5.5 Člověk a společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.5 Člověk a společnost"

Transkript

1 verze 2012/ Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost vymezeného v RVP ZV. II. Časové vymezení Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2.stupně ZŠ v 6.-9.ročníku. Navazuje na základy, které žáci získali ve vlastivědě ve 4. a 5.ročníku. Vyučuje se ve dvouhodinové týdenní dotaci (celkem 8 hodin). III. Organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Dějepis má komplexní charakter. K organizačním formám výuky patří práce s učebnicí,historickými mapami, historickými dokumenty, odbornou literaturou a internetem. Výuka je doplněna historickými exkurzemi a praktickými cvičeními ve škole i v terénu. IV. Realizovaná průřezová témata V rámci předmětu Dějepis jsou realizovány některé tematické okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. V. Výchovné a vzdělávací strategie V hodinách Dějepisu jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí (k. k učení, k. k řešení problémů, k. komunikativní, k. sociální a personální, k. občanské a k. pracovní) využívány následující postupy: učitel žákům zadává úkoly (referáty,krátkodobé osobní či skupinové projekty, pracovní listy), které je směřují k nalezení vlastního postupu osvojování si nových informací, posuzování a vyhodnocování pravdivosti a důležitosti získaných informací zadáváním vhodných úloh a přípravou dostatečného množství různých zdrojů dat motivuje žáky ke kritickému srovnávání informací z různých zdrojů připravuje žákům úkoly, na kterých se učí efektivní a společensky vhodné komunikaci, obhajobě vlastních stanovisek, vyjednávání a hledání kompromisů prostřednictvím společných prezentací, rozborů a hodnocení prací žáků vede žáky k sebehodnocení ústního, písemného projevu a dalších aktivit vhodnými úkoly podporuje zájem žáků o poznání místního regionu (památných míst, místních tradic,významných osobností apod.) motivuje žáky k prezentaci vlastních výtvorů nabízí možnosti zapojit se do různých soutěží a dalších akcí, kde by žáci mohli prezentovat vlastní schopnosti a dovednosti DĚJEPIS 129

2 verze 2012/2013 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 2. stupeň 1. ČLOVĚK V DĚJINÁCH Očekávané výstupy: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu 2. POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Očekávané výstupy: charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost uvede příklady archeologických kultur na našem území 3. NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY Očekávané výstupy: rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie 4. KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA Očekávané výstupy: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 130

3 verze 2012/2013 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury 5. OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY Očekávané výstupy: vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek 131

4 verze 2012/ MODERNIZACE SPOLEČNOSTI Očekávané výstupy: vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrností vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií 7. MODERNÍ DOBA Očekávané výstupy: na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 8. ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT Očekávané výstupy: vysvětlí příčiny a důsledky bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce posoudí postavení rozvojových zemí prokáže základní orientaci v problémech současného světa 132

5 verze 2012/

6 DĚJEPIS 6.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV 1.1, 1.2, 1.3, : ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY - uvede jak,kdy a čím se člověk vyčlenil ze světa zvířat - zaznamená správně časový údaj na časovou přímku - orientuje se v dějepisné mapě (ukáže na mapě, přečte z mapy) - vyhledá informace o činnosti muzeí, archivů apod. Minulost a přítomnost lidstva Význam dějin pro jedince i společnost Čas v dějinách, dějepisná mapa Hlavní úkoly archivů, muzeí a knihoven. Poslání archeologie ZÁŘÍ 2.1, 2.2, rozliší a seřadí vývojové typy pravěkého člověka - popíše způsob lovu a pravěké zbraně a nástroje - vysvětlí pravěkou zemědělskou revoluci - popíše způsob života v rodové společnosti - objasní,proč vzniklo náboženství - ukáže na mapě oblasti vzniku zemědělství - vysvětlí, které kovy začal člověk využívat nejdříve a proč - objasní přednosti kovů a uvede důsledky jejich využívání - sestaví srovnávací tabulku o vývoji, uvede některá archeologická naleziště u nás Pravěk nejstarší období lidské společnosti Doba kamenná Způsob života v době kamenné Počátky zemědělství a řemesel Projevy duchovního života lidí Doba bronzová Evropa v pravěku ŘÍJEN LISTOPAD 134

7 3.1, vysvětlí vznik států v souvislosti s přírodními podmínkami - vysvětlí, co jsou městské státy, dovede vysvětlit jak vznikla bible - uvede příklady, co přinesly staroorientální státy světu - určí, ke kterým dnešním státům patří uvedené oblasti - popíše způsob života ve starověkém státě - vyhledá, čím obohatily uvedené státy vědu a kulturu - dokáže srovnat vývoj starověkých států a střední Evropy Starověk Oblast Blízkého východu Charakteristické rysy oblasti Židé a judaismus Počátky písma, věd a první zákony,kulturní přínos starověkých civilizací Starověký Egypt, Indie a Čína Střední Evropa v období nejstarších států PROSINEC-LEDEN 3.3, vysvětlí pojmy spojené s dějinami Řecka - vysvětlí souvislost přírodních podmínek se vznikem řeckých států stručně převypráví příběh eposu nebo báje - rozliší aténský a spartský způsob života - zdůvodní příčiny a důsledky kolonizace - vysvětlí pojem demokracie - stručně popíše příčiny,průběh a výsledek řecko-perských válek - vyvodí příčiny a zhodnotí důsledky Peloponéské války - uvede příklady řecké vzdělanosti,vědy a umění - popíše stručně dobu Alexandra Makedonského Starověké Řecko Kořeny řecké civilizace Archaické a klasické období řeckých států Doba homérská Městské státy Řecká kolonizace Atény za Solóna Řecko-perské války Vrchol aténské demokracie Peloponéská válka Řecká vzdělanost, věda a umění Makedonie ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN 3.3, doloží, jak se z Říma stalo impérium - popíše život v Římě - uvede příklady významných osobností starověkého Říma Starověký Řím Vývoj Říma do ovládnutí Itálie Zápas Říma o nadvládu nad Středomořím Krize římské republiky Římské císařství Počátky křesťanství DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN - vysvětlí úlohu křesťanství 135

8 2.2, uvede příklady římské kultury a vliv latiny na vznik románských jazyků - porovná vývoj západořímské a východořímské říše - popíše naše země v době železné, uvede příklady vyspělosti Keltů - popíše životní styl Germánů Římská kultura Krize a rozpad říše západořímské Evropa v době železné a římské Keltové civilizační vrchol pravěku Germáni na našem území 136

9 DĚJEPIS - 7.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV 4.1, 4.2, ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY : - rozliší pojmy : pravěk, starověk a středověk, určí časová období - objasní stěhování národů, doloží v dějepisných mapách - uvede význam Byzantské říše pro vývoj slovanských států - vysvětlí základní pojmy islámu, uvede příklady arabské kultury v raném středověku Raný středověk Vytváření středověké Evropy Byzantská říše Arabská říše Křesťanství Franská říše Způsob života lidí v raném středověku ZÁŘÍ-ŘÍJEN PT:Historické mezníky (říjen, 2hod) - zhodnotí úlohu křesťanství v raném středověku - popíše feudální systém a způsob života v raném středověku První státní útvary na našem území Sámova říše Velká Morava LISTOPAD 4.3, 4.4, objasní nutnost sjednocení slovanských kmenů pro obranu před kočovnými kmeny - vyhledá příklady pro výlučnost kultury Velké Moravy a důležitost cyrilometodějské mise - rozliší legendy a historická fakta - doloží význam Přemyslovců pro formování českého státu Počátky českého státu( ) 137

10 4.5, 5.1, zařadí Slovany do skupin - popíše objevitelské plavby Vikingů,okolnosti vzniku Anglie a Francie - popíše organizaci světské a církevní moci - uvede příčiny a důsledky výprav - uvede znaky románského slohu, příklady stavebních památek Formování prvních státních celků v Evropě Slovanské státy Vikingové, vznik středověké Anglie a Francie Boj mezi světskou a církevní mocí Křížové výpravy Románská kultura PROSINEC 5.1, vysvětlí změny v zemědělské výrobě,popíše život ve středověkém městě, uvede příklady řemesel - pomocí mapy a dějepisného atlasu doloží rozvoj českého státu, vyjmenuje poslední Přemyslovce - posoudí význam vlády Karla IV. a její přínos pro rozvoj státu - uvede znaky gotiky, příklady významných památek - stručně popíše stoletou válku a význam Jany z Arku - popíše život předhusitské společnosti, zhodnotí osobnost Jana Husa, popíše způsob boje husitů, zdůvodní výsledek husitského hnutí Vrcholný středověk Rozvoj řemesel a obchodu,vznik měst a jejich význam Český stát za vlády posledních Přemyslovců, nástup Lucemburků Vláda Karla IV. a její přínos pro český stát Gotická kultura Konflikt mezi Anglií a Francií Kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách LEDEN-BŘEZEN 5.1, 5.3, 5.4, zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad a objasní vznik a působení jednoty bratrské - popíše vládu Jagellovců, objasní pojem stavovská monarchie - uvede změny ve výrobě a obchodu, vysvětlí pojem manufaktura, uvede nejvýznamnější vynálezy - shrne okolnosti vzniku středoevropské habsburské monarchie - uvede příklady památek pozdního středověku 138 Pozdní středověk Doba poděbradská, jednota bratrská vláda Jagellovců, stavovská monarchie Hospodářský a technický rozvoj v našich zemích a západní Evropě Nástup Habsburků na český trůn, vznik středoevropského soustátí Kultura pozdního středověku DUBEN-ČERVEN

11 - rozliší znaky, objasní pojmy,uvede představitele a příklady památek - na mapě ukáže cesty mořeplavců,uvede důvody pro hledání nových cest - shrne význam objevných plaveb a jejich důsledky - jmenuje hlavní reformátory a státy, které přijaly nové náboženství - popíše výsledky nizozemského odboje a občanské války ve Francii - uvede významné osobnosti rudolfinské doby - vysvětlí úlohu stavů, popíše průběh a důsledky českého stavovského povstání - popíše průběh a výsledky třicetileté války - zhodnotí osobnost a význam J.A.Komenského Raný novověk Renesance a humanismus Objevné cesty a jejich společenské důsledky Náboženská reformace a protireformace Protihabsburský odboj v západní Evropě, šíření reformace Český stát v předbělohorské době Třicetiletá válka ČERVEN 139

12 DĚJEPIS - 8.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV 5.4, 5.6, 5.7, 6.1 ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY - popíše hlavní události anglické revoluce, jmenuje osobnosti, vysvětlí pojem konstituční monarchie - uvede hlavní osobnosti a objevy velkého století vědy - popíše situaci v Evropě po třicetileté válce - vymezí znaky a oblasti, uvede významné památky a osobnosti - uvede hlavní myšlenky doby a jejich představitele - vysvětlí pojmy vztahující se k absolutismu v Evropě,sestaví přehled absol.států - aplikuje poznatky o osvícenském absolutismu na zhodnocení významu vlády a reforem Marie Terezie a Josefa II. - popíše boj osadníků za nezávislost a vysvětlí vznik občanské společnosti Období od poloviny 17. století do konce 18.století Anglická revoluce Zrod moderní vědy Evropa po třicetileté válce Baroko a rokoko Osvícenství Absolutismus v Evropě Habsburská monarchie v 18.století Vznik USA ZÁŘÍ ŘÍJEN ŘÍJEN ZÁŘÍ ŘÍJEN 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, stanoví příčiny, popíše průběh a zhodnotí význam revoluce - rozpozná charakter válek,posoudí úlohu osobnosti v dějinách - uvede podstatu průmyslové revoluce,objasní základní pojmy a vznik průmyslové společnosti - stanoví předpoklady,úkoly a cíle národního obrození,posoudí úlohu buditelů 140 Novověk od konce 18.století do konce 19.století Velká francouzská revoluce Napoleonské války a jejich důsledky Průmyslová revoluce,modernizace společnosti, změna sociální struktury Habsburská monarchie v 1.polovině LISTOPAD LEDEN ÚNOR-BŘEZEN

13 - vysvětlí pojmy,stanoví znaky a uvede příklady památek - rozliší politické programy a cíle v jednotlivých zemích, určí příčiny neúspěchu - uvede výsledek úsilí o sjednocení, vysvětlí význam sjednocení pro další vývoj Německa - stanoví příčiny, popíše průběh, určí důsledky pro další vývoj USA - zhodnotí situaci, posoudí postavení zemí, působení představitelů, uvede politické změny tohoto období, rozliší představitele různých politických proudů - popíše postavení jednotlivých velmocí, jejich vnitřní vývoj 19.století Klasicismus a romantismus Rok 1848 v Evropě Sjednocení Itálie a Německa Občanská válka v USA Postavení českých zemí v habsburské monarchii ve 2.polovině 19. století Velmoci na konci 19. století DUBEN KVĚTEN-ČERVEN 141

14 DĚJEPIS 9.ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV 6.6, 7.1 : ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO POZNÁMKY - uvede vztahy mezi velmocemi,rozpory a lokální střety, rozliší pojmy příčina a záminka, popíše průběh války, výsledek a posoudí důsledky - posoudí důsledky říjnové revoluce - popíše cestu ke vzniku ČSR,uvede formy odboje a hlavní představitele Moderní doba Situace v letech světová válka Ruské revoluce Vznik ČSR ZÁŘÍ 7.2, 7.3, 7.4, popíše vývoj země,politické proudy, hospodářství,mezinárodní postavení - posoudí mezinárodní vztahy a systém uspořádání Evropy - vysvětlí pojem fašismus, objasní vznik a cíle fašistického hnutí - zhodnotí vnitřní situaci země a mezinárodní vztahy - uvede projevy,snahy o řešení a důsledky krize - popíše vývoj v Německu po nástupu Adolfa Hitlera - uvede válečná ohniska 30.let, vytváření osy Berlín-Řím-Tokio - uvede příklady umělců a jejich děl, objevů a vynálezců meziválečného období Meziválečné období ČSR ve dvacátých letech Mezinárodně politická situace v Evropě a v USA ve 20.letech Počátky fašistického hnutí SSSR v meziválečném období Světová hospodářská krize a její důsledky Nacismus v Německu První projevy fašistické agrese, vznik válečných ohnisek Meziválečná věda a kultura ŘÍJEN-LISTOPAD 142

15 7.1, popíše situaci v ČSR ve třicátých letech, rozpozná souvislost našich a světových dějin, rozliší postoje velmocí, uvede důsledky Mnichova pro nás a svět - s použitím mapy a na základě vlastní četby zdokumentuje život za protektorátu, uvede sled hlavních událostí, hlavní etapy, rozhodující bitvy, postup spojenců, zhodnotí výsledek a důsledky války - uvede příklady projevů odporu, organizování odboje domácího i zahraničního, jeho hrdiny, zhodnotí význam a činy našich vojáků a letců - vysvětlí pojem holocaust, uvede příklady koncentračních táborů ČSR ve 30. letech, Mnichovská dohoda a její důsledky, druhá republika Druhá světová válka Bojiště druhé světové války,domácí a zahraniční odboj,protektorát Čechy a Morava Holocaust PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 8.1, 8.2, 8.3, vyhledá a uvede souvislost politického a hospodářského vývoje - objasní situaci v poválečném Československu ve všech oblastech,objasní politický převrat a jeho důsledky - popíše život v 50. letech - vysvětlí pojem studená válka,uvede příklady, vyhledá spojitost světových a našich dějin, určí zařazení do vojenských bloků - s pomocí mapy uvede změny související s rozpadem koloniálního systému - porovná vývoj ve vybraných státech - popíše situaci v ČSSR v 60.letech a rok 1968, uvede důsledky okupace - vyhledá informace o krizi sovětského impéria a objasní snahu o změnu systému Období 1945 současnost Poválečné uspořádání světa Poválečné Československo, únorový převrat 1948 ČSR v 50. letech Studená válka Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět Vývoj v demokratických a totalitních státech Rok 1968 v ČSSR Krize sovětského impéria ( perestrojka ) ÚNOR-BŘEZEN DUBEN-KVĚTEN PT:Z ptačí perspektivy (květen, 2hod) - sestaví přehled hlavních událostí a doloží důsledky Obnova demokracie ve východní Evropě, sametová revoluce v ČSSR 143

16 - objasní spojitost našich národů v historii i důvody rozdělení v r posoudí vnitřní i mezinárodní postavení ČR v současnosti - jmenuje hlavní problémy současného světa, hlavní mezinárodní organizace, vysvětlí pojmy globalizace a evropská integrace - sestaví přehled nejvýznamnějších objevů a vynálezů tohoto období, jmenuje příklady umělců a jejich děl Rozpad Československa, vznik ČR v r.1993 ČR na přelomu tisíciletí Hlavní problémy současného světa, evropská integrace, globalizace Věda, technika a kultura ve 2.polovině 20.století ČERVEN 144

17 145

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více