo úøadu mìstské èásti hlavního mìsta Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST ÈTVRTÁ Zmìna zákona è. 531/1990 Sb., o územních finanèních orgánech Èl.IV Zákon è. 531/1990 Sb., o územních finanèních orgánech, ve znìní zákona è. 337/1992 Sb., zákona è. 35/1993 Sb., zákona è. 325/1993 Sb., zákona è. 85/1994 Sb., zákona è. 311/1999 Sb., zákona è. 132/2000 Sb., zákona è. 218/2000 Sb., zákona è. 253/2000 Sb., zákona è. 58/2001 Sb. a zákona è. 309/2002 Sb., se mìní takto: 1. V 1 odst. 1 písmeno e) zní: "e) vybírají a vymáhají odvody, poplatky, úhrady, úplaty, pokuty a penále, vèetnì nákladù øízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou pøíjmem státního rozpoètu Èeské republiky, rozpoètù územních samosprávných celkù a státních fondù Èeské republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a kraji,". 2. V 1 odstavec 2 zní: "(2) Revizí se rozumí právo zjiš ovat u pøíspìvkových organizací, územních samosprávných celkù, státních podnikù a dalších právnických osob hospodaøících s majetkem státu skuteènosti rozhodné pro stanovení jejich finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu Èeské republiky a k rozpoètùm územních samosprávných celkù, popøípadì ke státním fondùm Èeské republiky. Pøi kontrole se zjiš uje, zda je v souladu s právními pøedpisy tvorba a použití fondù nebo hospodaøení s prostøedky státního rozpoètu Èeské republiky a rozpoètù územních samosprávných celkù, pokud byly urèeny na úhradu nákladù spojených s výkonem pøenesené pùsobnosti. Souèasnì se zjiš uje, zda podle právních pøedpisù nevznikla povinnost zaplatit odvody a penále do státního rozpoètu Èeské republiky, popøípadì do státních fondù Èeské republiky.". 3. V 6 odst. 2 písmeno c) zní: "c) výbìr a vymáhání odvodù, poplatkù, úhrad, úplat, pokut a penále, vèetnì nákladù øízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou pøíjmem státního rozpoètu Èeské republiky, rozpoètù územních samosprávných celkù a státních fondù Èeské republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a kraji.". ÈÁST PÁTÁ Zmìna zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

6 Èl.V Zákon è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní zákona è. 184/1991 Sb., zákona è. 338/1992 Sb., zákona è. 48/1994 Sb., zákona è. 305/1997 Sb., zákona è. 149/1998 Sb., zákona è. 185/2001 Sb. a zákona è. 274/2001 Sb., se mìní takto: zní: " 14 (1) Stanovení poplatkù patøí do samostatné pùsobnosti obce, která je ve svém území zavedla. (2) Poplatky zavede obec obecnì závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a pøípadné osvobození od poplatkù. U poplatku za užívání veøejného prostranství urèí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veøejného prostranství. (3) Øízení o poplatcích vykonává obecní úøad." zní: " 15 Pùsobnost stanovená obecnímu úøadu podle tohoto zákona je výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST ŠESTÁ zrušena Èl.VI zrušen ÈÁST SEDMÁ Zmìna zákona è. 172/1991 Sb., o pøechodu nìkterých vìcí z majetku Èeské republiky do vlastnictví obcí Èl.VII Zákon è. 172/1991 Sb., o pøechodu nìkterých vìcí z majetku Èeské republiky do vlastnictví obcí, ve znìní zákona è. 485/1991 Sb., zákona è. 10/1993 Sb., zákona è. 114/2000 Sb. a zákona è. 277/2002 Sb., se mìní takto:

7 1. 5 se zrušuje se zrušuje. ÈÁST OSMÁ Zmìna zákona è. 231/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v mimosoudních rehabilitacích Èl.VIII Zákon è. 231/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znìní zákona è. 544/1991 Sb., zákonného opatøení è. 345/1992 Sb. a zákona è. 133/1993 Sb., se mìní takto: 1. V 3 odst. 1 se slova "okresního úøadu, v jehož územním obvodu se vìc nachází (dále jen "okresní úøad")," nahrazují slovy "Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových^1)". Poznámka pod èarou è. 1) zní: "1) Zákon è. 201/2002 Sb., o Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových.". Poznámky pod èarou è. 1) až 22) se oznaèují jako poznámky pod èarou è. 2) až 23), a to vèetnì odkazù na poznámky pod èarou. 2. V 5 úvodní vìtì se slova "okresního úøadu" nahrazují slovy "Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových^1)". 3. V 14 odst. 2 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "krajský úøad". 4. V 14 odst. 3 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "krajský úøad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním". 5. V 14 odst. 4 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "krajský úøad". 6. V 14 odst. 5 se slova "státního rozpoètu Èeské republiky" nahrazují slovem "kraje". 7. V 15 odst. 1 se slova "okresní úøady" nahrazují slovy "krajské úøady" a slova "støediska geodézie" se nahrazují slovy "katastrální úøady". 8. V 15 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se oznaèuje jako odstavec 3.

8 9. V 15 odst. 3 se slova "pøíslušný okresní úøad" nahrazují slovy "Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových1)". 10. V 17 odst. 1 se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "Ministerstvu financí". 11. V 18 odst. 1 se slova "okresní úøad, v jehož územním obvodu se vìc nachází" nahrazují slovy "Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových^1)". 12. V 18 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se oznaèuje jako odstavec Za 18c se vkládá nový 18d, který zní: " 18d Pùsobnosti stanovené krajském úøadu nebo obecnímu úøadu podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST DEVÁTÁ Zmìna zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen Èl.IX Zákon è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní zákona è. 135/1994 Sb., zákona è. 151/1997 Sb., zákona è. 151/2000 Sb. a zákona è. 458/2000 Sb., se mìní takto: 1. V 1 se slova "okresních úøadù" nahrazují slovem "krajù" a slova "obcí v pøenesené pùsobnosti (dále jen "obec")" se nahrazují slovem "obcí". 2. 2a se zrušuje. 3. V 2b se na konci textu odstavce 1 doplòují slova "a v mezinárodním poštovním provozu". 4. V 4 odst. 1 se slova "Okresní úøad" nahrazují slovem "Kraj" a slova "obecnì závaznou vyhláškou" se nahrazují slovy "naøízením kraje". 5. V 4 odst. 2 se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Krajský úøad". 6. V 4 odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

9 7. V 4a odst. 1 se slova "obecnì závaznou vyhláškou" nahrazují slovy "naøízením obce". 8. V 4a odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úøad". 9. V 4b se slova "okresní úøad" nahrazují slovem "kraj". 10. V 5 odst. 1 písmeno b) zní: "b) rozpoètu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úøad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úøadem,". 11. Za 5 se vkládá nový 5a, který zní: " 5a Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu nebo obecnímu úøadu podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST DESÁTÁ zrušena Èl.X zrušen ÈÁST JEDENÁCTÁ Zmìna zákona è. 162/1992 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky pøi provádìní zákona è. 403/1990 Sb., o zmírnìní následkù nìkterých majetkových køivd Èl.XI Zákon è. 162/1992 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky pøi provádìní zákona è. 403/1990 Sb., o zmírnìní následkù nìkterých majetkových køivd, ve znìní zákona è. 458/1990 Sb., zákona è. 528/1990 Sb. a zákona è. 137/1991 Sb., se mìní takto: 1. V 3 odst. 1 se slova "okresní úøady" nahrazují slovy "krajské úøady", slova "orgány obcí" se nahrazují slovy "obecní úøady" a slova "støediska geodézie" se nahrazují slovy "katastrální úøad". 2. V 5 odst. 1 se slova "je pøíslušný okresní úøad, v jehož územním obvodu se vìc nachází" nahrazují slovy vèetnì poznámky pod èarou è. 1a) "je pøíslušný Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových podle zvláštního právního pøedpisu^1a) "1a) Zákon è. 201/2002 Sb., o Úøadu pro zastupování státu ve vìcech

10 majetkových.". 3. V 5 odst. 2 se slova "státní podniky, rozpoètové a jiné státní organizace a státní orgány Èeské republiky" nahrazují slovy "organizaèní složky státu a státní organizace" zní: " 6 (1) Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových zjiš uje vìci, kterých se týká nárok Èeské republiky na vydání podle 23a zákona, v souèinnosti s krajskými úøady, obecními úøady i fyzickými a právnickými osobami. (2) Nevydá-li povinná osoba vìc dobrovolnì, domáhá se Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových jejího vydání v obèanském soudním øízení.". 5. V 8 se slova "je ve výši 20 % pøíjmem rozpoètu okresního úøadu a v hlavním mìstì Praze obvodního úøadu" nahrazují slovy "je ve výši 20 % pøíjmem státního rozpoètu" zní: " 9 Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu nebo obecnímu úøadu podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST DVANÁCTÁ Zmìna zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù Èl.XII Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní zákona è. 35/1993 Sb., zákona è. 157/1993 Sb. zákona è. 302/1993 Sb., zákona è. 315/1993 Sb., zákona è. 323/1993 Sb., zákona è. 85/1994 Sb., zákona è. 255/1994 Sb., zákona è. 59/1995 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., zákona è. 323/1996 Sb., zákona è. 61/1997 Sb., zákona è. 242/1997 Sb., zákona è. 91/1998 Sb., zákona è. 168/1998 Sb., zákona è. 29/2000 Sb., zákona è. 159/2000 Sb., zákona è. 218/2000 Sb., zákona è. 227/2000 Sb., zákona è. 367/2000 Sb., zákona è. 492/2000 Sb., zákona è. 120/2001 Sb., zákona è. 271/2001 Sb., zákona è. 320/2001 Sb. a zákona è. 226/2002 Sb., se mìní takto: 1. V 59 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavce 6 a 7 se oznaèují jako odstavce 5 a 6.

11 2. V 100 se slova "a 5" zrušují. ÈÁST TØINÁCTÁ Zmìna zákona è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí Èl.XIII Zákon è. 357/1992 Sb., o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí, ve znìní zákona è. 18/1993 Sb., zákona è. 322/1993 Sb., zákona è. 42/1994 Sb., zákona è. 72/1994 Sb., zákona è. 85/1994 Sb., zákona è. 113/1994 Sb., zákona è. 248/1995 Sb., zákona è. 96/1996 Sb., zákona è. 151/1997 Sb., zákona è. 203/1997 Sb., zákona è. 227/1997 Sb., zákona è. 169/1998 Sb., zákona è. 95/1999 Sb., zákona è. 27/2000 Sb., zákona è. 103/2000 Sb. zákona è. 132/2000 Sb., zákona è. 340/2000 Sb., zákona è. 364/2000 Sb., zákona è. 117/2001 Sb., zákona è. 120/2001 Sb., zákona è. 148/2002 Sb. a zákona è. 198/2002 Sb., se mìní takto: V 6 odst. 3 písm. d) se slova "okresních úøadù," zrušují. ÈÁST ÈTRNÁCTÁ Zmìna zákona è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích Èl.XIV Zákon è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znìní zákona è. 10/1993 Sb., zákona è. 72/1994 Sb., zákona è. 85/1994 Sb., zákona è. 273/1994 Sb., zákona è. 36/1995 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., zákona è. 160/1995 Sb., zákona è. 301/1995 Sb., zákona è. 151/1997 Sb., zákona è. 305/1997 Sb., zákona è. 149/1998 Sb., zákona è. 157/1998 Sb., zákona è. 167/1998 Sb., zákona è. 63/1999 Sb., zákona è. 166/1999 Sb., zákona è. 167/1999 Sb., zákona è. 223/1999 Sb., zákona è. 326/1999 Sb., zákona è. 352/1999 Sb., zákona è. 357/1999 Sb., zákona è. 360/1999 Sb., zákona è. 363/1999 Sb., zákona è. 46/2000 Sb., zákona è. 62/2000 Sb., zákona è. 117/2000 Sb., zákona è. 133/2000 Sb., zákona è. 151/2000 Sb., zákona è. 153/2000 Sb., zákona è. 154/2000 Sb., zákona è. 156/2000 Sb., zákona è. 158/2000 Sb., zákona è. 227/2000 Sb., zákona è. 241/2000 Sb., zákona è. 242/2000 Sb., zákona è. 307/2000 Sb., zákona è. 365/2000 Sb., zákona è. 140/2001 Sb., zákona è. 231/2001 Sb., zákona è. 76/2002 Sb., zákona è. 107/2002 Sb., zákona è. 120/2002 Sb., zákona è. 146/2002 Sb., zákona è. 149/2002 Sb., zákona è. 173/2002 Sb. a zákona è. 308/2002 Sb., se mìní takto: 1. 1 vèetnì nadpisu a poznámky pod èarou è. 1) zní: " 1

12 Pøedmìt úpravy Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen "poplatky"), které vymìøují a vybírají orgány státní správy Èeské republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními pøedpisy povìøeny výkonem státní správy (dále jen "správní orgán"). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správì daní a poplatkù.^1) 1) Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.". 2. V 7 odst. 7 vìtì první se slova "okresních úøadù, obcí," nahrazují slovy "územních samosprávných celkù," a ve vìtì tøetí se slova "okresních úøadù a obcí" nahrazují slovy "územních samosprávných celkù". 3. V 9 odst. 1 písmeno c) zní: "c) územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou povìøeny.". 4. V položce 11 Sazebníku správních poplatkù se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až d) se oznaèují jako písmena a) až c). ÈÁST PATNÁCTÁ zrušena Èl.XV zrušen ÈÁST ŠESTNÁCTÁ Zmìna zákona è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìšných spoleènostech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù Èl.XVI Zákon è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìšných spoleènostech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 208/2002 Sb., se mìní takto: 1. V 9 odst. 7 vìtì první se slova "nabízený majetek, pøevede jej likvidátor okresnímu úøadu pøíslušnému podle sídla obecnì prospìšné spoleènosti. Okresní úøad jej použije" nahrazují slovy "likvidaèní zùstatek, pøechází likvidaèní zùstatek na Èeskou republiku a likvidátor zajistí jeho pøedání Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Èeská republika použije likvidaèní zùstatek".

13 2. V 12 odstavec 5 zní: "(5) Zakladatel odvolá èlena správní rady do jednoho mìsíce ode dne, kdy se o dùvodu odvolání dozvìdìl, nejpozdìji však do šesti mìsícù ode dne, kdy tento dùvod nastal. Neodvolá-li zakladatel èlena správní rady ve stanovené lhùtì nebo není-li zakladatel a nepøešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá èlena správní rady obec pøíslušná podle sídla obecnì prospìšné spoleènosti, a to na návrh statutárního orgánu, popøípadì dozorèího orgánu.". 3. V 18 odst. 1 se slova "obce, pøípadnì z rozpoètu jiných územních orgánù^8)" nahrazují slovy "územních samosprávných celkù^8)". Poznámka pod èarou è. 8) zní: "8) Zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zákon è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.". 4. V 18 odst. 2 se slova ", rozpoètu okresního úøadu nebo rozpoètu jiného územního orgánu státní správy" zrušují. ÈÁST SEDMNÁCTÁ Zmìna zákona è. 168/1999 Sb., o pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla) Èl.XVII Zákon è. 168/1999 Sb., o pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla), ve znìní zákona è. 307/1999 Sb. a zákona è. 56/2001 Sb., se mìní takto: 1. V 16 nadpis zní: "Sankce". 2. V 16 odst. 1 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "sankci". 3. V 16 odst. 2 se slovo "Pokuta" nahrazuje slovem "Sankce". 4. V 16 odst. 3 se slovo "pokuty" nahrazuje slovem "sankce", slova "okresní úøad," se nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností a", slova "1 až 15" se nahrazují slovy "stanovené Statutem hlavního mìsta Prahy" a slova "pro území pøíslušných správních obvodù a ve mìstech Plzeò, Brno a Ostrava magistráty tìchto mìst" se zrušují.

14 5. Za 26 se vkládá nový 26a, který zní: " 26a Pùsobnosti stanovené obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností nebo mìstským èástem podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST OSMNÁCTÁ Zmìna zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla) Èl.XVIII Zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla), ve znìní zákona è. 493/2000 Sb., zákona è. 141/2001 Sb., zákona è. 187/2001 Sb., zákona è. 320/2001 Sb., zákona è. 450/2001 Sb. a zákona è. 202/2002 Sb., se mìní takto: 1. V 8 odst. 2 vìtì ètvrté se slova "okresních úøadù" zrušují a slovo "krajùm" se nahrazuje slovem "krajù". 2. V 8 se na konci odstavce 2 doplòuje tato vìta: "Èinnost krajù podle vìty ètvrté je èinností vykonávanou v pøenesené pùsobnosti.". 3. V 10 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se oznaèuje jako odstavec V 19 odst. 2 se slova "kapitoly Okresní úøady" nahrazují slovy "krajù, v jejichž obvodu leží pøíslušné obce". 5. V 19 se na konci odstavce 2 doplòuje tato vìta: "Èinnost krajù podle vìty první je èinností vykonávanou v pøenesené pùsobnosti.". 6. V 20 odst. 3 vìtì druhé se slova "okresních úøadù" zrušují a slovo "krajùm" se nahrazuje slovem "krajù". 7. V 20 se na konci odstavce 3 doplòuje tato vìta: "Èinnost krajù podle vìty druhé je èinností vykonávanou v pøenesené pùsobnosti.". 8. V 30 odst. 2 vìtì druhé se slova "okresních úøadù" zrušují a slovo "krajùm" se nahrazuje slovem "krajù". 9. V 30 se na konci odstavce 2 doplòuje tato vìta: "Èinnost krajù podle vìty druhé je èinností vykonávanou v pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST DEVATENÁCTÁ

15 Zmìna zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù Èl.XIX V 22 odst. 3 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, se vìta tøetí nahrazuje touto vìtou: "O jejím uložení rozhoduje u krajù Ministerstvo financí a u obcí a svazkù obcí pøíslušný finanèní úøad.". ÈÁST DVACÁTÁ Zmìna zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole) Èl.XX Zákon è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole), ve znìní zákona è. 309/2002 Sb., se mìní takto: 1. Nadpis pod 10 se zrušuje. 2. V 10 se odstavec 1 zrušuje a zároveò se ruší oznaèení odstavce V 10 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajské". ÈÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Zmìna zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi Èl.XXI Zákon è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní zákona è. 242/1992 Sb., zákona è. 361/1999 Sb., zákona è. 122/2000 Sb., zákona è. 132/2000 Sb. a zákona è. 146/2001 Sb., se mìní takto: 1. V 1 odst. 2 vìtì první se za slova "jimiž orgány a" vkládá slovo "odborná", text "( 25 až 33)" se nahrazuje textem "( 25 až 32)" a ve vìtì druhé se slovo "organizacemi" nahrazuje slovy "odbornou organizací". 2. V 3 odst. 1 se slova "orgánu kraje v pøenesené pùsobnosti a okresního úøadu" nahrazují slovy "krajského úøadu a obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností". 3. V 3 odst. 4 se slova "okresní úøad a ústøední" nahrazují slovy "krajský úøad, obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností a odbornou".

16 4. V 3 odst. 5 se slova "pøíslušnému orgánu kraje" nahrazují slovy "krajskému úøadu", slova "okresnímu úøadu" se nahrazují slovy "obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "povìøeným organizacím" se nahrazují slovy "povìøené odborné organizaci". 5. V 6 odst. 1 se slova "orgánem kraje v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "krajským úøadem". 6. V 7 odst. 1 vìtì druhé se slovo "ústøední" nahrazuje slovem "odborná". 7. V 7 odst. 2 se slova "Orgán kraje v pøenesené pùsobnosti a okresní úøady" nahrazují slovy "Krajské úøady a obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností". 8. V 7 odst. 3 se slovo "Ústøední" nahrazuje slovem "Odborná" a slova "pøíslušný orgán kraje a okresní úøad" se nahrazují slovy "krajský úøad a obecní úøad 9. V 7 odstavec 4 vèetnì poznámky pod èarou è. 2) zní: "(4) Odborná organizace státní památkové péèe oznámí pøíslušnému katastrálnímu úøadu každé prohlášení nemovitosti za kulturní památku, jakož i každé zrušení tohoto prohlášení, jde-li o vìc, která je pøedmìtem evidence v katastru nemovitostí.^2) 2) Zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.". 10. V 7 odst. 5 se slovo "ústøední" nahrazuje slovem "odborné". 11. V 8 odst. 2 se slova "orgánu kraje v pøenesené pùsobnosti a okresního úøadu" nahrazují slovy "krajského úøadu a obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností". 12. V 10 odst. 1 vìtì první se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné", text "( 33)" se zrušuje a ve vìtì druhé se slovo "ústøední" nahrazuje slovem "odborné". 13. V 10 odst. 2 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "orgán kraje v pøenesené pùsobnosti" se nahrazují slovy "krajský úøad". 14. V 11 odst. 2 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "orgán kraje v pøenesené pùsobnosti" se nahrazují slovy "krajský úøad". 15. V 11 odst. 3 se slova "okresním úøadem" nahrazují slovy "obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "orgánem kraje v pøenesené

17 pùsobnosti" se nahrazují slovy "krajským úøadem". 16. V 12 odst. 1 se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "obecnímu úøadu 17. V 12 odst. 2 se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "obecnímu úøadu 18. V 13 odstavec 1 zní: "(1) Vlastník kulturní památky je povinen v pøípadì zamýšleného prodeje (úplatného pøevodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku, ji pøednostnì nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky.". 19. V 13 odst. 2 vìta první zní: "Ministerstvo kultury mùže na základì nabídky vlastníka kulturní památky z mimoøádnì závažných kulturnì spoleèenských dùvodù uplatnit právo státu na pøednostní koupi (úplatné nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky buï pøímo nebo prostøednictvím organizací zøizovaných ministerstvem kultury, a to za cenu stanovenou podle zvláštních právních pøedpisù^4), a nelze-li cenu takto urèit, za cenu obvyklou odpovídající povaze vìci." Ve vìtì druhé se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "ministerstvo kultury". Poznámka pod èarou è. 4) zní: "4) Zákon è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších pøedpisù.". Poznámka pod èarou è. 5) se zrušuje. 20. V 13 odst. 3 se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury" a slovo "povinen" se nahrazuje slovem "povinno". 21. V 13 odst. 4 vìtì první se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "ministerstvo kultury", slova "pøíslušný k uplatnìní práva státu na pøednostní koupi kulturní památky" se zrušují a ve vìtì druhé se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury". 22. V 14 odst. 1 se slova "okresního úøadu" nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "orgánu kraje v pøenesené pùsobnosti" se nahrazují slovy "krajského úøadu". 23. V 14 odst. 2 se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "obecního úøadu 24. V 14 odst. 4 se slova "okresního úøadu" nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "orgánu kraje v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "krajského úøadu".

18 25. V 14 odst. 5 se slova "okresního úøadu" nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "orgánu kraje v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "krajského úøadu". 26. V 14 odstavec 6 zní: "(6) Orgán státní památkové péèe pøíslušný podle odstavcù 1 a 2 vydá závazné stanovisko po pøedchozím písemném vyjádøení odborné organizace státní památkové péèe, se kterou projedná na její žádost pøed ukonèením øízení návrh tohoto závazného stanoviska.". 27. V 14 odst. 7 vìtì první se slovo "pøíslušnou" nahrazuje slovem "odbornou", ve vìtì druhé se slovo "poskytují" nahrazuje slovy "poskytuje odborná", ve vìtì tøetí se slovo "pøíslušná" nahrazuje slovem "odborná", slova "okresního úøadu, a" se nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností," a slova "orgánu kraje v pøenesené pùsobnosti" se nahrazují slovy "krajského úøadu". 28. V 14 odstavec 9 zní: "(9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové péèe na její žádost 1 vyhotovení dokumentace.". 29. V 15 odst. 1 vìtì první se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností" a ve vìtì druhé se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním" a slova "okresního úøadu" se nahrazují slovy "obecního úøadu 30. V 15 odst. 2 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "krajský úøad z vlastního podnìtu nebo na návrh obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností nebo na návrh ministerstva kultury" a slova ", a Ministerstvo kultury, jde-li o" se nahrazují slovem "nebo". 31. V 15 odst. 3 vìtì první se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním", slova "okresního úøadu" se nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" a ve vìtì druhé se slova "orgánu kraje v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "krajského úøadu". 32. V 15 odst. 4 vìtì první se slova "orgán obce v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovem "obec", slova "okresního úøadu" se nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností", ve vìtì druhé se slova ", pokud není sám stavebním úøadem" zrušují, slova "okresní úøad" se nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností", slova "orgán kraje v pøenesené pùsobnosti" se nahrazují slovy "krajský úøad". 33. V 16 odst. 1 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obec nebo kraj" a za slova "na jeho žádost poskytnout" se vkládají slova "ze svých rozpoètových prostøedkù".

19 34. V 16 odst. 2 se za slovo "poskytnout" vkládají slova "ze státního rozpoètu" a za slovo "kultury" se doplòují slova "buï pøímo, nebo prostøednictvím krajského úøadu, nebo prostøednictvím obecního úøadu 35. V 17 odst. 1 vìtì první se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné" a ve vìtì druhé se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "orgány státní správy" se nahrazují slovy "správními úøady". 36. V 17 odst. 3 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností", slova "Ministerstva kultury" se nahrazují slovy "krajského úøadu" a slovo "ústøední" se nahrazuje slovem "odborné". 37. V 17 odst. 4 se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním" a slova "okresní úøad" se nahrazují slovy "obec s rozšíøenou pùsobností". 38. V 18 odst. 2 se slova "okresního úøadu" nahrazují slovy "krajského úøadu" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné". 39. V 18 odst. 3 se slovo "ústøední" nahrazuje slovem "odbornou". 40. V 19 odst. 2 se za slovo "památky" vkládají slova "nebo národní kulturní památky", slovo "okresní" se nahrazuje slovem "krajský", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné" a slova ", a jde-li o národní kulturní památku, orgán kraje v pøenesené pùsobnosti po vyjádøení ústøední organizace státní památkové péèe" se zrušují. 41. V 21 odst. 3 se slovo "ústøední" nahrazuje slovem "odborné". 42. V 22 odst. 1 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "krajský úøad". 43. V 23 odst. 2 se slova "orgánu obce v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo". 44. V 23 odst. 4 vìtì první se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský" a ve vìtì tøetí se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "krajský úøad". 45. V 23 odst. 5 vìtì první se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský", za slovo "organizaci" se vkládají slova "zøizovanou krajem", ve vìtì druhé se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním", za slovo "užívá" se vkládají slova "krajský úøad", ve vìtì tøetí se za slovo "nemovitý" vkládá slovo "archeologický", slova "v územních obvodech nìkolika okresních úøadù" se nahrazují slovy "na území

20 nìkolika krajù", slova "tyto okresní úøady" se nahrazují slovy "krajské úøady" a za slovo "dohodì" se doplòují slova "po pøedchozím projednání s ministerstvem kultury, a nedojde-li k dohodì, urèí tuto organizaci ministerstvo kultury". 46. V 23 odst. 6 se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním". 47. V 24 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský". 48. V 25 odst. 1 se za slovo "vykonávají" vkládají slova "orgány státní památkové péèe, jimiž jsou" a slova "orgány kraje v pøenesené pùsobnosti, okresní úøady a orgány obcí v pøenesené pùsobnosti" se nahrazují slovy "krajské úøady a obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností". 49. V 25 odst. 2 se slovo "ústøední" nahrazuje slovem "odborná". 50. V 25 odst. 3 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "odborné organizace". 51. V 26 odst. 2 písm. b) se slova "koordinuje sestavování jednotného programu" nahrazují slovy "sestavuje, vyhlašuje a provádí programy". 52. V 26 odst. 2 písm. c) se slovo "øídí" nahrazuje slovem "usmìròuje" a slovo "usmìròuje" se zrušuje. 53. V 26 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: "e) rozhoduje o zøízení, rozdìlení, slouèení, splynutí a jiných zmìnách organizace na úseku státní památkové péèe,". Dosavadní písmena e) až j) se oznaèují jako písmena f) až k). 54. V 26 odst. 2 písmeno g) zní: "g) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy a vysokými školami pøi výchovì pracovníkù v oboru státní památkové péèe, podílí se na jejich dalším vzdìlávání a pro ocenìní jejich práce, jedná-li se o mimoøádné pracovní výsledky, udìluje cenu za památkovou péèi,". 55. V 26 odst. 2 písm. i) se slovo "ústøední" nahrazuje slovem "odborné" a za slovo "péèe" se doplòují slova "která je státní pøíspìvkovou organizací s celostátní pùsobností,". 56. V 26 odst. 2 se písmeno j) zrušuje. Dosavadní písmeno k) se oznaèuje jako písmeno j). 57. V 27 odst. 3 se slova "obcemi, s kraji, s" nahrazují slovy

21 "orgány státní památkové péèe a" a slova "a s organizacemi" se nahrazují slovy ", kontrolními orgány, kraji, obcemi a odbornou organizací". 58. V 27 odst. 4 se slova "dùtky nebo" zrušují. 59. V 28 odst. 1 se slova "Orgán kraje v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "Krajský úøad". 60. V 28 odst. 2 úvodní vìtì se slova "Orgán kraje v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "Krajský úøad". 61. V 28 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "c) vykonává státní stavební dohled pøi obnovì národních kulturních památek z hlediska státní památkové péèe,". Dosavadní písmeno c) se oznaèuje jako písmeno d). 62. Nadpis 29 zní: "Obecní úøad 63. V 29 odstavec 1 zní: "(1) Obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností vykonává a organizuje státní památkovou péèi ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péèe v Èeské republice.". 64. V 29 odst. 2 úvodní vìtì se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Obecní úøad 65. V 29 odst. 2 písm. a) se slovo "rozvoje" nahrazuje slovem "podpory" a za slovo "plánù" se vkládají slova "a programù". 66. V 29 odst. 2 písm. c) se slovo "øídí" nahrazuje slovem "usmìròuje" a slova "v pùsobnosti orgánu obce v pøenesené pùsobnosti" se nahrazují slovem "obcemi". 67. V 29 odst. 2 písmeno e) zní: "e) koordinuje jednotné oznaèování nemovitých kulturních památek tabulkou opatøenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popøípadì i znaèkami stanovenými mezinárodními smlouvami,". 68. V 29 odst. 3 se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné". 69. V 29 se doplòuje odstavec 4, který zní: "(4) Podrobnosti o zpùsobech zabezpeèování pøedpokladù pro komplexní

22 péèi o kulturní památky obecními úøady obcí s rozšíøenou pùsobností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.". 70. V 30 odst. 1 vìtì první se slova "Orgán obce v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovem "Obec", ve vìtì druhé se slova "Orgán obce v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovem "Obec" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné". 71. V 30 odst. 2 se slova "Orgán obce v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovem "Obec" a slova "okresním úøadem" se nahrazují slovy "obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností" a slovo "zaøízení" se nahrazuje slovy "organizaèní složku". 72. V nadpisu 31 se slovo "okresní" zrušuje. 73. V 31 odst. 1 se slova "Okresní úøady a orgán obce v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "Rada kraje a rada obce s rozšíøenou pùsobností". 74. V 31 odst. 2 vìtì první se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností", slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné", slovo "okresního" se zrušuje, slovo "okresní" se zrušuje, ve vìtì druhé se slova "Okresní konzervátor" nahrazují slovem "Konzervátor", slovo "okresní" se zrušuje a slova ", je-li tato komise zøízena" se nahrazují slovy "zøízené radou obce s rozšíøenou pùsobností". 75. V 31 odst. 3 se slovo "okresního" zrušuje, slova "v okrese" se zrušují, slova "okresnímu úøadu" se nahrazují slovy "obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "okresnímu úøadu" se nahrazují slovy "obecnímu úøadu 76. V 31 odst. 4 se slovo "okresního" zrušuje, slova "okresní úøad" se nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností" a slovo "okresním" se zrušuje. 77. V 31 odst. 5 vìtì první se slovo "okresního" zrušuje, slova "okresní úøad" se nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností" a ve vìtì druhé se slovo "krajská" nahrazuje slovem "odborná". 78. V 31 odst. 6 se slovo "okresních" zrušuje. 79. Nadpis 32 zní: "Odborná organizace státní památkové péèe". 80. V 32 odst. 1 se slovo "Ústøední" nahrazuje slovem "Odborná". 81. V 32 odst. 2 úvodní vìtì se slovo "Ústøední" nahrazuje slovem "Odborná".

23 82. V 32 odst. 2 písm. c) se slovo "ústøedního" zrušuje a za slovo "péèe" se vkládají slova "a zabezpeèuje prùzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón". 83. V 32 odst. 2 písmeno f) zní: "f) zpracovává potøebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové péèe, metodicky usmìròuje èinnost konzervátorù a zpravodajù a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkùm kulturních památek pøi zajiš ování péèe o kulturní památky,". 84. V 32 odst. 2 písmeno h) zní: "h) sleduje kulturnì výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpeèuje kulturnì výchovné využití a zpøístupnìní kulturních památek, s nimiž hospodaøí,". 85. V 32 se doplòuje odstavec 3, který zní: "(3) Odborná organizace státní památkové péèe si pro zajištìní èinností pro výkon státní památkové péèe vytváøí se souhlasem ministerstva kultury a po projednání s krajem krajská, popøípadì i další územní odborná pracovištì (støediska)." se zrušuje. 87. V nadpisu 34 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "odborné organizace". 88. V 34 odst. 1 úvodní vìtì se za slovo "nebo" vkládá slovo "odborná". 89. V nadpisu 35 se slovo "organizacím" nahrazuje slovy "právnickým osobám a fyzickým osobám pøi výkonu podnikání". 90. V 35 odst. 1 úvodní vìtì se slova "Okresní úøad" nahrazují slovy "Obecní úøad 91. V 35 odst. 1 písm. b) se slova ", 21 odst. 3, 22 odst. 2" zrušují. 92. V 35 odst. 1 písm. e) se slova "okresního úøadu" nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" a slovo "vyžádání" se zrušuje. 93. V 35 odst. 1 písm. f) se slova "nebo bez pøedchozího souhlasu okresního úøadu pøemístí movitou kulturní památku z veøejnì pøístupného místa" zrušují. 94. V 35 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

24 Dosavadní písmena h) a i) se oznaèují jako písmena g) a h). 95. V 35 odst. 1 písm. h) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úøadu" se nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností". 96. V 35 odst. 2 úvodní vìtì se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský". 97. V 35 odst. 2 písm. b) se slovo "vyžádání" zrušuje. 98. V 35 odst. 2 písm. d) se za slovo "památky" vkládají slova "nebo bez pøedchozího souhlasu krajského úøadu trvale pøemístí movitou kulturní památku z veøejnì pøístupného místa". 99. V 35 odst. 2 písm. e) se teèka na konci nahrazuje èárkou a doplòují se písmena f) a g), která znìjí: "f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v 21 odst. 3 nebo 22 odst. 2 tohoto zákona, g) provádí v rozporu s 21 odst. 2 archeologický výzkum." V 37 odst. 2 se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "orgán státní památkové péèe, který je pøíslušný pokutu uložit" V 37 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péèe, který ji uložil.". Dosavadní odstavec 3 se oznaèuje jako odstavec V 37 odstavec 4 zní: "(4) Pokuta uložená a vybraná obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností je pøíjmem obce s rozšíøenou pùsobností. Pokuta uložená a vybraná krajským úøadem je pøíjmem kraje." V 38 se slovo "organizaci" nahrazuje slovy "právnické osobì" a slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby" V 39 se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 a 3 se oznaèují jako odstavce 1 a V 39 odst. 1 úvodní vìtì se slova "Dùtku nebo" nahrazují slovy "Obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností mùže uložit" a slova "lze uložit" se zrušují.

25 106. V 39 odst. 1 písm. e) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úøadu" se nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" V 39 odst. 1 písm. g) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova "okresního úøadu" se nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" V 39 odst. 2 úvodní vìtì se slovo "Pokutu" nahrazuje slovy "Krajský úøad mùže uložit pokutu až" a slova "lze uložit" se zrušují V 39 odst. 2 písm. b) se slovo "vyžádání" zrušuje V 39 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úøadu" nahrazují slovy "krajského úøadu trvale" V 39 odst. 2 písm. f) se teèka na konci nahrazuje èárkou a doplòuje se písmeno g), které zní: "g) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v 22 odst. 2, 23 odst. 2 tohoto zákona." zní: " 41 (1) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péèe, který ji uložil. (2) Pokuta uložená a vybraná obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností je pøíjmem obce s rozšíøenou pùsobností. Pokuta uložená a vybraná krajským úøadem je pøíjmem kraje." Za 42 se vkládá nový 42a, který zní: " 42a Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu nebo obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti." V 43 odst. 1 písm. a) se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním" V 45 odst. 1 se za slova " 20 odst. 4" vkládají slova ", 29 odst. 4" V 45 odst. 2 písm. a) se slova "Èeskou komisí pro vìdeckotechnický a investièní rozvoj" nahrazují slovy "Ministerstvem

26 pro místní rozvoj" V 45 odst. 2 písm. c) se slova "Èeskou plánovací komisí a ministerstvem financí Èeské republiky" nahrazují slovy "Ministerstvem financí". ÈÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Zmìna zákona è. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Èl.XXII Zákon è. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, se mìní takto: 1. V 3 odst. 1 písm. c) se slova "Státní vìdecké" nahrazují slovem "Vìdecké". 2. V 3 odst. 1 písm. d) se za slovo "výtisk" vkládají slova "Mìstské knihovnì v Praze a", slova "státní vìdecké" se nahrazují slovem "krajské" a vìta druhá se zrušuje. 3. V 5 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský". 4. V 5 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský". 5. V 5 odst. 3 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský". 6. V 5 odst. 4 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský". 7. V 5 odst. 5 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského". 8. V 5 odst. 6 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského". 9. V 5 odst. 7 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský". 10. V 5 odst. 8 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský". 11. V 5 odstavec 10 zní: "(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úøadem je pøíjmem kraje.". 12. Za 5 se vkládá nový 5a, který zní: " 5a Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST DVACÁTÁ TØETÍ

27 Zmìna zákona è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (tiskový zákon) Èl.XXIII Zákon è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (tiskový zákon), ve znìní zákona è. 302/2000 Sb., se mìní takto: 1. V 9 odst. 1 písm. f) se slova "státní vìdecké" nahrazují slovem "krajské" a slova "Státní technické knihovnì v Praze" se zrušují. 2. V 9 odst. 1 písm. g) se slova "hlavního mìsta Prahy" nahrazují slovy "v Praze". 3. V 9 odst. 2 se slova "státní vìdecké" nahrazují slovem "krajské". 4. V 17 odst. 1 vìtì úvodní se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský". 5. V 17 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský". 6. V 17 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský". 7. V 17 odst. 4 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský" a vìta druhá se zrušuje. 8. V 17 odst. 5 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský". 9. V 17 odstavec 7 zní: "(7) Pokuty uložené podle tohoto zákona krajskými úøady jsou pøíjmem krajù.". 10. Za 18 se vkládá nový 18a, který zní: " 18a Pùsobnosti stanovené krajskému úøadu podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST DVACÁTÁ ÈTVRTÁ Zmìna zákona è. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeèností práce Èl.XXIV V zákonì è. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeèností práce, ve znìní zákona è. 575/1990 Sb., zákona è. 159/1992 Sb., zákona

28 è. 47/1994 Sb., zákona è. 71/2000 Sb., zákona è. 124/2000 Sb., zákona è. 151/2002 Sb. a zákona è. 309/2002 Sb., pøíloha zní: "Pøíl. Pøehled inspektorátù bezpeènosti práce V Èeské republice pùsobí tyto inspektoráty bezpeènosti práce: 1. Inspektorát bezpeènosti práce pro hlavní mìsto Prahu se sídlem v Praze, 2. Inspektorát bezpeènosti práce pro Støedoèeský kraj se sídlem v Praze, 3. Inspektorát bezpeènosti práce pro Jihoèeský kraj a Vysoèinu se sídlem v Èeských Budìjovicích, 4. Inspektorát bezpeènosti práce pro Plzeòský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, 5. Inspektorát bezpeènosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, 6. Inspektorát bezpeènosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, 7. Inspektorát bezpeènosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brnì, 8. Inspektorát bezpeènosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravì.". ÈÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Zmìna zákona è. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení Èl.XXV Zákon è. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení, ve znìní zákona è. 110/1990 Sb., zákona è. 180/1990 Sb., zákona è. 1/1991 Sb., zákona è. 46/1991 Sb., zákona è. 306/1991 Sb., zákona è. 482/1991 Sb., zákona è. 578/1991 Sb. zákona è. 582/1991 Sb., zákona è. 235/1992 Sb., zákona è. 589/1992 Sb., zákona è. 37/1993 Sb., zákona è. 160/1993 Sb., zákona è. 266/1993 Sb., zákona è. 307/1993 Sb., zákona è. 182/1994 Sb., zákona è. 241/1994 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., zákona è. 155/1995 Sb., zákona è. 160/1995 Sb., zákona è. 133/1997 Sb., zákona è. 91/1998 Sb., zákona è. 155/1998 Sb., zákona è. 350/1999 Sb., zákona è. 360/1999 Sb., zákona è. 29/2000 Sb., zákona è. 258/2000 Sb., zákona è. 151/2002 Sb. a zákona è. 213/2002 Sb., se mìní takto:

29 1. V 73a odst. 1 se slovo "též" zrušuje a za slova "mohou poskytovat" se doplòují slova "kraje, obce,". 2. V 73a odst. 2 se èást vìty pøed støedníkem nahrazuje textem, který vèetnì poznámky pod èarou è. 48a) zní: "Poskytovatelùm sociálních služeb uvedeným v odstavci 1 se poskytují z penìžních prostøedkù státního rozpoètu podle zvláštního zákona^48a) úèelovì urèené pøíspìvky na úhradu nákladù za tyto služby 48a) Zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla), ve znìní pozdìjších pøedpisù.". 3. V 73a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Vláda naøízením stanoví pravidla poskytování pøíspìvkù podle odstavce 2, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhùtách jsou pøíspìvky poskytovány.". Dosavadní odstavec 3 se oznaèuje jako odstavec V 93 odst. 3 se slova "okresními úøady" nahrazují slovem "kraji". 5. V 106a odst. 2 se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností" a slova "Okresní úøad" se nahrazují slovy "Obecní úøad 6. Za 173 se vkládá nový 173a, který zní: " 173a Pùsobnosti stanovené obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle tohoto zákona jsou výkonem pøenesené pùsobnosti.". ÈÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Zmìna zákona è. 114/1988 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v sociálním zabezpeèení Èl.XXVI Zákon è. 114/1988 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v sociálním zabezpeèení, ve znìní zákona è. 125/1990 Sb., zákona è. 210/1990 Sb., zákona è. 425/1990 Sb., zákona è. 459/1990 Sb., zákona è. 9/1991 Sb., zákona è. 144/1991 Sb., zákona è. 582/1991 Sb., zákona è. 84/1993 Sb., zákona è. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu uveøejnìného pod è. 72/1995 Sb., zákona è. 118/1995 Sb., zákona è. 238/1995 Sb., zákona è. 289/1997 Sb., zákona è. 91/1998 Sb., zákona è. 155/1998 Sb., zákona è. 169/1999 Sb., zákona è. 360/1999 Sb., zákona è. 132/2000 Sb. a zákona

30 è. 151/2002 Sb., se mìní takto: 1. V 1 odstavec 1 zní: "(1) Sociální zabezpeèení podle tohoto zákona zabezpeèují: a) Ministerstvo práce a sociálních vìcí Èeské republiky, b) krajský úøad, c) obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností, d) povìøený obecní úøad, e) obecní úøad.". 2. V 3 odst. 1 a 3 se slova "Orgán kraje v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "Krajský úøad". 3. 4a zní: " 4a Obce a obecní úøady Obecní úøad pøi poskytování dávek sociální péèe a obec pøi poskytování služeb sociální péèe poskytují obèanùm odbornou pomoc.". 4. V nadpisu èásti druhé se slova "obcí a okresních úøadù" nahrazují slovy "obcí a obecních úøadù". 5. V nadpisu hlavy druhé v èásti druhé se slova "Pùsobnost obcí a okresních úøadù" nahrazují slovy "Pùsobnost obcí a obecních úøadù". 6. V 14 odst. 1 vìtì první se slova "Obce a okresní úøady organizují a poskytují" nahrazují slovy "Obec organizuje a poskytuje", ve vìtì druhé se slovo "vyhledávají" nahrazuje slovem "vyhledává" a ve vìtì tøetí se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností". 7. V 14 odst. 2 vìtì druhé se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad 8. V 14 odst. 3 se slova "Okresní úøad, popøípadì obec v pøenesené pùsobnosti" nahrazují slovy "Obec nebo kraj". 9. V 14 odst. 4 se slova "Okresní úøad (obec) sleduje" nahrazují slovy "Obec a kraj sledují". 10. V nadpisu nad 15 se za slova "Pùsobnost obcí" doplòují slova "a

320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. června 2002 ČÁST PRVNÍ

320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. června 2002 ČÁST PRVNÍ 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. června 2002 o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Změna: 426/2002 Sb. Změna: 518/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 22/2004

Více

320/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 13. června 2002

320/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 13. června 2002 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. června 2002 o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Změna: 426/2002 Sb. Změna: 518/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 22/2004

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ 27/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách Změna: 499/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více