V čem spočívá podstata našich úspěchů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V čem spočívá podstata našich úspěchů"

Transkript

1

2

3 KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT a.s. se øadí mezi støednì velké spoleènosti s trvalým rùstem své produkce, tržní hodnoty a s úrovní øízení odpovídající standardùm EU. Ikonami spoleènosti jsou serióznost, kvalita a stabilita. Vize Vizí naší společnosti je stát se vyhledávaným spolehlivým a profesionálním partnerem pro realizaci všech záměrů v oborech strojírenství a stavebnictví. Klíè k prosperitì spatøujeme v trvalém rozvoji firmy a rozšiøování portfolia svých èinností v prolínajících se oborech stavebnictví a strojírenství. Klademe si za cíl být atraktivním partnerem pro solidní investory a ostatní obchodní partnery prostøednictvím splòování požadavkù na kulturu podnikání v oblasti kvality, termínù a cen zakázek a být tak vždy v èele mezi prosperujícími stavebními firmami. V čem spočívá podstata našich úspěchů Posouváme naše aktivity z pozice realizace zakázek ke komplexním øešením, které jsou pro naše zákazníky reálným pøínosem. Naše øešení jsou založena na maximální péèi, kterou vìnujeme každému projektu. Našim zákazníkùm poskytujeme: garanci kvality prodloužené záruky dodržování termínù možnosti individuálního financování zakázek možnost realizovat stavební zámìry na území celé ÈR další nadstandardní metody, které jsou možné díky vysoké technicko-technologické úrovni naší spoleènosti 3

4 Firemní hodnoty Pøi realizaci každého projektu se vždy øídíme našimi základními firemními hodnotami. Klademe dùraz na takové hodnoty, v nichž se potkávají zájmy investorù, akcionáøù, zamìstnancù a managementu spoleènosti. kvalita, pøesnost a profesionalita Kvalita a pøesnost jsou vizitkou naši spoleènosti, která nám udílí punc profesionality. Z tohoto dùvodu investujeme do špièkových technologií a rozvoje zamìstnancù. Každému projektu je vìnována maximální péèe a nasazení a tak je možné promìnit v realitu i nejodvážnìjší projekty v požadovaném termínu, kvalitì a za odpovídající cenu. spolehlivost Spolehlivostí rozumíme schopnost plnit dané sliby a svìøené úkoly v sjednaných termínech, a to nejenom ve vztahu k zákazníkùm spoleènosti, ale i vùèi svým spolupracovníkùm. transparentnost, etika Tyto hodnoty považujeme za základ všech vztahù a spolupráce uvnitø týmù i ve vnìjších vazbách spoleènosti, které jsou zájmem všech stran a základem dlouhodobé prosperity. týmová spolupráce Ctíme zásady týmové spolupráce, protože víme, že spolupráce lidí, kteøí ctí tým a vzájemnou podporu, èiní ze zamìstnancù konkurenèní výhodu spoleènosti. Profil společnosti KLEMENT a.s., pùvodnì malá rodinná firma, specializující se na drobné stavební zakázky a rekonstrukce, vznikla v roce Od té doby se rozrùstala nejenom co do objemu zakázek, ale také do portfolia èinností. Zejména v 90 letech 20. století se musela vyrovnat se zmìnami struktury poptávky i vyššími nároky na termíny zhotovení a kvalitu stavebních dìl a zmìnila se ve spoleènost, která se v mnoha segmentech trhu zamìøuje pøedevším na generální dodávky staveb a umí zajišťovat vysoce specializované technologické èinnosti. Spoleènost KLEMENT a.s. v roce 1996 vstoupila i do strojírenského oboru, kde se vypracovala od pùvodnì provádìného servisu tìžebních strojù k realizaci složitých technologických celkù pro dùlní prùmysl. Dùkazem úspìšnosti v této oblasti je technologická komplexnost provádìných staveb. Schopnost realizovat i ty nejnároènìjší zámìry dnes dokládá spolupráce s významnými tuzemskými investory na objemných zakázkách v oblasti energetiky. KLEMENT a.s. se osvìdèil pøi participaci na tak jedineèných projektech jako je Obnova uhelných zdrojù skupiny ÈEZ (projekty v elektrárnách Tušimice, Ledvice, Prunéøov). Jedná se o jedineèné projekty, kde KLEMENT a.s. dodává technologické celky a také se podílí na výstavbì spojené s revitalizací nových tepelných hnìdouhelných elektráren. Cennou devizou firmy je její podíl ve spoleènosti ENETECH a.s, která je jediným vlastníkem práv k projektové dokumentaci a nositelem know-how spoleènosti TRANSPORTA a.s. Chrudim pro Èeskou republiku. Na základì této dokumentace spoleènost KLEMENT vyrábí a dodává náhradní díly pro tìžební a dopravní technologie, zajišťuje technickou podporu a poskytuje projektovou dokumentaci. KLEMENT a.s je váženým partnerem a respektovaným konkurentem v oblasti prùmyslové, bytové i obèanské výstavby, inženýrských sítí, sanací, rekultivací a zemních prací a v oblasti dodávek fotovoltaických elektráren. O kvalitách stavební divize svìdèí i zakázky v rámci budování dálnièní sítì. KLEMENT a.s. zároveò nadále zkvalitòuje trvale vysokou úroveò v technologiích výroby ocelových konstrukcí, obrábìní, povrchových úprav kovù a dnes je jednou z mála firem, které jsou schopny realizovat složitou technologii výroby a sanace bubnù k pásovým dopravníkùm pro povrchové doly. Spoleènost KLEMENT a.s. provádí nìkteré výraznì specializované technologické postupy, pro což je vybavena moderní technologií nové generace; napø. CNC stroji. Pøesto je však hlavní hodnotou spoleènosti kvalifikovaný personál - lidé, jejich znalosti a pøístup ke zmìnám. 4

5 Nejvýznamnější události historie KLEMENT a.s Datum, od kterého se odvíjí historie spoleènosti. V roce 1990 pan Klement zahájil s pìti zamìstnanci stavební podnikatelskou èinnost orientovanou pøevážnì na modernizaci a rekonstrukce zemìdìlských objektù. Velikosti zakázek odpovídaly možnostem rodinné stavební firmy a tehdejší situaci na stavebním trhu. V roce 1992 se novì vzniklá spoleènost zaèala profilovat nejenom v oblasti stavebních rekonstrukcí a služeb zemìdìlcùm, ale také v realizaci novostaveb. V té dobì spoleènost èítala již 25 zamìstnancù. Rok 1996 byl rokem, kdy spoleènost zaèala úspìšnì pronikat na trh strojírenských zakázek a to zejména prostøednictvím prohlubující se spolupráce s obchodním partnerem Vítkovice Prodeco, spoleèností zabývající se dodávkami pro povrchové doly. Takové byly první kroky na cestì k úspìchùm v oblasti tìžebních technologií pro dùlní prùmysl. Zároveò se firma zaèala prosazovat i na trhu výroby ocelových konstrukcí. V tomto období byla nastolena nikdy neopuštìná vize zakladatele spoleènosti neustále rozvíjet firmu a rozšiøovat škálu èinností v prolínajících se oborech stavebnictví a strojírenství. Po šesti letech nezbytných modernizací, posilování logistiky a budování sítì obchodních partnerù byla firma dobøe ekonomicky i organizaènì pøipravena na transformaci v akciovou spoleènost. K této zásadní strukturální zmìnì došlo na jaøe roku 1997, kdy do novì založené spoleènosti KLEMENT a.s byla pøevedena aktiva podnikající fyzické osoby. Od roku 1998 je KLEMENT a.s. držitelem certifikovaného systému øízení jakosti dle ISO 9002 na všechny své klíèové èinnosti, jež zastøešuje pozdìji nabytý certifikát pro generální dodávky staveb ÈSN EN 9001:2001. V roce 2000 zaèala firma realizovat výstavby èerpacích stanic PHM a stavby výrobních a skladovacích hal v novì vznikajících prùmyslových zónách. V tomtéž roce byla založena spoleènost ENERGO GROUP a.s., která v roce 2000 zareagovala na program Podpory vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v regionu a nabídla pracovní pøíležitost bývalým zamìstnancùm SD v profesnì podobných oborech. Rok 2002 byl rokem expanze, strategických investic a zmìny image firmy vytvoøením holdingového uspoøádání vyèlenìním výkonných složek KLEMENT STAVEBNÍ a.s., KLEMENT STROJÍRENSKÁ a.s. a Severozápadní ENERGO GROUP a.s. Úèelné propojení finanèního a prùmyslového kapitálu umožnilo využívat výhod tohoto spojení v podobì jednotného a silného podnikatelské seskupení a ještì více posílit své postavení na trhu. Neménì dùležitým milníkem roku 2002 byl vznik dceøiné spoleènosti ENETECH a.s., jenž je nositelem cenného know-how v podobì unikátního vlastnictví projektové dokumentace bývalé firmy TRANSPORTA a.s. 5

6 2005 S cílem ještì lépe využít obchodní aktivity, závazky a majetek seskupených spoleèností, vedení firmy v roce 2005 rozhodlo o fúzi spoleèností KLEMENT a.s., Severozápadní ENERGO GROUP a.s., KLEMENT-STAVEBNÍ a.s. a KLEMENT STROJÍRENSKÁ a.s. Úèelem fúze bylo získávání nových akvizic vedoucích k pøedpokládanému zvýšení produktivity a s tím související úspoøe nákladù skupiny, zvyšování podílu na trhu a rùstu hodnoty firmy. Rozhodným dnem fúze bylo , k úspìšnému zakonèení fúze došlo nabytím právní moci fúze KLEMENT a.s. jakožto nástupnické spoleènosti a spoleèností dceøiných, v kterých byla KLEMENT a.s. jediným akcionáøem. Spoleènosti Severozápadní ENERGO GROUP a.s., KLEMENT-STAVEBNÍ a.s. a KLEMENT STRO- JÍRENSKÁ a.s. ke dni zanikly a jejich obchodní jmìní pøešlo na nástupnickou spoleènosti KLEMENT a.s., kam zároveò pøešla práva, povinnosti, závazky a pohledávky z obchodnì právních vztahù. Transformace firmy byla úspìšnì zakonèena až do fáze plné vnitøní organizaèní a kulturní integrace fúzovaných podnikù. Klíèovým rozhodnutím v této dobì bylo rozšíøení aktivit firmy do oblasti realizace staveb a rekonstrukcí velkých bytových domù Úspìšnì provedená transformace spoleènosti se stala podmínkou a pøedpokladem k zásadní reorganizaci firemních procesù, využití synergických efektù a úspor. K tomu došlo v roce 2006 formou zavedení komplexního informaèního a øídicího systému IPOS, využívajícího provázané zpracování veškerých èinností uvnitø firmy s využitím principù procesního nákladového øízení. V tomto roce vstoupil KLEMENT a.s. na trh realizace programu obnovy uhelných zdrojù skupiny ÈEZ. První zakázkou tohoto typu byla spolupráce na projektu komplexní obnovy blokù elektrárny Tušimice II spoèívající v úpravì a výmìnì zastaralých technologií za technologie moderní V roce 2007 došlo k rozhodnutí o dalším rozšíøení portfolia èinností tentokrát do oblastí vodohospodáøských staveb a technologií. Z tohoto dùvodu došlo k založení nové dceøiné spoleènosti NAVA-K Teplice a.s., navazující na èinnost spoleènosti NAVATYP a.s., Praha-Divize 02 Regionální stavební projekty V roce 2008 zahájila spoleènost NAVA-K Teplice a.s. svoji podnikatelskou èinnost zejména na trhu vodohospodáøských staveb a od té doby pùsobí jako subdodavatel mateøské spoleènosti KLEMENT a.s. V tomtéž roce došlo ke koupi spoleènosti SKAML, spol. s r.o. se sídlem v Tøebíèi, která již v minulosti byla dùležitým obchodním partnerem KLEMENT a.s. pøi dodávkách monolitických konstrukcí. SKAML, spol. s r.o. se taktéž stává dceøinou spoleèností KLEMENT a.s. a je nadále jejím hlavním subdodavatelem pro zakázky realizované v oblasti obnovy elektráren. Tento rok byla zahájena výstavba nové modernì vybavené administrativní budovy v sídle firmy, s cílem zajistit dùstojné pracovní prostøedí pro stále se rozrùstající øady zamìstnancù KLEMENT a.s. a NA- VA-K a.s. Tento rok dochází k recertifikaci již zavedeného managementu jakosti na ÈSN OHSAS 18001:2008. Vzniká tak ucelený integrovaný systém, minimalizující rozsah dokumentace a zvyšující její pøehlednost a efektivnost. 6

7 Období hospodáøské recese je vnímáno vedením spoleènosti KLEMENT a.s. jako skuteènost, kterou lze využít pro zvyšování vnitøního rùstu firmy. Dùraz je kladen na zvyšování efektivity fungování celé spoleènosti a výsledkem je, že se KLEMENT a.s. i nadále podílí, spolu s dalšími pøedními èeskými i zahranièními spoleènostmi, na ambiciózních a mimoøádných projektech. Tím spoleènost KLEMENT a.s. nejenom posiluje svoji finanèní stabilitu, ale také významnì zvyšuje svoji technicko-technologickou úroveò. KLE- MENT a.s. hraje významnou roli v projektech spoleènosti ÈEZ a.s., v rámci Obnovy výrobních zdrojù Skupiny ÈEZ (elektráren Tušimice, Ledvice, Prunéøov). Po úspìšné realizaci zakázek v ETU II, se spoleènosti KLEMENT a.s. podaøilo uzavøít kontrakty na dodávky technologických celkù v rámci projektu výstavby nového nadkritického bloku elektrárny v Ledvicích, který nese oznaèení NZELE660MWe, a to nejenom s generálním dodavatelem celého projektu-spoleèností ŠKODA PRAHA Invest s r.o., ale také s dodavateli dalších obchodních balíèkù tohoto projektu - napø. se podílí na stavební èásti nové technologie zauhlování. Spoleènost se dále osvìdèila v odvìtví výroby èisté-solární energie, jako hlavní dodavatel realizace všech prací spojených s výstavbou fotovoltaické elektrárny ve Vyklicích. V roce 2009 se firma zaèala profilovat v oblasti budování dálnièní sítì, získáním zakázky na dostavbì dálnice D8 Lovosice Øehlovice, kde významnou mìrou pøispívá pøi výstavbì dálnièních objektù vèetnì dokonèovacích prací na hlavní trase. Nemalou mìrou se spoleènost KLEMENT a.s. v tomto roce podílela na projektech obnovy krajiny ve formì úprav a sanací kontaminovaných území a rekultivací. Vedení spoleènosti KLEMENT a.s. vnímá dùležitost zamìstnancù, kteøí jsou motivovaní a spokojení a proto zahajuje realizaci vzdìlávacích manažerských programù: Organizaèní a procesní inovace KLEMENT a.s. a Strategická investice do zamìstnancù KLEMENT a.s. realizovaných prostøednictvím finanèních dotací z operaèních programù EU, které se na realizaci projektù podaøilo získat. V roce 2010 KLEMENT a.s. pokraèuje v dlouhodobé spolupráci na projektech Obnovy uhelných zdrojù Skupiny ÈEZ a zahajuje realizaci kontraktu s dodavatelem technologie Odsíøení se spoleèností AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT Austria GmbH & Co KG, na dodávku stavební èásti této technologie v rámci výstavby Nového bloku 660 MWe v Elektrárnì Ledvice, který spolu s ostatními dodávkami v rámci výstavby tohoto Nového zdroje (OB 10.1 Vnitøní hospodáøství VEP, OB 10.2 Vnìjší hospodáøství VEP, OB 01 Zauhlování 2. Etapa), tvoøí významnou èást výrobního plánu naší spoleènosti. Poèátkem roku zahájila spoleènost KLEMENT a.s. na základì podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem projektu Komplexní obnova Elektrárny Prunéøov II, spoleèností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. projekèní práce na pøípravì dodávky OB 91 obnovy Vápencového hospodáøství. Fakt, že KLEMENT a.s. je i nadále významným dodavatelem takto složitých technologických a stavebních celkù potvrzuje odbornou vyspìlost pracovníkù firmy v oblasti energetiky. Dùležité a velké projekty tohoto roku se kromì oboru energetiky také týkají odstraòování starých ekologických škod, èímž se spoleènost stále vìtší mìrou profiluje v oblasti ochrany životního prostøedí a revitalizace krajiny. Nadále se podílíme na budování dálnièní sítì ÈR pøi dostavbì dálnice D8 a na výstavbì souvisejících dálnièních objektù. 7

8 Lidské zdroje Struktura společnosti GENERÁLNÍ ØEDITEL SPOLEÈNOSTI SYSTÉMOVÉ ØÍZENÍ BOZP IT ÚSEK FINANÈNÍHO ØEDITELE ÚSEK OBCHODNÍHO ØEDITELE STAVEBNÍ DIVIZE STROJÍRENSKÁ DIVIZE LIDSKÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ KONTROLING HLAVNÍ MZDOVÁ ÚÈTÁRNA ODDÌLENÍ DOPRAVY A MECHANIZACE ODDÌLENÍ MTZ OBCHODNÍ ODDÌLENÍ STØEDISKO MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ STØEDISKO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODDÌLENÍ TECHNICKÉ PØÍPRAVY ODDÌLENÍ REALIZACE STØEDISKO VÝROBY A MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STØEDISKO OBRÁBÌNÍ ODDÌLENÍ TECHNICKÉ PØÍPRAVY ODDÌLENÍ REALIZACE Největší hodnotou naší společnosti jsou lidé, jejich znalosti a přístup ke změnám Vysoce si ceníme nadstandardních mezilidských vztahù uvnitø spoleènosti. Vìøíme, že prostøedí dùvìry a otevøené komunikace motivuje a že spokojený pracovník pøenáší svou spokojenost do kontaktu s našimi zákazníky. Věk zaměstnanců Vzdělání změstnanců 25 % 17 % 18 % 61> vysokoškolské støedoškolské vyuèen 19 % poèet lidí 24 % Dìlníci THP pracovníci základní Poèet zamìstnancù: 238 Vìkový prùmìr zamìstnancù: 44 let 8

9 Podpora rozvoje zaměstnanců Pro naplnìní naší vize investujeme do lidského potenciálu našich zamìstnancù. Vìøíme totiž, že ochota vzdìlávat se ve svém odborném a osobním rùstu zajistí trvalý rùst firmy a že úspìch spoleènosti závisí na profesionálním výkonu každého jedince. Vìnujeme proto velkou pozornost rozvoji našich zamìstnancù. Za pøispìní Evropského sociálního fondu v ÈR, z finanèních prostøedkù Evropské unie, byla v roce 2009 zahájena realizace projektu CZ.1.04/1.1.02/23 Strategická investice do vzdìlávání zamìstnancù KLEMENT a.s. Realizací projektu pøispíváme ke zvyšování adaptability zamìstnancù rozvojem jejich kompetencí a odborných znalostí. Podaøilo se nám také získat dotaci ze strukturálních fondù v rámci operaèního programu Podnikání a inovace è. 6.1 P01/096. Prostøednbicvím projektu Organizaèní a procesní inovace KLEMENT a.s. kese snažíme docílit zvýšení vnitøního rùstu spoleènosti. v projektu Struktura zaměstnanců podle místa bydliště Spoleènost KLEMENT a.s. je velmi flexibilní v oblasti své územní pùsobnosti. Struktura zamìstnancù KLEMENT pokrývá celou republiku a spoleènì s širokým technickým zázemím umožòuje realizovat zakázky po celém území. Cílem spoleènosti je udržení dùrazu na pøístup k zákazníkovi a to ve stejné kvalitì, bez ohledu na zemìpisnou lokalitu v rámci celé Èeské republiky. Karlovy Vary Plzeò Teplice Ústí n/l Praha Prague Liberec Mladá Boleslav Hradec Králové Èeské Budìjovice Pardubice Brno Olomouc Ostrava Zlín 9

10 Politika integrovaného systému managementu KLEMENT a.s. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém øízení, vybudovaný na základì norem ISO 9000, které stanovují požadavky na systémy kvality. KLEMENT a.s. dále pøijal zásady Systému environmentálního managementu (EMS) podle norem øady ISO a Systému bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (SMBOZP) dle OHSAS Spoleènost má certifikovány všechny své klíèové technologie. Ve snaze o co nejvyšší efektivitu systému øízení probìhla v roce 2005 integrace zavedených subsystémù v jeden celek. K základní èásti systému byly pøidány specifické požadavky na zajištìní ochrany životního prostøedí a bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Tímto zpùsobem vznikl ucelený systém, který integruje požadavky jednotlivých kriteriálních norem pøedevším v oblasti øízení zdrojù, povinností managementu, monitorování, mìøení, analýz a neustálého zlepšování celkové výkonnosti organizace. Pøedností takto uceleného systému je integrace spoleèných požadavkù jednotlivých kriteriálních norem pøedevším v oblasti øízení zdrojù, povinností managementu, monitorování, mìøení, analýz a neustálého zlepšování celkové výkonnosti organizace. QMS Quality Management System Systém managementu kvality (QMS) podle norem ISO 9000 byl zaveden v roce 1998 certifikací a vydáním Certifikátu systému kvality dle ISO 9002 pro provádìní a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb a pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Pro své odborné zamìøení získal k certifikaci dùvìru certifikaèní orgán è STAVCERT Praha s r.o., který pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí vydal spoleènì s akciovou spoleèností ÈESKÉ DRÁHY i velký prùkaz zpùsobilosti. V roce 2000 došlo formou recertifikace k revizi, již zavedeného systému managementu jakosti, mezinárodních norem ISO øady 9000 na revidovanou normu ÈSN EN ISO 9001:2001, kterou KLEMENT a.s. v rámci Integrovaného systému managementu uplatòuje dodnes. Revizí normy v roce 2008 byl systém reauditován na novelizovanou ÈSN EN ISO 9001:

11 EMS Environmental Management System Jednou z priorit akciové spoleènosti KLEMENT a.s. je hledání øešení, která minimalizují dopady na životní prostøedí. Stále se zvyšující nároky na ekologicky zamìøený podnik, které v dùsledku znamenají pøedevším plnìní platných právních pøedpisù v oblasti ochrany životního prostøedí a prevence zneèišťování, pøijala spoleènost KLEMENT a.s. na pøelomu let 2004 a 2005 závazek úspìšnì zavést, uplatòovat, odcertifikovat a dále udržovat Systém environmentálního managementu podle norem øady ISO Tato norma ve své poslední revizi ukládá hodnotit v pravidelných intervalech soulad požadavkù relevantních právních pøedpisù s praxí. Tímto je dostateènì zabezpeèeno, že jsou pøípadné nedostatky vèas identifikovány a že jsou formou záznamù z interních auditù bezodkladnì a úèinnì odstraòovány. KLEMENT a.s. je tak spoleèností s efektivním øízením svých procesù smìrem k minimalizaci jejich dopadù na životní prostøedí. HSMS Health and Safety Management System Pøi realizaci zakázek vìnuje KLEMENT a.s. také pozornost bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci (BOZP) spoèívající pøedevším v odhalování, identifikaci a øízení rizik v oblasti BOZP na všech pracovištích a provozech spoleènosti a v souladu s platnou legislativou. Základem systému bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci je systém managementu podle specifikace OHSAS Na této metodice jsou založeny veškeré postupy procesù, které spoleènost využívá pøi hodnocení a minimalizaci rizik, èímž úspìšnì pøedchází úrazùm a jiným mimoøádným událostem. 11

12 Bytová a občanská výstavba Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr místo plnìní: objednatel: charakter: doba plnìní: popis: Darová, Rokycany JUDr. Josef Sinkule Novostavba hotelu a golfového høištì Jedná se o kompletní novostavbu hotelu a golfového høištì. V rámci stavby byly provedeny zemní práce, inženýrské sítì a pozemní komunikace. Rekonstrukce Švýcarské boudy místo plnìní: objednatel: charakter: doba plnìní: popis: Špindlerùv Mlýn P+P spol. s r.o. Praha Kompletní rekonstrukce hotelu Kompletní rekonstrukce stávajícího hotelu, vytvoøení nové kapacity cca 40 lùžek se sociálním zaøízením, rekonstrukce kuchynì a zázemí, vybudování nových parkovacích stání Oprava a obnova zámeckého pivovaru Chyše místo plnìní: Chyše, objednatel: Ing. Vlaldimír Lažanský a Ing. Marcela Lažanská charakter: Kompletní rekonstrukce pivovaru a restaurace doba plnìní: popis: Budova zámeckého pivovaru je situována u zámku v obci Chyše, má jedno podzemní a dvì nadzemní podlaží. Zastavìná plocha je m 2, obestavìný prostor 2 840m 2. Stávající objekt byl pøed zahájením rekonstrukce zcela zdevastován. V podzemním podlaží je situována kotelna, pøípravna teplé vody a sklady, v 1. NP je restaurace s varnou piva, kuchynì, hygienické zaøízení, pivnice a místnosti pivovarské technologie. Ve 2.NP jsou kanceláøe, parní technologie pro pøípravu piva a prostor pro budoucí ubytovací kapacity. Souèástí stavby jsou pøípojky inženýr.sítí, èistírna odpadních vod a zpevnìné plochy Bytový dům Nad Krocínkou místo plnìní: objednatel: charakter: doba plnìní: popis: Praha 9 BB Invest spol. s r.o. Kompletní výstavba bytového domu Kompletní výstavba bytového domu, hloubení zapažené jámy záporovým pažením, založení na desce, monolitická konstrukce, sedlová uskakující støecha, sadové úpravy, pøíprava území, inženýrské sítì, komunikace. 38 bytových jednotek1 komerèní prostor, 45 garážových stání a 39 sklepù v souladu s projektovou dokumentací, komerèní plocha 100 m 2, ZP=875 m 2, OP = m 3, stavební pozemek 2333 m 2, témìø obdélníkový pùdorys 18,7 x 67,7, výška 25 m. 12

13 Bytová a občanská výstavba Rekonstrukce objektu Škodova paláce místo plnìní: Jungmannova 35, Charvátova 41, Praha 1 objednatel: COPA Retail spol.s.r.o.. charakter: Rekonstrukce památkovì chránìného objektu, stavby v památkovì chránìné zónì doba plnìní: popis: Bourací práce, demontáže TZB, hlavní stavební práce, provedení interiérù a veškerých úprav vyvolaných zmìnou dispozic dle požadavkù MHMP, ochrana památkových prvkù, restaurátorské práce, rekonstrukce TZB, rekonstrukce støechy, repase truhláøských výrobkù Kompletní výstavba bytového domu Dalibor II místo plnìní: Špindlerùv Mlýn objednatel: Centrum 2000, a.s. charakter: Kompletní výstavba bytového domu doba plnìní: popis: Jedná se o kompletní výstavbu bytového domu o 40 bytových jednotkách. Práce zahrnují hlavní stavební práce, provedení interiérù a veškerých úprav vyvolaných zmìnou dispozic, inženýrské sítì, zemní práce, komunikace a terénní úpravy, sadové úpravy, elektroinstalace, ÚT, ZTI, VZT, VP, VO, výtah, plynovou pøípojku. Výstavba bytových domů v centru Uhříněvsi místo plnìní: Uhøínìves objednatel: Uhøínìves Property Development a.s. charakter: Kompletní výstavba bytových domù A, B, C, D, E doba výstavby: popis: Kompletní výstavba 20 vila domù vèetnì garáží, komunikací, sadových a terénních úprav, oplocení, vodovodu, kanalizace vèetnì pøípojek, STL plynovodu a pøípojky, telefonní pøeložky, venkovního osvìtlení areálu, pøedzahrádky Přestavba administrativní budovy na hotel místo plnìní: Letenská 11, Praha 1 objednatel: Transakta, a.s. charakter: Kompletní rekonstrukce hotelu doba výstavby: popis: Kompletní pøestavba, dostavba a zmìna užívání objektu - administrativní budovy na hotel. V rámci pøestavby bylo provedeno: prohloubení suterénu vè. podchycení stávajících nosných konstrukcí tryskovou injektáží, vybourání èásti svislých nosných konstrukcí, statické podchytávání vodorovných a svislých nosných konstrukcí, zesílení stávajících stropních trámù, kompletní demontáž a nové skladby podlah, vyzdìní výtahových šachet, demontáž støechy, ošetøení a zesílení prvkù krovu, montáž nového støešního pláštì, sanace suterénního zdiva, nové hydroizolace, nové SDK konstrukce, nové úpravy povrchù, kompletnì nové rozvody TZB, nové výtahy, montáž technologie gastra v sut. obj., bloky restaurátorských prací atd. Dále byla provedena pøístavba objektu ve dvorní èásti. 13

14 Dopravní stavby Centrální sklad Kaufland Praha - Modletice místo plnìní: Modletice u Prahy objednatel: SKANSKA CZ a.s. charakter: Kompletní dodávka komunikací a parkovištì doba plnìní: popis: Výstavba komunikací a parkoviìtì u centrálního skladu Kauflandu v Modleticích vèetnì pøípravy plánì, podkladních vrstev, odvodnìní ploch a finálních vrstev v rozsahu m 2. Rekonstrukce okružní křižovatky Pražačka místo plnìní: Ústí nad Labem objednatel: Statutární Mìsto Ústí nad Labem charakter: Rekonstrukce okružní køižovatky doba plnìní: popis: Rekonstrukce okružní køižovatky a nezbytných èástí køižovatkových vìtví stávající komunikace, vèetnì pøeložek a ochran existujících podzemních i nadzemních sítí, pøíslušné provozní zkoušky a další zkoušky prokazující pøedepsanou kvalitu použitých materiálù a provedených prací, ochrana kabelù dopravního podniku, ochrana kabelù NN a MTS, plynovodní pøípojka, úpravy oplocení, úprava rozvodù veøejného osvìtlení, úprava TTV, komunikace, zemní práce Rekonstrukce okružní křižovatky Elba místo plnìní: Ústí nad Labem - Severní terasa objednatel: Statutární Mìsto Ústí nad Labem charakter: Rekonstrukce okružní køižovatky doba výstavby: popis: Kompletní rekonstrukce okružní køižovatky vèetnì pøeložek inženýrských sítí, zpracování realizaèní dokumentace, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, komunikace, dešťová kanalizace, pøeložka a rekonstrukce VO, pøeložka a ochrana kabelù DP, úpravy TTV Přeložka silnice I/7 Křímov I, II místo plnìní: Chomutov - Køímov objednatel: STRABAG, a.s. charakter: Dodávka zemních prací doba plnìní: I. etapa: , II. etapa: popis: Kompletní dodávka zemních prací pro pøeložku silnice. Jednalo se zejména o tyto práce: sejmutí ornice, terénní úpravy, odvoz a uložení zeminy na skládku, provedení podkladních vrstev pod skladby komunikací se zhutnìním, provedení násypù apod. 14

15 Dopravní stavby Lomová stavba Doly Bílina místo plnìní: Severoèeské doly a.s., Doly Bílina objednatel: SD Rekultivace a.s. charakter: Dopravní stavby, zemní stavby doba plnìní: popis: Stavba je situována v hnìdouhelném lomu v Bílinì. V rámci této akce byly realizovány komunikace v lomové stavbì, pro dlouhodobìjší užívání s velkou intenzitou dopravy. Byla vytvoøena zemní tìlesa a konstrukce podél nových pasových drah, vèetnì propustkù, hloubkových drenáží, sjezdù, betonových konstrukcí pro pøemostìní, odvodòovací žlaby apod. Dálnice D Lovosice - Řehlovice místo plnìní: Tunel Radejèín Ústecký a Pražský portál objednatel: Metrostav a.s. charakter: Dopravní stavby doba plnìní: popis: Pøíprava území pro výstavbu, mýcení a kácení stromù, zemní práce, práce pøi budování ražených portálù tunelu Radejèín. Následnì budou provedeny zásypy hloubených konstrukcí a terénní úpravy vèetnì rekultivace. Stavba se nachází na trase dálnice D8 u obce Radejèín. Dálnice D Lovosice - Řehlovice, Trasa A - část dálnice místo plnìní: Lovosice Øehlovice objednatel: Stavby silnic a železnic a.s. charakter: Dopravní stavby doba výstavby: popis: Stavba je na trase dálnice D8 od Vchynic (Lovosice) k obci Øehlovice, dìlena na nìkolik etap dle postupného schvalování projektové dokumentace. Pøedmìtem stavby je smýcení mimoletní zelenì, úprava Vchynického potoka, rekonstrukce a výstavba propustkù, dílèí práce na hlavní trase, oplocení dálnice, rekultivace silnic a ploch doèasného záboru. Fórum Ústí nad Labem - úprava kostelního náměstí místo plnìní: Ústí nad Labem objednatel: Multi Veste Czech Republic 6 s.r.o. charakter: Dopravní a inženýrské stavby doba výstavby: popis: Výstavba komunikací, plochy námìstí a chodníkù dotváøejících námìstí obchodního centra, které navazují na stávající dopravní síť mìsta Ústí nad Labem. Komunikace a zpevnìné plochy jsou rozdìleny na nìkolik typù obnovených mìstských prostor s rùznými druhy dlažeb. Souèástí stavby jsou pøeložky a nové rozvody inženýrských sítí, veøejné osvìtlení, mìstský mobiliáø a dopravní znaèení. 15

16 Stavby pro energetiku Fotovoltaická elektrárna Chabařovice Vyklice II místo plnìní: Katastrální území Vyklice a Zalužany objednatel: RAY-ON a.s. charakter: Výstavba fotovoltaické elektrárny doba plnìní: popis: FTV-E Vyklice II slouží pro výrobu elektrické energie v lokalitì Vyklice, kde je využita plocha po bývalé dùlní èinnosti. Jsou zde instalovány fotovoltaické panely na pevných ocelových konstrukcích. Pro transformaci stejnosmìrného napìtí slouží typové pochozí transformaèní stanice 35/0,4 kv s transformátory 1600 kva. Pøipojení na síť 35 kv je provedeno pomocí spínací stanice. Instalovaný výkon 4,2 MWp. V rámci stavby bylo dále zhotoveno oplocení, EZS a obslužná komunikace. Komplexní obnova elektrárny Tušimice 2 stavba 1. etapa místo plnìní: Elektrárna Tušimice 2 objednatel: SMP CZ a.s. charakter: Stavby pro energetiku doba plnìní: popis: Stavebnì byly upraveny pojezdové kolejové dráhy zauhlovacího stroje, byla provedena rekonstrukce zauhlovacích mostù T 11, 12, 41 (opláštìní mostù, úpravy povrchù, sanace betonových konstrukcí), pøesypných vìží 1-8, dozorny zauhlování, kanály pasù T 7, 10, 30, 31 (nové železobetonové konstrukce pøípadnì sanace betonových konstrukcí a povrchù). Souèástí stavby byla výmìna elektroinstalací, rozvodu vody pro skrápìní a hašení, kanalizace. Stavební práce byly provádìny za provozu elektrárny pouze s technologickými odstávkami. Nový zdroj 660MW v Elektrárně Ledvice - Zauhlování místo plnìní: Elektrárna Ledvice objednatel: NOEN a.s. charakter: Stavby pro energetiku doba plnìní: popis: Stavba je realizována formou dodávky na klíè (vèetnì realizaèní projektové dokumentace). Je èlenìna na èást díla A a èást díla B. Souèástí stavebních dodávek èásti A jsou objekty: skládka paliva, zauhlovací mosty, zauhlovací vìže, drtící stanice, kanály zauhlování, pøihrnovací zásobník, garáže a dílny buldozerù, naftový stojan. Materiálovì se jedná o železobetonové a ocelové konstrukce. Stavební práce byly provádìny za provozu elektrárny pouze s technologickými odstávkami. Elektrárna Ledvice Vnitřní a vnější hospodářství VEP 16 místo plnìní: Elektrárna Ledvice objednatel: ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. charakter: Stavby pro energetiku doba plnìní: v realizaci, dokonèení popis: Likvidace vedlejších energetických produktù VEP, které vznikají pøi spalování uhlí je podstatnou èástí technologie zabezpeèující ekologický provoz nového nadkritického bloku elektrárny v Ledvicích. Dodávka vnitøního hospodáøství VEP zahrnuje výstavbu stavebních objektù a provozních souborù, dopravníky, technologie zpracování odpadù, skladování a dopravu surovin do míchacího centra, pøípravu a dopravu koncentrované suspenze k dalšímu zpracování. Vnìjší hospodáøství VEP zabezpeèuje odstraòování VEP ve formì aktivovaného litého granulátu z novì vybudovaného výrobního bloku o výkonu 660MW s nadkritickými parametry páry.

17 Inženýrské sítě Centrální sklad Kaufland Modletice místo plnìní: Praha objednatel: IPS a.s. závod Tøinec charakter: Kompletní dodávka zemních prací doba plnìní: popis: Kompletní zemní práce pro parkovištì, pøíjezdové komunikace a vlastní objekt skladu v rozsahu cca m3, sanace podloží pod drátkobetonovou desku pomocí FRANKI pilot, pokládka kanalizací z PVC a železobetonových trub, pokládka vodovodu z PE a tvárné litiny, kompletní konstrukce parkovištì, pøíjezdových komunikací a chodníkù v rozsahu m 2 Olympia centrum Teplice místo plnìní: Srbice, Teplice objednatel: CONCORD INVEST, a.s. charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí, základových k-cí, opìrných zdí a èerpací stanice PHM doba plnìní: popis: Kompletní dodávka zemních prací, venkovních a vnitøních inženýrských sítí, základových k-cí, komunikací, opìrných zdí a èerpací stanice PHM. Inženýrské sítì zahrnovaly zejména: provedení dešťových stok vè. pøípojek a lapolù, odkanalizování retenèní nádrže vè.protlakù pod komunikacemi, splaškovou a tukovou kanalizaci vè.lapolù a napojení na stávající výtlak, rozvody VO, pøípojky plynu a vody, prodloužení požárního vodovodu vè. hydrantù, rozvody el., rozvody vnitøní kanalizace atd. Obchodní centrum Olympia Plzeň místo plnìní: Plzeò - Èernice objednatel: Centrum Olympia Plzeò, a.s. charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí, komunikací, opìrných zdí a èerpací stanice PHM doba výstavby: popis: Kompletní dodávka zemních prací, venkovních inženýrských sítí, komunikací, opìrných zdí a èerpací stanice PHM. V pøípadì inženýrských sítí se jednalo zejména o tyto dodávky: dešťová a splašková kanalizace vè.napojení na hlavní øady, lapoly, vodovod vè.požárního vodovodu a zemních hydrantù, plynovod vè.pøípojek, rozvody VO, slaboproudé a silnoproudé venkovní rozvody apod. Obchodní dům Kaufland Beroun místo plnìní: Beroun objednatel: IMOS Brno, a.s. charakter: Novostavba obchodního støediska doba výstavby: popis: Komplexní HTÚ, pozemní komunikace, chodníky, parkovištì, inženýrské sítì, bourací a zemní práce, úprava køižovatky pøivadìè, chránièky kabelù NN, VO, pøeložka oplocení Ekostylu 17

18 Inženýrské sítě DM centrální sklad Jihlava místo plnìní: Jihlava objednatel: dm drogerie markt s.r.o. charakter: Dodávka ÈOV, inženýrských sítí doba plnìní: popis: Kompletní dodávka èistírny odpadních vod vè.technologického vybavení a napojení na splaškovou kanalizaci s vybudováním pøepadu do místní vodoteèe. Dále byly dodány tyto souèásti inženýrských sítí: vodovod, požární vodojem, dešťová kanalizace a retenèní nádrž na dešťovou vodu. ČOV Řehlovice místo plnìní: Obec Øehlovice, Ústecký kraj objednatel: Obecní úøad Øehlovice charakter: Dodávka ÈOV doba plnìní: popis: Kompletní dodávka biologické èistírny odpadních vod vè.technologického vybavení a kanalizaèního øadu splaškových vod a odvodu pøeèištìných vod. SHOPPING CENTRE PLZEŇ II místo plnìní: Plzeò - Èernice objednatel: Multi Veste Czech Republic 2, s.r.o. charakter: Dodávka zemních prací, inženýrských sítí a komunikací doba plnìní: popis: Kompletní dodávka zemních prací, inženýrských sítí a komunikací pro nové obchodní centrum v Plzni. V pøípadì inženýrských sítí se jednalo zejména o tyto dodávky: dešťová a splašková kanalizace vè.pøípojek, vodovod vè.pøípojek, požární vodovod, plynovod vè.pøípojek, rozvody areálového VO, slaboproudé venkovní rozvody, venkovní rozvody NN a VN, odvodnìní parkovacích ploch, dodávka lapolù apod. Fórum Liberec-0 etapa, Přeložky a přípojky inž. sítí a komunikace místo plnìní: Centrum mìsta Liberce objednatel: BOVIS Lend and Lease charakter: Pøeložky a pøípojky inženýrských sítí v zastavìné oblasti doba plnìní: popis: Jedná se o novou infrastrukturu budovanou v rámci výstavby Obchodnì spoleèenského centra Forum Liberec. Tato stavba pøímo navazuje na stávající obchodní dùm Tesco a garážový objekt. Pøeložky a pøípojky kanalizace, vodovodu, plynu a el.nn byly realizovány v návaznosti na stávající a novì budované stavební objekty a rovnìž v pøilehlých ulicích Blažkova, Jánská, Náchodská. 18

19 Čerpací stanice pohonných hmot Čerpací stanice PHM - Obchodní centrum Olympia Srbice místo plnìní: Teplice - Srbice objednatel: Concord Invest a.s. charakter: Novostavba èerpací stanice PHM doba plnìní: popis: Kompletní výstavba èerpací stanice PHM u obchodního centra Olympia Srbice. Èerpací stanice je vybavena ètyømi samoobslužný stojany a tøemi prùjezdnými pokladnami. Souèástí stavby je podzemní úložištì pohonných hmot, pøestøešení èerpacích míst, hygienické zaøízení, pøípojky a rozvody inženýrských sítí, komunikace a zpevnìné plochy. Technologie stáèení PHM byla rovnìž souèástí dodávky stavby. Čerpací stanice PHM JET - Most místo plnìní: Most - Velebudice objednatel: CONOCO CR s.r.o. charakter: Rekonstrukce èerpací stanice PHM doba plnìní: popis: Popis: Pøestavba èerpací stanice pohonných hmot byla realizována dle standardù CONOCO ÈR s.r.o. (dnes Lukoil). Byla provedena celková rekonstrukce obslužného objektu vèetnì nové støechy, nového pøestøešení a kompletních instalací a vnitøního vybavení. Souèástí stavby bylo rozšíøení komunikací a odstavných ploch a rozvody inženýrských sítí. Pøestavba èerpací stanice probíhala za provozu s tím, že byl vybudován provizorní obslužný objekt, do nìhož byla provizornì pøevedena elektronika ÈS PHM. Čerpací stanice PHM Petrovice místo plnìní: Petrovice objednatel: Petrovická obchodní a.s. charakter: výstavba nové èerpací stanice PHM doba výstavby: popis: Výstavba nové èerpací stanice pohonných hmot, vè.ocelové konstrukce zastøešení èerpacích stojanù s valbovou støechou, prodejního kiosku se sedlovou støechou, skladem a hygienickým zázemím pro veøejnost, technologií zahrnující úložištì pro tøi nádrže a ètyøi øady stáèecích stojanù. Nedílnou souèástí výše uvedené zakázky byla také dodávka zpevnìných ploch. Čerpací stanice PHM - Obchodní centrum Olympia Plzeň místo plnìní: Plzeò - Èernice objednatel: Centrum Olympia Plzeò, a.s. charakter: Novostavba èerpací stanice PHM doba plnìní: popis: Výstavba nové èerpací stanice PHM u obchodního centra Olympia Plzeò. Èerpací stanice je vybavena ètyømi samoobslužný stojany a tøemi prùjezdnými pokladnami. Souèástí stavby je podzemní úložištì pohonných hmot, pøestøešení èerpacích míst, umývárna osobních automobilù, pøípojky a rozvody inženýrských sítí, komunikace a zpevnìné plochy. Technologické vybavení umývárny automobilù a stáèecí technologie PHM byly rovnìž souèástí dodávky stavby. 19

20 Průmyslové objekty Výrobní hala Magna Chomutov místo plnìní: Chomutov Severní pole objednatel: Chabaøovické strojírny a.s. charakter: Výstavba areálu strojní výroby doba plnìní: popis: Výstavba areálu lehké strojní výroby v prùmyslové zónì Severní pole v Chomutovì. Hlavním stavebním objektem je ocelová hala opláštìná sendvièovými panely a administrativní budova z monolitického železobetonu. Souèástí stavby jsou veškeré rozvody inženýrských sítí, komunikace a odstavné plochy, nádrže na požární vodu pro sprinklerové hasicí zaøízení, terénní úpravy a oplocení areálu. Obchodní a servisní středisko Phoenix Zeppelin Most místo plnìní: objednatel: charakter: doba plnìní: popis: Most - Velebudice Phoenix-Zeppelin s.r.o. Novostavba servisního a administrativního støediska Jedná se o výstavbu areálu, jehož souèástí je administrativní budova, servisní hala, garáže, olejové hospodáøství, inženýrské sítì a zpevnìné plochy. Konstrukèním systémem byla železobetonová monolitická konstrukce s vyzdívkami z porobetonových dílcù. Výrobní hala HS Umformtechnik místo plnìní: Chomutov Severní pole objednatel: HS Umformtechnik a.s. charakter: Výstavba areálu strojní výroby doba výstavby: I. etapa: , II. etapa: popis: Výstavba areálu pro strojní výrobu v prùmyslové zónì Severní pole v Chomutovì. Výstavba probìhla ve dvou etapách. V první etapì byla vybudována ocelová hala opláštìná sendvièovými panely a administrativní pøístavek, ve druhé etapì byla pøistavìna druhá výrobní hala. Souèástí stavby jsou veškeré rozvody inženýrských sítí, komunikace a odstavné plochy, terénní úpravy a oplocení areálu. Výstavba výrobní haly Puls Chomutov místo plnìní: Chomutov objednatel: PULS Investièní s.r.o. charakter: Kompletní výstavba výrobní haly doba výstavby: popis: Jedná se o kompletní výstavbu areálu strojní výroby na klíè v prùmyslové zónì Severní pole v Chomuotvì o celkové výmìøe m 2. Sestává se z dvou výrobních hal a pøístavby skladu a správy o cca 5900 m 2 a pøíslušných pøístupových cest, silnic a parkovacích míst 20

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více