6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie. Je realizován jako povinný předmět v 1., 2. a ve 3. ročníku. Časová dotace: 1. ročník - 2 hodiny 2. ročník - 2 hodiny 3. ročník - 2 hodiny Při všech hodinách jsou třídy děleny na skupiny tak, aby každý žák mohl pracovat u počítače samostatně. Výuka probíhá v odborné učebně výpočetní techniky se 16 (15) pracovními stanicemi školní počítačové sítě, která je připojena k internetu. Obecné cíle výuky předmětu Informační technologie Předmět Informační technologie má převážně aplikační zaměření. Rozvíjí schopnosti žáků pracovat s dostupnou digitální technikou při vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací, při zpracování získaných informací, při prezentaci výsledků jejich práce a při výměně informací v komunikačních sítích. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se mohli bez problémů přizpůsobovat změnám v oblasti ICT: důraz je kladen na samostatnost při ovládání prostředků ICT, na osvojení odborné terminologie a teoretických znalostí potřebných pro samostatné studium odborného textu v oboru a na rozvíjení algoritmického přístupu při práci s digitální technikou. Charakteristika učiva Předmět Informační technologie vychází z obsahu vzdělávacího oboru informační technologie RVP G (ICT). Předmět Informační technologie integruje průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech(megs), Multikulturní výchova(muv), Environmentální výchova(env), Osobností a sociální výchova (OSV), Mediální výchova (MEV). Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vzdělání v oboru informačních technologií usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, hodnot a preferencí: pozitivní postoj k životu, společnosti, vzdělávání uvědomování si vlastního názoru a jeho přiměřená obhajoba respektování názorů ostatních lidí odpovědnost za pozitivní přístup k využívání informačních zdrojů a technologií pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání Strategie výuky Metody a formy výuky odpovídají cílům daného celku. Poskytují žákům prostor pro vlastní práci na PC. Ve výuce se uplatňuje frontální a skupinový přístup. Využívány jsou učební pomůcky a didaktická technika (nástěnné obrazy, počítač, dataprojektor). Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem praktická práce na PC problémové metody 229

2 situační a inscenační metody Hlavní formy vyučování: frontální výuka skupinová a kooperativní výuka Hodnocení výsledků práce Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. V rámci hodnocení je kladen důraz na: prokázání znalostí aktivní přístup k učivu aplikaci znalostí schopnost práce v týmu tvořivý přístup k úkolům komunikační dovednosti Formy hodnocení individuální ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce (referáty, seminární práce ) pozorování žáka (hodnocení chování, postojů, zodpovědnosti ) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Při výuce předmětu Informační technologie není kladen důraz jen na osvojení si poznatků, ale i na rozvíjení obecnějších dovedností žáků. Přínos výuky předmětu Informační technologie k osvojení a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení Žák: využívá výukový SW nebo e-learningové systémy k samostatnému studiu a k ověření svých znalostí využívá digitální techniky jako prostředku efektivnějšího vyhledávání a zpracování informací používá odbornou terminologii jako nezbytný předpoklad pro samostatné studium odborných textů se kriticky staví k informacím získaným digitálními technologiemi (zvláště k informacím z internetu) tím, že vyhledává informace z různých zdrojů a následně porovnává jejich kvalitu, aktuálnost a pravdivost je kritický k vlastní práci tím, že zlepšuje výslednou formu svých digitálních dokumentů a prezentací s využitím editačních možností aplikačních programů Kompetence k řešení problémů Žák: efektivně ovládá hardware i software důsledným aplikováním doporučených algoritmických postupů samostatně pracuje se SW i HW: učí se orientovat v programech využíváním kontextové a hlavní nápovědy, intuitivním chápáním významu ovládacích prvků a hledáním v menu programu využívá možnosti SW a HW k využití při zpracování úkolů z jiných vzdělávacích předmětů (tvorba prezentací a dokumentů, řazení a filtrace dat při systemizaci 230

3 vědomostí, zpracování výsledků měření v tabulkách, transformace informací do digitální podoby,... ) efektivně vyhledává informace na internetu nácvikem využívání různých vyhledávacích portálů a postupů na vhodně volených modelových situacích c) Kompetence komunikativní Žák: využívá u a on-line komunikačních prostředků počítačových sítí k efektivní výměně informací dbá při ústním i písemném projevu na jeho jasné a odborně přesné formulace s použitím odborné terminologie dodržuje základní typografická pravidla v dokumentech a důsledně sleduje obsahovou, ale i formální úroveň všech odevzdaných prací používá neverbální a symbolické vyjadřovací prostředky: a) ovládáním programů a digitální techniky pomocí piktogramů a ikon b) vytvářením webových stránek pomocí jazyka HTML Kompetence sociální a personální Žák: aktivně čelí nebezpečí zneužití informací při elektronické komunikaci a účinně chrání svá osobní data zpracovává skupinové úkoly (projekty, prezentace), rozvíjí dovednost práce v týmu, střídáním rolí v něm dodržuje stanovená pravidla etikety při elektronické komunikaci dodržuje zásady BOZP a tím formuje svůj odpovědný vztah k vlastnímu zdraví Kompetence občanské Žák: respektuje autorská práva při práci s informacemi dodržuje legální postupy při používání SW a softwarových produktů uvádí zdroje, z nichž čerpá informace při své práci Přínos předmětu Informační technologie k realizaci průřezových témat Do výuky předmětu Informační technologie zasahují v různé míře všechna průřezová témata z RVP (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Osobností a sociální výchova, Mediální výchova). 231

4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Osobností a sociální výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova Dílčí výsledky vzdělávání Učivo Témata RVP a ŠVP Ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT Využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh Organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití Orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru (textový editor, tabulkový kalkulátor, databázové systémy, prezentační programy a grafické editory), multimediálních technologií a internetu Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci Využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů a encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů Posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací Využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky informační technologie základní pojmy počítačové a informační sítě definice a rozdělení počítačových sítí digitální technologie ergonomie, hygiena a bezp. práce s ICT informační etika a legislativa základy práce s PC prostředí pracovní plochy organizace souborů a složek údržba a ochrana dat základní vlastnosti operačního systému práce s dokumenty základní operace s textem formátování textu, odstavce a dokumentu tvorba a využití šablon práce s objekty (tabulky, obrázky, grafy, ) hromadná korespondence tisk práce se sešitem práce s buňkami a pracovními listy absolutní a relativní odkazy vzorce a funkce formátování buněk, listů a sešitů diagramy a grafy tisk databázové pojmy jednoduché a relační databáze tabulky formuláře dotazy sestavy tisk rastrová a vektorová grafika grafické formáty a jejich vlastnosti editory obrázků základní pojmy struktura celosvětové sítě přenosové protokoly, domény, adresace bezpečnostní zásady úprava základních nastavení webová navigace vyhledávání vebových stránek vyhledávání a sdílení informací elektronická pošta základní pojmy a principy základy HTML editace webových stránek tvorba statických stránek redakční systémy publikace webových stránek práce s prezentací a snímkem zobrazení prezentace vkládání a formátování textu vkládání a formátování obrázků a dalších multimediálních prvků tabulky, diagramy a grafy animace jednotlivých prvků přechod snímků a časování prezentace tisk a distribuce prezentace 232 Základní pojmy v oblasti informačních a komunikačních technologií Operační systémy a práce s daty Zpracování textu Tabulkové kalkulátory Databáze systémy pro úschovu a správu dat Úvod do počítačové grafiky Informační sítě jako zdroj informací internetové prohlížeče Základy tvorby WWW stránek Prezentační programy

5 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP - Gymnázium Učební osnovy: Informační a komunikační technologie Ročník Téma Výstup Učivo Základní pojmy v oblasti informačních a komunikačních technologií Operační systémy a práce s daty Zpracování textu Ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT Využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh Orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe Zvládá základní obsluhu počítače a jeho periférií Dokáže efektivně pracovat s informacemi uloženými v počítači a počítačových sítích Organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí textového editoru Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů informační technologie hardware a software počítač schéma počítače části počítačů - procesory části počítačů paměti části počítačů rozšiřující karty počítačové a informační sítě definice a rozdělení počítačových sítí digitální technologie algoritmizace úloh ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT informační etika a legislativa základy práce s PC prostředí pracovní plochy organizace souborů a složek údržba a ochrana dat (šifrování, přístupová práva, hesla) charakteristika, funkce a základní vlastnosti operačního systému práce s dokumenty úprava základních nastavení základní operace s textem formátování textu, odstavce a dokumentu tvorba a využití šablon práce s objekty (tabulky, obrázky, grafy, ) hromadná korespondence a tisk Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky MEGS ENV MEV OSV MEV OSV 233

6 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP - Gymnázium Učební osnovy: Informační a komunikační technologie Tabulkové kalkulátory 3. Databáze systémy pro úschovu a správu dat 2. Úvod do počítačové grafiky Informační sítě jako zdroj informací internetové prohlížeče Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí tabulkového kalkulátoru Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí databázového systému Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí grafického editoru Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci Využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů a encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů práce se sešitem úprava základních nastavení práce s buňkami a pracovními listy absolutní a relativní odkazy vzorce a funkce formátování buněk, listů a sešitů diagramy a grafy tisk databázové pojmy jednoduché a relační databáze úprava základních nastavení tabulky formuláře dotazy sestavy tisk rastrová a vektorová grafika grafické formáty a jejich vlastnosti editory obrázků tisk základní pojmy struktura celosvětové sítě přenosové protokoly, domény, adresace bezpečnostní zásady úprava základních nastavení webová navigace vyhledávání webových stránek vyhledávání a sdílení informací MEV OSV MEV OSV MEV MUV OSV ENV MEGS MUV OSV MEV 234

7 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP - Gymnázium Učební osnovy: Informační a komunikační technologie Základy tvorby WWW stránek Prezentační programy Posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací Dokáže publikovat výsledky své práce na internetu Využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky Zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí prezentačního programu Aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů elektronická pošta tisk základní pojmy a principy základy HTML editace webových stránek tvorba statických stránek redakční systémy publikace webových stránek práce s prezentací úprava základních nastavení zobrazení prezentace snímek vkládání a formátování textu vkládání a formátování obrázků a dalších multimediálních prvků tabulky, diagramy a grafy animace jednotlivých prvků přechod snímků a časování prezentace tisk a distribuce prezentace MEGS MUV OSV MEV ENV MEGS MUV OSV MEV 235

8 6.18 Umění a kultura Hudební a výtvarný obor Pojetí vyučovacího předmětu Hudební obor Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova Obor vzdělání: Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 102 (3) Platnost: od počínaje 1. ročníkem Obecné cíle Předmět Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění v úzké návaznosti na literaturu a výtvarné umění a má velký význam pro formování estetického vnímání skutečnosti zvláště v souvislosti s ostatními převážně naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se studenti seznámí se základními hudebními styly, žánry, formami i hudebními nástroji včetně významných hudebních tvůrců a děl. Charakteristika učiva Předmět hudební výchova je zpracován pro vyučování v rozsahu 2 týdenních vyučovacích hodin za studium a vychází z obsahu vzdělávací oblasti Umění a kultura. Student je veden zejména k - pochopení významu emotivních prožitků pro život - interpretaci(produkci) hudby podle svých možností - vnímání hudby v rámci společenských souvislostí - užívání hudby jako prostředku k duševnímu obohacení i relaxaci - uvědomování si významu přínosu jedince pro výsledek práce celé skupiny - utváření nepředpojatých postojů k různým kulturám na základě poznání jejich hodnot minulých i současných Součástí učiva je integrující téma Umělecká tvorba a komunikace Pojetí výuky Vzhledem k tomu, že vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova tvoří 3 vzájemně provázané a podmíněné okruhy činností, tj.produkce, recepce a reflexe, střídají se v souvislosti s nimi i vyučovací postupy. Produkce-vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti s charakterem reprodukčním i kreativním -hlasový výcvik a intonace -práce s rytmem -hra a tvorba instrumentálních doprovodů Recepce-poslechové činnosti -začleňování hudebně teoretických poznatků Reflexe-zařazování znějící hudby do uměleckého období -určování stylu, žánru a formy díla -vytváření hodnotících soudů v souvislosti s interpretací hudebního díla -problematika konzumace hudby -základní principy umělecké tvorby a procesu komunikace v umění(integrující téma) Hodnocení výsledků práce Důraz je kladen na aktivní přístup k učivu, schopnost práce v týmu, tvořivý přístup k úkolům, 236

9 komunikační dovednosti, prokázání znalostí a dovedností(dle předpokladů studenta). Způsoby hodnocení vycházejí z převážně nenaukového charakteru předmětu-důraz je kladen na samostatné práce (referáty, seminární práce), pozorování žáka(postoje, chování, zodpovědnost), ústní i písemné zkoušení. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Student - samostatně zpracovává referáty - odlišuje podstatné od nepodstatného - využívá ke své práci různých informačních zdrojů Kompetence k řešení problémů Student - pracuje na řešení úkolů v týmu - řeší problémy každodenního života - směřuje k pochopení souvislostí a v diskusi obhajuje své názory Kompetence komunikativní Student - navštěvuje koncerty, výstavy, divadelní představení podle aktuálních možností - rozvíjí svůj kulturní rozhled sledováním kulturních událostí ve svém okolí i prostřednictvím medií - své myšlenky formuluje přehledně, srozumitelně a jazykově správně Kompetence sociální a personální Student - spolupracuje se spolužáky formou společných projektů a posiluje tak své schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnost jedince za společné dílo - projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví i ke zdraví druhých Kompetence občanské Student - váží si odlišných kultur a duchovních hodnot - respektuje různorodost postojů, hodnot a schopností ostatních lidí - sleduje vývoj situace ve společnosti Kompetence k podnikavosti Student - uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost - kriticky hodnotí dosažené výsledky a dokončuje zahájené aktivity - rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál Přínos k rozvoji průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova 237

10 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova Ročník Téma Výstup Učivo Interagující témata /prolínají celým učivem Hv/ Student - vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách, objasní její význam v procesu umělecké tvorby i v životě i jako základního faktoru rozvoje své osobnosti - vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně diferencovaný a rozpozná v něm umělecké znaky od objevných až po konvenční - na příkladech vysvětlí roli uměleckého znaku jako neukončenou, nedefinitivní ve svém významu, vysvětlí vztah mezi subjektivním obsahem znaku a významem získaným v komunikaci - objasní význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku, popíše vlastní zkušenosti i zkušenisti s uměním, které s jeho vznikem souvisejí - vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti - objasní podstatné rysy magického, mýtického, univerzalistického, modernistického přístupu k uměleckému procesu, rozpozná je v současném umění a na Umělecký proces a jeho vývoj - umělecký proces a jeho realita - chápání uměleckého procesu - znakové systémy jednotlivých druhů umění - historické proměny pojetí uměleckého procesu - prezentace uměleckého díla Role subjektu v uměleckém procesu - smyslové vnímání a jeho rozvoj - interpretace a recepce uměleckého díla - tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta, recipienta Úloha komunikace v uměleckém procesu - umění ve společnosti - role umělce - proces tvorby nových, sociálně dosud nezakotvených znaků - publikum a jeho role - nové technologie a jejich vliv na umělecký proces - subjektivní chápání uměleckých hodnot a hodnoty společensky uznávané Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky Osobnostní a socíální výchova: okruhy Sociální komunikace, Spolupráce a soutěž-prolíná celým studiem Hv ( 6.1 c, 6.1 d ) 238

11 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova 1. Hlasová výchova Zpěv Intonace Zhudebnění Intervaly příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu - objasní podstatné rysy aktuálního (pluralitního, postmodernistického) přístupu k uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku obecného vkusu a estetických norem - vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na příkladech uvede jejich vliv na proměnu komunikace v uměleckém procesu - uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - využívá svého individuálního pěveckého potenciálu při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje - zpívá jednohlasé písně, kánony, lidový dvojhlas (na základě hudebních schopností a dovedností a rozložení hlasů ve třídě) - reprodukuje zpívaný (hraný) vzor na základě svých individuálních schopností a dovedností - dotváří hudební melodie nebo vytváří vlastní, provádí jednoduché hudební improvizace na základě svých individuálních schopností a dovedností - vytváří tonální představu dur a moll, ale i intervalovou 1-8 Správné dýchání, hlasová hygiena, rozezezpívání, správné tvoření tónů, artikulace, hlavový tón Jednohlasé písně lidové a umělé, kánony lidové a umělé, úpravy lidových a umělých písní Zpěv hudebních motivů, imitace, intonační výcvik Zhudebnění přísloví, pořekadel, vlastního textu, vytvoření vlastních drobných skladeb Opěrné písně, základ harmonie (T,D,S) BIO, ČJL, TEV 6.1 a, 6.1 b, 6.1 e, 6.4 a 239

12 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova Rytmický výcvik Hudební nástroje a partitura Tanec Hudební myšlení v různých obdobích Tvůrce hudby a interpret Periodizace hudebního vývoje - rytmizuje jednoduché text - tvoří vlastní rytmické modely, které hudebňuje - užívá i některých melodických nástrojů při individuálních i společných hudebních aktivitách přiměřeně ke svým hudebním schopnostem a dovednostem - orientuje se v notovém zápisu jednoduchých skladeb - reaguje na hudbu pohybem a ztvárňuje ji úměrně svým hudebním schopnostem a pohybovým dispozicím - vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící hudby, rozpoznává hudebně výrazové prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky utvářenému celku - popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby a interpretace hudebního díla, vysvětlí, v čem tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta - orientuje se ve vývoji hudebního umění, uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých etapách, rozlišuje hudební slohy podle charak- Hra na tělo, rytmizace textů a písní rytmickými nástroji Tvorba instrumentálních doprovodů, jednoduchá aranžmá, nauka o hudebních nástrojích, vývoj notace Pohyb na hudbu, dobové tance, lidové a umělé tance, reprodukce pohybů Období rytmicko-monomelodické (starověk), polymelodické (středověk-renesance), melodicko-harmonické (baroko), prvky: rytmus, melodie, výrazové prostředky, tónina, hudební formyorganum, kánon, moteto, mše, madrigal Tvůrce a interpret jako jedna osoba, řecké hudební umění, ranný středověk, skladatelé Ars antiqua a Ars nova a jejich služba idejím, nizozemští skladatelé a přísná imitace, Palestrina, Laso, Vodňanský, Kryštof Harant, Adam Michna, Černohorský, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt Hudba vokální a instrumentální, hudební formy, charakteristické znaky slohů, hledisko historické a kulturní, hudba česká a světová, pravěk, starověk, ars an- TEV 6.2 c ČJL, DĚJ 6.2 a, 6.2 d ČJL,DĚJ 6.2 d ČJL, DĚJ 6.2 a 240

13 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova Hudební žánry Hodnocení hudebního díla Populární hudba teristických hudebních znaků a na základě historických, společenských a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla - odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích - interpretuje a kriticky hodnotí hudbu na základě vědomostí a individuálních hudebních schopností, vytváří vlastní soudy a preference o znějící hudbě, které dokáže v diskusi obhájit - přistupuje k hudebnímu dílu jako k aurově reflexi vnějšího i vnitřního světa vyjadřované pomocí hudby (hudebních znaků) jako k možnému poselství, na základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností toto poselství dešifruje a interpretuje - uvědomuje si rozdílnost přístupu jednotlivých lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako způsob prezentace vlastních idejí a názorů i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí a na základě toho je schopen se s hudbou zbožnit či ji odmítnout tiqua, ars nova, renesance a humanismus, baroko Muzikál, šanson, šantán, kabaret, revue, jazz, swing, trampská píseň Estetická a umělecká hodnota hudebního díla, zařazení díla do historického a soduálního kontextu, vlastní reflexe hudebních děl Jazz konce 19.stol, 20.léta, 30.létaswing, 40.léta-bop, blues, country western, pěvecké hvězdy, 50.léta-rokenrol, hudba jako kulturní statek a jako zboží, hudební průmysl, využití hudby v běžném životě ČJL, DĚJ 6.2 d DĚJ ČJL, DĚJ, ZSV 6.3 c 241

14 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova 2. Akustika a tvorba tónu Individuální tvorba Rytmický výcvik Hra na hudební nástroje Taneční hudba Hudební myšlení v růz- - uplatňuje zásady hlasové a sluchové hygieny v běžném životě - využívá svého individuálního pěveckého potenciálu při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje - zpívá jednohlasé písně, kánony, lidový dvojhlas ev,trojhlas (na základě hudebních schopností a dovedností a rozložení hlasů ve třídě) - zpívá z not v rozsahu 1 5 v daných tóninách - dotváří hudební melodie nebo vytváří vlastní, provádí jednoduché hudební improvizace na základě svých individuálních schopností a dovednost - vytváří vlastní rytmické modely, které zhudebňuje a podkládá textem - využívá jednoduché event. složitější hudební nástroje (např. elektronické) při individuálních či společných hudebních aktivitách - orientuje se v notovém zápisu jednoduchých skladeb, příp. se na jejich realizaci účastní coby vokalista nebo instrumentalista - pohyb ve spojení s hudbou využívá k vyjádření vlastních představ a pocitů - vyděluje podstatné hudební znaky Hlasové ústrojí, sluchové ústrojí Vyrovnávání vokálů, hlasové rejstříky, hlavový tón Jednohlasé písně lidové a umělé, kánony lidové a umělé, úpravy lidových písní event.i trojhlasých Intervaly-opěrné písně, harmonické cítění Melodie rytmizuje, podkládá textem a zapisuje do not Hra na tělo a rytmické nástroje, vytváření drobných rytmických etud, jejich rytmický zápis Tvorba instrumentálních doprovodů, jednoduchá aranžmá, improvizace, stylizace Partitura, nástroje symfonického orchestru, orientace v notovém zápisu, moderní hudební nástroje Techno, disco, hip hop, reggae, house, break, trance, rap Období melodicko-harmonické (klasi FYZ, BIO, ČJL, TEV TEV ČJL, DĚJ, SPV 242

15 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova ných obdobích Tvůrce hudby a interpret Periodizace hudebního vývoje Hudební styly a jejich funkce Hodnota hudebního díla ve 20.st z proudu znějící hudby, rozpoznává hu- - debně výrazové prostředky užité ve skladbě, uvědomuje si hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky utvářenému celku - popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby a interpretace hudebního díla, vysvětlí, v čem tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta - orientuje se ve vývoji hudebního umění, uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých etapách, rozlišuje hudebníslohy podle charakteristických hudebních znaků, na základě historických, společenských a kulturních kontextů, popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla - odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce, rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích - interpretuje a kriticky hodnotí hudbu na základě vědomostí a individuálních hudebních schopností, vytváří vlastní soudy a preference o znějící hudbě, cismus, romantismus, impresionismus), sonické období (hudba 20.stol), prvky jako rytmus, melodie, výrazové prostředky, hudební formy) Tvůrce a interpret jako jedna osoba, divadla malých forem, britský rock.beatles, folk-music(bob Dylan), folkrock (Simon-Garfunkel), underground(frank Zappa, big geat u nás-miki Volek, Olympic, Matadors, Petr Novák Hudba vokální a instrumentální, hudební formy, charakteristické znaky slohů, hledisko historické a kulturní, hudba česká a světová, baroko, rokoko, klasicismus, romantismus, impresionismus, další směry 20.st. Hudba a její využití v běžném životě, hudba jako kulturní statek a jako zboží, hudební průmysl, hudba vážná a populární-převádění stylů, úpravy, transkripce ve 20.st. (u nás např.stivín, Hlaváč, Kocáb, Tomáš Víšek, ve světě např. Sting, ERA) Estetická a umělecká hodnota hudebního díla ve 20.st., pojem kýč, hudba jako zboží, pojem komerce, hudba na objednávku, kvalita uměleckého díla ČJL, DĚJ 6.3 a, 6.3 b, 6.3 c ČJL, DĚJ DĚJ, SPV 6.5 a, 6.5 b, 6.5 c, 6.5 d, 6.5 e SPV 6.5 a, 6.5 b, 6.5 c, 6.5 d, 6.5 e 243

16 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Gymnázium Učební osnovy: Hudební výchova Bludiště stylů ve 20.st. Využití hudby Hudba let 70. a 80. které dokáže v diskusi obhájit - přistupuje k hudebnímu dílu jako k aurově reflexi vnějšího i vnitřního světa vyjadřované pomocí hudby (hudebních znaků), jako k možnému poselství, na základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností toto poselství dešifruje a interpretuje - uvědomuje si roli hudebního průmyslu v současném světě, popíše možnosti využití hudby - upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s s ebou nesou netoleranci, rasismus a xenofobii a dokáže se od takové hudby distancovat - uvědomuje si rozdílnost přístupu jednotlivých lidí k hudbě a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako způsob prezentace vlastních idejí a názorů i idejí a pocitů a názorů ostatních lidí a na základě toho je schopen se s hudbou ztotožnit či ji odmítnout Volná atonalita, dodekafonie a serialismus, modální hudba, neoklasicismus, neofolklorismus, témbrová hudba, elektroakustická a elektronická hudba a mikrointervaly A.Háby, minimalismus, stylové syntézy, fúze a nezařaditelní Muzikály, festivaly, divadla, nahrávací studia, CD, DVD, masová media, reklama, znělka Protestsongy, R:Wagner-židovství v hudbě, neonacistické metalové kapely Hard rock, heavy metal, art rock, pompézní rock, poprock, disco, punk a nová vlna, nový romantismus a neorock, střední proud ČJL,DĚJ, SPV 6.3 a, 6.3 b, 6.3 c 6.5 a, 6.5 b, 6.5 c, 6.5 d, 6.5 e ČJL, DĚJ, SPV 244

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více