Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje. Geneticky modifikované organismy. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje. Geneticky modifikované organismy. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku!"

Transkript

1 Geneticky modifikované organismy SVAZ ODMÍTÁ LIBERALIZACI OCHUTNEJTE ŠTÝRSKÝ VULKANLAND ŠKODLIVOST PESTICIDŮ NA VČELSTVA PĚSTITELSKÁ TECHNOLOGIE MÁKU Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje PRO- BIO Svaz ekologických ze- mědělců vkládá velké naděje do nového ministra zemědělství Mariana Jurečky. Farmáři doufají, že nové vedení resortu přistoupí k zemědělské problemagce s potřebnou razancí i citlivos\ zároveň a že nastaví jasnou a srozumitelnou koncepci, která se nebude každý rok měnit. Doufáme, že nový ministr Ju- rečka využije potenciál Společné zemědělské polibky po roce 2013, která se českému ze- mědělství nabízí, a že rychle pomůže nastavit spravedlivé podmínky pro české sedláky. Ti tobž už potřebují vědět, co je čeká nejen nadcházející rok, ale několik příšoch let. Zemědělství je obor, který nemůže ze dne na den změnit svůj systém práce a osevní či chovatelské postupy, řekla manažerka PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová. Zemědělci podle ní potřebují vědět, co se bude od nich dlouhodobě požadovat, jak bu- dou mít nastavené podmínky a jaké stát nabídne možnosg pod- pory. Více čtěte na stranách 4 a 5. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku Během čtyř veletržních dnů ( ) bude na norimber- ském výstavišg prezentována nejen ucelená přehlídka cerg- fikovaných bioproduktů, ale pe- strou a inspiragvní nabídku zde najdou také příznivci veganské stravy. Chybět nebude ani česká národní expozice zastřešená ministerstvem zemědělství, u- místěná v hale 5. Souběžně s veletrhem BioFach probíhá Vivaness, veletrh za- měřený na přírodní cergfiko- vanou kosmegku a wellness. Do Norimberku vyráží také au- tobus s členy Svazu PRO- BIO. Jedná se o každoroční zájezd, díky kterému mohou češ\ ekologič\ zemědělci načerpat inspiraci. Reportáž ze zájezdu na veletrh BioFach do Norimberku přineseme v dalším bullegnu naše PRO- BIO, společně s fo- tografiemi. $1

2 Škodlivost pesticidů na včelstva potvrdil i nezávislý výzkum Ekologič\ zemědělci přivítali zákaz používání tří druhů pesg- cidů ze skupiny neonikognoidů, který pla\ od počátku prosince. Likvidační efekt na včelstva nyní potvrdila i studie Výzkumného ústavu včelařského. Výzkum jasně prokázal de- cimující vliv těchto pesbcidů na včelstva a rozhodnuo Evropské komise o jejich zákazu na dva roky bylo správné, navzdory účelové kribce čásb české zemědělské veřejnosb, řekla manažerka PRO- BIO Svazu eko- logických zemědělců Kateřina Nesrstová. Ze studie, zveřejněné v říjnu loňského roku, vyplývá, že labo- ratorní i polní výzkum jednoz- načně prokázal vedlejší sub- letální účinky neonikognoidů na včely a další užitečný hmyz na úrovni jedinců. Experimentální odběry 13 vzorků pylu ze včel- stev žijících na různých místech České republiky prokázaly nález dvou neonikobnoidů, dvou dalších insekbcidů, pěb fungicidů a dvou herbicidů. Plástový pyl jako potrava vývo- jových stadií včel může ovlivnit jejich vývoj a přispět k zániku včelstva při kombinaci více negabvních faktorů, píše se ve zprávě Výzkumného ústavu vče- lařského. Evropská komise si na rozdíl od velkoagrárníků uvědomuje škodlivý vliv neonikobnoidů na včelstva a je to jeden z dalších slibných signálů vývoje evro- pského zemědělství. Jeho úro- veň skutečně nelze posuzovat jen podle suchých čísel nákladů a výnosů, je třeba brát v potaz i externality, mezi které patří právě i negabvní vliv použí- vaných látek na faunu a flóru, dodala Nesrstová. Podotkla přitom, že ekologič\ zemědělci už dávno upozorňo- vali na nepříznivé vlivy po- užívání syntegckých postřiků a hnojiv pro ochranu a výživu ros- tlin. Vymírání včel je jen jed- ním z negabv, jež mají pesbcidy na svědomí, sdělila Nesrstová. Zákaz používání trojice neo- nikognoidů (klothianidin, imi- dakloprid a thiametoxam) je tak důležitým krokem k zpomalení intenzivní chemizace zeměděl- ství a záchraně nezbytných opy- lovačů. Výroba více než tří $2

3 čtvrgn veškerých potravin na nich togž závisí. Od 1. prosince zakázané pesg- cidy se používaly k moření osiva kukuřice, slunečnice a řepky. Mají tyto plodiny chránit před hmyzími škůdci a omezovat tak ztráty úrody. Na škodlivý vliv neonikognoidů na včelstva upo- zorňovali především francouzš\ včelaři. Zejména u rostlin s krátkou vegetační dobou, jako je slunečnice, se dostávají do nektaru a následně působí u včel dezorientaci a následné ztráty. Včela se jednoduše ztra\, nepamatuje si cestu domů. Svaz ekologických zemědělců odmítá jako účelové námitky například některých zástupců Agrární komory, že rozhodnu\ Evropské komise je neuvážené, protože zkomplikuje zeměděl- cům život, může jim zvýšit výrobní náklady a vést k užívání starších, přírodě škodlivějších látek. Zemědělci, kteří zakázané pesgcidy dosud používali, se nyní musí smířit s nižší úrodou a šířením některých škůdců. Varo- vali proto už, že se vrá\ k používání starších insekgcidů, které jsou ekologicky méně šetrné. Hrozí prý také růst dovozů ze tře\ch zemí, kde látky povolené zůstávají. EkologičO zemědělci přitom ukazují, že to jde i bez ne- bezpečných hnojiv a ochran- ných prostředků, podotkla Ne- srstová. Snížení počtu umělých látek v zemědělství je vždy krokem k vyšší bezpečnosg po- travin. Skupinou, kde jsou syn- tegcké přípravky z výrobního řetězce vyloučeny, jsou biopo- traviny. Jejich výroba probíhala bez chemie po Gsícile\. Eko- logické zemědělství v České re- publice bez včelstev nemůže fungovat, přesto biomed není častým produktem. Pro produk- ci biomedu pla\ přísná pravidla, která například určují umístění úlů v patřičné vzdálenosg (min. 3 km) od polí s plodinami, které poskytují významný zdroj nek- taru a pylu a jsou ošetřovány pesgcidy (řepka, slunečnice, intenzivní sady apod.). Sta- noviště včelstev je třeba volit tam, kde se hospodaří ekolo- gicky nebo jsou lesní porosty. Vzhledem k tomu, že u nás je hustá zástavba, hojný průmysl a na téměř 90 % zemědělské půdy se intenzivně hospodaří, není vhodných lokalit pro pro- dukci biomedu mnoho. Zajímavost: Němci chtějí zařadit svou pivní recepturu na seznam UNESCO Němci si své pivo hýčkají a mají proč. Zlatavý mok se zde podle tradiční národní receptury vaří už 500 let stále stejným způsobem. Tzv. zákon o čistotě piva dovoluje vařit pouze ze čtyř surovin: vody, chmele, ječmene a kvasinek. Německo se může pyšnit nejstarší sou- vislou pivovarnickou legislagvou. Nyní chce tradiční recepturu zapsat na seznam kulturního dědictví UNESCO. Málokdo ví, že oblíbený nápoj se ve většině německých pivovarů vaří podle starobylé receptury dané zákonem z roku Tehdejší nařízení vydané bavorským vévodou Vilémem IV. nebylo opatřením na ochranu kulturní hodnoty", ale mělo ryze prakgcký účel zabránit například pančování piva volskou žlučí. Spotřebitele i svě- domité výrobce chrání středověký zákon dodnes. Zákazníci vědí, co pijí. Mají jistotu, že ochutnají přírodní produkt uvařený ze čtyř zák- ladních ingrediencí," zmiňuje mluvčí Německé pivovarnické federace Mark- Oliver Huhnholz. Uznání z oblasg gastronomie jako hodnoty hodné světového ocenění není nic neobvyklého. Pokud Němci se svým záměrem uspějí, jejich pivní tradice se zařadí například vedle vídeňské kavárenské kultury nebo francouzské kuchyně. Máme opravdu unikátní zákonnou reg- ulaci. Chceme ji ochránit, aby celý svět věděl, že německé pivo a zákon na ochranu jeho receptury patří dohromady," dodal Huhn- holz. Podle Německé pivovarnické federace je v zemi pivovarů vyrábějících asi 5 Gsíc druhů piva. V produkci piva drží Německo evropský primát ročně se ho tady uvaří více než 95 milionů litrů. Každý Němec za rok vypije v průměru 107 litrů. Převzato z (zdroj ČTK, ČT24). $3

4 Ministr zemědělství Marian Jurečka se ujal funkce Marian Jurečka se 30. ledna dopoledne ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za pří- tomnosg premiéra Bohuslava Sobotky den poté, co Marian Jurečka převzal jmenovací de- kret od prezidenta Miloše Ze- mana. Za své hlavní úkoly považuje ministr Jurečka dokončení roz- hodnu\ na národní úrovni v rámci Společné zemědělské poligky, nastavení pravidel pro rozdělování zemědělských do- tací v následujícím období, vyřešení a stabilizaci situace v oblasg IT na MZe. Dokončit chce i výběr a jmenování no- vého generálního ředitele stát- ního podniku Lesy ČR. Důležitou prioritou je zvýšení potravinové soběstačnosg České republiky a ochrany spotřebitelů, podle ministra je třeba nepocgvé ob- chodníky tvrdě trestat. Hodlá také zemědělcům vrágt mož- nost využít tzv. zelenou natu, chce se zaměřit na budování progpovodňových opatření a rovněž na ochranu půdy. Jednou z ministrových priorit je i zvýšení úrovně českého ze- mědělství a obnova venkova. Chci, aby zemědělství nepro- dukovalo jen kvalitní komodity, jako například mléko a pšenici, ale abychom z nich daleko více dokázali vyrábět produkty s přidanou hodnotou nebo finál- ní výrobky. Navíc by vznikla nová pracovní místa. A pokud chceme, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné, musí- me dobře podporovat inves- Bce, aby uměl prvovýrobce zpracovat surovinu do finálního produktu. Tedy posílit invesbce do prvovýroby, především v oblasb živočišné výroby, ovoc- nářství a zelinářství, řekl mini- str Marian Jurečka. V souvislosg se zlepšením kvality prodá- vaných potravin ministr země- dělství Jurečka hodlá například usilovat o transparentní značení jejich původu. Zákazník si sice může přečíst, že potravina byla vyrobena v České republice, ale často už se nedozví, odkud pochází většina surovin, ze kterých byla vyrobena. Může se stát, že maso dovezené z Evropské unie nebo ze třeoch zemí je tu jen přebaleno nebo lehce zpracováno. Většina lidí si ho pak koupí s Om, že je to plně domácí výrobek. Proto je nutné jasně definovat zemi původu alespoň většinové ko- modity a k tomu místo zpra- cování, aby zákazník získal in- formace jednoduchou formou, uvedl ministr Jurečka. Marian Jurečka se narodil 15. března 1981 v Přerově. Vystu- doval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe Osoba nového ministra skýtá velké naděje Pokračování ze strany 1. Zemědělci podle Kateřiny Nesrstové potřebují vědět, co se bude od nich dlouhodobě požadovat, jak budou mít nastavené podmínky a jaké stát nabídne možnosg podpory. Ekologič\ zemědělci rovněž od nového ministra očekávají, že bude podporovat zemědělství, které má smysl a potenciál pro budoucnost. Měl by podporovat systémy hospodaření, které nedevastují životní prostředí, nezpůsobují erozi, nevratné ničení půdy a naopak produkují nejen výrobky v té ne- jvyšší kvalitě a dbají o životní podmínky zvířat, ale zároveň se vyz- načují co nejmenšími negabvními externalitami, dodala Nesrstová. Dobrým signálem vládního angažmá Mariana Jurečky může být už to, že pochází ze zemědělské rodiny, pracuje na rodinné farmě v Rokytni- ci u Přerova. $4

5 Jurečka se ujal funkce, nastaly personální změny ve vedení Ministr zemědělství Marian Ju- rečka provedl k 1. únoru několik personálních změn ve vedení resortu. Prvním náměstkem zodpovědným za správní úsek byl jmenován JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D., který doposud pů- sobil v Evropském parlamentu. Nahradil tak ve funkci Jana Six- tu. Náměstkem ministra pro úsek komodit, výzkumu a po- radenství se stal Ing. Jindřich Šnejdrla, který na Ministerstvo přichází z postu viceprezidenta Agrární komory. Tento post do- posud zastával Stanislav Kozák. Odvolán z funkce byl i náměstek pro ekonomický úsek Miroslav Hladík, kterého dočasně zas- toupí vrchní ředitel ekonomické sekce Ing. Jiří Havlíček. Novým ředitelem odboru komunikace a Gskovým mluvčím resortu se stal Hynek Jordán, který pře- chází na resort zemědělství z Ministerstva školství. Ministr Jurečka rovněž až do odvolání pozastavil vypisování a přidělování veškerých veřejných zakázek a výběrových řízení, stejně jako uzavírání nových sm- Ochutnejte Štýrský Vulkanland luv, které přesahují částku 500 Gsíc korun. Podklady k těmto zvažovaným smluvním vztahům budou opětovně předloženy k rozhodnu\ na poradu ministra, v neodkladných případech ke schválení ministra, a teprve poté bude rozhodnuto o dalším postupu. Nepřicházím na resort dělat personální zemětřesení. Změn není mnoho. Mým cílem je vytvořit tým kompetentních odborníků, kterým plně důvě- řuji. Stojí před námi složité úkoly a já věřím, že Bto lidé je zvládnou, uvedl ministr země- dělství Marian Jurečka. Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe Živý venkov, o. s. pořádá exkurzi pod názvem Ochutnejte Štýrský Vulkanland. Odjezd autobusem je v pátek 21. února 2014 z Brna v 6.30 hodin z Rooseveltovy ulice před Janáčkovým divadlem. Do Brna se při- jede zpět ve 21 hodin. Cílem cesty je region Vulkanland v rakouskové spolkové zemi Štýrsko. Program: 10:30-12:30 Zoyer Schokoladen Manufaktur - vyhlášený výrobce bio a fair trade čokolády, jejíž výrobu budete sledovat a ochutnávat v přímém přenosu. Ochutnáte desítky druhů čokoládových výrobků, od klasických až po velmi exogcké. 13:00-14:30 Göller Manufaktur - Farmářova rodina se již tři generace stará o sady starých odrůd ovoce v okolí hradu Riegersburg. Od 80. let minulého stole\ se také specializují na ruční výrobu pálenek a octů. 15:00-17:00 Vulcano - výrobce vynikajících uzenin, zejména vzduchem uzené šunky. Cílem farmy je vyrábět nejlepší šunku na světě. Ochutnávka, připravená šé uchařem Johannem Reisingerem, zahrnuje: uvítací aperigv, sklenku Muškátu žlutého, regionální delikatesy (chutney, dýně, jeřabiny), sklenku Sauvi- gnonu, rarita - 40 měsíců zrající ručně krájená šunka, a sklenice Cabernet Merlot. Tlumočení do češgny zajištěno. Cena exkurze je 2190 Kč na osobu. Cena zahrnuje dopravu a vstupné včetně degustací. Více informací můžete nalézt na $5

6 Svaz ekologických zemědělců odmítá liberalizaci nakládání s geneticky modifikovanými organismy Ekologič\ zemědělci se zne- pokojením sledují snahy minis- terstva životního prostředí (MŽP) liberalizovat legislagvu týkající se genegcky modifiko- vaných organismů (GMO). Místo toho, abychom experi- menty s genebcky modifiko- vanými organismy rovnou za- kázali, jak to učinili v řadě sousedních zemí, tak odcháze- jící vedení ministerstva život- ního prostředí připravilo novelu příslušného zákona, který prob- lemabku naopak zjednodušuje a uvolňuje, podotkla manažer- ka svazu ekologických zeměděl- ců PRO- BIO Kateřina Nesrstová. Otázkou je, jak se k předloze nyní postaví nový ministr. Doufáme, že nové vedení mi- nisterstva účelnost této novely přehodnoo a práce na ni u- končí, ačkoliv už doposud stála hodně peněz v podobě platů úředníků, kteří na ní pracovali, dodala Nesrstová. Odcházející vedení ministerstva životního prostředí se například hájí, že hlavním cílem novely zákona 78/2004 Sb. je odstranit povinnosg, které údajně jdou nad rámec příslušné směrnice EU při zachování spolehlivosg hodnocení rizika nakládání s GMO. Jedná se především o zrušení oznamování nových GMO v 1. kategorii rizika uza- vřeného nakládání na praco- višg, které již bylo předmětem předchozího oznámení, a zru- šení havarijních plánů pro 1. kategorii rizika. Ministerstvo zároveň tvrdí, že česká legislagva je v této oblasg přísnější než evropská. Jedním dechem však v důvodové zprá- vě k připravované novele dodává, že v souvislosb s nepři- jeom navrhované právní ú- pravy nehrozí žádná rizika. Je potom otázkou, proč tedy ú- ředníci novelu připravují, ptá se Nesrstová. Znepokojivé rovněž podle ní je, že novela zkracuje i dobu povinného uchovávání doku- mentace o uzavřeném na- kládání s GMO. Snaha MŽP libe- ralizovat legislagvu ohledně GMO po vzoru EU je podle eko- logických zemědělců o to podi- vnější, že sama EU chce kompe- tence v rozhodování o případ- ném zákazu GMO naopak přenechat národním vládám. Souhlasil s \m už i Evropský parlament. V Evropě přitom o GMO není příliš velký zájem a na celosvě- tové produkci těchto plodin má region pouze nepatrný podíl. V současnosg se v EU pěstuje pouze kukuřice odolná vůči hmyzu, konkrétně v Česku asi na 3000 hektarech. V osmi zemích Evropské unie je takovéto pěstování doslova za- kázáno. Jsou to Rakousko, Bul- harsko, Německo, Řecko, Ma- ďarsko, Itálie, Polsko a Lucem- bursko. Pěs`telská technologie máku pro ekologické zemědělství Česká technologická pla orma pro ekologické zemědělství upo- zorňuje na vznik metodiky, která řeší možnosg pěstování a produkce máku setého v ekologickém zemědělství. MožnosG jsou dplněny návrhy ověřených pěsgtelských opatření a dosažení odpovídajícího výnosu a kvality semen. Metodika obsahuje základní informace o plodině, vážným zájemcům o pěstování máku je proto doporučová- na ještě další odborná literatura, např. J. Vašák a kol: Mák (Power- print, Praha, 352 s.), v níž lze nalézt odborné informace, které mo- hou být k užitku stejně dobře konvenčnímu jako ekologickému pěsgteli. Metodiku můžete nalézt na webových stránkách pla ormy na $6

7 Pozvánka: Zahrada pro budoucnost. Přednášky o nových trendech Envicentrum Vysoké Pole Vás zve v rámci projektu Zahrada pro budoucnost na sérii před- nášek a workshopů lektora Pe- tra Háby o nových trendech v ekologickém hospodaření. Chcete se seznámit s nejeefek- Gvnějšími metodami zeměděl- ství, které zároveň chrání ekosystém a zvyšují úrodnost půdy? Chcete poznat metodu, která dokáže uživit člověka na mini- mální dostupné ploše s téměř nulovými vnějšími vstupy su- rovin a energií a navíc je dlou- hodobě udržitelná? Chcete sebe nebo své děg prozíravě připravit pro budoucnost? Pokud ano, velmi rádi Vás přiví- tají v Envicentru ve Vysokém Poli v podhůří Vizovických vrchů, kde si budete moci prak- Gcky vyzkoušet poznatky bioin- tenzivního způsobu zeměděl- ství - metody, jejíž některé prin- cipy úspěšně používaly kultury staré Číny, Mayové i jiní. V moderní podobě pak její efek- Gvitu potvrdil projekt Biosphere americké arizonské univerzity. Pro členy svazu Na webových stránkách PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců bio.cz, v sekci Aktuality bylo zveřejněno aktuální znění Metodických pokynů vydaných Ministerstvem zemědělství ČR. V souvislosg s novým občanským zákoníkem jsme pro členy Svazu PRO- BIO připravili ve spolupráci s právníkem vzor pachtovní smlouvy, který jim na požádání zašleme zdarma. Kontakt: Andrea Vizinová, centrála Svazu PRO- BIO, tel nebo bio.cz. Vzor pachtovní smlouvy mají k dispozici také správci jednotlivých regionálních center. $7

8 Výsevní dny podle Marie Thunové 2014 v prodeji Jako každý rok, tak i letos vy- dáváme oblíbený kalendář kon- stelací pro zahrádkáře a ze- mědělce Výsevní dny podle Marie Thunové Kalendář je návodem jak neje- fekgvněji pracovat na zahradě či na poli v návaznosg na kos- mické rytmy, uvádí příznivé dny pro včelaře a mnohá další do- poručení a rady. Výsevní dny sestavili a vypracovali Mayhias K. Thun a ChrisGna Schmidt- Rüdtová, přeložil Radomil Hradil. Pokud máte o tuto publikaci zájem, můžete si ji objednat e- mailem na adrese pro- bio.cz nebo telefonicky na čísle či osobně na cen- trále Svazu PRO- BIO, Nemoc- niční 53, vchod B, Šumperk. Cena jednoho kusu je 68 Kč, při Inzerce Nabízíme ovčí sýry (čerstvé, polotvrdé, zrající, feta, brynza, jogurt, tvaroh aj.). Sezonně a po dohodě jehněčí, skopové, vepřové maso. Více informací najdete webu - Farma Lukava, Ing. MarGn Rosenbaum, Dětřichovec 27, Jindřichovice pod Smrkem, tel.: , e- mail: Poptávám pronájem zemědělské půdy (v režimu bio i kon- venčním) s výměrou 2-4 ha spolu s možnos\ využi\ zemědělských služeb (orání, smykování a vláčení, předhnojení a se\). Požadavek je kladen na dostupnost sušícího zařízení - do vzdálenosg cca 30 km (ideálně vyhřívaná sušárna, popř. stodola / jiný zastřešený areál). Jako plodina bude pěstována odrůda technického konopí. Finanční podmínky dohodou (nadstandardní). V případě zájmu kontaktujte Jiřího Chlebníčka na tel. čísle , e- mail: jir- objednání 5 a více kusů získáte množstevní slevu. Členové sva- zu mají nárok na jeden výgsk za zvýhodněnou cenu 38 Kč. 11. ročník konference Bioenergie Dne 18. února 2014 se v hotelu Park Inn v Praze uskuteční je- denáctý ročník konference Bio- energie (Biomasa, Bioplyn) Více informací a možnost přihlásit se naleznete na Nový zákon o podporovaných zdrojích energie zkomplikoval podnikání v oblasg obnovitel- ných zdrojů a výroba energie a tepla z biomasy a bioplynu není výjimkou. Novým instalacím bioplynových stanic již nebude uznána pod- pora a biomasa zažije také útlum. Co bude zákon znamenat pro sektor bioenergií? Začne nová vláda připravovat nový zákon o OZE? Je pro obce a firmy ekonomické přejít z ply- nového vytápění na vytápění biomasou? Bude stavba něk- terých typů bioplynových stanic stále rentabilní? Jak se zlepšila ekonomika pěstování RRD za posledních pár let? Jak se vyvíjí trh s peletami a dřevní štěpkou u nás a v Evropě? Na tyto a řadu dalších otázek se bude snažit odpovědět tato konference. $8

9 Zajímavé informace z hnutí DUHA Energy supermarket Vlastní virtuální Energy super- market super- market.com otevřely ekologické organizace Hnu\ DUHA a CEE Bankwatch Network. Pod názvem Lokální biomaso od firmy Kotlík a Peletka v něm nabízejí kotel na biomasu s neuvěřitelnou poloviční slevou: místo korun zapla\te jen U výrobku Kompost vůně domova je sleva ještě větší, plných 85 %. Největší propad zaznamenala Dešťovka neperlivá místo platby 1700 korun na osobu ročně bude splachování na WC zdarma. Zázračný supermarket také nabízí v balení Happy worker tři krizi odolné dělníky místo jednoho. Legrace, falešná reklama či fikce? Nic z toho. To vše je reál- né, pokud bude ČR investovat deset miliard ročně z nových evropských fondů na kvalitní energegcké renovace budov, nákup solárních panelů k ohře- vu vody nebo kotle na biomasu. Další peníze by měl stát místo podpory drahých spaloven nasměrovat do opatření, která usnadní občanům důkladně třídit odpad například k nákupu kompostérů či podpory úspěšného pytlového sběru. To dohromady vytvoří desítky Gsíc nových lokálních pracovních míst. CEE Bankwatch a Hnu\ DUHA spouštějí v energegckém su- permarketu online dopisy a- dresované ministryni Jourové a ministrům Babišovi a Brabcovi. Lidé je mohou během několika sekund požádat, aby jim po- mohli v Bruselu získat slevu na tato prospěšná opatření, jež pomohou snížit znečištění i účty, které domácnosg i obce pla\ za energie. Stanete- li se zákazníky v novém energegckém supermarketu, uchovejte složenku na potvrzení toho, že Vaše požadavky byly vyslyšeny. Účtenka též slouží jako doklad toho, že máte všech pět pohromadě. Bližší informace na gy- super- market.com. Návrh energe`cké a klima`cké poli`ky Skandálně slabý návrh energe- Gcké a klimagcké poligky do roku 2030 právě zveřejnila Evropská komise. Dlouho při- pravovaný dokument obsahuje zcela nedostatečný cíl pro emise skleníkových plynů a velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje. Úplně chybí cíl pro snížení spotřeby energie. Pokud by byl dokument přijat v březnu v této podobě, dojde k zásadnímu zpomalení rozjeté modernizace evropské ekonomiky a EU skon- čí jako světový lídr v odpověd- ném přístupu ke změnám kli- matu. KlimaGcká koalice považuje návrh za nebezpečný ústupek velkým energegckým firmám i zastaralému průmyslu a poli- Gcké selhání. Evropa by nepřis- pěla dostatečně k omezení vzrůstu teploty pod 2 stupně, což by znamenalo dalekosáhlé ničivé globální změny - častější sucha, povodně a hurikány i neúrody ohrožující zejména chudé zemědělské komunity na Jihu. Nezvýšíme- li energegckou efekgvitu a nebudeme- li pře- cházet na čisté zdroje, budeme plagt čím dál víc za závislost na dovozu stále tenčích zásob ropy a plynu i na špinavých uhelných dolech. Inovovaný adresář farmářů Hnu\ DUHA spusglo inovovaný adresář farmářů databázi, která pomáhá spotřebitelům najít si svého nejbližšího far- máře a začít od něho nakupovat kvalitní místní produkty. Spo- třebitelé jej nově naleznou na adrese Obsahuje informace a kontakty na 463 farem, bioklubů nebo dodavatelů bedýnek. Nakupováním u místních far- mářů si spotřebitelé zajis\ čer- stvé a kvalitní potraviny a zároveň podpoří drobné ze- mědělce ve svém regionu i zdravou krajinu. Připojí se tak ke stovkám občanských a far- mářských organizací a milionům lidí na celém světě, kteří letos podpoří rodinné farmy. Rok 2014 vyhlásilo togž OSN jako Mezinárodní rok rodinného farmaření. Světové společenství \m upo- zorňuje na klíčovou roli rodin- ných farem v produkci potravin i na problémy, kterým tyto farmy čelí například ob\žnému přís- tupu ke zdrojům, stárnu\ popu- lace a vylidňování venkova. $9

10 Ekologické hospodářství rodiny Vacíkových z Roupova vyhrálo soutěž Farma roku 2013 Farma rodiny Vacíkových z Roupova na Plzeňsku, která je členem Svazu ekologických zemědělců PRO- BIO, se stala vítězem letošního ročníku soutěže Farma roku. Farma se zabývá chovem tří stovek kusů masného skotu plemene Galloway a Shorthorn a produkuje plemenné býčky a jalovice. Chová také ovce plemene Zwartbles. Obhospo- dařuje 225 ha převážně trvalých travních porostů v systému eko- logického zemědělství a pro- dukuje krmné obiloviny. Porota ocenila také její výrazný přínos ke krajinotvorbě, a to hlavně díky jejím třem vlastním ryb- níkům. Farma Vacíkových vybu- dovala i vlastní jatka s bou- rárnou a prodejnou hovězího a jehněčího masa. V roce 2012 pak zprovoznila dokonce malý penzionek s osmi pokoji, restau- rací a stájí pro koně hostů. Restaurace nabízí pokrmy z produktů farmy (hovězí a sko- pové maso, mléko ). Nabízí také prodej ze dvora. Blahopřejeme Vacíkovým k tak významnému úspěchu a jsme hrdí na to, že máme mezi svými členy tak úspěšné před- stavitele ekologického země- dělství, řekla manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO- BIO Kateřina Nesrstová. Sám Václav Vacík je navíc obrovským nadšencem do westernového plemene koní Appaloos a sbírá s ním úspěchy v rodeu nejen na domácím, ale i mezinárodním poli. Podařilo se nám splnit si sny. Tedy vybudovat moderní rodinnou farmu, kdy je práce zároveň naším koníčkem, řekl Václav Vacík. Na farmě rodina začala hospo- dařit v roce 1995 a od roku 1997 hospodaří v systému kon- trolovaného ekologického ze- mědělství. Hovězí maso z naší farmy je cerbfikováno jako BIO - potravina s právem užívat značky Česká kvalita, podotkl Vacík. Více o farmě naleznete na farma.cz. Z těch- to stránek je i fotografie z farmy. $10

11 Exkurze do mlékárny Glaserne Molkerei v Munchehofe Družstvo České biomléko, které spojuje české ekologicky hos- podařící zemědělce produkující kvalitní biomléko, uspořádalo vzdělávací exkurzi do německé mlékárny v Munchehofe, kam se denně vyváží cca l českého biomléka. Cílem ex- kurze bylo zhlédnout ono ta- jemné místo, kde jsou schopni nabídnout velmi pěknou a od- povídající cenu za vynaloženou práci, ale také získat nové poz- natky o způsobu chovu vyhovu- jícímu požadavkům na produkci NOP mléka a seného mléka. Účastníky byli majitelé a za- městnanci farem, které pro- střednictvím Družstva České biomléko vyváží své biomléko do německé mlékárny Glaserne Molkerei v Munchehofe. Velké díky jistě všech zúčast- něných patří Ing. Tomáši Faj- monovi, který po celé dva dny neúnavně překládal. Pondělí Vyjíždělo se v 7:00 ze Žďáru nad Sázavou a účastníky zájezdu čekala dlouhá cesta, a to oprav- du delší, než čekali. Výjezd z Prahy byl původně v 9:30 hodin, kvůli tunelu prů- jezdnému jen jedním tubusem se autobus dostal na Zličín před půl jedenáctou a vyjíždělo se v 10:30 a hustě sněžilo Jaká bude cesta? Ještě budeme nabírat výletníky v Ús\ nad Labem. Kousek za Prahou ale řidič zastavil na povinnou pře- stávku K naší smůle měli za- mrzlé záchody a většinu pi\ v chladničkách, i když venku bylo několik stupňů pod nulou. Jelikož pole široko daleko byla sice romangcky bílá, ale rovná a zrovna na nich nic nerostlo, uvolil se řidič ještě na jednu čůrací. Zastavujeme v Ús\ na Labem, rychle vybíháme a nabíráme další účastníky. Jedeme dál. Po dlouhé době zasněženou kraji- nou. Tou se nejspíš kochal i řidič kamionu na německé dálnici. Skončil v příkopě a opět nás kolona vzdálila od našeho cíle. Plánovaný příjezd do mlékárny byl ve 14 hodin. Pan Bohmann již netrpělivě čeká, jak hlásí rychlá telefonická spojka Tomáš Fajmon. 16:10 JSME TU Čeká nás milé přije\ a bez velkého zdr- žování začínáme prohlídku s vý- kladem.. Je vidět, že to toho pána baví. Mluví zapáleně a zasvěceně. Tomáš Fajmon zku- šeně překládá pana Bohmanna i naše všetečné otázky. Už vím, proč se někteří učili i němči- nu Fakta o mlékárně: - Přivezené mléko se přečerpává do tanku o objemu 6 Gs. litrů mléka, denně jsou tedy schopni zpracovat 2 cisterny mléka. $11

12 - Kola sýrů se při zrání obrací několikrát za den, zrání probíhá přibližně při 50% vlhkosg a 10 stupních Celsia. - Sýry přímo z výroby prodávají pouze vcelku, porcování pře- nechávají přímo prodejcům. Tak se nejdéle udrží požadovaná kvalita. Poučí prodejce, že je naporcovaný sýr nutno balit do speciálního papíru, který může dýchat a zamezí se \m nežá- doucím změnám v jeho kvalitě i přímo u spotřebitele. - Mléko je většinou ošetřeno klasicky: deskový paster, ho- mogenizace, odstředění (dle zaměření výroby). - Pod značkou demeter se mléko nehomogenizuje, zájem o takto neupravené mléko je velký. - Denně vyrobí až 7 Gs. litrových krabic mléka. Obaly používají Elopak, krabice je se stříš- kou. Podle pana Bohmanna je tento typ obalu k mléku šetr- nější. Před balením se mléko speciálně ošetří, aby se zbavilo choroboplodných zárodků a \m se jeho trvanlivost prodlouží až na 25 dnů. - Mlékárna jako taková před- stavovala invesgci 13 mil. euro, 3 miliony do budovy a 10 mil. do zařízení. V budově je spe- ciální systém klimagzace, který zajis\, že se žádné nežádoucí choroboplodné zárodky nedo- stanou z vnějšího prostředí do prostředí mlékárny. - Mlékárna je maximálně vy- \žena, je zde třísměnný provoz. V tomto režimu je návratnost invesgce 7-8 let. Předpokladem je kompletní linka a tedy abso- lutní soběstačnost výroby. V dnešní době zajišťují ze servisního hlediska chod linky 2 technici a většina technického zařízení je seřizována přímo od výrobce prostřednictvím inter- netu. - Sýry tu zrají na cedrovém dře- vu, které odnímá a vrací vlhkost dle potřeby. Také se bez prob- lémů dá čisgt ve speciálně up- ravených myčkách. Sýr je vyráběn v kolech. Dle typu sýra se nechává v solné lázni jeden (krátce zrající) až dva dny (dlouze zrající). Tomu se přizpů- sobuje nejen délka pobytu v solné lázni, ale také koncen- trace soli. - Specialitou této mlékárny je sýr z tzv. seného mléka. Zraje delší dobu, proto jsou přísné požadavky na kvalitu mléka. Zde to představuje mléko krav, které nebyly krmeny konzervovaným objemným krmivem (siláž, se- náž), čímž se eliminuje možnost přítomnosg hlavně klostridií. Ty se ani pasterací nezničí, za- pouzdří se a při zrání způsobují znehodnocení výrobku (tvoří se nežádoucí typ dír - ok uvnitř sýra). Tento sýr zraje v suchu, aby se dosáhlo nižšího obsahu vody a \m prodloužení trvan- livosg. Kola sýrů se otáčí co 2 dny. - Vyrábí se zde i jogurty, v druhé mlékárně se vyrábí také máslo a to tradiční metodou stloukáním (kongnuální máselnice). Chuť i kvalita másla je podle pana Bohmanna nesrovnatelně lepší. - Mléko, máslo a jogurty jdou i do řetězců (kromě jednoho, který má velmi nevýhodně nas- $12

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Oceněné výrobky ze soutěže

Oceněné výrobky ze soutěže Oceněné výrobky ze soutěže Regionální potravina Moravskoslezský kraj 2010 Tvaroh měkký Je zpracován z kvalitní suroviny z podhůří Beskyd a vyráběn klasickou ruční metodou v tvarohářských vanách. Má specifické

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Agrární spolupráce s Ruskem

Agrární spolupráce s Ruskem Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci Agrární spolupráce s Ruskem Nikola Hrušková Zemědělská diplomatka (Rusko) Praha, Olomouc listopad 2017 1 Obsah Aktuální překážky obchodu Příležitosti - Potraviny

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

Univerzita Třetího věku

Univerzita Třetího věku Univerzita Třetího věku Příklady ekologických farem u nás i v zahraničí Ing. Vilma Hladíková Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm Ondřej Podstavek, Bozetice u Rychnova nad Kněžnou

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

SZeŠ LANŠKROUN

SZeŠ LANŠKROUN jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji COP v roce 2016 jmenována centrem odborné přípravy při MZe na škole studuje 297 žáků denního studia

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Základní ukazatele agrárního sektoru ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Přehled doprovodného programu Hlavní program pavilony F a G1 Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Seminář Rostlinné biotechnologie kolem nás Božena Navrátilová LS 2014/2015 Seminář

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 5 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Mléko a mléčné výrobky: skupiny, popis, charakteristika výrobků s ohledem na legislativní, technologické, senzorické

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WORLD FOOD 2014 - UKRAJINA, KYJEV Zahraniční zastoupení MPO v Kyjevě a CzechTrade připravují prezentaci českých firem na veletrhu WORLD FOOD http://www.worldfood.com.ua/

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference VENKOV 2011 Panelisté: Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zeměděl., předseda ASZ ČR Bc. Roman Scharf, zástupce

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd ZÁKLADNÍ UKAZATELE AGRÁRNÍHO SEKTORU ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Bio v regionu Moravskoslezského kraje

Bio v regionu Moravskoslezského kraje Bio v regionu Moravskoslezského kraje Ing. Andrea Hrabalová, externí konzultant ČTPEZ 22. listopadu 2016, Opava Moravskoslezský kraj a ekologické zemědělství Moravskoslezský kraj třetí nejlidnatější kraj

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

EVIDENCE NA FARMĚ. Ing. Milan Kouřil. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

EVIDENCE NA FARMĚ. Ing. Milan Kouřil. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců EVIDENCE NA FARMĚ Ing. Milan Kouřil PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Co se dnes dozvíte? Evidence krajinných prvků (AZV) Havarijní plán Pohotovostní nákazový plán Evidence odpadů Evidence pastvy Evidence

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky 5. srpna 2013, Praha Dalších 27 produktů od celkem třinácti výrobců získalo v červnu a červenci

Více