66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky"

Transkript

1 Systém ASPI - stav k do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna 1988, kterou se provádí zákon Èeské národní rady è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi Zmìna: 139/1999 Sb. Zmìna: 538/2002 Sb. Ministerstvo kultury Èeské socialistické republiky v dohodì s ministerstvem financí, cen a mezd Èeské socialistické republiky, s ministerstvem výstavby a stavebnictví Èeské socialistické republiky a Èeskou komisí pro plánování a vìdeckotechnický rozvoj stanoví podle 45 zákona Èeské národní rady è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi (dále jen "zákon"): Prohlašování vìcí za kulturní památky (k 3 zákona) 1 (1) Ministerstvo kultury prohlašuje nemovité a movité vìci, popøípadì jejich soubory za kulturní památky z vlastního nebo jiného podnìtu. (2) Pøed prohlášením vìci za kulturní památku si ministerstvo kultury mùže kromì vyjádøení podle 3 odst. 1 zákona vyžádat i posudek odborných, vìdeckých a umìleckých organizací. (3) Pøedmìtem oznámení podle 3 odst. 5 zákona jsou název, druh a popis vìci, fotodokumentace, rozmìry, souèasný stav vìci (napø. údaje o technickém stavu, provedené obnovì), umístìní vìci a zpùsob jejího užívání a vztahy opravòující k nakládání s vìcí. (4) Pokud vlastník vìci navržené k prohlášení za kulturní památku požá dá ministerstvo kultury, od nìhož obdržel písemné vyzvání podle 3 odst. 5 zákona, aby údaje uvedené v odstavci 3 byly doplnìny za pomoci odborné organizace státní památkové péèe (dále jen "odborná organizace"), ministerstvo kultury, nejde-li o údaje o umístìní vìci, zpùsobu jejího užívání a vztazích opravòujících vlastníka k nakládání s vìcí, této žádosti vlastníka vyhoví. Památkové zóny (k 6 zákona) 2 (1) Pro prohlášení památkové zóny podle 6 odst. 1 zákona je urèující charakteristika významných kulturních hodnot území, vymezení hranice památkové zóny, popis pøedmìtu ochrany a péèe, stanovení podmínek pro stavební a další èinnosti smìøující k ochranì území a zvýšení kvality životního prostøedí. (2) Území památkové zóny, popøípadì jejího ochranného pásma, je-li zøízeno, vyznaèí pøíslušný orgán územního plánování pøi poøizování územnì plánovacích podkladù a územnì plánovací dokumentace v souladu se zvláštními pøedpisy. 2) Nebyla-li pro území památkové zóny zpracována potøebná územnì plánovací dokumentace, nebo je-li souèasná územnì plánovací dokumentace v rozporu se zájmy státní památkové péèe na území památkové zóny, dá ministerstvo kultury podnìt pøíslušnému orgánu územního plánování k poøízení potøebné územnì plánovací dokumentace, jejímu do plnìní èi zmìnì. (3) Ministerstvo kultury oznámí prohlášení území za památkovou zónu odborné organizaci k vyznaèení do Ústøedního seznamu kulturních památek Èeské republiky (dále jen "Ústøední seznam"). Evidence kulturních památek (k 7 zákona) 3

2 (1) Ústøední seznam je souborem základních údajù, které urèují kulturní památku, památkovou rezervaci a památkovou zónu. Tvoøí jej stejnopis o prohlášení vìci za kulturní památku, památkovou rezervaci a památkovou zónu, rejstøík, evidenèní listy a dokumentace vèetnì fotografií. Do Ústøedního seznamu se rovnìž zapíší dotèené parcely a vykreslí se hranice v kopiích pozemkových map. (2) V Ústøedním seznamu se vyznaèí prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku a vymezení jejího ochranného pásma. Dále se vyznaèí, že kulturní památka se nachází na území prohlášeném za památkovou rezervaci, památkovou zónu nebo v ochranném pásmu. Prùbìžnì se vyznaèují zmìny vlastnictví kulturních památek a jejich pøemístìní; u nemovitých kulturních památek se vyznaèí také zmìny jejich využití. V Ústøedním seznamu se vyznaèí i zrušení prohlášení vìci za kulturní památku. (3) Do Ústøedního seznamu zapíše odborná organizace i kulturní památky vedené v dosavadních státních seznamech podle døívìjších právních pøedpisù. 3) 4 zrušen 5 Ústøední seznam a seznamy kulturních památek správních obvodù krajských úøadù a obecních úøadù obcí s rozšíøenou pùsobností jsou veøejnì pøístupné, jde-li o údaje o nemovitých kulturních památkách. V pøípadì údajù o movitých kulturních památkách mohou do Ústøedního seznamu a seznamù kulturních památek správních obvodù krajských úøadù a obecních úøadù obcí s rozšíøenou pùsobností nahlížet vlastník movité kulturní památky, osoby pøi výkonu státní správy, pokud tyto údaje potøebují pro plnìní svých úkolù, osoby pro studijní úèely na základì písemného potvrzení pøíslušného školského zaøízení nebo pøíslušné kulturní instituce a osoby pro vìdeckovýzkumné úèely na základì písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatní osoby tak mohou uèinit pouze s písemným souhlasem vlastníka. 6 (1) Odborná organizace oznámí pøíslušnému katastrálnímu úøadu k vyznaèe ní v katastru nemovitostí veškeré zápisy do Ústøedního seznamu, které se týkají evidence nemovitostí. K oznámení se pøipojí kopie pozemkových map se zákresem prùbìhu hranic památkovì chránìných nemovitostí a jejich ochranných pásem a listina s uvedením všech dotèených parcel podle obcí, katastrálních území a parcelních èísel podle evidence v katastru nemovitostí, vèetnì zpùsobu ochrany tìchto nemovitostí. 5) (2) Odborná organizace zašle pøíslušným orgánùm územního plánování 5a) kopie pozemkových map se zákresem prùbìhu hranic památkovì chránìných nemovitostí. Zrušení prohlášení vìci za kulturní památku (k 8 zákona) 7 (1) Žádost o zrušení prohlášení vìci za kulturní památku (dále jen "zrušení prohlášení") obsahuje tyto údaje: název kulturní památky a rejstøíkové èíslo Ústøedního seznamu, umístìní a bližší urèení kulturní památky, vlastnické vztahy, zdùvodnìní žádosti a informativní fotografie. (2) Ustanovení 1 odst. 2 této vyhlášky platí obdobnì i pro zrušení prohlášení. (3) Podmínkami, na jejichž pøedchozí splnìní mùže ministerstvo kultury vázat zrušení prohlášení, jsou zpracování mìøické a fotografické dokumentace, stavebnì historické, popøípadì archeologické prùzkumy, pøemístìní vybraných prvkù kulturní památky a úprav a vzniklého prostoru. Ochrana a užívání kulturních památek (k 9 a 10 zákona) 8 (1) Vlastník kulturní památky je povinen se postarat o vèasnou pøípravu a øádné provedení všech prací a jiných opatøení potøebných k zabezpeèení péèe o kulturní památk u, zejména o zajištìní: a) dobrého technického stavu a estetického vzhledu kulturní památky, b) vhodného a pøimìøeného užívání kulturní památky, c) pøíznivého prostøedí kulturní památky, popøípadì jejího pøemístìní na jiné vhodné místo,

3 d) proti svévolnému poškozování, znièení nebo odcizení, nebo odcizení jejich odstranitelných souèástí èi pøíslušenství. (2) Organizace, která kulturní památku spravuje, nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, je dále povinna zajistit: a) neporušené uchování a úèinné uplatnìní umìleckých a kulturnì historických hodnot kulturní památky, b) potøebné technické a jiné vybavení kulturní památky v souladu s její památkovou hodnotou, c) ochranu movitých kulturních památek po dobu trvání stavu nebezpeèí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a váleèného stavu. 6) Obnova kulturních památek (k 14 zákona) 9 (1) Jinou úpravou kulturní památky podle 14 odst. 1 zákona se rozumí modernizace budovy pøi nezmìnìné funkci nebo využití kulturní památky, dále nástavba èi pøestavba. (2) V souvislosti s obnovou mùže dojít i ke zmìnì funkce využití kulturní památky, pokud se touto zmìnou docílí vhodnìjšího uplatnìní jejích kulturnì spoleèenských hodnot. (3) Vlastník kulturní památky uvede v žádosti o vydání závazného stanoviska k její obnovì, s výjimkou žádosti o restaurování, tyto údaje: a) název a umístìní památky vèetnì rejstøíkového èísla Ústøedního seznamu, b) popis souèasného stavu památky s uvedením závad, c) pøedpokládaný rozsah obnovy, d) investora obnovy (organizace nebo obèan), e) pøedpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy, f) pøedpokládaný pøínos obnovy pro další využití kulturní památky. (4) V závazném stanovisku pro pøípravu a realizaci obnovy podle 14 odst. 1 a 2 zákona, s výjimkou restaurování, stanoví pøíslušný orgán státní památkové péèe podle povahy pøedmìtu ochrany tyto základní podmínky: a) zabezpeèení dalšího zachování kulturní památky a její ochrany, b) zajištìní vhodného využití kulturní památky z hlediska jejího celospoleèenského pøínosu, c) zajištìní kvality a hospodárnosti všech pøípravných a provádìcích prací obnovy, d) provedení nezbytných výzkumných a prùzkumných prací, e) zpracování dokumentace obnovy, f) pøedání materiálù a podkladù zpracovaných pøi pøípravì a provádìní obnovy (prùzkumné a výzkumné práce, pøípravná a projektová dokumentace, její zmìny a dodatky, dokumentace skuteèného provedení, podklad pro závìreèné vyhodnocení atd.). (5) V pøípadì, že nejde o obnovu podléhající kolaudaènímu øízení, 10) zjišuje pøíslušný orgán státní památkové péèe, zda z hlediska státní památkové péèe byly splnìny požadavky jím vydaných závazných stanovisek. Pøi zjištìní nedostatkù a závad projedná pøíslušný orgán státní památkové péèe se stavebníkem (investorem) jejich odstranìní. 10 (1) Obnova kulturní památky nebo její èásti, která je dílem výtvarného umìní nebo prací umìleckých øemesel (dále jen "restaurování"), je souhrnem specifických výtvarných, umìlecko-øemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukt uru originálu. (2) Žádost o restaurování musí obsahovat: a) název, umístìní a popis kulturní památky vèetnì rejstøíkového èísla Ústøedního seznamu, b) popis souèasného stavu památky s uvedením závad a pøíèin porušení,

4 c) navrhovaný zpùsob restaurátorského zásahu, d) investora (organizace nebo obèan), e) pøedpokládané celkové náklady a termín provedení, f) pøedpokládaný výsledek zásahu vèetnì požadavkù na prezentaci. Žadatel o restaurování si mùže zpracování žádosti o restaurování zajistit u odborné organizace. (3) V závazném stanovisku pro pøípravu a realizaci restaurování podle 14 odst. 1 zákona stanoví pøíslušný orgán státní památkové péèe podle povahy kulturní památky tyto základní podmínky: a) zpracování zámìru restaurování, technického a technologického postupu, návrhu koneèného výtvarného øešení a grafické podklady, b) provedení prùzkumných a výzkumných prací a jejich dokumentaci, c) vyhotovení závìreèné restaurátorské zprávy, která bude pøedána odborné organizaci. (4) Pro restaurování se zpracovává závìreèná restaurátorská zpráva, která obsahuje: a) komplexní vyhodnocení prùzkumných a výzkumných prací, b) dokumentaci provedeného restaurování, c) popis použitých technických a technologických postupù, d) popis použitých materiálù, e) nová zjištìní o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim, f) fotodokumentaci jednotlivých fází restaurování a výsledného stavu, g) další dokumentaci podle povahy vìci, h) pøedávací protokol a vyèíslení nákladù restaurování. Pøíspìvek na zachování a obnovu kulturní památky (k 16 zákona) 11 (1) K žádosti o pøíspìvek na zachování a obnovu kulturní památky (dále jen "pøíspìvek") podle 16 odst. 1 zákona se pøikládá a) doklad osvìdèující vlastnické právo ke kulturní památce; jde -li o nemovitost, rovnìž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ovìøená kopie, kopie snímku katastrální mapy, popøípadì geometrického plánu, které nejsou starší než šest mìsícù, b) závazné stanovisko vydané podle 14 odst. 1 zákona, c) specifikace druhu, rozsahu, zpùsobu, termínu provedení a sjednané nebo odbornì odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, vèetnì specifikace prací, ke kterým se váže žádost o pøíspìvek, d) zámìr prezentace kulturní památky zpøístupnìné veøejnosti pro kulturnì vzdìlávací úèely, pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto zpùsobem anebo k tomuto využití uvažovanou, e) jde-li o movitou kulturní památku, specifikace zpùsobu její ochrany pøed poškozením, znièením nebo odcizením, f) fotodokumentace souèasného technického stavu kulturní památky nebo jejích èástí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o pøíspìvek. (2) Jde-li o pøípad poskytnutí pøíspìvku vlastníku kulturní památky, který nemùže uhradit z vlastních prostøedkù náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, pøikládají se k žádosti o pøíspìvek podle 16 odst. 1 zákona rovnìž a) jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o pøíjmech plynoucích z této nemovitosti za poslední tøi roky, popøípadì o závazcích na ní váznoucích, b) notáøsky ovìøené èestné prohlášení vlastníka nebo vlastníkù ku lturní památky o jejich pøíjmech a pøípadných hospodáøských výsledcích za poslední tøi roky a o jejich majetkových pomìrech ke dni podání

5 žádosti o pøíspìvek. 12 (1) Za zvláš odùvodnìný pøípad, ve kterém mùže vlastníku kulturní památky na jeho žádost obec nebo kraj poskytnout pøíspìvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, se považuje zejména takový pøípad, kdy kulturní památka, popøípadì její èást a) je ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zavinìn vlastníkem kulturní památky, b) je využívána a zpøístupnìna nebo vystavena veøejnosti pro kulturnì vzdìlávací nebo náboženské úèely, c) nalézá se v pohledovì významné poloze, nebo d) je ojedinìlou kulturní památkou svého druhu nacházející se v územním obvodu krajského úøadu nebo obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností. (2) Za pøípad, ve kterém vlastník kulturní památky nemùže uhradit z vlastních prostøedkù nák lady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, se považuje takový pøípad, kdy pøíjmy a pøípadné hospodáøské výsledky vlastníka kulturní památky za poslední tøi roky byly menší než polovina nákladù potøebných na zachování nebo obnovu kulturní památky v pøíslušném kalendáøním roce. 13 (1) K žádosti o pøíspìvek na obnovu kulturní památky podle 16 odst. 2 zákona se pøikládají doklady stanovené v 11 odst. 1 a písemné vyjádøení o významu a naléhavosti obnovy kulturní památky, které zpracuje odborná organizace. (2) Za pøípad mimoøádného spoleèenského zájmu na zachování kulturní památky, ve kterém mùže na obnovu kulturní památky poskytnout pøíspìvek ministerstvo kultury, se považuje takový pøípad, kdy kulturní památka a) je prohlášena za národní kulturní památku, b) je zapsána na Seznamu svìtového dìdictví anebo tvoøí souèást souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostøedí, který je zapsán na Seznamu svìtového dìdictví, 13) c) je v havarijním technickém stavu, pokud tento stav nebyl zavinìn vlastníkem kulturní památky, d) je zpøístupnìna nebo vystavena veøejnosti pro kulturnì vzdìlávací nebo náboženské úèely, e) tvoøí významnou dominantu obce nebo mìsta, popøípadì èásti krajinného celku, f) je ojedinìlou kulturní památkou svého druhu na území Èeské republiky, nebo g) je zaøazena do specializovaných programù ministerstva kultury na úseku státní památkové péèe. 14) (3) Pøi obnovì národních kulturních památek, kulturních památek zapsaných na Seznamu svìtového dìdictví anebo tvoøících souèást souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostøedí, který je zapsán na Seznamu svìtového dìdictví, a pøi obnovì (restaurování) kulturních památek, které jsou díly výtvarných umìní nebo umìleckoøemeslnými pracemi, lze poskytnout pøíspìvek až do výše celkových nákladù spojených s obnovou v bìžném kalendáøním roce, pøièemž do výše tìchto celkových nákladù nelze zahrnout èástku ve výši odpoètu, který mùže pøíjemce pøíspìvku uplatnit podle zvláštního právního pøedpisu. 15) 14 (1) Pøíspìvek se poskytuje vlastníku kulturní památky. (2) V rozhodnutí o poskytnutí pøíspìvku se stanoví v souladu se zvláštními právními pøedpisy 16) podmínky, za kterých je pøíspìvek poskytován. (3) Obec, jakož i kraj proplatí vlastníku kulturní památky pøíspìvek nebo jeho èást až po pøedložení faktury za provedené práce anebo na základì odborného posudku znalce ceny provedených prací, nestanoví-li se v rozhodnutí o poskytnutí pøíspìvku, že se pøíspìvek vyplatí žadateli se zøetelem na jeho finanèní možnosti pøedem. Za stejných podmínek proplatí vlastníku kulturní památky pøíspìvek nebo jeho èást ministerstvo kultury. Znalce urèí ten, kdo o poskytnutí pøíspìvku rozhodl. (4) Vlastník kulturní památky, nesplní-li stanovené podmínky, je povinen vrátit pøedem vyplacený pøíspìvek zpìt tomu, kdo pøíspìvek poskytl. (5) Poskytnutí pøíspìvku v bìžném kalendáøním roce nezakládá nárok vlastníka kulturní památky na pøíspìvek v následujících letech.

6 15 (1) V pøípadì neèerpání nebo úspory pøedem vyplaceného pøíspìvku nebo jeho èásti je vlastník kulturní památky povinen vrátit odpovídající finanèní èástku zpìt tomu, kdo pøíspìvek poskytl. (2) Pokud se práce na obnovì kulturní památky podporované z více finanèních zdrojù, z nichž jedním je pøíspìvek, neprovedou ve výši nákladù pøedpokládaných pro bìžný kalendáøní rok anebo ve výši smluvních nákladù sjednaných na tentýž rok se zhotovitelem díla, má se za to, že úspora vznikla z pøíspìvku. 16 zrušen Ochranné pásmo (k 17 zákona) 17 (1) Vymezení ochranného pásma obsahuje urèení pøedmìtu ochrany, dùvod vymezení, popis hranice ochranného pásma, kopii pozemkové mapy se zákresem prùbìhu hranic ochranného pásma a stanovení podmínek pro èinnosti v ochranném pásmu. (2) Vymezení ochranného pásma obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností oznámí odborné organizaci, pøíslušným orgánùm územního plánování 5a) a pøíslušnému stavebnímu úøadu. Kulturní památky ve vztahu k zahranièí (k 20 zákona) 18 (1) Žádost o pøedchozí souhlas k vývozu kulturní památky se pøedkládá ministerstvu kultury a musí obsahovat všechny základní znaky kulturní památky vyluèující její zámìnu, zejména popis s fotografií, druh a název, rozmìry, souèasný stav, údaje o provedených opravách nebo restaurování, úèel, pro který se žádá o pøedchozí souhlas s vývozem, doba, na kterou se kulturní památka vyváží, a zpùsob jejího užití v zahranièí. (2) Souèástí žádosti je pøedepsaný formuláø uvedený v pøíloze è. 1, který se pøedkládá ve ètyøech vyhotoveních. K žádosti musí být pøipojen též písemný souhlas vlastníka kulturní památky s vývozem a jeho úèelem. V pøípadì udìlení souhlasu ministerstvo kultury formuláøe potvrdí a tøi vyhotovení vrátí žadateli. Žadatel si jeden potvrzený formuláø ponechá, jeden odevzdá celnici, která zboží propouští do volného (vázaného) obìhu v cizinì, a jeden doprovází kulturní památku do ciziny. (3) Ministerstvo kultury mùže v rozhodnutí o pøedchozím souhlasu k vývozu kulturní památky do zahranièí stanovit požadavky na ochranu kulturní památky. (4) Po návratu kulturní památky ze zahranièí povìøí odborná organizace na požádání ministerstva kultury identitu a stav kulturní památky a podá o tom ministerstvu kultury zprávu. Podmínky pro poskytování odmìny a náhrady nálezci archeologického nálezu (k 23 odst. 4 zákona) 19 (1) Dojde-li k archeologickému nálezu uvedenému v 23 odst. 2 zákona, zvláštì pøi zemních a výkopových pracích, nálezce uplatní písemnì nejpozdìji do jednoho roku od nálezu u krajského úøadu vyplacení odmìny za archeologický nález. (2) V písemné žádosti o pøiznání odmìny musí nálezce uvést místo, datum a nálezové okolnosti. (3) U nálezu z drahých kovù si krajský úøad vyžádá zkoušku u Puncovního ú øadu. U nálezù z jiných cenných materiálù (napø. jantar, drahé kameny) si vyžádá ocenìní u znalce ceny v pøíslušném oboru. V ostatních pøípadech si krajský úøad vyžádá urèení kulturnì historické hodnoty archeologického nálezu (napø. nepoškozené nádoby, souboru nádob, mincí ap.) Archeologickým ústavem Akademie vìd Èeské republiky nebo Národním muzeem. (4) Nálezce má právo na náhradu nutných nákladù, které mu vzniknou v souvislosti s nálezem

7 (napø. jízdné, telefonické, popøípadì telegrafické oznámení a dal ší). Tyto náklady musí prokázat. Úkoly a oprávnìní památkové inspekce (k 27 zákona) 20 (1) Pøedmìtem ústøedního dozoru památkové inspekce (dále jen "inspekce") jsou èinnosti spojené s ochrannou, obnovou a spoleèenským uplatnìním kulturních památek. (2) V rámci ústøedního dozoru nad komplexní péèí o kulturní památku se inspekce zamìøuje zejména: a) na hodnocení, využívání a zpøístupòování kulturních památek, b) na stav evidence, ochrany a správy kulturních památek, c) na dodržování podmínek ochrany kulturních památek, kvality a hospodárnosti projektových, stavebních, stavebnì restaurátorských prací pøi pøípravì a realizaci obnovy kulturních památek, d) na uplatòování celospoleèenských zájmù pøi obnovì a využívání k ulturních památek. (3) Inspekce dozírá, jak vlastník kulturních památek plní uložená rozhodnutí, popøípadì jiná opatøení orgánù státní památkové péèe, zda provádí obnovu kulturních památek v souladu s jejich kulturním významem a památkovou hodnotou a zda dbá spoleèenské úèelnosti a hospodárnosti. (4) Inspekce zhodnocuje poznatky získané pøi provádìní ústøedního dozoru v oboru státní památkové péèe a využívá jich pøi zpracování odbornì metodických a ekonomických rozborù souèasného stavu státní památkové péèe a k zabezpeèení jejího dalšího perspektivního rozvoje. (5) Inspekce dozírá, zda odborná organizace poskytuje orgánùm státní památkové péèe, krajùm a obcím potøebnou odbornou pomoc pøi rozhodování, popøípadì vydávání jiných opatøení, která se týkají kulturních památek. Úkoly konzervátora státní památkové péèe a zpravodaje státní památkové péèe (k 31 zákona) 21 Konzervátor státní památkové péèe (dále jen "konzervátor") plní tyto úkoly: a) v rámci stavu kulturních památek zjiš uje, zda a jak je provádìna jejich údržba a zda jsou vhodnì využívány, b) sleduje, zda je obnova kulturní památky provádìna v souladu s požadavky státní památkové péèe, c) navrhuje obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností potøebná opatøení pøi zjištìní bezprostøedního ohrožení kulturní památky nebo zjištìní nedostatkù, d) z vlastního podnìtu nebo na vyzvání obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podává zprávu o stavu kulturních památek, e) podílí se na propagaci kulturních památek mezi obèany a mezi mládeží, zejména spoluprací s kulturními zaøízeními, pøednáškami, popøípadì publikaèní èinností, f) z povìøení obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností se úèastní jednání k øešení otázek na úseku státní památkové péèe a o výsledku jednání mu podává zprávu, g) sleduje a usmìròuje èinnost zpravodajù státní památkové péèe (dále jen "zpravodaj") a dbá, aby se prùbìžnì seznamovali s dùležitými otázkami památkové péèe daného území, h) plní další úkoly, kterými ho obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností povìøil. 22 Zpravodaj plní tyto úkoly: a) sleduje stav kulturních památek ve vymezeném obvodu, péèi o nì a o jejich využití, podává konzervátoru zprávy o stavu kulturních památek ve vymezeném územním obvodu, v pøípadì bezprostøedního ohrožení kulturní památky informuje pøímo obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností, b) napomáhá konzervátoru v propagaci kulturních památek mezi obèany a mezi mládeží. 23

8 (1) Obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností vybaví konzervátora a zpravodaje osvìdèením, které je opravòuje vykonávat svìøené úkoly. (2) Funkce konzervátora a zpravodaje je èestná; obec s rozšíøenou pùsobností jim hradí cestovní výdaje a nìkteré další náhrady, které jim vzniknou pøi plnìní jejich úkolù. Zrušují se: Závìreèná ustanovení Vyhláška è. 239/1959 Ú.l., o vývozu kulturních památek a pøedmìtù muzejní hodnoty, pokud se vztahuje na kulturní památky. 2. Vyhláška è. 117/1959 Ú.l., o národních kulturních památkách. 3. Vyhláška è. 181/1959 Ú.l., o památkových rezervacích. 4. Smìrnice ministerstva kultury ÈSR èj /72-VI/1 ze dne 28.prosince 1972 o zøizování a èinnosti stavebnì restaurátorských hutí a skupin, reg. èástka 1/1973 Sb. 5. Úøední sdìlení ministerstva kultury ÈSR o prohlášení Jabkenické obory, okr. Mladá Boleslav, za chránìnou kulturní památku, publ. èástka 25/1956 Ú.l. 25 Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1.èervence Ministr: Doc. Ing. Kymlièka CSc. v. r. Pøíl Žadatel (jméno osoby 2. Pøíjemce (jméno osoby nebo název organizace) nebo název organizace) Adresa: Adresa: Èíslo OP (jen u osob) Dùvod vývozu (u zapùjèení 4. Doprava a zpùsob zabezpeèení doba, na kterou se památka bìhem dopravy vyváží) Fotografie 5. Název a popis 6. Znaèky, 7. Souèasný stav èísla, a údaje o rozmìry provedených úpravách a restaurování Množství Cena

9 Èestné prohlášení: 8. Osvìdèení o povolení vývozu kulturních památek Prohlašuji, že údaje uvedené v rubrikách 1-7 jsou správné. Žádám o povolení vývozu uvedených pøedmìtù... podpis Potvrzení celních orgánù pøi: výstupu výstupu výstupu vstupu do zemì urèení vstupu vstupu vstupu ) Napø. Èeskoslovenská akademie vìd, Svaz èeských výtvarných umìlcù, Svaz èeských architektù. 2) 3, 20 až 22 zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní zákona è. 425/1990 Sb., zákona è. 262/1992 Sb., zákona è. 83/1998 Sb. a zákona è. 132/2000 Sb. Vyhláška è. 135/2001 Sb., o územnì plánovacích podkladech a územnì plánovací dokumentaci. 3) Zákon è. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. 4) Zákon SNR è. 27/1987 Sb., o státní památkové péèi. 5) Zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní zákona è. 89/1996 Sb., zákona è. 103/2000 Sb., zákona è. 120/2000 Sb. a zákona è. 220/2000 Sb. Vyhláška è. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon è. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vìcných práv k nemovitostem, ve znìní zákona è. 210/1993 Sb. a zákona è. 90/1996 Sb., a zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní zákona è. 89/1996 Sb., ve znìní vyhlášky è. 179/1998 Sb., vyhlášky è. 113/2000 Sb. a vyhlášky è. 163/2001 Sb. 5a) 12 písm. a) a b) zákona è. 50/1976 Sb., ve znìní zákona è. 425/1990 Sb., zákona è. 83/1998 Sb., zákona è. 132/2000 Sb. a zákona è. 320/2002 Sb. 6) Zákon è. 222/1999 Sb., o zajiš ování obrany Èeské republiky, ve znìní zákona è. 320/2002 Sb. Zákon è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení a o zmìnì nìkterých zákonù (krizový zákon), ve znìní zákona è. 320/2002 Sb. Zákon è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní zákona è. 320/2002 Sb. 7) 6 vyhlášky è. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostøedkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 8) 6 a 20 vyhlášky è. 162/1980 Sb., ve znìním pozdìjších pøedpisù. 9) Vyhláška è. 85/1976 Sb., o podrobnìjší úpravì územního øízení a stavebním øádu, ve znìní vyhlášky è. 155/1980 Sb. Vyhláška è. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb. 10) 76 odst. 1 zákona è. 50/1976 Sb. 11) 40 zákona è. 39/1980 Sb., o vysokých školách. Zákon è. 29/1984 Sb., o soustavì základních a støedních škol (školský zákon). Naøízení vlády ÈSSR è. 89/1980 Sb., o soustavì studijních oborù a délce øádného studia na vysokých školách. Vyhláška è. 81/1982 Sb., o jednotné klasifikaci oborù vzdìlání. 12) Kvalifikaèní katalog dìlnických povolání kultury ze dne èj /75-Va/4 (èísla povolání Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku , Ku ) Úmluva o ochranì svìtového kulturního a pøírodního dìdictví, vyhlášená ve Sbírce zákonù pod è. 159/1991 Sb.

10 14) Napø. Program regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón podle usnesení vlády ze dne è. 209, Program záchrany architektonického dìdictví podle usnesení vlády ze dne è. 110 nebo Program restaurování movitých kulturních památek podle usnesení vlády ze dne è ) Zákon è. 588/1992 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní zákona è. 196/1993 Sb., zákona è. 321/1993 Sb., zákona è. 42/1994 Sb., zákona è. 136/1994 Sb., zákona è. 258/1994 Sb., zákona è. 133/1995 Sb., zákona è. 151/1997 Sb. a zákona è. 208/1997 Sb. 16) Napø. zákon è. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaøení s rozpoètovými prostøedky Èeské republiky a obcí v Èeské republice (rozpoètová pravidla republiky), ve znìní zákona è. 579/1991 Sb., zákona è. 166/1992 Sb., zákona è. 321/1992 Sb., zákona è. 10/1993 Sb., zákona è. 189/1993 Sb., zákona è. 57/1995 Sb., zákona è. 154/1995 Sb., zákona è. 160/1995 Sb. a zákona è. 160/1997 Sb., zákon è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní zákona è. 148/1996 Sb. a zákona è. 93/1998 Sb. 20) 18a zákona è. 50/1976 Sb. Vyhláška è. 84/1976 Sb. 21) Vyhláška è. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.

VYHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZÁKONA O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI

VYHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZÁKONA O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI VYHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZÁKONA O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI Úplný text vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999

Více

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

Prohlašování věcí za kulturní památky (k 3 zákona) Památkové zóny (k 6 zákona)

Prohlašování věcí za kulturní památky (k 3 zákona) Památkové zóny (k 6 zákona) VYHLÁŠKA č. 66/1988 Sb., ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění Vyhlášky č.

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 26. dubna 1988,

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

Décret 66/1988 RdL., en application de la loi sur la conservation des sites par l Etat http://portal.gov.cz/zakon/66/1988)

Décret 66/1988 RdL., en application de la loi sur la conservation des sites par l Etat http://portal.gov.cz/zakon/66/1988) Décret 66/1988 RdL., en application de la loi sur la conservation des sites par l Etat http://portal.gov.cz/zakon/66/1988) 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne

Více

ze dne 26. dubna 1988,

ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 12.05.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 12.05.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 12.05.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 66 V Y H L Á Š K A ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003,

ZÁKON. ze dne 23. záøí 2003, 357/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. záøí 2003, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-464105/2006/00PNI/EIA/283-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 1.3.2007 podle 7 zákona

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr:

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. SM HM P231835/2006/00PNI/EIN2012/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 22.9.2006 podle 7 zákona è.

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Znalecký posudek. è /18

Znalecký posudek. è /18 1 Ing. Jan Slezák, znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí Znalecký posudek è. 432-2/18 o cenì nemovitosti pozemkù p.è. 257/1 a p.è. 258/7 v k.ú. Støíbrnice u Uherského Hradištì v obci Støíbrnice

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOlNtHO PROSTØEDÍ V Praze dne 22.7.2004 È.j.: M HM P-070964/2004/0ZPNI/EIA/099-2/Be Vyøizuje: Ing. Beranová ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí podle 7

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7113-1656/2018 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel znaleckého

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

44_1988_Sb.txt. Federální shromáždìní Èeskoslovenské socialistické republiky se usneslo na tomto zákonì:

44_1988_Sb.txt. Federální shromáždìní Èeskoslovenské socialistické republiky se usneslo na tomto zákonì: 44/1988 Sb. ZÁKON ze dne 19. dubna 1988 o ochranì a využití nerostného bohatství (horní zákon) Zmìna: 541/1991 Sb. Zmìna: 10/1993 Sb. Zmìna: 168/1993 Sb. Zmìna: 168/1993 Sb. (èást) Zmìna: 366/2000 Sb.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MH M P-O69262/2008/00PNI/EIA/518-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.06.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 4. Pøílohy I. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platné od 1. 1. 2003... METODICKÉ POKYNY

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 9. øíjna 2001 Cena 36,- Kè OBSAH 16. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. února

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti Znalecký posudek èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti kraj Vysoèina, okres Havlíèkùv Brod, obec a katastrální území Kvìtinov, list vlastnictví è. 278 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 poz. parc. è.

Více

Zákon o ochranì ovzduší è. 86/2002 Sb. a o zmìnì nìkterých dalších zákonù s komentáøem Po sedmi letech platnosti zákona è. 86/1995 Sb., ze dne 20. 4. 1995, o ochranì ozonové vrstvy Zemì nastala v této

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MHM P-2981 06/2007/00PNI/EIA/424-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 5 Rozeslána dne 20. prosince 2002 Cena 44,- Kè OBSAH 38. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Hotel Bubbles Smíchov, MÈ Praha 5 - Smíchov

Hotel Bubbles Smíchov, MÈ Praha 5 - Smíchov HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-100437/2007100PNI/EIN340-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 28.05.2007 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 8024-488/2019 Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ondøej Mareš, LL.M. - soudní exekutor Exekutorský úøad Litomìøice Masarykova 679/33 412 01 Litomìøice Úèel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è / ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7280-1823/2018 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice, JUDr. Ondøej Mareš, LL.M., Masarykova 679/33, 412 01 Litomìøice Úèel znaleckého posudku:

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

10. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dalšího příspěvku v následujících letech.

10. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dalšího příspěvku v následujících letech. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY V PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN DLE USNESENÍ VLÁDY ĆESKÉ REPUBLIKY Č. 209 ZE

Více

SZn. S-MHMP-O42632/2007/00PNI/EIN315-2Nè. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

SZn. S-MHMP-O42632/2007/00PNI/EIN315-2Nè. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42632/2007/00PNI/EIN315-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 4.5.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad. se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov IČO:

Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad. se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov IČO: DOHOD A O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov IČO: 01312774 bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu:

Více

Prohlášení o ochranì osobních údajù.

Prohlášení o ochranì osobních údajù. Prohlášení o ochranì osobních údajù. Toto Prohlášení o ochranì údajù se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajù klientù, zákazníkù, dodavatelù, èi jiných obchodních partnerù plynoucích z obchodních

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí P] HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn SZn. S-MHM P-049561 /007/00PNI/EIA/318-/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/43 Datum 15.05.007 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

Více

2 Základy smlouvy (1) K rozsahu plnìní dodavatele patøí všechny projekèní, výrobní a jiná plnìní tak, jak konkrétnì vyplývají ze

2 Základy smlouvy (1) K rozsahu plnìní dodavatele patøí všechny projekèní, výrobní a jiná plnìní tak, jak konkrétnì vyplývají ze 1 Oblast platnosti Zvláštních nákupních podmínek Tyto Zvláštní nákupní podmínky platí pro nákup a dodávky strojù a (strojních) zaøízení urèených pro projekty (výrobních) linek vèetnì dalších plnìní, která

Více

Zámìr: Multifunkèni centrum Klièov, Praha 9 - Vysoèany

Zámìr: Multifunkèni centrum Klièov, Praha 9 - Vysoèany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHMP-192370/2006/00PNI/EIN195-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková /4490 Datum 2882006 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor

Zadávací dokumentace. Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k zakázce mimo režim zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázkách Inovace ve výrobì trvanlivých masných výrobkù vestavba klimatizovaných komor Zadávací dokumentace k výbìrovému

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

+NLDSY11C8KGT+ Ministerstvo kultury. R o z h o d n u t í. Město Jilemnice Masarykovo náměstí J i l e m n i c e

+NLDSY11C8KGT+ Ministerstvo kultury. R o z h o d n u t í. Město Jilemnice Masarykovo náměstí J i l e m n i c e Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: epodatelna@mkcr.cz Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 J i l e

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obecní úøad Dolní. 5. Kvìtna 78, Dolní Bøežany. Oprávnìná úøední osoba Ing. Pawrngerová C. ;l/: 52'7::~~~_-- j ROZHODNUTÍ

Obecní úøad Dolní. 5. Kvìtna 78, Dolní Bøežany. Oprávnìná úøední osoba Ing. Pawrngerová C. ;l/: 52'7::~~~_-- j ROZHODNUTÍ - r- Obecní úøad Dolní STAVEBNÍ ÚØAD 5. Kvìtna 78,252 41 Dolní Bøežany Bøežany Dolní Spisová Bøežany znaèka 20.12.20~6 r SÚ-2092/06/Ln/I/DP/R i~-.."ob._;~-: 00;;,~~.I Ufad V Ubil --; Oprávnìná úøední osoba

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

na zhotovení díla kterou uzavøely níže uvedeného dne, mìsíce a roku tyto smluvní strany: Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSÈ

na zhotovení díla kterou uzavøely níže uvedeného dne, mìsíce a roku tyto smluvní strany: Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSÈ SMLOUVA O DÍLO. SMLO-185/1073/200/20/2019 na zhotovení díla Rekonstrukce silnice III/33748 ul. Pokorného, He!man"v M#stec kterou uzavøely níže uvedeného dne, mìsíce a roku tyto smluvní strany: I. Správa

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /2018 ver Ing. LANG Milan XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/ Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. o cenì nemovitých vìcí. è /2018 ver Ing. LANG Milan XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/ Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK o cenì nemovitých vìcí è. 7398-1941/2018 ver. 2 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice JUDr. Ondøej Mareš, LL.M. Masarykova 679/33, 412 01 Litomìrice Úèel znaleckého

Více

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862 . "ti".v '~o~~ ~{\., ~'*"~ ~ '\:.'a. Iot,t. ~ 'fd>~~ tgi"'- A'~~ '\. ---".~.~.'\~~ Smlouva o dílo è. 514/12 '\: na zhotoveni stavby "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu" Objednatel: Kongregace

Více

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHM P-34 791 O/2006/00PNI/EIN239-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr Pacner/4322 Datum 20122006 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. bøezna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 49. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-77536/2004/0ZPNI/EIA/100-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 10.8.2004 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.02.2008 Stanovisko k posouzení

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE. (dále jen smlouva )

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE. (dále jen smlouva ) Příloha č.3 Evidenční číslo smlouvy:. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (dále jen smlouva ) Poskytovatel dotace: Město Vimperk IČO: 002 50 805 se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk zastoupené:

Více

P NI/E IN466-2/Be. ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

P NI/E IN466-2/Be. ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PJD HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-3 70469/2007/00 P NI/E IN466-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 1.2.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Zámìr: Stavební úpravy a opravy budov B, D, D1 a D2, Na Poøíèí 24-26, 2. etapa výstavby, Praha 1

Zámìr: Stavební úpravy a opravy budov B, D, D1 a D2, Na Poøíèí 24-26, 2. etapa výstavby, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHM P-235765/2007 /OOPNI/EIA/401-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr Pacner/4322 Datum 30082007 podle 7 zákona è 100/2001

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více