Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje. Geneticky modifikované organismy. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje. Geneticky modifikované organismy. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku!"

Transkript

1 Geneticky modifikované organismy SVAZ ODMÍTÁ LIBERALIZACI OCHUTNEJTE ŠTÝRSKÝ VULKANLAND ŠKODLIVOST PESTICIDŮ NA VČELSTVA PĚSTITELSKÁ TECHNOLOGIE MÁKU Osoba nového ministra zemědělství skýtá velké naděje PRO- BIO Svaz ekologických ze- mědělců vkládá velké naděje do nového ministra zemědělství Mariana Jurečky. Farmáři doufají, že nové vedení resortu přistoupí k zemědělské problemagce s potřebnou razancí i citlivos\ zároveň a že nastaví jasnou a srozumitelnou koncepci, která se nebude každý rok měnit. Doufáme, že nový ministr Ju- rečka využije potenciál Společné zemědělské polibky po roce 2013, která se českému ze- mědělství nabízí, a že rychle pomůže nastavit spravedlivé podmínky pro české sedláky. Ti tobž už potřebují vědět, co je čeká nejen nadcházející rok, ale několik příšoch let. Zemědělství je obor, který nemůže ze dne na den změnit svůj systém práce a osevní či chovatelské postupy, řekla manažerka PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová. Zemědělci podle ní potřebují vědět, co se bude od nich dlouhodobě požadovat, jak bu- dou mít nastavené podmínky a jaké stát nabídne možnosg pod- pory. Více čtěte na stranách 4 a 5. Svaz vyráží za inspirací na veletrh BioFach do Norimberku Během čtyř veletržních dnů ( ) bude na norimber- ském výstavišg prezentována nejen ucelená přehlídka cerg- fikovaných bioproduktů, ale pe- strou a inspiragvní nabídku zde najdou také příznivci veganské stravy. Chybět nebude ani česká národní expozice zastřešená ministerstvem zemědělství, u- místěná v hale 5. Souběžně s veletrhem BioFach probíhá Vivaness, veletrh za- měřený na přírodní cergfiko- vanou kosmegku a wellness. Do Norimberku vyráží také au- tobus s členy Svazu PRO- BIO. Jedná se o každoroční zájezd, díky kterému mohou češ\ ekologič\ zemědělci načerpat inspiraci. Reportáž ze zájezdu na veletrh BioFach do Norimberku přineseme v dalším bullegnu naše PRO- BIO, společně s fo- tografiemi. $1

2 Škodlivost pesticidů na včelstva potvrdil i nezávislý výzkum Ekologič\ zemědělci přivítali zákaz používání tří druhů pesg- cidů ze skupiny neonikognoidů, který pla\ od počátku prosince. Likvidační efekt na včelstva nyní potvrdila i studie Výzkumného ústavu včelařského. Výzkum jasně prokázal de- cimující vliv těchto pesbcidů na včelstva a rozhodnuo Evropské komise o jejich zákazu na dva roky bylo správné, navzdory účelové kribce čásb české zemědělské veřejnosb, řekla manažerka PRO- BIO Svazu eko- logických zemědělců Kateřina Nesrstová. Ze studie, zveřejněné v říjnu loňského roku, vyplývá, že labo- ratorní i polní výzkum jednoz- načně prokázal vedlejší sub- letální účinky neonikognoidů na včely a další užitečný hmyz na úrovni jedinců. Experimentální odběry 13 vzorků pylu ze včel- stev žijících na různých místech České republiky prokázaly nález dvou neonikobnoidů, dvou dalších insekbcidů, pěb fungicidů a dvou herbicidů. Plástový pyl jako potrava vývo- jových stadií včel může ovlivnit jejich vývoj a přispět k zániku včelstva při kombinaci více negabvních faktorů, píše se ve zprávě Výzkumného ústavu vče- lařského. Evropská komise si na rozdíl od velkoagrárníků uvědomuje škodlivý vliv neonikobnoidů na včelstva a je to jeden z dalších slibných signálů vývoje evro- pského zemědělství. Jeho úro- veň skutečně nelze posuzovat jen podle suchých čísel nákladů a výnosů, je třeba brát v potaz i externality, mezi které patří právě i negabvní vliv použí- vaných látek na faunu a flóru, dodala Nesrstová. Podotkla přitom, že ekologič\ zemědělci už dávno upozorňo- vali na nepříznivé vlivy po- užívání syntegckých postřiků a hnojiv pro ochranu a výživu ros- tlin. Vymírání včel je jen jed- ním z negabv, jež mají pesbcidy na svědomí, sdělila Nesrstová. Zákaz používání trojice neo- nikognoidů (klothianidin, imi- dakloprid a thiametoxam) je tak důležitým krokem k zpomalení intenzivní chemizace zeměděl- ství a záchraně nezbytných opy- lovačů. Výroba více než tří $2

3 čtvrgn veškerých potravin na nich togž závisí. Od 1. prosince zakázané pesg- cidy se používaly k moření osiva kukuřice, slunečnice a řepky. Mají tyto plodiny chránit před hmyzími škůdci a omezovat tak ztráty úrody. Na škodlivý vliv neonikognoidů na včelstva upo- zorňovali především francouzš\ včelaři. Zejména u rostlin s krátkou vegetační dobou, jako je slunečnice, se dostávají do nektaru a následně působí u včel dezorientaci a následné ztráty. Včela se jednoduše ztra\, nepamatuje si cestu domů. Svaz ekologických zemědělců odmítá jako účelové námitky například některých zástupců Agrární komory, že rozhodnu\ Evropské komise je neuvážené, protože zkomplikuje zeměděl- cům život, může jim zvýšit výrobní náklady a vést k užívání starších, přírodě škodlivějších látek. Zemědělci, kteří zakázané pesgcidy dosud používali, se nyní musí smířit s nižší úrodou a šířením některých škůdců. Varo- vali proto už, že se vrá\ k používání starších insekgcidů, které jsou ekologicky méně šetrné. Hrozí prý také růst dovozů ze tře\ch zemí, kde látky povolené zůstávají. EkologičO zemědělci přitom ukazují, že to jde i bez ne- bezpečných hnojiv a ochran- ných prostředků, podotkla Ne- srstová. Snížení počtu umělých látek v zemědělství je vždy krokem k vyšší bezpečnosg po- travin. Skupinou, kde jsou syn- tegcké přípravky z výrobního řetězce vyloučeny, jsou biopo- traviny. Jejich výroba probíhala bez chemie po Gsícile\. Eko- logické zemědělství v České re- publice bez včelstev nemůže fungovat, přesto biomed není častým produktem. Pro produk- ci biomedu pla\ přísná pravidla, která například určují umístění úlů v patřičné vzdálenosg (min. 3 km) od polí s plodinami, které poskytují významný zdroj nek- taru a pylu a jsou ošetřovány pesgcidy (řepka, slunečnice, intenzivní sady apod.). Sta- noviště včelstev je třeba volit tam, kde se hospodaří ekolo- gicky nebo jsou lesní porosty. Vzhledem k tomu, že u nás je hustá zástavba, hojný průmysl a na téměř 90 % zemědělské půdy se intenzivně hospodaří, není vhodných lokalit pro pro- dukci biomedu mnoho. Zajímavost: Němci chtějí zařadit svou pivní recepturu na seznam UNESCO Němci si své pivo hýčkají a mají proč. Zlatavý mok se zde podle tradiční národní receptury vaří už 500 let stále stejným způsobem. Tzv. zákon o čistotě piva dovoluje vařit pouze ze čtyř surovin: vody, chmele, ječmene a kvasinek. Německo se může pyšnit nejstarší sou- vislou pivovarnickou legislagvou. Nyní chce tradiční recepturu zapsat na seznam kulturního dědictví UNESCO. Málokdo ví, že oblíbený nápoj se ve většině německých pivovarů vaří podle starobylé receptury dané zákonem z roku Tehdejší nařízení vydané bavorským vévodou Vilémem IV. nebylo opatřením na ochranu kulturní hodnoty", ale mělo ryze prakgcký účel zabránit například pančování piva volskou žlučí. Spotřebitele i svě- domité výrobce chrání středověký zákon dodnes. Zákazníci vědí, co pijí. Mají jistotu, že ochutnají přírodní produkt uvařený ze čtyř zák- ladních ingrediencí," zmiňuje mluvčí Německé pivovarnické federace Mark- Oliver Huhnholz. Uznání z oblasg gastronomie jako hodnoty hodné světového ocenění není nic neobvyklého. Pokud Němci se svým záměrem uspějí, jejich pivní tradice se zařadí například vedle vídeňské kavárenské kultury nebo francouzské kuchyně. Máme opravdu unikátní zákonnou reg- ulaci. Chceme ji ochránit, aby celý svět věděl, že německé pivo a zákon na ochranu jeho receptury patří dohromady," dodal Huhn- holz. Podle Německé pivovarnické federace je v zemi pivovarů vyrábějících asi 5 Gsíc druhů piva. V produkci piva drží Německo evropský primát ročně se ho tady uvaří více než 95 milionů litrů. Každý Němec za rok vypije v průměru 107 litrů. Převzato z (zdroj ČTK, ČT24). $3

4 Ministr zemědělství Marian Jurečka se ujal funkce Marian Jurečka se 30. ledna dopoledne ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za pří- tomnosg premiéra Bohuslava Sobotky den poté, co Marian Jurečka převzal jmenovací de- kret od prezidenta Miloše Ze- mana. Za své hlavní úkoly považuje ministr Jurečka dokončení roz- hodnu\ na národní úrovni v rámci Společné zemědělské poligky, nastavení pravidel pro rozdělování zemědělských do- tací v následujícím období, vyřešení a stabilizaci situace v oblasg IT na MZe. Dokončit chce i výběr a jmenování no- vého generálního ředitele stát- ního podniku Lesy ČR. Důležitou prioritou je zvýšení potravinové soběstačnosg České republiky a ochrany spotřebitelů, podle ministra je třeba nepocgvé ob- chodníky tvrdě trestat. Hodlá také zemědělcům vrágt mož- nost využít tzv. zelenou natu, chce se zaměřit na budování progpovodňových opatření a rovněž na ochranu půdy. Jednou z ministrových priorit je i zvýšení úrovně českého ze- mědělství a obnova venkova. Chci, aby zemědělství nepro- dukovalo jen kvalitní komodity, jako například mléko a pšenici, ale abychom z nich daleko více dokázali vyrábět produkty s přidanou hodnotou nebo finál- ní výrobky. Navíc by vznikla nová pracovní místa. A pokud chceme, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné, musí- me dobře podporovat inves- Bce, aby uměl prvovýrobce zpracovat surovinu do finálního produktu. Tedy posílit invesbce do prvovýroby, především v oblasb živočišné výroby, ovoc- nářství a zelinářství, řekl mini- str Marian Jurečka. V souvislosg se zlepšením kvality prodá- vaných potravin ministr země- dělství Jurečka hodlá například usilovat o transparentní značení jejich původu. Zákazník si sice může přečíst, že potravina byla vyrobena v České republice, ale často už se nedozví, odkud pochází většina surovin, ze kterých byla vyrobena. Může se stát, že maso dovezené z Evropské unie nebo ze třeoch zemí je tu jen přebaleno nebo lehce zpracováno. Většina lidí si ho pak koupí s Om, že je to plně domácí výrobek. Proto je nutné jasně definovat zemi původu alespoň většinové ko- modity a k tomu místo zpra- cování, aby zákazník získal in- formace jednoduchou formou, uvedl ministr Jurečka. Marian Jurečka se narodil 15. března 1981 v Přerově. Vystu- doval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe Osoba nového ministra skýtá velké naděje Pokračování ze strany 1. Zemědělci podle Kateřiny Nesrstové potřebují vědět, co se bude od nich dlouhodobě požadovat, jak budou mít nastavené podmínky a jaké stát nabídne možnosg podpory. Ekologič\ zemědělci rovněž od nového ministra očekávají, že bude podporovat zemědělství, které má smysl a potenciál pro budoucnost. Měl by podporovat systémy hospodaření, které nedevastují životní prostředí, nezpůsobují erozi, nevratné ničení půdy a naopak produkují nejen výrobky v té ne- jvyšší kvalitě a dbají o životní podmínky zvířat, ale zároveň se vyz- načují co nejmenšími negabvními externalitami, dodala Nesrstová. Dobrým signálem vládního angažmá Mariana Jurečky může být už to, že pochází ze zemědělské rodiny, pracuje na rodinné farmě v Rokytni- ci u Přerova. $4

5 Jurečka se ujal funkce, nastaly personální změny ve vedení Ministr zemědělství Marian Ju- rečka provedl k 1. únoru několik personálních změn ve vedení resortu. Prvním náměstkem zodpovědným za správní úsek byl jmenován JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D., který doposud pů- sobil v Evropském parlamentu. Nahradil tak ve funkci Jana Six- tu. Náměstkem ministra pro úsek komodit, výzkumu a po- radenství se stal Ing. Jindřich Šnejdrla, který na Ministerstvo přichází z postu viceprezidenta Agrární komory. Tento post do- posud zastával Stanislav Kozák. Odvolán z funkce byl i náměstek pro ekonomický úsek Miroslav Hladík, kterého dočasně zas- toupí vrchní ředitel ekonomické sekce Ing. Jiří Havlíček. Novým ředitelem odboru komunikace a Gskovým mluvčím resortu se stal Hynek Jordán, který pře- chází na resort zemědělství z Ministerstva školství. Ministr Jurečka rovněž až do odvolání pozastavil vypisování a přidělování veškerých veřejných zakázek a výběrových řízení, stejně jako uzavírání nových sm- Ochutnejte Štýrský Vulkanland luv, které přesahují částku 500 Gsíc korun. Podklady k těmto zvažovaným smluvním vztahům budou opětovně předloženy k rozhodnu\ na poradu ministra, v neodkladných případech ke schválení ministra, a teprve poté bude rozhodnuto o dalším postupu. Nepřicházím na resort dělat personální zemětřesení. Změn není mnoho. Mým cílem je vytvořit tým kompetentních odborníků, kterým plně důvě- řuji. Stojí před námi složité úkoly a já věřím, že Bto lidé je zvládnou, uvedl ministr země- dělství Marian Jurečka. Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe Živý venkov, o. s. pořádá exkurzi pod názvem Ochutnejte Štýrský Vulkanland. Odjezd autobusem je v pátek 21. února 2014 z Brna v 6.30 hodin z Rooseveltovy ulice před Janáčkovým divadlem. Do Brna se při- jede zpět ve 21 hodin. Cílem cesty je region Vulkanland v rakouskové spolkové zemi Štýrsko. Program: 10:30-12:30 Zoyer Schokoladen Manufaktur - vyhlášený výrobce bio a fair trade čokolády, jejíž výrobu budete sledovat a ochutnávat v přímém přenosu. Ochutnáte desítky druhů čokoládových výrobků, od klasických až po velmi exogcké. 13:00-14:30 Göller Manufaktur - Farmářova rodina se již tři generace stará o sady starých odrůd ovoce v okolí hradu Riegersburg. Od 80. let minulého stole\ se také specializují na ruční výrobu pálenek a octů. 15:00-17:00 Vulcano - výrobce vynikajících uzenin, zejména vzduchem uzené šunky. Cílem farmy je vyrábět nejlepší šunku na světě. Ochutnávka, připravená šé uchařem Johannem Reisingerem, zahrnuje: uvítací aperigv, sklenku Muškátu žlutého, regionální delikatesy (chutney, dýně, jeřabiny), sklenku Sauvi- gnonu, rarita - 40 měsíců zrající ručně krájená šunka, a sklenice Cabernet Merlot. Tlumočení do češgny zajištěno. Cena exkurze je 2190 Kč na osobu. Cena zahrnuje dopravu a vstupné včetně degustací. Více informací můžete nalézt na $5

6 Svaz ekologických zemědělců odmítá liberalizaci nakládání s geneticky modifikovanými organismy Ekologič\ zemědělci se zne- pokojením sledují snahy minis- terstva životního prostředí (MŽP) liberalizovat legislagvu týkající se genegcky modifiko- vaných organismů (GMO). Místo toho, abychom experi- menty s genebcky modifiko- vanými organismy rovnou za- kázali, jak to učinili v řadě sousedních zemí, tak odcháze- jící vedení ministerstva život- ního prostředí připravilo novelu příslušného zákona, který prob- lemabku naopak zjednodušuje a uvolňuje, podotkla manažer- ka svazu ekologických zeměděl- ců PRO- BIO Kateřina Nesrstová. Otázkou je, jak se k předloze nyní postaví nový ministr. Doufáme, že nové vedení mi- nisterstva účelnost této novely přehodnoo a práce na ni u- končí, ačkoliv už doposud stála hodně peněz v podobě platů úředníků, kteří na ní pracovali, dodala Nesrstová. Odcházející vedení ministerstva životního prostředí se například hájí, že hlavním cílem novely zákona 78/2004 Sb. je odstranit povinnosg, které údajně jdou nad rámec příslušné směrnice EU při zachování spolehlivosg hodnocení rizika nakládání s GMO. Jedná se především o zrušení oznamování nových GMO v 1. kategorii rizika uza- vřeného nakládání na praco- višg, které již bylo předmětem předchozího oznámení, a zru- šení havarijních plánů pro 1. kategorii rizika. Ministerstvo zároveň tvrdí, že česká legislagva je v této oblasg přísnější než evropská. Jedním dechem však v důvodové zprá- vě k připravované novele dodává, že v souvislosb s nepři- jeom navrhované právní ú- pravy nehrozí žádná rizika. Je potom otázkou, proč tedy ú- ředníci novelu připravují, ptá se Nesrstová. Znepokojivé rovněž podle ní je, že novela zkracuje i dobu povinného uchovávání doku- mentace o uzavřeném na- kládání s GMO. Snaha MŽP libe- ralizovat legislagvu ohledně GMO po vzoru EU je podle eko- logických zemědělců o to podi- vnější, že sama EU chce kompe- tence v rozhodování o případ- ném zákazu GMO naopak přenechat národním vládám. Souhlasil s \m už i Evropský parlament. V Evropě přitom o GMO není příliš velký zájem a na celosvě- tové produkci těchto plodin má region pouze nepatrný podíl. V současnosg se v EU pěstuje pouze kukuřice odolná vůči hmyzu, konkrétně v Česku asi na 3000 hektarech. V osmi zemích Evropské unie je takovéto pěstování doslova za- kázáno. Jsou to Rakousko, Bul- harsko, Německo, Řecko, Ma- ďarsko, Itálie, Polsko a Lucem- bursko. Pěs`telská technologie máku pro ekologické zemědělství Česká technologická pla orma pro ekologické zemědělství upo- zorňuje na vznik metodiky, která řeší možnosg pěstování a produkce máku setého v ekologickém zemědělství. MožnosG jsou dplněny návrhy ověřených pěsgtelských opatření a dosažení odpovídajícího výnosu a kvality semen. Metodika obsahuje základní informace o plodině, vážným zájemcům o pěstování máku je proto doporučová- na ještě další odborná literatura, např. J. Vašák a kol: Mák (Power- print, Praha, 352 s.), v níž lze nalézt odborné informace, které mo- hou být k užitku stejně dobře konvenčnímu jako ekologickému pěsgteli. Metodiku můžete nalézt na webových stránkách pla ormy na $6

7 Pozvánka: Zahrada pro budoucnost. Přednášky o nových trendech Envicentrum Vysoké Pole Vás zve v rámci projektu Zahrada pro budoucnost na sérii před- nášek a workshopů lektora Pe- tra Háby o nových trendech v ekologickém hospodaření. Chcete se seznámit s nejeefek- Gvnějšími metodami zeměděl- ství, které zároveň chrání ekosystém a zvyšují úrodnost půdy? Chcete poznat metodu, která dokáže uživit člověka na mini- mální dostupné ploše s téměř nulovými vnějšími vstupy su- rovin a energií a navíc je dlou- hodobě udržitelná? Chcete sebe nebo své děg prozíravě připravit pro budoucnost? Pokud ano, velmi rádi Vás přiví- tají v Envicentru ve Vysokém Poli v podhůří Vizovických vrchů, kde si budete moci prak- Gcky vyzkoušet poznatky bioin- tenzivního způsobu zeměděl- ství - metody, jejíž některé prin- cipy úspěšně používaly kultury staré Číny, Mayové i jiní. V moderní podobě pak její efek- Gvitu potvrdil projekt Biosphere americké arizonské univerzity. Pro členy svazu Na webových stránkách PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců bio.cz, v sekci Aktuality bylo zveřejněno aktuální znění Metodických pokynů vydaných Ministerstvem zemědělství ČR. V souvislosg s novým občanským zákoníkem jsme pro členy Svazu PRO- BIO připravili ve spolupráci s právníkem vzor pachtovní smlouvy, který jim na požádání zašleme zdarma. Kontakt: Andrea Vizinová, centrála Svazu PRO- BIO, tel nebo bio.cz. Vzor pachtovní smlouvy mají k dispozici také správci jednotlivých regionálních center. $7

8 Výsevní dny podle Marie Thunové 2014 v prodeji Jako každý rok, tak i letos vy- dáváme oblíbený kalendář kon- stelací pro zahrádkáře a ze- mědělce Výsevní dny podle Marie Thunové Kalendář je návodem jak neje- fekgvněji pracovat na zahradě či na poli v návaznosg na kos- mické rytmy, uvádí příznivé dny pro včelaře a mnohá další do- poručení a rady. Výsevní dny sestavili a vypracovali Mayhias K. Thun a ChrisGna Schmidt- Rüdtová, přeložil Radomil Hradil. Pokud máte o tuto publikaci zájem, můžete si ji objednat e- mailem na adrese pro- bio.cz nebo telefonicky na čísle či osobně na cen- trále Svazu PRO- BIO, Nemoc- niční 53, vchod B, Šumperk. Cena jednoho kusu je 68 Kč, při Inzerce Nabízíme ovčí sýry (čerstvé, polotvrdé, zrající, feta, brynza, jogurt, tvaroh aj.). Sezonně a po dohodě jehněčí, skopové, vepřové maso. Více informací najdete webu - Farma Lukava, Ing. MarGn Rosenbaum, Dětřichovec 27, Jindřichovice pod Smrkem, tel.: , e- mail: Poptávám pronájem zemědělské půdy (v režimu bio i kon- venčním) s výměrou 2-4 ha spolu s možnos\ využi\ zemědělských služeb (orání, smykování a vláčení, předhnojení a se\). Požadavek je kladen na dostupnost sušícího zařízení - do vzdálenosg cca 30 km (ideálně vyhřívaná sušárna, popř. stodola / jiný zastřešený areál). Jako plodina bude pěstována odrůda technického konopí. Finanční podmínky dohodou (nadstandardní). V případě zájmu kontaktujte Jiřího Chlebníčka na tel. čísle , e- mail: jir- objednání 5 a více kusů získáte množstevní slevu. Členové sva- zu mají nárok na jeden výgsk za zvýhodněnou cenu 38 Kč. 11. ročník konference Bioenergie Dne 18. února 2014 se v hotelu Park Inn v Praze uskuteční je- denáctý ročník konference Bio- energie (Biomasa, Bioplyn) Více informací a možnost přihlásit se naleznete na Nový zákon o podporovaných zdrojích energie zkomplikoval podnikání v oblasg obnovitel- ných zdrojů a výroba energie a tepla z biomasy a bioplynu není výjimkou. Novým instalacím bioplynových stanic již nebude uznána pod- pora a biomasa zažije také útlum. Co bude zákon znamenat pro sektor bioenergií? Začne nová vláda připravovat nový zákon o OZE? Je pro obce a firmy ekonomické přejít z ply- nového vytápění na vytápění biomasou? Bude stavba něk- terých typů bioplynových stanic stále rentabilní? Jak se zlepšila ekonomika pěstování RRD za posledních pár let? Jak se vyvíjí trh s peletami a dřevní štěpkou u nás a v Evropě? Na tyto a řadu dalších otázek se bude snažit odpovědět tato konference. $8

9 Zajímavé informace z hnutí DUHA Energy supermarket Vlastní virtuální Energy super- market super- market.com otevřely ekologické organizace Hnu\ DUHA a CEE Bankwatch Network. Pod názvem Lokální biomaso od firmy Kotlík a Peletka v něm nabízejí kotel na biomasu s neuvěřitelnou poloviční slevou: místo korun zapla\te jen U výrobku Kompost vůně domova je sleva ještě větší, plných 85 %. Největší propad zaznamenala Dešťovka neperlivá místo platby 1700 korun na osobu ročně bude splachování na WC zdarma. Zázračný supermarket také nabízí v balení Happy worker tři krizi odolné dělníky místo jednoho. Legrace, falešná reklama či fikce? Nic z toho. To vše je reál- né, pokud bude ČR investovat deset miliard ročně z nových evropských fondů na kvalitní energegcké renovace budov, nákup solárních panelů k ohře- vu vody nebo kotle na biomasu. Další peníze by měl stát místo podpory drahých spaloven nasměrovat do opatření, která usnadní občanům důkladně třídit odpad například k nákupu kompostérů či podpory úspěšného pytlového sběru. To dohromady vytvoří desítky Gsíc nových lokálních pracovních míst. CEE Bankwatch a Hnu\ DUHA spouštějí v energegckém su- permarketu online dopisy a- dresované ministryni Jourové a ministrům Babišovi a Brabcovi. Lidé je mohou během několika sekund požádat, aby jim po- mohli v Bruselu získat slevu na tato prospěšná opatření, jež pomohou snížit znečištění i účty, které domácnosg i obce pla\ za energie. Stanete- li se zákazníky v novém energegckém supermarketu, uchovejte složenku na potvrzení toho, že Vaše požadavky byly vyslyšeny. Účtenka též slouží jako doklad toho, že máte všech pět pohromadě. Bližší informace na gy- super- market.com. Návrh energe`cké a klima`cké poli`ky Skandálně slabý návrh energe- Gcké a klimagcké poligky do roku 2030 právě zveřejnila Evropská komise. Dlouho při- pravovaný dokument obsahuje zcela nedostatečný cíl pro emise skleníkových plynů a velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje. Úplně chybí cíl pro snížení spotřeby energie. Pokud by byl dokument přijat v březnu v této podobě, dojde k zásadnímu zpomalení rozjeté modernizace evropské ekonomiky a EU skon- čí jako světový lídr v odpověd- ném přístupu ke změnám kli- matu. KlimaGcká koalice považuje návrh za nebezpečný ústupek velkým energegckým firmám i zastaralému průmyslu a poli- Gcké selhání. Evropa by nepřis- pěla dostatečně k omezení vzrůstu teploty pod 2 stupně, což by znamenalo dalekosáhlé ničivé globální změny - častější sucha, povodně a hurikány i neúrody ohrožující zejména chudé zemědělské komunity na Jihu. Nezvýšíme- li energegckou efekgvitu a nebudeme- li pře- cházet na čisté zdroje, budeme plagt čím dál víc za závislost na dovozu stále tenčích zásob ropy a plynu i na špinavých uhelných dolech. Inovovaný adresář farmářů Hnu\ DUHA spusglo inovovaný adresář farmářů databázi, která pomáhá spotřebitelům najít si svého nejbližšího far- máře a začít od něho nakupovat kvalitní místní produkty. Spo- třebitelé jej nově naleznou na adrese Obsahuje informace a kontakty na 463 farem, bioklubů nebo dodavatelů bedýnek. Nakupováním u místních far- mářů si spotřebitelé zajis\ čer- stvé a kvalitní potraviny a zároveň podpoří drobné ze- mědělce ve svém regionu i zdravou krajinu. Připojí se tak ke stovkám občanských a far- mářských organizací a milionům lidí na celém světě, kteří letos podpoří rodinné farmy. Rok 2014 vyhlásilo togž OSN jako Mezinárodní rok rodinného farmaření. Světové společenství \m upo- zorňuje na klíčovou roli rodin- ných farem v produkci potravin i na problémy, kterým tyto farmy čelí například ob\žnému přís- tupu ke zdrojům, stárnu\ popu- lace a vylidňování venkova. $9

10 Ekologické hospodářství rodiny Vacíkových z Roupova vyhrálo soutěž Farma roku 2013 Farma rodiny Vacíkových z Roupova na Plzeňsku, která je členem Svazu ekologických zemědělců PRO- BIO, se stala vítězem letošního ročníku soutěže Farma roku. Farma se zabývá chovem tří stovek kusů masného skotu plemene Galloway a Shorthorn a produkuje plemenné býčky a jalovice. Chová také ovce plemene Zwartbles. Obhospo- dařuje 225 ha převážně trvalých travních porostů v systému eko- logického zemědělství a pro- dukuje krmné obiloviny. Porota ocenila také její výrazný přínos ke krajinotvorbě, a to hlavně díky jejím třem vlastním ryb- níkům. Farma Vacíkových vybu- dovala i vlastní jatka s bou- rárnou a prodejnou hovězího a jehněčího masa. V roce 2012 pak zprovoznila dokonce malý penzionek s osmi pokoji, restau- rací a stájí pro koně hostů. Restaurace nabízí pokrmy z produktů farmy (hovězí a sko- pové maso, mléko ). Nabízí také prodej ze dvora. Blahopřejeme Vacíkovým k tak významnému úspěchu a jsme hrdí na to, že máme mezi svými členy tak úspěšné před- stavitele ekologického země- dělství, řekla manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO- BIO Kateřina Nesrstová. Sám Václav Vacík je navíc obrovským nadšencem do westernového plemene koní Appaloos a sbírá s ním úspěchy v rodeu nejen na domácím, ale i mezinárodním poli. Podařilo se nám splnit si sny. Tedy vybudovat moderní rodinnou farmu, kdy je práce zároveň naším koníčkem, řekl Václav Vacík. Na farmě rodina začala hospo- dařit v roce 1995 a od roku 1997 hospodaří v systému kon- trolovaného ekologického ze- mědělství. Hovězí maso z naší farmy je cerbfikováno jako BIO - potravina s právem užívat značky Česká kvalita, podotkl Vacík. Více o farmě naleznete na farma.cz. Z těch- to stránek je i fotografie z farmy. $10

11 Exkurze do mlékárny Glaserne Molkerei v Munchehofe Družstvo České biomléko, které spojuje české ekologicky hos- podařící zemědělce produkující kvalitní biomléko, uspořádalo vzdělávací exkurzi do německé mlékárny v Munchehofe, kam se denně vyváží cca l českého biomléka. Cílem ex- kurze bylo zhlédnout ono ta- jemné místo, kde jsou schopni nabídnout velmi pěknou a od- povídající cenu za vynaloženou práci, ale také získat nové poz- natky o způsobu chovu vyhovu- jícímu požadavkům na produkci NOP mléka a seného mléka. Účastníky byli majitelé a za- městnanci farem, které pro- střednictvím Družstva České biomléko vyváží své biomléko do německé mlékárny Glaserne Molkerei v Munchehofe. Velké díky jistě všech zúčast- něných patří Ing. Tomáši Faj- monovi, který po celé dva dny neúnavně překládal. Pondělí Vyjíždělo se v 7:00 ze Žďáru nad Sázavou a účastníky zájezdu čekala dlouhá cesta, a to oprav- du delší, než čekali. Výjezd z Prahy byl původně v 9:30 hodin, kvůli tunelu prů- jezdnému jen jedním tubusem se autobus dostal na Zličín před půl jedenáctou a vyjíždělo se v 10:30 a hustě sněžilo Jaká bude cesta? Ještě budeme nabírat výletníky v Ús\ nad Labem. Kousek za Prahou ale řidič zastavil na povinnou pře- stávku K naší smůle měli za- mrzlé záchody a většinu pi\ v chladničkách, i když venku bylo několik stupňů pod nulou. Jelikož pole široko daleko byla sice romangcky bílá, ale rovná a zrovna na nich nic nerostlo, uvolil se řidič ještě na jednu čůrací. Zastavujeme v Ús\ na Labem, rychle vybíháme a nabíráme další účastníky. Jedeme dál. Po dlouhé době zasněženou kraji- nou. Tou se nejspíš kochal i řidič kamionu na německé dálnici. Skončil v příkopě a opět nás kolona vzdálila od našeho cíle. Plánovaný příjezd do mlékárny byl ve 14 hodin. Pan Bohmann již netrpělivě čeká, jak hlásí rychlá telefonická spojka Tomáš Fajmon. 16:10 JSME TU Čeká nás milé přije\ a bez velkého zdr- žování začínáme prohlídku s vý- kladem.. Je vidět, že to toho pána baví. Mluví zapáleně a zasvěceně. Tomáš Fajmon zku- šeně překládá pana Bohmanna i naše všetečné otázky. Už vím, proč se někteří učili i němči- nu Fakta o mlékárně: - Přivezené mléko se přečerpává do tanku o objemu 6 Gs. litrů mléka, denně jsou tedy schopni zpracovat 2 cisterny mléka. $11

12 - Kola sýrů se při zrání obrací několikrát za den, zrání probíhá přibližně při 50% vlhkosg a 10 stupních Celsia. - Sýry přímo z výroby prodávají pouze vcelku, porcování pře- nechávají přímo prodejcům. Tak se nejdéle udrží požadovaná kvalita. Poučí prodejce, že je naporcovaný sýr nutno balit do speciálního papíru, který může dýchat a zamezí se \m nežá- doucím změnám v jeho kvalitě i přímo u spotřebitele. - Mléko je většinou ošetřeno klasicky: deskový paster, ho- mogenizace, odstředění (dle zaměření výroby). - Pod značkou demeter se mléko nehomogenizuje, zájem o takto neupravené mléko je velký. - Denně vyrobí až 7 Gs. litrových krabic mléka. Obaly používají Elopak, krabice je se stříš- kou. Podle pana Bohmanna je tento typ obalu k mléku šetr- nější. Před balením se mléko speciálně ošetří, aby se zbavilo choroboplodných zárodků a \m se jeho trvanlivost prodlouží až na 25 dnů. - Mlékárna jako taková před- stavovala invesgci 13 mil. euro, 3 miliony do budovy a 10 mil. do zařízení. V budově je spe- ciální systém klimagzace, který zajis\, že se žádné nežádoucí choroboplodné zárodky nedo- stanou z vnějšího prostředí do prostředí mlékárny. - Mlékárna je maximálně vy- \žena, je zde třísměnný provoz. V tomto režimu je návratnost invesgce 7-8 let. Předpokladem je kompletní linka a tedy abso- lutní soběstačnost výroby. V dnešní době zajišťují ze servisního hlediska chod linky 2 technici a většina technického zařízení je seřizována přímo od výrobce prostřednictvím inter- netu. - Sýry tu zrají na cedrovém dře- vu, které odnímá a vrací vlhkost dle potřeby. Také se bez prob- lémů dá čisgt ve speciálně up- ravených myčkách. Sýr je vyráběn v kolech. Dle typu sýra se nechává v solné lázni jeden (krátce zrající) až dva dny (dlouze zrající). Tomu se přizpů- sobuje nejen délka pobytu v solné lázni, ale také koncen- trace soli. - Specialitou této mlékárny je sýr z tzv. seného mléka. Zraje delší dobu, proto jsou přísné požadavky na kvalitu mléka. Zde to představuje mléko krav, které nebyly krmeny konzervovaným objemným krmivem (siláž, se- náž), čímž se eliminuje možnost přítomnosg hlavně klostridií. Ty se ani pasterací nezničí, za- pouzdří se a při zrání způsobují znehodnocení výrobku (tvoří se nežádoucí typ dír - ok uvnitř sýra). Tento sýr zraje v suchu, aby se dosáhlo nižšího obsahu vody a \m prodloužení trvan- livosg. Kola sýrů se otáčí co 2 dny. - Vyrábí se zde i jogurty, v druhé mlékárně se vyrábí také máslo a to tradiční metodou stloukáním (kongnuální máselnice). Chuť i kvalita másla je podle pana Bohmanna nesrovnatelně lepší. - Mléko, máslo a jogurty jdou i do řetězců (kromě jednoho, který má velmi nevýhodně nas- $12

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B Společenský večer Bioakademie Spotřeba biopotravin v ČR postupně roste Bioprodejnou roku jsou Freshbedýnky Krátké zprávy, či-li víte, že? S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc.

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc. Číslo 10 Ročník VIII 9. října 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně 10 11 na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Cingr, ředitel divize masné výroby, AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda představenstva společnosti

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN

DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN 2008 Tento text je součástí ediční řady Diskusní sešity Trastu pro ekonomiku a společnost. Cílem diskusních sešitů je stimulovat širší diskusi na dané

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY pro váš zdravý stůl 05/13 KVětEN 2013 TESTOVALI JSME eidamy strana 18 cena 29 Kč Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita květen 2013

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

měsíčník pro trvale udržitelný život

měsíčník pro trvale udržitelný život měsíčník pro trvale udržitelný život vydává vh press Hradec Králové ročník 16 cena 21 Kč / 1 E 1/2012 Rozvrat klimatu? Mékařská družstva Pěstujme si semínka biopotraviny ekozemědělství ekologie biodiverzita

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Stát chystá revoluci v úvěrech Vladan Gallistl, Tereza Zavadilová Praha Banky i další společnosti,

Stát chystá revoluci v úvěrech Vladan Gallistl, Tereza Zavadilová Praha Banky i další společnosti, deník čtvrtek 26. 2. 2015 číslo 1815 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Elita z Řeže Češi jsou v čele vývoje reaktorů nové generace téma str. 6 7 Les plný Leninů V jižní Litvě roste les, v němž

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se.

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se. listopad 2008 Žena, která se neztratí MOJE HLAVA V PRACOVNÍ DOBĚ Eva Brixi Červené listí Možná sníh Polibek k tobě jede na saních Zavírám oči Slyším smích Zajíci tančí na polích Slibuji Co už víš Nebudu

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více