6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie. Je realizován jako povinný předmět v 1., 2. a ve 3. ročníku. Časová dotace: 1. ročník - 2 hodiny 2. ročník - 2 hodiny 3. ročník - 2 hodiny Při všech hodinách jsou třídy děleny na skupiny tak, aby každý žák mohl pracovat u počítače samostatně. Výuka probíhá v odborné učebně výpočetní techniky se 16 (15) pracovními stanicemi školní počítačové sítě, která je připojena k internetu. Obecné cíle výuky předmětu Informační technologie Předmět Informační technologie má převážně aplikační zaměření. Rozvíjí schopnosti žáků pracovat s dostupnou digitální technikou při vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací, při zpracování získaných informací, při prezentaci výsledků jejich práce a při výměně informací v komunikačních sítích. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se mohli bez problémů přizpůsobovat změnám v oblasti ICT: důraz je kladen na samostatnost při ovládání prostředků ICT, na osvojení odborné terminologie a teoretických znalostí potřebných pro samostatné studium odborného textu v oboru a na rozvíjení algoritmického přístupu při práci s digitální technikou. Charakteristika učiva Předmět Informační technologie vychází z obsahu vzdělávacího oboru informační technologie RVP G (ICT). Předmět Informační technologie integruje průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech(megs), Multikulturní výchova(muv), Environmentální výchova(env), Osobností a sociální výchova (OSV), Mediální výchova (MEV). Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vzdělání v oboru informačních technologií usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, hodnot a preferencí: pozitivní postoj k životu, společnosti, vzdělávání uvědomování si vlastního názoru a jeho přiměřená obhajoba respektování názorů ostatních lidí odpovědnost za pozitivní přístup k využívání informačních zdrojů a technologií pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání Strategie výuky Metody a formy výuky odpovídají cílům daného celku. Poskytují žákům prostor pro vlastní práci na PC. Ve výuce se uplatňuje frontální a skupinový přístup. Využívány jsou učební pomůcky a didaktická technika (nástěnné obrazy, počítač, dataprojektor). Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem praktická práce na PC problémové metody 229

2 situační a inscenační metody Hlavní formy vyučování: frontální výuka skupinová a kooperativní výuka Hodnocení výsledků práce Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. V rámci hodnocení je kladen důraz na: prokázání znalostí aktivní přístup k učivu aplikaci znalostí schopnost práce v týmu tvořivý přístup k úkolům komunikační dovednosti Formy hodnocení individuální ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce (referáty, seminární práce ) pozorování žáka (hodnocení chování, postojů, zodpovědnosti ) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Při výuce předmětu Informační technologie není kladen důraz jen na osvojení si poznatků, ale i na rozvíjení obecnějších dovedností žáků. Přínos výuky předmětu Informační technologie k osvojení a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení Žák: využívá výukový SW nebo e-learningové systémy k samostatnému studiu a k ověření svých znalostí využívá digitální techniky jako prostředku efektivnějšího vyhledávání a zpracování informací používá odbornou terminologii jako nezbytný předpoklad pro samostatné studium odborných textů se kriticky staví k informacím získaným digitálními technologiemi (zvláště k informacím z internetu) tím, že vyhledává informace z různých zdrojů a následně porovnává jejich kvalitu, aktuálnost a pravdivost je kritický k vlastní práci tím, že zlepšuje výslednou formu svých digitálních dokumentů a prezentací s využitím editačních možností aplikačních programů Kompetence k řešení problémů Žák: efektivně ovládá hardware i software důsledným aplikováním doporučených algoritmických postupů samostatně pracuje se SW i HW: učí se orientovat v programech využíváním kontextové a hlavní nápovědy, intuitivním chápáním významu ovládacích prvků a hledáním v menu programu využívá možnosti SW a HW k využití při zpracování úkolů z jiných vzdělávacích předmětů (tvorba prezentací a dokumentů, řazení a filtrace dat při systemizaci 230

3 vědomostí, zpracování výsledků měření v tabulkách, transformace informací do digitální podoby,... ) efektivně vyhledává informace na internetu nácvikem využívání různých vyhledávacích portálů a postupů na vhodně volených modelových situacích c) Kompetence komunikativní Žák: využívá u a on-line komunikačních prostředků počítačových sítí k efektivní výměně informací dbá při ústním i písemném projevu na jeho jasné a odborně přesné formulace s použitím odborné terminologie dodržuje základní typografická pravidla v dokumentech a důsledně sleduje obsahovou, ale i formální úroveň všech odevzdaných prací používá neverbální a symbolické vyjadřovací prostředky: a) ovládáním programů a digitální techniky pomocí piktogramů a ikon b) vytvářením webových stránek pomocí jazyka HTML Kompetence sociální a personální Žák: aktivně čelí nebezpečí zneužití informací při elektronické komunikaci a účinně chrání svá osobní data zpracovává skupinové úkoly (projekty, prezentace), rozvíjí dovednost práce v týmu, střídáním rolí v něm dodržuje stanovená pravidla etikety při elektronické komunikaci dodržuje zásady BOZP a tím formuje svůj odpovědný vztah k vlastnímu zdraví Kompetence občanské Žák: respektuje autorská práva při práci s informacemi dodržuje legální postupy při používání SW a softwarových produktů uvádí zdroje, z nichž čerpá informace při své práci Přínos předmětu Informační technologie k realizaci průřezových témat Do výuky předmětu Informační technologie zasahují v různé míře všechna průřezová témata z RVP (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Osobností a sociální výchova, Mediální výchova). 231

4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Osobností a sociální výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova Dílčí výsledky vzdělávání Učivo Témata RVP a ŠVP Ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT Využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh Organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití Orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru (textový editor, tabulkový kalkulátor, databázové systémy, prezentační programy a grafické editory), multimediálních technologií a internetu Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci Využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů a encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů Posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací Využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky informační technologie základní pojmy počítačové a informační sítě definice a rozdělení počítačových sítí digitální technologie ergonomie, hygiena a bezp. práce s ICT informační etika a legislativa základy práce s PC prostředí pracovní plochy organizace souborů a složek údržba a ochrana dat základní vlastnosti operačního systému práce s dokumenty základní operace s textem formátování textu, odstavce a dokumentu tvorba a využití šablon práce s objekty (tabulky, obrázky, grafy, ) hromadná korespondence tisk práce se sešitem práce s buňkami a pracovními listy absolutní a relativní odkazy vzorce a funkce formátování buněk, listů a sešitů diagramy a grafy tisk databázové pojmy jednoduché a relační databáze tabulky formuláře dotazy sestavy tisk rastrová a vektorová grafika grafické formáty a jejich vlastnosti editory obrázků základní pojmy struktura celosvětové sítě přenosové protokoly, domény, adresace bezpečnostní zásady úprava základních nastavení webová navigace vyhledávání vebových stránek vyhledávání a sdílení informací elektronická pošta základní pojmy a principy základy HTML editace webových stránek tvorba statických stránek redakční systémy publikace webových stránek práce s prezentací a snímkem zobrazení prezentace vkládání a formátování textu vkládání a formátování obrázků a dalších multimediálních prvků tabulky, diagramy a grafy animace jednotlivých prvků přechod snímků a časování prezentace tisk a distribuce prezentace 232 Základní pojmy v oblasti informačních a komunikačních technologií Operační systémy a práce s daty Zpracování textu Tabulkové kalkulátory Databáze systémy pro úschovu a správu dat Úvod do počítačové grafiky Informační sítě jako zdroj informací internetové prohlížeče Základy tvorby WWW stránek Prezentační programy

5 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP - Gymnázium Učební osnovy: Informační a komunikační technologie Ročník Téma Výstup Učivo Základní pojmy v oblasti informačních a komunikačních technologií Operační systémy a práce s daty Zpracování textu Ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT Využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh Orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe Zvládá základní obsluhu počítače a jeho periférií Dokáže efektivně pracovat s informacemi uloženými v počítači a počítačových sítích Organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí textového editoru Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů informační technologie hardware a software počítač schéma počítače části počítačů - procesory části počítačů paměti části počítačů rozšiřující karty počítačové a informační sítě definice a rozdělení počítačových sítí digitální technologie algoritmizace úloh ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT informační etika a legislativa základy práce s PC prostředí pracovní plochy organizace souborů a složek údržba a ochrana dat (šifrování, přístupová práva, hesla) charakteristika, funkce a základní vlastnosti operačního systému práce s dokumenty úprava základních nastavení základní operace s textem formátování textu, odstavce a dokumentu tvorba a využití šablon práce s objekty (tabulky, obrázky, grafy, ) hromadná korespondence a tisk Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky MEGS ENV MEV OSV MEV OSV 233

6 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP - Gymnázium Učební osnovy: Informační a komunikační technologie Tabulkové kalkulátory 3. Databáze systémy pro úschovu a správu dat 2. Úvod do počítačové grafiky Informační sítě jako zdroj informací internetové prohlížeče Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí tabulkového kalkulátoru Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí databázového systému Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí grafického editoru Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci Využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů a encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů práce se sešitem úprava základních nastavení práce s buňkami a pracovními listy absolutní a relativní odkazy vzorce a funkce formátování buněk, listů a sešitů diagramy a grafy tisk databázové pojmy jednoduché a relační databáze úprava základních nastavení tabulky formuláře dotazy sestavy tisk rastrová a vektorová grafika grafické formáty a jejich vlastnosti editory obrázků tisk základní pojmy struktura celosvětové sítě přenosové protokoly, domény, adresace bezpečnostní zásady úprava základních nastavení webová navigace vyhledávání webových stránek vyhledávání a sdílení informací MEV OSV MEV OSV MEV MUV OSV ENV MEGS MUV OSV MEV 234

7 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP - Gymnázium Učební osnovy: Informační a komunikační technologie Základy tvorby WWW stránek Prezentační programy Posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací Dokáže publikovat výsledky své práce na internetu Využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí prezentačního programu Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů elektronická pošta tisk základní pojmy a principy základy HTML editace webových stránek tvorba statických stránek redakční systémy publikace webových stránek práce s prezentací úprava základních nastavení zobrazení prezentace snímek vkládání a formátování textu vkládání a formátování obrázků a dalších multimediálních prvků tabulky, diagramy a grafy animace jednotlivých prvků přechod snímků a časování prezentace tisk a distribuce prezentace MEGS MUV OSV MEV ENV MEGS MUV OSV MEV 235

8 6.18 Umění a kultura Hudební a výtvarný obor Pojetí vyučovacího předmětu Hudební obor Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova Obor vzdělání: Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 102 (3) Platnost: od počínaje 1. ročníkem Obecné cíle Předmět Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění v úzké návaznosti na literaturu a výtvarné umění a má velký význam pro formování estetického vnímání skutečnosti zvláště v souvislosti s ostatními převážně naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se studenti seznámí se základními hudebními styly, žánry, formami i hudebními nástroji včetně významných hudebních tvůrců a děl. Charakteristika učiva Předmět hudební výchova je zpracován pro vyučování v rozsahu 2 týdenních vyučovacích hodin za studium a vychází z obsahu vzdělávací oblasti Umění a kultura. Student je veden zejména k - pochopení významu emotivních prožitků pro život - interpretaci(produkci) hudby podle svých možností - vnímání hudby v rámci společenských souvislostí - užívání hudby jako prostředku k duševnímu obohacení i relaxaci - uvědomování si významu přínosu jedince pro výsledek práce celé skupiny - utváření nepředpojatých postojů k různým kulturám na základě poznání jejich hodnot minulých i současných Součástí učiva je integrující téma Umělecká tvorba a komunikace Pojetí výuky Vzhledem k tomu, že vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova tvoří 3 vzájemně provázané a podmíněné okruhy činností, tj.produkce, recepce a reflexe, střídají se v souvislosti s nimi i vyučovací postupy. Produkce-vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti s charakterem reprodukčním i kreativním -hlasový výcvik a intonace -práce s rytmem -hra a tvorba instrumentálních doprovodů Recepce-poslechové činnosti -začleňování hudebně teoretických poznatků Reflexe-zařazování znějící hudby do uměleckého období -určování stylu, žánru a formy díla -vytváření hodnotících soudů v souvislosti s interpretací hudebního díla -problematika konzumace hudby -základní principy umělecké tvorby a procesu komunikace v umění(integrující téma) Hodnocení výsledků práce Důraz je kladen na aktivní přístup k učivu, schopnost práce v týmu, tvořivý přístup k úkolům, 236

9 komunikační dovednosti, prokázání znalostí a dovedností(dle předpokladů studenta). Způsoby hodnocení vycházejí z převážně nenaukového charakteru předmětu-důraz je kladen na samostatné práce (referáty, seminární práce), pozorování žáka(postoje, chování, zodpovědnost), ústní i písemné zkoušení. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Student - samostatně zpracovává referáty - odlišuje podstatné od nepodstatného - využívá ke své práci různých informačních zdrojů Kompetence k řešení problémů Student - pracuje na řešení úkolů v týmu - řeší problémy každodenního života - směřuje k pochopení souvislostí a v diskusi obhajuje své názory Kompetence komunikativní Student - navštěvuje koncerty, výstavy, divadelní představení podle aktuálních možností - rozvíjí svůj kulturní rozhled sledováním kulturních událostí ve svém okolí i prostřednictvím medií - své myšlenky formuluje přehledně, srozumitelně a jazykově správně Kompetence sociální a personální Student - spolupracuje se spolužáky formou společných projektů a posiluje tak své schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnost jedince za společné dílo - projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví i ke zdraví druhých Kompetence občanské Student - váží si odlišných kultur a duchovních hodnot - respektuje různorodost postojů, hodnot a schopností ostatních lidí - sleduje vývoj situace ve společnosti Kompetence k podnikavosti Student - uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost - kriticky hodnotí dosažené výsledky a dokončuje zahájené aktivity - rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál Přínos k rozvoji průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova 237

10 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova Ročník Téma Výstup Učivo Interagující témata /prolínají celým učivem Hv/ Student - vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách, objasní její význam v procesu umělecké tvorby i v životě i jako základního faktoru rozvoje své osobnosti - vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně diferencovaný a rozpozná v něm umělecké znaky od objevných až po konvenční - na příkladech vysvětlí roli uměleckého znaku jako neukončenou, nedefinitivní ve svém významu, vysvětlí vztah mezi subjektivním obsahem znaku a významem získaným v komunikaci - objasní význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku, popíše vlastní zkušenosti i zkušenisti s uměním, které s jeho vznikem souvisejí - vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti - objasní podstatné rysy magického, mýtického, univerzalistického, modernistického přístupu k uměleckému procesu, rozpozná je v současném umění a na Umělecký proces a jeho vývoj - umělecký proces a jeho realita - chápání uměleckého procesu - znakové systémy jednotlivých druhů umění - historické proměny pojetí uměleckého procesu - prezentace uměleckého díla Role subjektu v uměleckém procesu - smyslové vnímání a jeho rozvoj - interpretace a recepce uměleckého díla - tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta, recipienta Úloha komunikace v uměleckém procesu - umění ve společnosti - role umělce - proces tvorby nových, sociálně dosud nezakotvených znaků - publikum a jeho role - nové technologie a jejich vliv na umělecký proces - subjektivní chápání uměleckých hodnot a hodnoty společensky uznávané Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky Osobnostní a socíální výchova: okruhy Sociální komunikace, Spolupráce a soutěž-prolíná celým studiem Hv ( 6.1 c, 6.1 d ) 238

11 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova 1. Hlasová výchova Zpěv Intonace Zhudebnění Intervaly příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu - objasní podstatné rysy aktuálního (pluralitního, postmodernistického) přístupu k uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku obecného vkusu a estetických norem - vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na příkladech uvede jejich vliv na proměnu komunikace v uměleckém procesu - uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - využívá svého individuálního pěveckého potenciálu při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje - zpívá jednohlasé písně, kánony, lidový dvojhlas (na základě hudebních schopností a dovedností a rozložení hlasů ve třídě) - reprodukuje zpívaný (hraný) vzor na základě svých individuálních schopností a dovedností - dotváří hudební melodie nebo vytváří vlastní, provádí jednoduché hudební improvizace na základě svých individuálních schopností a dovedností - vytváří tonální představu dur a moll, ale i intervalovou 1-8 Správné dýchání, hlasová hygiena, rozezezpívání, správné tvoření tónů, artikulace, hlavový tón Jednohlasé písně lidové a umělé, kánony lidové a umělé, úpravy lidových a umělých písní Zpěv hudebních motivů, imitace, intonační výcvik Zhudebnění přísloví, pořekadel, vlastního textu, vytvoření vlastních drobných skladeb Opěrné písně, základ harmonie (T,D,S) BIO, ČJL, TEV 6.1 a, 6.1 b, 6.1 e, 6.4 a 239

12 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova Rytmický výcvik Hudební nástroje a partitura Tanec Hudební myšlení v různých obdobích Tvůrce hudby a interpret Periodizace hudebního vývoje - rytmizuje jednoduché text - tvoří vlastní rytmické modely, které hudebňuje - užívá i některých melodických nástrojů při individuálních i společných hudebních aktivitách přiměřeně ke svým hudebním schopnostem a dovednostem - orientuje se v notovém zápisu jednoduchých skladeb - reaguje na hudbu pohybem a ztvárňuje ji úměrně svým hudebním schopnostem a pohybovým dispozicím - vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící hudby, rozpoznává hudebně výrazové prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky utvářenému celku - popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby a interpretace hudebního díla, vysvětlí, v čem tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta - orientuje se ve vývoji hudebního umění, uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy podle charak- Hra na tělo, rytmizace textů a písní rytmickými nástroji Tvorba instrumentálních doprovodů, jednoduchá aranžmá, nauka o hudebních nástrojích, vývoj notace Pohyb na hudbu, dobové tance, lidové a umělé tance, reprodukce pohybů Období rytmicko-monomelodické (starověk), polymelodické (středověk-renesance), melodicko-harmonické (baroko), prvky: rytmus, melodie, výrazové prostředky, tónina, hudební formyorganum, kánon, moteto, mše, madrigal Tvůrce a interpret jako jedna osoba, řecké hudební umění, ranný středověk, skladatelé Ars antiqua a Ars nova a jejich služba idejím, nizozemští skladatelé a přísná imitace, Palestrina, Laso, Vodňanský, Kryštof Harant, Adam Michna, Černohorský, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt Hudba vokální a instrumentální, hudební formy, charakteristické znaky slohů, hledisko historické a kulturní, hudba česká a světová, pravěk, starověk, ars an- TEV 6.2 c ČJL, DĚJ 6.2 a, 6.2 d ČJL,DĚJ 6.2 d ČJL, DĚJ 6.2 a 240

13 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova Hudební žánry Hodnocení hudebního díla Populární hudba teristických hudebních znaků a na základě historických, společenských a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla - odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích - interpretuje a kriticky hodnotí hudbu na základě vědomostí a individuálních hudebních schopností, vytváří vlastní soudy a preference o znějící hudbě, které dokáže v diskusi obhájit - přistupuje k hudebnímu dílu jako k aurově reflexi vnějšího i vnitřního světa vyjadřované pomocí hudby (hudebních znaků) jako k možnému poselství, na základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností toto poselství dešifruje a interpretuje - uvědomuje si rozdílnost přístupu jednotlivých lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako způsob prezentace vlastních idejí a názorů i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí a na základě toho je schopen se s hudbou zbožnit či ji odmítnout tiqua, ars nova, renesance a humanismus, baroko Muzikál, šanson, šantán, kabaret, revue, jazz, swing, trampská píseň Estetická a umělecká hodnota hudebního díla, zařazení díla do historického a soduálního kontextu, vlastní reflexe hudebních děl Jazz konce 19.stol, 20.léta, 30.létaswing, 40.léta-bop, blues, country western, pěvecké hvězdy, 50.léta-rokenrol, hudba jako kulturní statek a jako zboží, hudební průmysl, využití hudby v běžném životě ČJL, DĚJ 6.2 d DĚJ ČJL, DĚJ, ZSV 6.3 c 241

14 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova 2. Akustika a tvorba tónu Individuální tvorba Rytmický výcvik Hra na hudební nástroje Taneční hudba Hudební myšlení v růz- - uplatňuje zásady hlasové a sluchové hygieny v běžném životě - využívá svého individuálního pěveckého potenciálu při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje - zpívá jednohlasé písně, kánony, lidový dvojhlas ev,trojhlas (na základě hudebních schopností a dovedností a rozložení hlasů ve třídě) - zpívá z not v rozsahu 1 5 v daných tóninách - dotváří hudební melodie nebo vytváří vlastní, provádí jednoduché hudební improvizace na základě svých individuálních schopností a dovednost - vytváří vlastní rytmické modely, které zhudebňuje a podkládá textem - využívá jednoduché event. složitější hudební nástroje (např. elektronické) při individuálních či společných hudebních aktivitách - orientuje se v notovém zápisu jednoduchých skladeb, příp. se na jejich realizaci účastní coby vokalista nebo instrumentalista - pohyb ve spojení s hudbou využívá k vyjádření vlastních představ a pocitů - vyděluje podstatné hudební znaky Hlasové ústrojí, sluchové ústrojí Vyrovnávání vokálů, hlasové rejstříky, hlavový tón Jednohlasé písně lidové a umělé, kánony lidové a umělé, úpravy lidových písní event.i trojhlasých Intervaly-opěrné písně, harmonické cítění Melodie rytmizuje, podkládá textem a zapisuje do not Hra na tělo a rytmické nástroje, vytváření drobných rytmických etud, jejich rytmický zápis Tvorba instrumentálních doprovodů, jednoduchá aranžmá, improvizace, stylizace Partitura, nástroje symfonického orchestru, orientace v notovém zápisu, moderní hudební nástroje Techno, disco, hip hop, reggae, house, break, trance, rap Období melodicko-harmonické (klasi FYZ, BIO, ČJL, TEV TEV ČJL, DĚJ, SPV 242

15 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova ných obdobích Tvůrce hudby a interpret Periodizace hudebního vývoje Hudební styly a jejich funkce Hodnota hudebního díla ve 20.st z proudu znějící hudby, rozpoznává hu- - debně výrazové prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky utvářenému celku - popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby a interpretace hudebního díla, vysvětlí, v čem tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta - orientuje se ve vývoji hudebního umění, uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých etapách, rozlišuje hudebníslohy podle charakteristických hudebních znaků, na základě historických, společenských a kulturních kontextů, popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla - odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích - interpretuje a kriticky hodnotí hudbu na základě vědomostí a individuálních hudebních schopností, vytváří vlastní soudy a preference o znějící hudbě, cismus, romantismus, impresionismus), sonické období (hudba 20.stol), prvky jako rytmus, melodie, výrazové prostředky, hudební formy) Tvůrce a interpret jako jedna osoba, divadla malých forem, britský rock.beatles, folk-music(bob Dylan), folkrock (Simon-Garfunkel), underground(frank Zappa, big geat u nás-miki Volek, Olympic, Matadors, Petr Novák Hudba vokální a instrumentální, hudební formy, charakteristické znaky slohů, hledisko historické a kulturní, hudba česká a světová, baroko, rokoko, klasicismus, romantismus, impresionismus, další směry 20.st. Hudba a její využití v běžném životě, hudba jako kulturní statek a jako zboží, hudební průmysl, hudba vážná a populární-převádění stylů, úpravy, transkripce ve 20.st. (u nás např.stivín, Hlaváč, Kocáb, Tomáš Víšek, ve světě např. Sting, ERA) Estetická a umělecká hodnota hudebního díla ve 20.st., pojem kýč, hudba jako zboží, pojem komerce, hudba na objednávku, kvalita uměleckého díla ČJL, DĚJ 6.3 a, 6.3 b, 6.3 c ČJL, DĚJ DĚJ, SPV 6.5 a, 6.5 b, 6.5 c, 6.5 d, 6.5 e SPV 6.5 a, 6.5 b, 6.5 c, 6.5 d, 6.5 e 243

16 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova Bludiště stylů ve 20.st. Využití hudby Hudba let 70. a 80. které dokáže v diskusi obhájit - přistupuje k hudebnímu dílu jako k aurově reflexi vnějšího i vnitřního světa vyjadřované pomocí hudby (hudebních znaků), jako k možnému poselství, na základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností toto poselství dešifruje a interpretuje - uvědomuje si roli hudebního průmyslu v současném světě, popíše možnosti využití hudby - upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s s ebou nesou netoleranci, rasismus a xenofobii a dokáže se od takové hudby distancovat - uvědomuje si rozdílnost přístupu jednotlivých lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako způsob prezentace vlastních idejí a názorů i idejí a pocitů a názorů ostatních lidí a na základě toho je schopen se s hudbou ztotožnit či ji odmítnout Volná atonalita, dodekafonie a serialismus, modální hudba, neoklasicismus, neofolklorismus, témbrová hudba, elektroakustická a elektronická hudba a mikrointervaly A.Háby, minimalismus, stylové syntézy, fúze a nezařaditelní Muzikály, festivaly, divadla, nahrávací studia, CD, DVD, masová media, reklama, znělka Protestsongy, R:Wagner-židovství v hudbě, neonacistické metalové kapely Hard rock, heavy metal, art rock, pompézní rock, poprock, disco, punk a nová vlna, nový romantismus a neorock, střední proud ČJL,DĚJ, SPV 6.3 a, 6.3 b, 6.3 c 6.5 a, 6.5 b, 6.5 c, 6.5 d, 6.5 e ČJL, DĚJ, SPV 244

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Výtvarná výchova vyšší gymnázium

Výtvarná výchova vyšší gymnázium Výtvarná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti Umění a kultura.vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru. Svými cíli navazuje

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Seminář z informatiky a výpočetní techniky

Seminář z informatiky a výpočetní techniky Společně branou poznání Seminář z informatiky a výpočetní techniky Obsahové vymezení Předměty Informatika a výpočetní technika a Seminář z informatiky a výpočetní techniky vychází ze vzdělávacího obsahu

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 technologie Délka modulu 66 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu:

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarná Obor vzdělání: Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 102 (3) Platnost: od 1.9.2009 Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům:

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více