Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje. Geneticky modifikované organismy. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje. Geneticky modifikované organismy. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku!"

Transkript

1 Geneticky modifikované organismy SVAZ ODMÍTÁ LIBERALIZACI OCHUTNEJTE ŠTÝRSKÝ VULKANLAND ŠKODLIVOST PESTICIDŮ NA VČELSTVA PĚSTITELSKÁ TECHNOLOGIE MÁKU Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje PRO- BIO Svaz ekologických ze- mědělců vkládá velké naděje do nového ministra zemědělství Mariana Jurečky. Farmáři doufají, že nové vedení resortu přistoupí k zemědělské problemagce s potřebnou razancí i citlivos\ zároveň a že nastaví jasnou a srozumitelnou koncepci, která se nebude každý rok měnit. Doufáme, že nový ministr Ju- rečka využije potenciál Společné zemědělské polibky po roce 2013, která se českému ze- mědělství nabízí, a že rychle pomůže nastavit spravedlivé podmínky pro české sedláky. Ti tobž už potřebují vědět, co je čeká nejen nadcházející rok, ale několik příšoch let. Zemědělství je obor, který nemůže ze dne na den změnit svůj systém práce a osevní či chovatelské postupy, řekla manažerka PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová. Zemědělci podle ní potřebují vědět, co se bude od nich dlouhodobě požadovat, jak bu- dou mít nastavené podmínky a jaké stát nabídne možnosg pod- pory. Více čtěte na stranách 4 a 5. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku Během čtyř veletržních dnů ( ) bude na norimber- ském výstavišg prezentována nejen ucelená přehlídka cerg- fikovaných bioproduktů, ale pe- strou a inspiragvní nabídku zde najdou také příznivci veganské stravy. Chybět nebude ani česká národní expozice zastřešená ministerstvem zemědělství, u- místěná v hale 5. Souběžně s veletrhem BioFach probíhá Vivaness, veletrh za- měřený na přírodní cergfiko- vanou kosmegku a wellness. Do Norimberku vyráží také au- tobus s členy Svazu PRO- BIO. Jedná se o každoroční zájezd, díky kterému mohou češ\ ekologič\ zemědělci načerpat inspiraci. Reportáž ze zájezdu na veletrh BioFach do Norimberku přineseme v dalším bullegnu naše PRO- BIO, společně s fo- tografiemi. $1

2 Škodlivost pesticidů na včelstva potvrdil i nezávislý výzkum Ekologič\ zemědělci přivítali zákaz používání tří druhů pesg- cidů ze skupiny neonikognoidů, který pla\ od počátku prosince. Likvidační efekt na včelstva nyní potvrdila i studie Výzkumného ústavu včelařského. Výzkum jasně prokázal de- cimující vliv těchto pesbcidů na včelstva a rozhodnuo Evropské komise o jejich zákazu na dva roky bylo správné, navzdory účelové kribce čásb české zemědělské veřejnosb, řekla manažerka PRO- BIO Svazu eko- logických zemědělců Kateřina Nesrstová. Ze studie, zveřejněné v říjnu loňského roku, vyplývá, že labo- ratorní i polní výzkum jednoz- načně prokázal vedlejší sub- letální účinky neonikognoidů na včely a další užitečný hmyz na úrovni jedinců. Experimentální odběry 13 vzorků pylu ze včel- stev žijících na různých místech České republiky prokázaly nález dvou neonikobnoidů, dvou dalších insekbcidů, pěb fungicidů a dvou herbicidů. Plástový pyl jako potrava vývo- jových stadií včel může ovlivnit jejich vývoj a přispět k zániku včelstva při kombinaci více negabvních faktorů, píše se ve zprávě Výzkumného ústavu vče- lařského. Evropská komise si na rozdíl od velkoagrárníků uvědomuje škodlivý vliv neonikobnoidů na včelstva a je to jeden z dalších slibných signálů vývoje evro- pského zemědělství. Jeho úro- veň skutečně nelze posuzovat jen podle suchých čísel nákladů a výnosů, je třeba brát v potaz i externality, mezi které patří právě i negabvní vliv použí- vaných látek na faunu a flóru, dodala Nesrstová. Podotkla přitom, že ekologič\ zemědělci už dávno upozorňo- vali na nepříznivé vlivy po- užívání syntegckých postřiků a hnojiv pro ochranu a výživu ros- tlin. Vymírání včel je jen jed- ním z negabv, jež mají pesbcidy na svědomí, sdělila Nesrstová. Zákaz používání trojice neo- nikognoidů (klothianidin, imi- dakloprid a thiametoxam) je tak důležitým krokem k zpomalení intenzivní chemizace zeměděl- ství a záchraně nezbytných opy- lovačů. Výroba více než tří $2

3 čtvrgn veškerých potravin na nich togž závisí. Od 1. prosince zakázané pesg- cidy se používaly k moření osiva kukuřice, slunečnice a řepky. Mají tyto plodiny chránit před hmyzími škůdci a omezovat tak ztráty úrody. Na škodlivý vliv neonikognoidů na včelstva upo- zorňovali především francouzš\ včelaři. Zejména u rostlin s krátkou vegetační dobou, jako je slunečnice, se dostávají do nektaru a následně působí u včel dezorientaci a následné ztráty. Včela se jednoduše ztra\, nepamatuje si cestu domů. Svaz ekologických zemědělců odmítá jako účelové námitky například některých zástupců Agrární komory, že rozhodnu\ Evropské komise je neuvážené, protože zkomplikuje zeměděl- cům život, může jim zvýšit výrobní náklady a vést k užívání starších, přírodě škodlivějších látek. Zemědělci, kteří zakázané pesgcidy dosud používali, se nyní musí smířit s nižší úrodou a šířením některých škůdců. Varo- vali proto už, že se vrá\ k používání starších insekgcidů, které jsou ekologicky méně šetrné. Hrozí prý také růst dovozů ze tře\ch zemí, kde látky povolené zůstávají. EkologičO zemědělci přitom ukazují, že to jde i bez ne- bezpečných hnojiv a ochran- ných prostředků, podotkla Ne- srstová. Snížení počtu umělých látek v zemědělství je vždy krokem k vyšší bezpečnosg po- travin. Skupinou, kde jsou syn- tegcké přípravky z výrobního řetězce vyloučeny, jsou biopo- traviny. Jejich výroba probíhala bez chemie po Gsícile\. Eko- logické zemědělství v České re- publice bez včelstev nemůže fungovat, přesto biomed není častým produktem. Pro produk- ci biomedu pla\ přísná pravidla, která například určují umístění úlů v patřičné vzdálenosg (min. 3 km) od polí s plodinami, které poskytují významný zdroj nek- taru a pylu a jsou ošetřovány pesgcidy (řepka, slunečnice, intenzivní sady apod.). Sta- noviště včelstev je třeba volit tam, kde se hospodaří ekolo- gicky nebo jsou lesní porosty. Vzhledem k tomu, že u nás je hustá zástavba, hojný průmysl a na téměř 90 % zemědělské půdy se intenzivně hospodaří, není vhodných lokalit pro pro- dukci biomedu mnoho. Zajímavost: Němci chtějí zařadit svou pivní recepturu na seznam UNESCO Němci si své pivo hýčkají a mají proč. Zlatavý mok se zde podle tradiční národní receptury vaří už 500 let stále stejným způsobem. Tzv. zákon o čistotě piva dovoluje vařit pouze ze čtyř surovin: vody, chmele, ječmene a kvasinek. Německo se může pyšnit nejstarší sou- vislou pivovarnickou legislagvou. Nyní chce tradiční recepturu zapsat na seznam kulturního dědictví UNESCO. Málokdo ví, že oblíbený nápoj se ve většině německých pivovarů vaří podle starobylé receptury dané zákonem z roku Tehdejší nařízení vydané bavorským vévodou Vilémem IV. nebylo opatřením na ochranu kulturní hodnoty", ale mělo ryze prakgcký účel zabránit například pančování piva volskou žlučí. Spotřebitele i svě- domité výrobce chrání středověký zákon dodnes. Zákazníci vědí, co pijí. Mají jistotu, že ochutnají přírodní produkt uvařený ze čtyř zák- ladních ingrediencí," zmiňuje mluvčí Německé pivovarnické federace Mark- Oliver Huhnholz. Uznání z oblasg gastronomie jako hodnoty hodné světového ocenění není nic neobvyklého. Pokud Němci se svým záměrem uspějí, jejich pivní tradice se zařadí například vedle vídeňské kavárenské kultury nebo francouzské kuchyně. Máme opravdu unikátní zákonnou reg- ulaci. Chceme ji ochránit, aby celý svět věděl, že německé pivo a zákon na ochranu jeho receptury patří dohromady," dodal Huhn- holz. Podle Německé pivovarnické federace je v zemi pivovarů vyrábějících asi 5 Gsíc druhů piva. V produkci piva drží Německo evropský primát ročně se ho tady uvaří více než 95 milionů litrů. Každý Němec za rok vypije v průměru 107 litrů. Převzato z (zdroj ČTK, ČT24). $3

4 Ministr zemědělství Marian Jurečka se ujal funkce Marian Jurečka se 30. ledna dopoledne ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za pří- tomnosg premiéra Bohuslava Sobotky den poté, co Marian Jurečka převzal jmenovací de- kret od prezidenta Miloše Ze- mana. Za své hlavní úkoly považuje ministr Jurečka dokončení roz- hodnu\ na národní úrovni v rámci Společné zemědělské poligky, nastavení pravidel pro rozdělování zemědělských do- tací v následujícím období, vyřešení a stabilizaci situace v oblasg IT na MZe. Dokončit chce i výběr a jmenování no- vého generálního ředitele stát- ního podniku Lesy ČR. Důležitou prioritou je zvýšení potravinové soběstačnosg České republiky a ochrany spotřebitelů, podle ministra je třeba nepocgvé ob- chodníky tvrdě trestat. Hodlá také zemědělcům vrágt mož- nost využít tzv. zelenou natu, chce se zaměřit na budování progpovodňových opatření a rovněž na ochranu půdy. Jednou z ministrových priorit je i zvýšení úrovně českého ze- mědělství a obnova venkova. Chci, aby zemědělství nepro- dukovalo jen kvalitní komodity, jako například mléko a pšenici, ale abychom z nich daleko více dokázali vyrábět produkty s přidanou hodnotou nebo finál- ní výrobky. Navíc by vznikla nová pracovní místa. A pokud chceme, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné, musí- me dobře podporovat inves- Bce, aby uměl prvovýrobce zpracovat surovinu do finálního produktu. Tedy posílit invesbce do prvovýroby, především v oblasb živočišné výroby, ovoc- nářství a zelinářství, řekl mini- str Marian Jurečka. V souvislosg se zlepšením kvality prodá- vaných potravin ministr země- dělství Jurečka hodlá například usilovat o transparentní značení jejich původu. Zákazník si sice může přečíst, že potravina byla vyrobena v České republice, ale často už se nedozví, odkud pochází většina surovin, ze kterých byla vyrobena. Může se stát, že maso dovezené z Evropské unie nebo ze třeoch zemí je tu jen přebaleno nebo lehce zpracováno. Většina lidí si ho pak koupí s Om, že je to plně domácí výrobek. Proto je nutné jasně definovat zemi původu alespoň většinové ko- modity a k tomu místo zpra- cování, aby zákazník získal in- formace jednoduchou formou, uvedl ministr Jurečka. Marian Jurečka se narodil 15. března 1981 v Přerově. Vystu- doval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe Osoba nového ministra skýtá velké naděje Pokračování ze strany 1. Zemědělci podle Kateřiny Nesrstové potřebují vědět, co se bude od nich dlouhodobě požadovat, jak budou mít nastavené podmínky a jaké stát nabídne možnosg podpory. Ekologič\ zemědělci rovněž od nového ministra očekávají, že bude podporovat zemědělství, které má smysl a potenciál pro budoucnost. Měl by podporovat systémy hospodaření, které nedevastují životní prostředí, nezpůsobují erozi, nevratné ničení půdy a naopak produkují nejen výrobky v té ne- jvyšší kvalitě a dbají o životní podmínky zvířat, ale zároveň se vyz- načují co nejmenšími negabvními externalitami, dodala Nesrstová. Dobrým signálem vládního angažmá Mariana Jurečky může být už to, že pochází ze zemědělské rodiny, pracuje na rodinné farmě v Rokytni- ci u Přerova. $4

5 Jurečka se ujal funkce, nastaly personální změny ve vedení Ministr zemědělství Marian Ju- rečka provedl k 1. únoru několik personálních změn ve vedení resortu. Prvním náměstkem zodpovědným za správní úsek byl jmenován JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D., který doposud pů- sobil v Evropském parlamentu. Nahradil tak ve funkci Jana Six- tu. Náměstkem ministra pro úsek komodit, výzkumu a po- radenství se stal Ing. Jindřich Šnejdrla, který na Ministerstvo přichází z postu viceprezidenta Agrární komory. Tento post do- posud zastával Stanislav Kozák. Odvolán z funkce byl i náměstek pro ekonomický úsek Miroslav Hladík, kterého dočasně zas- toupí vrchní ředitel ekonomické sekce Ing. Jiří Havlíček. Novým ředitelem odboru komunikace a Gskovým mluvčím resortu se stal Hynek Jordán, který pře- chází na resort zemědělství z Ministerstva školství. Ministr Jurečka rovněž až do odvolání pozastavil vypisování a přidělování veškerých veřejných zakázek a výběrových řízení, stejně jako uzavírání nových sm- Ochutnejte Štýrský Vulkanland luv, které přesahují částku 500 Gsíc korun. Podklady k těmto zvažovaným smluvním vztahům budou opětovně předloženy k rozhodnu\ na poradu ministra, v neodkladných případech ke schválení ministra, a teprve poté bude rozhodnuto o dalším postupu. Nepřicházím na resort dělat personální zemětřesení. Změn není mnoho. Mým cílem je vytvořit tým kompetentních odborníků, kterým plně důvě- řuji. Stojí před námi složité úkoly a já věřím, že Bto lidé je zvládnou, uvedl ministr země- dělství Marian Jurečka. Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe Živý venkov, o. s. pořádá exkurzi pod názvem Ochutnejte Štýrský Vulkanland. Odjezd autobusem je v pátek 21. února 2014 z Brna v 6.30 hodin z Rooseveltovy ulice před Janáčkovým divadlem. Do Brna se při- jede zpět ve 21 hodin. Cílem cesty je region Vulkanland v rakouskové spolkové zemi Štýrsko. Program: 10:30-12:30 Zoyer Schokoladen Manufaktur - vyhlášený výrobce bio a fair trade čokolády, jejíž výrobu budete sledovat a ochutnávat v přímém přenosu. Ochutnáte desítky druhů čokoládových výrobků, od klasických až po velmi exogcké. 13:00-14:30 Göller Manufaktur - Farmářova rodina se již tři generace stará o sady starých odrůd ovoce v okolí hradu Riegersburg. Od 80. let minulého stole\ se také specializují na ruční výrobu pálenek a octů. 15:00-17:00 Vulcano - výrobce vynikajících uzenin, zejména vzduchem uzené šunky. Cílem farmy je vyrábět nejlepší šunku na světě. Ochutnávka, připravená šé uchařem Johannem Reisingerem, zahrnuje: uvítací aperigv, sklenku Muškátu žlutého, regionální delikatesy (chutney, dýně, jeřabiny), sklenku Sauvi- gnonu, rarita - 40 měsíců zrající ručně krájená šunka, a sklenice Cabernet Merlot. Tlumočení do češgny zajištěno. Cena exkurze je 2190 Kč na osobu. Cena zahrnuje dopravu a vstupné včetně degustací. Více informací můžete nalézt na $5

6 Svaz ekologických zemědělců odmítá liberalizaci nakládání s geneticky modifikovanými organismy Ekologič\ zemědělci se zne- pokojením sledují snahy minis- terstva životního prostředí (MŽP) liberalizovat legislagvu týkající se genegcky modifiko- vaných organismů (GMO). Místo toho, abychom experi- menty s genebcky modifiko- vanými organismy rovnou za- kázali, jak to učinili v řadě sousedních zemí, tak odcháze- jící vedení ministerstva život- ního prostředí připravilo novelu příslušného zákona, který prob- lemabku naopak zjednodušuje a uvolňuje, podotkla manažer- ka svazu ekologických zeměděl- ců PRO- BIO Kateřina Nesrstová. Otázkou je, jak se k předloze nyní postaví nový ministr. Doufáme, že nové vedení mi- nisterstva účelnost této novely přehodnoo a práce na ni u- končí, ačkoliv už doposud stála hodně peněz v podobě platů úředníků, kteří na ní pracovali, dodala Nesrstová. Odcházející vedení ministerstva životního prostředí se například hájí, že hlavním cílem novely zákona 78/2004 Sb. je odstranit povinnosg, které údajně jdou nad rámec příslušné směrnice EU při zachování spolehlivosg hodnocení rizika nakládání s GMO. Jedná se především o zrušení oznamování nových GMO v 1. kategorii rizika uza- vřeného nakládání na praco- višg, které již bylo předmětem předchozího oznámení, a zru- šení havarijních plánů pro 1. kategorii rizika. Ministerstvo zároveň tvrdí, že česká legislagva je v této oblasg přísnější než evropská. Jedním dechem však v důvodové zprá- vě k připravované novele dodává, že v souvislosb s nepři- jeom navrhované právní ú- pravy nehrozí žádná rizika. Je potom otázkou, proč tedy ú- ředníci novelu připravují, ptá se Nesrstová. Znepokojivé rovněž podle ní je, že novela zkracuje i dobu povinného uchovávání doku- mentace o uzavřeném na- kládání s GMO. Snaha MŽP libe- ralizovat legislagvu ohledně GMO po vzoru EU je podle eko- logických zemědělců o to podi- vnější, že sama EU chce kompe- tence v rozhodování o případ- ném zákazu GMO naopak přenechat národním vládám. Souhlasil s \m už i Evropský parlament. V Evropě přitom o GMO není příliš velký zájem a na celosvě- tové produkci těchto plodin má region pouze nepatrný podíl. V současnosg se v EU pěstuje pouze kukuřice odolná vůči hmyzu, konkrétně v Česku asi na 3000 hektarech. V osmi zemích Evropské unie je takovéto pěstování doslova za- kázáno. Jsou to Rakousko, Bul- harsko, Německo, Řecko, Ma- ďarsko, Itálie, Polsko a Lucem- bursko. Pěs`telská technologie máku pro ekologické zemědělství Česká technologická pla orma pro ekologické zemědělství upo- zorňuje na vznik metodiky, která řeší možnosg pěstování a produkce máku setého v ekologickém zemědělství. MožnosG jsou dplněny návrhy ověřených pěsgtelských opatření a dosažení odpovídajícího výnosu a kvality semen. Metodika obsahuje základní informace o plodině, vážným zájemcům o pěstování máku je proto doporučová- na ještě další odborná literatura, např. J. Vašák a kol: Mák (Power- print, Praha, 352 s.), v níž lze nalézt odborné informace, které mo- hou být k užitku stejně dobře konvenčnímu jako ekologickému pěsgteli. Metodiku můžete nalézt na webových stránkách pla ormy na $6

7 Pozvánka: Zahrada pro budoucnost. Přednášky o nových trendech Envicentrum Vysoké Pole Vás zve v rámci projektu Zahrada pro budoucnost na sérii před- nášek a workshopů lektora Pe- tra Háby o nových trendech v ekologickém hospodaření. Chcete se seznámit s nejeefek- Gvnějšími metodami zeměděl- ství, které zároveň chrání ekosystém a zvyšují úrodnost půdy? Chcete poznat metodu, která dokáže uživit člověka na mini- mální dostupné ploše s téměř nulovými vnějšími vstupy su- rovin a energií a navíc je dlou- hodobě udržitelná? Chcete sebe nebo své děg prozíravě připravit pro budoucnost? Pokud ano, velmi rádi Vás přiví- tají v Envicentru ve Vysokém Poli v podhůří Vizovických vrchů, kde si budete moci prak- Gcky vyzkoušet poznatky bioin- tenzivního způsobu zeměděl- ství - metody, jejíž některé prin- cipy úspěšně používaly kultury staré Číny, Mayové i jiní. V moderní podobě pak její efek- Gvitu potvrdil projekt Biosphere americké arizonské univerzity. Pro členy svazu Na webových stránkách PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců bio.cz, v sekci Aktuality bylo zveřejněno aktuální znění Metodických pokynů vydaných Ministerstvem zemědělství ČR. V souvislosg s novým občanským zákoníkem jsme pro členy Svazu PRO- BIO připravili ve spolupráci s právníkem vzor pachtovní smlouvy, který jim na požádání zašleme zdarma. Kontakt: Andrea Vizinová, centrála Svazu PRO- BIO, tel nebo bio.cz. Vzor pachtovní smlouvy mají k dispozici také správci jednotlivých regionálních center. $7

8 Výsevní dny podle Marie Thunové 2014 v prodeji Jako každý rok, tak i letos vy- dáváme oblíbený kalendář kon- stelací pro zahrádkáře a ze- mědělce Výsevní dny podle Marie Thunové Kalendář je návodem jak neje- fekgvněji pracovat na zahradě či na poli v návaznosg na kos- mické rytmy, uvádí příznivé dny pro včelaře a mnohá další do- poručení a rady. Výsevní dny sestavili a vypracovali Mayhias K. Thun a ChrisGna Schmidt- Rüdtová, přeložil Radomil Hradil. Pokud máte o tuto publikaci zájem, můžete si ji objednat e- mailem na adrese pro- bio.cz nebo telefonicky na čísle či osobně na cen- trále Svazu PRO- BIO, Nemoc- niční 53, vchod B, Šumperk. Cena jednoho kusu je 68 Kč, při Inzerce Nabízíme ovčí sýry (čerstvé, polotvrdé, zrající, feta, brynza, jogurt, tvaroh aj.). Sezonně a po dohodě jehněčí, skopové, vepřové maso. Více informací najdete webu - Farma Lukava, Ing. MarGn Rosenbaum, Dětřichovec 27, Jindřichovice pod Smrkem, tel.: , e- mail: Poptávám pronájem zemědělské půdy (v režimu bio i kon- venčním) s výměrou 2-4 ha spolu s možnos\ využi\ zemědělských služeb (orání, smykování a vláčení, předhnojení a se\). Požadavek je kladen na dostupnost sušícího zařízení - do vzdálenosg cca 30 km (ideálně vyhřívaná sušárna, popř. stodola / jiný zastřešený areál). Jako plodina bude pěstována odrůda technického konopí. Finanční podmínky dohodou (nadstandardní). V případě zájmu kontaktujte Jiřího Chlebníčka na tel. čísle , e- mail: jir- objednání 5 a více kusů získáte množstevní slevu. Členové sva- zu mají nárok na jeden výgsk za zvýhodněnou cenu 38 Kč. 11. ročník konference Bioenergie Dne 18. února 2014 se v hotelu Park Inn v Praze uskuteční je- denáctý ročník konference Bio- energie (Biomasa, Bioplyn) Více informací a možnost přihlásit se naleznete na Nový zákon o podporovaných zdrojích energie zkomplikoval podnikání v oblasg obnovitel- ných zdrojů a výroba energie a tepla z biomasy a bioplynu není výjimkou. Novým instalacím bioplynových stanic již nebude uznána pod- pora a biomasa zažije také útlum. Co bude zákon znamenat pro sektor bioenergií? Začne nová vláda připravovat nový zákon o OZE? Je pro obce a firmy ekonomické přejít z ply- nového vytápění na vytápění biomasou? Bude stavba něk- terých typů bioplynových stanic stále rentabilní? Jak se zlepšila ekonomika pěstování RRD za posledních pár let? Jak se vyvíjí trh s peletami a dřevní štěpkou u nás a v Evropě? Na tyto a řadu dalších otázek se bude snažit odpovědět tato konference. $8

9 Zajímavé informace z hnutí DUHA Energy supermarket Vlastní virtuální Energy super- market super- market.com otevřely ekologické organizace Hnu\ DUHA a CEE Bankwatch Network. Pod názvem Lokální biomaso od firmy Kotlík a Peletka v něm nabízejí kotel na biomasu s neuvěřitelnou poloviční slevou: místo korun zapla\te jen U výrobku Kompost vůně domova je sleva ještě větší, plných 85 %. Největší propad zaznamenala Dešťovka neperlivá místo platby 1700 korun na osobu ročně bude splachování na WC zdarma. Zázračný supermarket také nabízí v balení Happy worker tři krizi odolné dělníky místo jednoho. Legrace, falešná reklama či fikce? Nic z toho. To vše je reál- né, pokud bude ČR investovat deset miliard ročně z nových evropských fondů na kvalitní energegcké renovace budov, nákup solárních panelů k ohře- vu vody nebo kotle na biomasu. Další peníze by měl stát místo podpory drahých spaloven nasměrovat do opatření, která usnadní občanům důkladně třídit odpad například k nákupu kompostérů či podpory úspěšného pytlového sběru. To dohromady vytvoří desítky Gsíc nových lokálních pracovních míst. CEE Bankwatch a Hnu\ DUHA spouštějí v energegckém su- permarketu online dopisy a- dresované ministryni Jourové a ministrům Babišovi a Brabcovi. Lidé je mohou během několika sekund požádat, aby jim po- mohli v Bruselu získat slevu na tato prospěšná opatření, jež pomohou snížit znečištění i účty, které domácnosg i obce pla\ za energie. Stanete- li se zákazníky v novém energegckém supermarketu, uchovejte složenku na potvrzení toho, že Vaše požadavky byly vyslyšeny. Účtenka též slouží jako doklad toho, že máte všech pět pohromadě. Bližší informace na gy- super- market.com. Návrh energe`cké a klima`cké poli`ky Skandálně slabý návrh energe- Gcké a klimagcké poligky do roku 2030 právě zveřejnila Evropská komise. Dlouho při- pravovaný dokument obsahuje zcela nedostatečný cíl pro emise skleníkových plynů a velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje. Úplně chybí cíl pro snížení spotřeby energie. Pokud by byl dokument přijat v březnu v této podobě, dojde k zásadnímu zpomalení rozjeté modernizace evropské ekonomiky a EU skon- čí jako světový lídr v odpověd- ném přístupu ke změnám kli- matu. KlimaGcká koalice považuje návrh za nebezpečný ústupek velkým energegckým firmám i zastaralému průmyslu a poli- Gcké selhání. Evropa by nepřis- pěla dostatečně k omezení vzrůstu teploty pod 2 stupně, což by znamenalo dalekosáhlé ničivé globální změny - častější sucha, povodně a hurikány i neúrody ohrožující zejména chudé zemědělské komunity na Jihu. Nezvýšíme- li energegckou efekgvitu a nebudeme- li pře- cházet na čisté zdroje, budeme plagt čím dál víc za závislost na dovozu stále tenčích zásob ropy a plynu i na špinavých uhelných dolech. Inovovaný adresář farmářů Hnu\ DUHA spusglo inovovaný adresář farmářů databázi, která pomáhá spotřebitelům najít si svého nejbližšího far- máře a začít od něho nakupovat kvalitní místní produkty. Spo- třebitelé jej nově naleznou na adrese Obsahuje informace a kontakty na 463 farem, bioklubů nebo dodavatelů bedýnek. Nakupováním u místních far- mářů si spotřebitelé zajis\ čer- stvé a kvalitní potraviny a zároveň podpoří drobné ze- mědělce ve svém regionu i zdravou krajinu. Připojí se tak ke stovkám občanských a far- mářských organizací a milionům lidí na celém světě, kteří letos podpoří rodinné farmy. Rok 2014 vyhlásilo togž OSN jako Mezinárodní rok rodinného farmaření. Světové společenství \m upo- zorňuje na klíčovou roli rodin- ných farem v produkci potravin i na problémy, kterým tyto farmy čelí například ob\žnému přís- tupu ke zdrojům, stárnu\ popu- lace a vylidňování venkova. $9

10 Ekologické hospodářství rodiny Vacíkových z Roupova vyhrálo soutěž Farma roku 2013 Farma rodiny Vacíkových z Roupova na Plzeňsku, která je členem Svazu ekologických zemědělců PRO- BIO, se stala vítězem letošního ročníku soutěže Farma roku. Farma se zabývá chovem tří stovek kusů masného skotu plemene Galloway a Shorthorn a produkuje plemenné býčky a jalovice. Chová také ovce plemene Zwartbles. Obhospo- dařuje 225 ha převážně trvalých travních porostů v systému eko- logického zemědělství a pro- dukuje krmné obiloviny. Porota ocenila také její výrazný přínos ke krajinotvorbě, a to hlavně díky jejím třem vlastním ryb- níkům. Farma Vacíkových vybu- dovala i vlastní jatka s bou- rárnou a prodejnou hovězího a jehněčího masa. V roce 2012 pak zprovoznila dokonce malý penzionek s osmi pokoji, restau- rací a stájí pro koně hostů. Restaurace nabízí pokrmy z produktů farmy (hovězí a sko- pové maso, mléko ). Nabízí také prodej ze dvora. Blahopřejeme Vacíkovým k tak významnému úspěchu a jsme hrdí na to, že máme mezi svými členy tak úspěšné před- stavitele ekologického země- dělství, řekla manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO- BIO Kateřina Nesrstová. Sám Václav Vacík je navíc obrovským nadšencem do westernového plemene koní Appaloos a sbírá s ním úspěchy v rodeu nejen na domácím, ale i mezinárodním poli. Podařilo se nám splnit si sny. Tedy vybudovat moderní rodinnou farmu, kdy je práce zároveň naším koníčkem, řekl Václav Vacík. Na farmě rodina začala hospo- dařit v roce 1995 a od roku 1997 hospodaří v systému kon- trolovaného ekologického ze- mědělství. Hovězí maso z naší farmy je cerbfikováno jako BIO - potravina s právem užívat značky Česká kvalita, podotkl Vacík. Více o farmě naleznete na farma.cz. Z těch- to stránek je i fotografie z farmy. $10

11 Exkurze do mlékárny Glaserne Molkerei v Munchehofe Družstvo České biomléko, které spojuje české ekologicky hos- podařící zemědělce produkující kvalitní biomléko, uspořádalo vzdělávací exkurzi do německé mlékárny v Munchehofe, kam se denně vyváží cca l českého biomléka. Cílem ex- kurze bylo zhlédnout ono ta- jemné místo, kde jsou schopni nabídnout velmi pěknou a od- povídající cenu za vynaloženou práci, ale také získat nové poz- natky o způsobu chovu vyhovu- jícímu požadavkům na produkci NOP mléka a seného mléka. Účastníky byli majitelé a za- městnanci farem, které pro- střednictvím Družstva České biomléko vyváží své biomléko do německé mlékárny Glaserne Molkerei v Munchehofe. Velké díky jistě všech zúčast- něných patří Ing. Tomáši Faj- monovi, který po celé dva dny neúnavně překládal. Pondělí Vyjíždělo se v 7:00 ze Žďáru nad Sázavou a účastníky zájezdu čekala dlouhá cesta, a to oprav- du delší, než čekali. Výjezd z Prahy byl původně v 9:30 hodin, kvůli tunelu prů- jezdnému jen jedním tubusem se autobus dostal na Zličín před půl jedenáctou a vyjíždělo se v 10:30 a hustě sněžilo Jaká bude cesta? Ještě budeme nabírat výletníky v Ús\ nad Labem. Kousek za Prahou ale řidič zastavil na povinnou pře- stávku K naší smůle měli za- mrzlé záchody a většinu pi\ v chladničkách, i když venku bylo několik stupňů pod nulou. Jelikož pole široko daleko byla sice romangcky bílá, ale rovná a zrovna na nich nic nerostlo, uvolil se řidič ještě na jednu čůrací. Zastavujeme v Ús\ na Labem, rychle vybíháme a nabíráme další účastníky. Jedeme dál. Po dlouhé době zasněženou kraji- nou. Tou se nejspíš kochal i řidič kamionu na německé dálnici. Skončil v příkopě a opět nás kolona vzdálila od našeho cíle. Plánovaný příjezd do mlékárny byl ve 14 hodin. Pan Bohmann již netrpělivě čeká, jak hlásí rychlá telefonická spojka Tomáš Fajmon. 16:10 JSME TU Čeká nás milé přije\ a bez velkého zdr- žování začínáme prohlídku s vý- kladem.. Je vidět, že to toho pána baví. Mluví zapáleně a zasvěceně. Tomáš Fajmon zku- šeně překládá pana Bohmanna i naše všetečné otázky. Už vím, proč se někteří učili i němči- nu Fakta o mlékárně: - Přivezené mléko se přečerpává do tanku o objemu 6 Gs. litrů mléka, denně jsou tedy schopni zpracovat 2 cisterny mléka. $11

12 - Kola sýrů se při zrání obrací několikrát za den, zrání probíhá přibližně při 50% vlhkosg a 10 stupních Celsia. - Sýry přímo z výroby prodávají pouze vcelku, porcování pře- nechávají přímo prodejcům. Tak se nejdéle udrží požadovaná kvalita. Poučí prodejce, že je naporcovaný sýr nutno balit do speciálního papíru, který může dýchat a zamezí se \m nežá- doucím změnám v jeho kvalitě i přímo u spotřebitele. - Mléko je většinou ošetřeno klasicky: deskový paster, ho- mogenizace, odstředění (dle zaměření výroby). - Pod značkou demeter se mléko nehomogenizuje, zájem o takto neupravené mléko je velký. - Denně vyrobí až 7 Gs. litrových krabic mléka. Obaly používají Elopak, krabice je se stříš- kou. Podle pana Bohmanna je tento typ obalu k mléku šetr- nější. Před balením se mléko speciálně ošetří, aby se zbavilo choroboplodných zárodků a \m se jeho trvanlivost prodlouží až na 25 dnů. - Mlékárna jako taková před- stavovala invesgci 13 mil. euro, 3 miliony do budovy a 10 mil. do zařízení. V budově je spe- ciální systém klimagzace, který zajis\, že se žádné nežádoucí choroboplodné zárodky nedo- stanou z vnějšího prostředí do prostředí mlékárny. - Mlékárna je maximálně vy- \žena, je zde třísměnný provoz. V tomto režimu je návratnost invesgce 7-8 let. Předpokladem je kompletní linka a tedy abso- lutní soběstačnost výroby. V dnešní době zajišťují ze servisního hlediska chod linky 2 technici a většina technického zařízení je seřizována přímo od výrobce prostřednictvím inter- netu. - Sýry tu zrají na cedrovém dře- vu, které odnímá a vrací vlhkost dle potřeby. Také se bez prob- lémů dá čisgt ve speciálně up- ravených myčkách. Sýr je vyráběn v kolech. Dle typu sýra se nechává v solné lázni jeden (krátce zrající) až dva dny (dlouze zrající). Tomu se přizpů- sobuje nejen délka pobytu v solné lázni, ale také koncen- trace soli. - Specialitou této mlékárny je sýr z tzv. seného mléka. Zraje delší dobu, proto jsou přísné požadavky na kvalitu mléka. Zde to představuje mléko krav, které nebyly krmeny konzervovaným objemným krmivem (siláž, se- náž), čímž se eliminuje možnost přítomnosg hlavně klostridií. Ty se ani pasterací nezničí, za- pouzdří se a při zrání způsobují znehodnocení výrobku (tvoří se nežádoucí typ dír - ok uvnitř sýra). Tento sýr zraje v suchu, aby se dosáhlo nižšího obsahu vody a \m prodloužení trvan- livosg. Kola sýrů se otáčí co 2 dny. - Vyrábí se zde i jogurty, v druhé mlékárně se vyrábí také máslo a to tradiční metodou stloukáním (kongnuální máselnice). Chuť i kvalita másla je podle pana Bohmanna nesrovnatelně lepší. - Mléko, máslo a jogurty jdou i do řetězců (kromě jednoho, který má velmi nevýhodně nas- $12

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

TOKY PENĚZ A ENERGIE. PORSENNA o.p.s.

TOKY PENĚZ A ENERGIE. PORSENNA o.p.s. TOKY PENĚZ A ENERGIE PORSENNA o.p.s. OBSAH Toky energie a místní ekonomika propojenost peněz a energie Lokální multiplikátor definice a význam hlavní sdělení Ilustrativní příklad Obec Plynovec a Sluneční

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ Jan Valeška v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Komunitou podporované zemědělství KPZ je systém

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou!

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Jsme rádi, že díky dárcům, mezi něž patříte i Vy, jsme mohli v minulém půlroce pomoci na svět projektu Škole krávy, dětem mléko!, který měl zprostředkovat

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch

Svět se dá vybarvit. Toto jsou omalovánky o fair trade. Kresby: Dalibor Krch Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Tady v horách, daleko od všeho, žijí lidé, kteří se živí pěstováním kávy. Je jich 25 milionů. Jejich pozemky jsou průměrně veliké

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Obec 21. Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku. Témata. Na co chceme dbát

Obec 21. Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku. Témata. Na co chceme dbát Obec 21 Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku Témata Na co chceme dbát Témata v Obci 21 1. strategie w.i.n (my v Dolním Rakousku) jako nadřazený rámec 2. rozvoj obyvatelstva sociální aspekty 3. místní oživení

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na soutez@bankwatch.org nejpozději do 15. 11. 2012 www.bankwatch.org INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste?

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

nedostatek potravin, nedostatek pitné vody nedostatek energie.

nedostatek potravin, nedostatek pitné vody nedostatek energie. Hynek Beran Role energetiky ve společnosti Energie dnes patří k základním životním potřebám i závislostem současné civilizace. Je chápána spíše jako nárok, nikoli jako pouhé zboží. (Podobně je tomu například

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více