5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova RVP ZV pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího oboru Hudební obor RVP G pro vyšší gymnázium a čtyřleté studium. Do vyučovacího předmětu je integrován vzdělávací obsah tématu Umělecká tvorba a komunikace na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu. V průběhu výuky jsou realizovány vybrané tematické okruhy z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (na nižším gymnáziu RVP ZV) a Mediální výchova (na vyšším gymnáziu a čtyřletém studiu podle RVP G) V primě je realizován tematický okruh Rozvoj schopností poznávání z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. V sekundě je realizován tematický okruh Sebepoznání a sebepojetí z průřezového tématu osobnostní a sociální výchova. V tercii je realizován tematický okruh Kreativita z průřezového tématu osobností a sociální výchova. V kvintě a v 1. ročníku je realizován tematický okruh Média a mediální produkce z průřezového tématu Mediální výchova. V sextě a ve 2. ročníku je realizován tematický okruh Mediální produkce a její význam z průřezového tématu Mediální výchova. Hudební výchova umožňuje žákům jiné než racionální poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím hudebních činností a postupně se formujícího hudebního myšlení. Svým obsahem a svými cíli vede žáka k porozumění hudebního umění- jeho funkcím, hodnotám a normám. Soustavou pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činností vede žáka k aktivní produkci, recepci a reflexi hudby. Tyto úzce provázané činnosti umožňují žákovi poznávat zákonitosti hudební tvorby, projevovat se prostřednictvím různých hudebních aktivit, porozumět sdělením přenášeným hudebním jazykem, vytvářet hodnotící soudy o znějící hudbě, a tak pronikat do podstaty hudby. Ve vokálních, instrumentálních a hudebně pohybových činnostech, které mají charakter reprodukční a kreativní, žáci rozvíjejí své hudební schopnosti a upevňují získané vědomosti a dovednosti. Součástí těchto činností je hlasový výcvik spojený s intonací, práce s rytmem, hra a tvorba instrumentálních doprovodů, pohybových etud apod. Při recepci si žáci poslechovou činností uvědomují a ověřují působení znějící hudby. Hudba v instruktivní podobě umožňuje vyvozovat nové hudebně teoretické poznatky a dávat je do souvislosti s poznatky již získanými. Reflexe znamená nejvyšší stupeň poznávací činnosti umožňující komplexní interpretaci hudebního díla a hudebních objektů. Tato komplexní interpretace obnáší zařazování znějící hudby do uměleckého období, určování stylu, žánru, formy díla, vytváření hodnotících soudů, zabývání se zvláštnostmi přístupu k interpretaci hudebního díla, významem a poselstvím díla vzhledem k určité umělecké a historické epoše, problematikou konzumace hudby vzhledem k jejímu funkčnímu zařazení, problematikou uměleckého provozu apod. Čtyřleté studium:

2 Hudební výchova v 1. a 2. ročníku navazuje na vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova RVP ZV. Volbou mezi Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou se pro žáky stává povinným vyučovacím předmětem. Výuka probíhá dva roky s hodinovou dotací 2-2 Třída je dělena na dvě skupiny: Hudební výchova a Výtvarná výchova Osmileté studium: Výuka probíhá šest let od Primy do Sexty s časovou dotací Na nižším gymnáziu (Prima Kvarta) je Hudební výchova povinným vyučovacím předmětem. V Tercii a Kvartě je výuka realizována jedenkrát za 14 dní ve dvou hodinách týdně. Vyučovací předmět Hudební výchova v Kvintě a Sextě navazuje na vzdělávací obsah oboru Hudební výchova RVP ZV. Volbou mezi Hudební výchovou a Výtvarnou výchovou se pro žáky stává povinným předmětem s dvouhodinovou dotací týdně. Výuka Hudební výchovy probíhá v odborné učebně. Předmětová komise Hudební výchovy nabízí žákům v průběhu studia tyto další aktivity mimo vyučovací hodiny: - výchovné koncerty - návštěvy kulturních akcí Městského kulturního střediska - vlastní sólovou prezentaci na pravidelných školních koncertech (Vánoční koncert, Jarní koncert ) - vlastní sólovou prezentaci na jiných kulturních akcích školy (zahájení a ukončení maturit, Beánie, Majáles, Vánoční den) - účast v hudebních soutěžích v sólovém zpěvu lidových a populárních písní (O hanáckého kohóta, O valašskou píšťaličku) 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují různé společné postupy, které povedou k utváření (na nižším gymnáziu) a rozvíjení (na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu) klíčových kompetencí žáků.

3 KOMPETENCE K UČENÍ - učitel zařazuje do výuky práci s odbornou literaturou, a tím vede žáky s touto literaturou pracovat a používat různé informační zdroje - učitel zadává žákům úkoly z naučné literatury, a tím prohlubuje v žácích schopnost analyzování textu, zpracování textu do podoby referátů, zpráv nebo písemných prací a reprezentace před spolužáky - účastí na výchovných koncertech, kulturních akcích a hudebních soutěžích dává učitel žákům možnost prakticky uplatnit své hudební dovednosti a motivovat je pro jejich zdokonalení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - zařazuje do vyučovacích hodin motivační úkoly, při kterých žáci projevují své získané hudební znalosti a dovednosti - učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při kterých žáci využívají i vědomosti z jiných předmětů - pravidelnou hudební prezentací a realizací koncertů učitel podporuje netradiční originální vlastní hudební tvorbu a hudební vyjadřování KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - učitel využívá písňových textů k tomu, aby naučil žáky vyjadřovat se srozumitelně, přiměřeně, aby zvládl různé komunikační situace - hlasovou výchovou učitel vede žáka ke správné artikulaci, správnému dýchání a frázování, k přiměřenému tempu a dynamice mluveného projevu - učitel provádí se žáky sémantické rozbory v receptivních činnostech, a tak žáci odhalují významové a obsahové vrstvy hudebního díla - pluralitní diskuzí vede učitel žáky k vyjadřování vlastních soudů a preferenci v receptivních činnostech - hudebními dialogy učí učitel žáky improvizaci a stylizaci KOMPETENCE OBČANSKÉ - formou výkladů, prezentací a referátů, řízenou diskuzí tematicky zahrnující problematiku historie i současnosti hudebního umění umožňuje učitel žákům poznat kulturní a duchovní hodnoty současné i minulé - účastí na výchovných koncertech a kulturních akcích školy si žák utváří tolerantní a nepředpojatý postoj k různorodým kulturním a duchovním hodnotám, umí vyjádřit vlastní přesvědčení a umí se svobodně se rozhodnout pro přijetí a sdílení či odmítnutí těchto hodnot

4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - žáci pracují ve skupinách (různé dělení do zpěvních hlasů), navzájem si pomáhají, učitelem jsou pověřeni vedením skupiny, hodnotí svůj přínos pro skupinu a zodpovídají za svou práci celému kolektivu - žáci dostávají příležitost vystupovat veřejně na koncertech, kulturních akcích školy, na uměleckých soutěžích, učitel tím podporuje sebevědomé a kultivované vystupování KOMPETENCE PRACOVNÍ (pro NG podle RVP ZV) - pravidelnou kontrolou učitel vede žáky k šetrnému zacházení s hudebními nástroji a k péči o estetické prostředí odborné učebny

5 Vyučovací předmět: Ročník: prima Hudební výchova Očekávané školní výstupy Žák: -uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě -vědomě využívá hlasová cvičení a správné pěvecké návyky ke zkvalitňování svého hlasového projevu Učivo Hlasová výchova -dechová cvičení -pěvecká a intonační cvičení -správné tvoření tónu -jazykolamy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Měsíc Počet hodin Celkem 33 -zpívá podle svých hudebních dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a lidovém dvojhlase Intonace -vzestupné a sestupné stupnicové řady -intonace stupnic v dur -jednohlasé písně lidové a umělé -lidové písně dvojhlasé září - červen -orientuje se v notovém zápisu písně Hudební nauka -vlastnosti tónů -notový zápis/ notové klíče, takt posuvky, předznamenání/ září-4 hod -rytmizuje text -vytváří text na jednoduchou melodii -rytmicky doprovodí jednoduchou píseň na Orfeovy nástroje - vytvoří jednoduché vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry, dohry Rytmus a instrumentace -rytmizace říkadel a písní -rytmická cvičení a hádanky -hra na tělo - rytmické hudební nástroje -analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma -rytmické hudební formy/pochod, polka, Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh Rozvoj schopností poznávání Námět činnosti Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

6 valčík, mazurka/ (tanec, zpěv písní) -rozpozná základní druhy tanců a pohybem vyjádří pochodový, polkový a valčíkový rytmus -pohybem vyjádří pochodový, polkový a valčíkový rytmus -předvede 2/4 a 3/4 takt - pohybem vyjádří obsah písní -sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů, nástroje dovede pojmenovat -rozliší skladbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální -rozliší lidovou a umělou píseň, melodram, muzikál, operu a operetu -rozpozná základní hudební výrazové prostředky v toku hudby -rozpozná rozdíl mezi durovou a mollovou melodií - rozpozná základní hudební formy/kompoziční postupy -charakterizuje vybrané skladby a autory daného období Hudebně pohybové činnosti -takt 2/4 a 3/4 -základy taktovací techniky -dramatizace písní -hudebně pohybové improvizace Poslechové činnosti -hudební nástroje symfonického orchestru -píseň lidová a umělá -vokální, instrumentální a vokálně instrumentální skladba -melodram, muzikál, opera, opereta -dynamika, tempo, gradace -tóniny durové a mollové -variace, píseň, hlavní a vedlejší téma -významní světoví a čeští skladatelé /baroka, klasicismu a romantismu/ září - červen Celkem 33 hod

7 Ročník: sekunda Očekávané školní výstupy Žák: -při zpěvu využívá správné pěvecké návyky -rozšiřuje svůj hlasový rozsah -zpívá intonačně přesně a rytmicky správně podle individuálních schopností v jednohlasu i vícehlasu - rozpozná rozdíl mezi lidovou a umělou písní -orientuje se v notovém písmu Učivo Vokální činnosti -hlasová hygiena -lidský hlas, mutace -vokální, rytmická cvičení -lidové a umělé písně -výběr písní různých období -etnografie -basový klíč, kytarové značky Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh Sebepoznání a sebepojetí Námět činnosti Moje tělo, moje psychika, co o sobě vím (hudební kvíz, psychologický test) Měsíc Počet hodin Celkem 33 září-červen -na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností reprodukuje motivy, témata, -tvoří jednoduché hudební doprovody k lidovým i umělým písním Instrumentální činnosti -tvorba jednoduchých instrumentálních doprovodů -jednoduché improvizace -noty, stupnice, intervaly -netradiční hudební nástroje -rozpozná některé druhy Hudebně pohybové činnosti -lidové tance/polka, valčík,

8 lidových tanců -zvolí vhodný typ hudebně pohybového projevu k poslouchané hudbě -na základě svých individuálních pohybových schopností předvede jednoduchou pohybovou choreografii - předvede jednoduché taneční kroky /polka, valčík, mazurka/ - rozlišuje hudbu jako jeden z prostředků lidské komunikace -rozliší základní hudební formy různých období a umí je pojmenovat -zařadí vybranou poslouchanou skladbu do příslušného období -rozpozná použité výrazové prostředky, chápe jejich význam kolový tanec, mateník/,moderní tanec -taktování jednoduchých písní a skladeb -taneční kroky polky, valčíku a mazurky Poslechové činnosti -výběr poslechových skladeb různých období -hudební formy /kánon, fuga, oratorium, kantáta, koncert, sonáta, symfonie, symfonická báseň/ -hlavní hudební znaky baroka, klasicismu, romantismu celkem 33 hod

9 Ročník: tercie Očekávané školní výstupy Žák: -dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu -své hlasové a pěvecké návyky uplatňuje i při mluvním projevu v běžném životě -zpívá na základě svých individuálních schopností a získaných dovedností intonačně čistě a rytmicky správně v jednohlasu a vícehlasu -dokáže ocenit kvalitní pěvecký projev Učivo Vokální činnosti -dechová, artikulační, hlasová, intonační a rytmická cvičení -zpěv lidových a umělých písní v jednohlasu i vícehlasu -písně různých slohových období Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Měsíc Počet hodin Celkem 33 hod

10 druhého -reprodukuje různé motivy, témata, tvoří jednoduché melodie a doprovody k pěveckým projevům pomocí různých hudebních nástrojů -podle svých individuálních schopností a dovedností realizuje písně a skladby různých stylů a žánrů Instrumentální činnosti -nástrojová reprodukce různých melodií a rytmů -tvorba jednoduchých instrumentálních doprovodů a jednoduchá improvizace -akord, akordické značky -prohlubování znalostí not, stupnic, intervalů Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh Kreativita Námět činnosti Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (improvizace, hudební hry) -pohybem vyjádří různé taneční rytmy -na základě individuálních schopností předvede jednoduchou pohybovou choreografii -rozpozná a zatančí jednoduchý dobový, lidový a country tanec Hudebně pohybové činnosti -prolínají se do ostatních hudebních činností během školního roku -některé dobové tance /renesanční, barokní a klasický tanec/ -lidové tance -country tance a tance moderní -vlastní ztvárnění znějící moderní hudby říjen-červen -postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny v hudebním proudu -orientuje se v hudebních slozích, zná významné hudební skladatele jednotlivých hudebních období í pojmenuje vybrané hudební formy -sluchem rozliší vzestupnou a sestupnou Poslechové činnosti -poslech-postihování a srovnávání charakteristických znaků různých hudebních slohů -přehled hudebních slohů artificiální hudby -původ hudby, pravěk, starověk Řecko a Řím září - 2 hod říjen - 2hod

11 melodii -rozliší základní vlastnosti tónů -vyhledá souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění -přistupuje k dílu jako k logicky utvářenému celku -na základě svých získaných dovedností a individuálních schopností zařadí poslouchanou hudbu do stylového období a porovná ji s dalšími skladbami -rozlišuje hudbu artificiální a nonartificiální - rozlišuje hudbu jako jeden z prostředků lidské komunikace -středověk- gregoriánský chorál, duchovní a světská píseň -renesance- mše, madrigal -baroko vznik opery, G. F. Händel, J. S. Bach -klasicismus - formy, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven -romantismus-formy, hlavní představitelé -hudba 20. stol. - impresionismus, dodekafonie, Pařížská šestka, aleatorika, elektronická hudba -hudba artificiální a nonartificiální -jazz, spirituály, blues -populární hudba (50. léta rokenrol, country, 60. léta, léta) listopad - 2 hod prosinec 2 hod prosinec - 2 hod leden- únor 4 hod březen- duben - 4 hod květen - 2 hod červen - 2 hod celkem 33 hod Ročník: kvarta

12 Žák: Očekávané školní výstupy -při zpěvu dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu, uplatňuje je i při mluvním projevu v běžném životě -podle svých hudebních dispozic zpívá kultivovaně, intonačně čistě a rytmicky přesně vybrané písně v jednohlasu i vícehlase -hraje na jednoduché hudební nástroje -vytváří jednoduché rytmické i melodické doprovody -provádí jednoduché hudební improvizace Učivo Vokálně instrumentální činnosti -rozšiřování hlasového rozsahu -reprodukce tónů a tónových řad při nácviku písní -diatonický postup v dur a moll při zpěvu písní -jednohlasý a vícehlasý zpěv lidových a umělých písní -převádění melodií do zpěvné polohy -deklamace textu s rytmickými zvláštnostmi -rytmizace a instrumentace písní včetně využití klasických hudebních nástrojů Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Měsíc Počet hodin Celkem 33 hodin -rozpozná různé tance -vytváří a provádí pohybové vazby jako svou reflexi na znějící hudbu -tančí kolektivní tance/dobové, lidové, country a moderní/ Hudebně pohybové činnosti říjen- červen - pojmenuje hudební výrazové prostředky - orientuje se v hudebních žánrech a stylech - zařadí poslouchanou hudbu do stylového období Poslechové činnosti - počátky českých hudebních dějin - česká hudební renesance září- říjen 4 hod

13 - rozpozná stěžejní písně domácí populární scény - vyjádří své cítění o působení hudby - české baroko - český klasicismus - české hudební obrození a romantismus - česká hudba 20. století - česká populární hudba listopad prosinec 4 hod leden-únor 4 hod březen- duben 4 hod květen-červen-4 hod celkem 33

14 Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy Žák: -uplatňuje zásady hlasové hygieny -dle svých individuálních možností a schopností zvětšuje svůj hlasový rozsah, zvyšuje kvalitu mluveného a pěveckého projevu -vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje Učivo Hlasová výchova -dechová cvičení pěvecká a intonační cvičení -rytmicko-melodické hry -správné tvoření tónu -artikulace, jazykolamy -hlavový tón Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Měsíc Počet hodin 66 -zpívá sám i ve skupině dle svých schopností intonačně čistě a rytmicky přesně, ve správném tempu v jednohlase i vícehlasu -zvládá frázování, přízvuky, dynamiku při přednesu písně dbá na kulturu svého hlasového projevu -reprodukuje zpívaný /hraný/ vzor na základě svých individuálních schopností a dovedností Sólový a sborový zpěv -jednohlasé lidové a umělé písně různých autorů a žánrů, různých období -kánony lidové i umělé -lidový dvojhlas, umělý vícehlas -intonace v dur i v moll tóninách -zpěv hudebních motivů -intonační cvičení -hudební imitace

15 -zvládá hru na jednoduché rytmické nástroje -vytváří vlastní rytmické modely -zapojuje se do rytmické souhry s ostatními -rytmizuje jednoduché texty Rytmický výcvik -hra na rytmické nástroje -rytmizace textů a písní rytmickými nástroji -interpretace skladeb s využitím hudebních nástrojů -orientuje se v notovém zápisu jednoduchých, případně i složitějších vokálních, instrumentálních a vokálněinstrumentálních skladeb -diskutuje o textech písní a jejich celkovému výrazu -reaguje na hru pohybem -zvládá hru na tělo - předvede základní taktovací gesta -vytvoří pohybovou improvizaci na danou hudbu -dovede sjednotit pohyb s hudbou -rozliší tance podle příznačných rytmů -užívá i některých melodických nástrojů při individuálních a společných Partitura -vývoj notace -vokální, instrumentální skladby -vokálně instrumentální skladby -jednoduchá partitura Pohybově taneční výchova - hra na tělo -takt 2/4, 3/4, 4/4 -rytmicko-pohybové hry -dobové tance -lidové a umělé tance -improvizované pohybové ztvárnění hudebních skladeb či částí Hra na hudební nástroje -tvorba instrumentálních doprovodů -improvizace, stylizace a úprava skladeb říjen červen

16 hudebních aktivitách přiměřeně svým schopnostem a dovednostem -dotváří hudební melodie nebo vytváří vlastní -používá moderní hudební techniku -zhudebnění přísloví, říkadel, vlastního textu -vytváření vlastních drobných skladeb -moderní hudební nástroje a počítač -na základě poslechových činností rozlišuje základní melodické, harmonické, dynamické a tempové znaky hudby artificiální a nonartificiální -rozliší jednotlivé hudební části díla -rozpozná a zařazuje jednotlivé hudební nástroje, sleduje jejich vývoj - charakterizuje hudební dílo jako výpověď skladatele o sobě samém a jeho době -je schopen vytvořit vlastní hodnocení znějící hudby a obhájit ho v diskusi s ostatním -rozlišuje úlohu skladatele a interpreta -zařazuje hudbu podle funkce, doby vzniku, žánrů a druhů -orientuje se ve vývoji hudebního umění Hudba jako organizovaný zvuk (melodie, harmonie, rytmus, tempo, barevnost ve vyjádření) Hudební nástroje různých typů orchestrů (symfonický, komorní ) Hudební formy Nové technologie v hudbě Tvůrce hudby a interpret (skladatel a interpret v jedné osobě, úloha dirigenta) Estetická a umělecká hodnota díla (komplexní popis a interpretace hudebního díla, zařazení díla do historického a sociálního kontextu) říjen-červen

17 -rozlišuje rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých etapách Periodizace hudebního vývoje -rozlišuje hudební slohy podle charakteristických hudebních znaků na základě historických, společenských a kulturních kontextů -popíše podmínky a okolnosti vzniku - vyjádří svůj názor k hudebnímu dílu jako k autorově reflexi vnějšího a vnitřního světa vyjadřované pomocí hudby -na základě svých schopností, znalostí a zkušeností dešifruje a interpretuje autorovo poselství a na hudebních ukázkách doloží -odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce -rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích -toleruje neznámé, neobvyklé, menšinové či prostě jen neoblíbené typy hudby Pravěk Starověk Ars antiqua Ars nova Renesance Baroko (hudba vokální a instrumentální, charakteristické znaky hudebních slohů, historické a kulturní hledisko, hudba světová a česká) Populární hudba Kořeny populární hudby a jazzu Vývoj jazzu a rocku (20. léta, 30. léta - swing, 40. léta - bop, blues, country western, pěvecké hvězdy, 50. léta rokenrol) Hudební žánry (muzikál, šanson, šantán, kabaret, revue, trampská píseň) Hudba jako kulturní statek a jako zboží Hudební průmysl Průřezové téma Mediální výchova Tematický okruh Média a mediální produkce Námět činnosti Lidé v hudebních médiích a jejich práce (diskuse, videodokument) říjen- 4 hod listopad- 4 hod prosinec leden 6 hod únor-březen 6 hod duben - 4 hod květen- červen- 8 hod

18 Hudba a její využití v běžném životě - vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti - vysvětlí znakový systém jako systém vnitřně diferencovaný a rozpozná v něm a najde umělecké znaky - vysvětlí na příkladech roli uměleckého znaku, uvědomuje si vztah mezi subjektivním obsahem znaku a významem v komunikaci - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s interpretacemi ostatních i s tvorbou jednotlivých umělců - hledá vhodnou formu pro prezentaci uměleckého díla - na základě zadání zjišťuje, jaké prostředky bude volit k vyjádření Umělecká tvorba a komunikace Umělecký proces a jeho vývoj (vliv uměleckého procesu na způsob chápání reality, znaková podmíněnost chápání světa, prezentace uměleckého díla Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, předpoklady tvorby interpretace a recepce uměleckého díla, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla) Úloha komunikace v uměleckém procesu (postavení umění ve společnosti, umělecká a mimoumělecká znalost, role umělce v societě, subjektivná chápání uměleckých

19 svého tvůrčího záměru hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané) Celkem 66

20 Ročník: sexta Očekávané školní výstupy Žák: -uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě -uplatňuje zásady sluchové hygieny v běžném životě -využívá svého individuálního pěveckého potenciálu při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas zněle, přirozeně a správně artikuluje -zpívá jednohlasé lidové i umělé písně -na základě svých individuálních schopností zpívá v lidovém dvojhlase, trojhlase a čtyřhlase -dotváří hudební melodie nebo vytváří vlastní -provádí jednoduché hudební improvizace -vytváří vlastní rytmické modely, které zhudebňuje a podkládá textem Učivo Tvorba tónu -vyrovnávání vokálů -hlasové rejstříky -hlavový tón Akustika -hlasové a sluchové ústrojí Zpěv -jednohlasé lidové a umělé písně -lidové a umělé kánony -úpravy lidových a umělých písní -dvojhlas, trojhlas, čtyřhlas Rytmický výcvik -hra na rytmické nástroje -rytmizace melodií, tvoření textů, notový zápis melodie Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby září-červen Měsíc Počet hodin 66

21 -zpívá z not jednoduché melodie Intonace -intervaly, opěrné písně Žák: -využívá hudební nástroje / i elektronické / při individuálních i společných hudebních činnostech -orientuje se v notovém zápise jednodušších vokálních, instrumentálních i vokálně instrumentálních skladeb -na základě svých schopností tyto skladby interpretuje Partitura -nástroje symfonického orchestru -nové a moderní hudební nástroje -orientace v notovém zápise a v jednoduché partituře Hra na hudební nástroje -tvorba instrumentálních doprovodů -improvizace a stylizace -jednoduchá aranžmá -spojí hudbu s pohybem k vyjádření vlastních pocitů a představ - zatančí lidový, dobový a moderní tanec -vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící hudby -rozpoznává hudebně výrazové Pohybově taneční výchova -lidové, dobové a moderní tance Hudební myšlení v období v období melodickoharmonickém -klasicismus -romantismus říjen červen září prosinec 10 hod

22 prostředky užité ve skladbě -uvědomuje si hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky tvářenému celku -impresionismus -hudba počátku 20. stol (hudební formy, výrazové prostředky) -popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby a interpretace hudebního díla Žák: -vysvětlí, v čem tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta -orientuje se ve vývoji hudebního umění -uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení - - v jednotlivých etapách a na příkladech tuto rozdílnost vysvětlí -rozlišuje hudební slohy podle charakteristických hudebních znaků -na základě historických, společenských a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla Skladatel a interpret -tvůrce a interpret v jedné osobě Vývoj populární hudby léta, 70. léta, 80. léta, 90. léta a současná populární hudba světová a česká Periodizace hudebního vývoje (hudba vokální a instrumentální, hudební formy, charakteristické znaky slohů, hledisko kulturní a historické) Baroko Klasicismus Romantismus Impresionismus Hudební směry 20. století Hudební styly a žánry, funkce hudby květen-červen 8 hod listopad 4 hod prosinec leden 8 únor- duben 10 květen - červen 6

23 -odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce -rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích -hudba a její využití v životě -hudba jako kulturní statek a jako zboží -hudební průmysl -hudba vážná a populárnípřevádění stylů, úpravy -transkripce ve 20. stol. -na základě svých individuálních hudebních schopností interpretuje a kriticky hudbu hodnotí -vytváří vlastní soudy a preference o znějící hudbě a dokáže je v diskusi obhájit Estetická s umělecká hodnota hudebního díla ve 20. století -kvalita uměleckého díla -pojem kýč -pojem komerce -hudba jako zboží a na objednávku Průřezové téma Mediální výchova Tematický okruh Mediální produkce a její význam Námět činnosti Hudební produkce pro mládež (videoklipy, práce s hudebním tiskem pro mládež) Žák: Nové směry a proudy 20. stol. červen 2 hod -přistupuje k hudebnímu dílu jako autorově reflexi vnějšího a vnitřního světa vyjadřované pomocí hudby jako k možnému poselství a na základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností toto poselství dešifruje a interpretuje -významní představitelé a jejich zásadní díla -atonalita, mikrotonalita, avantgarda, neoklasicismus, studiová hudba, minimalismus, průniky a syntézy -možnosti interpretace -nepřijímá hudbu, která s sebou nese netoleranci, rasismus a xenofobii Hudba jako společná řeč světa Etnická hudba

24 Umělecká tvorba a komunikace - vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na příkladech uvede jejich vliv na proměnu komunikace v uměleckém procesu - objasní podstatné rysy přístupu k uměleckému procesu, rozpozná je v současném umění a na příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu Žák: - objasní podstatné rysy aktuálního přístupu k uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku obecného vkusu a estetických norem Umělecký proces a jeho vývoj (dynamika chápání uměleckého procesu-její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí uměleckého procesu-magický, mýtický, univerzalistický, modernistický, postmodernistický, pluralitní model umění, prezentace uměleckého díla) Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla, tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta a recipienta) Úloha komunikace v uměleckém procesu (umění jako proces tvorby nových sociálně dosud nezakotvených znaků, publikum a jeho účast v uměleckém procesu, sociální a technologické proměny dneška a jejich vliv na úlohu komunikace v uměleckém procesu, subjektivní chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným celkem 66

25 za společensky uznávané Vyučovací předmět: Ročník: první Hudební výchova Očekávané školní výstupy Žák: -uplatňuje zásady hlasové hygieny Učivo Hlasová výchova -dechová cvičení Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Měsíc Počet hodin 66

26 -dle svých individuálních možností a schopností zvětšuje svůj hlasový rozsah, zvyšuje kvalitu mluveného a pěveckého projevu -vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně artikuluje -zpívá sám i ve skupině dle svých schopností intonačně čistě a rytmicky přesně, ve správném tempu v jednohlasu i vícehlasu -zvládá frázování, přízvuky, dynamiku při přednesu písně dbá na kulturu svého hlasového projevu -reprodukuje zpívaný /hraný/ vzor na základě svých individuálních schopností a dovedností -zvládá hru na jednoduché rytmické nástroje -vytváří vlastní rytmické modely -zapojuje se do rytmické souhry s ostatními -rytmizuje jednoduché texty pěvecká a intonační cvičení -rytmicko-melodické hry -správné tvoření tónu -artikulace, jazykolamy -hlavový tón Sólový a sborový zpěv -jednohlasé lidové a umělé písně různých autorů a žánrů, různých období -kánony lidové i umělé -lidový dvojhlas, umělý vícehlas -intonace v dur i v moll tóninách -zpěv hudebních motivů -intonační cvičení -hudební imitace Rytmický výcvik -hra na rytmické nástroje -rytmizace textů a písní rytmickými nástroji -interpretace skladeb s využitím hudebních nástrojů Žák: -orientuje se v notovém zápisu jednoduchých, případně i Partitura -vývoj notace -vokální, instrumentální skladby

27 složitějších vokálních, instrumentálních a vokálněinstrumentálních skladeb -diskutuje o textech písní a jejich celkovému výrazu -reaguje na hru pohybem -zvládá hru na tělo - předvede základní taktovací gesta -vytvoří pohybovou improvizaci na danou hudbu -dovede sjednotit pohyb s hudbou -rozliší tance podle příznačných rytmů -užívá i některých melodických nástrojů při individuálních a společných hudebních aktivitách přiměřeně svým schopnostem a dovednostem -dotváří hudební melodie nebo vytváří vlastní -vokálně instrumentální skladby -jednoduchá partitura Pohybově taneční výchova - hra na tělo -takt 2/4, 3/4, 4/4 -rytmicko-pohybové hry -dobové tance -lidové a umělé tance -improvizované pohybové ztvárnění hudebních skladeb či částí Hra na hudební nástroje -tvorba instrumentálních doprovodů -improvizace, stylizace a úprava skladeb -zhudebnění přísloví, říkadel, vlastního textu -vytváření vlastních drobných skladeb -moderní hudební nástroje a počítač říjen-červen

28 -na základě poslechových činností rozlišuje základní melodické, harmonické, dynamické a tempové znaky hudby artificiální a nonartificiální -rozliší jednotlivé hudební části díla -rozpozná a zařazuje jednotlivé hudební nástroje, sleduje jejich vývoj - charakterizuje hudební dílo jako výpověď skladatele o sobě samém a jeho době -je schopen vytvořit vlastní hodnocení znějící hudby a obhájit ho v diskusi s ostatním -rozlišuje úlohu skladatele a interpreta -zařazuje hudbu podle funkce, doby vzniku, žánrů a druhů Hudba jako organizovaný zvuk (melodie, harmonie, rytmus, tempo, barevnost ve vyjádření) Hudební nástroje různých typů orchestrů (symfonický, komorní ) Hudební formy Nové technologie v hudbě Tvůrce hudby a interpret (skladatel a interpret v jedné osobě, úloha dirigenta) Estetická a umělecká hodnota díla (komplexní popis a interpretace hudebního díla, zařazení díla do historického a sociálního kontextu) listopad 2 hod -orientuje se ve vývoji hudebního umění -rozlišuje rozdílnost hudebního Periodizace hudebního vývoje Pravěk Starověk Ars antiqua září 2 hod říjen 2 hod říjen 2 hod

29 myšlení v jednotlivých etapách -rozlišuje hudební slohy podle charakteristických hudebních znaků na základě historických, společenských a kulturních kontextů -popíše podmínky a okolnosti vzniku - vyjádří svůj názor k hudebnímu dílu jako k autorově reflexi vnějšího a vnitřního světa vyjadřované pomocí hudby -na základě svých schopností, znalostí a zkušeností dešifruje a interpretuje autorovo poselství a na hudebních ukázkách doloží Ars nova Renesance Baroko (hudba vokální a instrumentální, charakteristické znaky hudebních slohů, historické a kulturní hledisko, hudba světová a česká) listopad 2 hod listopad 2 hod prosinec leden 4 hod -odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce -rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích -toleruje neznámé, neobvyklé, menšinové či prostě jen neoblíbené typy hudby Populární hudba Kořeny populární hudby a jazzu Vývoj jazzu a rocku (20. léta, 30. léta - swing, 40. léta - bop, blues, country western, pěvecké hvězdy, 50. léta rokenrol) Hudební žánry (muzikál, šanson, šantán, kabaret, revue, trampská píseň) Hudba jako kulturní statek a jako zboží Hudební průmysl Hudba a její využití v běžném životě Průřezové téma Mediální výchova Tematický okruh Média a mediální produkce Námět činnosti Lidé v hudebních médiích a jejich práce (diskuse, videodokument) únor-květen 10 hod

30 - vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti - vysvětlí znakový systém jako systém vnitřně diferencovaný a rozpozná v něm a najde umělecké znaky Umělecká tvorba a komunikace Umělecký proces a jeho vývoj (vliv uměleckého procesu na způsob chápání reality, znaková podmíněnost chápání světa, prezentace uměleckého díla - vysvětlí na příkladech roli uměleckého znaku, uvědomuje si vztah mezi subjektivním obsahem znaku a významem v komunikaci - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s interpretacemi ostatních i s tvorbou jednotlivých umělců Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, předpoklady tvorby interpretace a recepce uměleckého díla, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla) - hledá vhodnou formu pro Úloha komunikace v uměleckém procesu (postavení umění ve společnosti,

31 prezentaci uměleckého díla - na základě zadání zjišťuje, jaké prostředky bude volit k vyjádření svého tvůrčího záměru umělecká a mimoumělecká znalost, role umělce v societě, subjektivná chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané)

32 Ročník: druhý Očekávané školní výstupy Žák: -uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě -uplatňuje zásady sluchové hygieny v běžném životě -využívá svého individuálního pěveckého potenciálu při zpěvu, při mluvním projevu vede svůj hlas zněle, přirozeně a správně artikuluje -zpívá jednohlasé lidové i umělé písně -na základě svých individuálních schopností zpívá v lidovém dvojhlase, trojhlase a čtyřhlase -dotváří hudební melodie nebo vytváří vlastní -provádí jednoduché hudební improvizace -vytváří vlastní rytmické modely, které zhudebňuje a podkládá textem Učivo Tvorba tónu -vyrovnávání vokálů -hlasové rejstříky -hlavový tón Akustika -hlasové a sluchové ústrojí Zpěv -jednohlasé lidové a umělé písně -lidové a umělé kánony -úpravy lidových a umělých písní -dvojhlas, trojhlas, čtyřhlas Rytmický výcvik -hra na rytmické nástroje -rytmizace melodií, tvoření textů, notový zápis melodie Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Měsíc Počet hodin Celkem 66

33 -zpívá z not jednoduché melodie Intonace -intervaly, opěrné písně Žák: -využívá hudební nástroje / i elektronické / při individuálních i společných hudebních činnostech -orientuje se v notovém zápise jednodušších vokálních, instrumentálních i vokálně instrumentálních skladeb -na základě svých schopností tyto skladby interpretuje Partitura -nástroje symfonického orchestru -nové a moderní hudební nástroje -orientace v notovém zápise a v jednoduché partituře Hra na hudební nástroje -tvorba instrumentálních doprovodů -improvizace a stylizace -jednoduchá aranžmá Pohybově taneční výchova -lidové, dobové a moderní tance říjen-červen -spojí hudbu s pohybem k vyjádření vlastních pocitů a představ - zatančí lidový, dobový a moderní tanec -vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící hudby Hudební myšlení v období v období melodickoharmonickém -klasicismus -romantismus -impresionismus -hudba počátku 20. stol září-říjen 8 hod listopad-prosinec 8 hod leden-únor 8 hod

34 -rozpoznává hudebně výrazové prostředky užité ve skladbě -uvědomuje si hudební formu díla a k dílu přistupuje jako k logicky tvářenému celku (hudební formy, výrazové prostředky) Skladatel a interpret -tvůrce a interpret v jedné osobě -popíše a na příkladech ukáže důležité znaky tvorby a interpretace hudebního díla Žák: -vysvětlí, v čem tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta -orientuje se ve vývoji hudebního umění -uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení - - v jednotlivých etapách a na příkladech tuto rozdílnost vysvětlí -rozlišuje hudební slohy podle charakteristických hudebních znaků -na základě historických, společenských a kulturních kontextů popíše podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla Vývoj populární hudby léta, 70. léta, 80. léta, 90. léta a současná populární hudba světová a česká Periodizace hudebního vývoje (hudba vokální a instrumentální, hudební formy, charakteristické znaky slohů, hledisko kulturní a historické) Baroko Klasicismus Romantismus Impresionismus Hudební směry 20. století Hudební styly a žánry, funkce hudby -hudba a její využití v životě -hudba jako kulturní statek a jako zboží únor-červen 20 hod

35 -odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce -rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích -na základě svých individuálních hudebních schopností interpretuje a kriticky hudbu hodnotí -vytváří vlastní soudy a preference o znějící hudbě a dokáže je v diskusi obhájit -hudební průmysl -hudba vážná a populárnípřevádění stylů, úpravy -transkripce ve 20. stol. Estetická s umělecká hodnota hudebního díla ve 20. století -kvalita uměleckého díla -pojem kýč -pojem komerce -hudba jako zboží a na objednávku Průřezové téma Mediální výchova Tematický okruh Mediální produkce a její význam Námět činnosti Hudební produkce pro mládež (videoklipy, práce s hudebním tiskem pro mládež) Žák: Nové směry a proudy 20. stol. květen 1 hod. -přistupuje k hudebnímu dílu jako autorově reflexi vnějšího a vnitřního světa vyjadřované pomocí hudby jako k možnému poselství a na základě svých schopností, znalostí i získaných zkušeností toto poselství dešifruje a interpretuje -významní představitelé a jejich zásadní díla -atonalita, mikrotonalita, avantgarda, neoklasicismus, studiová hudba, minimalismus, průniky a syntézy -možnosti interpretace Hudba jako společná řeč světa

36 -nepřijímá hudbu, která s sebou nese netoleranci, rasismus a xenofobii - vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na příkladech uvede jejich vliv na proměnu komunikace v uměleckém procesu - objasní podstatné rysy přístupu k uměleckému procesu, rozpozná je v současném umění a na příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu Žák: - objasní podstatné rysy aktuálního přístupu k uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku obecného vkusu a estetických norem Etnická hudba Umělecká tvorba a komunikace Umělecký proces a jeho vývoj (dynamika chápání uměleckého procesu-její osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí uměleckého procesu-magický, mýtický, univerzalistický, modernistický, postmodernistický, pluralitní model umění, prezentace uměleckého díla) Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla, tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta a recipienta) Úloha komunikace v uměleckém procesu (umění jako proces tvorby nových sociálně dosud nezakotvených znaků, publikum a jeho účast v uměleckém procesu, sociální a technologické proměny dneška a

37 jejich vliv na úlohu komunikace v uměleckém procesu, subjektivní chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

Hudební výchova II. stupeň

Hudební výchova II. stupeň Hudební výchova II. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova 5.7 Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Obor: Hudební výchova Předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 2. stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová téma HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Hudební výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět směřuje k vnímání

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Hudební výchova nižší gymnázium

Hudební výchova nižší gymnázium Hudební výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hudební výchova je předmět všeobecně

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

Výtvarná výchova vyšší gymnázium

Výtvarná výchova vyšší gymnázium Výtvarná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti Umění a kultura.vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru. Svými cíli navazuje

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa, osvojování s estetickým

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů HUDEBNÍ VÝCHOVA Gymnázium PORG Libeň Výuka hudební výchovy je na PORGu Libeň povinná od primy do tercie. Na konci tercie si studenti vybírají výtvarný, dramatický nebo hudební kurz, který je povinný v

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Estetická výchova / Aesthetics

Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Estetická výchova je integrovaný předmět. Jeho vzdělávací obsah tvoří vzdělávací obsahy oborů Hudební výchova,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací předmět: Hudební výchova (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více