V čem spočívá podstata našich úspěchů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V čem spočívá podstata našich úspěchů"

Transkript

1

2

3 KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT a.s. se øadí mezi støednì velké spoleènosti s trvalým rùstem své produkce, tržní hodnoty a s úrovní øízení odpovídající standardùm EU. Ikonami spoleènosti jsou serióznost, kvalita a stabilita. Vize Vizí naší společnosti je stát se vyhledávaným spolehlivým a profesionálním partnerem pro realizaci všech záměrů v oborech strojírenství a stavebnictví. Klíè k prosperitì spatøujeme v trvalém rozvoji firmy a rozšiøování portfolia svých èinností v prolínajících se oborech stavebnictví a strojírenství. Klademe si za cíl být atraktivním partnerem pro solidní investory a ostatní obchodní partnery prostøednictvím splòování požadavkù na kulturu podnikání v oblasti kvality, termínù a cen zakázek a být tak vždy v èele mezi prosperujícími stavebními firmami. V čem spočívá podstata našich úspěchů Posouváme naše aktivity z pozice realizace zakázek ke komplexním øešením, které jsou pro naše zákazníky reálným pøínosem. Naše øešení jsou založena na maximální péèi, kterou vìnujeme každému projektu. Našim zákazníkùm poskytujeme: garanci kvality prodloužené záruky dodržování termínù možnosti individuálního financování zakázek možnost realizovat stavební zámìry na území celé ÈR další nadstandardní metody, které jsou možné díky vysoké technicko-technologické úrovni naší spoleènosti 3

4 Firemní hodnoty Pøi realizaci každého projektu se vždy øídíme našimi základními firemními hodnotami. Klademe dùraz na takové hodnoty, v nichž se potkávají zájmy investorù, akcionáøù, zamìstnancù a managementu spoleènosti. kvalita, pøesnost a profesionalita Kvalita a pøesnost jsou vizitkou naši spoleènosti, která nám udílí punc profesionality. Z tohoto dùvodu investujeme do špièkových technologií a rozvoje zamìstnancù. Každému projektu je vìnována maximální péèe a nasazení a tak je možné promìnit v realitu i nejodvážnìjší projekty v požadovaném termínu, kvalitì a za odpovídající cenu. spolehlivost Spolehlivostí rozumíme schopnost plnit dané sliby a svìøené úkoly v sjednaných termínech, a to nejenom ve vztahu k zákazníkùm spoleènosti, ale i vùèi svým spolupracovníkùm. transparentnost, etika Tyto hodnoty považujeme za základ všech vztahù a spolupráce uvnitø týmù i ve vnìjších vazbách spoleènosti, které jsou zájmem všech stran a základem dlouhodobé prosperity. týmová spolupráce Ctíme zásady týmové spolupráce, protože víme, že spolupráce lidí, kteøí ctí tým a vzájemnou podporu, èiní ze zamìstnancù konkurenèní výhodu spoleènosti. Profil společnosti KLEMENT a.s., pùvodnì malá rodinná firma, specializující se na drobné stavební zakázky a rekonstrukce, vznikla v roce Od té doby se rozrùstala nejenom co do objemu zakázek, ale také do portfolia èinností. Zejména v 90 letech 20. století se musela vyrovnat se zmìnami struktury poptávky i vyššími nároky na termíny zhotovení a kvalitu stavebních dìl a zmìnila se ve spoleènost, která se v mnoha segmentech trhu zamìøuje pøedevším na generální dodávky staveb a umí zajišťovat vysoce specializované technologické èinnosti. Spoleènost KLEMENT a.s. v roce 1996 vstoupila i do strojírenského oboru, kde se vypracovala od pùvodnì provádìného servisu tìžebních strojù k realizaci složitých technologických celkù pro dùlní prùmysl. Dùkazem úspìšnosti v této oblasti je technologická komplexnost provádìných staveb. Schopnost realizovat i ty nejnároènìjší zámìry dnes dokládá spolupráce s významnými tuzemskými investory na objemných zakázkách v oblasti energetiky. KLEMENT a.s. se osvìdèil pøi participaci na tak jedineèných projektech jako je Obnova uhelných zdrojù skupiny ÈEZ (projekty v elektrárnách Tušimice, Ledvice, Prunéøov). Jedná se o jedineèné projekty, kde KLEMENT a.s. dodává technologické celky a také se podílí na výstavbì spojené s revitalizací nových tepelných hnìdouhelných elektráren. Cennou devizou firmy je její podíl ve spoleènosti ENETECH a.s, která je jediným vlastníkem práv k projektové dokumentaci a nositelem know-how spoleènosti TRANSPORTA a.s. Chrudim pro Èeskou republiku. Na základì této dokumentace spoleènost KLEMENT vyrábí a dodává náhradní díly pro tìžební a dopravní technologie, zajišťuje technickou podporu a poskytuje projektovou dokumentaci. KLEMENT a.s je váženým partnerem a respektovaným konkurentem v oblasti prùmyslové, bytové i obèanské výstavby, inženýrských sítí, sanací, rekultivací a zemních prací a v oblasti dodávek fotovoltaických elektráren. O kvalitách stavební divize svìdèí i zakázky v rámci budování dálnièní sítì. KLEMENT a.s. zároveò nadále zkvalitòuje trvale vysokou úroveò v technologiích výroby ocelových konstrukcí, obrábìní, povrchových úprav kovù a dnes je jednou z mála firem, které jsou schopny realizovat složitou technologii výroby a sanace bubnù k pásovým dopravníkùm pro povrchové doly. Spoleènost KLEMENT a.s. provádí nìkteré výraznì specializované technologické postupy, pro což je vybavena moderní technologií nové generace; napø. CNC stroji. Pøesto je však hlavní hodnotou spoleènosti kvalifikovaný personál - lidé, jejich znalosti a pøístup ke zmìnám. 4

5 Nejvýznamnější události historie KLEMENT a.s Datum, od kterého se odvíjí historie spoleènosti. V roce 1990 pan Klement zahájil s pìti zamìstnanci stavební podnikatelskou èinnost orientovanou pøevážnì na modernizaci a rekonstrukce zemìdìlských objektù. Velikosti zakázek odpovídaly možnostem rodinné stavební firmy a tehdejší situaci na stavebním trhu. V roce 1992 se novì vzniklá spoleènost zaèala profilovat nejenom v oblasti stavebních rekonstrukcí a služeb zemìdìlcùm, ale také v realizaci novostaveb. V té dobì spoleènost èítala již 25 zamìstnancù. Rok 1996 byl rokem, kdy spoleènost zaèala úspìšnì pronikat na trh strojírenských zakázek a to zejména prostøednictvím prohlubující se spolupráce s obchodním partnerem Vítkovice Prodeco, spoleèností zabývající se dodávkami pro povrchové doly. Takové byly první kroky na cestì k úspìchùm v oblasti tìžebních technologií pro dùlní prùmysl. Zároveò se firma zaèala prosazovat i na trhu výroby ocelových konstrukcí. V tomto období byla nastolena nikdy neopuštìná vize zakladatele spoleènosti neustále rozvíjet firmu a rozšiøovat škálu èinností v prolínajících se oborech stavebnictví a strojírenství. Po šesti letech nezbytných modernizací, posilování logistiky a budování sítì obchodních partnerù byla firma dobøe ekonomicky i organizaènì pøipravena na transformaci v akciovou spoleènost. K této zásadní strukturální zmìnì došlo na jaøe roku 1997, kdy do novì založené spoleènosti KLEMENT a.s byla pøevedena aktiva podnikající fyzické osoby. Od roku 1998 je KLEMENT a.s. držitelem certifikovaného systému øízení jakosti dle ISO 9002 na všechny své klíèové èinnosti, jež zastøešuje pozdìji nabytý certifikát pro generální dodávky staveb ÈSN EN 9001:2001. V roce 2000 zaèala firma realizovat výstavby èerpacích stanic PHM a stavby výrobních a skladovacích hal v novì vznikajících prùmyslových zónách. V tomtéž roce byla založena spoleènost ENERGO GROUP a.s., která v roce 2000 zareagovala na program Podpory vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v regionu a nabídla pracovní pøíležitost bývalým zamìstnancùm SD v profesnì podobných oborech. Rok 2002 byl rokem expanze, strategických investic a zmìny image firmy vytvoøením holdingového uspoøádání vyèlenìním výkonných složek KLEMENT STAVEBNÍ a.s., KLEMENT STROJÍRENSKÁ a.s. a Severozápadní ENERGO GROUP a.s. Úèelné propojení finanèního a prùmyslového kapitálu umožnilo využívat výhod tohoto spojení v podobì jednotného a silného podnikatelské seskupení a ještì více posílit své postavení na trhu. Neménì dùležitým milníkem roku 2002 byl vznik dceøiné spoleènosti ENETECH a.s., jenž je nositelem cenného know-how v podobì unikátního vlastnictví projektové dokumentace bývalé firmy TRANSPORTA a.s. 5

6 2005 S cílem ještì lépe využít obchodní aktivity, závazky a majetek seskupených spoleèností, vedení firmy v roce 2005 rozhodlo o fúzi spoleèností KLEMENT a.s., Severozápadní ENERGO GROUP a.s., KLEMENT-STAVEBNÍ a.s. a KLEMENT STROJÍRENSKÁ a.s. Úèelem fúze bylo získávání nových akvizic vedoucích k pøedpokládanému zvýšení produktivity a s tím související úspoøe nákladù skupiny, zvyšování podílu na trhu a rùstu hodnoty firmy. Rozhodným dnem fúze bylo , k úspìšnému zakonèení fúze došlo nabytím právní moci fúze KLEMENT a.s. jakožto nástupnické spoleènosti a spoleèností dceøiných, v kterých byla KLEMENT a.s. jediným akcionáøem. Spoleènosti Severozápadní ENERGO GROUP a.s., KLEMENT-STAVEBNÍ a.s. a KLEMENT STRO- JÍRENSKÁ a.s. ke dni zanikly a jejich obchodní jmìní pøešlo na nástupnickou spoleènosti KLEMENT a.s., kam zároveò pøešla práva, povinnosti, závazky a pohledávky z obchodnì právních vztahù. Transformace firmy byla úspìšnì zakonèena až do fáze plné vnitøní organizaèní a kulturní integrace fúzovaných podnikù. Klíèovým rozhodnutím v této dobì bylo rozšíøení aktivit firmy do oblasti realizace staveb a rekonstrukcí velkých bytových domù Úspìšnì provedená transformace spoleènosti se stala podmínkou a pøedpokladem k zásadní reorganizaci firemních procesù, využití synergických efektù a úspor. K tomu došlo v roce 2006 formou zavedení komplexního informaèního a øídicího systému IPOS, využívajícího provázané zpracování veškerých èinností uvnitø firmy s využitím principù procesního nákladového øízení. V tomto roce vstoupil KLEMENT a.s. na trh realizace programu obnovy uhelných zdrojù skupiny ÈEZ. První zakázkou tohoto typu byla spolupráce na projektu komplexní obnovy blokù elektrárny Tušimice II spoèívající v úpravì a výmìnì zastaralých technologií za technologie moderní V roce 2007 došlo k rozhodnutí o dalším rozšíøení portfolia èinností tentokrát do oblastí vodohospodáøských staveb a technologií. Z tohoto dùvodu došlo k založení nové dceøiné spoleènosti NAVA-K Teplice a.s., navazující na èinnost spoleènosti NAVATYP a.s., Praha-Divize 02 Regionální stavební projekty V roce 2008 zahájila spoleènost NAVA-K Teplice a.s. svoji podnikatelskou èinnost zejména na trhu vodohospodáøských staveb a od té doby pùsobí jako subdodavatel mateøské spoleènosti KLEMENT a.s. V tomtéž roce došlo ke koupi spoleènosti SKAML, spol. s r.o. se sídlem v Tøebíèi, která již v minulosti byla dùležitým obchodním partnerem KLEMENT a.s. pøi dodávkách monolitických konstrukcí. SKAML, spol. s r.o. se taktéž stává dceøinou spoleèností KLEMENT a.s. a je nadále jejím hlavním subdodavatelem pro zakázky realizované v oblasti obnovy elektráren. Tento rok byla zahájena výstavba nové modernì vybavené administrativní budovy v sídle firmy, s cílem zajistit dùstojné pracovní prostøedí pro stále se rozrùstající øady zamìstnancù KLEMENT a.s. a NA- VA-K a.s. Tento rok dochází k recertifikaci již zavedeného managementu jakosti na ÈSN OHSAS 18001:2008. Vzniká tak ucelený integrovaný systém, minimalizující rozsah dokumentace a zvyšující její pøehlednost a efektivnost. 6

7 Období hospodáøské recese je vnímáno vedením spoleènosti KLEMENT a.s. jako skuteènost, kterou lze využít pro zvyšování vnitøního rùstu firmy. Dùraz je kladen na zvyšování efektivity fungování celé spoleènosti a výsledkem je, že se KLEMENT a.s. i nadále podílí, spolu s dalšími pøedními èeskými i zahranièními spoleènostmi, na ambiciózních a mimoøádných projektech. Tím spoleènost KLEMENT a.s. nejenom posiluje svoji finanèní stabilitu, ale také významnì zvyšuje svoji technicko-technologickou úroveò. KLE- MENT a.s. hraje významnou roli v projektech spoleènosti ÈEZ a.s., v rámci Obnovy výrobních zdrojù Skupiny ÈEZ (elektráren Tušimice, Ledvice, Prunéøov). Po úspìšné realizaci zakázek v ETU II, se spoleènosti KLEMENT a.s. podaøilo uzavøít kontrakty na dodávky technologických celkù v rámci projektu výstavby nového nadkritického bloku elektrárny v Ledvicích, který nese oznaèení NZELE660MWe, a to nejenom s generálním dodavatelem celého projektu-spoleèností ŠKODA PRAHA Invest s r.o., ale také s dodavateli dalších obchodních balíèkù tohoto projektu - napø. se podílí na stavební èásti nové technologie zauhlování. Spoleènost se dále osvìdèila v odvìtví výroby èisté-solární energie, jako hlavní dodavatel realizace všech prací spojených s výstavbou fotovoltaické elektrárny ve Vyklicích. V roce 2009 se firma zaèala profilovat v oblasti budování dálnièní sítì, získáním zakázky na dostavbì dálnice D8 Lovosice Øehlovice, kde významnou mìrou pøispívá pøi výstavbì dálnièních objektù vèetnì dokonèovacích prací na hlavní trase. Nemalou mìrou se spoleènost KLEMENT a.s. v tomto roce podílela na projektech obnovy krajiny ve formì úprav a sanací kontaminovaných území a rekultivací. Vedení spoleènosti KLEMENT a.s. vnímá dùležitost zamìstnancù, kteøí jsou motivovaní a spokojení a proto zahajuje realizaci vzdìlávacích manažerských programù: Organizaèní a procesní inovace KLEMENT a.s. a Strategická investice do zamìstnancù KLEMENT a.s. realizovaných prostøednictvím finanèních dotací z operaèních programù EU, které se na realizaci projektù podaøilo získat. V roce 2010 KLEMENT a.s. pokraèuje v dlouhodobé spolupráci na projektech Obnovy uhelných zdrojù Skupiny ÈEZ a zahajuje realizaci kontraktu s dodavatelem technologie Odsíøení se spoleèností AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT Austria GmbH & Co KG, na dodávku stavební èásti této technologie v rámci výstavby Nového bloku 660 MWe v Elektrárnì Ledvice, který spolu s ostatními dodávkami v rámci výstavby tohoto Nového zdroje (OB 10.1 Vnitøní hospodáøství VEP, OB 10.2 Vnìjší hospodáøství VEP, OB 01 Zauhlování 2. Etapa), tvoøí významnou èást výrobního plánu naší spoleènosti. Poèátkem roku zahájila spoleènost KLEMENT a.s. na základì podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem projektu Komplexní obnova Elektrárny Prunéøov II, spoleèností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. projekèní práce na pøípravì dodávky OB 91 obnovy Vápencového hospodáøství. Fakt, že KLEMENT a.s. je i nadále významným dodavatelem takto složitých technologických a stavebních celkù potvrzuje odbornou vyspìlost pracovníkù firmy v oblasti energetiky. Dùležité a velké projekty tohoto roku se kromì oboru energetiky také týkají odstraòování starých ekologických škod, èímž se spoleènost stále vìtší mìrou profiluje v oblasti ochrany životního prostøedí a revitalizace krajiny. Nadále se podílíme na budování dálnièní sítì ÈR pøi dostavbì dálnice D8 a na výstavbì souvisejících dálnièních objektù. 7

8 Lidské zdroje Struktura společnosti GENERÁLNÍ ØEDITEL SPOLEÈNOSTI SYSTÉMOVÉ ØÍZENÍ BOZP IT ÚSEK FINANÈNÍHO ØEDITELE ÚSEK OBCHODNÍHO ØEDITELE STAVEBNÍ DIVIZE STROJÍRENSKÁ DIVIZE LIDSKÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ KONTROLING HLAVNÍ MZDOVÁ ÚÈTÁRNA ODDÌLENÍ DOPRAVY A MECHANIZACE ODDÌLENÍ MTZ OBCHODNÍ ODDÌLENÍ STØEDISKO MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ STØEDISKO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODDÌLENÍ TECHNICKÉ PØÍPRAVY ODDÌLENÍ REALIZACE STØEDISKO VÝROBY A MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STØEDISKO OBRÁBÌNÍ ODDÌLENÍ TECHNICKÉ PØÍPRAVY ODDÌLENÍ REALIZACE Největší hodnotou naší společnosti jsou lidé, jejich znalosti a přístup ke změnám Vysoce si ceníme nadstandardních mezilidských vztahù uvnitø spoleènosti. Vìøíme, že prostøedí dùvìry a otevøené komunikace motivuje a že spokojený pracovník pøenáší svou spokojenost do kontaktu s našimi zákazníky. Věk zaměstnanců Vzdělání změstnanců 25 % 17 % 18 % 61> vysokoškolské støedoškolské vyuèen 19 % poèet lidí 24 % Dìlníci THP pracovníci základní Poèet zamìstnancù: 238 Vìkový prùmìr zamìstnancù: 44 let 8

9 Podpora rozvoje zaměstnanců Pro naplnìní naší vize investujeme do lidského potenciálu našich zamìstnancù. Vìøíme totiž, že ochota vzdìlávat se ve svém odborném a osobním rùstu zajistí trvalý rùst firmy a že úspìch spoleènosti závisí na profesionálním výkonu každého jedince. Vìnujeme proto velkou pozornost rozvoji našich zamìstnancù. Za pøispìní Evropského sociálního fondu v ÈR, z finanèních prostøedkù Evropské unie, byla v roce 2009 zahájena realizace projektu CZ.1.04/1.1.02/23 Strategická investice do vzdìlávání zamìstnancù KLEMENT a.s. Realizací projektu pøispíváme ke zvyšování adaptability zamìstnancù rozvojem jejich kompetencí a odborných znalostí. Podaøilo se nám také získat dotaci ze strukturálních fondù v rámci operaèního programu Podnikání a inovace è. 6.1 P01/096. Prostøednbicvím projektu Organizaèní a procesní inovace KLEMENT a.s. kese snažíme docílit zvýšení vnitøního rùstu spoleènosti. v projektu Struktura zaměstnanců podle místa bydliště Spoleènost KLEMENT a.s. je velmi flexibilní v oblasti své územní pùsobnosti. Struktura zamìstnancù KLEMENT pokrývá celou republiku a spoleènì s širokým technickým zázemím umožòuje realizovat zakázky po celém území. Cílem spoleènosti je udržení dùrazu na pøístup k zákazníkovi a to ve stejné kvalitì, bez ohledu na zemìpisnou lokalitu v rámci celé Èeské republiky. Karlovy Vary Plzeò Teplice Ústí n/l Praha Prague Liberec Mladá Boleslav Hradec Králové Èeské Budìjovice Pardubice Brno Olomouc Ostrava Zlín 9

10 Politika integrovaného systému managementu KLEMENT a.s. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém øízení, vybudovaný na základì norem ISO 9000, které stanovují požadavky na systémy kvality. KLEMENT a.s. dále pøijal zásady Systému environmentálního managementu (EMS) podle norem øady ISO a Systému bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (SMBOZP) dle OHSAS Spoleènost má certifikovány všechny své klíèové technologie. Ve snaze o co nejvyšší efektivitu systému øízení probìhla v roce 2005 integrace zavedených subsystémù v jeden celek. K základní èásti systému byly pøidány specifické požadavky na zajištìní ochrany životního prostøedí a bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Tímto zpùsobem vznikl ucelený systém, který integruje požadavky jednotlivých kriteriálních norem pøedevším v oblasti øízení zdrojù, povinností managementu, monitorování, mìøení, analýz a neustálého zlepšování celkové výkonnosti organizace. Pøedností takto uceleného systému je integrace spoleèných požadavkù jednotlivých kriteriálních norem pøedevším v oblasti øízení zdrojù, povinností managementu, monitorování, mìøení, analýz a neustálého zlepšování celkové výkonnosti organizace. QMS Quality Management System Systém managementu kvality (QMS) podle norem ISO 9000 byl zaveden v roce 1998 certifikací a vydáním Certifikátu systému kvality dle ISO 9002 pro provádìní a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb a pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Pro své odborné zamìøení získal k certifikaci dùvìru certifikaèní orgán è STAVCERT Praha s r.o., který pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí vydal spoleènì s akciovou spoleèností ÈESKÉ DRÁHY i velký prùkaz zpùsobilosti. V roce 2000 došlo formou recertifikace k revizi, již zavedeného systému managementu jakosti, mezinárodních norem ISO øady 9000 na revidovanou normu ÈSN EN ISO 9001:2001, kterou KLEMENT a.s. v rámci Integrovaného systému managementu uplatòuje dodnes. Revizí normy v roce 2008 byl systém reauditován na novelizovanou ÈSN EN ISO 9001:

11 EMS Environmental Management System Jednou z priorit akciové spoleènosti KLEMENT a.s. je hledání øešení, která minimalizují dopady na životní prostøedí. Stále se zvyšující nároky na ekologicky zamìøený podnik, které v dùsledku znamenají pøedevším plnìní platných právních pøedpisù v oblasti ochrany životního prostøedí a prevence zneèišťování, pøijala spoleènost KLEMENT a.s. na pøelomu let 2004 a 2005 závazek úspìšnì zavést, uplatòovat, odcertifikovat a dále udržovat Systém environmentálního managementu podle norem øady ISO Tato norma ve své poslední revizi ukládá hodnotit v pravidelných intervalech soulad požadavkù relevantních právních pøedpisù s praxí. Tímto je dostateènì zabezpeèeno, že jsou pøípadné nedostatky vèas identifikovány a že jsou formou záznamù z interních auditù bezodkladnì a úèinnì odstraòovány. KLEMENT a.s. je tak spoleèností s efektivním øízením svých procesù smìrem k minimalizaci jejich dopadù na životní prostøedí. HSMS Health and Safety Management System Pøi realizaci zakázek vìnuje KLEMENT a.s. také pozornost bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci (BOZP) spoèívající pøedevším v odhalování, identifikaci a øízení rizik v oblasti BOZP na všech pracovištích a provozech spoleènosti a v souladu s platnou legislativou. Základem systému bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci je systém managementu podle specifikace OHSAS Na této metodice jsou založeny veškeré postupy procesù, které spoleènost využívá pøi hodnocení a minimalizaci rizik, èímž úspìšnì pøedchází úrazùm a jiným mimoøádným událostem. 11

12 Bytová a občanská výstavba Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr místo plnìní: objednatel: charakter: doba plnìní: popis: Darová, Rokycany JUDr. Josef Sinkule Novostavba hotelu a golfového høištì Jedná se o kompletní novostavbu hotelu a golfového høištì. V rámci stavby byly provedeny zemní práce, inženýrské sítì a pozemní komunikace. Rekonstrukce Švýcarské boudy místo plnìní: objednatel: charakter: doba plnìní: popis: Špindlerùv Mlýn P+P spol. s r.o. Praha Kompletní rekonstrukce hotelu Kompletní rekonstrukce stávajícího hotelu, vytvoøení nové kapacity cca 40 lùžek se sociálním zaøízením, rekonstrukce kuchynì a zázemí, vybudování nových parkovacích stání Oprava a obnova zámeckého pivovaru Chyše místo plnìní: Chyše, objednatel: Ing. Vlaldimír Lažanský a Ing. Marcela Lažanská charakter: Kompletní rekonstrukce pivovaru a restaurace doba plnìní: popis: Budova zámeckého pivovaru je situována u zámku v obci Chyše, má jedno podzemní a dvì nadzemní podlaží. Zastavìná plocha je m 2, obestavìný prostor 2 840m 2. Stávající objekt byl pøed zahájením rekonstrukce zcela zdevastován. V podzemním podlaží je situována kotelna, pøípravna teplé vody a sklady, v 1. NP je restaurace s varnou piva, kuchynì, hygienické zaøízení, pivnice a místnosti pivovarské technologie. Ve 2.NP jsou kanceláøe, parní technologie pro pøípravu piva a prostor pro budoucí ubytovací kapacity. Souèástí stavby jsou pøípojky inženýr.sítí, èistírna odpadních vod a zpevnìné plochy Bytový dům Nad Krocínkou místo plnìní: objednatel: charakter: doba plnìní: popis: Praha 9 BB Invest spol. s r.o. Kompletní výstavba bytového domu Kompletní výstavba bytového domu, hloubení zapažené jámy záporovým pažením, založení na desce, monolitická konstrukce, sedlová uskakující støecha, sadové úpravy, pøíprava území, inženýrské sítì, komunikace. 38 bytových jednotek1 komerèní prostor, 45 garážových stání a 39 sklepù v souladu s projektovou dokumentací, komerèní plocha 100 m 2, ZP=875 m 2, OP = m 3, stavební pozemek 2333 m 2, témìø obdélníkový pùdorys 18,7 x 67,7, výška 25 m. 12

13 Bytová a občanská výstavba Rekonstrukce objektu Škodova paláce místo plnìní: Jungmannova 35, Charvátova 41, Praha 1 objednatel: COPA Retail spol.s.r.o.. charakter: Rekonstrukce památkovì chránìného objektu, stavby v památkovì chránìné zónì doba plnìní: popis: Bourací práce, demontáže TZB, hlavní stavební práce, provedení interiérù a veškerých úprav vyvolaných zmìnou dispozic dle požadavkù MHMP, ochrana památkových prvkù, restaurátorské práce, rekonstrukce TZB, rekonstrukce støechy, repase truhláøských výrobkù Kompletní výstavba bytového domu Dalibor II místo plnìní: Špindlerùv Mlýn objednatel: Centrum 2000, a.s. charakter: Kompletní výstavba bytového domu doba plnìní: popis: Jedná se o kompletní výstavbu bytového domu o 40 bytových jednotkách. Práce zahrnují hlavní stavební práce, provedení interiérù a veškerých úprav vyvolaných zmìnou dispozic, inženýrské sítì, zemní práce, komunikace a terénní úpravy, sadové úpravy, elektroinstalace, ÚT, ZTI, VZT, VP, VO, výtah, plynovou pøípojku. Výstavba bytových domů v centru Uhříněvsi místo plnìní: Uhøínìves objednatel: Uhøínìves Property Development a.s. charakter: Kompletní výstavba bytových domù A, B, C, D, E doba výstavby: popis: Kompletní výstavba 20 vila domù vèetnì garáží, komunikací, sadových a terénních úprav, oplocení, vodovodu, kanalizace vèetnì pøípojek, STL plynovodu a pøípojky, telefonní pøeložky, venkovního osvìtlení areálu, pøedzahrádky Přestavba administrativní budovy na hotel místo plnìní: Letenská 11, Praha 1 objednatel: Transakta, a.s. charakter: Kompletní rekonstrukce hotelu doba výstavby: popis: Kompletní pøestavba, dostavba a zmìna užívání objektu - administrativní budovy na hotel. V rámci pøestavby bylo provedeno: prohloubení suterénu vè. podchycení stávajících nosných konstrukcí tryskovou injektáží, vybourání èásti svislých nosných konstrukcí, statické podchytávání vodorovných a svislých nosných konstrukcí, zesílení stávajících stropních trámù, kompletní demontáž a nové skladby podlah, vyzdìní výtahových šachet, demontáž støechy, ošetøení a zesílení prvkù krovu, montáž nového støešního pláštì, sanace suterénního zdiva, nové hydroizolace, nové SDK konstrukce, nové úpravy povrchù, kompletnì nové rozvody TZB, nové výtahy, montáž technologie gastra v sut. obj., bloky restaurátorských prací atd. Dále byla provedena pøístavba objektu ve dvorní èásti. 13

14 Dopravní stavby Centrální sklad Kaufland Praha - Modletice místo plnìní: Modletice u Prahy objednatel: SKANSKA CZ a.s. charakter: Kompletní dodávka komunikací a parkovištì doba plnìní: popis: Výstavba komunikací a parkoviìtì u centrálního skladu Kauflandu v Modleticích vèetnì pøípravy plánì, podkladních vrstev, odvodnìní ploch a finálních vrstev v rozsahu m 2. Rekonstrukce okružní křižovatky Pražačka místo plnìní: Ústí nad Labem objednatel: Statutární Mìsto Ústí nad Labem charakter: Rekonstrukce okružní køižovatky doba plnìní: popis: Rekonstrukce okružní køižovatky a nezbytných èástí køižovatkových vìtví stávající komunikace, vèetnì pøeložek a ochran existujících podzemních i nadzemních sítí, pøíslušné provozní zkoušky a další zkoušky prokazující pøedepsanou kvalitu použitých materiálù a provedených prací, ochrana kabelù dopravního podniku, ochrana kabelù NN a MTS, plynovodní pøípojka, úpravy oplocení, úprava rozvodù veøejného osvìtlení, úprava TTV, komunikace, zemní práce Rekonstrukce okružní křižovatky Elba místo plnìní: Ústí nad Labem - Severní terasa objednatel: Statutární Mìsto Ústí nad Labem charakter: Rekonstrukce okružní køižovatky doba výstavby: popis: Kompletní rekonstrukce okružní køižovatky vèetnì pøeložek inženýrských sítí, zpracování realizaèní dokumentace, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, komunikace, dešťová kanalizace, pøeložka a rekonstrukce VO, pøeložka a ochrana kabelù DP, úpravy TTV Přeložka silnice I/7 Křímov I, II místo plnìní: Chomutov - Køímov objednatel: STRABAG, a.s. charakter: Dodávka zemních prací doba plnìní: I. etapa: , II. etapa: popis: Kompletní dodávka zemních prací pro pøeložku silnice. Jednalo se zejména o tyto práce: sejmutí ornice, terénní úpravy, odvoz a uložení zeminy na skládku, provedení podkladních vrstev pod skladby komunikací se zhutnìním, provedení násypù apod. 14

15 Dopravní stavby Lomová stavba Doly Bílina místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina objednatel: SD Rekultivace a.s. charakter: Dopravní stavby, zemní stavby doba plnìní: popis: Stavba je situována v hnìdouhelném lomu v Bílinì. V rámci této akce byly realizovány komunikace v lomové stavbì, pro dlouhodobìjší užívání s velkou intenzitou dopravy. Byla vytvoøena zemní tìlesa a konstrukce podél nových pasových drah, vèetnì propustkù, hloubkových drenáží, sjezdù, betonových konstrukcí pro pøemostìní, odvodòovací žlaby apod. Dálnice D Lovosice - Řehlovice místo plnìní: Tunel Radejèín Ústecký a Pražský portál objednatel: Metrostav a.s. charakter: Dopravní stavby doba plnìní: popis: Pøíprava území pro výstavbu, mýcení a kácení stromù, zemní práce, práce pøi budování ražených portálù tunelu Radejèín. Následnì budou provedeny zásypy hloubených konstrukcí a terénní úpravy vèetnì rekultivace. Stavba se nachází na trase dálnice D8 u obce Radejèín. Dálnice D Lovosice - Řehlovice, Trasa A - část dálnice místo plnìní: Lovosice Øehlovice objednatel: Stavby silnic a železnic a.s. charakter: Dopravní stavby doba výstavby: popis: Stavba je na trase dálnice D8 od Vchynic (Lovosice) k obci Øehlovice, dìlena na nìkolik etap dle postupného schvalování projektové dokumentace. Pøedmìtem stavby je smýcení mimoletní zelenì, úprava Vchynického potoka, rekonstrukce a výstavba propustkù, dílèí práce na hlavní trase, oplocení dálnice, rekultivace silnic a ploch doèasného záboru. Fórum Ústí nad Labem - úprava kostelního náměstí místo plnìní: Ústí nad Labem objednatel: Multi Veste Czech Republic 6 s.r.o. charakter: Dopravní a inženýrské stavby doba výstavby: popis: Výstavba komunikací, plochy námìstí a chodníkù dotváøejících námìstí obchodního centra, které navazují na stávající dopravní síť mìsta Ústí nad Labem. Komunikace a zpevnìné plochy jsou rozdìleny na nìkolik typù obnovených mìstských prostor s rùznými druhy dlažeb. Souèástí stavby jsou pøeložky a nové rozvody inženýrských sítí, veøejné osvìtlení, mìstský mobiliáø a dopravní znaèení. 15

16 Stavby pro energetiku Fotovoltaická elektrárna Chabařovice Vyklice II místo plnìní: Katastrální území Vyklice a Zalužany objednatel: RAY-ON a.s. charakter: Výstavba fotovoltaické elektrárny doba plnìní: popis: FTV-E Vyklice II slouží pro výrobu elektrické energie v lokalitì Vyklice, kde je využita plocha po bývalé dùlní èinnosti. Jsou zde instalovány fotovoltaické panely na pevných ocelových konstrukcích. Pro transformaci stejnosmìrného napìtí slouží typové pochozí transformaèní stanice 35/0,4 kv s transformátory 1600 kva. Pøipojení na síť 35 kv je provedeno pomocí spínací stanice. Instalovaný výkon 4,2 MWp. V rámci stavby bylo dále zhotoveno oplocení, EZS a obslužná komunikace. Komplexní obnova elektrárny Tušimice 2 stavba 1. etapa místo plnìní: Elektrárna Tušimice 2 objednatel: SMP CZ a.s. charakter: Stavby pro energetiku doba plnìní: popis: Stavebnì byly upraveny pojezdové kolejové dráhy zauhlovacího stroje, byla provedena rekonstrukce zauhlovacích mostù T 11, 12, 41 (opláštìní mostù, úpravy povrchù, sanace betonových konstrukcí), pøesypných vìží 1-8, dozorny zauhlování, kanály pasù T 7, 10, 30, 31 (nové železobetonové konstrukce pøípadnì sanace betonových konstrukcí a povrchù). Souèástí stavby byla výmìna elektroinstalací, rozvodu vody pro skrápìní a hašení, kanalizace. Stavební práce byly provádìny za provozu elektrárny pouze s technologickými odstávkami. Nový zdroj 660MW v Elektrárně Ledvice - Zauhlování místo plnìní: Elektrárna Ledvice objednatel: NOEN a.s. charakter: Stavby pro energetiku doba plnìní: popis: Stavba je realizována formou dodávky na klíè (vèetnì realizaèní projektové dokumentace). Je èlenìna na èást díla A a èást díla B. Souèástí stavebních dodávek èásti A jsou objekty: skládka paliva, zauhlovací mosty, zauhlovací vìže, drtící stanice, kanály zauhlování, pøihrnovací zásobník, garáže a dílny buldozerù, naftový stojan. Materiálovì se jedná o železobetonové a ocelové konstrukce. Stavební práce byly provádìny za provozu elektrárny pouze s technologickými odstávkami. Elektrárna Ledvice Vnitřní a vnější hospodářství VEP 16 místo plnìní: Elektrárna Ledvice objednatel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. charakter: Stavby pro energetiku doba plnìní: v realizaci, dokonèení popis: Likvidace vedlejších energetických produktù VEP, které vznikají pøi spalování uhlí je podstatnou èástí technologie zabezpeèující ekologický provoz nového nadkritického bloku elektrárny v Ledvicích. Dodávka vnitøního hospodáøství VEP zahrnuje výstavbu stavebních objektù a provozních souborù, dopravníky, technologie zpracování odpadù, skladování a dopravu surovin do míchacího centra, pøípravu a dopravu koncentrované suspenze k dalšímu zpracování. Vnìjší hospodáøství VEP zabezpeèuje odstraòování VEP ve formì aktivovaného litého granulátu z novì vybudovaného výrobního bloku o výkonu 660MW s nadkritickými parametry páry.

17 Inženýrské sítě Centrální sklad Kaufland Modletice místo plnìní: Praha objednatel: IPS a.s. závod Tøinec charakter: Kompletní dodávka zemních prací doba plnìní: popis: Kompletní zemní práce pro parkovištì, pøíjezdové komunikace a vlastní objekt skladu v rozsahu cca m3, sanace podloží pod drátkobetonovou desku pomocí FRANKI pilot, pokládka kanalizací z PVC a železobetonových trub, pokládka vodovodu z PE a tvárné litiny, kompletní konstrukce parkovištì, pøíjezdových komunikací a chodníkù v rozsahu m 2 Olympia centrum Teplice místo plnìní: Srbice, Teplice objednatel: CONCORD INVEST, a.s. charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí, základových k-cí, opìrných zdí a èerpací stanice PHM doba plnìní: popis: Kompletní dodávka zemních prací, venkovních a vnitøních inženýrských sítí, základových k-cí, komunikací, opìrných zdí a èerpací stanice PHM. Inženýrské sítì zahrnovaly zejména: provedení dešťových stok vè. pøípojek a lapolù, odkanalizování retenèní nádrže vè.protlakù pod komunikacemi, splaškovou a tukovou kanalizaci vè.lapolù a napojení na stávající výtlak, rozvody VO, pøípojky plynu a vody, prodloužení požárního vodovodu vè. hydrantù, rozvody el., rozvody vnitøní kanalizace atd. Obchodní centrum Olympia Plzeň místo plnìní: Plzeò - Èernice objednatel: Centrum Olympia Plzeò, a.s. charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí, komunikací, opìrných zdí a èerpací stanice PHM doba výstavby: popis: Kompletní dodávka zemních prací, venkovních inženýrských sítí, komunikací, opìrných zdí a èerpací stanice PHM. V pøípadì inženýrských sítí se jednalo zejména o tyto dodávky: dešťová a splašková kanalizace vè.napojení na hlavní øady, lapoly, vodovod vè.požárního vodovodu a zemních hydrantù, plynovod vè.pøípojek, rozvody VO, slaboproudé a silnoproudé venkovní rozvody apod. Obchodní dům Kaufland Beroun místo plnìní: Beroun objednatel: IMOS Brno, a.s. charakter: Novostavba obchodního støediska doba výstavby: popis: Komplexní HTÚ, pozemní komunikace, chodníky, parkovištì, inženýrské sítì, bourací a zemní práce, úprava køižovatky pøivadìè, chránièky kabelù NN, VO, pøeložka oplocení Ekostylu 17

18 Inženýrské sítě DM centrální sklad Jihlava místo plnìní: Jihlava objednatel: dm drogerie markt s.r.o. charakter: Dodávka ÈOV, inženýrských sítí doba plnìní: popis: Kompletní dodávka èistírny odpadních vod vè.technologického vybavení a napojení na splaškovou kanalizaci s vybudováním pøepadu do místní vodoteèe. Dále byly dodány tyto souèásti inženýrských sítí: vodovod, požární vodojem, dešťová kanalizace a retenèní nádrž na dešťovou vodu. ČOV Řehlovice místo plnìní: Obec Øehlovice, Ústecký kraj objednatel: Obecní úøad Øehlovice charakter: Dodávka ÈOV doba plnìní: popis: Kompletní dodávka biologické èistírny odpadních vod vè.technologického vybavení a kanalizaèního øadu splaškových vod a odvodu pøeèištìných vod. SHOPPING CENTRE PLZEŇ II místo plnìní: Plzeò - Èernice objednatel: Multi Veste Czech Republic 2, s.r.o. charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí a komunikací doba plnìní: popis: Kompletní dodávka zemních prací, inženýrských sítí a komunikací pro nové obchodní centrum v Plzni. V pøípadì inženýrských sítí se jednalo zejména o tyto dodávky: dešťová a splašková kanalizace vè.pøípojek, vodovod vè.pøípojek, požární vodovod, plynovod vè.pøípojek, rozvody areálového VO, slaboproudé venkovní rozvody, venkovní rozvody NN a VN, odvodnìní parkovacích ploch, dodávka lapolù apod. Fórum Liberec-0 etapa, Přeložky a přípojky inž. sítí a komunikace místo plnìní: Centrum mìsta Liberce objednatel: BOVIS Lend and Lease charakter: Pøeložky a pøípojky inženýrských sítí v zastavìné oblasti doba plnìní: popis: Jedná se o novou infrastrukturu budovanou v rámci výstavby Obchodnì spoleèenského centra Forum Liberec. Tato stavba pøímo navazuje na stávající obchodní dùm Tesco a garážový objekt. Pøeložky a pøípojky kanalizace, vodovodu, plynu a el.nn byly realizovány v návaznosti na stávající a novì budované stavební objekty a rovnìž v pøilehlých ulicích Blažkova, Jánská, Náchodská. 18

19 Čerpací stanice pohonných hmot Čerpací stanice PHM - Obchodní centrum Olympia Srbice místo plnìní: Teplice - Srbice objednatel: Concord Invest a.s. charakter: Novostavba èerpací stanice PHM doba plnìní: popis: Kompletní výstavba èerpací stanice PHM u obchodního centra Olympia Srbice. Èerpací stanice je vybavena ètyømi samoobslužný stojany a tøemi prùjezdnými pokladnami. Souèástí stavby je podzemní úložištì pohonných hmot, pøestøešení èerpacích míst, hygienické zaøízení, pøípojky a rozvody inženýrských sítí, komunikace a zpevnìné plochy. Technologie stáèení PHM byla rovnìž souèástí dodávky stavby. Čerpací stanice PHM JET - Most místo plnìní: Most - Velebudice objednatel: CONOCO CR s.r.o. charakter: Rekonstrukce èerpací stanice PHM doba plnìní: popis: Popis: Pøestavba èerpací stanice pohonných hmot byla realizována dle standardù CONOCO ÈR s.r.o. (dnes Lukoil). Byla provedena celková rekonstrukce obslužného objektu vèetnì nové støechy, nového pøestøešení a kompletních instalací a vnitøního vybavení. Souèástí stavby bylo rozšíøení komunikací a odstavných ploch a rozvody inženýrských sítí. Pøestavba èerpací stanice probíhala za provozu s tím, že byl vybudován provizorní obslužný objekt, do nìhož byla provizornì pøevedena elektronika ÈS PHM. Čerpací stanice PHM Petrovice místo plnìní: Petrovice objednatel: Petrovická obchodní a.s. charakter: výstavba nové èerpací stanice PHM doba výstavby: popis: Výstavba nové èerpací stanice pohonných hmot, vè.ocelové konstrukce zastøešení èerpacích stojanù s valbovou støechou, prodejního kiosku se sedlovou støechou, skladem a hygienickým zázemím pro veøejnost, technologií zahrnující úložištì pro tøi nádrže a ètyøi øady stáèecích stojanù. Nedílnou souèástí výše uvedené zakázky byla také dodávka zpevnìných ploch. Čerpací stanice PHM - Obchodní centrum Olympia Plzeň místo plnìní: Plzeò - Èernice objednatel: Centrum Olympia Plzeò, a.s. charakter: Novostavba èerpací stanice PHM doba plnìní: popis: Výstavba nové èerpací stanice PHM u obchodního centra Olympia Plzeò. Èerpací stanice je vybavena ètyømi samoobslužný stojany a tøemi prùjezdnými pokladnami. Souèástí stavby je podzemní úložištì pohonných hmot, pøestøešení èerpacích míst, umývárna osobních automobilù, pøípojky a rozvody inženýrských sítí, komunikace a zpevnìné plochy. Technologické vybavení umývárny automobilù a stáèecí technologie PHM byly rovnìž souèástí dodávky stavby. 19

20 Průmyslové objekty Výrobní hala Magna Chomutov místo plnìní: Chomutov Severní pole objednatel: Chabaøovické strojírny a.s. charakter: Výstavba areálu strojní výroby doba plnìní: popis: Výstavba areálu lehké strojní výroby v prùmyslové zónì Severní pole v Chomutovì. Hlavním stavebním objektem je ocelová hala opláštìná sendvièovými panely a administrativní budova z monolitického železobetonu. Souèástí stavby jsou veškeré rozvody inženýrských sítí, komunikace a odstavné plochy, nádrže na požární vodu pro sprinklerové hasicí zaøízení, terénní úpravy a oplocení areálu. Obchodní a servisní středisko Phoenix Zeppelin Most místo plnìní: objednatel: charakter: doba plnìní: popis: Most - Velebudice Phoenix-Zeppelin s.r.o. Novostavba servisního a administrativního støediska Jedná se o výstavbu areálu, jehož souèástí je administrativní budova, servisní hala, garáže, olejové hospodáøství, inženýrské sítì a zpevnìné plochy. Konstrukèním systémem byla železobetonová monolitická konstrukce s vyzdívkami z porobetonových dílcù. Výrobní hala HS Umformtechnik místo plnìní: Chomutov Severní pole objednatel: HS Umformtechnik a.s. charakter: Výstavba areálu strojní výroby doba výstavby: I. etapa: , II. etapa: popis: Výstavba areálu pro strojní výrobu v prùmyslové zónì Severní pole v Chomutovì. Výstavba probìhla ve dvou etapách. V první etapì byla vybudována ocelová hala opláštìná sendvièovými panely a administrativní pøístavek, ve druhé etapì byla pøistavìna druhá výrobní hala. Souèástí stavby jsou veškeré rozvody inženýrských sítí, komunikace a odstavné plochy, terénní úpravy a oplocení areálu. Výstavba výrobní haly Puls Chomutov místo plnìní: Chomutov objednatel: PULS Investièní s.r.o. charakter: Kompletní výstavba výrobní haly doba výstavby: popis: Jedná se o kompletní výstavbu areálu strojní výroby na klíè v prùmyslové zónì Severní pole v Chomuotvì o celkové výmìøe m 2. Sestává se z dvou výrobních hal a pøístavby skladu a správy o cca 5900 m 2 a pøíslušných pøístupových cest, silnic a parkovacích míst 20

Paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady OB14 - stavební Úpravna přídavné vody PZ 880 MWe - OB04 - vodní hospodářství

Paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady OB14 - stavební Úpravna přídavné vody PZ 880 MWe - OB04 - vodní hospodářství Reference Stavby pro energetiku Elektrárna Ledvice OB 01 zauhlování - dílo A,B OB 10.1 vnitřní hospodářství VEP OB 10.2 vnější hospodářství VEP OB 09 FGD Area - stavební část odsíření Elektrárna Prunéřov

Více

Profil společnosti KLEMENT a.s.

Profil společnosti KLEMENT a.s. 2 Profil společnosti KLEMENT a.s. Akciová spoleènost KLEMENT vznikla v roce 1990 jako malá rodinná firma a postupnì vyrostla ve spoleènost, která se v mnoha segmentech trhu zamìøuje pøedevším na generální

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Profil společnosti KLEMENT a.s.

Profil společnosti KLEMENT a.s. Profil společnosti KLEMENT a.s. Akciová spoleènost KLEMENT, je stabilní spoleèností pùsobící od roku 1990 na èeském trhu jako generální dodavatel ve všech oborech stavebnictví a strojírenství. Podstatou

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Ukazatele spoleènosti 2. Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3. Základní identifikaèní údaje 4. Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4

Ukazatele spoleènosti 2. Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3. Základní identifikaèní údaje 4. Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4 Obsah Ukazatele spoleènosti 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 3 Základní identifikaèní údaje 4 Identifikace 4 Pøedmìt èinnosti 4 Orgány spoleènosti 5 Pøedstavenstvo 5 Dozorèí rada 5 Management 5 Akcie

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

S TAVE B N Í ČIN N OST

S TAVE B N Í ČIN N OST S TAVE B N Í ČIN N OST VÝROBNÍ PROGRAM STAVEBNÍ DÍLY PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI jsou 100% dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. Společnost má dlouholetou tradici a během svého působení na

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT A R A D O, a.s., stavební firma Držitel certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 Myslbekova 795/9 Teplice, 415 01 Sídlo firmy Kontakty Web Úvod údaje o společnosti ARADO, a.s. Teplice Název:

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

2.A. Varianta 1 - prioritní

2.A. Varianta 1 - prioritní 2.A. Varianta 1 - prioritní ZJEDNODUŠENÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PA CHLUMEK D05 centrální trafostanice a rozvodna, náhrad. zdroj 320 1 5,0 1600 D06 kompresorovna 400 1 5,0 2000 D07 výroba a akumulace

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY

Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY SPIRÁLOVITÌ RÝHOVANÉ TROUBY Z POZINKOVANÉ OCELI HISTORIE Galvanizované ocelové trouby se používají v dopravním stavitelství k provádìní silnièních propustkù více než 80

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV SPOLEČNOST SSG S.R.O. JE PROFESIONÁLNÍ, SPOLEHLIVÝ A DŮVĚRYHODNÝ PARTNER PRO REALIZACI VAŠICH ZÁMĚRŮ VE STAVEBNICTVÍ. Společnost SSG s.r.o. vznikla oddělením stavebních činností od společnosti

Více

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Příloha č. 4 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nabídka prodeje

ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nabídka prodeje Nabídka prodeje Společnost ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nedbalova 2306/14, 702 00 Ostrava 2 Tel: +420 597 582 773 Mobil: +420 724 363 839 Mobil: +420 724 129 111 e-mail: crsgroup@crsgroup.cz exkluzivně

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Strategická průmyslová zóna Nošovice. Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008

Strategická průmyslová zóna Nošovice. Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008 Strategická průmyslová zóna Nošovice Zpracoval: Mgr. Martin Radvan říjen 2008 Základní charakteristika investice Hyundai Největší investice v dějinách České republiky Výše investice 1,148 mld. EUR (cca

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Příloha č.1 kupní smlouvy

Příloha č.1 kupní smlouvy Příloha č.1 kupní smlouvy Seznam dokladů: Inženýrské sítě Řeporyje Vodovod: 1. Veřejné vodovodní řady - kolaudační rozhodnutí, Č.j.: MHMP-174202/2003/OZP-IX/R- 333/Pp, s nabytím právní moci dne 26.2.2004,

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Úspora èasu s nejnovìjším. pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù. Georg Föckersperger GmbH. Föckersperger. www.foeckersperger.com

Úspora èasu s nejnovìjším. pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù. Georg Föckersperger GmbH. Föckersperger. www.foeckersperger.com Úspora èasu s nejnovìjším Föckersperger www.foeckersperger.com pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù Georg Föckersperger GmbH Pokládka vedení vody, kanalizace a plynu Velký výkon v rekordnímèase Jedna hodina

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

NABÍDKA A UKÁZKY Z REALIZACE pro uhelné elektrárny a teplárny

NABÍDKA A UKÁZKY Z REALIZACE pro uhelné elektrárny a teplárny NABÍDKA A UKÁZKY Z REALIZACE pro uhelné elektrárny a teplárny Základní informace Název: První Elektro, a.s. Sídlo: Bezručova 4174, 430 01 Chomutov Založena: 6. 8. 1993 nejprve jako spol. s r.o. s transformací

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4 strana 2 1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 3 1.1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72 NEMOVITOST: Výrobní areál - soubor staveb a pozemků při čp. 20 cihelny Chmeliště k.ú. Chmeliště, obec Vavřinec Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

Organizátor výběrového řízení pro zadavatele Vybudování páteřní komunikace a s ní spojené infrastruktury průmyslové zóny Nový Bydžov - Zábědov

Organizátor výběrového řízení pro zadavatele Vybudování páteřní komunikace a s ní spojené infrastruktury průmyslové zóny Nový Bydžov - Zábědov Příloha č. 1 Název předmětu plnění: Specifikace: Organizátor výběrového řízení pro zadavatele Vybudování páteřní komunikace a s ní spojené infrastruktury průmyslové zóny Nový Bydžov - Zábědov stavba I

Více

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr VODOMÌROVÉ ŠACHTY S kruhovým poklopem Typ: K 1000 mm, celková výška 1300 mm Typ: B 1 mm, celková výška 1400 mm Se dvìma ètvercovými poklopy Typ: VK 1000 mm, celková výška 1400 mm Hranaté Popis montáže

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení Vybudovat bezpeèné a kvalitní stropní, schodiš ové a balkónové nosné konstrukce znamená hodnì organizaèních, èasových a finanèních výdajù. Železobetonový stavební systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí výstavbu

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Technická specifikace Řešené území: Řešené pozemky jsou v katastru obce Dolní Břežany ve vlastnictví zadavatele

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 2 1.1. IDENTIFIKACE 2 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 2 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU

Více